ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 July 1908

På Turi^tfärd genom Amerika och Europa. AF ALEX. OLSSON. Då vi gå omkring på den breda kajen önska vi att San Franciscos grundläggare varit så pass förutseende, att de anlagt en liten park nere vid fronten — eller ännu bättre två en på hvardera sidan om Market st. Nu finnes ingen fristad der nere för den trötte vandraren, ingen beskuggad plats för hvarken folk eller fä der i trakten, som så väl kunde behof vas. Men ett finare "Broadway" ha vi i Market st., äfven om det behöfver förskönas litet på "slutet"- . Att omständligt beskrifva New York skulle taga hela tidningen i anspråk. Vi besågo bland annat "Worlds" nya hus, som just invigts, då tidningen utkom med ett nummer på 200 sidor. Den eges af den blinde millionären Pulitzer, som ådrog sig en obotlig ögonsjukdom genom öfverarbete på den tid, då han upparbetade tidningen. Hvilket pris för en s. k. "framgång"- . Tidningen kommer ut så fort den hinner, hvilket är 5 a Ii gånger om dagen ibland och dess 50 linotypemaskiner arbeta nästa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 July 1908

Fashionablaste Helsosammaste Naturskönaste beläget endast 2% timmes väg från Stockholm, i den mångbeprisade stockholmska skärgården, med en ytareal af cirka 300 tunnland jord styckad i smärre egendomar, erbjudes härmed till mina landsmän i Amerika — åt dem, som ännu en gång vilja ha ett hem i det gamla landet — ett litet hem att tillbringa sina återstående dagar uti. Ett 70-tal villor finnas redan uppbyggda af hvilka flera finnas till salu med sin lilla jord till. Hufvudgården har 45 tunnland jord i åker och gifver ypperligt tillfälle till trädgårdsskötsel. För fiskare är Furusund ett Eldorado. För sportsmän är det en plats där otaliga tillfällen gifvas till jakt, segling, kanoting under sommaren, och äfven all slags vintersport i det fria. Egendomar kunna fås från $500 och högre. Under det sista året har jag sålt ett 10-tal villor och små egendomar, bland dem Villa "Aurora"- , till Förenta Staternas deputy generalkonsul i Stockholm. En med ett 80-tal fina illustrationer försedd bok...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 July 1908

San Carlos Dait*y Telefon Market 13. För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, Clias. Anderson 8VEN8K * SKOHANDLARE 1633 Devisadero Street 143—145 NOE STREET, mellan 14th & Henry. Mellan Post och Sutter, Sail Francisco. Utmärkta skor för gossar och män. Reparationer utföras väl ocli till resonabla priser. Orders mottagas och levereras. A. W Anderson & Son P. W. W. MURTH1N Extra fina såväl som vanliga SPECERIER Svensk Urmakare 1102 McAllister Street VINER, L1KÖRER och CIGARRER. 3574 aotli St., Mellan Mission & Valencia Sts., San Fran. San Francisco. AUGUSTANA COLLEGE OCH 49:Je TEOLOGISKA SEMINARIUM Iä,är on!da8t° Je° b1908 iSA SEMUM = ROCK ISLAND, ILL1N01S== 2 september 1908 i COLLEGE-, ACADEMY- , MUSIK- , KONST- /. OCH AFFÄRS-AFDELN1NGARNA Inskrifning tisdagen den 1 sept. - - Undervisningen i seminariet börjar onsdagen den 23 sept. Augustana College har aldrig haft en bättre lärarekår än nu, har aldrig stått i...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 July 1908

Terkelsen ä Henry. Fotografer för Svenska Sällskapet H. & A. PRAG SVENSK MILLINERY HATTAR. Nya specialiteter, Resonabla priser. 2 Larkin St., nära Market St., San Francisco. Tlie Mission Pool and Billiard Parlor 2304 Missitpn Street, San Francisco Nära 19th Street. AUGUST S. SCHOLD, Egare. BAR OCH LOGIHUS är beläget på 3417 16th st., nära Church. Cederlunds Söners Punsch, svenskt Bränvin, norsk Aquavite, Carnegies Porter samt amerikanska likörer alltid på lager. MÖBLERADE RUM med fria bad för herrar 25c.^>r natt. Göteborg, Sverige. MBamm Tillgångar: $10,916,520. ■ffllffriwil EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter Alaska Commercial Bldg., California & Sansome St., San Francisco, Cal. JAS. W. REA CO., Agenter, San Jose, Cal. Ämnar Ni resa till "Gamla Landet" eller sända efter slägtingar? Jernvägs- och Ångbåtsbiljetter MED RLLA LINI ER TILL BILLIGASTE PRISER Anvisningar försäljas på ledande Banker i alla länder till lägsta kurs. "Letters ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 July 1908

Piedmont Baths Saltvattens säväl simbad som karbad samt Turkiska Bad. 24th St., nära Broadway, Oakland. AL. JOHNSON, Egare. (Förut i 110. 415 Sutter Stj S. F.) Nykterhets-Kafét SVEA i no. 378 - löth St., nära Franklin, Oakland. Erbjuder till landsmän och ungherrar förstklassig matlagning och bästa bemötande. When in doubt? CALL FOR A GLASS OF OLD JOES STEAM BEER IT'S PURE, THAT'S SURE. Eagle Bveuaepy San Jose, Cal. h. Woodrow Prks. & Mgr. ;-w. il. weoDtowi- ' Begrefningscnlrcprenor oen Balsamerare 11? So. 1st St., Sasi Jose, Cal. Kontur Tel. Main 91. Bosiad Tel. Main 312. Skönhet, stil oeli komfort finnas alla förenade i korrekt afpassade glasögon. Vi egna stor uppmärksamhet åt de små detaljerna. Sail Jose. GOD MJÖLK är svårt att få köpa nu för tiden. Den enda äkta och oförfalskade mjölk, som garanteras här i staden är den, som säljes och levereras hvar som helst af Oakwood Dairy, Depot, 242 Chattanooga st. Tel. Market 5310. (Ranch och mejeri Marin Co.)-" Rekommenderas a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 July 1908

Assurera uti THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE INS. CO. 444 California Street, San Francisco. G. F. PALMER, Föreståndare for Stadsdepartementet. DR. E. THIELE, Den Tyske Specialisten forKroniska och Privata sjukdomar lios MÄN och KVINNOR har återvändt till staden och öppnat kontor i 110. 1979 Sutter Street, nära Fillmore Street. Om 111 är lidande frän privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag, onaturliga oorduingar, striktur, svullnader eller bölder, blås- och njurlidanden, och liar sökt lijelp utan resultat kan jag bota eder genom min nya tyska metod. Jag misslyckas aldrig och garanterar hvarje fall. Priserna resonabla. Rådfrågniugar fritt. THE "AGAIN" SALOON 43 4th Street, liörnet af Jessie San Francisco. Fullständigt lager af inhemska och importerade svenska likörer såsom svensk Punch, svenskt Bränvin, Malörtbränvin, Carnegies Porter, Etc. O. E. ROSI1ERO, Egare. Förut Abki.i, & Priest C. F. 1'RIF.ST The ELITE BAR and BI...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 July 1908

GRANADA ÄR EN FRAMTIDSPI ATS! K11 person med små tillgångar Utin oj göra bättre än att köpa en tomt här. $1(11) värde af "improvements" medföljer hvarje tomt. För biljetter och vidare underrättelser tillskrif eller besök OSCAR GOHRANSON, 2766 Union St. Telefon West 6285. SCIENTIFIC MASSAGE och Electro-Therapy, ovanligt framgångsfullt i reumatisk och nervösa .sjukdomar o. s. v. meddelas af II. A. ELKL, 1329 Folsoni Street Telefon Market 1385 Timmar: 1—5 c. m.; kvällar och söndagar efter aftal. Barnängens skrif- och kopiebläck i större och mindre flaskor. Wademccum tvål, Ascptin tvål, Oppoponax tväl samt Wademccum tilljiandahålles i Svknska Bokhandeln, 30 Sharon St. l-_ Svenska Föreningar. SVENSKA DAMSÄLLSKAPET af håller, hädanefter sina reguliära möten i Swedish-American Hall, 2174 Market St., .redje Fredagen i månaden. SVENSKA SÄLLSKAPET i San Francisco afhålier möten Swedish-Ameri-an Hall, 2174 Market st., hvarje Fredags afton, atlärsmöten andra och fjerde frelagsafton i mån. kl. 8...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 July 1908

åSchwartz ut sitt lager och upphöra med affäa nu i staden, men de flesta äro humihåg, att vi alltid haft ett godt namn er af de modernaste mönster af S-ARTIKLAR. ER bortslumpas nu (ill $18.45 pr Siiljes till: $13.45. $ 9.85. $ 2.55. er $ 1.85. * * ❖ * * •*< * * «> * * * * * * * * * <• * >:• KLÄDER, HATTAR Etc. fina lager af fri!) KOSTYMVårt kostym. Kostat: $20.00 och 22.50 $16.50 och $18.00 $ 4.00 och $ 4.50 $ 3.00 Gosskostym- ,* .> .5. ,j.* * * 2172 Market St., 5. F., 7Nytt lager af alla slags SKODON fötioner af alla slags skodon fort och bKanonbåten "Buffalo" ankom hit i fredags från Panama med 700 mariner från Newport, R. J., hvilka lemnade sistnämnda plats för tre veckor sedan pr ångbåt till Colon, hvarifrån de transporterades pr jernväg till Panama och vidare hit. På grund af rymning af omkring ett liknande antal sjömän från flottan under dess uppehåll här på kusten, blef det nödvändigt för sjöförsvarsde...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 July 1908

Amerika. John Lind guvernörskandidat. Demokraterna i Minnesota arbeta energiskt för förre guvernör John Linds kandidatur till guvernör. Till skrifvande stund har mr Lind sjelf ännu ej yttrat sig om saken. Hvar är Sven Hedin? Frånvaron af underrättelser från den svenske upptäcktsresanden dr. Sven Hedin, som befinner sig någonstädes i Tibets vildmarker, förorsakar ängslan ' hos kretsar. Han afreste år 190(i från kinesiska Turkestan för att göra en ny upptäcktsfärd in i Tibet. Han lät höra från sig under sommaren 1907. I början af detta år sände han några få rader hem. Svenska utrikesdepartementet har nu bedt indiska regeringen söka finna dr. Hedin. Firandet af 4 juli i detta land de senaste 7 åren har kostat 7,759 menniskor lifvet. Enligt rapport, inkommit i måndags från olika delar af landet blefvo i år 72 personer dödade vid afbrännande af raketer eller fvrverkeripjeser oeh ej mindre än 2,736 personer blefvo brända, lemläStade eller skadade på olika sätt. Tretton fler personer dödad...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 July 1908

DR. PETER'S KTJRIKO Jo, emedan det går rakt till roten af det onda, orenheten i blodet. Det beredes af helsogifvande rötter och örter och har varit i bruk i mer än hundrade år—en tillräckligt lång tidrymd att grundligt pröfva dess förtjenster. I olikhet med andra mediciner kan den icke erhållas å apoteken, utan tillhandahållen allmänheten direkt af de ende tillverkarne ochegarne DR. PETER FAHRNEY 6? SONS CO., 1111SHACHCAGILL-112-118 So. Hoyne Ave.. CHICAGO. ILL. t ör korta Berättelser. "SUNSET" önskar få korta berättelser — de bästa af folkhistorier, som kunna skrifvas. Vederbörande novellister och författare torde fästa uppmärksamhet på detta tillkäunagifvande, hvilket betyder, att mellan denna dato och den 31 Juli 1908 komma kontanta priser af tillsammans $2,000 att utbetalas för femton berättelser af ofvannämda prägel: Summan kommer att utdelas sålunda: ur kommer lI att så många sjukdomar, hvilka kommit de mest berömda ' res skicklighet på skam gifvit vika för inverkan af ett så ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 July 1908

iÄElk» lats? A. FURRIER, liga re. Snabbleverans i parti och minut. Depot: 1971 15th Street, mellan Dolores och Church, San Fran. . llftor* "t .T . W-ggigscjsass. ea14m|cNS IIMH»1' MAN UNGA, MEDELSÅLDRIGA eller GAMLA N SÄKRA ATT FINNA DEN r, nervansträngningar etc. och dåligt och i ålderdomen), från inflanim.i Vänta ej lill ert nervösa system är helt och hållet vacklande umlei sjukdomens ansträngning och oförmögen till arbete, utan sök bot me dan dit ännu är tid. Då en man känner sig 40 år, då han är 25, eller 70, då han är 40 år; då lian är nedbruten till humöret, modlös och öfvergifven, så är dfct "en orsak härför"- . För dessa olyckliga stå våra kontor och vår tjenst till förfogande. Vänta ej tills det blir för sent. Undvik doktorer, som ej lia något anseende att förlora. ch erfarenheten och göra den hastit helt hus, ha allting privat och ega m tillhöra läkarekonsten. FÖR KÖNSSVAGHET EMEDAN vi genom våra metoder äro förvissade om att nå sjukdomens rot ocn genom vårt direkta behand...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 July 1908

KonlttiJITS öfver dem litet klorkalcium och låter denna sönderflyta. Sedan man derpå lakat yr svampen, har denna återfått sin mjukhet och porositet. # » » Hufvudvärk kan ofta fördrifvas 110m att badda tinningarna och pannan med varmt vatten och ingnida lemonsaft tills det svider. Hvila så en kort stund, och värken går merändels bort. H. C. ERICHS0N IMPORTERADE OCH INHEMSKA DELIKATESSER just ankommit! Stort nytt Mager af gaffelbitau i blecklådor, delikatess anjovis, svensk Lingon Sylt, Uetost, mysost m. m. Nedsatta priser. 1192-1194 Market Street, (Olson's New Market.) varaktigt botad genom DR. KLINE'S stora PETER JOHNSON Svensk Urmakare, Juvelerare ocli Optiker 47 Tliird Street, San Francisco. Tfelefon Douglas 2770 (Förut i 1014 Fillmore St., och 505 Van Ness Ave.) Stort nytt lager af Ur, Kloekor, ocli allehanda juvelerarearbeten på hand. Delikatesser för matkorgarne alltid till hands hos 1220 MARKET STREET midt emot Sth St. Atelier ål:a våningen. Fotografier af årets midsommardrott...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 July 1908

/ VESTKTJSTEN. Torsdagen den 5 Juli 1908. 8. f j % : - — : f .. «5»- % f ... «5» * är det som Heald's Business Colleoe liar blifvit f * kallad och det är just livad den är. % Skolan har nu en bättre lokal och är bättre ekipe- J äf*ldådpJ rad än före*eldsvådan. * Heald's har inga fereir. Ni kan inträda när som ♦> helst. Ingen exatninering vid inträdet. * Sänd efter tryckta pamfletter o. d. och inhemta närmare $ kunskaper om den ledande business College på Stillaliafskti- X sten. * Heald's Business College, 425 McAllister St,, San Francisco | ❖ ❖ »j* ❖ *> * *;* ❖ <* C' ❖ * * * •;* * * ❖ ❖ * ❖ *:• * ❖ * •!* c- * ❖ NU iir den behagliga tiden utt prenumerera pu VESTKUSTENl 3IANGRUM & OTTER CO. San Jose Cal. 81-83-85 t. Santa Clara St. •> f En Representativ Business College j % WOLLF DRUG CO. LOUIS DOERR, Egare- 94 So. First Street, San Jose Ett apotek, der registrerade, kompetenta män med stor erfarenhet betjena allm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 July 1908

Prenumerera! THE SALUBRIN LABORATORY, ❖ ❖ Grand Crossing, Chicago, 111. ti * ' 1* * 4 * ron Street, San Francisco, VestkuSTKNS kontor. i ❖ * ron Street, San Francisco, Vei _ DR SALUBRIN Bästa botemedel för svullnader och inflammationer; för sår * och kontusioner; för frost och brännskador. Pris 50c. per fla<♦ ska (4^ oz.) I TOALETT-SALURRIN, ett fint toalettpreparat af högsta * värde för hudens, slemhinnornas, tändernas och ii ärets vård. <•> Ktt präktigt medel mot mjäll (dandruff) och i många hudsjukdomar. Pris 75c. per flaska (6 oz.) SALUBR1N-INHALER, en synnerligen praktisk apparat för Salubrin-gasens inandande i fall af hufvudvärk, katarrer, och sjukdomar i andedrägtsorganen. Pris 40c. f Säljes å svenska apotek saint der svenska tidningar försäljas. *;- Hufvud depot för California hos ALEX. OLSSON. 30 Sha- Namn: Adress <• ►> * * * * * * * * * * <.>> $ i- &a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 July 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 16 Juli 1908. ,7. _______ KURIKO ROLE Oli), ViGORI och UTERINE till salu bos MRS KATE OLSON 16th och Dolores Street, San Fiatt. 1 DOL, ORE ,s MAR K HT. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt INDIANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Telefon Temporary 26 P. R„ P^ULSSON Alia slags ASSÖRA^S 214 tvol)! Bldg., Montgomery & California Sts. '■Mefonera eller sänd postkort och jag skall infinna mig. United Law and Collection Co. R. 31, Dean Bldg., 966 Market St., niira Mason San Francisco. Fria råd i alla lagliga spörsmål gifva- . Räkningar och skuldsedlar inteckningar o. d. ul redas jemte skils-messo-srfker oeli arf. "Searchers o£ Records"- . Hemliga undersökningar. Bank referencor. Etablerad 2(1 är. S5j£rid Hergjgresi Stenograf Kngelsk, svensk tysk diklatem. Allt slags kopierinsjfcarbeU'- , .adressering äf kuvert m. m. utföres iil'ven. Telefon...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 July 1908

G. E. F. Anderson, M, I). Kroniska & l»rlvata Sjukdomar. Timmar: 1—5 Kontor: N. V. Hörn. Sacramento & Kearny Sts. Res.: 2113 Geary St. Aftnar och söndagar efter öfverenskommelse. 4 Procent. — (Metropolis™ TRUST & SAVINGS BANK 631 Market Street Hörnet af New Montgomery St., San Francisco. Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska peugur till salu. Svenska talas och skrifves. M. RUMKBIiCK, Bitr. Kassör. i 1962 15th Street, ifå- , Under min frånvaro från staden t. o. m. sista veckan i juli skötes min praktik af DR. TRYON, Rum 409, Pacific Bldg, 4th och Market sts. Telefon Douglas 1802. F. L. Hultberg, D, D. S. svensk tandläkare Timmar: 10 f, ni. till 5 e. m. Investors Building, Rum 109 Sydöstra Hörnet af Market och 4th Sts. Tel. Temporary 3529.- ' D...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 July 1908

23:je årg. San Francisco och Oakland, California, T orsdagen den 23 Juli 1908. VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskariie A St«lift hafsk uste». Utgifves hvarje torsdag. Västkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt auuousiuediutn. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Hdt år $2xOO I Fierdedels år $0.65 Halli år 1.25 | Ett år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som lör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — Tlie WEST Coast. IndependenSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gener"vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publishPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Licount on vearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 July 1908

! Southern Pacific I t 5- ! Sern Pacific I t '5 Omaha $60.00 Council Bluffs 60.00 Kansas City 60.00 Chicago 72.50 St; Louis 67.50 New Orleans 67.50 Washington *07.50 , Philadelphia 108.50 New York 108.50 t "Stop overs"- , och val af väg fram och t t t § tillbaka. Hänvänd er till närmaste I t .. I 1 agent för närmare upplysning. I t gpplysning. I 2 - t i ♦ £ * 7 . *-J. ••• ;*....£ 7 . *-J. ••• .;. .*.............£ Billiga Biljetter Tur oeh retur till östra staterna, säljas på följande dagar: k * e Juli 28 och 29 Augusti 17, 28, 24, 25 2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 23 Juli 1908. H. G. SCHUBERT, Mariahissen, STOCKHOLM, SWEDEN. (Forts, å nästa sida) KURIKO, Ole Oid och andra af dr. Fahrneys mediciner finnas ständigt på lager i no. 30 Sharon st. nära 15lh Fashionablaste Helsosammaste Naturskönaste beläget endast 2V2 timmes väg från Stockholm, i den mångbeprisade stockholmska skärgården, med en ytareal af cirka 300 tunnland jord styckad i smärre egendomar, erbjudes härmed till mina landsmä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 July 1908

San Carlos Daipy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 14tb & Henry. Orders mottagas och levereras. lure,k» latpy A. FURRIER, Egare. Snabbleverans i parti och minut. Depot: 1971 15th Street, mellan Dolores och Church, San Fran. MAN UNGA, MEDELSÄLDRIGA eller GAMLA N SÄKRA ATT FINNA DEN nervansträngningar etc. och dåligt ch i ålderdomen), från inflammach erfarenheten oeh göra den hastit helt hus, ha allting privat och ega m tillhöra läkarekonsten. FÖR KÖNSSVAGHET all vi åtaga oss för behandling NÄR NI AR BOTADr på att vi veta huru att kunna bota. öndagar 9 f. m. till 2 e. m. CIANS & SURGEONS elegraph Ave., Oakland, Cal. Od KISCO, tag 22nd st. Key Route. I SPECERIER VINER, LIKÖRER och CIGARRER. 3574 20tll St., Mellan Mission & Valencia Sts., San Fran. A. W Anderson & Son Extra fina såväl som vanliga MÖBLER Möbelstoppning, tillverkning af Madrasser, Carpetlagning &amp...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 July 1908

ATT HYRA. Ett ljust och trefligt "front"--rum för en eller två ungherrar finnes att hyra i svensk familj. För en person $6. K ummet med kök till är- äfven passande för mail och hustru. G7 Bernal Ave., nära 27th oeh Mission Streets. THE SCANDINAVIAN SAVINGS BANK OCH DIVIDEND-NOTIS. Central Trust Company of California, 42 Montgomery st., hörnet af Sutter st., har för det den 30 juni 1908 slutade half året förklarad t' en dividend af fyra (4) procent pr år på alla insättningar i sparbanksafdelningen betalbar på eller efter onsdagen den I juli 1908. Intressen, som ej lyftas, läggas till kapitalet och draga samma ränta som detta från den 1 juli 1908. B. G. Tognazzi, föreståndare. VISITACIOIS Landsmän och landsmaninnor! Köj en tomt i den nya staden Visitaeion, 0 mil från 3d Townsend street Depot, cirka 15 minuters väg — och köp den genom Dybergh. S. P.--jernvägens största godsbangård såväl som maskinverkstäder och lokomotivstallar anläggas der. Tomter till salu från $300 till liögre prise...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x