ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Freedom of Science and Research [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

" Freedom of Sconce mi Research - To the still numerous scientists! . ;iand-scholars in ,-the ■v wlo believe in freedom of research an ^he USSR we should li^e to Sincerely recommend to ^eää an ^article by S. Kaftanov"ToJPeaffect itlhe Teachings of the Doctrines of Marxism-Leninism. at -\1fie;J'.tfniyer ipities" printed in BOLSHEVIK ^No. 12,-Dune 30, 1949), the joiirnal 'Of .the Centeal Gommittee of the .A31 SJnion Communist (BolsHeVik) : ..Party. — This article informs the readers \that there are over ,800 chairs■ for MarsismTLeninism at the institutes -of higher education in the XJÖSB. A large number of teachers arie at tached to every chair for Malrxisin •Leninism is a compulsory subjeöt at all faculties. Stalin himself f häs .said: "■/ ; ' ■' • : "... There is one^ branch ic^sci-; ence familiarity-with which must be obligatory for the Bolsheviks'- prac tising all other branöhes of science —täht is the Marxdfljenin science of society, of the laws of development . rqf the society, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BRITI VALIMISKAMPAANIA ALGAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

VALIMISKAMPAANIA I ALGAS. I BernisJSmädala . lõpul algas Briti valMHÄrpaania, mille . sis.se juhatas iH^Hp&kÖndlik .minister Herbert K^Kson Meeleolu 23. veebr, toimnvaiks valimisteks näib olevat võrdlamisi hoogus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAEVURITE ÜHISRINNE VALITSUSE VASTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

KAEVURITE ÜHISRINNE VALIT SUSE VASTU. Kaevurite föderatsiooni kesknõu kogu otsustas neil päevil keelduda koostööst; Austraalia föderaalse valitsusega. ; Vastuvõetud deklarat sioonis kutsutakse kaevureid ülesse moodustada ühisrinne Menziese va litsuse ja -tema poliitika vastu. Sel lega ön: värskelt valitud kaevurite föderatsiooni nõukogu avaldanud otsese väljakutse praegusele valit susele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PAKISTAN PLAANITSEB SÖDA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

PAKISTAN PLAANITSEB SÕDA. India peaminister Paiidit Nehru väitis neil päevil, et Pakistan plaa nitsevat sõda India vastu, kuid "In dia ise ei astu sõtta enne kui teda rünnatakse." ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA KAEVURID KOMMUDE LÖA OTSAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

AUSTRAALIA KAEVURID KOM " MUDE LöA OTSAS. Uuestivalitud kaevurite; föderat siooni nõukogu ; abipresidendiks valiti kommunist W. Parkinson, kes häälte vahekorraga 8:7 võitis põh japiirkonna föderatsiooni esimehe G. Neilly, kes on tööerakondlarie. Valj,-T mistelt puudusid Lääne-Austraalia kaevurite esindajad. Kaevurile ring konnas valitseb arvamine,. et kui Lääne.-Austraalia kaevurite; esinda jad oleksid ka koosoleküst osa võt nud, siis oleks hääled läinud pooleks. Nüüd otsustas hääletustulemused nõukogu presidendi I. Williämsi hääl, kes on vana komtiraništlik tegelane. • v-'. : . s v'/ Ainult põhjapiirkönna kaevan duses läks uute valimistega yõim tööliserakonna esindajata kätte.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KARDETAKSE VENE RÜNNAKUT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

KARDETAKSE VENE RÜNNA KUT.' New-York Post'i UNi • kõrres- - pondent John Hohenberg väidab, et Ameerika valitsuse ja välispoliitika juhicV, eesotsas. ,Trumani je välissek retär Achesoniga usuvad, et Vene maa võib lähemas tulevikus alustada ootamatut " aktsiooni. . Nõukogude ohutsoonis arvatakse olevat Yiigö slaaviä. Samal, ajal aga ollakse mures ka sündmuste arengu päiast Soontes ja; Berliinis. ; /

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEADAANNE ÜLIÖPILASTELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

TEADAANNE ÜLIÕPILASTELE. . World Student Keliefi osakond Saksamaal palub tungivalt kõiki neid üliõpilasi, kes Saksamaal on täitnud sooviavaldused stipendiumi saamiseks USA-s ja vahepeal on Austraaliasse emigreerinud, tea tada oma uue aadressi J. ; S. F/ van H:Qogstaraten'ile, Senior Represen tätivej^ ;"^orld;, Student"; R^lief DP š>e1ct'i&nf; Germaiiy■'r- ■, manii/^^nkkäserne Blõck 19/10. Samuti ära märkida, kas stipen diumi' taotleja on stipendiumist, veel huvitatud. WSR toonitab, et nemad vahendavad stipendiume ka emigre erinud üliõpilastele ja arves tavad nii kaua kandidaadiga, .kuni see pble saatnud teadet, et ta on stipendiumi taotlemisest loobunud. ■ Bdäši palutakse WSR-i poolt ki^ikidel endistel Saksamaal õppi nud üliõpilastel, kes on huvitatud ; edasiõppimisest Austraalias, ühen dusse' jääda WSR-i Saksamaa osa konnaga ülalnimetatud aadressil, ja vajaduse korral WSR-ilt edasiõppi miseks vastavat soovitust nõutada. Eesti Üliõpilaskohi Saksamaal juhatus. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vōitlus kommunistlikkude ametiühingutega [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

Viimasel nädalal on ÄustraaUi ajalehtede poolt korduvalt ,' alla-:: kriipsutatud, kui suuri raskusi ker kib Austraaliavalitsusel immigran tide töölerakendamisel.. Valitsuse poliitika on tööstustoodangu tõst mine, mida püütakse saavutada im migrantide lülitamisega'', tööstus protsessi. . S>sda viimast peetakse' hädavajalikuks ka töösturite-^, tööandjate poolt. Siin kerkib äga ületamatu hiinamüürina mõlema; poole ette kommunistide poolt kon trollitud ametiühingute vastuseis., Esimest kokkupõrget on oödatä rauatöölitse ametiühinguga :: jubai lähemal ajal. " ; Tekkinud olukorda valjgustasj ehitustööstuse köondis,e diraktor "ÄäÕr.t Štuart Frasev/ijSSes rõhut^^^kom-j munistide poolt hingud saboteerivad -Aju^a^ia va litsuse iniinig^ätšipjni^ja ■> tootmises poliitikat. :^älitšp^|)E^^^nud 700j inigrant-töölist . hädavajalistele töö dele Sydney metalltööstusteš, kuid ainult 62 leidis rakendust tegelikul ;tööl, kuna rauatööliste .ametiühing keelas meestel töölehakkamise. Ajal, mil valits...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

Suurvõimude arv maäilm^olii : tilise! areenil on omaaegselt, viielt ,4?rk-Järgüit kahanenud" kahele, kel | on USA ja' N>yenelnaa{ Need * oafneed kaks finalisti ja kogu -inim •konna saatus oleneb" nende' värem ffe^jvõi; hiljem -paratamatult toimuva' ^ ^inaalmätshi resultaadist.' ' •: " ^ USA-š "tõsteti, läintid liädaläl esi mest korda, üles küsimus • iiltimaa* tmni esitamiseks Moskvale, et üks kahest—kas ta nõustub rahvusvahe lise aatomienergia kontrolliga, või: tarvitatakse seda energiat tema vas-: tu preventiiv—ehk kaitsesõja põhi mõttel. USA parlamendi- enamus^ näib äga siiski veel olõvat ühel arvamisel, s.t. poliitiliselt ka ühel: tasemel, nende mõningate kirikuõ petajatega, kes oma usku pole kao , tanud Stalini südametunnistuse! Olemasolusse, mille poole rahuliku kokkuleppe- saavutamiseks tulevat' veel kord ''tõsiselt," "siiralt" ja ilma 'prestiizhiküsiniust tegemata' ! apelleerida. USA aatomieriteadlase 'dr. Urey >ipöbF^ga;:jär^ies' lühikese äja jooksul juoi^eiiie tõsine ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSA TEADLASI AMEERIKAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

SAKSA TEADLASI AMEERIKAS. Peale sõja lõppu viis Ameerika, u. 600 saksa teadlast Ameerikasse) ra-. kendades neid tööle düüslennukite, V-relvade, aerodünaamika jt. uute relvade uurimuste äial.,, Nüüd on teadlastega sõlmitud lepingud aegu nud. 93 teadusmeest on pöördunud tagasi Euroopasse. Ülejäänud 500 teadlast püüab USA valitsus mõju tada, et nad jääkšid Ameerikasse. Mehi püütakse rakendada Aineerika ülikoolide^ juures õppejõududena. Teatav arv aga jääks edasi töötama uute -relvade; katsejaamadesse.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Inglased puistavaid aatomistaapi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

IraglaseW^paistaysid aätomistaäpi Viimase skandaalse aatomisala*!. duste väljaandmise; <. jiireidiisenaJ on inglise julgeoleku ^ politseimehed; .alustanud põhjalikljii ^ juurldust? kõigi aatomi uurimustele; lähedatf seisvate tegevuse; kohta, alates .juhi| tivast .teadlasest ja, lõpetades. ruu~! mide ]0ris|a;jäga^ -gab juurdlus* >ka- salajaste -.radar-^ ja rakettrelvade .uurimuste .juures' tegelevate inimeste kohta. . ' Sellejuures - 011-ülestõstetud . r.au-1 ;clee;sriide taguste riikide välissaat kondade suuruse küsimus. " Niinelt töötavad Nõukogude Vene saatkon nas Londonis. 227 venelasest tööjõu du, kuna samal. ajal näiteks Briti saatkonna ja kaubandusdelegat siooni koosseis Moskvas 011 170 .ini iirest, kelle hulgast ainult 90 on iiv. gust^masida saatkonii^ tähelepanu oma arvulise , suurusega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nōutakse juurdlust natsmigrantide kohta [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

NõsiSafae juurdlust Mtsmigirantide kohta Selle pealkirja all toob Sjrdaeyi " The'Širnday Heraljd" ooaä lŽi;;vee bruäri : nümbrickirjutuse immigran tide kohta, mis Tjätabmulje, nagu oleks kolkalik endiste sõdurite koon dis mõjutatud teatava ; suurriigi agentide poolt. 4'The Sunday Her ald" kirjutab: ; "Austraalia endiste sõdurite koondis (The Australiaii^Jegiön of ex-Servicemen") pöördi^^^hemaH ajal avaldusega Valitsuse poole, et moodustataks õiguslik komisjon juurdlemiseks, et paljud IRO im migratsiöoni skeemi all Austraalias se toodud DP-d on teeninud sõja ajal Saksa sõjaväes, olles praegugi natside,, pooldajad. Koondise (Leegioni) esimees B. J. McDonald ütles eile, et Legion tahab läbi suruda DP-de Austraa liasse toomise katkestamist kiiren datud korras ja nende asemel kont serteerüda Briti migrantide sisse toomisele: Legipn taotleb asjaomast komis joni järgmiste küsimuste ! selgitami-; seks:. Kui palju DP-sid on sõjasüüdlaste nimestikus nende omal ködumaal ja miks ? Kui palju nei...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

IGA EESTLANE TELLIB "M^ie Kodu"

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Metsavennad Eestis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

Metsavennad Eestis Saarlane Elmar Hilp jüÜib met savendade tegevust Baltimaades Hiljuti avaldas rootsi ajaleht "Aftönbladot" Berliini allikail pi kema kirjutuse vastupanuliikumise leohta Baltimaadel», mis olevat' ^võrdlemisi ulatuslik. Rootsi ajalehe andmeil olevat vastupanuliikumise juhiks saarlane Elmar Hilp, kellest ■olevat kujunenud legendaarne kan gelane rahva silmis. Hilpi kutsuta ma "Valgeks Titoks," kusjuures kohta Baltimaades, mis olevat -õnnestunud sidemete loomine , Läti ja Leedu metsavendadega. Kui varerüalt vastupanuliikumise ras kuspunkt oli Leedus, siis viimasel ajal olevat eesti metsavennad El mar Hilpi juhtimisel kujunenud juhtivaks jõuks. Seda kõike jutustavad need, põge nikud. Baltikumist, kes hiljuti jõud sid Berliini. Berliini jõudnud põge nike rühma juht olevat rahvuselt leedulane, kes- oli saanud ülesandeks viia teade Baltimaadel valitsevast «olukorrast lääne maailma ja otsida abi kannatavale kodumaale. . Jlööduiiud 'suvel oli Hilp olnud Saaremaal, tehes seal ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUTAKSE KOHEST AKTSIOONI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

NÕUTAKSE KOHEST AKTSIOONI Reuteri andmeil on Ameerika suursaadik Dr. Philip C. Je&sup nõudnud neil päevil Demokraatiate kohest aktsiooni Kagu-Aasias, kui tahetakse pidurdada -kommunist likku ekspansiooni. * /

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Avameelseid märkmeid [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

Avameelseid märkmeid . Iisraeli valitsus- on otsustanud, xiuesti ellu kutsuda " Sanhedrin'i," lolle antiikse juudi tribunaali, mis TJue-Testamendi andmetel Kristuse «urma mõistis ja mis 70 a. p. Kr. ■valitsuse poolt keelustati. See on siis Iisraeli rahva esime heks • ametlikuks tänuks kristlikule maailmale, kelle otsesel abil , tal õnnestus oma fendla riigi asuta ihiiie Ajalehtede teatel on nüüd ka Ar gentiinas, Punases Hiinas, ja, Indö nreešias ajakirjandus n.-Ö. tasalülita tud, s.t. muudetud valitsuse hääle toruks. •Jah—ajakirjandTis võib; nähta vasti tõesti pahasti mõjuda mõnele inimesele. .Sest kuidas muidu kui ülalkirjeldatud lehesõnumite ~ mõju sall, tuli Austraalia kindral Galle ;ghen ideele nõuda, et võõrkeelne ajakirjandus Austraalias tuleks sul geda. Jääb veel oodata, millal et tepanek tehakse mitte-aüstraälla -sest heliloojate musikapalade, või jboguni võõrkeelte rääkimise keelus'-; lamiseks. *" Ametliku aruande järgi on vai muhaigete. arv Inglismaal viimastel • aastakümn...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Tallinnas poodi venekate patrull [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

Tallinnas poodi venekat® patrull Vene emigrantide ajaleht "Russ iaja Mösl" (Vene mõte) avaldas -mõni aeg tagasi seeriakirjutuse endi selt; Vene punalaevastiku ohvitserilt, milles viimane jutustab oma mul jeid Tallinna külastamisest/ Endine punaohvitser kirjutaib Tal linna kohta sõnasõnalt järgmist: "Meile jutustati muide hjivita >vaid uudiseid. Sel nädalal olid. eest lased Tallinna jaamaplatsil üles : poonud terve vene ööpatrulli, mis ioosnes seitsmest sõdurist ojhyitseri juhtimisel. Üldse: tuleb siin ^sagpli 'fette NõukögUde kodanikec j'a£- sõja väelaste tapmisi. Siin ei saa juttu olla enam- üksikutest inimestest.1 vaid kogm. rahvast, sest ohvitseri1 juhtimisel seisva seitsme relväštä-: tud . sõduri poomine ei ole lihtne^ asi ja see nõuab suurema arvu ini-j meste osavõttu ja head organisat-: siooni. ' Ma olen viis päeva siin olnud) Selle aja jöolsul olen võinud kö-? geda, et siin valitsev õhkkond ow äärmiselt terav . . f Toodud jutustusest selgub, et met-i savendade liikumine mi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VERISED KOKKUPÖRKED INDIAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

VERISED KOKKUPÕRKED» INDIAS; i 1 Kalküttas on puhkenud hindude ja iiiuhamediusuliste vahel verised kokkupõrked, mille jooksul käite päeva kestel on surma saanud 6 ini mest ja haavata 90. Tänavail patrul leeruvail spjaväeja politseiüksuste!, on antud käsk koheseks tulistami seks, kui ilmneb seadusest. üleastu misi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SKANDAAL SCHWEITSI SÖJAVÄES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

SKANDAAL SCHWEITSI SÕJAVÄES. , Seh.-\veit,sis__ alustati _ juurdlust ; kõrgenia ohvitseri ja • eraettevõtja * tegeyuse kohta, kes olicl tegevaid kindlustusliini ehitamisel. Tööde kontrollimisel selgus, • et ehitatud seadiiied osutusid äärmiselt puuduli kuks, mis soja olukorras ei täida kaugelki ettenähtud ülesandeicE, Alates kuulipilduja pesadest ja lõpet.ades tänkitõrje seadmetega, . ilmnes kõikjal ääramiselt korratu töö.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE SAI SURMA LIIKLUSÖNNETUSEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

.äEÖfrLi&TE SAI.^SÜRMA^nK ;. Brišbane lähedal BeerlJurrumis fš^iiiMusõiiiietüšel Ateskeäfö.. vigas tada; Äriiöldv Paiiiöj&,:J) l^22ivcaä'st'ät'' ^riä.! - ^Ta- 'ttfiÄetatr väMšfej' elumat 'kictega /Brišban6'>''hai^lt®š^--ktis-r^6: :Jimdi ^hiljem surii-'-'J.ui' niiig iahti^ ü.li'eL lairvM Vi^oöcla niiii n^' ^ eeisõitväst; äuto'š!t7 .;Önii6'füT' Kom bel ' tilli * sainal..'a jal-; Väs.tassutirfäst sõiduauto, mis kihutas *' A. Palui} j ale otsa. Seejuures purunes mootor ratas täielikult, kuna sõiduauto sai raskesti kannatada. Paluoja saabus Austraaliasse 29. aprillil 1949 a. Ta oli vallaline ning lähematest .omastest äsftb õde Amee rikas. .. ". • ■ .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x