ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 July 1908

VF.STKUSTEN. Torsdagen den 23 Juli 100R. 5. Stillahaf skutten. Everett, Wash. En ny logo af den hastigt tillväxande norska internationella föreningen "Sönner af Norge" liar blifvit bildad hiir. I)en fick namnet "Noreg" och organiserades af :i.j medlemmar. Tacoma, Wash. Statens förnämsta dockor och varf får Tacoma, då Chicago, Milwaukee & Sa. Patil-jernvä-gens hnfvudstation vid Pnget Sound blir färdig. Deu upptar en areal på 18f> acres. Milwaukee får en afskild inre hamn 7.- "- ) fot djup. Dockorna bli 8,300 fot länga. Allting, hamn, dockor, varf, bana, station, skall vara färdigt den 1 juni 1909. — Tacomas folkmängd. Enligt det nyss utkomna Polks directory utgör Tacomas folkmängd nu 100,000. Ökningen under de senaste 12 månaderna 7,000 personer. — .Japanerna här ha bildat ett bolag, kalladt ''The United Industrial and Commercial Company"- , med ett kapital af en million dollars, för att drifva affär i stor skala med japanska och andra orientaliska länders ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 July 1908

O. K. ROSI1KRG, Egarf. C. F. PRIKST Förut Abri.i, & Prikst PRIEST Fotograf Dnbletter kunna erhållas när som helst. 2532 Mission St., mell. 21st & 22nd Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och Svartkrita. San Francisco. Assurera uti THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE INS. CO. 444 California Street, San Francisco. G. F. PAI,MRR, Föreståndare för Stadsdepartementet. DR. E. THIELE, Den Tyske Speeialisten förKroniska och Privata sjukdomar hos MÄN och KVINNOR har återväudt till staden och öppnat kontor i no. 1979 Sutter Street, nära Fillmore Street. Om ni är lidande från privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag, onaturliga oordningar, striktv.r, svullnader eller liölder, blås- och njurlidanden, ooli har sökt hjelp utan resultat kan jag bota eder genom min nya tyska metod. Jag misslyckas aldrig ocli garanterar hvarje fall. Priserna resonabla. Rådfrågningar fritt. fl. kelsons Speeepihandel Viner och Likörer. Gods le...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 July 1908

Wadcmecum tvål, Aseptin tvål, Oppoponax tvål samt Wadcmecum tillhandahållen i Svenska Bokiiandki.n, 30 Sharon St. Svenska Föreningar. SVENSKA DAMSÄLLSKAPET af håller hädanefter sina reguliära möten i Swedish-American Hall, 2174 Market St., tredje Fredagen i månaden. SVENSKA SÄLLSKAPET i San Francisco afhåller möten Swedish-Ameri-can Hall,2174 Market st.,hvarje Torsdags afton, affärsmöten andra och fjerde Torsdagsafton i mån. kl. 8. Tel. Park 4571 SVENSKA SÄLLSKAPET i Oakland afhåller regulära möten i K. of P. hall, hörnet af 12th och Franklin sts., andra och fjerde tisdagen i månaden. LOGEN LEDSTJERNAN, I.O. G. T. möter hvarje söndag kväll klockan 8 i Polito Bldg., 3265 16th st., nära Dolores _ LOGEN "ODIN"- , No. Stig; 393, I. O. O. F.; afhåller regulära möten i Swe-dish-American Hall, 2174 Market st., livaije onsdag afton kl. 8. Alfred Berglöf, N. O. Ch. Godin, Sekr., 143 Vicksburg St. REBECKA-LOGEN FREJA håller sina möten hvarje Torsdagsafton kl. 8 i Swedish-American Hall, 2174 M...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 July 1908

4 Procent. — metropolis— Tf^UST & SAVINGS 631 Market Street Hörnet af New Montgomery St., San Francisco. Vexlar säljes direkt på Sveriges*Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"0 från insättningsdageti. Inga uppsägningar nödvändiga. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas ocli skrifves. GEOKUE »I. RUIMSBECK, Bitr. Kassör. -1 ■ 1. " I • J ■ . ■■ SYKNSKA LUTI1. KHKNKZER" KYRKAN, i5:de och Dolores St.söndagar: Häglttessa kl. 11 f. m.> aftonsång kl. ». Söndagsskola kl9:45 t. in» Ungdomsmöte hvar fre" <l«£*kväll. Telefon Market 3305. £tt!tLlP ANDREEN, A. M. PASTOR. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan Abraham Ruef är nu ute i det fria och reser omkring på gatorna i sin eleganta automobil, som om ingenting hade händt. Att han e,j lappat •nodet framgår af, att lian i lördags instämde sin gamla fiende, detektiven Burns, inför rätte...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 July 1908

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning for svenskarne å St'llahafskustjen. Utgifves hvarje torsdag. Vkstkusten är spridd utmed hela Stillahafsknsten och utgör derför elt präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning xoc. pr rad. Prenumek ationspris Helt år... $2.00 | Fjerdedel.s år $0.65 Halft år 1.25 | t)tt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. < ■ Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vestkusten^' is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices toc. pr line. Liberal discount 011 yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST P...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 July 1908

2. VESTKUSTEN. Torsdagen Hen 30 Juli 1908 asaa Southern Pacific t Omaha $60.00 Council Bluffs 60.00 Kansas City 60.00 Cliicago 72-50 St. Louis 67.50 New Orleans 67.50 Washington I07-50 Philadelphia 108.50 New York 108.50 "- , och val af väg fram och Hänvänd er till närmaste ör närmare upplysning. ❖ ❖ * ♦ ♦ <i> Billiga Biljetter etur till östra staterna, säljas på följande dagar: Juli 28 och 29 Augusti 17, 28, 24, 25 Sverige-nytt. STOCKHOLM. Kronprinsparets Englandsresa. Kronprinsparet samt hertigarne af Uppland och Vesterbotten anträdde jemte uppvaktningar resan till England den 28 juni. Beskickningarna. K. m:t har den 1 juli utnämnt och förordnat till envoyé extraordinarie och ministerplénipotentiarie i disponibilitet af delningschefen i utrikesdepartementet C. O. Blomstedt, till legationsråd vid beskickningen i Berlin legationssekreteraren vid beskickningen i Kristiania frih. H. H. A. von Essen och till legationssekreterare vid beskickningen i Kristia...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 July 1908

FINLAND. En äfventyrlig flykt. O m sin flykt från deportationen till Sibirien berättar F. Tiderman i ett bref till D. N. följaiu\e detaljer: På väg till min deportationsplats, staden Beresov (1,2(30 km. från jernväg), insjuknade jag i hyn Demjansk (460 km. från jernväg). Under tillfrisknande väcktes hos mig tanken på flykt. Bevakningen i byn var icke sträng, endast en pristav (polisofficér), som vid tiden för min flykt var bortrest i tjenstärende. Jag dröjde två veckor i byn, hvarefter jag en mörk natt tillsammans med en annan deporterad företog resan söderut. Jag anlände till Tobolsk efter 43 timmars resa med häst, hvarunder jag hade passerat de farliga punkterna bl. a. ingömd i ett hölass. Bönderna som få 3 rubel för hvarje häktad flykting, misstänkte mig ofta, men jag berättade än att jag var en amerikansk tidningsman, än en tysk affärsman. Från Tobolsk till jernvägsstaden Tjumen (260 km.) reste jag med 9 hästombyten på 28 timmar. Kl. 3 på natten steg jag utan vidare äfventyr på ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 July 1908

- 4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 30 Juli 1908, Entered it the San Francisco, Cal., OlftyCs? Second Class Matter.VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning for Sveuskarue pä Stillahafskusteu. Utgifves Hvanje Tonsdag frän 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & i6tli, Church & Sanchez. Prenumerationspris. Ktt år #2.00 Ett .halft är 1.25 Ett kvarts är 60 Ktl år till Sverige "- .. 2.55 Alla prenumerationer måste åtföljas af ko llani likvid. 1 anuat fall fästes ingen -ii i- '- .ut \i<l 71 im;i AhEX. OLiSSON, Utgifvare. L. Gisslow, redaktör. Vestkustens telefon: Market 4851. "SKALL SVERIGE DELTAGA I :1ATTLE-UTSTÄLLNIN-GEN?" 1 <len dora ansedda tidningen St 1 kliolrri- Dagblad, i numret för den 28 juni. l innés infördt en lång och ut- »: I irlikel af Alexander Olsson med ofvanstående rubrik, hvaraf vi vi 1 i:i j. 1 ra följande utdrag. Artikeln .i 1 illustrerad med vyer öfver en del <- • 1 fle b:livande byggnaderna samt '...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 July 1908

Stillahafsku^ten. Marys«rille, Cal. Nära Brownsville funno för en tid sedan tvenne män, James Lang oeli B. F. Reams, en grufva, som var rik med guldkvarts. De gräfde 18 fot djupt och träffade der på en guldåder, som visade stort värde. På två dagar liade de uttagit for omkring $100,000 värde af guldkvarts, men då kom egaren till landet och satte stopp på vidare operationer. Kn rättegång om eganderätten påbörjades, hvilken den 23 dennes tillerkändes J. C. Campbell, på livars farm grufvan är belägen. Den kallas "Solano-Wonder Mine" och lofvar blifva en af de rikaste i staten — om guldådran inte ger ut för tidigt! Turlock, Cal. Miss Ethel Ande rson erhöll en silfvermedalj i fredags afton såsom varande den bästa i en deklamationstäfling, hvilken då hölls vid en fest i Brethern Church af W. C. T. U. of Turlock. Vid samma tillfälle uppträdde svenska missionskyrkans orkester och renderade flera välutförda musikstycken. Detta musikband består af följande medlemmar: Lillian Carlson, Edith Li...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 July 1908

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den 30 Juli 1908. / Prenumerera! i v** * * * c- * * * * * * * * * t * * TIIE SALUBRIN LABORATORY, « ❖ ♦> * Grand Crossing, Chicago, 111. * 4 .... «8» ♦> OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-sinii'-e (soui ofvan) finnes fi hvarje 4» i v** I ,5, flaska äkta Sal ubr i 11. ^ ^ * * t •!« T * I * ♦ i * f •> •%•*********************$'** •b'i-**********************v+ »j.j»j.$.j. .j. * •> ♦> ** >;• * * •> >}• <• £• >£• •;« »> »> * * C- * * <;> •> «j> >:< •£< >;• * * •> * % * Bästa botemedel för svullnader och inflammationer; lör sar * »jj» * och kontusioner; för frost och brännskador. 1'ris 50c. per fla- * •J» n V * ska (4J/j oz.) * TOALETT-SALUBRIN, ett fin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 July 1908

K UR I KO OLE OID, YIG0R1 och UTE1UHE till sal ii hos MRS KATE OLSON iötli ocli Dolores Street, San Fran. 1 LlOEORI-fS MARKMT. TVA FLAMMOR AF HERMAN BJURSTEN. I)E TRE VÄNNERNA. En sommarafton för några år se dan hade tre unga män slagit sig ned i ett mindre rum på en af de mest besökta källare i Göteborg. Kyparen inbar, på rekvisition, en rykande bål, och de tre ofvannämnda personerna, hvilka, medan de väntade, sut tit tysta och något mulna, blefvo nu snart upplifvade af de drufvor, som perlade i deras glas. En af de tre männerna utmärkte sig framför de öfriga genom ett särdeles ovanligt oeh distingueradt ut seende. Hans ansiktsdrag voro mörka och skarpa, ögonen kastade lifliga blixtar, hvilka talade om snille och lågande passioner, den höga, hvita pannan beskuggades af en rik skoj af lockigt hår, hvars färg närmast liknade natten. De breda skuldrorna och de muskelösa armarne vittnade fifven om en manlig inneboende fysisk kraft, på samma gång som uttrycket i detta intressanta ansigt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 July 1908

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den svi»nska i.uth. kbhnezer" KYRKAN, I5;de och Dolores St.söndagar: Högmessa kl. it f. m.- » aftonsåug kl. 8. Söndagsskola kl9:45 f. tn. Utigdonistnöte hvar fredagskväll. Telefon Market 3305. Phii.jp AnDrrrn, a. m. Pastor. Bostad:208 Dolores St., strax intill kvrkan. Antalet registrerade för kommande valen uppgår till omkring 56.000 i San Francisco. McAllister och Fulton str. spårbanan är nu färdig ocli direkt elektriska spårvagnar gå 1111 till parken via dftssa gator. H. C. Erickson är en af de få skandinaviska affärsmän här i staden, som inte klagar på /'dåliga lider" under sommartiden. lian säger sig ha fullt upp att göra. Men så tillhandahåller han också ett stort och alltid färskt lager af alla sorters delikatesser oeh skandinaviska varor — köttbullar, anjovis, korf, ost, sill och allting annat, som retar aptiten, då man ser på't. Hans "slall" i midten af Olsson's gamla "Market"- , no: 1192—1194 Market st., midt emot 8th gatan är derför väl besökt, frå...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 August 1908

SVERIGE-KRÖNIKA. Speciellt meddelad denna tidning genom Svensk-Amerikanska Pressbyrån Stockholm. Att något är på tok med tidens tecken tycks England i dessa dagar ha kommit underfund med. För min del går jag inte in på något dylikt. Tiden är icke ond, den är och förblir en framåtskridandets tid, livad man fin må säga, fast nu somliga partier rusa i färd med större iin lofligt stadgad automobilfart, ni förstål hvilka jag menar, då motsatta partier borde raska på lite mer, såsom näi man vill sälja långhalm från ett presteligt annexhemman. Först skall man gå till kungs. Arrendatorn på ett dylikt hemnian hade öfverflöd på långhalm, skref till kungen och bad att få sälja. Kyrkoherden intygade att stället var väl skött. Tillstyrkte försäljningen. Två grannar intygade att han inte behöfde sin långhalm. Prästen intygade att dessa grannat verkligen funnos till och voro trovär diga män. Nu gick ansökningen, tre ark stor, till Stockholm och till ecklesiastikdepartementet, vidare till kammarkol...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 August 1908

1 j Southern Pacific SUNSET ROUTE SUNSET ROUTE I § «5» «5» .;..j, .j, .j.;. .j. i. ** * * * * >:» * * * * * * * * * * * ❖ »5* •:« •> •> ❖ * Billiga Biljetter etur till östra staterna, säljas på följande dagar: Juli 28 och 29 Augusti 17, 28, 24, 25 Omaha $60.00 Council Bluffs 60.00 Kansas City >. 6o\oo Chicago 72-5° St; Louis 67.50 New Orleans 67.50 Washington Ic>7-50 Philadelphia 108.50 New York.. 108.50 s"- , och val af väg fram och Hänvänd er till närmaste för närmare upplysning. för närmare upplysngj 2. VESTKUSTEN. Torsdagen den G Augusti 1908. Sverige-nytt. STOCKHOLM. Ny turkisk minister, As.sim bey, turkisk minister i Bryssel, liar blifvit utnämnd till general Cheriff pasch as efterträdare i Stockholm. Traktatsförhandlingar mellan Sverige oeh Kina. Med anledning af ett till "Times" från Peking ingånget telegram att undertecknadet af en handels- oeh vänskapskontrakt mellan Sverige och Kina vore omedelbart...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 August 1908

DR. GIBBON Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhae, Gleet, Striktur? Syfilis i alla dess former. ^Hudsjukdomar, Neivösa pAkommor, Allmän svag^shet, förlorad könskraft ^m. m., vare sig sielflorjåHd ellr ejoch hvil jåaj, Jcas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenhet, hjertk\appning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Francisco i 47 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. I>r. J. K. GIHHON, 1944 California Ht., San Francisco, Cal. När ni skrifver nämn annonsen af "svaghet"- , härleda sig rhoea. Om ej bästa läkarehjelp , känd under namn af"gleet"- , oss skall bot erhåll...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 August 1908

PETER JOHNSON Svensk Urmakare, Juvelerare oeli Optiker 47 Third Street, San Francisco. Telefon IlotiKlas 2770 ö(Förut i 1014 Fillmore St., och 505 Van Ness Ave.) Stort nytt lagerafUr, Klockor, och allehanda juvelerarearbeten pä hand. föreningar är icke lånare en synodalfråga, utan en fråga som tillhör den enskilta församlingen. Det skulle aldrig komma på frågan alt, synoden vill gå tillbaka till sin gamla ståndpunkt och söka tillämpa en lag emot föreningar. Skulle nian försöka det,, så hade Augustana synodens splittring börjat.- " ningen, Ticli synoden visste hvad den gjorde.- '' * Vid synodalinötet detta år i Clii•ago, tillägger här dr. Andreen: "då nian sökte bringa frågan på tai. sade den gande ärevördige dr. K. Norelius, som liar den förmågan at I följa med sin lid: "frågan 0111 hemliga Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskartie på Stillaliafskusten. Utgifves Hvarje Torsdag från 30 Sharon st. S...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 August 1908

S til - ahaf skutten. I' Angeles, Cal. Fiskar tycka om •mus.k. Så påstår åtminstone postmästaren A. Ii. Grots» i Playa del Rey. lian liar liaf! on fonograf vid hamnen der man brukar sitta och fiska med mer eller mindre lycka och han påstår, att dä fonografim maler ut sina neger- eller andra melodier, så liörjar det med ens att nappa på kroken för en och livar. Då fonografeu är tyst går det deremot sämre. Tydligen lockar musikens toner fiskarne till hamnen. Hvar och en, som har en fonograf och önskar gå ut och fiska kan ju taga honom med ch draga vipp honom vid fiskeplatsen — t>'l den kraft och verkan det hafva, »an! Spokane, Wash. En ny bank under namn af Scandinavian American Dank har nyligen inkorporerats och Sr nu öppen för allmänheten. Bankens president är O. A. Johnson och kassör S. A. Anderson. Öfriga direktörer äro L. W. Hutton, L. (i. Heiberg, Frank Swanson, V. Norman, J. W. Finley, Mortin Woldson och T. K.- - Peterson. Everett, Wash. Svensk-amerika-narna i Sn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 August 1908

Prenumerera! En dyr drottning- . Den unge prestmannen, med det iclie ovanliga namnet Pettersson, var en passionerad bivän. Näst hans trolofvade, dotter till en af ortens förmögnare landtbrukare, fann han de små flitiga djuren vara de intressantaste varelser i verlden. I egenskap af pastorsadjunkt bodde han i prestgården,der enkan efter den nyligen aflidne kyrkoherden fortfarande residerade, enär ännu återstod en del af hennes aflidne makes tjensteår och hela "nådåret"- . Några bikupor på en solig plats der på gården vittnade om den bortgångne kyrkoherdens kärlek för biskötsel. "Unge herr Pettersson använde också, när han inte var på besök hos sin trolofvade, sina lediga stunder mestadels med att pyssla om bina, beundrade deras trägna flit, och småpratade med dem, liksom andra prata med sina höns eller med fåglar i bur. Så hände det en gång att en bidrotlj ning skulle anskaffas. Hos en biodlare i närheten af hufvudstaden kunde man få sådana och en morgon begaf sig den unge prestmanne...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 August 1908

GRANADA ÄR EN FRAMTIDSPLATS! En person med små tillgångar kan ej göra bättre än att köpa en tomt Ii:ic. $100 värde at' "improvements" medföljer hvarje tomt. För biljetter och vidare underrättelser tillskrif feller besök OSCAR GOHRANSON, 2766 Union St. Telefon WéKt 6285. SCIENTIFIC JVIASSACE och Electro-Therapy, ovanligt fråmgångsfullt i reumatisk och nervösa sjuk domar o. s. v. meddelas af M. A. EI.BLV 1329 Folsotn Slreet Telefon Markel 1385 Timmar: 1 5 e. m.; kvällar och söndagar efter aftal. Barnängens skrif- och kopiebläck i större och mindre flaskor. Wademecum tvål, Aséptin tvål, Oppoponax tvål samt Wademecum tillhandahålles i Svenska Bokhandeln, 30 Sharon St. Svenska Föreningar. i Swedish-American Hall, 2174 SVENSKA DAMSÄLLSKAPET af häller hädanefter sina reguliära möten i Swedish-American Hall, 2174 Market St., tredje Fredagen i månaden. S V F. N S K A SÄLLSKAPET i San Francisco afhåller möten Swedish-Ameri-can Hall,2174 Market st.,hvarje Torsdags afton, atlarsmöten andra och ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 August 1908

B. VESTKUSTEN. Torsdagen (len SVFttoftKA I.UTH. FtEKNtfZER" KYRKAN, i.s de och Dolores St.-f-^V v,inlagar: Högmessa kl. ii f. in.» aftonsång kl- 8. Söndagsskola kl- ■ 9:45 f UOgdomsmöte hvar fre- • s,( dagskviill. Telefon Mai ket 3305. i PAndkkbnmPst''Mil f^V ■i ''Mil i ■i i ,( g335i w-ay Philip Andkkbn, a. m. Pastok. dlStiillBostad: 20« Dolores St., strax intill k v t kati Är Ni med pfi exkursionen nu om söndag t San Franciscos innevånareantnl hel ii knas 1111 lill 402,000. Eyggandet af Hall of Justice och County Ilnspilalel kominer s+nart all påbörjas, enligt nu af vederbörande uppgjorda planer. Det nya Relief Home, eller hemmet för åldriga well fattiga uti' på den s. 1;. "Almshouse tract" invigdes i tis-da4-i. i).- '! ur en stor byggnad som ko. ;a.' omkring $450,000.- ' Spårvagnsfcclaget har ökat arbetstiden til! 1.- ') timmar pr dag för arbetarne ' alia sina verkstäder här i staden, hvilkrt framkallat stort missnöje <>• !' många ha gått ut på strejk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x