ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
REKORDILINE NISUSAAK NEW SOUTH WALES'IS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

REKORDILINE NISUSAAK NEW SOUTH WALESIS New South Wales'isloodetakse tä navu rekordilist nisusaaki — 23 milj. bushlit (1 bushel — 36,3 ltr.) Kesk mine saak aakrilt (1 aaker — 0,4 hektaari) on 20,6 bushlit, mis on rekordiliseks- saagiks. Seninekör geim saak oli 18,9 bushlit aakrilt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ludwig Juhti kunstnikuraskused [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Ludwig Juhti knunstnikiiriiskped Eesti rahvusvahelise kuulsusega kontrabassikunstnik Ludwig Juht pälvis 1947; a. oma -rahvuskaaslaste üldist imetlust ja lugupidamist, kui ta teostas kontsertreisi Rootsis, an netades kogu puhastulu, ca 6000 dollarit, Eesti Rahvusfondi heaks. Peale seda on L. Juht jatkanud väsimatut propagandat Eesti heaks. Kui algas eestlaste immigratsioon Ameerikasse, siis oli jälle Juht see mees, kes muretses kümnetele eestlastele vastutused ja ühtlasi töökohad Ameerikas. - Samal ajal jätkab ta oma esine mist solistina ja kontrabassistina Bostoni filharmooniarorkestri koösr seisus, esinedes alati eestlasena. Sellejuures on laiemale üldsusee teadmata, milliseid raskusi tuli L. Juhtil üleelada oma kunstnikukar jääris möödunud aasta lõpul, kus taheti teda kõrvaldada kui karde tavat võistlejat teise, maailmakuul susega kontrabassi solisti poolt. Selle kohta kirjutab ' 'Välis Eesti" nr. 49 järgmist: "Edu ja kuulsus kasvab, kuid alalised . ülistavad arvustused aja kirjan...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HAI SÖIDUTAS LOOTSIKUT TUND AEGA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

HAI SÕIDUTAS LOOTSIKUT TUND AEGA. Kaks Port Hackingi kalurit püüd sid neil päevil õngega 'suure vaal-hai, kes sõidutas nende paati tund aega, ennekui meestel õnnestus juhtida paati madalamasse vette ja surmata harpuuniga mereröövikut. See hai, mis kaalus ligi 900 naela, oli koha like kalurite juiires isevärki kuul suse võitnud sellega, et ta varastas kalameeste põhjaõngede otsast pide valt kalu viimase kuu jooksul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENELASTE "BELSENI" LAAGRID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

VENELASTE "EELSENI" LAAGRID. . Mac Arthuri peakorteri poolt süüdistatakse Nõukogude Liitu, et viimane ou asutanud Eelseni kuju lised piinaläagrid jaapani sõjavan gide jaoks. Kogutud andmeil on neis laagreis surnud 270 tuhat jaapani sõjavangi alatoitluse, piinamiste, ja ülejõu käiva töö tõttu. Ebainimlike elamistingimuste tõttu on ainuüksi tüüfuse ohvriks langenud 10,000 ini mest ..esimese talve jooksul. Küsimus võeti ülesse liitlaste kon trollkomisjoni poolt, kusjuures küsimuse ülestõstjaks oli komisjoni esimees Mr . William Sebald (U.S.A.). Vene esindajad puudusid sellelt koosolekult. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PÄÄSTETI KAKS LÖUNANABA UURIJAT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

PÄÄSTETI KAKS LÖUNANABA UURIJAT. Kanada lendur Peter Bardöri St. Louis, kes startis päästelaevalt 'Tjohn Biscoe," päästis lõunanabalt Stoningtoni saarelt kaks Briti tead last 5-mehelisest . ekspeditsioonist, kes on veetnud lõurianabal kolm ; aastat. 1948. ja 1949 a. ettevõetud päästeaktsioon nurjus. , Kui ilm võimaldab, loodab lendur päästa ka kolm järeljäänud lõuna nabauurijat. Samuti on päästekavas ettenähtud 6 löunanabauurija pääst mine, kes veetnud seal kaks aastat.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uustulnukate käsitöö- ja kunstinäitus Canberras [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

IJustulnukate käsitöö- |a ' ' kunstinäitus Canberras V. ' Australian Citizenship (Jonven tioni pillini Canberras korraldatud - Tius-atistraalla/ite kunsti,—raken duskunsti—ja käsitöönäituse kohta • ilmuks meie . lehe eelmises numbris lühisõnum. Nüüd kirjutatakse meile näituse kohta täiendavalt: - Näituse raamides esinesid 10 räh -vust *ja pealeselle Bathursti laagri iäsitöökool. Ulatuslikuma osa* väl .japanekuist moodustasid käsitööe "semed. Üksikrahvusist sammusid .väljapanekute rohkuselt esirinnas eestlased, lätlased ja ukranilased. Kui eestlastel oli enam rõhutatud meeskäsitöö, siis teistel see tasakaa lustus naiskäsitööga. Suurimat tä helepanu äratasid nieie nahatööd, mida tõendasid rohkearvulised os tud, ja tellimised. Ka rahvusmotii videga puust õllekannud olid aus traallaste tähelepanu obj.ektiks. Klass omaette olid ka pr. N. Rät sepa ja B. Tava filigraantoöd. Väärib märkimist, et ükski teine irahvus ei esitanud nii rohkelt Aus traalia pinnal valmistatud töid. Juri eestlased....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vōōrkeelne ajakirjandus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Võõrkeelne ajakirjandus Iinmigratsiooni Departmeudi poolt Austraalia pealinnas Can "berras korraldatud Australian Citi zenšhip Convention möödus posi tiivse • töömeeleolu tähe all. Pea ministri Mr. Menzies'e ja Immigrat siooni ministri Mr. Hõltfi riigimehe likud kõned leidsid sooja vastukõla rohkearvuliste osavõtjate ridades. Ainsa . dissonansina. vastastikuse ^gj^cfäTnise taustal kerkis esile kin- [ dral-major Galleghan'i sõnavõtt, kus j kõneleja nõudis ei enamat ega vä hemat; kui immigrantide võõrkeel sete "ajalehtede sulgemist valitsuse poolt. Tuues ette seda, meie ei peatu lähemalt küsimusel, kas' kõneleja sõnavõtt oli tingitud sõnavõtja isiklikust mentaliteedist, või tuleb otsida põhjust ' selle maa rahvus poliitilises-nooruses. Küll aga võ tame teatavaks, et ettepanek võõr keelsete, Austraalia valitsusele lo jaalselt suhtuvate ajalehtede sulge miseks 011 vastuolus demokraatia mõistega. On ju demokraatia üks primaarseid vabadusi sõna-ja mõt tevabadus, mis on igale demokraat lik...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ELEMENTS OF CONVERSATION. Polite Phrases. Viisakuselauseid. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

CONVERSATION. Polite Phrases. Viisakuselauseid. I heap. with great pleasure that your mother feels'better. . . Mul on väga hea meel kuulda, et Teie ema tun neb end paremini. I congratulate you with all my heart. Ma õnnitlen Teid kõigest südamest. I cordially rejoice with you. Ma südamest rõõmustan Teiege. 1 That news gave jne a great pleasure. See uudis valmistas mulle suurt heameelt. It is a long time since ! had the honour of seeing • your sister. On kaua aega sellest kui mul oli au näha teie õde? Please present my compliments to her.. . Palun andke talle üle mu tervitused (või «lugupi .damisavaldused). (Mitte ära vahetada in glise sõna .'compliment' eesti sõnaga 'kom pliment', niis meie keeles leiab üldkäibeliselt. kasutamist ebasiiralt mõeldud meelitüsaval duse tähenduses). ; Mr. X. asked me^ to remember him to you; Hr: X. palus mind Teid tervitada. (Sõnasõnalt: . . . meenutada teda Teile). I am delighted to hear of him. Mul on rõõm kuulda temast. When you see him, havethe goodn...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOKKUPÖRKED LÖUNAAFRIKAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

KOKKUPÕRKED LÕUNA- . AFRIKAS. Lõuna-Afrikas, New .Clare linnas • toimusid jaanuari lõpul verised kok kupõrked politseivõimude ja mus tade vahel. Viimased ründasid raud teejaama, purustades ühe rongi Kohaleruttavad politseiüksused võe ti vastu revolvritulega ja üleskis tud tänaväkivide rahega. Politsei poolt arreteeriti 650 isikut, kellest osa peale, ülekuulamist vabaks lasti. Löömingud puhkesid ka Durbanis, kus politsei oli sunnitud tulistama pärismaalaste jÕuke.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Üle 1500 eestlase 40 transpardiga [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

1500 Bathursti läbikäigulaagrisse saa Vbus 15. jaanuaril järjekordne trans port. 1570 aurik "Nellyga" Aus traaliasse saabunud immigrandi liulgas oli 42 eestlast. Seega on Bathursti laagrist läbikäinud eest laste arv ületanud 1500 piiri. Alates 5. maist 1948 on saabunud •40 transporti. Nende kõigiga, väl jaarvatud kaks transporti, -on saa Jbunud ka eestlasi. Suurima arvu kaasmaalasi toi Skäugum' '—0.13 •eestlast ja väikseima ärvii, ainult iühe inimese,—" Greely " Hiinast. ^Suurimaks transpordiks 012 selle äiasta j aanuäris saabunud ' 'Fair £>ea"—1858 immigrandiga. Enam lcui üks kord on Sydney olnud siht sadamaks järgmistele laevadele: uCk«telbiane,o"—4 korda., "Woos :ter> Victory"—3 korda,."Gen. Stur •gis"—2 korda, "Geii. Omar Bandy" —2 korda, "Protea"—2 korda,) ' Goya' '—2 korda, ' 'Svalbard"—2 fcorda ja,- ' '' Marine juraper' '—2 korda. '• Üldse on Bathursti saabunud im migrante 28 laeval ja kolmel kor räl-lennukeil. Lähtesadamaks on 32: korral olnud Itaalia sadamad, 3 transp...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KONTSERT CANBERRAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

KONTSERT CANBERRAS Canberra Albert Hall'is tüimus 25. jaanuaril kontsert uusaustraal laste päevadest osavõtjaile. Kont serdi sihiks oli näidata, kuipalju Mid jõude leidub uustulnukate hul - gas. Moto all—uusaustraallased tee . vad muusikat—libises pikk kava üle lava, milles olid kaastegevad 11 rahvust. Eestlasist esinesid sopran Meta Pruul kahe lauluga—M. Härma •"Lauliku lapsepõli" ja aaria "Sim fion ja Delilast." . pealeselle esinesid Canberra dop peltmeeskvartett H. Mölderi juha tusel ja eesti rahvatantsutrupp L. Saare juhatusel. Laüluettekandeid segavalt mõjus saali halb akustika, mille tõttu soo loettekanded ei pääsnud täiele mõ jule, Kava, mis venis üle kolme tunni, tundus liiga pikana ja väsi tavana. Oli püütud korraga palju pakkuda ja seejuures mõnigi num ber oleks võinud rahulikult jätta esitamata, ilma et selle all õhtu üldtase oleks kannatanud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

TEATEID KODUMAALT > Tallinnas toimus punategelase Joli. Lauristini näitus, kes olevat saanud surma "võitluses", kuigi tegelikult mees uppus Soome lahes, põgenemi sel 1941,a. suvel. Välja olevat p^n-. dud ka "pakt" ,mille Lauristin sõl mis Moskvas 1940 a. ja, mille põhjal liideti Eesti N-Liiduga. > [ Pr. Kuusiku juhatusel äigab võimlemine naistele ? igal reedel keli 5.30 Sydney Eesti Seltsi ruumides: • - Loodame naispere rohket osavõttu. Eestlannad Austraalias! KUI OLETE HÜVITATUD KANA-KASVATUSEST JA SOOVITE LUUA ILUSAT KODU - > . ' siis kirjutage aadressil: ARTHUR PÄRISTO ^ ■ 150 Sutherland St., Paddington, . SYDNEY, N.SJV.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KR. LASN EDUKAS ADELAIDE TENNISVÖISTLUSTEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

OKR. LASN EDUKAS ADELAIDE TENNISVÖISTLUSTEL. Eesti parimaid tennismängijäd ^ar mitmekordne Eesti meister Kr. Xiašn saabus koos perekonnaga Aus traaliasse ■möödunu^ aasta "keskel. "Ta asus elama vLõuna-Austraaliasse, kuš hakkas tegelema ka omal lem .„:mikalai—tennises. - Nüüd esines ta slAdelaides 2Õ.-28. jaan. korraldatud .inaanieeskondade . tennisturniiril (Country Tennis Carnival) Ilills nr. "1 meeskonna koosseisus, missugune •tuli ka esikohale. Eelnimetatud •turuiirist võttis "osa .üldse 28 mees konda ja 19 naiskonda kokku tunbes .*200 tninisniängijaga üle lcogu "Lcui:a-Austraalia. See juba näitab kuivõrd , pingeline 'oli võistlus esi Ikoha saavutamiseks. \ ; ;„Türniiri nelja päeva jooksu! Kr. ' Lasn võitis kõik 5 üksikmängu ja samuti ka 5 paarismängu meestele; Lasiiä partneriks paarismängus oli .^tiöpdunud aasta tiitlihoidja L. Mar -tin. ,.::y■ " ;.v•• . Kohaliku ajakirjanduse poolt Bai :J£r. Lasn kiitva hinnangu ning teda ,nimetati reportaazhides eestlasena/

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Suri eesti asunik [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

asiiaaäk iW feölifaapäeval^ -- 8..V veebruarit- sufeij ^"haiglas j pikaajalise; •' 'Kaigüse^1 tagajärjel. Johanites, '^^§^,®:^-;-käistat-v^anä>rTa maeti ree-j Röokwoodi Mliüistüle.: • •-piÖLaš^ õp4> Er. Stoek-4 holm. Kadunut oli saatma. - tulrradj '• "sõpru-" ja -tuttavaid^ ;?.niij ^|PhifrliiVerest;; kui ka Sydneyst:^ [. ' ^fiJöliäiiries Sepp oli üks vanemaid' ^äsunikke Thirlmeres ning oinas •seal üiie suurema ja eeskujulikuma; : kanafarmi umbes 4000 kanaga;. Sün dinud oli ta Peterburgi kuberman gus ning Austraaliasse asus üle 20 ° aasta tagasi. Lähematest omastest jäid teda leinama' abikaasa ja -õde oma perekonnaga.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"TO MAKE." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

"TÖpAKE." ^.Teatavas tähenduslikus suguluses "to do 'ga" on- pöördsõna "to make.". "To make" - omab ter.yie rea pÕhitahendugi ja leiab peale selle veel tarvitamist paljudes eritähendustes ning * on väga; rikas idiomaatiliste konstruktsioonide jpoolest. Tähtsamad on neist^ järgmised: 1. tegema, valmistatita, tootma. ■ j Näiteid; to make1 as.mächine; to make bricks,, bread, etc.; to make\-tea; to make hay (heina tegema) ; to make hay1 while the sun shines (sood sat juhust kasutama ^ingi edu saavutamiseks). - 2. koostama, kujundama; Näiteid : to make a iperson's character (kellegi iseloomu kujund amaj to make oneself (enda iselöomu ja teadmist arendama); a self-made man. (ennast 'üleistöötanud ja^ij|endanud isik). 3. looma (mingi vaimse pm^u|use abil), koos tama. ■Vj" ' ^ Näiteid: to maketa poem; to . make a. joke, speech; to make one's; will (testamenti tegema). 4. esile kutsuma, millegi põhjuseks olema. Näiteid :'to make äjiiess of (asja /ära vussima); to 'make ,ia;^ss^;^fi|^ašja:'.p...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! IDIOMS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

THpeak English eorrectlv! IDIOMS, r By FELIX RUUT. - : ' Seoses ,^tj3,, do" tarvitamisega vate laus^e^^oäuštamiseks. on oluline tohcLa ^eel .järgmiši ''to do" tarvitainise võimalusi. : Inglise kefele üheks omapäraks on asjaolu, et vastustes liisivatele lausetele ei. taryitata sõnu ,r< Yfes" ".iar^Ko-.3', sageli, '-iros^seŽia teeB eestlane ^ešfT^keeles, v^jxl„Jmsutatakseküsivlauses..L<|sii.. i nenud..abiv.erbe, näit.: / . " . Have you been here for ä long-time?—I have. I haven't. ... Dq you co'me here every day? I do. I don't. - am^t;: vastust^ küšivlaüsetele, kui-küsivlause ön eitiiiyfis^y.orims^ w'flTTl't.ii ""-1 -r'-T '-I T'-ir-1ri;,-rn-.-^'- ■* *•■». _■ • JÄJ Don't you come here every day? Yes, I do. No, I don't, >Veel olgu, lugejate tähelepanu juhitud ühele /fto do" iseärasusele eitavates. lausetes, Nimelt sõnade ''mina ka," "mina samuti" tõlkimisel jngiise keelde ei toni ^asüi also, TväiŠ^neeH tüleB asendada sonatlega <<eith^'."või...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
REQUEST FOR MEDICINES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

A few days ago an Estonian fugee ^mily in Southern Sweden received a remarkable telegram frpm Estonia, signed fey a .relative, -ing th.em for two jkilogrammea (ab.ont fo;ur pounds!) of aureomyr cehe and another medieinei n shQx$ supply.. ' ■ The teleg^ftm which comes iyoifi Tartu is the first communicatioii -by wire which any Baltic refhigee has got of home during all the fvie yeacs ;of .^xflje^Mo^eõy-er,-'it^ was only two hours on its way. - The affair is all the more mys terious for the .ce.asiQft that no mem ber of the family in question has .hitherto corresponded either with the sender of the telegram or aijy other persons in Estonia and their address should therefore have been unknown there. S The refugee family have a daugh ter who got a 30b at a pharmacy a few months ago and this seems to rhave ^been known ^tp the ^ell-in formed sender. Two kilogrammes of aureomycene-r-much more than cam. be found in the whole of Sweden at the moment—is an enormous quantity. There is no doubt...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÄRAANDJA PALJASTAB ENNAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

IMaÄNDJÄ PAI*JASTAB EN-. : .Saksa päritoluga aatomiteadlane . dr. Klaus Fuchs, kes möödunud. ree del arreteeriti inglise politsei poolt, ,oii; kohtus tunnistanud, et. ta on oma ■aigatusel hankinud Nõukogude Lii dule audineid aatomi saladuste koh ta. Ta kinnitas julgeoleku politsei ametnikele, et taF on täielik usaldus -Nõukogude poliitika' vastu ja selle pärast on ta • ilma igasuguse kõhk luseta annud venelastele kogu tema' kasutuses oleva informatsiooni.: v Nagu selgus, on Fuehs kommu nistliku partei liige juba 1932. a. alates. Ta on põgenenud Inglismaale -natside tagakiusamise eest ja võe tud inglise kodakondsusse 1942. aastal. •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USSR PENAL SERVITUDE FOR BIBLE READING. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

USSE - " " PENAL SERVITUDE FOE BIBLE BEADING. ^repatriated froii |he PÖW €ai3ip No. 168 at Minsk in sBielorussia relate that about i30 ^OWs at that camp had formed'ä l&ble reading circle under the leia-. •ž|ership of Pastorš Helmuth Stachiõl, ;&ugustin ajid •Wfthmey<Br../Aji. "anti fascist activist" at the camp, D;r. Kurt Estenfeld, had denounced them to the MVD. After a. long |>eB^xuz^^-;<aõj3pjxipBiäed: "tby ttortsre find ••eö;näõe6^-%y---'iiy<D investigat ing officer Serghei Nikitin all the -participants hailing from the West ern zones had been sentenced :rto 25 years forced labour "for espion age, sabotage and causing detriment ;to the Soviet Union." Proofs ipf Iguilt were slips with verses from ;the Bible which the EOWs had a -changed among themselves. In addi tion to the three aforesaid pastors the following were sentenced to the •above penalty j JLt.-'Coii Wolters, Majors Behnke, Bchlabit^, Nonmg, ilehfeld, Hoffmann, «nd Lie...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS VALITSUS JA STREIGILAINE PRANTSUSMAAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

UUS VALITSUS JA STREIGrl LAINEPRANTSÜSMAAL. • Suuremate pingutiište järele õn nestus M. Biclault uue valitsuse moodustamine Prantsusmaal. Valit suse koosseisus on ka 5 sotsialistlik ku ministrit. Kommunistid vasta sid uue valitsuse ametisse astumi sele streigilainegay mille tulemusena Pariisis valitses möödunud esmas päeva-teisipäeva ööl pimedus elek-^ trivabrikute tööliste streigi tõttu." Ka raudteelased allmaaraudteel ühes bussijuhtidega ähvardasid jär jekordne streigiga. Marseilles strei pM^^sMamatöölised.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x