ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1909

MIMO. | Od Bohumilu Brodského. Jed při setkání s Emou FiŠero- vopítil neobyčejný dojem. Snad pro, že její zjev, její chování a zvfetní zasmuŠilost nápadně se okovaly od obyčejného rázu a bylých názorů. Měla vysokou pftavu, chodila vždy vojensky vjřímena v toaletách naprosto jed- riluchých a její tvář až chorobně Ipdá divala se přísně, skoro za- pařeně. Žádný úsměv, žádné zničeni nezahrávalo její rysy. Nic i nevzrušovalo. Kráčejíc volně po ulici v průvodu své matky, vdovy /po majoru, neohlédla se ani na vý- kladní skříně, ani na ruch ulic, ja koby nepozorovala zvědavých po hledů chodců a jakoby ji bylo lho stejuo, co se kolém ní děje. Kam- si do neurčitá zírala a její pevně sevřené rty zřídka kdy se pootevře- ly, aby odpověděla několika kusý- mi slovy matce, promluvila-li tato na ni. Jindřich Kudrna byl v té době na počátku své mnohoslibné práv- nické kariéry. Dosud sice nebya jeho advokátní kancelař zdrojem bohatství, ale přece už poskytova- la tolik, aby mohl zaopatřiti rodi- nu. N...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1909

/" ■ I ' / -J Misionářka zavražděna vifipuem. V New Yorku zavražděna byla 22letá Elsie Sigelová,£dcera Pavla Sigela z č. '200 Wadsworth ave., Washington Heights, který jest synem zvěčnělého gen. Franze Si gela, jenž dobyl si jisté slávy v občanské válce. Mrtvola dívky, která tyla mi i ináVkou v dolejš části města, nalezena byla ve čtvr- tek večer (' 17. června) v pokojíku na nejvyšším poschodí domu čís. 782 osmá ave., vjbytě obývanen Číňany. Byla uškrcena provazerr kti rý nalezen byl kolem jejího kr- ku, a vtěsnána do kufru. Jmént Č'fiana. kterému byt náležel, jest William L. Leon, mezi svými ro- dáky jest však znám lako Leoi Ling; jest to pokřtěný ČíBan a jal policie nezvratně dokázala z dopi- sů, které našla v bytě jeho, byla d' něho nešťastná dívka šíleně zami- lovaná, právě tak jako četné jim "misionářky", které ve svých do- pistch, jichž Čífian zanechal n tisíc, jeví k šikmookému "křesťa novi" až chorobnou lásku, či lép< vášeň. Jsou to milostné dopis' samých mladých americký...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1909

M Zlo místili mezi Čííiauy. Strašlivá vražda, které padla za oběť mladá dívka, vuučka generá- la Sigla, Elise Siglová, bude zaji- sté výstrahou všem ostatním dív- kám, aby se chránily tak ntbez- pečné a nevdóčné práce missijnía zvláště mezi Číňany. Povaha Čí- ňan ň sama v sobě není naprosto přístupna nějakým novým naukám, které beztak nestojí za mnoho a ne- prospívají ani těm, kteří se obtížné práce ckápají, aui těm, pro které je činěna. Skrytý život Číňanů, v němž tolik je odporné tajuplností, měl by odstrašovat každého, aby udržoval styky jakkoliv důvěrné a přátelské s tímto živlem, který již tolik nedobrého způsobil v naší svobodné zemi. Číňané, kteří ma- jí aspoň něco poctivosti v sobě, ne- dají se nikterak odvrátiti od svého náboženského přesvědčení a ti, kte ří se svého náboženského přesvěd- čení nedrží, jsou pováhy mělké a snadno náchylné ke zločinu. V zá- padních státech je čínský živel za- stoupen značně a tamnějŠí obyva- telé dobře znají, čeho jsou Číňané schopni. Kouření ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1909

I l r U\ \ v M \ / DR. Ur~ '.RICHTERS P*-> se proti bolestem a ztrátě času, jest- liže použijete při rheumatlsr^u, neuralgii, glebtu, vymknutí, pohmoždéof. tuhosti svalů, nastuzeoí, atd. Dra. Richter-a PAIN-EXPELLER Má léčivý a utišující vliv na bolavé části těla, jestliže ho večer řádně na bolavé místo vetřete. Ve všech lékárnách. 25 a 50 centů. Dejte pozor na kotvovou ochrannou známku. F. AD. RICHTER <a CO., 218 Peart St.. New York. !!£llll!!l!lll!lllllll!lllll||||||||||||||!lll|||!illllllill!ll!llllllllilll!l!l!lll!SII!l!!i!!lll!llllll!l!l!lllllillilllillillllllllllllllllllllllllllllll{^ Číslo 100S-—Zaručeno firmou W. F. Severa Co. dle zákona o potravinách a Iccícb ze dne 30. června 1<)06. Okresni zprávy. Škólm důvěrnici v okresu Lavaca zvoleni byli ná- sledující: 1. distrikt Batirsville. V. Papá- ček, Fritz Kaiser, Henry Miller. 2. Novohrad. Jos.. Migl, Frank Brož, F. Gieptner. 3. Greive School. Jos. Bárta, H. B. Greive, Ant. Wagner. 4. Velehrad. Alois Neskora, Jos Vaně...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1909

>• '' ■ - i. YOl. xrm. HAI.LETTSTILLE, TEXAS, THrBSDAY, JCLT 15, 11)09. SO. 44. & OBZOR ROČMÍK XVIII. HALLETSVILLE, THXAS, VE ČfVRTEK 15. ČERVENCE 1909. ČÍSLO 44. == Ent«ml a nccond-cInM mattrr Novmber 19.1908. at th« po«t offic* Hallettaville. Texa*. undcr the act of March 3, 1879. P, J. Si T. ' 'e'u ne^ tento^kon; povoluje bě- hern právě končícího roku. Každý úředník, řiditel, důvěrník nebo Člen řiditelstva nebo výboru, anebo jiná osoba, která vyhotoví a podá komisaři pojišťování a bankovnic- tví, anebo vyhotoví k předložení Fayetteville, 6. července. Sbratřeným řádůml Posle Jnl legislatura našeho stá tu pfija a zákon, který vejde v1 platnost io. t. m., jenž zasahuje v i. . , , , , . , . tomuto komisaři, falešný výkaz ty činnost -šech bratrských spoleEno- ui, stí. NaM Jednoty týkají se nejví- ce následující články: . Sec. 10. II'VEST MENT OF FUSDS. Any íuch nesociatlon moy invest funds In reál estate for c-fllce purp«:8e audm y boldor seli and convey Jednoduchá pravidla pro...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV LI I Wheelock, 9. července — Mám strach, Že zde letos všichni uschne- me, a kdyby někdo v těchto dnech zemřel a rovno se dostal do pekla, nepozoroval by skoro Žádného roz- dílu, neb tam nemůže býti většího horka než jest nyní zde. Třetího červeňte pořádal zdejší hospodářský spolek piknik, možná naposled, máme-li všichni zde su- chem zahynouti. Kolem třetí ho- diny po poledni lid se sjel, načež předseda spolku, Jan Ščasta, uví- tal celé shromáždění. Pak násle- doval oběd. Jídel bylo až zbylo. Bravcoviny, slepičiny a bňh ví je- ště Čeho. Pamlsků plné stoly, až se prohýbaly. Pak zdejší mládež sehrála divadelní představení, což bylo na nováčky až moc dobré. V sedm hod. spustila Smyčcová kape- la, mládež se pooblékala do kabátů a při dobré hudbě vesele se vytáče- lo, kdežto starší hosti mužského' pohlaví uhnuli do vedlejší místno sti. Tam si pochutnávali na tom, co se nemusí kousat, kdežto mládež se držela tance ažjiodně přes půl noc. Zdejší osada čítá 25 rodin, z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1909

I t Vlak He octnul pod vodou. Povodně v okolí Ottawa, Kans, měly za následek, že se vlak dráhy Santa Fe se všemi cestujícími o- ctnul ve vodě, na některých místech až osmnáct stop hluboké, vozy po- čaly klesati a konečně zmizely pod hladinu a cestující zachráněni fcyli jen s největŠími obtížemi, ač celkem šťastně, neboť jenom dvě ženy jsou poraněněny nikoliv nebezpečně. V celém okolí zdejším šíří sepovoděft následkem stoupání řeky Marais de Cygnes. Koleje kolem dráhy Santa Fe octly se na hlavní trati již před někohka dny pod vodou a následkem toho užívalo se trati po boční, která je pro takové příhody zřízena. Ale i ta, ačkoliv jde kra- jinou vyšší, byla vodou zaplavena. Strojveda vlaku byl varován, že je trať tato podemetla, ale přece po- kusil se s vlakem asi se 300 cestu- jícími přejet jezero, asi míli kolejí pokrývající. Jel velmi zvolna. Když přijel asi do prostřed, sjel náhle vůz zavazadolvý s koleji, ale ne- zvrátil sě. Po něm následovaly vozy ostatní, které se počaly propadá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1909

OBZOR. Čatoplt hospodářiký, poníný a iibarný. Orgáu 8. F. j. S. T. \ Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresát "OBZOR," Hallettsrllle, Teian. A General Farm and Famllr Kew paper. Orpin of the 8. P- J 8. T. Pablished Every Thursday by F. Fabian, HaUettsville, Texas. Subscríption, $1.00 per year. Advertiiin ratei on application. Čtvrtletní zpráva ta|emníka Hlavníhofcádu S. P. J. S T. od 1. dnbna do 80. íerrna 1909. NOVÍ ČLENOVĚ. Řád čís. 3. Ad. Bohuslav a Fr. Bárta. 4. Heřman Sobotlk. j. Ad. Filip. 6. Ant. Čoček a Fr. Neckář. 9. Jos. L. JaoačaJ. J. Junek. 10. Emil šonka. 11. Jan Křivánek, Kar. Jaltifka. 13. Matin Malifiák. 14. Štěp. Kuropata. 15. Otto a Ed. Poaival. 17. Karel C. Hlavatý. 19. Aug. Matula. 20. Jan Dušek, Kar. Wentríek, A. MaBák, Karel A. Bárta. si. Jan Farek. 32. E. F. Mikeska. 24. Jan Koštur, W. F. Košarek. 25. Fr. Jaška, Fr. Farnizl. 29. Jos. Slováček, Jos. R. Štika Fr. Konečný, Jan Slováček, Juliu9 Volek, Tomáš Slováček. 35. Karel Kahánek, Jan MorrÍ9, Pe...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1909

POMSTILI SE. ř Historická povídka i dob pru*k<cb vpádft. Napnal B. Uouftka. I. Temnou noc( bral se po siloici od Jaroměře ke Skalici v plášť za- halený muž. Ač byl měsíc červen r. 1778 a noce teplé, přece mui ten úžeji se balil ve svůj plášť. Chví- lemi se zastavoval a naslouchal. Nikde se však nic nepohnulo. Záhaduý mui přiblížil se a i k malé vesničce Zejčkovu. Vesnice byla pohřížena ve spánek. Nikde ani pes nezaštěkal. Mui stanul u krajního stavení. Byl to vestavný statek rychtáře Loukoty. Ohromné stavení obyt- né černalo se tu do noci a trčelo jakoby vyzývavé k obloze. Vedle připojovala se sem různá hospo- dářská stavení. Všude bylo ticho. Mui přiblížil se ai ku vratům. Zde ustoupil na levo, kde byla ve zdi malá vrátka. Vzal za kliku. Bylo zavřeno. "Ach, nevzpoměl jsem, že neji- stý čas a nepřítel že není daleko," zašeptal a popošel ku zdi, kdež skrze okenice probleskovalo světlo, které dříve z dálky nebylo vidět. "Ach, bratr snad nespi! Nejspí- še mu svědomí nedá pokoje," za...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1909

"A dostaneš za to moc dohře za- placeno. Uvidíš. Dvě zlatky ti jisté dají. A když ti nedají oni, dám ti je já sám." "To půjdu. Jak živ jsem dví zlatky za tak malou chvilku nevy- dělal," křičel' Jirka a už letěl ze vrat. Za chvilku zmizel sedláko- vi z dohledu. Loukota vrátil se do síně. Z komory bylo na dveře násilně do- léháno, ale tyto nepovolily. "Proklaiěl" křičel uvnitř ryt- mistr. "Otevřeš! Ve jménu císa- ře! Otevři!" Ale Loukota sedal do smíchu. V tu chvíli zaslepené vášně nevěděl pranic, čeho se dopouští. Stává se zrádcem svého císaře, vydávaje jeho důstojníka nepříteli. Mimo to dopouštěl se tohoto zločinu na svém vlastním bratrovi. "Otevři!" "Jen tain zůstaň," chechtal se Loukota. "Je-li ti život milý, otevři!" "Ani mne uenapadnel" křičel sedlák. Pak odešel ven, aby vy- čkal příchodu Prušáků. Zatím nastalo krásné, teplé červ- nové ráno. Lidé vycházeli ze sta. vení a ohlíželi se po vesnici, zdaž se tu do rána nic nezměnilo, zdaž tu už nehospodařili Prušáci. Do- sud se tu vša...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1909

1 I S' Jak -fr, ■ Výklad nového Hkoruílio zákona. Dle přání úřadovny státního ú- Četníka podává výp. gen. návladoí Crazword své dobrozdání o něko- lika nejasných odstavcích nového likérního zákona, který vchází v platnost dnem ii. t. m. Každý nynější držitel pivní li- cense může dostat licensi likerní, učiní li zadost ostatním požadav- kům zákona, z nichž hlavním jest rozdíl v poplatku. Městečka a města oddělena jsou v ohledu license od venkovní části skvajerského precinktu s ohledem k poměru počtu vydaných licensi k počtu obyvatelstva. Jinými slovy: v každém městečku nebo městě mů- že hýli jen jeden hostinec na 500 vlastních obyvatel a nikoliv obyva- tel celého precinktu. Mfiže se to- tiž stát, že suchý precinkt odhla- suje si vydání license; ale kdyby město v něm, jež suchým nebylo, vyzvedlo si license na 500 obyva tel v celém precinktu, nemohly by žádné license více povoleny byt v dřívějším suchem obvodu. Ná- sledovně obvod mimo městečko a město je oprávněn k tolika licen- sim, k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1909

w <& t i Okresu! zprávy. Hallettsvllle, 12. iervence. — V poslední schůzi řádu Karel Ha- vlíček, Cis. 4., usnešeno, aby se schůze odbývaly pfesnž ve 3 hod. odpol. každou druhou sobotu v mě- síci. — Poplatky řádové sníženy opět na 10 ctů. měsíční, poněvadž schodek udílením nemocenských podpor povstalý, byl již vyrovnán. Sv. Nikodéma Lék proti Koleře a Průjmu rychle a jistě uleví vka- ždím piípadě. 25c v lékárnách. Valení melasy a sekání a sušení kukuřičné píce jest v proudu. Dr. Cox's Barbtrl Wire Liniment nepůsobí pálení ani puchýřů, a u- levf bolestem v několika minutách. Na prodej ve všech lékárnách. Dne 3. srpna bude hlasováno o třech dodatcích ku státní ústavě. Ten nejlepší lék proti zimnici, nečinnosti jater, bolesti v kostech atd. jest Sv. Nikodéma Odváděči Obili Tonic. Peníze se vrátí jestli nepomůže. 25c. Výbor ku prozkoumání okres- ních účtů a knih, sestávající 1 pp. J. A. Wolterse, E. Studemanna ze Shiner a E. H. Mitchela z Hallett- sville, započal svou práci v pon-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 July 1909

Uk \F VOL. XVIII. HAJXETT8THtE, TEXAS, TTHSIUV. JfLT 22, 1009. NO. 45. t €> $ ' 'H XVIII. HAI.LETSVII.LE, rt\A , VE HTHK 22. ČERVENCE lOOg. ClSLO 45. ,Kr r.ntored n* wnmri-clit m*Mer Novmbrr 19. 1908, at let tavil le. Tew. unrirr th«* art of March 3. 187« Fayetteville, 6. července. Sbratřeným řádům! Poslední legislatura našeho stá- tu přijala zákon, který vejde v platnost 10. t. m., jenž zasahuje v Činnost všech bratrských společno stí. Na*i Jednoty týkají se nejví- ce následující články: ■*" See. 10. INVF.STMKJíT OF FUNDS. Anyaneh usáoclHtiou may In vest funtls In real ostHte tor : ofllce puri>oaus anil muy buld oř s«ll and coovey auy real ztlíte acqiilrud by foreclosure, řecelved in oatla/uotioii oř loans. It may iilso invi-st its ' iťds in íiojtítuniuni, State, provlnclul, oounty «T muiiioljml bonds, urbonds of auy imvtishlp, park oř sohool dutrlct hiivltift taxini; powprs proviikil, such bonda slinil lu- a dlmjtoblltfiitkm on all the taxablc property Wltliln such municip- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 July 1909

OBZOR. í'MoplK hospodářský, pmifoý h zabarný. Orgán S. P. 1. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročné $1.00. Adresa: "OBZOR," Hallettsrlllc, Teiim. A General Farm and Famllr Nem<pa|ier. Organ of tlie S, ť. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subsoription,$1.00 per ycar. Advertisin rate« on application. Poplatková tabulka "Národního Bratrského Kongresu." V posledním zasedání naší státní zákonodárný přijat byl nový zákoD pravidlujíci na život pujišťujíci sjolky a společnosti. Předlohy k tomuto zákonu byly ponejvíce zpracovány T. B. Love-m, stát- ním komisařem pojišťování. Jed- na z předloh, která pro nával jiné práce nebyla přijata, jest ona sta- novící stejnomčrné poplatky pro všechny spolky ve státu a jež ob- sahuje poplatkovou tabulku "Ná- rodního bratrského kongresu". Jest-li T, B. Love zůstane komisa- řem pojišťování, ten jistí neustane, pokud se mu nepodaří prosaditi tu- tá tabulku. Proto ji níže podává- me, aby se členstvo S.P.J.Š. T. s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 July 1909

"Anežko!" zaúpěl. "Půjdeš se mnou domů!" Vzpamatovala setím, jak jí mač- kal ruku. "Nepůjdu, bídáku! Zra- dil jsi Václava! Víš dobře že není ničím vinen, že se nesmlouval s Prušáky a přece jsi ho vydal na smrt ..." "Protože mi chtěl tebe odvést. Kdyby byl chtěl statek, mohl si ho vzít, ale tebe nedám za nic." . Sedlák hledčl vášnivým zrakem na ženu. "A já k tobě nepůjdu za nic na světě. Jsi mně protivným, nemo- hu tě ani vidět, nechci tě více znát poněvadž bych tě musila proklí- nat." Kroutila se mu z ruky, ale nc mohla se mu vykroutiti. Držel ji pevně a díval se na ni žádostivě. Byl to podivný člověk. Mainouář, surovec, bidák, který dovedl vydat svého bratra na smrt, ale ženu svo- ji iněl rád. "Pusť mne!" křičela. "Nepustím. Pojď se mnou!" "Nepojdu, kdybys mne zabili" "Tak tě zabiju!" "Zab! Co na mém životě záleŽí- když nemám Václava." "Bídnice! Ty ho máš posud ráda?" "Mám jako nikoho na světě, ba více než sebe." Při tom se mu vyškubla a dala se na útěk. Běžela ulicemi jaro- měřský...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 July 1909

J Okresní zprávy. Bavlna počíná se otvírat a nebu- de to dlouho trvat, co se budou zá- da prohýbat pod pytly nasbírané bavlny, Sv. Nikodéma Lék proti Kolefe a Prňjmu rychle a jistě uleví v ka- ždém případě. 25c vlékárnách. Žádosti nepodány a následovně žádné povolení ku prodeji dělo- vých prskavek a pistolek nebylo státem vystaveno. Zákon posled- ní legislaturou zavedený nutí lid ku střízlivějšímu oslavování 4. čer- vence a vánoc. Obchodník, který chce prodávati "cannon řire crack- ers" nebo "toy pistoly", musí mí- ti od státu zvláštní licensi, jež sto- ji maličkost JS500.00. Následovně letoší "čtvrtý červenec" byl velice tichý. Dr• Cox f Barbed /i ire Liniiuent nepůsobí pálení ani puchýřů, a u- leví bolestem v několika minutách. , Na prodej ve všech lékárnách. Frank Vrážel vyprodal svůj smí- šený obchod firmě Rosenberg Bros Ten nejlepší lék proti zimnici, nečinnosti jater, bolesti v kostech atd. jesi Sv. Nikodéma Odváděči Chill Tonic. Peníze se vrátí jestli nepomůže. 25c. Dr. Cox's...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 July 1909

VOL. XVIII. 9 t IIAM.ETTSTÍLLE, TEXAS, TIIUKSIUV, 01'LY 2ít, 190! . >0. 4(1. Z ROČNlK XVIII. HALLETSVILLií, TEXAS. VE ČTVRTEK 29. ČERVENCE 1909. ČÍS 1.0 46. Entercd a* second-clHss matter Novmher 19.1908. at thc post officr al Hallettaville. Texa«. under theart of March 3. 1879, S. P. J. S.!. stár jsa 35 roku, ná- K Jednotě přistoupil Číslo certifikátu 5. a $1000, která však ná- Rozpočet na úmrtí číslo 177. a 17H. Hra ři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že br. Emil Sládek, od řádu Pokrok Slovanů, čís# 31., zemřel dne 2. července 1909, sledkem požití jedu v úmyslu sebevražedném. 1. července 1897. Zaměstnáním byl dělníkem dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce sledkem sebevraždy snížená jest na #750.00. Sestra Julie Errnis od řádu Sam Houston, čís. 73., zemřela 7. července 1909, v stáří 32 letech, na otravu krve. K Jednoté přistou- pila 15. záií 1905. Číslo certifikátu 4505 a dle stanov oprávněna ješt k podpoře v částce $1000.00 S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Řádu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 July 1909

OBZOR. tasopix lius|Hi<IÁi'ský, |>ouínj a zabavný. Orgán 8. 1'. ,1. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00■ Adresa: "OBZOR," Hallettwllle, Teias. A (Jencral Farm nnil Family Nempaper. Organ cif tlíc S. I'. ,1. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per ycar. Advertisin rates on application. Zvolna, ale jistě k čili. Nezapomeňte zasflati nám všech- ny zprávy o činnosti spolku va. šeho. Kdo nepokračuje, zůstává poza- du. Který spolek nezízkává nové členy, kráčí od pěti ke čtyřem. Hlavní povinnost! každého čle- nná spolku jest, zaplatili každý mě- sic veškeré poplatky na něho při. padající. Kdo tak nečiní, vydává se v nebezpečí suspense. V které schůzi spolku byl jsi na- porled? Jsi-li nedbalý v navště- vování schůzí, uvažuj, že jsi pro spolek asi nečinný a zda-li je spra- vedlivo, aby několik členů bralo zájem a většina hověla si v nečin- nosti, mezi nimiž také ty se nachá- zíš. Navštiv příští schůzi a čifl svoji povin...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 July 1909

4ř Divadelní herec. Ck o o V dobách, kdy ještě ruské Pol- sko samostatným královstvím by- lo, před revolucí r. 1830, žily ve Varšavě dvě znamenité osobnosti, náležející velmi rozdílným sférám Jedna z nich byl místokrál pol- ský, velkokníže Konstantin, druhá komik polského dvorního divadla Zulkovski. Ku Konstantinově oblíbenosti a popularitě, jakéž se v Polsku těšil, pomohlo nejvíce to, že se zřekl ru- ského trftnu ve prospěch svého mladšího bratra Mikuláše a že sc dal rozvésti se svou první manžel- kou, která byla původu německé- ho, a vstoupil v sňatek s krásnou, j šlechetnou hraběnkou Grundzyn-1 byl sost opravdovou váhu na život můj, tož budu prosit, aby mně dala prázdný lístek s podpisem svým: své čestné slovo dám za to v záru ku, že lístku k žádné hanebnosti nepoužiju." Velkokníže vzal lístek čistého papíru, podepsal se na konec a dal jej komikovi se slovy: "Musí-li někdo zahynouti, nechť je to plukovník — máme dosti dů- stojníků, ale jenom jeduoho Zul- kovského." "To jest též m...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 July 1909

New Uliti, 24. tervence. — Jak se mi zdá, tak ta piiroda si s člo- věkem zahrává jako kočka s myši; jednomu dává tolik, že už to nemá kam uložili, a druhému zase vše odebírá až do posledního. Jedno- ho obdaří samou moudrosti a dru- hého zase samou hloupostí, proto ani ta příroda není ku každému stejně spravedlivá. Jeden se na- rodí tuze dbalým a druhý tuze po- hodlným, ku kterým i já drobet patřím. Na vše mám dosti času a pak přijdu všude pozdě. Proto též nemohu k ničemu přijíti, a to, co ještě mám, pozbudu. Není to- mu tak dávno, co jsem pozbyl to nejlepší, co jsem měl na světě nej- radši, a tím jest jen vinna ta pro- kletá pohodlnost. Proto se nedi- vím, že se br. T. S. na ty pohodl, né tak dopálil. Ale když déle o tom uvažujeme, pak vynajdeme, že už to tak býti musí, a že jeden se musí od noci do noci dříti, a ten druhý zase za něho dobře žiti. Není to spravedlivé, ale ja to pře- ce jen tou přírodou dobře zařízeno. Kdybychom všichni od noci do no- ci dřeli, co bychom z toho měli?...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x