ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 January 1900

Tlje Uaivcisity r 5te Årg. Löp. No. 197. / i h 1 v \ / \ ) POSTEN LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA Glöm ej de fattiga små. Arbetsmannens ringa bo Rikt pä kärlek blott och tro, Sorgen slog Mac nen dog. Enkan eåss där ensam stå Mldt bland sina stackari srai Utan stöd, Utan bröd. Strufva måste hon för dem. Skild från eget älskadt hem, Modern går Mödans spär. Oro fyller hennes häg. Barnet, som i vaggan låg. Skyddas det? luren vet. När frfin hemmet bort hon drog, Gran nens hustru lofvat nog Titta till Gossen 1111. Fullt hon dock ej lita kan, Grannen är en bråxig man. Andras små Glömmas d£ "Gode Gud," så varmt hon ber, "Du, som nöd förstår och ser, Var mlc borg 1 min Eorg!'' Den bönen hördes och tankar väcktes hos goda n.änskor. Och varma händer så vänligt räckes att lindra nöden. Nu tillflyktsorter och hem beredas åt armods barn, Där de för faror Så troget fredas och skänkas vård. Men likväl tarfvas det mycket än. Så skänk ett bidrag därtill, min vän! Den skärf ti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 January 1900

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 18 JANUARI 1900. SVERIGE. Stockholm. Stor Amerikapost anlände den 16 dec. till hufvudstaden. Minst 2,000 rekommenderde försändel- ser medföljde. —Sjöfarten mellan Stockholm och de norrländska hamnarra har med midten af dec. alldeles upp hört för året. —Elektrisk drosktrafik i Stock- holm kommer inom kort att an- ordnas. Ett konsortium därstädes ämnar nämligen ingå med begä- ran om konsession härför. I bör- jan skulle trafiken ombesörjas med 10 a 12 droskor. —Den vanliga sändningen ar julpaket från hufvudstaden ti landsor' 211 antog i julas stora di mensioner. Såaf.ingoen lördag omkring 8,500 paket och påföljan de söndag omkring 1,000 do. ti olika delar af landet. —1 Stockholm cirkulerar med största anspråk på sanningsenlig het ett rykte om ingenting mindre än att man i vissa politiska kret sar skulle vara betänkt på ett riks rättsåtal mot de stadsråd, som till styrkt konungens beslut i flaggfrå gan. —Man har beräknat, att de ba sarer, som h...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 January 1900

1 v 11 1 u V l S J v I II 1 TEXAS POSTEN, AUSTIN, TOBSDAGEN DEN 18 JANUARI Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Axel Dahl eller tigerjagten på Strömsborg. (Forts. fr. före?. n:o.) Ändtligen blef Dahl prästvigd och begaf sig till Stockholm för att föra sina första andans vapen in- om Claras församling, hvars kyrkoherde han per- sonligen kände och som försökte vägleda honom på hans första steg i ämbetet, ett försök som gränsade till det omöjliga. Dahl, redig och praktisk i allt öf rigt, var såsom präst oefterrättlig och konfys ända till otrolighet. En eång skulle han döpa ett barn, men i stället för att blöta på barnets hjässa, tömde han vattenskålen öfver hufvudet på en fru som burit barnet till dopet. Den stackars frun,flödande från hjässan till fotbjället som en vattenkonst, gaf till ett allskri, hvilket lik väl icke hindrade förrättaren att med sin verkliga stentorsstämma säga: "Jag döper dig,Torsten Kili- an Claes, etc." En gång, då ha...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 January 1900

TEXAS POSTEN. M/hats- och AnnonetiAning för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TKZAS PUST.) Publlahed ererr week, tn Au tln, TexM. Kthe Hwbdisb Ambhicah pu u,hi 0 Oo. • only swedUfa y p«r lo Texaa. aud tbe Nt advertlslug medium Vo rettcåi VbU uU « t Cltlieo . J. M. Ojbbbolm Editor M. J. Knahs Manager H. T. Knapb, Resengent Entered at the post officc in Austin Texas as second-class mai; —^er. Prenumerations-pris s K ti ftr, förskottsbetalning, - - #1.00, Ett år, på kredit, ----- $1.50. Ett hälft år, förskottsbetalning, 60. Ett hälft år, på kreJlt, - - - - "Sö Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott o«b penningar böra Bändas medelst "Po- stal Note", "Mon* y Orcers" ellerl 2-oents frimärken under adress. TEXAB I=OSTE3>T. J0C—.08 Satt Ninth tit. Austin, Texas. Advertlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. Job work aispecialty. Tillkännagifvande. Härmed tillkännagifves att R* L. Penn, advokat i Taylor, Texas, är k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 January 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 18 JANUARI 1900, AMERIKANSKA NYHETER. 3 v Frikänd från atölden. Los Angekw, Cal., den 5 jan. John Nelson, bvilken som bekant var anklagad för båtstöld, blef i förra veckan frikänd. Nelsons kamrat, Thompson,tog Skulden på sig för stölden och Nelson slapp undan, Ett dödande fall, Portland, Oreg., den 5 jan. R. Olson, en sjöman, föll 80 fot fråu mesanmasten å engelska skeppet Caigmoreiden 21 dec.och krossades pä det öiuklLaate. Olssou var svensk, 21 år gammal och hady ta- git hyra i England. Onkel sams befästningar. Takoma, Wash.. den 5 jnu. Fem stora kanoner af 12 tiuus kaliber hitbragtes häromdugen med järn- väg för att bkeppas till Puget Sounds nya befästningsverk vid Admiralty Head. Frakten för dem belöpte sig till $21,000. Värderik julklapp. Sioux City, la., den 5 jan. Mrs O. W. Olson, 600 Wall str., har från en son. som vistas i Davvson City, Alaska, där han är delägare i en guldgrufva, som julklapp fått emottaga ett smycke af guld, som ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 January 1900

I TEXAS POSTEN, A UST1N, TftXAS TORSDAGEN DEN 18 JANUARI 1900 SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN åLGABRIEL FERRY. —Hör mig, Fabian! Kan jag med dig som en nianSkola de ord, som dina öron ö/verant- lonlitt &t ditt hjärta, icko komma dut utt stelna af förskräckelse 'i —Ilvarför tviflar ni på mitt mod? svarade Fabian helt okonst- (arit, hvarvid han antog en mildt tkidlaiide ton. livad ni än^må sägn, m skall iag höra det ntien att blek as: hvad ni än må göra, så s'<all likaledes göra det utan att darra. —Don Fabian talar sanning, Jo- jse! utropade kanadiern. Se bara, huru hans ögon glänsa af mod! Och i sitt hjärtas gliidje tryckte nur> Fabian till sitt bröst, hvarpå tian mod en viss högtidlighet fort- fur sålunda: —Ännu aldrig ha tro män lie- funnit sig i en större fara än vi; ~våra fiender äro sju gånger talri- kare un vi själfva. Om äfven hvar och en at oss sräcker sex af dessa hundar till marken, sä äro de än dock nustan lika tallika som vi" —Vi ha redan en gå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 January 1900

I TEXAS POSTEN, AUSTIN TEXAS, J I FRÄN ALLnANHETEN- AUSTIN-BRFF. Austin, Tex., i jan. 1899. Ärade red. af Texas Posten! Med stort intresse läste jag två skrifvelser i eder ärade tidning för den 4 ds. Den ene handlade om"Nyttan af blandadt åkerbruk", undertecknadt "En farmare", och den andre var insänd af M. Lind gren i Manor. Gå på,go' vänner, intet skulle vara mer glädjande än att se, att våra svenskar skulle få ett namn om oss, så väl som de bäste jordbrukare, utan äfven ett namn om oss, som en företagsam nation. Två företag leker mig i hågen, och har förresten så gjort för en längre tid, nämligen att se ett litet bomullsspinneri och väfveri samt ett slagteri komma till stånd, och att svenskarne voro ägarne; myc- ket godt och stor vinning skulle desse båda företag åstadkomma. Men kunna vi svenskar enas om att så göra? Hvarför icke, när endast hvar och en kan inse att där är penningar att förtjäna vid att vara eniga. Yi behöfde ej börja stor slaget— de första företagen i denna anda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 January 1900

J SJO tfir! TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, to^SDAGEN DEN 18 JANUARI 1900. On NI BEHÖFVER EN KÖKSSPISEIL ELLER RANGE, Så försumma icke att besöka oss för ■tt öfverse värt lager samt taga kännedom om vära priser, ty vi kunna bespara eder pengar. SEX KOKHAL HANGES från $25.00 och högre. KOKSPISLAR till alla storlekar och priser Äfven hafva vi anskaffat oss agentskajwt för Lisn PATENT ÅHTI-ROST BLECKSAKER. Se äro i alla afsoencH-n de basta varor i marknaden, gjorda af tjockt ■BBteruU^um ej skalar aig och är garanteradt att icke rosta. Kom och se dem. H. H. VOSS, & CO., ÖÄ: Handlare i krukkärl, glasvaror och hushållsartiklar. P. S' HERR WIOEÄSfROn talar svenska och vill med nöje be tjäna eder. ALSTIN. Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. För skolsaken. Pastor >0. E. Oiander afreste i tisdagsnatt pr järnväg till Alvin, Texas, i skolsa- keus intresse och kommer tillbaka igen pä torsdagen. Hota förkylning pä en dag. Tag Warner' White Wine of 'lar Syrup, bästa hostinedici...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 January 1900

' v. v I \ i V ■ TEXAS The Uuiveisity —j POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 5te Årg. Löp. No. 198. Austin, Texas, Torsdagen den 25 Januari iqoo. Vol. V. Kungen och wallflickan. Ej kunc.e scfva, ej bedja en No. 4 kungen bön, Den fagra tipelg&rden han mer ej fann skön, Ej smakte honom vinet, han höll r j tornej. Af något mtune led han, men sade del e). Och kungen siod en morgon på högan loftsbro, Ej blund han fått 1 ögat, till sinnet ej ro. Då hörde han en harpa och därtill en sång, Han lyssnade betagen till tonernas gång. "Min smådräng, säg hvem sjunger till harpa sä huldt? Det klingar som från himlen hugsvalel- sefullt.''— "Det är en fattig flicka, med lår hon går vall, Men Visa-Lill' hon kallns för kvltter och tra 1." "Och är hon bara vallhjon, han komme änd&I Hon tage med sin harpa ooh spele där på!'" Och så blef.Visan hemtad, hon syntes ej rädd, Med fagergula lockar, 1 vallmaret klädd. "Och hör du, lilla Visa,sjung älskogens sång! Mitt hjärt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 January 1900

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 25 JANUARI 1900. I SVERIGE. Stockholm. Odil Fellow-orden hur nu 1700 medlemmar i Sverige. —Vårt lands järnvägar hade Tid november månads utgång en uunmanlagd längd af 13,328 km., bvaruf på statsbanorne komma 4, 2Hi; och på de enskilda banorna 8,03!) km. —Styrelsen för aktiebolaget Stockholms bryggerier har beslu- tat foreslå bolagsstämman i mars att af årsvinsten afsätta 100,<)00 kr. till en pensionsfond för under- lydande bryggeriers arbetsperso nal. —Glasmästaren O. Lindblom, boende i no. 2 ) Kenstjärnasyatan, träffades juldagen, då han åhörde gudstjänsten i missionshyddan vid Mcjtens gränd i Katarina försam- ling, af hjärtförlamning. Döden följde genast. Lindblom var 7 ar gammal. —Stadens värmestuga, belägen i nr. 10 Stadsgården, öppnades den 17 dec. Lokalerna, som äro ny- repurerade, bestå af (5 rum, förde- lade till bibliotek, läsrum, tvutt- runi samt rum för reparationer af kläder m. m. För underhåll af värmestugan under denna vint...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 January 1900

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS. TORSDAGEN DEN 25 JANUARI 1900. i i } in ■ Iti Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Axel Dahl eller tigerjagten på Strömsborg. (Forts. fr. föieer. n:o.) —Hvar kommer du från? frågade med ett hväsan- de ljud en i båten. —Jag kommer från röda bodarne, sade drängen som rott Dahl. —Hvad gjorde du dur ? —Jag hemtade Clara-kuku, för att gala för tvät terskan, som lig,er i själståget. Vdi dessa ord blef Dahl4tankfull. Hade han, oaktadt sin korta tjänstetid vid försam- lingen, redan förvärfvat sig detta behagliga öknamn? Han misstänkte det och kände sig sårad däraf, då i detsamma en ovanligt bård panna i mörkret stötte mot hans, så att han riktigt fick på näsan ! ett vid- rigt ansigte, tillhörande en ovanligt lång och mager gestalt. —Det är ruskigt väder, mumlade gestalten något hes. —Ruskigt folk också! sade Dahl, steg tillbaka för en stinkande bränvinslukt. —Hvad sade ni, hvad sade ni ? skrålade gestalten hotfullt. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 January 1900

texas posten, austin, texas, torsdagen den 25 januakl 1900 TEXAS POSTEN. K y hets- och Annons' In ing för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) PublUhed every week, ln Auatln, Texai. bj 4be hwbdimh åmkhican pcblibhiwo co. t*ne only hw dlah pstper ln Texa , and the o l iid vertlhluK medium to reacb tbla cla*"* f cltlseuh. kapitoliet att fyllas med folk frångått detta bevisar en allvarsam nar och fjärran,men alla försök att J. M. OJKHflOLM, Editor. M. J. Knai*k Manager. h. T. khapk Reseagent. Entered at the post office in Austin Texas as second-class mai; ......«.er. Prenumerations-pris: Ku fir, förskottsbetalning, - - 11.00. Ett Är, på kredit, ----- $1 50. Ett halfl år, förskoltsbelalnlng, 00. Ett hit I f t ilr, på kre.llt, - - - - "J5 Ett år till Kverlge ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar I förskott och penningar böra sändas medelst "Po tal Note", "Mon y Ori.trs" elleri 2-cents frimärken under adress. te:-:as postei-t, JOH— <8 Kust Ninth St. Avttin, Felan....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 January 1900

t i.. TEXAS P OSTEN, AUSTIN, TEXAS, TOKSDAGEN DEN 25 JANUARI 1900. B AMERIKANSKA NYHETER. Stångad af folkilsken ko. Dassel, Minn., den 16 jan. En «ju år gammal dotter till Charles Anderson som bo fem mil nord vest om Dassel, blef häromdagen stångad af en ko och erhöll ett 10 tum långt sår i underlifvet. Detta är det andra barnet inom familjen, som stångats af denna folkilskna ko- En försigtig Jspelare. Sioux City, la., den 19 jan. 'Swede Andy"heter en af stadens faraospelare, som haft en ovanlig tur i detta spel. Och ännu ovanli- gare är det att han ej bortslösat sina vinster utan i stallet gjort godt bruk af dem. Sålunda har han köpt en god farm och anses dessutom när som helst kunna ut- skrifva en bankanvisning på $5,- 000. Frivillig konkurs. Ne v Britain, Conn., den 18 jan. Vår välkände landsman, sko- och klädeshandlaren Herman Salstrum, inlemnade i tisdags till Förenta Staternas konkursdomstol ansökan om att blifva försatt i konkurs. Tillgångarre anses uppslå till $11, 900 och s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 January 1900

T fl ^ I TEXAS POSTEN, A USTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 25 JANUARI 1900 SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN iLGABRIEL FERRY. —Utan tvifvel. Ochjhuru kora mer det sijr, att ni har aflägsnat er så långt från lägret. Den Hårade berättade, att han på don Estevans befallning hade begif dt sig af för att uppsöka den vilsekomne vägvisaren, och att, sedan han själf råkat vilse, hans olycksöde hade velat, att han blif vit bemärkt af indianerne, som hållit pä att fånga vilda hästar —Huru heter den där vägvisa- ren? frågade Fabian. —Cuchillo. Fabian kastade en betydelsefull blick på Rosenholz. —Ja, menade jägaren, det är högst sannolikt, att den misstanke, som du hyser mot denne hycklan- de person, icke är alldeles ogrun dad, och enligt all förmodan visar han dem vä^entill gulddalen; men mitt barn, äro vi icke själva helt nära stället, om vi bara slippa ifrån de här spetsbofvarne till in- dianer? Ha vi bara en gång fat- tat posto där, så skola vi nag reda oss med dem, skulle de än va...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 January 1900

t FRÅN ALLHANHETEN. EL CAnPO-BRtiF. El Campo i jan. 1900. Ärade red. af Texas Posten! Undertecknad ha blifvit lite an- satt af skrifklåda och ville därför försöka med att skafva litet för Texas Posten, men vore det ei så att jag visste det red. är mycket barmhertig mot dåliga skrifvare, så skulle jag aldrig våga att för- söka. Något nytt har jag icke att skrifva, ty att börja låta om, att Texas Posten är den bäste sven- ska tidning i Texas och Calixtus den bäste brefskiifvaren, är väl så«allmänt kändt, att det blefve insen nyhet alls. Att Calixtas är en filur tillaatt skrifva, det är då säkert; skada blott att han har en sådan hopplös sak att fäkta emot, nämligen kriget och vårt behållan- de af Filippinerna; ty den ameri- kanska flaggan kommer nog svaja öfver Filippinerna, trots alla Ca- lixtii protester. ► Undertecknad tror ock att det är helsosammast för det filippinska folket att Onkel Sam lägger sin starka, men (märk!) lena tass på dess nacke; ty under den skola de snart känna s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 January 1900

N I I on ni behofver EN KÖKSSP1SEL ELLER RANQE, Så försumma icke att beaoka ohh för att Otverae vårt lager namt taga kÄnnedom om våra priser, ty vi kunoa bespara eder pengar. SEX KOK HAL RANGES från *25.00 och högre. KOKSPISLAk till alla storlekar ocb priser Äfven bafva vi anskaffat oss agentskupet för LISK S PATENT ANTI-ROST BLECKSAKER. De äro i alla afseenden de bästa varor i marknaden, gjorda af tjockt material,som ej skalar sig och är garanteradt att icke rosta. Kom och se dem. H. H. VOSS, & CO., Handlare i krukkarl, glasvaror och hushållsartiklar. P. S' HERR WIOEÄSfROn talar svenska och vill med nöje be tjäna eder. AbSTIN. Profnummer af Texas •andes fritt pä begäran. Posten En kompliment. Firman Geo. Peterson & Co. ar ändrad till Pe- terson & Lindahl. Herr Oscar Lindahl har köpt ut hr Petersons förre kompanjon, och rekommen- Aterkommen hem. Mrs Alf. , jera yj harmerl herrar Peterson Holm och miss Hilda Abrahamson 0ch]Lindahl till våra landsmän,för- hoppandes, att de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 February 1900

I Ir TEXAS TUe Uniyeisity POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 5te Årg. Löp. No. 199. Austin, Texas, Torsdagen den 1 Februari 1900. Vol. V. No 5 Mitt döda barn. Lugnt jag min lyckas summa vägde j' Mot "yokan under högre tak, iTastän den rikedom jag ägde ;< Var sammaulörd i må gemak, H>ch som lag ej var med i ringen Kring statens fulibesatta bord, 8å slapp jag trängas, och med ingen Behöfde jag att byta ord. vr ■ 8å b]öd jag väildens äöan spetsen Och gladdes ät den dag, som var Men så bröt döden in i kretsen, Ocu dä först blef jag fattig karl. Ty tar du blommorna från tufvan, Så Siår hon sköflad snart och tom, Och tar du ungarne från dufvan, ' 6å har hon ingen ägeudom. Det blåste ingen flägl af oro, Du ijufva barn, de ögonblick I Då dessa mina armar voro . Din vagga, där du slumra fick. Jag var, när du om halsen höll mig, En gammal kvist, som gälll knopp; Oc^ båg du opp, det löreföll mig Som ett juvelskrin sprungit upp. |-Det fins ej sinne så försli...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 February 1900

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 1 FEBRUARI 1900. SVERIGE. I I mc *1 som fru Stina Roderstam anordnat | i Hudiksvall, enligt h vad en tid- ning där meddelar. Elever ha u^im i „ v v t_ anländt från skilda håll och vid Stockholm. 134 K. 24th Str., New \ork, ' . , . . ,. - „ ... Kungen ofvervar på juldagen*' Specialist i mans och kvinnor terminaafriutningen blef man of- Dr. L. LÄNDES, morgon ottesången i Klara kyrka. —Drottningen til lämnade ut- flyttning annandag jul till Ulrik* dahI in.italdes, emedan drottningen for narvarande är besvärad af en lindrigare opassligbet. —Kapten Arvid \Vester, som har begifvit ii till Sydafrika for att studera kriget, antages befinna sig vid den engelske generalen Methuens af boerna så godt som omringade kår. —På det (famla seklets sista sockendag fick k. m:t mottaga en nyår y^f ver ras- ning i skepnad af Fredrika Breraer förbundets sty- relse. —Sextioen nya skytteföreningar j ha under förra aret bildats i .Sve j rige. Af dessa komma fyra på'...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 February 1900

TEXAS P OSTEN, AUSTIN. TEXAS, TORSDAGEN DEN 1 FEBRUARI 1900. 6] ren ( tillverl >n,u fva >£ 'tnedeia is sor. k JK . Oc e sta e prt >ör. I ir<jrarr n no' min? hit! vag . r '41 FM u "l frlil' i pro' Si*. Från .Transvaal till Sverige. Reseskildring af Hjalmar Colleen. Forts. fr. föreg. n:r. Port Said. | Trots den tidiga timmen skyn- dar jag i land och liuner mig nu i en modern stad med breda gator, utlagda efter kompassens riktning Präktiga hotell och stora buliker med väldiga spegelglasfönster fängsla min uppmärksamhet. Fler talet af desse äro öppna dag som natt i anledning af de ständigt frän alla världens länder anlöpando far- tygen. Utanför ett af de förnämste hotelien intaga vi kalle med avec, och—hast Da mir ge ehen ?—genast omringas vi af närgångne cicero ner, krumare o. d. samt i ett nu är gatan full af akrobater och—get- ter, hvilka dock icke stores af det oväsen som hålles. Då jag efter intagandet af en lättare frukost återvände till Kanzler, göres det storartade a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 February 1900

TEXAS POSTEN. Yybet* och Annon * ,ining for Sven- •k&rne i Amerika. TEXAS POSTEN (THIC TEXAS PUST.) fobilifeed ever week, In Austin, T®*1?* tor 8w«i)inii Amehican PCBL1 «I*<J ^O rs. o ly wedUh paper ln Te*a , ndthe Hit ndvcrtlhlDB medluni to reach thl cla** I ClIlHIli J. __....Ed!tor, M J. Knai'B Manager, H. 7. Knape Reseajfent F.utered a t the post office >n Austin Texas as second-class rnai. ......i.er. Prenumerations-pris: fClt år, förskottsbetalning, - - $1.00. EU år, p& kredit, ----- 150. Eli balft Är, förskottsbetalning, — 00. Bil hälft ör, pi kredit. - - - - tu ICll år Ull Sverige ----- 1.50. Prenumerationen ar betalbar 1 förskott jth penningar böra sandas medelst I'o- • itti Note", "Mou y Orters" eller 1 2-ci'nts frimärken under adress. TEXAS POSTEH, 100— .08 Katt Ninth Ht. Av i t in, Texas. Advertlslng Råtes. Op Iarger advertisements råtes will be made on application. Job work a specialty. Tillkännagifvande. Härmed tillkiinniigifves att K. U Penn, advokat i Ta...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x