ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

ČECHOSLOVÁK josef jahoda: NA VANDRU humoristický románek z vandrovnických taškařic. ! A ta postava tlumeně huhlala: "Já ti, ty vandráku,' stropě divné mátohy, a pan Franc pomalu, nerudně se vidím až do střev, — já hned v tobě vyčetl tvé čertov- odstrojoval. ské oumysly! Ale to si nepřej, abych té viděl s Barkou, i — to z tebe nadělám řezanku!" Pan Franc se třásl ouzkostí. V první chvíli nevěděl, má-li se vrátit pro šenkýřku, nebo laskavě vyjednávat Už ho napadlo, aby se před tou šenkýřskou Putifarkou zavřel na klíč, schválně zase vylezl z naditých peřin, ale u dveří nebylo ani klíče, ani závory. Vlezl opět do postele a oddal se neveselým myšlen- touhle ženskou Pan Franc ochotné svoluje: "Od jiného by mně ne- chutnaly, ale od paní šenkýřky přijmu třeba peceneno hada a bude mně chutnat jak paštika!" • To se již pan Franc domácky uvelebil na lavici u ka- men nespouští očí z rozkynutých šenkýřčinych těles- ných forem a neustále ji zabavuje lichotnými slovy: '"Až zej tra s kamarádem bude...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

V nátpk. dne 23. února 1940. Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Strašný nápor Rusů na Mannerheimovu linii v šestnácti dní trvajících krutých bojích, měl konečně úspěchy, ač za cenu ne- sčetných tisíců mrtvých a raně- ných, k čemuž se přiznali i Finové. V pátek oznamovalo se však z Helsinki, že finští obránci tvrdo- šíjně se bijí o každý palec území, které jsou nuceni postoupiti přesile rudé armády, která ve třech mí- stech prorazila Mannerheimovu li- nii, ale tvrdí se, že ruská ofensiva potkává se s nezdarem opět ná- sledkem mizerné dopravy ruských zásob, které jsou nutné pro před- ní voje. Jestli jest to pravda, byl by to vítaný odp:činek pro znavené fin- .ské bojovníky, kteří vzdorovali pře- sil? 50 proti jednomu, po patnáct dr.i v nejzuřivějších bitvách od ro- ku 1918, kdy Němci na jaře dorá- želi na spojence. Finské vrchní velitelství praví, že 500 aeroplánů podporovalo rus- ké útoky na zemi, které vedli rudí bezohledu na lidské oběti. Ve Stockholmu a Kodan...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

CbchoslovAk V pátek, dne 23. února 1940. Besídka Čtenářů i okně jsem zaplakala, bratránek a jeho žena už odpočívají na hřbitově. Po vyjiti z kostela zavezli mne k pí. Struhalové, neboť jsem aspoň odpo- ledne chtěla být s někým z rodiny. Po svačině, kterou upravila Anna U okraje propasti potkati se s medvědicí, které pobra- li mladé, nežli s bláznem doufají- cím v bláznovství své", a "Úzda na osla, kyj na hřbet blázna"? To mi napadá, když čtu tu propagandu na- Pan Jan Lednický mi vyprávěl, že když byl nemocen, že jeho bratr p. i j fo svačině, Kterou úpravna Anna F. Lednický mu nosil knihy z veřej -1 zjstů a staíinistů. k.j Struhalová, zašla jsem za pí. Mariiiné knihovny, mezi nimi také "Ca-j gyét je dnes pln lamentací; je to ! Parmovou, neboť jsem slyšela, že poot" (Kaput) o Rusku, od Carvetha! pouhé malomocenství v době, kdy Fort Worth, Tex., 22. února 1940. jsou nemocní. Mají také rodinu v; Wellse, spisovatele, cestovatele a r0zhodují děla a násilná Smrt která Ctěná redakce Cechosl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

V pátek, dne 23. února 1940. ckchoslovak VOLBY V KLUBU NAŠICH UNI- VERSITNÍCH STUDENTU. / / N :i Z Austinu přichází zpráva, že se dne 14. nora konala pravidelná schůze Universitního Českého Klu- bu, první v druhém pololetí školní- ho roku. Zahájil ji předseda Harry Eartoň 2 Abbott uvítáním přítom- ných. Joe Malík z Placedo řídil zá- bavní proram, který připravil. Nej- dříve G. W. Stockert zahrál na pia- ně a trio, skládající se z Edvína Švrčka, Jaroslava Živného a Joe Malíka zazpívalo několik českých písní s doprovodem na housle Bili Brookse, jenž také zahrál několik čísel, z nichž jedno bylo věnováno Dr. Míčkcví, našemu profesoru a poradci. Potom byli představeni ho- sté. SI. Alice Vondráková přečetla zápis o poslední schůzi, jenž byl schválen beze změny. Následovaly volby úředníků pro nové pololetí. Předsedou byl zvolen Alfons Ha- barta z Bryan, parlamentářem Ant. Fojt z Edna, tajemnicí a pokladní Minnie Musilová ze Stamford, zpra- vodajem Joe Malík z Placedo, ob- ráncem Harry Bar...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

v pátek, dne 23. února 1940. ČECHOSLOVÁK and westské noviny PublLshed every Friday by ČECHOSLOVÁK PUB^HIUO CO. WEST, TEXAS officers: Aue. J. Morris, President ■Tns. F. Holá"*- Sec'y-Treas. , directors: Aug J. Morris, Jos. F. Holásek, F j. Čoček, J. A. Urbanovsky, jos. Pavliček Bedaktor-Aug. J_Morris_ -^^172,0 SubscrlpUon__ Advertlsing rates on ŽÁDNÉ osobni útoky a dopisy' u rSho obsahu se neuverejní. ME> POSEL JARA 1940. Přijde Jaro, přijde, zase bude máj, usměje se slunce na kryt, na les, haj. Prolomí se ledy, oteplí se už, probudí se k boji dřímající muž. Bude vidčt řady dup-dup, dup-dup, dup na vysokém stromě čekající sup. Všude oživení, rychle tam a sem, krtci budou pilné rozrývati zem. Jámy. Pytle s pískem. Granát. Bodla lesk. Hrkot aeroplánú. Kulka. Výkřik. Stesk. Tanky. Plyny. Děla. Bomba zemi hne, sup se vznese k výši ale člověk ne. Sucho nebo deště, tma i denní jas, po těch kteří padnou přijdou jiní zas. Přijde jaro, a s ním mrtvol mnoho kup, holubice míru? — mrchožravý ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

V pátek, dne 23. února 1940. CECH OSLOV AK Hines je proti svůdcům lidu HARRY HINES ODBOČKA SDRUŽENÍ AMERIC. ČECHOSLOVÁKŮ V TAYLOR, TEXAS. . Poslední výzva do Taylor a okolí! Sestry a bratři! Budeme odesílat šatstvo pro na- še československé běžence bez do- movů. A tak, kteří chcete darovat čatstvo, přivezte je do naší řádové síně Praha číslo 29, v neděli 25. t m. v 1:30 hod. odpoledne. Zvláště vy, dobré maminky, prohlédněte svoje šatníky, zajisté tam najdete co sami nepotřebujete. Známe vaše soucitná srdce, že neodřeknete tam, kde můžete zmírnit to velké utrpe- ní našich bratrů a sester. Sebe menší dárek bude přijat a poslán na patřičné místo. Jen když to bu- More, Okla. Ctěná redakce! Zasílám $2.00 na Čechoslováka. Čechoslovák je laciný za dva dola- ry ročně. Odebírám čtverý noviny, ale nej lepší zprávy nám přináší* Čechoslovák, obzvláště zprávy ze zámoří, co se týče války. Proto zdar Vám! S pozdravem vám tam všem ve West, F. J. Matula. )o( PODEZŘELÉ PROJEVY. Austin, 20. února. — H...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

Čechoslovák V pátek, dne 23. února 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. y.nráw i. Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. ZPRÁVY TÝDENNÍ MANŽELSTVÍ. Zde v Americe je více bečláků než bylo ve staré vlasti, kde byl sem tam nějaký, což zde je proti tomu velký počet bečláků. Kdo je bečlákem? Každý muž, který překročí stáří 25 let a zůstává svoboden, Je považo- ván zde v této zemi bečlákem. Znám Jich zde několik, Jak našich če- Bkých tak amerických bečláků a Je Jich slušný počet. Mezi Mexičany je velice málo bečláků, tl se ožení, tře- bas Jich hodně trpí bídu se založe- ním rodiny. Hodné těchto pánů beč- láků se nežení pro svoje osobní po- hodlí. Jako člověk, který byl ženat, píši těchto pár řádků ze svoji zkušeno- sti. — Manželství Jest slavnostní akt, jimž si dva lidé přisahají nále- žet! Jeden druhému po celý život, — Ve čtvrte kvečer minulý týden zemřel Rudolf Kopecký ve stáří 40 let, který zemřel po několika denní chřipce, která zeslabila jeho srdce a ukončila jeho dosud mladý ž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

8 J V pátek, dne 23. února 1940. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Pak věřte na různé ty pranostiky, když i takové zvířátko jako je "groundhog" nás tak zklame. Tak se nám to slibně ukázalo na toho 2. února, a zatím místo očekávaného pěkného počasí zas máme chladno, ba i mrazík. No ale musíme býti tr- pěliví, snad ta zimp, si ještě tento měsíc zařádí a v březnu se to obrátí k lepšímu. Vždyť je únor a ten chladný má býti, vždyť v tu dobu je vlády ještě paní zima. Je rozhodně lépe, když nyní vymrzne než na ja- ře, kdy bychom o to rozhodně ne- stáli. Raději ať se to počasí vybou ří nyní, dokud je k tomu čas. A pak kdoví zdali se příštím měsícem po- časí nezmění k lepšímu. Již bychom si to jistě všichni přáli, neb bylo by již na čase sázet v zahrádkách. Do- sud ty zahrádky vypadají ubohé, tím chladnem nic nechce růsti. Le- tos budem míti zahrádky pozdní, neb co v nich bylo pomrzlo. Dostali jsme v pátek pěkný déšť, tak kdyby se oteplilo lépe by vše rostlo. Ani se nenadějem a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

v pátek, dne 23. února 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Paul Muni —in— "We Are Not Alone" Also "Ala Baby" SATURDAY — ONE DAY ONLY Gene Autry —In— "Mountain Rhythm,, with Smiley Burnette 8UNDAY AND MONDAY "20,000 Men a Year" with Randolph Scott Preston Foster AND OTHERS Also POPEYE THE SAILOR "HOW AM I?" and NEWS TUESDAY — ONE DAY ONLY Admission: i for 15c; 2 for 25c "Pride of the Bluegrass" Also GOOD COMEDY WEDNESDAY — FEB. 28TH Czech Talking Picture "Páter Vojtěch" Show Starts at 2 p. m.; 6:45; 8:45 V p:ndělí ráno zemřela v ne- mocnici ve Waco pí. Gus. Zahirnia- ková, 321etá z Waco, následkem střelné rány do Ivota, kterou u- trpěla v 9 hod. Smírčí soudce Way- ne E. Lee, Jenž případ vyšetřoval, vynesl rozsudek sebevraždy. Rána byla vypálena z brokovnice. Zesnu- lá byla dle zpráv, špatného zdraví. Pocházela z Gholson a rozena by- la Petersonová. lichnovsky Grccery Zvláštní v pátek a v sobotu! Coopcrs Best kAva libra za Coopers Best Koření, bal. 23c 8c $1.50 BOB WHITE MOUKA...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1-00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. KW1 I ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý měl védětí. A xouze uvédomělosti a svorností do- & & .su uznaní a cti. ff.V A . sl československý lid v Te- AND WESTSKE NOVINY $ 0^ -í* & ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 9. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí Marc .19. ~.S' 1. BŘEZNA (MARCH) 1940. Vítáme Vajtu Beneše do West v neděli, 3. března Ve West bude v neděli rušno, ne- boť budeme v našem středu hostiti vzácného hosta senátora Vojtu Be- neše, neúnavného bojovníka za svo- ■ bodu své vlasti, z které uprchnul do ciziny před nazistickou inkvisici. Jak se ale zdá, sama Prozřetelnost poslala Vojtu Beneše za hranice, by opět, jako před 25 lety burcoval a- merické Čechoslovák...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

V pátek, dne 1. března 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝCH TAŠKAŘIC. U dveří stojí Lojza a třesou se pod ním nohy. Proro- kuje v duchu, že tohle nedobře skonči a zdá se mu, že ho odkonce svrbí hřbet. Sakulín se odhodlal k nejhoršimu. Narazil si čepici na hlavu, mrskl okem na pingl, má-li ho při ruce, od- strčil šenkýřku, zachmuřil čelo a houkavým hlasem spustil: "A když vy jste teda taková dolízavá ženská, ať to víte! Já bych si vás nevzal ani za devateré krá- lovství a desateré císařství, protože se mi ani kapánek nelíbíte! Protože Jste ošklivá! Protože jste jako sádel- natý pytel! Protože už jste skoro jako bába!" a upach- téný Sakulín skočil k svému pinglu, popadl hůl a hnal se ohromnými skoky ku dveřím, strhl s sebou Lojzu, a přes šenkýřčinou seknlci, přes kuchyň, pak chodbou vyrazili oba na dvůr. V tom letu celým télem pan Franc nalehl na churavá vrátka, vyrazil je, chytl Lojzu za ruku a už hnali do tmy jak vítr. — XVI. Pingle občma utečencům zle...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

V pátek, dne 1. března 1940. Čechoslovák J- Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Ruská armáda učini la v některých místech postupy podél klikaté, 30 mil dlouhé fron- ty na západní polovici Manner heimové linii, ale za strašnou cenu, neboť blízko 3000 rudých padlo pouze v jednodenních srážkách. Střelami rozbité přístavní město Viipuri bylo v pátek dosud v ru- kou Finů. Ruský postup v jednom místě dorazil do vzdálenosti 10 neb 12 mil od Viipuri — v okolí jezera Naykki, asi 4 míle severozápadně od železniční stanice Kamara, kde boje začaly ve čtvrtek. Zpráva z Helsinki udává, že v jednom úseku zahynuly dva ruské bataliony, asi 2000 mužů, a v dru- hém padlo 800 na úžině. Finové po 23 dnech ruského ná- poru na Mannerheimovu linii sice byli zatlačeni zpět, avšak bude to vyžadovati na Rusech další straš- né oběti, jestli se jim podaří vůbec Mannerheimovu linii proraziti. Od- haduje se, že Rusové od počátku války ztratili 150,000 mužů. Z Říma se oznamuje v pátek, že telefonické spoj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

ČECHOSLOVÁK V nátek, dne 1. března 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis * okolí laakavž oznámte jemu STAROBNÍ LAVICE. V mojí dílné stojí pohodlná lavice, na které se za mých dvacet let pro- vozováni řemesla zde v Ennis již vy- střídal slušný počet mužů — starců, kteří Již odešli do toho neznáma, jak našich lidí tak Američanů. V mé dílné jest takové české dostaveníč- ko čili středisko, kde již bylo vymě- něno velmi mnoho názorů dobrých a také špatných. Za dvacet let jsem vyslechl mnoho stesků a mnoho rad. V mé dílně každý sobě odpočine, Jak říkával zemřelý Jos. Buňata, který byl na té lavici skoro každo- denním hostem. V Buňatou odešel od nás ten poslední člověk, který se mnoho nemaloval s pravdou, kterou každému řekl přímo do očí, Jak úst- ně tak v novinách. Již není vidéti skoro v žádných če- ských novinách ty debaty, které by- ly někdy bouřlivé a někdy byly do — Paní Jerry Zázvorková zajela do Houstonu podívati se na svoji pr- vorozenou vnučku Shirly Ann, kt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

V pátek, dne 1. března 1640. CECHOSLOVÁK Z MARÁK, OD CAMERON A OKOLÍ Ctěná redakce Čechoslováka! Zasílám vám přiložené nějaké předplatné a jednoho nového odbě- ratele. A při tom, aby toho bylo víc, pár řádků k uveřejnění. Doufám, že laskavě uveřejníte, jak si zde stojí- me v ohledu národní práce S.A.Č.T. v okresu Milam. V Cameron je od- bočka, pak v Buckholts a na Marak. Já jsem předsedou odbočky Marak, Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Zdali pak jste někdo z vás čtená- řů naslouchal řeči premiéra Cham- berlaina, který mluvil v sobotu asi o 10. hod. dopoledne přes rádio? Právě v tu dobu jsem se zabývala či- stěním květinové zahrady, když na tak^píši jen~za~ošádú~Marak. Členů mllě manžel volal že p. Chamber- se dosud přihlásilo jen asi 50, což je Ifin mluví o Československu a o Pol- na naši malou českou osadu přece sku> ze musl bytl opet svobodným jen poměmě málo. Ale podotýkám, státy Bylo to po prve co jsme je] ti členi jsou většinou ve všech těch slyšeli, tak neoch...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 1. března 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A< Urbanovský, Jos. Pavlíček Drzost u Hitlera nemá žádné me-1 ' ze. Takový lotr, jenž jest původcem' povraždění tisíců nevinných lidí, je- j hož pochopi vykrádají nejen jed- notlivce, ale celé národy, jenž pod- | póruje páchání smilstva, vrhá sta- ; tisíce nevinného lidu do bídy, mi- zerie a trýzněni nejhorším způso- : bem, najednou se odvolává k Bohu ! a tvrdí, Bůh jest s námi —volal Hitler Redaktor—Aug. Mnichov, 24. února. — Adolf Hit- ler křičel v sobotu, že "Německo bu- de bojovati až teror plutokracie bů- že Prozřetelnost mu jeho; de zničen," že tri mocné státy, Ru- nazistické bezbožné a zvrhlé bandě isko, Itálie a Japonsko budou jeho žehnala šest roků a že jest s Němec- J přátelé a prohlásil, že Bůh jest s I kem v n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

V pátek, dne 1. března 1940. CftCHOSLOVAK Fort Worth, Tex., 25. února 1940. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři! (Pokračování.) Babička Václavova sv. Ludmila. Zbožná babička Václavova sv. Ludmila požívala velké přízně svého vnuka. Drahomíra to ráda neviděla a na babičku Václavovu nevrážila. Konečně se stará paní odstěhovala do ústraní na vdovský svůj statek Tetín nedaleko Berouna, aby tam mohla sloužiti Bohu dobrými skut- ky. Ale ani tam jí nedala zlá snacha pokoje a na den 15. září 921 najala vrahy, kteří vnikli do Ludmilina hradu a zbožnou paní zardousil. By- la zpočátku pochována na Tetíně, kde později byl postaven i kostelí- ček zasvěcený sv. Michaelu archan- dělu. Četné pouti českého lidu k těmto místům přiměly v době pano- vání zbožného vnuka, že dal ostatky převézti roku 925 do kostela sv. Jiří- ho na hradě pražském, kde odpočí- vá velká světice, na jejíž přímluvu bylo učiněno mnoho zázraků. Do- dnes národ ji chová ve zbožné úctě a tisíce poutníků putuje ročně k j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

1 Besídka Čtenářů i Ívil nejvjce svého života v okresu zvítézí jiný, který bude o mnoho lep- Milam. kde také i zemřel. 1 ší než pres. Roosevelt, ale proč stále Známi a přátelé svédčí o zemře- tak na ného doráží, aby řekl bude-li, lém bratru Hamuskovi, že byl dob- se ucházet o třetí termín? Bojí se , rým Zpozoroval jsem, že nejen byl ho, poněvadž pozorují že veliká vět- íiarU dobrým, ale tím, že byl dobrým, zí- šina lidu je dosud pro ného. Většina 1 skal si úctu přátel i známých a co kongresníků a senátoru vsak o tom * nejvýznamnějšího, získal si úctu mlčí, obávají se ze by se jich volicí Sheldon, Texas. svých vlastních děti. Krásná to via- v kampani mohli otazat, proč oni se Ctěná redakce! stnost dětí vzbuzená láskou otco- ucházejí o znovuzvoleniuz po pate, Pohlédnu ráda zpět, třicet ba i ví- ,,ou a je nas málo otců, kteří by- nekten az po desate i více. Pa ce let. Tenkrát bylo lépe na tom ši- chom se mohli rovnati takovému parner je tam také uz pres trice rém světě. Dnes se každý s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

V pátek, dne 1. března 1940. ČECHOSLOVÁK I tv I ■ Opět všelicos. i tom přidaly k nim, a je jasno co by i následovalo. Pak-li jsem tomu z mé 1 soukromé korespondence dobře roz- "Krásný vzhled je na ten Boži uměl, zakročil sám Msgr. Šrámek. svět." „ I Řiká se, že ze dvou zel má se vybrat Anonymovi — od toho anonymní-; to menší, a jak mi nedávno psal je- ho lístku panu P. R. v Oklahoma Ci- den redaktor ze severu, hrozí dvojí ty a jiných anonymních dopisů jste nebezpečí, a že to nebude jako v ro- se v tom chrochtání zdokonalil tak ce 1919. Jsou veliké obavy na obou že Váš hlas nyní je od pravého ču- stranách, ač se to nedává do veřej- níka k nerozeznání. Jen se v tom nosti. A sám president Roosevelt válejte dál, když je to Vaše přiroze- řekl na radiu, že i jako občané této nost, ale nemusel jste se omlouvat, země neubráníme se tomu abychom že neumíte napsat slušný dopis; a nezaujali různá stanoviska. To však | sovatelé napsali tyto výroky, mohl jste se směle podepsat, neboť neznamená, ž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 March 1940

Čechoslovák V pátek, dne 1. března 1940. BT West Flour Mill má vždy nej- j lepfí krmivo pro drůbež. Žádejte "Vitamelk", který obsahuje všech 11 Vit; minů. Krmte nejlepší. Zde ne- stojí více. — West Flour Mill ve West, Texas. (14dz) BOVEX žlučové solné tabletky čís. 1. Jste oprávněn cítiti se dobře. Aby vaše tělo bylo ve zdravém stavu, žluč musí patřičně účin- kovat. Jste-li přesycen, ustarán, ztrácíte-li spánek, působnost va- ši žluči je omezena. Mnoho projímavých příprav- ků obsahují toliko jeden účinný prvek, zvláště: Phenolphthalein, který odstraňuje jen obsah tlu- stého střeva, jež je pouhou pě- tinou zažívacího ústrojí a násle- dovně čtyři čtvrtiny zůstávají bez úlevy. Užívejte BOVEX žlučové solné tabletky, Jež Jsou mírným pro- jímadlem, obsahující toliko o- becně známá rostlinná projímad- la, účinně působící na výměšek zažívacího ústrojí i střeva tlu- stého. DÁVKA. — Jedna a i tři tablet- ky s plnou sklenicí vody. Pokra- čujte každou noc až se dostaví pravidelná stolice a začn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 March 1940

v /' i v VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2 00 Na půl roku $100 Fenčžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. i AND FSTSKí NOWNY ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! ... "V S1 <V.oto listu, šíříte prav- d' každý měl věděti. a -domělostí a svorností do- (P ^ československý lid v Te- a o" aznání a cti. // — ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 10. Entered as second-class matter January 2, 1920. at Xhe post ofice at West, Texas .línder the Act of March 3, 1879. 8. BŘEZNA (MARCH) 1940. Jerry Sadler za guvernéra Austin, Tex., 4. března. — Jerry Sadier, člen železniční komise, ozná- mil dnes svoji kandidaturu za gu- vernéra. "Jsem rozhodně kandidátem za guvernéra," pravil Sadler. Jeho o- známení nebylo úřední, ale pravil, že brzy tak učiní úředně, s čímž podá také podrobnou platformu. Sadlerova zásada financovati sta- robní pensi a sociální zabezpečení v Texasu, jest z dvou a čtvrt cento- vé daně na pr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x