ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 February 1900

TEXAS P OSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAGEN DEN 1 FEBRUARI 1900. r f ■ i ■ AMERIKANSKA NYHETER. Återkommen hem igen. Worcester, Mass., den 21 jao. Pastor V. Vitting, som i dagarne återkommit till staden från en (lera månaders föreläsningstourné, är trots sin höga ålder liflig och verk- sam. Han biträder innevarande vecka pastor N. Eagle vid de möten, som hvarje afton hållas i Thomas st. kyrkan. Sätten äro mftnga. Miuneapolis, Minn., den 3 jan. Mycket angelägen att gifta sig måtte en norsk farmare, Martin Helle från Albert Lea, vara. Han har nämligen genom bref vändt sig till polissuperintendent i Min- neapolis med änhållan om att få en hustru. För den som möjligen spekulerar har genom polisen som mellanhand meddelats till pressen att han äger 80 acres land, hus och lott jämte 400 dollars i banken. Som han dessutom är bara 30 år gammal synes oss det han borde ha kunnat få en hustru utan att vända sig till polisen. Moderna bekvämligheter. Chicago den 24 jan. Restaura- tionsvagnar på spårv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 February 1900

i :* t , * A USTIN, TEXAS, 1 ORSDAGfcN DEN 1 FEBRUARI 1900 TEXAS POSTEN, I '! t SKOQSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN åLGABRIEL FERRY. Forts fr. föret;. n:r. Indianen riktade & nyo bössmyn- (försiktighet. Den förste i raden ningen mot kropparne, som tyc tes ligga litlösa; han sig tade med lika stort lugn s>m en skytt, hvil- ken söker vinna första priset vid en tiittiniiss1'jutning, och ändtligen beslöt lian att gifva eld. Af skot- tet lösslets en splittra från en trädstam, några linier frun spani hade kommit till ett ställe, där vattnet böljade att bli djupare Det är Svartfågel; den siste india nen hade knappt hunnit lemna stranden. Nn var ögonblicket inne att utföra kanadierns befallning. Fabian ämnade just till stor saknad för «Joue gifva eld |den orens hufvud, och sårade honom i som anförde raden, då Svartfågel ' plötsligt dykte ned, vare sig alt han anade någon fara, eller att pannan. Jose rörde sig lika litet som den förtorkade trädstam, mot hvilken han låg lu...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 February 1900

•.• •• TEXAS POSTEN, AUSTIN TEXAS, TORSDAGEN DEN 1 FEHRUAR1 1900. m u från allhanheten. BRU5HY-BREF. Il- i Brushy, Texas, i jan. 1900. Ärade red. af Texas Posten! Som jag har så godt om tid, vill jag åter sända några rader till Texas Posten, ty det regnar nu för tiden jämt och ständigt här ute på Palm Valley. Yi skrifvanu Nittonhundra,men ha vi nitton sekel fulla eller ej ? Jag har hört en del personer säga, att så fort vi skrifva nitton så ha vi lika många sekler. En annan del säga,att nittonhundra ej blifva fulltaliga förrän nästa nyår eller 1901, hvilket är rätt svårt att be- visa; men för min del tror jag fullt och fast, att vi aldrig kunna räkna en sak för full förrän den hunnit till sitt slut. Man kan al- drig b äga, att 1900 är fullt, så länge man skrifver 1899, äfven om det är på sista halftimmen. Nu skrifver man 1900; då har man J899 år bakom sig, men aldrig 1900, ty det får jag ej fullt förrän nästkommande nyår. Jag tycker för min del, att den som tänker litet på saken, sk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 February 1900

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 1 FEBRUARI 1900. OH NI BEHÖFVER EN KÖkSSPISEL ELLER RANGE, Så försumma icke att besöka oss för att öfverse värt lager samt taga kännedom om vära priser, ty vi kunna bespara eder pengar. SEX KOKHÅL IlANGES från $25.00 och högre. KOKSPISLAR till alla storlekar och priser Äfven hafva vi anskaffat oss agentskupet för LISH PATENT ANTI-ROST BLECKSAKER. De äro i alla afseenden de b ista varor i marknaden, fcjorda af tjockt material,som ej skalar sig och är garanteradt att icke rosta. Kom och se dem. H. H. VOSS, & CO., 'AusCt°nn Tex! Handlare i krukkärl, glasvaror och hushållsartiklar. 1'. S' HERR WloErfSiROH talar svenska och vill med nöje be tjäna eder. AIJSTIN. Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. Flyttat till Austin. Mr Ang. Blomquist, som förut vistades i Galveston en tid, har nu kommit till Austin,där han fått anställning hos Monroo Miller. Välkommen hit, mr. B! Bota förkylning pä en dag. Tag Warner' White Wine of Tar Syrup...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 February 1900

k i TEXAS The Uaiveisity 5te Arg. Löp. No. 201. POSTEN. LIBERAIy POUTISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Vet ej hvarför. Så IJnfilg barndomstiden är, S& fridfull den förlnner, Och hjärtat, so an ej sorgen bär, Af lust och glädje brinner: Ty om än lyckans sol Ibland Fördunklas, skymd ett litet granl, Hon strälar åtar som sig bör, Poh hjärtat gläds, vet ej hvarför. Men tideu går och ändring sker, I strid sig lek förbyter, Som fordom icke solen ler, Och storm 1 fjärran ryter; Den unga själ har vuxit ut, Dess ljufva barnafrid är slut, Ett Intet hennes glädje stör, Kon lider, vet ej rätt hvarlör. Dock, sol finns bortom molnen kvar, Och lindras kan all smärta, Att himlen åter blifver klar, Det hviskar hoppfullt hjärta. Och framtidsdag, som gifves än, Kan skänka svunnen fröjd igen, Och hoppet lugnet återför, Och hjäriat gläds, ve* ej hvarför. 8t,-T. Anna von Seth. Vid skären. Skarpa vindar skyar jaga, Bister yr den hvita snön Och n.ot strandeu vågor klaga Från den gamla Östers...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 February 1900

I I: TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 15 FEBRUARI 1900. SVERIGE. ) ! i Stockholm. Prins Gustaf Adolf blir student nästa jul, enligt en uppgift ^'Mor- gonbladet". Prinsen blir då 18 år gammal. —Till 600 millioner kronor upp går den litförsäkringssumuia, som för närvarande är i gällande kraft i Sverige. Den årliga tillökningen i denna summa torde för det nyss förflutna året kunna beräknas till omkring 80 millioner kr. —Grefve Carlo Lundberg, som blef millionär genom sitt gifter- mål med den tyske förläggaren v. Hallbergers enda dotter och arf- vinge, har nu, enligt norska"Mor- genbladet",blifvit i Munchen skild från Bin hustru. —Statsskulden,som Sverige ha- de ganska stor vid århundradets början, har från 1850- talet vuxit till inemot 300 millioner kr.; men den mer än täckes ensamt af sta tens järnvägar, som äro upptagna till ett värde af 1505.5 millioner. —I Stockholms sjömanshem lo- gerade under förra året 5,207 sven- ska sjömän. 72 norrmän, 50 dan- skar, 54 tyskar, 129 ål...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 February 1900

TEXAS P OSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 15 FEBRUARI 1900. UPPSATSER >o OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Om juldag faller på en måndag —såsom denna gång var fallet— skola många märkvärdiga ting in- träffa, om man får tro den gamla hederliga och i forna tider mycket trodda "Bondpraktikan". Så här siar nämligen den boken: V il Juledag på en måndag sig begifva, Så BkaljWintern både varm och kall blifva, Ett måtteligt väder tinnei- du här, Wåren god, Sommaren oväder. Stor storm forvisst det år sk^ll komma Och många land göra liten from- ma. HöBten blifver god och mycket Win, Hrar får liten Honung hem till sin, Bi cch Fä då tämmeligdä, Att man för Honung och Mjölken har nöd. Många Kvinfolk skola till sorg laga, Ock dina Mäns död hjärteligen be- klaga. Dock skola somlige en \\ isa kvä- da Och med hvarann dricka och sig gläda Och säga, hvad dödt är, lata vi blifve. Här äro ännu många män i lifve. Flytande luft som läke- medel. Den amerikanske läkaren dr. White berätta...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 February 1900

texas posten, a ustin, texas, torsdagen den 15 februari 1000 II ! f ■i ii " t II 1 TEXAS POSTEN. Nyhets- och Annons*.ining för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS å^JST.) Publlnhed every week, tu Austin, Texan. b the Swinixii Amekican I'i iii.ihmino Co. E" e only wedi.h paper ln Tbxhh, and the e t d vertl.lng medium to reach tlil cla « I cltltens. J. M. Ojkhhoi.m M. J. Knapk H. T. Knäte .......... E<l!lor. Manazer. Reseagent. Entered at the post office in Austin Texas as second-class rnai. Prenumerations-pris: iCtt fir, förskottsbetalning, - - 11.00. Ett år, på kredit, ----- $1.50. Ett hälft år, förskottsbetalning, - - 60. Ett hälft år, på kredit, - - - — 1ö Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst "Po tal Note ', "Mon y Oroers" ellerl 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 106—.68 Kntt Ninth tit. Auttin, Texnt. Ad vertislng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. Från ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 February 1900

TEXAS P OSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 15 FEBRUARI 1900. V AMERIKANSKA NYHETER. Emot kragarne. Rockford, 111., den 10 febr. An- tiSalonligan höll i onsdagsafton ett sammanträde i Emanuelskyrkan. Pastor A. C. Leafgren höll ett förträffligt föredrag, och många vigtiga saker behandlades, bland annat frågan angående en nykter- hetstidnings utgifvande i Rock ford. Landvägen till Alaska. Seattle, Wash., den 2 febr. Un- der ledning af E. O. Lindblom från San Francisco, en af Cape Nomes upptäckare, afgick i går med ångaren Excelsior ett min- dre sällskap till Katmai för att därifrån landvägen begifva sig till Cape Nome. I sällskapet befanno sig en mrs Nelson samt rnr E. A. Norman. Oförmodadt dödsfall. Presett, Arizona, d^n 8 febr. Miss Christine Johnson, som i 2o års tid haft ett hotell här, fanns nyligen död i sin säng. Flera tu- sen dollars värde af juveler hade emellertid blifvit stulna. Hennes lik sändes till San Francisco för att där begrafvas. En undersök- ning för att utröna om ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 February 1900

n . t • ' 11' « ) • A r i r I i TEXAS POSTEN, A USTLN, TEXAS, TORSDAGEN DEN lö FEBRUARI 1900 SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRAN AMERIKANSKA VESTERN ålGABRIKL FERRY. □ Orörlig och rnk som ett bambu- rör, it«d där en apachisk,med bloc öfverhöljd budbärare, hvars näs- borrar oro vidgade, och hvilken flämtade som en människa, som liar sprungit länge och fort; han stannade två steg frun den sofvan do, tills den fruktade höfdingen skulle öppna ttgonon och rikta sina frågor till honom. Da budhäruren emellertid såg, att höfdingens hufvud småning- om sänkte sig ned mot bröstet, beslöt han att gifva sin närvaro tillkännu. Med ihåliga strupljud yttrade han följande ord: —Om svartfågel öppnar ögonen, skall han ur min mun förnimma ott budskap, som skall jaga söm- nen långt bort ifrån honom. Då dessa ljud nådde indianens öron, upplyfte han ögonlocken, och hans viljekraft var tillräckligt stark att genast förjaga sömnen. Af blygsel öfver, att en höfding blifvit funnen sofvande likt en simpel krigure, tr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 February 1900

FRÅN ALLHANHETEN , i ■ ,1 LUND-BREK rf1 Lund, Tex., i febr. 1900. Ärade red. af Tkxas Posten! Ifrån denna undangömda vrå af hörnet af Travis co. höres sällan någontinu. Ilärfrån kunde vara mycket att säga. Denna plats är en liten by, som kallas Lund. Den har postkontor, medja och bomullsgin. Wi ha en prydlig och ståtlig lutersk kyrka. Platsen kallas Pleasaut Ilill. För omkring sex år sedan kullade en predikant detta ställe för Satans undantag; men nu ha vi en ibland oss, som lyckats få bort detta namn och förvandlat den till en hedersplats. Därför ha vi att tac- ka den store banbrytaren vi ha här, nämligen pastor J. A. Stam- line, som med sin lilla församling gjort mycket för trakten. Här, gom för 10 eller 12 år sedan var en ödemark, är nu helt annorlunda. Stora,vackra^åkerfält synes rundt- omkring, och då jag står på min farm, kan jag åt alla fyra väder- strecken se -plogar med dragare för gå af och an, upp och ned. En del af jordbrukarne ha ej mindre än fyra hästar för en plog, si...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 February 1900

1 i r i i TEXAS lOSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 15 FEBRUARI 1900. Ofl NI BEHÖFVER EN KÖKSSPISOL ELLER RANGE, Så försumma icke att Ijesöka oss för att öfverse värt lager samt taga kännedom om våra priser, ty vi kunna bespara eder pengar. SEX KOKHÅL RANGES från $25.00 och högre. KOKSPISLAR tili alla storlekar och priser Äfven hafva vi anskaffat oss agentskapet för LISK'S PATENT ANTI-ROST BLECKSAKER. De äro i alla afaeendt-n de bastå varor i marknaden, gjorda af tjockt l,som ej skalar sig och är garantemdt att icke rosta. Kom och se dem. H. H. VOSS, & CO., Handlare i krukkärl, glasvaror och hushållsartiklar. P. S* HERR WlDEÄSTROn talar svenska och vill ined nöje be tian a eder. AbSTIN. Profnummer af Texas Posten aåndes fritt på begäran. (ienmäle. Undertecknad beder att härmed få underrätta mina landsman, att jag under min vi- stelse i Galveston ej var i någon krogatlar, hvilket jag kan bevisa i rådhuset i Galveston,om så behöfs. Högaktningsfullt A. W. Edborg, Anstin, Texas. Bot...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 February 1900

) * TEXAS POSTEN. XftO UaiYKSity LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 22 Februari igoo. Vol. V. De små. De små, deistrå som skratta, Dem håller jun så kära. De kunna aldrig fatt,t, Hvad tungt vi stora bära. Om uti sammetsrockar, J I grofva blågiirnsllnnen— D e ha så ljusa lockar, De ha så ljusa sinnen. Man vårens ttiikt förnimmer 1 deras friska röster, Och kinden bär ett skimmer Af dag som föds 1 öster. Hur jollra barnaläppar bland blom octi blad och dookor Som klang af silfverkläppar Emot *sq å eyllne klockor. K vad glänser rent soin fröjden, Som ler i barnens ögal De sträfva ej mot höjden, De akta pangar föga. £n småsak gör dem nöje, Ett ringa ting dem sårar, De ha så lätt till löje, De ha sä lätt ti l tårar. Jag älskar de 9må kära, Jag älskar dem som våren När höstens natt är nära. Ju mera under åren Hin tankes guldtråd tvinnas Ihop med gråa garnen Af mörkrets andar spinnas— Dess mer jag älskar barnen. När sist det flytt, det glit...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 February 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 22 FEBRUARI 1900. SVERIGE. ■ l w : Stockholm. Staten* inkomster uf skogsme- del ha enlig anmälan från doman- styrelsen till finansministern i fjol stigit tdl 7,133, 290 kr. -—Allmän folkräkning i Sveritre äger rum vid årets slut. Det er- hållna siffermaterialet kommer därefter att bearbetas af statisti- ska centralbyrån. —De 40,000 gevär (6.5 mm.), som för svenska arméns räkning äro beställda vid Mauserska vapen fabriken i Obendorff, skola vara färdiga att levereras före utgån- gen af maj månad innevarande år. Rikets hela folkmängd vid 1897 års slut uppgick till 5,009,632 per- soner, hvilket innebär en tillväxt sedan 1896 med 47,064 personer. Kvinnokönets numerära öfve. skott var 133,780, d. v. s. att det fanns 1,055 kvinnor mot 1000 män. —I Sverige beräknas linnas om- krine 350,000.80 —85-åringar,l0,- 600 i åldern mellan 85 och 90 år samt 2,400 personer öf ver 90 år. Flertalet af dessa äro kvinnor: af första klassen 20,253, af andra 6,780 o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 February 1900

TEXAS P OSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAGEN DEN 22 FEBRUARI 1 00. - Jl V 1 $ h UPPSATSER >o OM o< Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Fåglarnes ålder. Det eugelbka omitologiska säll- skapet har i tidskriften "Ibis' gif- rit en öf versigt öfver den ålder olika fåglar kunna uppnå. En näktergal har i fångenskap uppnått en ålder af 15 år, en trast har lefvat i 17 år, en steglitsa i 23 år, en lärka i 24 år. Om korpar vet man att be blifva 50 år och om ugglor att de nått ända till 68 år. En svan kan bli 70 år och en sås 80 år. Men då lämpar den sig knappt för stekning. En skolmästare i den gamla goda tiden. Häuberle hette en skolmästare i en liten tysk stad, om hvilken en gammal krö- nika berättar, att han under sin långa tjänstetid af 51'år och 7 må- nader troget fört bok öfver sin verksamhet såsom uppfostrare. Han hade enligt denna bokföring under sin ämbetsöfning utdelat: 911,537 käppslag, 124,000 risba- stur, 20,989 handplagg, 126,715 näsknäppar, 10,235 munfiskai, 7,- 905 örtila...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 February 1900

TKXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 22 FEBRUARI 1800 ■ \> . - 11 1 r il i TEXAS POSTEN. Nyhets- och Annons .ining för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Fubllahed every week, ln Austln, Texas, bf the Swedish Amekican Publibhino OO. f*se only ttwedlsh paper ln Texa*, and tne est ad vertlblnK inodluin to reach tiils elans 1 cltlseuH. J. m. Ojekhoi.m Ed!tor. M. J. Knapk Miinager. H. T. Knai-k Respajrent. Entered at the post office in Austin Texas as second-class mai; .ner. till honom. geringen förnekar detta.påstår mr Macruna att han kan bevisa sina påståenden. Framstående kou- gressmän påyrka en noggrann un- dersökning af saken, och allmän- heten önskar få veta huru det för- håller sig i verkligheten. Kan mr Macrum bevisa sina påståenden, torde saken komma att låta tala om sig, och det ej så litet. livad våra om kägelbanor här Prenumerations-pris: Ktt är, förskottsbetalning, - - #1.00. Kil Ar, på kredit, ----- 81.50. Ett hälft år, förskottsbetalning, 60....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 February 1900

J TEXAS P OSTEN, AUSTIN. TEXAS, TORSDAGEN DEN 22 FEBRUARI 1900. i # AMERIKANSKA NYHETER. THE SEAMSTRESS. Vi veta den är bra. Vi utbyta den ej mot gamla maskiner och taga $40 därutom från eder,utan vi sälja dem för $20 och gifvaeder en skrifven ga- ranti att återbetala pengarne, om maskinen ej är tillfredsställande. Ni sparar i verkligheten $20. Sak samma huru delikat eller tjock sömnaden är, the Seamstress gör arbetet lika bra och åstadkommer därtill mycket litet buller. Kom in och undersök "The Seamstiess" symaskinen! 7WI ^4-4-i 4-|q. En full vagnslast af ny matting äro nu re- &* do för att inspekteras af eder. Smårutiga, smakfulla chinavaror och vackra jacquard mönster i japansk matting. Säljes till 10c pr yard—klara, vackra mönster i China' och en 15c pr yard oskarfvad china, en vara, som vanligen säljes för 20c. Till 19c, 20c och 2 ic säljes flere slags mönster af tjock, substan- tiel china mattings. Slät livit china, tätväfd, af utmärkt beskaffen- het 20 C Extra grad af slä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 February 1900

v TEXAS POSTEN, A USTIN, TEXAS, 1 ORSDAGEN DEN 22 FEBRUARI 1900 31 ■ ■51 r b ii E I / I SKOQSLÖPAREN. SKILDRING FRAN AMERIKANSKA VESTERN åLGABRIEL FERRY. Det ar en briinnaro, utropade ,Jose, hvarmed (le vilja sticka vår öi braml! —Vid Gud, «ade Fabian, det ar bättre att kampa mot elden an att så har utan strid af vakta döden! —Du liar rätt, sade Rosenholz, men el.len är en fruktansvärd Hen de. Ack, om jag kunde upptand en annan eld att möta denna ined! Olyckligtvis befinna vi oss icke på någon prairie, och därför är fur- delen helt och hullet på desse hö- stars sida. Kanadiern anspelade här på en krigslist, som af indianerne på präirierna ofta användes mot de ras fiender. På Amerikas ofantli- ga stepper, där det höga gräset böljar för vinden som oceanens vågor, utbreda lågorna sig med samma hastighet, som om gräset vore krut. Men den hvite jägaren eller den orfarne indianen, som hotas af elden, bekämpar den ge- nom en annan, lian skyndar sig att likaledes antända en stor sträc- ka a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 February 1900

i texas posten, aust1n texas, torsdagen den 22 februari 1900. S' från allhanheten. hr. WORTh-BREF. Ft. Worth, Tex., i febr. lyoo. Det är nu en lång tid sedan jag meddelade något genom Tkxas Postens spalter. Litet småplock härifrån torde därför vara välkom- met. Det var nog både för andra så- väl bom för mig själf en öfverrask- ning, att jag i en sådan hast skulle komma till Ft. Worth. Jag hade inga skäl hvarför att lemna Hutto, men väl många för ait återvända dit ett annat år. Det var ej, så lånjrt jag'vet, en känsla ens af bit- terhet under året, hvarken å min sida eller församlingens, och detta yill rätt mycket säga. Hedern tillkommer församlingen, som sä i kristlig karlek öfversåg många bristfälligbeter. Vi voro rätt in- förlifvade med hvarandra och ha- de många saliga stunder tillsam- mans; skilsmessan var därför så niycki t bittrare. , Jag-har dock all orsak att vara nöjd, ty det har allaredan förnum mits, att jag är omgifven af mån- ga sanna Guds barn samt en stor skara-vänner...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 February 1900

T7 TEXAS POSTEN, AUSTI^, l/.XAS TORSDAGEN DEN 22 FEBRUARI 1900. Ofl NI BEHÖFVER EN KÖKSSPISEL ELLER RANGE, Så försumma icke utt besöka oss för att öfverse värt lager sa,ut taga kännedom om vära priser, ty vi kunna bespara eder pungar. SEX KOKHÅL RANG KS från $25.00 och högre. KOKSHSLAR till alla storlekar och priser Äfven hafva vi anskaffat oss agentskapet för Minn., blef på kvällen före sin af- resa på ett behagligt sätt öfverra- skad af en stor skara vänner i pa- stor O. F. Carlsons hem. För- friskningar serverades och den lilla tid, som var till deras disposi- tion tillbringades i angenämt sam- kväm och under suug och musik. In enstädes i staden tinner man LISKS PATENT ANTI-ROST BLECKSAKER. Do äro i alla afstenden de biista varor i marknaden, fejorda af tjockt material.eom ej skalar sig och är garanteradt att icke rosta. Kom och e dem. H. H. VOSS, & CO., Handlare i krukkärl, glasvaror och hushållsartiklar. ]>. S* HERR WloEÄSfROH talar svenska och vill med nöje be tjäna ede...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x