ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 26. ledna 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: DVĚ MATKY ROMÁN Dlouho trvalo, než se uklidnila šťastná žena tak da- lece, že mohla pomýšleti na spánek. Ráno ji probudil malý Stána svým žvatláním. Býval zvyklým, že máma k nému hned přiběhla, jak na ni za- volal, ale dnes se musel pořádné rozkřiknouti, než ji probudil. Božena vyskočila z postele a trochu se zapotácela. "Bože můj, byl to sen?" vzdychla, ale pak se úplně vzpamatovala slastným vědomím, že vše je skutečností. Rychle se umyla a sotva se ustrojila, slyšela již v předsíni hlasy. Sána je zde! "Táta přišel, miláčku. Musíš ho mít rád!" "Táta", žvatlalo dítě a Božena, slyšíc prvně toto slův- ko z úst svého dítěte, byla překonána štěstím. Přitiskla klučinu k sobě a vroucné ho zlíbala. Stáňa nedočkavé klepal již na dveře. ■'Jen dál," volala Božena radostně, držíc hošíka na ruce. Stáňa jako očarován zadíval se na obrázek před se- bou. Byla to nejslavnější chvíle jeho života: viděti že- nu, kterou miloval nad vlastní živ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

pátek, dne 26. ledna 1940 Besídka Dallas, Texas. Ctěná redakce! Tak zase trošku vod hu nás. Už dávno jsem pod tímto ohlavením dopis nepsala. Vše svádím na ten ši- cí kroužek, neb výmluva jaká taká, jen když je platná. Několik z nás chodí do anglické školy. Líbí se nám to až po to "spelování". Bože, to je legrace — "i" zaměníme za "e" a až konečné to slovo vyspelujeme, tak nevíme co vlastně znamená. Legra- ci máme více jak učení. Ze šicího kroužku jsme odeslaly před vánocemi bednu dárků do New Yorku a dále do Francie. Všechny ženy, členky kroužku přinesly dar a v síni řádu Pokrok čísl.84. jsme bed- nu samy ženy stloukly dohromady. Měli jste nás vidět, jak pilkou a kla- dívkem jsme uměly zacházet, jejda- nečky, a ani jsme si nehet nenamo- dřily. Sestrám se to tak zalíbilo, že jsme se usnesly zase druhou bednu odeslat letos z jara. Tedy kdo by- ste chtěl něčím vypomoci, šaty, růz- né dary neb penězi, tedy to přineste do budovy řádu Pokrok, neb dejte známým ženám a ony to na patřič né m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

26. LEDNA (JUNUARY11940 Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Z Helsinki se oznamu- je, že zkušení švédští dobrovolní let- ci ve větším počtu jali se pronásle- dovati ustupujících 40,000 ruských vojáků, kteří krok za krokem bojují v hrozné polární zimě, ke svým hra- nicím. Tito modroocí letci postavili se proti roji sovětských aeroplánů, kterých dle finské úřední zprávy v pátek kolem 450 napadlo Finsko. Celé vlny ruských letounů napa- daly finské území na severu i na jihu po několik dní. Finové oznamovali v pátek, že švédští letci zničili několik ruských letounů. Ruká zpráva udává, že rudí pobili finský batalion na severním břehu jezera Ladoga a zároveň že způsobili těžké ztráty Finům na Ka- rellanské úžině. Kodaňské depeše oznamovaly, že ruské vojsko pod velením gen. Gri- gori Sterna, prchá na východ po marném útoku na Kitale v pokusu udeřiti ze zadu na finskou Manner- heimovu defensivní linii na Kare- liánské úžině. Německý ministr propagandy Paul Joseph Goebels, jenž mluvi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

V pátek, dne 26. ledna 1940. Čechoslovák Besídka Čtenářů řekne mastný flek. Ovšem, oni se sa- mi museli smát a přešla je chuť na lynčování. No tak tedy teď každý Finům po- máhá, obzvláště takový výtečník, kterého to nic nestojí. Safraporte, to jsem zase sjel z cesty. Chci psát o té zimě a smelu tam Rusy, Finy i Hoovera, ale odpusťte milí čtenáři, ! i vy spanilomyslné čtenářky, i ty mi- lý redachtore, už jsem u toho. Tak s Tulsa, Okla., 18. ledna 1940. Milý redaktore a čtenáři! Ta mrška zima si na nás tady v Oklahomě letos zalezla. Slunéčko tou zimou dolehla na mně potíž. Ká- vylezlo na dva dny z mraků, ale ač ra mi nechtěla zastartovat, tak jsem teploměr Čechoslováka ukazoval jen jel do města busem. No a když jsem okolo 40, přece jen to "fílovalo" jako jel busem tam, musel jsem jet bu- jaro. Ale běda, včera se zase otočil sem zpět. Nu a když jsem musel jet vítr od severu, asi odněkud tam co1 busem, musel jsem na ten bus čekat Finové tak statečně poráží ty zbabě- j a čekal jsem naň u...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

Čechoslovák V pátek, dne 26. ledna 1940 ' ČECHOSLOVÁK AND WESTSKJÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President fot. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORSi Aug. j. Morris, Jos. F. Holásek, w. j. Čoček, J. A. Urbanovský. Jos. Pavlíček Jtedaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 8ubscrlption Do Evropy $3.50. (hny oznámek sdéli se na požádáni. Advertising rates on appllcatlon. f.Anvw osobni útoky a dopisy u- rifilvébo obsahu se neuveřejni. WSf Ve středu 31. ledna Jest poslední den, kdy můžete si zajlstiti hlas k letošním volbám zaplacením hlavo- vé danň. Nečekejte na poslední den a učiňte tak raději hned, abyste nezmeškali. Letošní národní, stát- Ul, okresní a místní volby budou ve- Jice důležité a mimo toho prohibi- čáci snáží se získati volbu o opět- ném vysušení státu. Vašeho hlasu bude třeba ke všem těmto volbám. Zajistěte si ho hned! • • Edward J. Kelly, mayor města Chicaga, pravil minulý týden zpra- vodajům, kdéž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

V pátek, dne 26. ledna 1940. CÍCH OSLO VAK OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů' v demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádají voliče o hlas a laskavou podporu. okres McLennan : W. B. MOBLEY za šerifa. LOUIE GARRISON LANFORD DEVENY za smírčího soudce joe STANISLAV za konstebla OKRES HILL: L. F. (JACK) ELSKES za okresního klerka Já cením v životě nejvíce pocti- vost a nejvíc nenávidím mystifikaci a padělek. — F. X Šalda. r ! ' San Antonio, Texas. Ctěná redakce a celé čtenářské obecenstvo! Jazyka dar dal nám národ malý, však udatný, pročež nám ho v ce- lém světě nesmí vzíti žádný. Kdyby bylo tolik Náckú, více jest již mrt- vých, na porážku byvše hnáni — bo- hy říše vytklých. Řeči naší naučili nás naší rodiče, aniž by se ohlíželi, kde jest Nácků říše! Pravdu mluv a dobré činy, svému rodu věrný. Ať jsi Valach, Lach neb Kravař, už zůstaneš stejný! Jsi-li Čech, Jugosláv, Rus, Polák, též Slovák, stmelenice v jeden svazek — byl by to krásný obrázek. Mus...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

Čechoslovák V pátek, dne 26. ledna 1940. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. CHCI PRÁCI — NE ALMUŽNU. Přišel ke mne slušný muž, jako o- buvnický pomocník, a žádal abych mu dal práci. Jelikož dělníka mám, nebylo mne možno práci jemu dáti, neboť té práce není dnes nikde mnoho. Jako ze zvyku, když ke mně přijde takový obuvnický pomocník žádati o práci, tu vždy vytáhnu čtvr- ťák a daruji svému kolegovi, který Je nucen práci hledati. Jest to zvyk Ještě ze staré vlasti, kde jsme se vždy ve verštaté složili po několika krej- cařích a takového kolegu vandrov- ního podarovali. Bylo to každému vhod, a potom to člověka blaží, že někdo s ním cítí. Některý také ne- vzal, zrovna jako tento, který přišel ke mně žádati o práci a nabízený čtvrťák nepřijal se slovy, že mně děkuje, ale že dosud co je v Americe nevzal od žádného podporu, ne tak almužnu., Na otázku, jaké je národ- nosti, pravil že je Švýcar a že má dosud matku ve staré vlasti, a že kdyby je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

V pátek, dne 26. ledna 1940. CechoslovAk "PÁTER VOJTĚCH" NOVÝ ČESKÝ FILM, KTERÝ BUDE UKAZOVÁN V ČESKÝCH OSADÁCH V ÚNORU A BŘEZNU. SEZNAM DÁRCŮ, KTEŘÍ PŘISPĚ- LI NA MATICI VYŠŠÍHO VZDĚ- LÁNÍ OD 8. LEDNA DO 20. LEDNA 1940. Frantina byla vesnický sirotek. Jako p:lní květ stála sama v širém světě. Po vesnicích roznášela a pro- dávala své nádobí, které sama vy- raběla. Právě dnes vracela se Fran- tina domů. Bouře ji překvapila. U- tíkala ve větru a lijáku ku své cha- loupce. Vojtěch Dvorecký, mladší syn mlynářův, zastihl Frantinu v polích. Spolu se schovali do seníku, kde v náručí Vojtěcha poznala Frantina velikou sílu mladé lásky. — Zatím ve mlýně otvíral mlynář, otec Vojtěchův, závěť po své nebož- ce ženě. Starší syn mlynářův, Ka- rel, také měl zájem o Frantinu, ale nemyslel to s ní nikterak vážně. Vojtěch byl překvapen zprávou, že jeho matka určila ho v závěti B>- hu. Neví v této chvíli co se s ním děje. Na jedné straně slyší své srd- ce, které se chvěje pro Frantinu a v duši cítí ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

Čechoslovák V pátek, dne 26. ledna 1940. Z města_a okresu — Delší dar na SAČT. přinesl nám Vine Urbanovský st., v obnosu $1. Vřelé diky! • 9 iy Hledám k pronajmutí domov o 3 neb 4 pokojích ve West. F. F. Lednický. (4-pd) • • — Slečny Helen Urbanovský a Marie Bezdéková z Waco přijely, aby shlédly česky mluvící film "Švadlenka". A obé sobě pochvalo- valy, že byl film velmi pékný. Ač- koliv jsou obé zde rozené, přece ma- jí české filmy velmi rády. Dokud se naše mladší generace zajímají o naše české filmy, tu jsme přesvěd- čení, že národ český nevyhyne. m • Í2W* Hledá se zkušená dívka přes 20 roků stará, k ošetřování dvou dítek. Dobrý domov a plat. Žadatel- ka musí se osobně dostaviti. Mrs. E. C. Bolton, 1223 Austin Ave., Wa- co, telefon 255. (3-pd) • • — SI. Evelyn Duškové dostalo se nejlepšího vyznamenání ve vyšší škole ve Waco ze všech graduantů v prvním půlletí, a stala se "vale- díctoriankou", což znamená, že se jí dostalo cti promluviti při gradu- ační slavnosti na rozloučenou, če...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

r\ Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné Na půl roku $100 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: Čechoslovák publishing co. West, Texas. fc E, odporučte Čechoslováka svému sousedu! Šířením 'ohoto listu, šíříte prav- du, k tr * každý měl védětL Pour ^ ^ ,io*í a svorností do- b' c">° ^ ^oslovenský Ud v T - C^sf ^ * ctL .(£ o* AND WESTSKE NOVINY A"6 vS* v ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍS. 5. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 2. ÚNORA (FEBRUARY) 1940. Texani varovaní komisařem Sadlerem San Antonio, Tex., 27. ledna. — Železniční komisař Jerry Sadler, o němž se mluví jako o možném kan- didátu za guvernéra, varoval v so- botu večer Texasany, aby si zaplatili hlavovou daň, poněvadž se jim na- skýtá v roku 1940 příležitost vyčisti- ti nežádoucí a nepotřebný živel z politického a hospodářského života. Veliký kritik guv. W. Lee 0'Danie- la a da...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

Čechoslovák V pifek, dne 2. února 1940. JOSEF JAHODA: NA VANDRU HUMORISTICKÝ ROMÁNEK Z VANDROVNICKÝCH TAŠKAŘIC. I. TOVARYŠI Lojzovi u pana mistra Molendy pojjád je- ště se neříkalo: pane Alois! Ačkoliv od pohlavko- vých učednických jeho let uplynula dvé léta a ačkoliv Lojzovi Patákovému vyrazilo pod nosem již obstojné strniště. Dlouho tovaryš Lojza přemýšlel, proč má pořád jen takový učednický titul, ačkoliv druhému tovaryšovi pan mistr Molenda říká: pane Venci! Dlouho mu mozek pracoval, dlouho se rozmýšlel, ne- má-li se pana mistra uctivé zeptat, proč pořád ještě ne- ní panem Alojzem, ale přece se jen ostýchal a jaksi ne- chtěl za všechnu dobrotu celé molendovské rodiny býti nějak vysokomyslným. Ono to s Lojzou vlastně bylo jiné, než s jinými učed- níky a tovaryši. Lojzu k mistru Molendovi nezavedl ani táta, ani máma. — Lojzu přivedl flašinetář Matlánek! A tento stářím a neduhy tuze postižený Matlánek ne- byl ani jeho strejcem, ani přes pět kolen nějakým pří- buzným, to byl docela ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

V pátek, dne 2. února 1940. Čechoslovák de všemi hubičku dala, což vyvolalo novou salvu veselosti. Dostane v Elišce i Fr. Hensen hodnou a nená ročnou ženušku a oboum jim přeji šťastné spolužití po celý jejich věk. Také jsem si kapánek dělala naději na Elišku, neb mému synovci Karlo- vi F. také se kdysi líbila a on snad jí také, ale zešlo z toho. Z toho vidíme, jak rozvod zanechá Ennis, Texas. Ctěná redakce a čtenářstvo! Také mě ta nastuzenina držela 14 u mladého muže či ženy navždy v dní ve svých spárech, ale nedala i jejich životě "kaňku". Kdyby on či jsem se jí na lopatky položiti, neb!ona byli sebe pořádnějšími, již se o jsem se bála, že ulehnu-li do poste- nich řekne, je rozvedený — no a le, bude zle, a tak jsem to proseděla kdož ví proč, a skoro všichi takoví u kamen v houpáku, celou domácí lékárnu měla po ruce, celá nama- stěná, jen jsem se leskla. A tak snad už jsem to předržela, neb včera už jsem si mohla s mužem na chvíli vy- jeti k rodině mé sestry, neb se mi už stýskalo p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

Čechoslovák V pátek, dne 2. února 1940. Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková. Konečně již ta mrazivá vlna po- volila a pomalu bude příjemnější počasí. To bylo již k neuvěření, jak dlouho ty mrazy nám letos v tom "slunném Texasu" řádily. Dnes rá- no teploměr ukazoval na naší porói 32 stupňů a přes den se vyhoupl až přes 60. To by asi znamenalo, že ko- nečně bude tomu mrazivému počasí kanec. Pomalu se nám blíží měsíc 6nor, vlastně co tyto řádky čisti bu- dete, už jej budeme míti, tu pak již zima brzo pomine. Ani se nenaděje- me a nadejde nám toužebné očeká- vané jaro. Někdy však i v únoru i v březnu přijdou pozdní mrázy, a tu pak rolníkům Jen hodně škody na- <délaji. Letos se však budeme těšit, že se to snad vybouřllo dost v lednu a že za to jaro budeme míti příjemné. Potřebovali bychom však hodné de- itě, neb té vláhy v zimé bylo velice málo. Nebude-li ješté na jaře pršet, tak to letos s tou úrodou uboze do- padne. Snad hůře ještě než v loni. To se aspoň udělalo dost krmi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

v pátek, dne 2. února 1940. Houstonské Kapitolky "Na jména Ježíš ku kamnům nej- blíž", praví stará česká pranostika a její pravdivost se uplatnila celou svou měrou na nás Houstoňanech. Přichvátala na perutích severáku ve čtvrtek 18. ledna a dala nám svou vládu pocítiti ne příliš pro nás pří- jemným obejmutím. Jen jsme se te- telili, halili v teplý oděv a hledali ú- točiště u kamen. Ovšem, někteří básníci vidí i v zimě některé její pů- vaby, iimiž se honosí a kterými se má nám zalíbit. Snad někteří z čte- nářů pamatují se na podobné bás- ničky ve školních čítankách, jež pů- vaby a krásy zimy opěvují. Sám do- sud pamatuji některé verše, jež si zde dovolím uvésti. Jména autorů již pohříchu nevím, padesáte let je do- sti dlouhá doba, aby se to z kotrby vykouřilo. Zima se už přiblížila, vítr fučí, padá sníh, hoj, což asi užijeme radovánek nevšedních! Chumelí se, chumelí, paní Zima jede, louky, pole vybělí, dlouhé noci přede. Není, není zima zlá jak se o ní říká, led a saně tomu dá, kdo š...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 2. února 1940. ČECHOSLOVÁK and westsk£ noviny Published every Friday by Čechoslovák > publish. co. West, Texas. OFFICEKS: Aug. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIBECTORSt Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek ř. J. Čoček, J. A. Urbanovský. Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertislng rates on applicatlon. EÁDNE osobní útoky a dopisy u- ráilivého obsahu se neuveřejni. PRESS S John l. Lewisem, diktátorem C. I. O. dělnických organisací si kdosi ve čtvrtek minulého týdne provedl pořádný žert. Když mluvil na rádio rozhlasu v Columbus, Ohio, za přítomnosti 2400 delegátu unie horníku, kterýsi ferina spustil za jeho hlavou veliký rudý prapor s kladivem a srpem, odznakem to ko- munistu. Ovšem, že to vyvolalo ran- dál mezi delegáty a když Lewis byl na to upozorněn, jako výmluvný řečník, hned počal tvrditi, že hor nicka unie jest americkou institucí s jednou ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

V pátek, dne 2. února 1940. ČECHOSLOVÁK OZNÁMENÍ 0. H. CROSS kandidátem tbkongresu KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů v demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádají voliče o hlas a laskavou podporu. O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu OKRES McLENNAN: W. B. MOBLEY za šerifa. john w. duncan znovuzvolení za šerifa. louie garrison lanford deveny za smírčího soudce JOE STANISLAV za konstebla OKRES HILL: L. F. (JACK) ELSKES za okresního klerka D. L. FUSSELL za komisaře 3. precinktu. OKRES ELLIS HUGH FITZGERALD za sherriffa GILBERT WRIGHT za konstable 3. precinktu. ZA FRONTOU Zápas o obchod, dle zpráv do- šlých do New Yorku, je už ozna- čován za "ekonomický Verdun". Bylo nade vší pochybnost potvr- zeno, že Německo užívalo uhlí ku proniknutí blokádou. Je to jednou z nejlepších diplomatických karet Německa. Anglie a Německo jsou v normálních časech velkými evrop- skými vývozci uhlí. Francie a vět- šina baltických a skandinávských neutrálních zemí uhlí dovážejí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 2. února 1940. Enniský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. PATNÁCTÁ VÝROČNÍ SCHŮZE SOKOLSKÉ^ ŽUPY JIŽNÍ. Výroční schůze Župy Jižní byla ko- nána v dallaské Sokolovni v neděli celý den. Schůze začala o 9. hodině ráno a zahájena byla br. starostou Will Nesudou případnými slovy a zazpívány na přání br. starosty pís- ně "Kde domov můj?", "Lví silou" a "Spějme dál". Zástupci jednot tam byli za Dallas br. B. Převrátil, Fort Worth: br. Fr. Houžvička st., Ennis: br. Karel Moučka, Yukon, Okla: br. Zajíc, Houston: br. Jan Kašpar. Jed- nota Corpus Christi poslala omluv- ný dopis, rovněž Jednoty Galveston, Taylor a San Antonio, asi násled- kem špatného počasí. Přítomni schůze byli z Dallas: bři. Nesudá, Jurčík, Kraft, Rendl, Houžvička ml., Parma, Jurčák, Převrátil a ses. Fi- lipcová. Z Yukon, Okla.: bři. Zajíc, bré jméno našemu Sokolu s br. Fr. Houžvičkou v čele. Po akademii následovala taneční veselice, ku které vyhrávala hudba p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

V pátek, dne 2. února 1940. ČECHOSLOVÁK Tulsa, Okla., 24. ledna 1940. Míli bratři! Je to sice v půli týdne, a já oby- čejně si nechávám moje psaní pro Čechoslovák na neděli, ale jelikož stále mrzne jen to praští, a já raději sedím doma u kamen, tak jsem se mů, že nedají-li mu peníze a nedo-f ti tvrdila, že je moje žena, a ty jí i stanou-li jej z vojny, kde se mu to! takové peníze a mně nic. Já b' dáš peníze a mně nic. Já bych přestalo líbit, protože tam musel po- plakal", dodal a shroutil se v židli. slouchat, že se ožení. Otec si myslel, jen ať kluk je na vojně tři roky, a- spoň se naučí disciplině, a když se ožení, že to bude jeho "bad luck". A také mu to napsal. Karel si to ale nedal od táty lí- bit. Hned odepsal, že v posledním dopise neřekl vše. Za ženu si vezme černošku!!! a přivede jim ji do do- mu v Clevelandu. A co prý chtějí dě- lat. Přece nemohou vyhnat na ulici "dceru v zákoně". Otec si to moc k do toho dal dnes. Ono se mi totiž srdci nebral, neb všelijací ti "rádco- stá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1940

Čechoslovák V pátek, dne 2. února 194Ó. Z města a okresu — Sedmou svátost přijali v pon- dělí sl. Sofie Šuláková, dcera man- želů C. Y. Šulákových a Leo Wrbas, syn manželů Chas. Wrbasových, v katolickém kostele ve West. Hostina konala se v domově rodičů nevěsti- ných a večer byl uspořádán svateb- ní vínek v síni sv. Josefa ve West, kde se znamenité pobavili četní sva- tebčané. Novomanželům přejteme, aby jejich společný život plynul v samém štěstí a spokojenosti. 9 ST* West Flour Mill má vždy nej- lepší krmivo pro drůbež. Žádejte "Vitamelk", který obsahuje všech 11 vitaminů. Krmte nejlepší. Zde ne- stojí více. — West Flour Mill ve West, Texas. (Hdz) ■ • — Poprvé v historii okresu Mc- Lennan tento bude platiti precinkt- ním úředníkům pravidelné služné. V pondělí okresní komisaři odhlaso- vali, aby smírčí soudci a konstebli dostávali pravidelný plat, na místo, aby jejich služné bylo jistá část z pokut skolektovaných. Plat těchto úředníků bude dle toho, kolik asi je- jich příjmy z pokut...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1940

Vychází každý týden. předplatné: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: Čechoslovák publishing co. West, Texas. ■' « " - - ■ .■«. .. .ilrV ' fí? " — ■■ - ri«< ■■■■«■ •*. _jV \ ■ - odporučte Čechoslováka SVÉMU SOUSEDU! Šifer7 Jstu, šíříte prar- dU' cf" ^"icaždý měl vědětL P ^ voelo3tí a svorností do- C^c.®'skoslovenský lid t T - é o^Jiánl a ctL ' cV AND WESTSKE N EVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. INO. 6.) CISLO 6. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. Zbavení míst zrušením Austin, Tex., 6. února. — Místa, která tyla zastávána starými stát- ními zaměstnanci, byla zrušena vět- šinou členů státního odboru kontro- ly, a tím přece ztratili zaměstnání čtyři "nežádoucí", kteří byli dříve propuštěni. Předseda Harry Knox Jr. a člen Frank Davis, oba jmenovaní guv. 0'Danielem, hlasovali pro to, aby Vedoucí texaské Rychlá odpo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x