ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Castlereagh, The Delete search filter
Elephind.com contains 7,631 items from Castlereagh, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
7,631 results
SPORTING NOTES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

8POBTINQ NOTES Dakaaiaaat wil taw plaw *a B^aaaaaia laapaaaaaawL a«4 ir-lai-. wa^a^aay \^r^^-»ww/, -^ irawaaf toaawwoalkalOlkiaat Aa akl iwafoat of (Hlgaag, aaawd Haarj -awifb;. ?*» a^ va¥ oa? ia (tad kwaa) la TattowaM'a Oaaiaali ttoa am tba traaoy Oaa, aad aaMad ?HIM Gibaadra ipinl ? ka** baaa bakiag Ik laat k-ad af a waai faU for away y*ata. La*« Ta** waa tka Flaw Hiaiiiaa U wib) ia tka raaard ibw af « mm Ckaawa aw kaat aotd to ga to Iadb. Aaatkargaadkarwgaaaffaai aa- ; Ckarfw Orr, tka Laaja* riaW, ?fabd fiaai Bataarat to Sfdaow 14* wib*. b IQkii lla»b 1. Darlia« kaa baaa abated aaatoia af tkaAavtraliao Bb*o* bow ia Bag bad- ta* ngkt awa ia tk* ngkl pbaa. ^ immum kaat Laatoa ia a boaiag awtob aa 8atarday aigbi Tka wiaaar kaaokad Laatoa aal ia la* twalftk roaad Mr. T. A OKkkara, aoarotary of vm AJ.&, kaa gaaa aa a tnp to t**tbad fortaageodof kwkaahk Orabbaw Gaily taaw will toka pbo* to-day, Bad tk* aaaal aportiag orawd will ba ib attaadaaw. Tbia ia alwav* a popabr pioai* ga...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

? ? ?— ? IPAIUING^ iT-rt«-^d) I I VICTOR PIANOS. I jCflM« Victor Pleu.o« »*ra ?poclallr A w\ okmd* to our ordor. d«»igna-«l ? I 1/ and »«it«iata-d by «?, Known mm ^M ¥ VUlor I. Viaor II. and 1 I Off N«w Viaor Upright I I Grand (with 3 podals). I I Th*M Pianos at tha- price ar« tho I I bs-«t valu« obtainabl*. I I fShm ton* ia full and rich, touch I I ?xcollant. handaone cMta. I I and durability guarantajrod. I I If row want a good grada Piano 1 ? at a modarat* cost ? 1 BUT A VICTOR. I I That'a tha Piano you want. I I 4* 4t4* -I 1 Old Planoa taRan In EJaxhanga. 1 I Now Pianoa Sold on Eaay Tor»»a. I I Catalogwaa Froa, I T W. M. Paling -Sl Co- lUi./| Send your WOOL to WINCHCOMBE, CARSON « Co., LUtmo. where will be dealt with underUM super viaioa of the four origbal perincn who have achieved for this firm the reputation of THE BEST WOOL SALESMEN in au^. Winchcombe, Carsoo & Co. eoid over 53^x0 balea of wool laat iwdi, topping the list for all Australia. A Piano... TWoll Ism tkrew...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
WHEAT GROWING AND LAND TENURE. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

WHKAT GROWING AND LAND TKNUBE It ia ana aHafothor wooderful that a ubiMob of haMag abowJd have set in agaiaat tba ametien of holding farming land oa a Weooholj A law yean ago n amat qwaatrty of oountry went aaaar wheat on Iba share sys taa, aai a farther hvas ana ia leaaad straight out from year to year, bat there is a growiwg toaaeaiy ameag the otoao, from wbieh theae tonaato ooaoa, to porehaoe tba freehold when ever tbat W posamie. After all the share ayatoaa of wheat growing io mote ar mm ef agimbla The owner of tbe mad may taipnlato for a oartoJa j^iiillU at BBaaoo to bn anad, bwt wfatyHVBBaaaBM lot tbe real mauwvenwMt af a ray arty or for the Hi BOB I a- pruajBlli of lbs earn aaaay. The beet iwemhe will alwuys eama from the men wbo farma hia omawlma# It is Uheiy thai the avaraai reaalt of Iba abase eyetom works oat to btvor of tbe teodlord. Ware it aat oa, it » barily probable tbat tba pruot.ii wwaid be ao long SSBllBvMwl OJ 4B SObM SSlMW SS IMbS '''eWJl BBBB vAmBBV « WWeWaaaVW...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

Ara yua awara ibai il* Dabbo 8bo» ? ill aaaa kakrU? Otdar yoar abow ?ail at aaaa {mat -'? Carria A Oo, tba j Iradiaa: bilaw «l l-..bho aad tba j mmt. Balla troto £3 1(V; Troaaara »«? 1H/4 ? | Tk« Dmainioa Parliaiarnt bw di« ?Ibwod tka aaaatawato of British) Colaatbu awaiaal lafataa, ea tba ^raaad of tMr iaaeaipatiki i'y wub iaiparial iatoratta. i

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Higher Criticism. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

The Higher Criticism. The foilowiog ia an interview by our reporter with hie Lordship, the Bishop of Niwmwja, who, oa bawg ?eked hia c^Mniaa aa the above sub )eet.seid: 'I am sinaiiiil and lomswhat oorry. at the obbbb* aakmgiar etori eel opinion oa Hater Oratoiewi that baa been aawBaawi la Aimwulisu ?hrgy TU aaa^aiNi aaa thai eea oot in any w»y b« wBBBBBad by mere votoa.itTiiliBgi b- Hkli i I oobilars of bigk order. Ibbb laklim «o Ihe oubfoot are lolaulll. aad uuuaily have to be aat «bb« awn LomJoo No doabt tba bbs» laaa of Higher Crittoiem buve baan taaeed hy sevotal of oaroforgy, bat, in recent dtoeo vertoa in ssemaal a|iaaee. they are aoareaiy opea taoba awk and He to deeknsMtota»aram|Ba. I am afraid Iheslhoes who aas SbhWl esparto ia IbbbbI bava baa- BBBamwe of boom Ugb beaded awejaa with etodoota. and ao seek to bbbbT tbam by an open deoWmltoo bafera aV olarioal world. R«oantlv, the DbbvoI Waatmiuistor felt impelled in a ama- of laotataa in Weataniaator Haamal ilato the board h...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MUNDOORAN PICNIC [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

MUXD0OIA5 PKJKIC froaiaCniaiaaad-t BW MMwad Maatl pfoai* ia ?— — rioa witk Ika Maadooraa Pabiie Sekoal ?mmUm Friday, 7tk alt Tka ?pot akaaaa ra a baaatifal graai lard. Tka day baiag wana and ftaa tba ittaidtaBt waa larga. Mr. Una aaily. oar aataaakad aokooi kMakar anaitad by Mr*. Uaaaally. aad otkrr par«a« aad inaed* of taa ekildraa, did all ia laaur powar to aaka Ika ium paat alaaaaady. Tka ?praad wbtaa aaa af tka hart ^aatttj waa proridad by tka paiaala, and aaaaiatad at pig, paaltry, aaadwioaai aad cwaata ot au ilamniiluaa, fotiawad by Iran, telliaj«ii4 aaaea (Urn fetUr bau^ kudly (1MB by Mr. Otirw). I km was Mt oat oa aaowy tuttm a* 1 p.ak aad, aaaalow la aaj, protad vary taaiptiaj to joaaj aad aid. Attar daug jaaiiaa to taa good ikiaga fro «U«u laoanaai— wbieb wara laara ia pfawiy— wara raa of j Mr. UoaaaHi, ?iniurt by MawcB. Ujkm* Vmtmuaj a«a MaJtvaa wara kaat baaj *iU» Um jwtylia, Vanoa* gm*** '*** tadaigad ta aad tkaa laa afiaraeaa daf Mr. Polar Laakai taat bit gnat paaaa wt...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Egg Tests. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

EggTwU. 'A new aai anpktaeamu for teetiaa; agga is published in Oetaaa papers Ilia baead apoo tb- feet taal the air i ebembsr ia the Hat *nd of the egg in | oreaem with age. If tbe egg ia ptoasd ia a mrantod solutioa of semmaa salt a wiU abow an mcraaetaf Motmaliea to Boat with the i,.n« sitovaraoal. k teato is attached t-- tbe vaaal ooatoia mg tba aalt solution, so that tba ia ohaartoa of the doatiog aaj towards tba beriaootol can he awmaared. In tbia way the s«« --- tb* agf aaa ha le tormieed almost u- t day. 4 treah egp bss in a homooul ptinliea at bottom oftbeve«wl;aae|ni-a]S#tol -Mr* | oM obewo aa ?UvatMB\|pTllo Bat aad, avahal im ton* ^i. 'oeairai angte of W lafBjii, W i h o . eB| I dey« old BW aagm leer*** k. if terse* with ' aa egg 14 days old u- #jilBjises with oMtwaolwoldtn 7( 9mm, whil» aa ajar ? BMOth AoaiH vaflblly un--n the Toasted „!. -^-'

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE AUSTRALIAN NAVY. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

TOM AUfiTaULLUr HAVT. Tk* waakawa ot aaa of tkaaakaia ta**wfoao* of Aaaaraaa bytaaamaaly laatraliaa Vavy-af wawk Aavtra waa aaa aarniy aoaw— i* onaaaaaa froai tka JaUawiag pangraaka lakaa fraw paawa dariaw taa paat two or tktaa woak*.— 'Aa gaakaat Pw WalaB- ?» raata hoai ojaaay to Movoaatb to aatbark tka Vawaaatb itiiiaiwi af tka Haw Haaak Waiw f, a»jl gggajA^amwW bm«b\ kattW Aa^aVaft* Jam.— aWW ?^?*^a-T«VaTf g^*™* ???» aVPMaTaal IHI aataaday irrakaltor. Owiag ta ika roagb aat aba waa aaakb to paaiaad aa kar voyaga, aad ta* bmb war* b-oagbt dowa from Ikaw kaad. aaartawatkarky trata.' „. Tka aa^aaaaaWam aVvaV^BM^bBaV am - * WfJBBaaW*'/ aTlTaTVaWaVJVrt fJal iTaWaVaVI QfMafft «ydaay to Kali.ai. pat iato Jarns May taroag* awaw of waatkar. Ska iag.' ... 'Tkagaabaat Praaasaar, wtak a torpada kaat m tow, bft ktoaart tkat ahataoaa for Adabida at 6 JO, bat aaabana al Maawll Poiat, at ika awatk of laa Darwaai, owiag to bad vaaakar akwataaiag.'

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

By a bCfl ietx «!».«- -»ta- £ »r» Yutk ?tots Ugtalalarr. n i- pnpnuil u- tax UMtsi —11 at th.- i»'.- n| ws per aan- Bewer, thn» rv.i „,, , aimef t*u,awU Taetballolui- ,. .~ ,H-to- met u»»hty Mb. awn paniv -ItTa)**^ rv apafe waatlii »~l UkMt bb* bwaha, at OaytoaS »? *.t.'»er, eapnwto ». Ooawstl CBseihan.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
A HANDSOME LEGACY. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

A HAKDBOMX LIOACT. Altkoagh forth* firat dim awatbt of tba laaoeiai ja»r tbara waa a da oraaw ia iko ravaaaa of ika 8tato to tkaaztoatof £&A,781 at ooaiparad witk Ik* flgmrw for Ik* oorratpoadiaK aiaa —alba of lUOS^, tka Traaaary oAViaJa poiatod oat tkat (h* dooroaa* ia Ik* aspaaditar* lor tb* aaata pariod aaniaatad to £174,402. To* rafaaaa rotarua for April will abortJy ka araibkb. Mr. Camtaar* aata tkat Ik* waiifM for Ik* awath ara ao gaad dbH ka b aniafia a* will kar* a kaMBMaaaaratoj* tab iaaaoial yaar. Oaaa^awAat payaaMa araaadtdar b« ika bat ajaartor af la* yaar tkat «o% to iMoaaa* taa total laaaipH,

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

Both at Gil. and Qul. ; I have someting special to Offer Ve veteen »olendid quality in h«liotrop«, pruno, purple, ligbl, blua, pink, lavender, apple green, view roee and terra cotta, at It per yard, uaual price la 6d. McsXiM — Heliotrope, pink, eky, yellow, Uine stripe, 2* id par dot, usual price 6d yd TRAMrAigNT Mv»uk— Blue, yellow, hel.otrope, and pink, la 9d par dor, usual price 8|d per yd Saowitov Hail Moilim— Pink, blue, lieliotrope, pale fraea, reduced to 'it 6d per dui PaiiTa— In Bongal atripci and fancy floral daaigna, to clear ai ta 3d per dot RiBBOe— A little lot of fancy ribbons, lin to lvia to go at lid, 2d, and 2|d A Hoe ot littl ) children's pinafores, white bolland, fiaiehed with pink and blue 6d each A job Hm of sud hats five for Is A line of flowara to f* at «for»lA\ .i«.e. Sioat— Very tretrial, a good strong 1 strap shoe, fcaW ttM only 9s Extra Special x Boy's knicken from Is 9d. men's suits, 18s 6d men's white mercerised shirts 2t 9d worth 3« 9d men's braces from ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

drought. -Molong Aifaa,' ? WbikA t»-mi ?nr.li.'Hies et» Hi lai nbla to Uke ' lbmningUHi's Ms* Moss' is ualte a phwaant curs far a eeM. The lr*t dose gives reliaf . Toa aaa't wear our heata aaa. That's a raet -let aa aupply ytm «ffll faar aest pair, and give them a MbJ. Raeert aaadaadCoy.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BOORANDA [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

BOORAJTDA V'mm ? ObnHBSBaisttl vwj m i»fU* pmmrn mm lurtar Mm aw»* Maavaaa vaawa Maaa^MJ ha* ** - - ? - '™ /? ?'???vJ wfj| WBJavMaWaWa ?'?/ aTavTJaTaPaV Baaak ?nifcaii, aad kV Nagaba, WaHaakarrawaag, TW gawto aaa vaitd abaal W, aawwat awaa waw aMay fraa a Iriaw, a»d Ika w*a*arwaa««tfcataadaataai. Tka tatUrwbada.wMwj.yaM. 4a/ a. ?aw Vf^MnflMMS 9k\ wm%% ApBnB JMYaV oa tU pawwtora. Mr. Bawk, wax. ia dawns* at aawvi nia Ik bw aaaBBBBlvavar awaaavaaV wb vaaaMwtwBa, at.BM.aAW *-- vWvWvB'| MMi W pVfMI a^BMi Mr tka ktda mtm aad ka kad goad aalp. aw—a—haw __» lg_Np^ B MaiaVaWaM ataaa4 gf^Ba^B^U ?^Bla^»B» ??» ??????V ?*? aM||ffIIV MM mmklmmmlm Bratkara. Tka akM at ??-??' ^ ?vaata n tka BragtMwa vaa aa ak ataait raw waiak aaaaai aMak ?arri- — I,** waian tiaiiM| aa ia Harry Bawk. Tka avavWaaa, «4iak vawai ki«k «Uh, m amvMai ay tk. aar«ato «l tk« akiklNB aai ?«? auak apanai. «*ad. 4aaMwi kaM at ?aatiaia Baaa. ?t a«|aa aad vaa mU «t taMdai, akaat 80 eaaalai kaiair praMat, Tka irntirn of M.C war* ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TOORAWEENAH [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

TOOBAWBBXAfl from oar owa Corraaaoadaot ?iow th* bf» wafaoa* raiw grMi tato www *r*ry»b*r*. Tha atook ta law diatnet an bagiaaiag to bok vail aad attomg agaia. Tfc* taimar* ka** a*l rot baaa abb to atari ptoagb i»f ia (all twiag owiag la aw kwvy raia*. TbaToorawaaawh Oaawtary ha* basa wall wir* Batted ia ( a mattmt tkal vw rtqairiog altoaliaa fat ywr*. Tfc* trwwa at tk* oaaawry iMfa das* aoaM gaad work ta tkb oaata rwwtly. Tka aaaal Baator Piaaie waa kald at Uargaa. A my brgo attwrtaana pat ia tkair apiwaiaana Ta* ohbf awa* of taa day baiag »aall prfow was Hid far by javaaiha of tka totality, ? brg* ?Mfcar «f ttkiUrw amrtMaatakf ?' tka aafawaa1 fja^ iaaitBBWWWatv bbbbbY4bbb1bbb4 Tat day mm a/JaadM for taa ? lia, A Ami mW4 ia tk« *r«aiag la Mr. BaMMi' amai, wkaa abrg* aaa ??r pel ia taair ???????? ii (aet ratkar taa away oaaabd tka mam aoaoa for aW aigkt. Agouti awpaa vmfrwaat, aaa daaaiBg vw kaa* aptUlatoraiaf. **??/ mm vjbbbI ?Mm, katlasaM Ml ahwaiali vStflaW Xw*9 VMN WC0 CBMaHBC w...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Australian Farming. DISEASES IN SHEEP. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

I Australian Farming. (By Gkksfin.) DISEASES IN SHEEP. It ia not reasonable nor wiss to sup poao that tba immunity from ditaaas whwb a series of dry years brought id their waite, will remain a permsoent trait of sbaap farming in tboaa district* where diisaos previously siMtod aad whan ao partieoUr st«ps bava bean tobea to aradioate a. Droughts have oocarrsd in tbe bmtory of the Contin ent, in all probability, at rsfaiar in tervals; »nd it is by no means likely that tbe loflueaes of tbe U*t ons will be any more telling on parasitic life than was lbs inflaen* of its predsose sore. Indigenous dues see have already displayed their mpacity for withstand ing water tamine ; and thsra is no reaeoe to tapposa that diseases which ara introdneod by tb« agency of im ported ah sap are not still being brought into tba ooaatry. Fluke u by tar the moat deadly disease which has troubled pentoralieU ia Aastralia , sad in the Wi its ravages thinard ni»ny ioobo aad greatly weakened the laaaeial ?Ubtlit...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

BOnrtirOTOV-* IBM MOtt eev*/ Ms to saws staab.rB atwhy bsashMi, to toaaaeai. Used wtta seeesai far over 4b9 aWeVeVwIa wHM BBBww) MS bVwS '* BWBBBWBBBwbU ea's.' ab. 0. ?. Beid taf. thet, - khhoegh rb* tsaa to Waal AwstnKa »ei « gsthar lagafjeiasin at 4w-i it perWe^tbe ?tomjtg-d totlta. — — U»W

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
North Sea Outrage Awards. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

Intfc te Oitnn iiirii. FoUawiag h Iba Board of Tiada's ity to the aaaa of lbs trawtor Craaa, wbaa wm oaab by Iba Balaa Itoot :- AVJOwf to wilaw of Stopper bwmm. 41000 to widaw af f iggill, lbs third haad ^^ OfiaO to William BaMth, BMta. alNOtoJabalidar.daakbaad. Abb) to Jeba Ntea, abiaf lagiaiar 4400 to Arthur Baa, eatoad eagia ear. 4*10 to Albert Almond, trimmer. Bear Adaural Davia, a member of Baa iveriB oBa UBBBamBBQW, BOBOa 001 bis arrival ia New Yorb wboewar it wbo Iba lobiag boata, or bio ewa veaaela thelAdaWral ?aoiootTiBoky mistook lor Japaaam torpedo boats, replied: 'Uoawa aaly kaowa. If yoa eaa Mmfii it tram a raadimg of tba sri 4oaos yoa ara a Jewel.'

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ITEMS OF INTEREST [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

1TBM8 m OmkMST A large aaasasr of tows* people availed tk.mstlws of tke kosaJay ysatoraay aad virfM tks Dokks Bkow. Bigary-otgka skksta wars iaaaed loomlly Tke toUowiog ajvt appears ie a WelHagtea paostr— 'Wanted men to plaatoaisas. AfBly, Ak Tie, WeUiag tea Flat.' No aswas him. Mr ktaatina- oaf taosl postmseter baa reaeived aotioe teat taetiatefor renoiv iag tenders for aa* Baliagrosa msil, twios a week, kat kaaa astoaded aattl Tsasdayaast Jm. r» ??«♦-*» Urn Dabao ahosr wUI sooa halt* Orasr yoar okow toil at oeos from B. Oarris A Co, the loading milora of Dakko aad tke west Ssito from £$ 10»; Tronsem from 18/6 ? Tka Debko Lfcaral so long tod ably Mediated by Mr W Wbite hat ohanged kaads afeatra Herres and Irvine are tke aow prou listen. We wish them Tba Laada Dasartmiiit Royal Com aMssieu waa tooaisaW opeaed oo Moo day sad aijoarsai fcf a week. DrLaBbJs wbskasoootraoted plagas at Newsaatle ia a too of a former Dabao raaidsB* Missss Jaskssa aad Laws saaoaass in this is*** asattkey k...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DUBBO-RACES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

DCBBOBACB* ikooaUowsag asa *e weigku for»ke priaeipal evoats to ke ran at tko ' UttDOO fatMS W BaSWa^V '? «paaanf laadiosp at Ik Lwabast -l'to Comballo » 7 Lady May ? 8 10 Wollombi (sTtr»sstir) g » Ooldkaot ? 8 0 Mark ? 7 3 Yarragal .M ... 7 10 Happy Jaak ? « 7 tUs|aati*aUadioap Lady May « .96 Carrie .« ? ? 8 7 kftvk .. ... ... 7 It Tarragai m. ... 7 * Hapfy Jaak .„ ... 7 0

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Latest Cricket [Newspaper Article] — The Castlereagh — 5 May 1905

Latest Cricket The Asstralisas 'kesjan their matok against tba Tsritsir' of Eoglaod to-dsy. Tke torn was weo by tks Aao- j tralians who, in tkoir Drat inninn, toortd x70, Hill V, Boole 00, Daff So, I Darliagig

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x