ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 August 1909

L ř) t 9 i-' -f TOI-. XIX. HAIjI.ETTSyiIiXiE, TKXAS, THERSIMT, AUHIST 5, ÍIIOD. \ \ \ ' V ' NO. *\ ZOR. w ROČNÍK XIX. IIALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 5. SRPNA 1909. C!f>LO I Kntered aa accond-cltaa mattcr No.vember 19,1908, at tbe poat offlee at fiallettaville, Teiaa, anrier the art of March 3,1879. ZMoviyHíayoílioŘMo S. P.ÍJ. S. T. Fayetteville, 6. července. Sbratřeným řádům! Poslední legislatura našeho ští- tu přijala zákon, který vejde v platnost 10. t. m., jenž zasahuje v činnost všech bratrských společno- stí. Na*í Jednoty týkají se nejví- ce následující Články: Sk. 10. 1NV BSTHRNT OF KUUDS. Any «cti asBoelation may invest fucda iu reál for otllce purposet, and may bold or seli and coovcy nny realeBtote aoquirpd by foreciosure, received in satisfaction of loaos. lt may also inveat its funds in government, State, provhtclal, county or mumoipal boudu, or honda of any towtiBblp, pack o/ schoul distrikt havinp taxing powers prOTidtftíífach boiifís sbalí be a dlrectobllRation on...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 August 1909

v O .-■> Ncwdorny lajeinlía HMIio to. se ni v-; i Roirrh na úmrtí fis. 177. a 178. i Čís. 1... . t 48 Čís. 41- ... *21 " a... .. 10 II 42.. ... 15 " 3- .. 21 II 43- ... 17 " 4- .. 18 " 44- ... 10 « 5.. II ... 23 6.. .. 38 II 46 ... 16 " 7- II 47- • • 42 8.. .. 28 II 48. " 9- .. 58 " " 10.. 55 II 50. 8 " II.. • • 23 tl " 13.. .. '14 II ... 28 I3-. .. 30 II 53- ... 8 " 14.. • • 24 II 54- ... 16 " >s-- .. 18 II " 16.. II " 17" • • 75 II 57- " 18.. II 5«. " 19.. II 59- ... 7 " 20.. •• 57 II " 21.. • • 23 II " 22.. II " 23.. • • 24 II " 24.. .. 86 " " 25.. II 65. ... 13 26.. ... 8 II ... 5 " 27.. .. 29 II " 28.. .. 30 II ... 28 ■" 29,. ... 32 II 69. ... 9 " 30.. ... 24 II 70. .... 17 " Ji-- ... 18 II 7>- ... 8 " 3*- II 7a. II JJ * ' " 34- ... 14 II 74- .... 4 " 35- II 75- .... " 36.. ... 15 II 76. .... 3 " 37- II 77- .... " 38.. ... 36 M 78. .... " 39- ... 47 II 79- 40.. ... 16 II 80. .... 1 čími a nyní ku své Škodě seznaly, Isněji na to dohlížet. Můj náhled že peníze ty nelze t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 August 1909

& 4 OB NAŠICH DOPISOVATELŮV- Rosettberg, 26. července.—Mu- sím se zase zmínili o tom našem okresu Fort Bend, aby lidé nemy- slili, že nás už ta bouře sebrala, aí jsme na mále zastali, neb se při- hnal hurykon, který šel rychlosti asi 65 mil za hodinu a vše podle- hlo, co mu v cestě stálo. Mnoho lidf zůstalo bez přístřeší a na úro- <lě jsou ohromné škody. Korný na polo zralé leží úplné na zemi a bude-li pršeti, nebude z nich nic. Bavlna jest úplně bez listí a bolce jsou na polo strhapé, a které zů- staly, leží na zemi. Stromy v le- sích jsou povaleny a není ani mo- žno si tu spoustu představiti. O život nepřišel nikdo, jen nějaké to poraněni. Psal bych, kdo utrpěl škodu největší, ale nemožno to do- kázati. Spolková sífl, která se již stavila,jest povalena. Také se musím zmíniti, že nový řád byl založen v neděli 25. t. m. Číslo má 81. a nazývá se Rozkvět Růže. Uvedl ho tajemník Hla- vního Řádu, J. R. Kuběna, který po uvedeni se odebral do Galve- stonu. Bratrů a sester od řádu L...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 August 1909

"\ X ••s-Vi*. 4 Y' i l y. v ■I. h . > • MHRHII • 4-.f O B Z O R.S 1 ■' r : ^♦Idlováaí Č.iiiipis IiimjhiiI.í''Sk y. [ímlťiiy a zábavný- Oigiiiia. I*. J. S. 1'. Vycbůzifkáxdý čtvrtek. . Přadplaftné ročně $1.00. Ailriw: •Oifen:," llalMtsvíih', Tetas. o>3EB asoR. .V (ioiHTil Parm and Family Nmvspayer. Organ <<f tlifíS. I'. J. S. T. Publishcd Svary Thursday by F. Fcbian, Hallettsville, Texas. íibscripHon, 51.00 per year. Advertisic vates o:i application. Skutky slova. jsou výmltivnějš! nežli Svít jest krásný, a byl by pra- vým rájem, kdyby lidé v něm byli — ne anděly, nýbrž lidmi, lidmi v pravém slova smyslu. Nezapomenutelný president A- braham Lincoln napsal kdysi zlatá slova, jež měl by miti každý stále namysli: "Konej to nejlepši, a nemůžeš-li, konej vždy to, co nej- lepšího dovedeš!" . Pravidel ným navštěvováním schůzí poznávají bratři povahy svých spolučlenů, více se s nimi sbližují a více si jeden druhého vá- ží. A poněvadž podpora, lidskost a bratrství jsou naším hesle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 August 1909

7 •• **** UM Pro krále a dáma svého srdce. ; 4 OdJilkvyk patě obrněný lesklým kovem, jfcl. řyťíř pustým hvozdem, který Rozprostíral se tehdy na jib od l áHže. Když f řijel rytíř Guy de Raoulx v místa, kde cesta se dělila, zasta- vil krok svého ofe, jakoby váhal, kterým směrem se má dáli. Vě- děl dobře, že cestou na právo od- bočující dorazí za dvě hodiny do Tour-au Bois, kde dlí roztomilá Anuška, dívka, jejíž obraz střeží ve svém srdci a která se stane jeho chotí, jen co pokořeni budou pro- tivníci krále a perutě míru kone- čně rozestrou se nad jeho milova- nou Francií. V duchu viděl zář, jež vytryskla by z jejích očí nad radostným překvapením náhlého toho shledání; jek pyšná by byla na něho, až by uslyšela, jakou dú věru k němu chová jeho královský pán. Viděl, jak jemné tkaqivo její tváře pobledne při myšlénce na nebezpečí, jež mu hrozí a jak zardí se zas pod jeho polibky. Po tom štěstí, o němž snil, mohl aáhnouti jen rukou; a přec musel si je odepři ti. Kdyby to bylo vyžadovalo je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 August 1909

£ .v ■ •f. v;;. ;■ r^řA španělsko mi válku s Maury a revoluci doma. Ku srážce v kraji Riff bylo Špa- nělsko donuceno. Příčina byla zde lak vážná, že žádná vláda ne- mohla ji nechati nepovšimnutou; stav věcí je takový, že národ, kte- rý má před sebou úctu, nemůže n- stou piti, aniž by nepocítil velkých materielních a politických ztrát. Počátek srážky udal se 8. červen ce, kdy sed n Š^anelú pracujících na opravě mostu přes teku Sídi Mura v Maroku v Africe bylo na padeno bandou Kabylů, kmenem to maurským. Čtyři Španělé byli zabiti a jedea raněn. Maurové zmocnili se mrtvol a zapálivše o- hromnou hromadu rošti chtěli je spáliti. Vše stalo se o 8 hod. rá- no a zpráva o tom dostala se brzy do Melilly. Guvernér gen. Real hned vydal se s praporem vojska na místo zločinů, aby proti Kaby- lům zakročil. Dorazil k hotíci hromadě ještě v čas, aby ohořelá těla zavražděných dělníků mohl zuřivcům vyrvati. Zločinu se do- pustivší kmen měl opevněný tá- bor nedaleko. Španělové hned zahájili útok. Potýč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 August 1909

V yv m <K ti I y t I íp ■ ■ K ■. i 50c. mžslčíič za zlatý prsten, řetízek, a hodinky. Ohlašujíce naše klenoty pod zárukou, nabízíme 200 hodinek kapesních s ře- tízkem v cení $30.00 na splátky jen 50c. mčsíčně za dvacet dolarů ($20.00.) Při hodinkách, které Vám nabízíme, ráčíme, za dobrý stroj s dvojnásobným víkem neb dobře vyzlaceným ciferníkem. Chceme Vám udržeti hodinky v do- brém stavn a všecky správky bezplatně vyříditi. Toť jest nej větší záruka, která byla kdy nabídnuta. Hodinky jsou lepší,než kdekoliv jinde za cenu $30.00. Řetízek jest Gold fllled a ručíme zan 20 roků. Ohlašujem, ie hodinek s řetízkem prodáváme jen 200 kusů za $20 kus na splátku 50c. měsíčné, pročež si pospěšte, neb kdybyste psali pozdě, musili bychom Vám odříci. Zašlete hned $1.00, jakožto deposit a my Vám zašleme ty pěkné hodinky a řetízek na Vaši adresu. Zbytek zůstane pak $19.00, kterýž budete splácet následovné^ Za prvních šest měsíců uplatíte $6.00, což činí mésíčně $1.00 Po téchto Šesti měsících bud...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 August 1909

:> f \ T"; " V*" J Okresní zpróvy. Komisařský soud sejde se k pra- videlnému zasedání druhé pondělí v srpnu. Mouchy nesedají na ránu potře- nou Dr. Coxs Barbed Wire Litii- mailem. Na prodej ve všech lé- kárnách. Sbíráni bavlny počíná, ale jak vše nasvědčuje, nepotrvá v našem okresu letos dlouho. Sv. Nikodéma Lék proti Kolefe a Průjmu rychle a jistě ulevi v ka- ždém případě. 25c v lékárnách. Bouře, jaká stihla náš okres 21. m. m., neměla co do prudkosti so- bě podobné od r. 1866. Dr. Cox's Barbed Wire Linimenl nepůsobí pálení ani puchýřů, a u- leví bolestem v několika minutách. Na prodej ve všech lékárnách. Během hasičské slavnosti v Yoa- kum dostali se do hádky na pavi- loně Clyde Dickey a Dave Finkel- stein z Hallettsville s brzdičem jmenem Trice. Z hádky povstala rvačka, v které Trice bodnut do břicha. Dickey a Finkelstein dáni pod záruku £15° každý. Trice se pozdravuje. Ve všech lékárnách je na prodej Dr. Cox's Kartel/ Wire Linimenl. Za jeho hojivou sílu se ručí oe,bo se vrátí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 August 1909

n y V01„ XIX. HA1XETTSV1LLE, TEXAS, THIBSDAV, AlGIST 12, 1909. SO. 2. •<?>> •2 ů o i o OBZOR ROČNÍK XIX. HALI-ETHVII.LK, TfcXAS. VE ČTVRTEK 12. SRPNA 1909. ČÍSLO 2. Kntrred n seroml-rla«H mntlcr Novembor 19.1M H. at the poct offlcr at IIhIIpMnvíIIc. Tcxaa. undor the not of March 3, 1879. Z česko moravské kolonie ČECHIE v Alabattiě. Podává Ing. K. J. Hanák. Dotazy mnoha texasských kraja- nů stran pozemků, žit! a bytí v če- sko moravské kolonii Čechii v Sil- verhill, Ala., zodpovídám pro- středni tvím tohoto časopisu s po- dotknutím, že není míněno nikoho k nám zlákati. Námi založená Česko Moravská kolonie Čechie v Silverhill, Ala.. má v ňrnyslu našim niilým kraja- nům, kteH se o pozemky v naši kolonii zajímají,dáti dobré instruk- ce a radu, a býti nápomocni vy- hledati dobrý pozemek, jakož i prostřednictvím naším koupí spro středkovati, i pro ony, kteří nemo- hou pro nedostatek času sami na přehled pozemků se dostavuj. Naše Česko Moravská kolonie dosáhla naším prostřednictví...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 August 1909

y OBZOR. Časopis liospmliifský, poučný a znbinný. Oigán S. I'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adrpsa: "OBZOR," IlnlIottRvIlle, Teias. A General Fnrm auil Family Newspaper. Organ of tli# S. P. .!• S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Halletlsville, Texas. Sttbscription, $1.00 per ycar. Advertlsin rates on application. Prospěch celé Jednoty jest pro- spěchem každého jednotného člena. Kdo nezískal Jednotě ani jediné- ho člena, tomu neleží na srdci ani jeho vlastní zájem. Zajisté každý řád zvolí si zástup- ce důvěry hodného, který jest ocho- ten na sjezdu pracovati pro dobro a rozkvět Jednoty. Každý řád by měl míti výbor na opravu stanov, který by rozličné návrhy bratří uvážil a pak předlo- žil řádu k schválení, než se ode- vzdají zástupci do sjezdu. V nynější době jest na každém upřímném bratru, jenž v sobě má jiskru hrdosti české, aby se chopil díla a pro Jednotu, baštu to Čecho slovanfl v Texas, pracoval, to jest, získával nqvé zdravé členy. System br...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 August 1909

r ? Dobrodružství v železničním kupé. Napnul F. Richimls. Je mi čtyřiadvacet let a nepa- třím k množství oněch dívek sla bych nervů, jichž se tak mnoho v poslední době rozvilo. Ži)i s ro- diči v malém městečku poblíž Lon- dýna. Před několika měsíci vy- bídnul mne dědeček, žijící v Du blině, abych jej navštívila. Áčko- liv jsem dosti Často sama cestova- la, nechtěla mne tentokráte matka z jakýchsi příčin pustiti bez prů- vodčího, a bylo třeba dlouhého do- mlouvání a prosení, než konečně souhlasila a dovolila mně s tou ne- změnitelnou podmínkou, že pojedu ve dne. To také bylo nepraktické: cestou v noci jest možno spáti a čas míjí nepozorovaně. Na podo bné námitky matka jen vzdychala a neprotivíc se dále mým prosbám, dovolila, abych odjela nočním vla- kem. Otec s matkou vyprovodili mne na nádraží. "Měla bys si sednouti do dám- ského oddělení," řekl otec. Zachvěla jsem se úžasem, usly- ševši takový návrh. "Není nic tísnivějšího pro dámu než dámské oddělení," — odvětila jsem a s těmi slo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 August 1909

Okresní zprávy. Letoší rok, co úrody a počasí se týče, byl špatný. Ale nemůžeme očekávati vždy jen dobré roky. Pi- kovánl bavlny je v proudu, ale první úroda bude malá, a na dru- hou nelze se mnoho spolehati, po- névadž pilousi a housenky také chtějí býti živi. Dosavadní pěkné počaší první sbírání urychlí. Sv. Nikodéma Lék proti Koleře a Průjmu rychle a jistě uleví v ka- ždém případě. 25c v lékárnách. Okresní soud zasedne čtvrté pondSlí (22.) v srpnu. Mouchy nesedají na ráSu potře nou Dr. Cox's Bar bcd IVire Li ni- mentcm. Na prodej ve všech lé- kárnách. vém zase v Rockdole, načež bude podobný agitační tábor uspořádán v jiných místech. Karel Nastoupil odejel do El Campa, kdež přijal zaměstnáni v Gerst-ově lékárně. Dr. Cox's Barbed IVire Liniment nepůsobí pálení ani puchýřů, a u- leví bolestem v několika mmutách. Na prodej ve všech lékárnách. Řiditelé skladiště a platformy Farmers Union ustanovili správ- cem J. M. Cannon-a, který počal vážiti bavlnu 7. t. m. Poplatek jest stejný jako...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 August 1909

ROČNÍK XIX. IIAIXETSVILI.E, TEXAS. VE ČTVRTEK 26. SRPNA 1909. ČÍSLO 4. ■n O 3 O O Enterrd ■■ neeond-elasa mattcr Novem ber 19,1908, *t tht poat oBcc nt HalletUville. Texas, nnder th« aet of March 3,1879. Jak naše vláda připravuje [domoviny. (Popi* Jedenácti zavodfloťaciota poďnlkft.) Zpracoval J. Íj. Brtnncr. (Pokřačování.) Yuma projekt. na Čtyři poschodí vysoký. Kolem* Zapomenuti lemf. jeho třech stran táhne se zeď, 950 Skoro přiliš rychle jsme přejeli stop dlouhá a +0 stop vysoká. Ze- květnatí, úrodné úkoli. Z nena- dnická stavba v této budově a zdích dání přicházíme v místa opuštěno- sestává z více než 30,000,000 kusů sti a smrti, kde všecko vydává svě- kamení. Všecko toto kamení mu- Bývalý president Roosevelt má sj|0 t>ýti nalámáno a vynášeno v velkou zásluhu o to, že lid jeví koších na zádech po vysokých že- velký zájem o deltu řeky Colorado. : břich. Vezmeme-li v úvahu primi- UČinil to bodem zvláštního posel- tivní kamenné nástroje při príci ství ku kongegu. Údolí či delta ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 August 1909

> OBZOR. Časopis hmpodářský, pouěný a zábavný. Orgán 8. P. J. S. T. I I Vycházi každý Čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailrosn:1 OBZOR," Hallettsilllř, Teias. OBZO X*. A Generu! Farm and Family Jiewspaper. Organ oftlieS. P. J. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, HallettsviUe, Texas. Sub«crlption, $1.00 per yrar. Advcrtijln rates on application. Bratři, přizpůsobte se novému řádu věci a buďte zastánci pokroku nejen v &ivotě veřejném a národ- ním, nýbrž i ve svých řádech. Re- akce není možná, vpřed tedy za pokrokem! Nutnost bratrského pojiStřnf do- kazuje ta skutečnost, že deradesá' sedm ženatých mužů ze sta neza- nechává tady po své smrti rodin svých v takovém postavení, abv byly uchráněny bídy. Kdokoli vezme rfaše stanevy dc rukou a podívá se do nich, nalezne hned na první stránce krásné mí- sto, které mocně dotknouti se tnu- sl každé duše české, svoudůleiito st! i jasností, a místem tím je účel naší Jednoty, dokazující zřejmě, že statky duchovní slaví nad tělesné— h...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 August 1909

m — . % V tssiLv V Z flMoray tajemníka Mbo ííáía, Volby zástupců. Na mnohé dotazy ohlední: volfiy poslanců do sjezdu odpovídám tou- to cestou, že stanovy nařizují volbu ve výroční schflzi prosincové na na dobu od sjezdu do sjezdu. Řády .'edy nemohou dřív své poslance doliti. * Ohledně sjezdu sděluji, že když se řády rozhodnou pro sjezd v pro- sinci neb lednu, tedy v příští schů- zi úřadovny H. Řáíu, která odbý- vána bude počátkem října, bude určen den k zahájeni atd., a pak bude vydáno prohlášení buď pro- střednictvím orgánu neb písemně na každý řád, a v tom bude obsa- ženo, co zapotřebí bude řádům víděti. J, R. Kuběna, taj. H. Ř. Bleiblervllle, 16 srpna.—Bra- tři a sestry řádu Hvězda Míru, i. 3} , jsou tímto vyzváni, aby se ji- stě do příští schůze dostavili, kte- rá se bude odbývati druhou neděli v září o i hod. odpol. Máme mno ho důležitého jednáni, což vyžadu- je přítomnosti všech členů, proto- že se to nás všech týče. Ne až je věc vyřízena, dávat na jevo, tak neb onak to mohlo ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 August 1909

OKRESNÍ ZPRÁVY. Si írání bavlny jest v plném prou- du, ale úroda oení ani poloviční Okresní daS za rok 1909 Ubtano- průměrné. Prvnf bavlna bude je- vena komisařským soudem ze Í100 5tí tento měsíc sebrána, odhadnutého majetku jak nisledu- Mouchy nesedají na ránu potře- je: všeobecní okresní fond 61/2 ctů, n0" Dr. Cox's Barbed Wire Lini- na splátku bondů soudní mentem. Na prodej ve všech lé- kárnách. Čís. 1005. — Zamřenu firmou Vi. F. Severa Co. dle zákona o potravinách a lécích ze dno U0. forma, IDOU. budovy 2$ ctů na staré mostní bondy.. .. 1 ct na nové mostní bondy.... ct na cesty a mosty T/í ct Daň z povoláni uríena na polo vic oné, ja^ou předpisuje stát, kde jinak není nařízeno. Služku, která dovede dojit krá- vy a obstará práci v domácnosti, přijme Frank Melnar st., 3 mile východně od Ilallettsville. Zvláštní školní daň pro jisté di- strikty jest následující: čís. 18. Bilá Hora, 10c " 24. Pleasant Grove, 10c " 25. Vsitín, ioc " 26. Honey Crcek, 15c " 29. Vyšehrad, 5c " 31. Fulle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 September 1909

3 O J i TOL. XIX. UALLETT8TILLE, TEXAS, THIRSDAV, SEFTEMBEU 2, SO. ■">. OBZOR ROČNÍK XIX. (IALLETSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 2. ZÁŘÍ 1909. CISI.O ft. Entervd as aeeond-claaa matter November 19,1908, at the post office at IlallettHville, Texaa, under the act of March 3,1879. Jak naše vláda připravuje domoviny. (Popis jedenácti znvodfiovHc.ícb podniků,) Zpracoval J. L. Brenner. (Pokračování.) Nejobdivuhodníjii silnici, jťi kily postavena byla ílovékem. Přicházíme nyní na silnici, jež od mnohých cestovatelů považo- vána jest za nejobdivuhodnější sil- nicí člověkem zbudovanou. Silni- ce tato vede 40 mil středem pásma drsného pohoří a větší část její je vytesána ve skále, jedouce a po- zorujíce zbarvení skal, připustíme, že by žádný lidský umělec nedo- vedl napodofciti tyto barvy, jež božská ruka vtiskla v tyto skály. Netřeba nám ani praviti, že budo vání cesty v takové krajině jest ob. tížné, tato skutečnost nám bije ve tvář každou chvilku. Když měřiči dosáhli temene Fish Creek Hill-u,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 September 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. m \ \ Frelsburg, 2b. srpna.—Přichá- zím zase s několika řádky do naše. ho milého orgánu, abych upozor- nila všechny členy a členkyně řádu Český Lev, čís. 53., aby se do pří- ští schůze dne 5. září přesně ve 2 hodiny dostavili. Připadá nám mnoho práce, proto na tom velmi záleží, aby se všichni v čas dosta vili, tak aby nemusili někteří vždy čekati, .až do 4 hodin než se osta tni dostaví. Členové, kteří jsou pozadu s placením, nechť se nechají viděti a zapraví své poplatky, abych mo- hla knihy uvésti do pořádku, neb poslední čas panuje velký nepořá- dek v našem řádu a to nedbalostí některých členů. Myslím, když se mohou jedni do schůze dostavit, že by se mohli také tak dobře všichni dostaviti. Bude to třetí čtvrtletní schůze, proto nám připadne pláce ní čtvrtletních poplatků. Avšak jsou zde někteří, kdož nemají ještě poslední čtvrtletní poplatek zapla- cen. K tomu nám připadne pla- cení záložního fondu, proto ještě jednou žádám všechny, aby se co možná v největ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 September 1909

D O w o i -C" Pretty Prairie, Kansas 29. sr- pna— PíSi několik řádka do or- gánu, aby bratři věděli, že jsem se neztratil v tom velkém světě. Na- před musím trochu svou cestu po- psati. Když jsem byl ve Wichita Falls, Texas, přijel za mnou přítel F. F. KohutekzOklahomy a smlu- vili jsme se, že pojedeme na sever. Jel jsem hned s přítelem Kohutkem <lo Oklahomy, kde jsem pp. Ko- iiutkftm pomohl bavlnu okopati. Pak jsme si koupili 4. července ilístky a jeli z Walter, Okla., do Wichita, Kansas. VEnid.Okla. jsme přesedali. Enid jest pěkné tněsto. O 2 hod. odpoledne jsme z Enid vyjeli a uháněli do Wichi- ta, Kans. Všude podél dráhy jsme viděli pěkné pšeničné pole. Hra- nici '"oklahomskou a kansasskou jsme přejeli krátce před západem slunce. Caldwelt, Kans., jest asi nejblíže hranic a viděli jsme I10 z ■vlaku. Krajina v okolí jest velmi Ikřásná a má zde být mnoho českých •osadníků. Do Wi9hita jsme přijeli v 10 hod. večer. Na druhý den jeli jsme do Hutchinson,Kans. Wichi- ta jest pěkné mě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 September 1909

r iN . 1 v u * ;v m Vi \\ OBZOR. í,isopis limpodAhikj, pouSnj a zaba j. Orgán S. ťi J« S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatně ročně $1.00. Adresa: 'OliZOB," lUllfttsWIIf.Textt" A (leneral Farm and Family Newfpapcr. Organ uf tlie S. 1*. ■' ■ S. 1 ■ Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advertisin rates on application. Ochrana domova a rodiny po- jištěním už není luxusem bohatých. Ona jest nutností chudých. Čím více členů ve schůzích bude přítomno, tím více dobra se vyko- ná pro řád a celou Jednotu. Plaťte své měsíční poplatky tak, jak byste si přáli, aby je platili ji- ní, kdyby je měli platiti za vás. Patřičným místem pro debatu je řádová síň. Je-li debata nutná mi- mo tu síň, nedějž se před lidmi ci- zími. Ten, kdo očekával, že zbohatne tak, aby jeho rodina neoctla se v pádu jeho úmrtí v bídě, obyčejně se zklamal. Mnoho nepříjemností působí jak spolkům tak i sami sobě ti členové, kteří neplatí správně assesmenty a nechají se sus...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x