ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 March 1900

< TEXAS POSTEN. Tö UuiYCisity X • 3 LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 5te Årg. Löp. No. 203. Austin, Texas, Torsdagen den 1 mars En färd genom rymden. Det var en gång, jag minns det Jag morgourodoa'ns vinyar log Seh genom rymden gnodde; Jag ville se med egen ^n Om på planeter ofvan skyn Ett n.änskusiägve bodde. nog, IQOO. ■ Vol. V. No 9 Till månen först Jag mig begaf Jag på dess ena kant steg af Alt hvlla öfver natten; Men dudan drog jag da'n d&rvå, Ty där launs ingenting att tå. Ej ens en droppa vat en. Nu Hög jag solen tätt förbi, Där gaf man ett fyrverkeri Och kastade raketer; Och projektiler ulan slut Längt, "ångt 1 rymdan drogo ut Som strålande kometer. Och hvar planet—tro mina ord!— Är jämt på pricken lik vår jord, Med sjöar, bärg och dungar; Och mäu'skor finnas äfven där, Af samma skrot och korn som här, B&d' simpelt foik och kungar. Där spiänges ston och fällas träd, Där bargas hö och köpes säd Och brytes malm ur grufvoi; Däi giäfves guld o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 March 1900

Tj TEXAS POSTEN, AUSTLN, TEXAS TOKSDAGEN DEN 1 MARS 1900. SVERNiE. i r Stockholm. 1'appersutförseln steg förra uret till 80,446,000 kg. mot 81,461,000 kg. året förut. —Utförseln af tändstickor belop- teisig i fjor till 17,381,000 kg. mot 15,00j,000 kg. förgående år. —Under fjoråret utfördes 1,500 hästar, 3,460 nötkreatur och 2,050 får mot resp. 1,685, 1,470 och 220 1898. —Införseln af gödningsämnen rai år 1899 betydligt mindre än året förut. Den uppgick i fjor till 104,329,000 kg. mot 152,155,000 kg. år 1898. —Af tläsk, alla slag, infördes förra året 11,927,000 kg. och ut- fördes 2,502,000 kg. året förut. —Smöreporten var i fjor ett par millioner kg. mindre än året förut. Näuida export uppgick år 1899 till 20,656,000 kg. mot 23,- 044,000 kg. föregående år. —Med detta års ingång ha ej mindre än 134 bolag och banker i hufvudstaden tilldelat sin personal dyrtidstillägg för innevarande år, af hvilka de flesta utgå med en extra månadslön eller 5 å 10 pro" cent å den innehafda lönen. —I h...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 March 1900

TEXAS P OSTEN, AUSTIN. TEXAS, TORSDA< EN DEN 1 MARS 1100. t- . ( ! i *' 7 UPPSATSER >o OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Hoderskärleken. Det gifves ingen kärlok på jor- den så oegennyttig, så oföränder lig, så uppoffraade, som en sann moders kärlek till sina barn. Kära unga dotter,sätt högt vär- de på denna käilek! Akta den så- som den största välsignelse bar på jorden! Låt icke din moder slita ut sig, medan du går sysslolös. Låt icke hennes lif vara tomt och glädjelöst i brist på din hjälp och ditt delta- gande, som hon så ljuft drömde1 om,när du, ett litet hjälplöst barn, låg i hennes famn! Låt icke hen- nes händer blifva grofva och hår- da af tungt arbete, medan dina äro hvita och mjuka, men onyt- tiga! Blygs aldrig att hjälpa din mor, blygs heller icke att göra det. Hon är kanske villig nog att bespara dig mödan att hjälpa till med de husliga bestyren; men samtyck al- drig härtill, utan tag du en del af den börda,som eljest så tungt hvi- lar på hennes skuldr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 March 1900

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 1 MARS im i / iE?as posten ^ yM- och Annons*. In ing för Sven- skarne i Amerika. Ar. rEXAS PÖSTE {TWC TEXAS POST.) PobllMhed every week, In Auatln, Tex an. b? ihe HWBDIHII AMEJUCAN PUBLIiHINO UO. 7Se only nwedlnh paper ln Texa ,and the advertluiiiK medium to Feacb tbiH cla*s t cHlsent*. J. M. OjBRHOLM Edltor M. J. Knack Manager. H. T. KmaI'H, k-seacent. Entered at the post office in Austin Texas as second-class mai; —••■er. ) Vi<l do kommande vulen borde skandinaverna isynnerhet behålla i . I friskt minne de kandidater, som lillkäunagifvit om sin kandidatur i '1'bxas Posten. Därmed ha näm- ligen desse herrar visat, att de nu- mera anse skandinaverna i detta härad eller denna stad såsom en makt, som de ej längre kunna ti- gande gå förbi. A andra sidan skulle vi ha varit mera tillfreds- ställda, om en del af kandidaterna varit skandinaver. Prenumeration s-prls: Ätl är, förskottsbetalning, - - 11 00. kil Sr, pil kredit, - - - - - Ktt halfl ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 March 1900

TEXAS P OSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDA* EN DEN 1 MARS 1800. AMERIKANSKA T, 11 i En skogens jätte, Aberdeen, Wash., den 16 febr. En jättelik timmerbjälke har nyli- ligen sågats af Northwestern Mill Co. i Hoqiiiam. Den är 120 fot lång och 2 fot fyr kant. >Den skall föras till en stad i New Jersey för att där resas som minnesmärke öfver någon general från inbördes kriget. Åter ett nytt Zion. Chicago den 21 febr. Dr Dowie har återkommit och nu börjat en "land boorn". för sitt nya Zion norr om Waukegan. Hans efter- följare ha kallats till en konferens, som skall hållas en veckas tid och börja från och med i dag. I mor- gon skall han på speciella tåg föra "sina trogna" till det nya Zion och sälja tomter åt dem för tiotu- sentals dollar. 5,000 människor väntas komma att resa dit ut. Dyr ära. Washington den 19 febr, Sena- tor Clark från Montana, hvars rätt till säte i förbundssenaten under- sökes af ett särskildt utskott, er- kände i dag, att han utbetalt om- kring $150,000 för politiska ä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 March 1900

TBXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 1 MARS 1800 f I m SKOQSLÖPAR EN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN LGABRIKL FERRY. Den flytande holmen följde, om också ytterst långsamt,mal ström- men, men vände sig därunder be- ständigt rundt omkring, och det var därför att frukta, att don un der dessa ständiga vändningar skulle afvika från rätta kosan och fastna vid någon af stränderna. Men till höger, till venster, öfver allt var indianer. Likt matroserna på ett skepp, hvilket förlorat master och styve och som af vågorna drifves mot klipporna för att där sönderslås, följde de tre jägarne med ångest- fulla blickar holmens långsamma och ovissa färd. Stundom susade en från land kommande vindfläkt i videbuskarne och do torra grenar na, som rundt omkring omgåfvo holmen. Denna tycktes böja sig till höger och venster, i det den beskref stora kretsar, stundom drefs den tillbaka i rak linie af ett annat strömdrag, som bildades af någon ojämnhet i flodens botton, men i intet fall kunde do därpå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 March 1900

TEXAS POSTEN, AUST1N TEXAS, TORSDAGEN DEN 1 MARS 1900. FRÅN ALLHANHETEN. SVERIGE -BREF. Eksjö den 29 jan. 1900. Ärade redaktion! Som jag en längre tid fått mig tillsänd af en bekant Eder ärade tidning, Texas Posten, vill jag på detta sätt uttrycka mitt omdöme om tidningen. Jag emotser med spänd väntan tidningen, som regelbundet an- kommer hvarje vecka, och finner afven ett stort nöjeiattdäsaden.E medanjag har där bröder släktingar och flere vänner, intresserar jag mig mycket för Texas Posten, och sänder härmed kära helsnin- gar till bröderna Svenson och Pihlqvist. Till sist ett hjärtligt tack till af- sändaren af Texas Posten samt till redaktionen af nämnda tid- ning. Ett godt och lyckobringan- gande år I Med sann högaktning Hilda Svenson. nöjdt åse huru England söker att förstöra ett par små republiker i Afrika. Och äfven om England lyckas att göra detta, så blir det en så dyr förnöjelse, att det får orsak att utbrista: "En sådan se- ger till, och vi äro förlorade". Ty boerna komma...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 March 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 1 MARS 1900. I r t I ■ * FÖRGÄT ICKE att vi kunna gifva låga priser på Ståltråds-nät, och bleckvaror, Rubber trädgårdsslangar, Koifsmedsaibeten och Rogers lee Cream frysare, «ilf ver varor, Vattenkylare, Krukkärl, Kokspislar och rangers, Glasvaror samt Smörkärnor, Mjölkbunkar, Hushållsartiklar. Vi hafva agentskapet för LM'S PATENT ANTI-ROST BLECKSAKER, Försök oss en enda gång och äro säkra på att vi skola behål- la eder som kund. H. H. VOSS, & CO., £usCt°ngTex: P. S. Herr Widerström talar svenska. ALiSTIN. Profnummer al Texas Posten •Andes fritt pä begäran. Svenska M. E. kyrkans kvin- noförening möter hos familjen John Källgren i dag, torsdag, bå- de på eftermiddagen och kvällen. Bota förkylning pä en dag. Tag Warner's White Wine of Tar Syrup, bästa hostmedicin i värl den, 25 c. och 50 cents. Pastor J. B. Anderson från Chi- cago predikade i härvarande sven- ska M. E kyrka förliden söndag för en stor åhörareskara. Hunts Li htnin^ Oil bota...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 March 1900

v / v J *• v t)1 TEXAS Th« Uaircrsity POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 5te Årg. Löp. No. 204. Austin, Texas, Torsdagen den 8 mars iqo®. Vol. V. No. io riodersfamnen. Jag mins ett hem af evig frid. Dit stormen aldrig bann. Dar solens stråle, varm och blid, På klarblå himmel brann Det hemmet var sä ljust, så gladt, Där trifdes jag så väl. Dess bild har lyst sä mången natt 1 drömmen för min själ. När sorgen tärde 1 mitt bröst, I ögat brann en tår, Då fiek jag där så vänlig tröst, Och upp gick sol oeh vår. Min bittra tår en kyss så öm, Så ljuflig smekte bort, Oeh sorgen 1 en stilla dröm Mig flycde Inom kort. ©sh var trin själ af glädje ljus, Då blef där ljust också, Men tanken flög från joldens grus Med fröjd mot himmel blå. Det var min ömma moders barm; Nu är den stängd för mig, Nu står jag här så svag och arm På lifvets öde stig. Ej mer du lyssnar till min bön, När kvällens timme slår, Och höljer med en dröm så skön Mitt hjärtas djupa sår. Ej mer, när ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 March 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 8 MARS 1900. SVERIUE. Stockholm Frälsningsarméns försakelsevec ka under 1899 har inbriogrt 130, 219 kr 20 öre. —Häromdagen erhöll en f. d ung e. o. i "verken" sig testamen teradt ett större stenhus m. m. ar änkefru Augusta Amalia Petters son. Hvarför, tror ni? Jo, den aflidna hade en gång i tiden varit fruktmånglerska och . den unge extra- ordinarie hade alltid varit så vänlig att prata bort några stun- der med henne. Det kunde hon aldrig glömma. —K. m :t har i samband med be- ställningen för armeen i utlandet inköpt 5,000 st. 0.5 m, m. mau- sergevär, hvilki komma att till- handahållas rikets frivilliga skyt- teföreningar och deras medlemmar till inköpspris med tillägg för om- kostnaderna. Gevären komma sannolikt att utlemnas under bör jan af instundande kjutsäsong. —Genom en skotsk missionär har ingått underrättelser om att do af boerna bortförda svenska missionärerna pastorerna Ahlberg och Liljestrand fått återvända till Oskarsberg, sedan ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 March 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAL£N DEN 8 MARS 1* . V A I UPPSATSER >o OM •< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. En miniatyrbicykel. En urmakare från Philadelphia, Josef Figarotta, har förfärdigat en liten mekanisk kuriositet. Det är en bicykel, som bekvämt kan bäras i västfickan och likväl är för. sedd med alla till en bicykel hö rande delar, så att icke den minsta skrvif saknas. En lykta med en nästan mikroskopisk färgad lins är fäst på sin vanliga plats. Maskinen är försedd metl verk- liga pneumatiska ringar. Dimen- sionerna äro: höjden 2f cm., läng- den 4^ cm., hjulens diameter 3 cm. Vikten är omkring 60 gram. Visdom. Visdom.—Att förstå människor- na är att förstå lifvet och världen. Men detta är en gåfva, som är för- behållen fåtalet; de fleste förstå lika så litet af den mänskliga na- turen, som i lifvet i allmänhet.Det är svårt att göra klart för sig att ting och personer icke alltid äro hvad de se ut till att vara—att det \inder det kalla, lugna, inbundna yttre ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 March 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 8 MARS 1800 TEXASPOSTRN. V/het*- och AnnoJnt!dning för Sven- •karne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) PublUhed every weelc, In Austin, Teiai, b tbe Hwidihh Amchicah Fcblibuiiio Oo. Ke onlj Mwedlnh papor ln Texas, and the Ht advertlnlng medium to reacb thl cla«*i t cltlseuH. J. M. OjKRMOI.M, M. J. KNAfB H. T. Knafk .........E<1!tor. .. Manager. .Reseagont. Entered at the post officc in Austin Texas as second-class mai; matter. Prenumerations-pris: BJtt år, förskottsbetalning, - - 11.00. Ktt år, på kredit, ----- $1.50. Ktt hälft år, förskottsbetalning, 60. Ett hälft år, på kreJlt, - - - - 75 Kil år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott ««h penulngar böra sändas medelst "Po- ltal Note", "Mon* y Orcers" ellerl 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 109—10S Bast Ninth St. Austin, Ttxa . Advertislng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. sioner i precint no 4, underkastadt d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 March 1900

TEXAS P OSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDA( KN DEN 8 ÅlARS 1900. l ! t i k AMERIKANSKA NYHETER. Ondt om tjänetflickor. Minneapolis, Minn., den 27 feb. Enligt stadens dagtidningar hålla tjänstflickorna på att lem na staden i massa. Det uppskattas, att minst 200 förut lyckliga hem nu sörja öfver de bortgåugna tjänstflickor- na. Orsaken till att flickorna öf- vergifva staden lär vara den, att man i landsorten vid denna tiden har så många kalas och dansar. Flickorna begifva sig ut på landet tidigare i år än vanligt. I vanli- ga fall bruka de stanna till fram på våren. Strängt straff. Minneapolis, Minn., den 27 feb. Förut omtalade Albert Johnson, som af en jury befunnits skyldig till att hafva stulit en klocka från Fred Anderson, dömdes i lördags af domaren Simpson till åtta års straffarbete i statens fängelse. Johnson, som är en till utseendet vacker och intelligent yngling, försäkrade sig vara helt och hållet oskyldig till brottet. Vid den brutalt hårda domens afkunnande brast han i gråt och...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 March 1900

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, TEXAS, 1 ORSDAGEN DEN 8 MARS 1800 / I< SKOQSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN "LGABRIEL FERRY. Forts. fr. föreg. n:r. Snart förbyttes traktens utseen-1 flykt från lägret hade märkta de. 1 stället for den «ndl*a lät- j en ,.m han fegt lemnade ten higos djupa dalaänkninRar och för tillfället uttorkade flodbäddar af som häckarna under regntiden ha- de utgräft, då de nedstörtade frän bergen. I stället för den rad af pilträd och bomullsbuskar, som dittills beskuggat stränderna, ie- tesig här och där grönskande ekar, och landskapet begränsades af en bergkedja, de så kallade Töckenbergen. Där gjorde nu de resande halt. Den omgifvande nejden var ovan- ligt storartad. Sällan hade någon hvit man besökt denna trakt, som ännu ägde all sin ursprungliga vildhet. Endast Marcos Arellanosf och Cuchillo hade framträngt så Jångt. Dessa i eviga töcken insvepta berg, som äfven då voro insvepta af dimmor, när de kringliggande slätterna voro klart belysta af so- len, tyc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 March 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN TEXAS, rORSDAGEN DEN 8 MARS 1000. t * 1 r FRÅN ALLnANHETEN. Bref på vers. lnsändt. g. Jag har nu i tvänne är Läslt Texas Posten. O, hur fort väl tiden går, Nästan liksom blästen! Hört cm syenskar frän söder -och nord; Ja, svenskar det flons öfver hela vår jord. Farmarna jubla nu öfver bomullspriset. Men om nä?on liten tid Fä de smaka riset. Ty 1 är man sä mycket bomull plantar, Att vi förlora alla vära slantar. Ni säger: huru kunna vi Slantarne förlora? Se pä värn bomullsfält, Sä gröna och sä stora. Man glömmer bort både maskaroch flu- gor, Och den fula negren, som alltjämt su- ger. Landsmän, låtom oss ej nu Längre vara dumma. Och som andra gå där jämt Och på bomuTn tumma! Lätom oss icke hafva den till vår Gud, Ty då vi synda emot det första bud. Nej, l£t oss hellre fläsk då äta, Och ej på våra hustrur träta, För att de laga för dålig mat; Ty billig bomull ger tomma fat. Stackars Hlntz' , han kom I snaran, Han varnade verkligen oss för faran;"' Men ovett fick ha...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 March 1900

TKXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 8 MARS 1900. / FÖRGÄT ICKE Ståltråds-nät, Rubber trädgårdsslangar, lce ('roaui f rysare, Vattenkylare, Kokspislar och rangers, Smörkärnor, Mjölkbunkar, att vi kunna gifva låga priser pa Agat- och bleck varor, K nifsmedsarbeten och Rogers silfvervaror, Krukkårl, Glasvaror sam Hushållsartiklar. Vi hafva agentskapet för LISK S PATENT ANTI-ROST BLECKSAKER. Försök oss en enda gång och åro säkra på att vi skola behål- la eder som kund. H. H. VOSS, & CO., *"c?n^Av- Äustin, Tex. 1 . s. Herr Widerström talar svenska. AUSTIN. Profnummer af Texas Posten Andes fritt pä begäran. Dopakt. Dop förrättades förli- den söndag, då pustor O. E. Olan der döpte mr och mrs Victor Iri- thiofs lilla dotter, som erhöll nam- nen Kmilia Victoria. Ett vänligt bemötande och reel behandling hos Tbeodor Low. hxnts Cure botar alla hudåkom- mor. Ingen invärtes medicin be- höflig. Botar den ej,fås pengarne tillbaka. Ankommen frän Sverige. Frö- ken Ingeborg llint/.e, en dot...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 April 1900

* j I TEXAS TtM VaiTersity POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA. 5te Årg. Löp. No. 208. Austln, Texas, Torsdagen den 5 April iqoo. Den nykomne. 61g du en man, med grof och sliten trö- Hvara hela uppsyn röjde mödans sod; o äg honom slanna tvekande och dröja På trottoaren framför "hiälpbyr&n", Säg honom hufvudet bl«tt sorgset böja Yld gatans pojkars räa skämt och h&n; Såg honom lugnt och trygg sia bann vandra, Sig Intet alls bekymrade om andra? Såg du den tår som glänste 1 hans öga, Förr'n'.valktg naive hann den torka bort, S&g du hans blick, som höjdes m t det höga? Du hörde ej hans bön så tyst och kort. Hvad orden ljödo, det bstyder löga, De lördes utaf vinden genast bort. Men hvad hans bjärta tänkte i den stun- den. Det tror jäg himlen hörde på sekun- den. Han fains i fjol, han finns i år och fin nes, Nog länge än, här i vårt nya land. Han kommer hit och känner sig till sinnes Som oir han kastats tpå en öde strand. Han är så främmad och så kä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 April 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 5 APRIL 1900. SVERIGE. Stockholm. K. m:t har förordnat, att ärke- biskopsvalet skall äga rum onsda- gen den 16 maj. —50 par skridskor ha af ett af hufvudstadens s'>olråd anskaffats till utlåning åt folkskolebarn. —I generalstaben pågår nu ar- betet med uppgörande af förslag till ny härordning, under medver- kan af fler t bland våra skickligare högre officerare. ! —Allmän folkräkning skall an- ställas i Sverige den 31 dec. i år. Statistiska centralbyrån har nu framlagt förslag till föreskrifter härför, och man torde väl inom kort få motse k. m:ts kungörelse i ämnet. —Stockholms större isaffärer ha nu påtagit sina behof af is för å- ret. Den upplagda isen, som i år är af utmärkt beskaffenhet, upp går hos samtliga firmor inalles tiil ej mindre än öfver 38 milliojer kilo, eller omkring 5 millioner mer än år 189'J. —Trävaruutförseln från Sveri- ge under 18! !) utgjorde: Plankor och hattens 552,632, bräder 34!),- 744, hyllade brädor 10!),48!), ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 April 1900

TEXAS P OSTEN, AUSTIN. TEXAS. TOKSDA( EN DEN 6 APRIL 1 00. i GÖR ICKE EDER MAGE TILL ETT APOTEK. K 1 Utan var förståndig och bär DR. OWENS flELSO-MLTE 'bär det! bär I kt! HELSO-BÄLTFT. Dr. Owens Elektriska Helso-B&lten bota alla män och qvinnor, som I äro behäftade med Xervösa åkommor, Rheumatlsm, Keuralgia, Njur-, Lef- i ver- och Tärande nervösa sjukdomar. Dr. Owens stora, rikt illustrerade katalog sändes fritt till alla, som upp- ' gifva sin adress. Den är 50 sidor stor och värd $50 till er eller hvem som helst som är sjuk. Kataloger fin- nas på engelska, svenska, norska och tyska. Ni bör läsa de mång- faldiga glädjande vittnesbörden från för detta lidande, hvilka nu- mera glädja sig i fullt mått åt tillvaron, och detta i följd af Helso Bältet. HelNO-Bältet är i synnerhet kraftigt i fall af förlorad lifskraft, återställande organen med en för- undransvärd snabbhet. Skrif genast eller kom till vårt kontor. I BÄR DET! BÄR DET! The Ovven Electric Helt & Appliance Co., 201 til...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 April 1900

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, TBXAS, TORSDAGEN DEN 5 APRIL 1900 TEXAS POSTEN. Nyhets- och Azmonatldning för Sven- ■k&rne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publtahed e ery weeU, ln Auntln, Texas, the Hwidibh amkkican Foblibhino Co. _e only swedlnb p&per ln Teia , and the Mt advertlMlng inedluin to reach thl claxH t cltlxenK. K J. M. Ojkrholm,. M. J. Knapk H. T. knafe,. . EU tor. ,.Manager. ...Reseagent. Entered at the post office i n Austin Texas as second-class mai; matter. Prenumerations-pris: Ett år, förskottsbetalning, - - #1.00. Ett är, pl kredit, ----- $1.50. Ett hälft &r, förskottsbetalning, 60. Ett hälft ilr, på kreJlt, - - - - 75 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" ellerl 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, JOe— lOS Balt Ninth 8t. Austin, Texa . Advortlalng Råtes. Op largcr advertisements råtes will be made on application. Tillkännagifvande. Vi äro befu...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x