ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 August 1908

Utlandet. ENGLAND. Englands pensionsförslag. Brittiska öfverhuset antogs i fredags förslaget om pension för ålderstigna i den form som antagits af underhuset. Dagen förut sändes förslaget tillbaka till underhuset och detta förkastade flera amendement som lagts lill detsamma. Ett af dessa gick ut på att begränsa tiden för lagens gällande lill sju år. Då öfverhuset 1111 rättat sig efter underhuset, så blir det intet af den förutspådda konflikten i parlamentets AFRIKA. Stulet guld. Från Pietermaritzburg, Sydafrika, förmäles, att en sammansvärjning upptäckts, soin afsåg att plundra guldgrufvorna i Rand på ofantliga belopp. Guld liar stulits i ar för $100,000 och i fjor plundrades grufvorna på guld för tusentals dollars. Det tros att guldet sändts till Europa. KINA. Regeringen i Kina liar anslagit $400,000 till utgifterna i förbindelse med det besök en del af amerikanska flottan nästa oktober aflägger i Amoy. Förberedelser äro redan vidtagna till ett värdigt mottagande af de främmande gä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 August 1908

NIO AF TIO utaf de vanliga krämporna nu för tiden härleda sig från orent blod, hvilket försvagar lifsorganerna. En pålitlig blodrenare botar dessa sjukdomar. I Southern Pacific i ' I Southet ' t ... »♦. ... ... .j. ,r, ^ .j,......... ... .j.... .j,.j. ,j. .♦« ►*. ä .j. »$,.;. • Omaha ;..... $60.00 Council Bluffs 60.00 Kansas City 60.00 Cliicago 72-5° St. Louis.... 67.50 New Orleans 67.50 Washington *07.50 Philadelphia.... 108.50 New York 108.50 under Augusti månad gäller till den 31 Okt. s"- , och val af väg fram och Hänvänd er till närmaste för närmare upplysning. >:■ •> •;« •:< * •:« •:« •:< •:« v v * -t- •> >t< »J* * ••• * * Billiga Biljetter etur till östra staterna till nediser säljas på följande dagar: Augusti 17, 28, 24, 25 15 och 16 September DR. PETER'S KURIKO liar få, om ens någon jämlike som blodrenare och återuppbyggare af kroppssystemet. Den har begagnats öfver ett h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 August 1908

Chäs. Anderson 8ven8k SKOHANDLARE 1633 Devisadero Street Mellan Post och Sutter, San Francisco. Utmärkta skor för gossar och män. Reparationer utforas väl och till resonabla priser. P. W. W. MÖRTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister Street San Francisco. Anchor Brand Svenskt Snus, Rulltobak, Cigarrer m. m. Thrane Brothers. 1800 Market St., hörnet af Waller San Francisco. Mjölk, Grädde, Agg och Smör från San Carlos Dairy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 14th & Henry. Orders mottagas och levereras. Vid behof af Svenska böcker kom iliäg Svenska bokhandeln, 30 Sharon street, San Francisco. SVAGA MAN I)et är väl kändt, att sju af tio från något försummat fall af goerhålles i tid skall en kronisk åkomovillkorligen uppstå. Om ni komme- VARICOCELE ÄR FARLIG! VI utlofva skyndsam och varaktidenna sjukdom. Detta är en af de mest försvagautsuger lifskraften — den förorsagamla. Få den kurerad genast. Niting att f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 August 1908

R. M. DONNELLY röra RED SEAL CIGAR Tillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Telefon Market 232 mellan Castro och Noe, 18th och 19th, Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Huavje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & löth, Church & Sanchez Prenumerationspris. Ett år #2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 60 Ett år till Sverige 2.55 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen -ippmärksamhet vid desamma. HLkBX. OLkSSOfJ, Utgifvare. L. Gisslow, redaktör. Vestkustens telefon: Market 4851. En person, som skäms för sin religion, sitt språk, sitt fosterland, sina föräldrar, och den hydda, deri lian födts, har utan tvifvel orsak att skämmas — för sig sjelf. "Bygg nu!" råda tidningarna öfverallt i landet alla dem, som ha penningar att använda för detta ändamål. "Materialerna äro billigare ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 August 1908

DR. HERMAN P. HANSON NELS BENSONS KÖTTHANDEL Svensk Tandläkare Timmar: 9 — 12, 1 •— 5. Parti och Minut, liuii!, \ inn & Auierais Ave. Tel. Rfcd 3263 I ilial: tast St. & Paik Ave.,SAN JQMi, CAL. GARDEN CITY BANK BLDG., SAN JOSE, CAL, Telefon John 63i. StiJAahaf skutten. 3?o:Mand, Oreg. Drunknad. Oscar 1-ttrson, 10 år gammal, drunknade i »tisdags å. d„ under badning i Willamette floden i närheten af hemmet i Wilsonville, några mil från Oregon City. Han- '- var ej simkunnig men bejfaf sig i djupt vatten medelst atl Uyta på en planka. På något obekant t at I kom han att släppa plankan ocli föll i sjön. lian efterlemliar föräldrar och två syskon. Den bortgångne tog nyligen examen vid alntid.uiverisitet i Salem. — Mr Edward Bovee har erhållit ett par veckors tjenstledighet och befinner sig nu i San Francisco bland viuiner och bekanta. — Gösta Benson, tillfällighetspoéten, som en fem års tid varit bosatt i Portland afreser inom några dagar tfll Sverige för att besök...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 August 1908

5. VESTKUSTEN. Torsdagen den 13 Augusti 1908. Ett porträtt. Soels atelier ligger högt uppe vid Rue de Rome. Hela bostaden består nf ett elegant och komfortabelt arbetsrum och en matsal, till hvilken en trappa af gammalt eketrä leder upp. Möblerna, som han köpt, stycke för stycke, på sina resor, vittna om en utsökt smak. På väggarna hänga taflor, minnen af kamrater, kvinnohufvuden, landskap, några studier af Soels egen hand, statyetter i gips och brons. Hela arrangementet gör ett lifligt intryck. Tre gånger i veckan, stundom mer, aldrig mindre, gick jag vid 4-tiden bort till Soel för att röka en cigarr. En dag lyftade jag af nyfikenhet ett draperi, som var uppfördt under ekträtrappan, och ett utrop af förvåning och beundran undföll mig, då jag der upptäckte ett bedårande kvinnohufvud, undangömdt för allas blickar. Hon var blond, håret vårdslöst samladt och hängande ned öfver axlarna. På håret hade hon en krans af blommor, men pannan bar dödens märke. ögonen voro stora, halfslutna, me...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 August 1908

KURIKO OLE OID, VIGOR! och UTERINE till salu hos MRS KATE OLSON 16th och Dolores Street. San Frau. 1 DOEOREs MARKET. TVÄ FLAMMOR af HERMAN BJURSTEN. III. ÄRELYSTNAD. T)cl iir två timmar senare. T det. inre af do båda rum, Theodor bebodde i Göteborg, Iivilar Svanhilda på en soffa, liitt slumrande. ben unge målaren närmar sig med el t brinnande ljus i handen, och stannande framför henne, låter han skenet falla på den slumrande herrliga gestalten. Den ena af hennes snöhvita armar stödde hennes lilla hufvud oeli nästan doldes af de långa nattsvarta flätorna. Den andra handen höll hon tryckt mot hjert at, liksom att hämma dess oroliga slag. Det var en gudasyn — skön som Adams vår, då lian vaknade ur Edens drömmar och såg idealet, direkt sprunget ur Skaparens hand, vid sin sida... Pel var nordens rena drag, dess hvila skära hy, förenad med söderns lockar... dess fylliga och tjusande former... Länge stod Theodor stum af tjusning och beundran. Slutligen lutade haii sig ner och kysste den so...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 August 1908

■"*- 1 : ..V I* 2 * * '» J**. *2 8. VESTKUSTEN. Torsdagen den SVRNSKA I,UTH. RBKNRZER" KYRKAN, i5:cie och Dolores St.- ' söndagar: Högmessa kl. ir t. m.- ' aftonsång kl. H. Söndagsskola kl9 45 f. in. Ungdomsmöte hvar fre" dagskväll. Telefon Market 3305,. Philip Andrrkn, a. m. Pastor. Bostad:208 Dolores St., strax intill kyrkan Sångsällskapet aflmilcr sin ärliga dag- ocli mSnskens-picnic i Shell Mound Park söndagen den (i sept. Scandinavian-Am. liniens ångare ''- •United Stales- " afgiek från Christiansand den 1 augusti med 152 l;sta klassen oeh .- '118 .- 'l:dje klassens pas- ' sRgeraro. "Café Da Nord" blir namnet på Svenska handelskompaniets källarvåning i Svenska hallbyggnaden, som i slutet ni' denna månad öppnas för allmän affär. Mr. Alex. Olsson har redan börjat köpa och afsända till handelskompaniet flera svenska varor, som det kominer att få agenturen för här på kusten oeh afyttra i 1 :i i l i. I'- , a. har dess sekreterare erhållit frakt ura på 200 lådor Tegnér & ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 August 1908

No. 34. 23:je årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 20 Augusti 1908. VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning for svenska fne å. Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkosten iir spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derfiir ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. prenumerationspris Helt år J2.00 I Fjerdedels år $0.65 Halft år 1.25 | fvtt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE, 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Liberal discount 011 yearly contracts...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 August 1908

2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 20 Augusti 1908 Tänder i massvis! SMÄRTFRIE ANDERSONS TANDLÄKERI FÖR NOGGRANT FOLK. Den nuvarande är en tid på förundransvärda upptäckter. Det är ett märkvärdigt faktum, att menniskor numera vilja underkasta sig den gamla Viervslitande metoden af tandutdragning, då fullkomlig frihet från smärtor är möjlig att erhållas äfven i allra svåraste fall, genom begagnandet af våra oskadliga mediciner, hvilka genom påstrykning af den förruttnade tanden inom några minuter gör utdragningen af densamma alldeles smärtfri. Kloroform, eter och gas, i utdragning af tänder, då patienten göres medvetslös, måste gifva vika för våra moderna smärtlösa metoder, då dessa dentist-arbeten kunna utföras under det patienten är i full besittning af sina sinnens bruk. Men detta är inte allt. Kröningspunkten af vår framgång torde vara den, att gamla personer med svaga lungor och hjerta såväl som sjuka af livad ålder som helst, nu kunna underkasta sig vår behandling utan fara för att t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 August 1908

C lias. Anderson SVEN8K SKOHANDLARE VARICOCELE ÄR FARLIG! ktig bot för en livar, som lider af agande sjukdomar, som finnas. Den rsakar "Svagheten" hos unga och Ni har allting att vinna och ingenT FÖR KÖN^SVAGHET E^IEDAN vi genom metoder äro förvissade om att nä sjukdomens rot och genom vårt direkta behandlingssätt utdrifva hvarje spår af sjukdomen. VI KORRIGERA tidiga felsteg och bota alla sexuella svaghetssyuiptomer och försvagande åkommor, spermatorrhoea, njur- och blåssjukdomar, oregelbundenhet er i urinröret, tillfällig eller kronisk gongorrhea, syfilis eller ådragen smitta, blodförgiftning, striktur, varicocele, svullnader, bråck, sårnäder, och allehanda hudsjukdomar såväl som andra kroniska åkommor. l'a en kort tid efter vi börjat behandla en patient märkes en förbättring och då vi utskrifva honom, såsom botad, skall han ga uti verlden lika frisk som naturen menade honom vara. Patienter lemna oss dagligen derför att vi botat dem, inte derför att vi misslyckats häruti. GIFTNING...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 August 1908

1905 37 1900 1907 .T1"1 juli 11 22 augusti 34 18 september 27 22 oktober 34 30 november 1(1 2'2 december 12 35 januari 1900 12 1907 10 1908 februari 20 28 4. VÄSTKUSTEN. Torsdagen den 20 Augusti 1908 C. M. BECK. R. M. DONNELLY röka R£[) SEAL CIGAR Tillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Telefon Market 232 mellan Castro och Noe, 18th och 19th. PETER JOHNSON Svensli Urmakare, Juvelerare oeli Optiker 47 Third Street, Sail Francisco. Telefon Douglas ^770 (Förut i 1014 Fillmore St., och 505 Van Ness Ave.) Stort ny.tt lagerafUr, Klockor, och allehanda juvelerarearbeteii på hand. 1220 MARKET STREET midt emot Sth St. Atelier å l:a våningen. Fotografier af årets midsommardrottning med tärnor kunna erhållas llos oss. Allt ;(rbete under vårt personliga öfverinseende. Terkelsen & Henry Fotografer för Svenska Sällskapet H. S fl. PRAG SVENSK MIUJNERV HATTAR. Nya specialiteter. Resouabla priser. 2 Larkin St., liära Market St., San Francisco. BAR OCH LOGIHUS är beläget på 341...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 August 1908

VESTKUSTEN. NELS BENSONS • KÖTTHANDEL W. L. WOQDROWj BegrafninKseiitreprenör oelr Balsamenre 117 Ho. 1st fit., Shu Jose, Cal. Konlor Tel. Main 9t. l/ostai* Tel. M;<in 312. Parti och Minut, i Bulik; Vine & Auierais Ave. Tel. Red ttbi f ilial: Kast St. & I'atk Ave.. SAN JOSF, CAI.. Svensk Tandläkare Timmar: 9 — 12, I —5. Sail Jose, Cal. GARDEN CITY BANK BLDG., SAN JOSE, CAL. Kapilal Stock $250,000.00 Surplus and Profits $156,921.04 Platsen att insätta edra besparingar. Telefon John 681. l. woodkow 1'rks. & mgr. Yptictffn i56sn«t$t. San Jose. DR. HERMAN P, HANSON GARDEN CITY BANK AND TRUST CO. O. A. KAEDING ' Svensk Skrädderiaffär. \ 118 W. Santa Clara St., SAN JOSE, CAI. Telefon White 1341 | <• \ Skönhet, stil och komfort finnas alla förenade i korrekt afpassade glasögon. Vi egna stor uppmärksamhet ät de små detaljerna. Kostymer till billiga priser. Rendering, pressning och reparationer. MANGRUM & OTTER CO. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 August 1908

Assurera uti THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE INS. CO. 444 California Street, San Francisco. G. F. PALMER, Föreståndare för Stadsdepartementet. DR. E. THIELE, -Den Tyske Speeialistenför Kroniska och Privata sjukdomar hos MÄN och KVINNOR har återvändt till staden och öppnat kontor i 110. 1979 Sutter Street, nära Fillmore Street. Om ni är lidande från privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag, onaturliga oordningar, striktur, svullnader eller bolder, blås- och njurlidanden, och har sökt hjelp utan resultat kan jag bota eder geuom min nya tyska metod. Jag misslyckas aldrig och garanterar hvarje fall. Priserna resonabla. Rådfrågningar fritt. THE "AGAIN" SALOON 43 4th Street, hörnet af Jessie San Francisco. äf ihh idkliköåk- , Fullständigt lager af inhemska och importerade svenska likörer såsom svensk Punch, svenskt Bränvin, Malörtbränvin, Carnegies Porter, Etc. O. K. ROSBERG, EGARE. Förut AiiKi.i, & Prikst C. Priicst The ELIT...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 August 1908

O. I5LOM$>UIST Urmakare och Juvelerare. 219 Montgomery St., midt emot Mills Bldg. Ur, Klockor, Juvelerarearbeten Etc. repartras noggrannt. Stort urval af UR, KLOCKOR, DIAMANTER jbch GLASÖGON. KURIK O OLE OID, VIG0R1 och UTERINE till salu hos MRS KATE OLSON 16th ocli Dolores Street, San Fran. I DOI.OKI'iS MARKET. tillhandahålles i Svenska Bokhandeln, 30 Sharon St. v. l/ipiECi FÖR HUDENS VARD, särskildt i fall af bölder, i 11 s e k t s t y 11 g, u t si a g, fi 1111 ar, visset (chapped) skin 11, saint i mänga slag af ekzenier .är J)r. 1'- . Håkansons SAEUBRIN ett pröfvadt ocli af framstående läkare högt vitsordadt medel. TOA LETT-SAL t' BR iW, aromatiskt, är for detta andamål synnerligen omtyckt. BO Sharon St., San Francisco, Cal. Wademecum tvål, Aseptin tvål, Oppoponax tvål samt Wademecuin Liouis liindström Svensk Damskräddare 1304 Post St., nära Franklin A."ade landsmaninnor inbjudas alt bejse mitt lager. Barnängens skrif- och kopiebläck i större och mindre flaskor. , ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 August 1908

- 8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 20 Augusti 1908 4 Procent. — ODetropolis— TRUST & SAVINGS 631 Market Street Hörnet af New Montgomery St., San Francisco. Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4°0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga.!' Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas och skrifves. GEORGE M. RUDEBECK, Bitr. Kassör. HENRY JOHNSON SON IMPORTERARE AF SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER Alla slags goda matvaror från Gamla Landet. 12 SQUARE, Midtemot 8th och Market Sts. h h) QR, (Förut i 110. 1045 Howard St. mellan 6th och 7th) H. C- ER1CHS0N IMPORTERADE OCH INHEMSKA DELIKATESSER just ankommit! Stort nytt lager af gaffelbitar i bleckiådor, delikatess anjovis, svensk Lingon Sylt, Getost, mysost m. m. Nedsatt^ priser. 1192-1194 Market Street, (Olson's New Market.) THE JOHNSON FOTO STUDIO (förut i no. 10^ 6th St.) nu i AR...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 August 1908

VESTKUSTEN -r- liberal Politisk Veckotidning for svenskarne å St'llahafskusteli. Utgifves hvarje torsdag. Vest kusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris $065 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " Helt år $2.00 | Fjerdedels år Halft år 1.25 | Rtt år till Sverige.. ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vestktjsten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY . 30...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 August 1908

2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 27 Augusti 1908, * Sverige-nytt. STOCKHOLM. Konungen och drottningen hafva åter utflyttat till Tullgarn. Kronprinsen och kronprinsessan vistas för närvarande i Skotland. Minister Lagercrantz fyller 50 år. I sitt 50:de år ingick d. 29 juli envoyén Lagercrantz, Sveriges minister i Förenta Staterna. Ny polismästare. K. m:t har utnämnt förste polisintendenten i Stockholm Y.A. Tamm att vara polismästare samt förordnat andre polisintendenten II. O. Frick att tills vidare vara förste polisintendent och poliskommisarien N. Sjunnesson att tills vidare vara andre polisintendent i Stockholm. Bra drickspengar. Presidenten Falliéres har öfverlemnat, 10,000 kr. till fördelning bland slottsbetjening, ordonnanser från garnisonen och besättningen ombord på de mötande o. konvojerande svenska örlogsfartygen. Ny engelsk minister. Engelska ministern i Stockholm sir J. Rennell Rodd har utnämnts till minister i Rom och ministern i Teheran sir C. A. Spring-Rice till minister i ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 August 1908

DR. PETER'S KURIKO rtadt, intet lidande så hopplöst, adc ört-läkcmedcl har gjort godt. aria, Dålig matsmältning, Fördra sjukdomar försvinna snabbt ande rötter och örter. Den är leko ter, som specielt tillsatts af egarna NEY & SONS CO., * CHICAGOILLve., CHICAGO, ILL. ingenöisa Mars-invånarna bredvid hvarje hufvudkanal framdragit en paralell kanal, för att vid stark vattenströmning. exempelvis vid snösmältningen vid polerna, ha ett aflopp, och att dessa kanaler endast kunde bli synliga för oss, då de äro vattenfyllda. Moreux å sin sida antager, att de s. k. dubbelkanalerna äro ingenting annat än de båda kanterna af en och samma dal, hvars botten genom dimmorna är osynlig. Emellertid torde det vara skäl att med försiktighet mottaga denna teori. Moreux anser, att Mars f. n. erbjuder en bild, som visar oss vår egen jords utseende om några millioner år. Atmosfären är utomordentligt förtunnad, så att barometern endast visar knappast 200 mm. Oceanerna äro uttorkade. Man har ett ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 August 1908

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 27 Augusti 1908. Entered it the Sau Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vest kusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svennkarne på Stillahafskusten. Utglfves flvaitje Tofsdag 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez Prenumerationspris. Ett år $2.00 Utt halft år 1.25 Ett kvarts år 60 Ett är till Sverige 2.55 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen •tppmärksamhet vid desamma. ALkEX. OIiSSOJSl, Utgifvare. L. Gisslow, redaktör. Vestkustens telefon: Market 4851. C. M. BECK. R. M. DONNELLY RED SEAL CIGAR Tillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Telefon Market 23Z mellan Castro och Noe, 18th och 19th. PETER JOHNSON Svensk Urmakare, Juvelerare oeh Optiker 47 Third Street, San Francisco. Telefon Douglas 2770 (Förut i 1014 Fillmore St., och 505 Van Ness Ave.) Stort nytt lagerafUr, Klockor, och allehanda juvelerarearbeten på hand. 1220 MARKET STREET ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x