ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

Čechoslovák V pátek, dne 9. února 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝCH TAŠKAŘIC. A Sakulín vřele ujišťuje: "Včera jsem viditelně po- vandrovního právo je divat se na hezké holky a krásně znal, že Rozálka raději od nás utekla, než by byla se jim vyznat na dva dni věčně věrnou lásku!" mnou mluvila! Mrzelo jí, že já před tebou, jejim milen-! Lojza se jen zasmušil. Nikdo mu z milujícího srdce cem, si mnoho dovoluji. Ale když to byla má první pří- nevyrve Rozálku, nikdo! ležitost, abych jí dal najevo, že ji mám nade všechno "A pak máš herberky," zaučuje pan Franc Lojzu a na světě rád!" j jeho veselý a bezstarostný hlas stává se vážným. "Do Lojza se začíná hněvat: "Frantíku, pro blázny já ti herberku půjdme jen tehdy, když nebude kde hlavu nebudu, — styď se!" | složit, herberk je někde safientská zástoj — ," a pan Sakulin honem chlácholí: "Tuhle se ti Bohem nebe- Franc mimodék zaškrábl se ve vlasech a podrbal se me- — —' ; ským a svatým Kryšpínem zapřisáhnu,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

V pátek, dne 9. února 1M0. W / \ Postup událostí evropské tragedie V pálek. — Rusové již druhý den zuřivě dorážejí na finské linie sou- časně, aby Finové nemohli přesu- nouti své vojsko z jedné fronty na druhou a tak hájiti posice, na kte- ré rudí činí nejsilnějši útoky. Jest to snad poprvé, co Rusové jsou jak- si zorganisováni ve své kampani na Finsko. V Sunoma úseku rudí vrhli své sražené řady proti finským obrán- cům. Co flotily pumovačů rojily se nad finskými městy, dělostřelectvo chrlilo oheň na finské linie, načež příšerné voznice a obrněné saně, tak zvané "Trojanské koně" vrhaly se na své oběti. Roje rudých pumlovacích aero- plánů za finskými liniemi naplnily vzduch padáky, pomocí jichž měli sovětští vojáci býti spuštěni a ze zadu měli napadnout! Finy, ale po- kus ten se opět nezdařil, neboť jak zprávy z fronty udávají, tito vojáci byli buď postříleni, nežli do- padli k zemi, nebo zajati. Jak finské velitelství oznamuje, každý pokus podivné kamufláže "Trojanova koně" prorazit...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

Čechoslovák V pátek, dne 9. ánora 1940. Blessing, Texas, 5. února 1940. Ctěná redakce Čechoslováka! Na výzvu p. Havlíčka z Tulsa, O- klahoma, budu pokračovat z Dillon- vale, Ohio, v uhlodolech. Matěj Rypáček přijel ten samý rok 1903. Bylo tam devět uhlodolú, potom otevřeli desátý, jmenovalo se to Krouhal. Po tom jsme založili po- itu Bradley. Matěj Rypáček rád řeč- nil a když na něco chtěl dát důraz, tak se otočil na kramfleku. Byl to revoluční socialista. Když domluvil, při&el ke mně. Já řku: Matěji, po- druhé až na něco budeš klást dů- raz, tak se postav na špičky. Obe- censtvo myslí, že jim chceš ukázat nějaký nový tanec. Za odpověď jsem dostal: Ty vole, ty vždycky něco máá. Kajser byl též revoluční socia- lista. Císař, Brožek a Buland mícha- ní s komunismem. Franta Ledvinka, ne Josef, to byl Jeho bratr, to byl putička. Franta viděl, že z té kapita- listické dřiny moc nekouká, proto se počal učit angličině, až se vyšinul do úřadovny dlstriktní unie. Napřed za- metal a dále po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

V pátek, dne 9. února 1940. Čechoslovák Besídka Tulsa, Okla., 27. ledna 1940. Milí čtenáři! Tak dnes je tomu právě 24 let, kdy nastoupil jsem cestu z Nagasaki do San Francisca v Kalifornii. Všelija- ké dojmy se mi pletou hlavou, vzpo- menu-li na ta léta v U. S. Pékné, špatné, obyčejně, ale mohu říci, že za všechna ta léta mám kůži ještě celou, zuby mi také nikdo nevyrazil, a švandy jsem měl dosti, neb ji do- vedu vytlouci i ze špatné situace. Do Spoj. Států se mi moc nechtě- lo. Chtělo se mi sem sice, když jsem byl asi 22 let, ale otec mi pravil: Jo- sefe, prosím té, ty jsi tak vzdělaný a myslíš si, že jsi chytrým, a chtěl by jsi jiti do Spoj. Států. To se ti di- vím. Já řku: Tam lidé vydělájí pe- něz jako tříštěk. To zas ty máš prav- na. Sebevražda jako Graf Spee. No, fo se nám nechtělo. Já měl zkušeno- sti ze zajateckých táborů na Sibiři a Hájek? Nu, ten sloužil u námořni- ctva 12 let a jako desertér nechtěl, aby se to velitelství dozvědělo. Boh dan byl kormidelníkem, v Pekingu už...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

V pátek, dne 9. února 1940. ČECHOSLOVÁK ČECHOSLOVÁK AM> WESTSKÍ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. j jestli Amerika může pomáhati Fi- i num, národu tak dalece neznamé- !mu, jisté naši krajané se nemohou ; zapřiti své vlastní krve a nemohou Abraham Lincoln. ' Radost národa z nastalého míru plemenila se však brzy v hluboký smutek, když se Lincoln stal oběti "Naiodil jsem se 12. února 1809 atentátu, spáchaného v divadle 14. OFFICERS: JAug. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: lAug. J. Morris, Jos. F. Holásek, r. J. Čoček, J. a. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertising rates on application tÁDNE osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. PRESS | oaepříti pomoci svému vlastnímu v okrese Hardin v Kentucky. Moji dubna téhož roku. národu. j rodiče, oba narozeni ve Virginii, po- Nebylo třeba dlouhé doby,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

A V pátek, dne 9. února 1940. Čechoslovák V A Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Je-li pravdivá ta pranostika fi tom zvířátku zvaném "ground hog", že při vylezení fee svého pelíšku 2. úncra spatří-li svůj stín, že zaleze zpět, což bude značit dlouhé trvání zimy. Pak-li však svůj stín neuzří, bude zimy na krátko. Protože letos na ten den se slunko vůbec neuká- zalo, ba právě naopak nastalo tako- vé uplakané počasí, tak se můžeme dle této pranostiky, je-li ovšem pravdivá, těšit, že nám zima dá brzo vale. Však již jsme toho jejího kra- lováni letos dost užili a těšíme se, že brzo pomine a nastane nám toužeb- ně očekávané jaro. Od pátku nám tu po dva dny,pěkně zapršelo, což jsme s radostí vítali, neb mnozí far- j máři byli nuceni již delší čas vodu nosit. V neděli se pěkně vyjasnilo, ale v pondělí opět zrána pěkně za- pršelo a ještě se mračí, tak snad tento měsíc únor nám to vynahradí. Ovšem, cesty zas budou hodně ne- sjízdné, že se nedá po nich jeti, jak to zde na těch čer...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

února 1940. CgČHÓfiLĎVÁK Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskaví oznámte Jemu. OPTIMISTA VÉŘÍ V LEPŠÍ ROK 1940. Člověk pesimista vidí všechno čer- né, žádnou naději a všechno vidí Již předem ztraceno. Naopak, člověk op- timista má stále naději, stále vidí Jepši budoucnost a nezouíá, a tako- vým Je u nás předseda Cousey okres- ního Rolnického Sdružení, zvaného gnis County Agrlcultural. Tento předseda Cousey vidí tento rok 1940 nejlepšim rokem pro rolníky a že rok 1940 bude lepším než rok 1939. První známka že prý Je, že rolnici •obé nedluží tak peníze jako roky Jiné, kdy hned kolem Nového roku peníze dlužili, ale letos ne tolik, a z toho je vidět, že rolníci nejsou bez centu. Za druhé, že silné mrazy zni- čily mnoho hmyzu, který ničil bavl- nu a jiné plodiny. Já ale zase mám v mojím deníku zanešeno, že byly také silné zimy a sti lidé hodné trpěli omrzlinou uši, slouchá, má vždy větší užitek z de- baty než když se sám debaty súčast- ňuje. Pani Fr. Moučkov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

v pátek, dne 9. února 1940. Čechoslovák VYSVĚTLENÍ KU ZPRÁVĚ POKLADNÍKA. Jak bylo již oznámeno drive, člen- ské poplatky a ze zábav dary přijí- má pokladník br. Olexa, 6402 Tag- gart St., Houston, Texas a zasílá Národní Radě do Chicaga. Distri- buci medailí pro Texas obstarává tajemník Jan Šulda, 5410 Darling St., Houston, Texas a peníze za medaile zasílá fondu N. R. do New Yorku, proto pokladník příjem za medaile nepotvrzuje, ježto se vede odděleně. Distribuce medailí jest práce dob- ročinná, z lásky k otcovské vlasti naší konána úplně zdarma, není to tudíž žádný obchodní podnik pro zisk a já proto nemohu dávat žád- nou provisi za prodávání. Sám musím odvést za každou medaili nejméně dolar — více ano, ale mé- ně ne. S každou zásilkou peněz mu- sí jiti jména téch, kteří medaile obdrželi. Aby nebylo žádné nedorozuměni, podotýkám ku zprávě pokladníka za prosinec: Paní Věra Blinka z Alice zaslala dva dolary. Za jeden dostala medaili a druhý odevzdán pokladníku, proto týž stvrzuje pou- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

BEST THEATRE program TODAY AND FRIDAY Gary Cooper —ln- "The Real Glory" Z města a okresu pí / i f / ILcirica na Also CARTOON COMEDY ^ i V posledním týdnu jsme skolekto- _ Adolf Volčík, spolu s Dan Boo- ^ ^ ^.. star6 via£ti 57.50 od řá_ ne a Floyd Shaw, z CCC. campu ver- ^ Dubový Háj SP.J.S.T. v Ross a de, Arizona, přijeli v nedeli na ty- £10Q cd KarJa Bartůge z penelope. denni dovolenou k rodičům Frank. ^ ^ diky Volčíkovým a dalším příbuzným. j Bedna šatstva pro bě íence a legio- Na prodej dobrá čerstvá doj- náře ve Francii a Anglii-se plní a >ňce také 1932 Chevrolet Coach v hodláme ji odeslati tento týden. O- dobrém pořádku. Johnnie Muehl- všem že ve sbírce budeme dale po- stein, blíže Brooken Store. (ltpd) kračovati. 6ATURDAY — ONE DAY OWLY Roy Rogers Hart -in— _ Dayle Sanders, 121etý chlapec, bydlící na 2. cestě z Valley Mills, u Mary —il "Southward Ho" with Geo. Gabby Hayes also three stooges comedy "vve want our mummy" Níže uvádíme další, kteří přispěli na sbírku šatstva: Pí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adrera: Čechoslovák publishing co. West, Texas. odporučte Čechoslováka SVÉMU SOUSEDU I ř tohoto listu, Síříte prav- * by každý měl vědětt. ^ edoměloAÍ a svornwti do- ^ ál československý lid t T - O^ce.^ J uznaní a cti. AND WE3TSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 7. Kazatel dostal pořádné kázání Austin, Tex., 12. února. — Členo- vé státního odboru kontroly lihovin, D. J. Dechert z Flatonie a E. W. Crouch z McGregor, odsoudili dnes způsob jednáni předsedy tohoto od- boru, W. D. Bradfielda z Dallas, fa- natického prohibičáka a bývalého methodistického kazatele a nazvali to "diktátorským" jednáním při u- važování o vymáhání zákonů. Proti protestům starého předsedy, rozhodli, aby byly vyšetřeny obvině- ní administratora Bert Porda, které byly podány proti němu bývalými zaměstnanci odboru, kteří byli pro- puštěni. Sám d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 16. února 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝCH TAŠKAŘIC. ■"A co je tak ve vsété nového?" ptá se ševcovský mistr, asi milovník čerstvých novin. Do pana France vjeli čerti. Maličko zkřivil rty, ale hned udélal vážný obličej. A horlivé vypravuje: "Tam na tu stranu k Praze je lidská pozdviž z neuvěřitelné- ho zázraku! O ničem jiném se tam nemluví, než že se jedné ženské místo dětí narodily — dvé kočky!" V Lojzovi zatajil se dech, — co to Franc zase začíná? Sousedi vážné mrkají a ten nejšedivéjší mudrcky po- vídá: "I to může Pánbůh na lidstvo poslat! Slejchal Jsem, že jedné nevérecké matce před časy dávno se na- rodilo dité s telecí hlavou a s ploutvemi." Pan Franc je ve svém živlu. Očka mu jistkří, rukama ■•Široce šermuje a hrozné lže dál: "A pak druhá nejčer- stvéjší novina je, že za Prahou nékde u Rakovníka na atarém štépu místo jablek vyrostly makové buchty, pěk- né vanilií posypané! Celá Praha se tam běžela podí- atJ" Truhlářsk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

V pátek, dne 16. února 1940. CSCH08L0VAK Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Pověsti, že spoje- necko-némecká válka skutečně za- čne na Balkáně, začínají se pl- niti. První začátek byl ve čtvrtek, kdy Turecko, neválčící spojenec Britanie a Francie a strážce Dar- danellů, z nenadání zabavilo Kiup- povy loděnice, vlastněné Němci, v Zlatém Rohu a uvedlo je pod vlast- ni dozor. Turecká vláda zároveň hned pro- pustila německé námořní inžený- ry a techniky, kteří vedli stavby ponorek v ohromných námořních továrnách. Zlatý Roh, na němž Kruppovy o- hromné loděnice se nalézají, jest vjezdem do strategické Bosporské úžiny, která odděluje Malou Asii od Evropy. Zároveň se oznamuje hromadné stehování Némcú, hlavně obchod- níků, z Turecka. Někteří tvrdí, že hromadné stě- hování se Němců domů jest násled- kem potřeby mužské síly k válce proti Britanii a Francii, zatím co jiní praví, že příčina toho jsou o- bavy, že válka se rozšíří do jížní E- vropy a Blízkého východu na jaře. Cesta ge...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 16. února 1940. Fort Worth, Tex., 11. února 1940 Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři! — Už opravdu ne- vím, jak bych začala, neboť už jsem neměla pero v ruce asi tři týdny. Vždy něco každý den napíši, aby to- ho najednou nebylo moc. Také můj poslední dopis, který jsem odeslala 28. ledna, jsem tak psala. Nevím, co se s nim stalo, že nebyl otisknut. Proto jsem poslala redakci pohlední lístek, ať uveřejní jenom historii Čech, což se zase snad čtenářům prý nelíbilo. Já chtěla vypsat, jak měli vše v Dallas na 27., ale že už ml ne- bylo tam moc do smíchu, neboť jsem se necítila ve své kůži, když Jsme přijeli domů, já rovnou do po- stele a už to se mnou mlelo, a ještě dnes ml není moc dobře, hlava na rozskočení, tak mé bolí. Také dnes Je řádová schůze, na kterou jsem nešla, neboť sedím u kamen a kašel mě dusí. Myslím, že jsem si chřipku uhnala, když nám zamrzly roury vodové. Máme je hned pod podla- hou. Měla jsem s tím práce co dost a při tom taková zim...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

V pátek, dne 16. února 1940. CJECHOSLOVAK Bílé i cerne. . V týdenní příloze Dallas Morning News ze dne 4. února byl článek od Henry C. Wolfe, který předpově- děl dohodu Hitlera se Stalinem, če- muž tehdy mnozí nechtěli uvěřiti. Předesílá, že článku tomuto patr- ně zase mnozí nebudou chtít uvě- to Goering učinil. Ministr propa- gandy, který není přítelem maršá- la, prý řekl: "Goering chce založit dynastii, která by vládla po něm, až zemře. Proto se oženil s Emmou, aby uzákonil jejich prvního syna, aby mohl být korunním princem." Spojenci si tedy připomínají slo- va Goeringova Lavalovi, v Krako- vě. Dle zkušenosti z historie věří, řiti. Článek ten je pro časopis Če-jže Goering je proti dlouhé, vyčer- choslovák tr:chu dlouhý, proto se páva jící válce, která by zanecha- pokusím vyjmouti z něho jen ty|la všecky protivníky ve stavu hlavní body, tak, aby tím smysl ne- byl porušen. "V květnu roku 1938 shromáždi- shroucení, což by usnadnilo bol ševism. Věří, že Goering, bude-li to nutno ukon...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

ČECHOSLOVÁK ČECHOSLOVÁK A>U WLSTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISII. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský. Jos. Pavlíček fUdaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertlsing rates on applicatlon řÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- réíllvého obsahu se neuveřejní. PRESS W. Lee ()'Daniel v nedělí se chvá- lil na rádio rozhlasu, že dostal "mnoho dopisů a petic od občanu v Texasu, kteří jej žádají, aby se u- cházel o druhou lhůtu." Tomu vě- říme, poněvadž js;u někteří, kteří dosud mu věří, ale pochybujeme, že dostává takové množství výzev, Jako před dvěma roky od poslucha- čů rádio rozhlasů, kteří jej tehdy znalí pouze co dobrého mluvku a rádi poslouchali zpěvy a hudbu je- ho "hillbilly". Dnes však texaský lid 0'Daniela dosti dobře Ipoznal a přesvědčil se, že slibovati je snad-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

V pátek, dne 16. února 1940. ČECHOSLOVÁK Zprávy z Penelope. Tak již zde máme po krásném fil- mu "Štefánik", který mi dlouho u- tkvi v paměti. Těšilo mě, když jsem tam viděla z Penelope mnohé, kteří j na česk° filmy nechodi a na "Štefá-1 niku byli", a doufám, že se jim líbil, že se nezklamali. Lidičky, jeden se neudržel od plá- če, jak byl dojat, když viděl ty naše j české hochy bit se pro svobodu a sa- j mostatnost své české vlasti, a to trá-1 pení lidu a vše co válka přináší. Jak1 na krátký čas jim ta samostatnost trvala a tragedie se odehrává na no- vo, ba ještě hroznější pro náš ná- rod. A jak to vše skončí? Ó, ten Šte- fánik, jak miloval svou vlast a jak těžce nesl, co museli naši legionáři vytrpět; kdyby žil, myslím že by ne- došlo nikdy k rozštěpení Českoslo- venska. Kéž by bylo takovýsh Šte- fániků více! Nejdojemnější bylo, jak při utíkání našich hochů si zpívali "Kde domov můj?" Vidět z toho, jak milovali svou vlast, a co jich ten- kráte položilo životů za svou lásku k vlast...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 16. února 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznamte jemu. E. J. Kendall Jr. za komisaře vidél jsem, Četl jsem. V magazínu News Week vidél Jsem mapu, jak sobé v Anglii préd- etavuji Evropu, hlavně Německo po poražení tohoto, které by vlastně zmizelo z mapy. Na mapě by získa- lo z Německa nejvíce Polsko, které by sahalo až 50 mil k Berlínu, pak Československo, které by obdrželo takový kus Německa, vlastně Sa- ska, že by město Drážďany patřilo do Československa. Rakousko bez Uher bylo zvětšené o celé Bavorsko, takže by pověstné město Mnichov a také až město Frankfurt patřilo do Rakouska, které by bylo dosti velké 8 hlavním městem Vídní. Malý kou- sek Německa by připadl Francii, kousek Belgii, kousek Holandsku a kousek Dánsku. Zbyly by z celého Německa jen malé čtyři státečky, — Od 1. ledna nám zde pěkně za- vlažuje, buď déšť aneb sníh, takže země bude pěkně přichystána k blí- žícímu se sázení nové úrody. Nej- íhúře je a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

V pátek, dne 16. února 1940. Čechoslovák Besídka Vinita, Okla., 6. února 1940. Milý redaktore a čtenáři! Nemyslete si žádný, že snad proto, že je toto nadepsáno ve Vinita, že jsem v tom našem státním blázin- ci, který se tu nalézá. Mají jich tam okolo 2000. Někteří jsou "nuts" do- cela, jiní na polovic, někteří prý mají jen v hlavě jakési "bugs", ti mohou chodit i ven a do města; po- šle-li jim totiž kdo nějaký desák, a- by měli na trochu tabáků. Tak s jedním takovým jsem mluvil. Ani by se to na něm nepoznalo. Mluví docela slušně a někdy i inteligent- ně. Je to ale jakýsi rebelant a říká, že ti největši "nuts" jsou ti, kteří jsou tam jako opatrovníci dobrovol- ně, a kteří pracuji státu za 10 až 30 tolarů měsíčně ku stravě. Manager prý na každého dostává 40 centů denně na stravu, (u nás v County Jail dostává šerif také tolik a za fe- derální vězně dostává 80 centů na den) a hezky mu roste "bank book". Topí ten člověk pod kotlem a do- stává 15 centů denně, tak na ten tabák má. Diví se...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1940

CKCHOSLOVAK BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Bcbby Breen —in— 'Escape to Paradise' with Kent Taylor and others SATURDAY — ONE DAY ONLY "Hopalong Cassidy" Bili Boyd George Hayes Z města a okresu Synáček manželů Jack Arthur- ových přišel nešťastnou náhodou k vážnému opaření ve středu. Naši hoši vyhráli košíčkovou hru ve Waco ve středu. Při skončení hry počet bodu byl stejný. Proto hra byla prodloužena o 3 minuty, v kte- réž dobé naši hoši vyhráli v poměru 28 ku 32. • • *30" West Flour Mill má vždy nej- i lepší krmivo pro drůbež. Žádejte 'Vitamelk", který obsahuje všech 11 vitaminů. Krmte nejlepší. Zde ne- stojí více. — West Flour Mill ve West, Texas. (14dz) — Manželé F. E. Seithovi dleli přes neděli návštěvou příbuzných a přátel v La Salle, Texas. V pondělí, na zpáteční cestě zastavili se v Au- stinu, kde navštívili jejich dceru sl Marcellu, která navštěvuje univer- situ. • • Hltdá se žena na výpomoc v domácnosti. Hlaste neb pište na "Domácnost" Čechoslovák, West, Teas. (7"Pd>...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1940

fE \ VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2 00 Na půl roku *. $100 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ~ v " v. ^ _V \\\\> :>SX> vTT- ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! * tohoto listu, šíříte prav- * v? -erou by každý měl věděti. 0°^jZe uvědomělostí a svorností do- Dude si československý lid v Te- xasu uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 8. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West. Texas ,under the Act of March 3, 1879. 23. ÚNORA (FEBRUARY) 1940. t Přednášková cesta Vojty Beneše Texasem již zde Senátor Connally jest nemocen Washington, 16. února. — Sená- tor Tom Connally, demokrat z Te- xasu, náhle byl zachvácen srdečním neduhem při hostině sdružení re- servních důstojníků, načež byl do- praven do Walter Reedovy nemoc- nice. Connally byl nejdříve dopraven do pokoje v hotelu, v němž se banket pořádal, kde byl ošetřen ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x