ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 June 1909

o VOL. XVI11. HAIAETTSVILIE, TEXAS, THIRSDAY, JINE 10,1901). NO. 8f>. ! o y,- o a V ? OBZOR ROČNÍK XVIII. ItALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 10. ČERVNA 1009. Entered «n aecond-elaaa matter Novin ber lí, 1908, •( the poct oOm at Hallettaville, Teun, under the art oř March 3,18W. ČÍSLO 39. Prvni peoize. Peníze jsou nezbytným důsled- kem spolužití většího počtu lidí, ji- mi vštípen byl na zemi pojem ma- jetku a tím výměna zboží, život hospodářský. První hospodářská společnost lidí, rodina, nepotřebo- vala s počátku peněz, ježto na ve- nek přísně jsouc odloučena, žila v kommunismu, ježto členové její vše, čeho k živobytí bylo třeba, po- travu, nástroje, zbraně, obydlí a oděv (tehdy ochranný prostředek proti počasí) sami a společně opa- třovali a spoleíně spotřebovávali. Při tom nebylo vlastní výměny zboží, pokud tato s pojmem ma- jetku souvisí, zapotřebí, třeba že náklonnost a schopnosti jednotliv- covy velmi záhy vedly k tomu, že jednotliví členové rodiny určité, k opatření jednotlivý...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 June 1909

OBZOR. Časopis lios|>odářský, poučuj a zábavný. Or|?áu 8. P. J. 8. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," HalleMsvIllr, Texas. A Ueneral Farm and Kamil; Newspaper. Organ of the 8. P. i. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscrípiion, $1.00 per year. Advertising rates on applicatioň. Není poctivým člověk ten, kdo chce dostat] hodni mnoho za hodní málo nebo skoro za nic. Neopomeňte navštíviti příští schůzi řádu. Zájem o dobro vaše to vyžaduje. Nezapomeňte! Poštovní odbor ve Washingtonu vydal rozhodnuti, že jest proti po- štovním pravidlům tleny upomfnat o dluh, ale smi být naznačeno, na poštovním lístku oznámeni mnoho- li se má platit v tom neb onom měsíci, což není íádným upomíná- nlm o dluh. U každého řádu jsou někteří {le- nové, kteří neustále s placením řá- dových poplatků jsou pozadu. A časem se najdou i takoví členové, kteří pravidelné se suspenduji za- nedbáním zaplacení poplatků ve schůzi, kdy má být zaplaceno a č...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 June 1909

POUTNICI. Ruská pověst. (Dokončení.) Došli šťastné do Oděsy. Tři dni a tři noci očekávali koráb. Mnoho poutníků tam čekalo. Byli z růdných stran. Opét poptával se Efini po Eliseu — nikdo ho ne- viděl. Onen poutník poučil Efima, jak bez p£aéz na korábž proplouti, ale Efim Tarasič ho neposlechl. "Já", praví, "raději peníze dám: vždyť jsem se na to opatřil " Odevzdal čtyřicet rublů za převežení tam i zpět, koupil si chléb a malých sledí na cestu. Koráb pohružoval se od množství lidi; převezli pout- níky, i Tarasyt usedl se svým no- vým druhem. Vyzdvihli kotvy a odrazili od břehu. Za dne pěkně pluli; k večeru zdvihl se vítr, spu- stil se dešť, koráb se houpal, a vl- ny vlévaly se na palubu. Třetího dne utišilo se moře, a pátého dne přistáli k Cařihradu. Někteří poutnici vystoupili na břeh a £li si prohlédnouti chrám sv. Žo- fie, kde nyní jsou pány Turci; Ta- rasyč nevystoupil, proseděl na ko- rábě. Stáli v přistavě den a noc; pak opět pluli mořem. Zastavil' se ještě u města Smyrny a Ale...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 June 1909

POPIS OKRESU WICMITAAOKOLI Podává časopis "WICHITA DAILY TIMES" o 40 stránkách, a popisuje tuto krajinu od založení až do dnešního dne. Tento časopis obdrží každý, kdo si pro něj dopíše, úplně ZDARMA. První Národní banky. Otto Stehlík, jednatel pozemků, Wichita Falls, Texas. DARMO $24.69 hotově. Pište dnes! Cent Naftě obchodníkova. c*na. Ib. cukru, uejjemnějli vyoli. zruilý II .HO I .75 12 krabic výborných sarriluek v oleji 1.2á j& lb neílepli rýtú 1.60 10 krabic ranného hrachu 1-40 10 krabic korný, nejlnpAi 140 8 krabic krásných Iohosíi Columbia.. 1.00 |0 krabic kalifornských sliv l.M 30 kusft mjlepliho pracíhoniýdia .... l.M 15 kusů kiistil. a dehtového mýdla 1.50 5 lb. k&vy.pAlené čisté Java a Mocha 2.10 5 lb. kávy, pálené čisté Santos 1.25 0 lb. kávy Rlo Cora 1.20 - . . _ivy I 2 lb. nejlep. střel prachu neb jap.thé 1-isO "" ~ střel • *" ' *" adv . 2 lb. ccoa H"ker n-b na*i 1.20 .. -Wjlef „ . 3 lb. dobr. střel prachu neo lapon.tlié 1.50 ■*"*" ieb i *' 3 ib. čokolády Haker...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 June 1909

VOL. XVIII. HAIXETTSVllLE, TEXAS, TH11RSIUT, JtNE 17, 1909. SO 40. .... ( OBZOR. ROČNÍK XVIII. MALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 17. ČERVNA 1909. ČÍSLO 40. Enterrd as second-claM matter Novniber 1S. 190R. at th* poat offlce at Hallfttaville, Texas. nnder the act of March 3,1879. Nemoci a d/opasnícl drůbeže, ti tomu není. V některých méně — prudkých případech pomůže lepší 2. Choroby ústrojů zažívacích : ošetření, vydatnější a pravídelněj- postihují vole, žaludek i střeva'a ší krmení, malé dávky chininových žlázy přídatné. - přípravků železitých, pitná voda se a) Tvrdé neb nadmuté vole.— skalici zelenou, krmení tekutými Následkem vydatného krmeni su- vejci a pod. chým zrním přeplní se vole, roz- táhne a ochrne. -Může nastati i roztržení volete, když pták se na- máhá obsah jeho vyprázdnit!. Na- bobtí-li zrní ve voleti, nadýmá se g) Zácpa bývá následkem ne- mírného krmení některými semeny, jako konopím, žitem a p. zvláště za parných dnu. Zvíře je nepo- kojné, smutné a činí marné poku vole...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 June 1909

Co jest to "pokrokovec" V poledním čase novinářstvo če- ské se trochu dostalo do pačesů ohledně jednot Sokolských. Nej- většf tření jest oblednč užitečnosti Jednoty Sokol, a jak to ani jinak mezi námi nemůže býti, béíe se jakožto měřítko této užitečnosti náboženství a víra. Dějiny světa ukazují nám vždy, že věda a pokrok v umění se zle- pšují. Třeba někdy se zdá, že to- mu tak není, že po nějakou dobu civilizace lidstva stojí anebo jde k horšímu, opět ukáže se, že tato doba byla jakási přechodní, a my- šlenka zpátečnická byla klamná. Co můžeme nazývali "pokro- kem" a co jest ot "pokrokovec"? Pravý pokrok řídí se dle dvou pra- videl. Předně: Musí býti k dobru ne jednotlivce, ale k dobru co nej- většímu množství lidstva. Za dru- hé: Musí se říditi dle pravdy, a pravdou býti dokázán. Dejme si několik p.íkladů, zda-li naše tvr- zení jsou správná. Měli jsme mnoho pokrokových dob a každá doba měla své pokro- kové muže. V každém pokroko- vém rozmachu najdeme silu spá- tečnickou, která hled...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 June 1909

Z uraduviiy lajumuika Hiaviimo Kain, Rozvrh na umrlí řis. 17H. í ; <• =1E ",World, H] "cbbcts a — .l lacino ré velká ttl "lnter- pro vaše drůbež a cd nyní a penčz w ného koně vám ozná- ,or pro thé iliře, kdvi ímc. tik Kotár v. Texas o\o v Cincinna- a kdy i obchod - pisy pranic ne- jeho domem rodiny Clancio- ěn nikdo, za to nec byl pobořen. \nika z Cincinna- i( spiklenci *10.- ou, ie bude jeho pakli nezaplatí. euteteVto dnes pla- se v k9ngresu. Čís. t.... " 2... 6 " 42.. ... 9 " }■■■ • '3 " 43.. 9 " 4... 44.. 6 " 5--. • 9 " 45- ... 13 " 6... 46 . ... 9 " 7-• • . 16 " 47-- • • ^3 " 8... . 16 " 48.. " 9* • • • 34 " 49-- ... 14 " 10... • 31 " 50.. 6 " li... • 14 " 51- . . 19 " 12., , 8 " 5 - " 13... ■ 17 " 53- • •• 5 " 14... .. 14 " 54.. • •• 9 " 15... 10 " 55- • ... 7 " 16... • 14 " 56.. b " 17... • 42 " 57- ... 7 " 18... ■ 3 " 58- • ... 7 " 19... .. 24 " 59- • ... 4 " 20... .. 32, " ... 9 " 21... •• '3 " • .5 " 22... •• >3 " ... 3 " 23... •• '3 " 63.. • 5 " 24... ... 49 " 64.. "...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 June 1909

S i • M'Ř i OBZOR. Časopis hospodářský, poučuj a zabavný. Or&áu í . ť. J. S. T. \ I I m v Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A.lrtwm OBZOR," HíllettSTtllf, TeiM A Opii ral Farm und Family Kenípapor. Oriítii] itf the S. P. J. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Adverlising rates on application. Bratrské Jednoty, poskytující podporu v pádu úmrtf, pakli ná- ležitě, dle zákona úmrtnosti a na bytých zkušeností vedeny jsou, zasluhují přednost v tomto ohledu, neb jsou lacinější a lidu všemu pří- stupnější než pravidelné na život pojišťující společnosti. Uvádíme stále nové členstvo, zvlášť ty mladé rádi získáváme, a to hlavně abychom vyplnili meze- ry, úmrtím vzniklé, a dokud bra- trů přibývá máme "my" pojistku zajištěnou. Naší povinností bu- diž, abychom i my hleděli těm no- vým členům zajistit jejich pojist- ku. Až přijde doba, kdy nebude pravidelného a hojného "přílivu" k očekávání, tu nechť mohutný zá- ložní fo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 June 1909

POŽÁR TOVÁRNY. «v c< €J •■•i G.l 3 > Kupec Drahozal byl jako na tr- ní. Přítel Kypta nešel. A přece měli dnes spolu objednali hudbu na výlet zábavního spolku "Třeš- ně", který byli jako nerozluční ka- marádi a přátelé spolu založili, při rozkvětu udržovali a přátel i slávy mu zjednávali. Drahozal jako jed- natel, kloboučník Kypta jako po- kladník. Nešel a nešel. Drahozal už měl v krámku sestru, která opustila ši- cí stroj nahoře, aby mohla bratra zastoupiti. Jakmile se Kypta ob jeví, nebylo závady, aby oba funk- cionáři proslulé a v dámském svě- tě oblíbené "Třešně" šli k starému Dujkovi objednati dvanáct mužů jeho kapely s náležitými plechy, dřevem a oběma bubny. Čert ví, kde Kyptu kozel Na ulici v tom zavřeštěla polni- ce. Drahozal pospíšil ke dveřím za ním hned sestra i s punčochou, na drátech volně rostoucí. Hasí- te to svolával trubač Kusek — ale nebylo to jediné znamení poplachu. Táhlé zvuky parní píšťaly mísily se již také v lomoz Kuskovy trub- ky — to byla píšťala chem...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 June 1909

"Mínu Katuňkovou. Co pak jsi ohluchl?" opakovala sestra plna radostí, Že přišla jednou s novinou, při které bratr koprněl. Bylo tomu tak. Slečna Mína do- stala mladého kloboučníka k vše obecnému úžasu města. Lidé pá trali po podrobnostech, ale musili většinou jen hádat. Lépe v tom byl po několika ne dělích Drahozal. Tomu se Kypta vyzpovídal tak upřimně, jakoby měl jiti na smrt. ~ "VíŠ, já měl malér. ]á měl s Mínou dostaveníčko v háji u továr- ny. Kamaráde: zrovna v té chví- li, když vypukl tenkrát oheň. Pa- matuješ se?" "Pamatuji, to se rozumí." "No, tak vidíš. A tu prý nějací lidé zahlédli, že se tam prochází me. Taková okolnost — jako je požár — ta je pro svědectví ná ramně důležitá. To se uloží Člově ku přísaha — a kdyby se stalo a já přísahala svědci se pak upama- tují na ten den —" —"to je z toho kriminál," horli- vě potvrzoval Drahozal. "Rok, dva z toho mohou vylézt. No — a když Mína, řekla, Že si ji mniším vzít — a přišla dokonce na mne její sestra —" "Divíšková?" * "Ano, ta ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 June 1909

h , I ' itiidítií cyklonu. Haskcll, Tex., 12. června. Ne- úplné zprávy doSIy sem z rozlič- ných části okresu o škodé jakou spůsobil cyklon, jenž zasnil okre- sy Haskell a |oues v noci na 10. t. 111. a včera o 2. hod. odp. Šest osob zabito a za $200 000 majetku zničeno v okresu Haskell. Mnoho osob porančno. Vody v městě stálo na čtyry stopy. Není zde skoro budovy, která by nebyla vi- chřicí poškozena. Mnoho rodin je bez přístřeší. Bouře včera odpoledne byla jed- na z nejstrašnčjších v dějinách o křesu Haskell. Osení všeho dru- hu je zničeno a ploty a hospodář- ské budovy pobourány. V našem městě není jediné budovy obchod- ní, jež by nebyla poškozena a krou- pami proražena, o oknech ani ne- mluvě. Nábytek v domech místy deštěm promočen, místy stál ve vodě. Mezi obchodní částí města a stanici dráhy Wichita Valley by- lo vody na cestě od 1 do 4 stop a potok Rice Spring branch roz- vodnil se tak, že obnášel mosty a vše co zasáhl. Kostely a obecní škola jsou značně poškozeny. Far- mářské ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 June 1909

l\ Si at I j Itý ou I 1 r |ici Ipa Ito IV' I n' n P [ i i i POPIS OKRESU wIcHITAAOKOLÍ | Podává časopis WICHITA DAILY TIMES" o 40 stránkách, a popisuje tuto krajinu od založení az do dnešního dne. Tento časopis obdrží každý, kdo si pro něj dopíše, úplné ZDARMA. 1 První Národní banfcy. Otto Stehlík, jednatel pozemků, Wichita Falls, Texas. IliMIIHIIIIIIIIIIIIIIIliUtflHlIlliiiliiiiiiiii DARMO $24.69 hotově. Pište dnes! Cen* Naře „ obchodníkova, cena. JO Ib. cukru. nejjemnějíi vjfch. zrnitý fl.W í .?& I? krabi-- výborných sardinek v oleji 1.2S Ifi Ib nejlepiti rýic 10 krabi.: ranného hrachu 1.10 .MS 10 krabic, korný nejlepAi 1 10 .1*8 # krabic krátiiťoh lososA < 'oluiiibia.. 10 krabic kalifornských sliv :W kusft n-jl' přiho prodhouifdia I.8U 1.10 I 10 l.tiO I.R0 .. Jcnftiho pruuiliouiýdia .... 1.50 15 kusň kustil. a dehtového inýdU l.ftt) 6 lh. kávy,pálené čisté .Javu h Moeha UMO Mb. kávy, pálené čisté So iitos I.M ft lb. kávy Rlo ('oni 1.20 2 lb. nejlep. střel prachu nehjap.thé ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 June 1909

VOL. XVIII. HALLETTSÝILI.E, TEXAS, THťRSKAT, JUNE 24,1! 0!). ROČNÍK XVIII. ZOR NO. 41. .luk naše vláda připravuje domoviny. (ropis jedenácti znvod&ov iicioh podniků.) Zpracoval J. L. Brpnner. Přišli jsme v období v našem ná- rodním životě, kde otázka, jak za- opatřili domoviny pro náš lid, vy- vstává jasněji před námi než kdy jindy. A není doba daleka, kdy otázka tato stane se ještě vážnější Rychlé úžení se hranic našich ne osazených vládních pozemků a zvýšení cen pozemků ve všech o- sazených částech Spojených Států, to vše činí rok od roku nemožněj- ším pro člověka s malým kapitá- tem zajistiti si pozemek. Již nyní jsou mnohá naše města přelidně- ^ na. Hrozící nebezpečí hladovící- ho, špatně šaceného a bídně uby- tovaného lidu stoji před námi. Tak velké jest lačnění po pozemcích, že přes čtvrt milionu rodin pozů- stávajících z té nejlepší krve ná- roda se vystěhovalo z této své vla- sti a zabralo domoviuy pod cizí vlajkou (v Kanadě). Co plátno jest hlásati lásku k domovině a vl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 June 1909

mmtmmm nu OBZOR. !.!' Y M 01 le pl Ito Iv I Časopis hospodářský, poučný 11 zalmvný. Orgán S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," Ilallettsville, Texas. Účel stálé záložny. bratrských jednotách může být a bude pojištění vždy lacinější než u Poučeni trpkými zkušenostmi i Prav'delných společností pojišťují- též mnohým opravdovým a hlub ' A Gcueral Farm and Family Newspaper. Organ of tlie*. P. J. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. ším studiem na poli povšechného pojišťování na život, začali v le- tech nedávno minulých upřímní přátelé bratrského pojišťováni usi- lovati o potřebnou nápravu v řa- dách bratrských jednot, aby zame- zili další, za starého spůsobu ne- vyhnutelné, úpadky jejich a zabez- pečili všem členům pojištění, na něž v dobré víře platí. Úpadek Subscription, $1.00 per ycar. Advertising rates on application. li rhrt-me. aby naše práce se tlama, aby nám ukazovala dobrého ovoce, tu musíme se o to náležitě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 June 1909

& NAHQDA. Xapsnl M. ťrbaneo. Předmětem rozhovoru denní spo- lečnosti "U zlatého Čepu" byly toho večera všeliké záhadné kriminální případy. Mluvilo se o možnosti a pravděpodobnosti jednotlivých pří- hod, dotyčná literatura byla po- drobena kritickému rozboru. A tu vypravoval pan Málek, soukrom- ník tuto událost: •'Také já za svého života přispěl jsem k odhalení zločinu, který v důsledcích byl by se stal osudným nejen snad mně, ale i celému ústa- vu, v jehož službách jsem tehdy byl. Musím však předeslali, že v mém případě nebylo zvláštního dů- vtipu třeba; vše, jak se sběhlo, by- lo čirou náhodou, jednou z těch ná- hod, jež zachraňuji nebo ničí živo- ty, ku ztrátě přivádějí, nebo získá- vají bohatství. Jak vám asi známo, byl jsem až do nedávná pokladníkem spořitel- ny v K. Jest to starý, solidní ú- stav, vlastně menší banka, jejíž klientelu tvoří rolníci a statkáři z bohatého okolí, a ovšem i obchod- nici a živnostníci Čilého a lidnaté ho toho města. V tu dobu, kdy se tato příhoda...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 June 1909

i \ I j POPIS OKRESU wíchlŤA AOKOO. | Podává časopis "WICHITA DAJLY TIME«5" n An j I až do dnešního dne. Tento časopis obdrží každý kdo**;nrn n2PÍiSUJ®tut? ír?Í!"u od založeni 1 | Úřadovnu vzadu /\> , ry i 1 'i . ° í3tíJ ^OpIS©, Úplně ZDARíĚVSA. / I I PrvUi **„*„« „auky. utto Mehlik, jednatel pozemkit, Wichita Falls Tev^ 1 !_ - — ni.. , : ' au , i lAcis. i nADMO0o7^u7x«7 BlllllBlllii||iJ LíMHifiu $24.69 hotové. Pište dnes! Cena Naie ..a . . obchodníkova, cena. in I V ,lkru.' ueyeinnftjši vyoli. zrnitý $1.80 $ .?' ]. krabic vyhi rnych sardinek v olcii 1.25 1 Ib nejlepňi rfh> 1,50 10 krabic ranného brachu l!-IO 10 krabic korný. uejli-pSí j. jo 8 krabic krásných lososu Columbia.. 1.60 10 krabic kalifornských sliv 1.50 V1.' , uij!«.'i 8ibo prncibomýdla .... 1.50 1« kusft khstil. a dehtového mýdla 1.50 ft b. kavy.prtleiié čisto Java a Mocha '"" & b. kavy, pílená ČistéSantos 5 Ib. kornového Škrobu.... 5 Ib. A. .V H. sody 8 oz. Cis ó van i lově tresti 8 oz. řlstó Milionové tresti...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1909

vol. xvm. IULLETTSVIUE, TEXAS, THCRSIUY, JUT 1,1809. OBZ ROČNÍK XVIII. MAULETSVILLE Jak uaše vláda připravuje |domovluy. (Popis jedenácti aavodflov acioh poduikú.) ZpracovalJ. L. Bronner. NO. 48 ČÍSLO 42. * VE ČTVRTEK NCE 19Q<>. THXAS, the act of March 3, 1879. Entered as Becond-clans matter Novin ber 19.1908, at the post offlce at Hallettaville, 4 l (Pokračování.) Podnik Belle Fourche v Jiinl Da- kotl. Údolí toto přehraděno jest hrází zbudovanou ze země a hlíny a jest nt-jvětší na svétě. Hráz jest jednu míli dlouhá a v nejvyšším místě 115 stop vysoká. Nádržka takto do- cílená obsahuie 203,760 akrových stop a jest největším jezerem ve státě South Dakota. Domovináři se jen valili do tohoto údolí oba poslední roky a skoro všecek vlá- dni pozemek jest osazen osadníky čekajícími na dohotoveoí prací. Obyvatelstvo měst v tomto údolí se zdvojnásobilo od doby, kdy prá- ce započala. Jsou zde příležitosti zajistiti si pozemek od soukro- mých majitelů, kteří drží více než jak zákon o zav...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV Velehrad, 13. června. — Dne 13. Června odbýval náš řád Vele- hrad, čís. 19., pravidelnou schůzi půlletní. Bylo nás dosti hodně pří- tomno avšak přece někteří chybě- li, ačkoliv by se měli dostavit když toho vyžaduje nutnost a pravidla jednoty. Nemíním tím žádného kárat, když vybízím členy, aby se častěji dostavovali do schůze. O- všem, který má daleko, tomu se nedivím, já však mám též hodně daleko a přece jsem přítomen sko- ro každé schůzi. Musí být špatné počasí, když zůstanu doma. V červnové schůzi jsme opět u- vedli do našeho řádu dva čekance: Ludmilu Tkač a Augusta Matulu. Doufám, že opět brzy se některý přihlásí do našeho řádu. jen s kuráží do toho, ať se náš řád vzmá- há co nejvíce, aby rozkvétal a po- stupoval stále ku předu a předčil i druhé řády. VŠak se beztoho dr- žíme stále v předu. To dokazuje o nezvratném a dobrém systému Slo- vanské Podporující Jednoty státu Texas. Jen přistupujte do naší jednoty! Neříkejte, že máte ještě času dost, smrt nečeká...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1909

m M i /í£> t €> f AmitiatitisvUle, 21. června. — Bratři a sestry řádu Jaroslavf Ve schůii dne 6. června byl dán ná- vrh a jednohlasné přijat, aby byla Čítána pokuta těm, kteří se do čtvrtletní schůze redostaví, a sice 75c uřadníkúm a 50c těm, kteří žá- dného úřadu nezastávají. Bratři, byli jsme nuceni toto udělat, jeli- kož do chůze st: nás dostavilo vždy 5 nebo 6 členů. Některý měsíc jsme ani schůzi neodbývali, jelikož nás bylo málo. Jest-li se některé- ho bratra optáš, proč do schůze nepřišel, tu má hned několik vý- mluv, jeden musil na návštěvu, k druhému zase soused přišel, třetí musil krávy shánět a pod. Bratři, to nejsou Žádné omluvy. Má-li náš řád vzkvétat, pak musíme řá- dové schůze navštěvovat a ne si myslet, že se to bez něho spraví, to bratři jest Špatná myšlénka, tu třeba z hlavy vypustit. Už toho nechám, aby se na mne některý ne- dopálil. Počasí tu máme suché, tak že kukuřice jest již místy suchá, té pozdní by ještě dešť prospěl, kdy by přišel tento týden. Pastevn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1909

OBZOR. Časopis hospodářský, poučuj a zabavný. Orgán S. P. J. S. T. m ' '5 Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," Hallettsville, Texas. OBZOISC. A General Farm and Family Xewspaper. Orsau «f tlie S. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advertising rates on application. Při vyplácení úmrtí po zemře- lém bratru, budiž rozhodně žádán jého certifiká, a pak dědici pode- psaný budiž zaslán na tajemníka Jednoty. Bratři! Naše Jednota je okrášle- na gloriolou "Lidskost, Podpora, a Bratrství". Není nám lhostejno pohlížet na to, aby se naše Jednota oněch ideálu vzdalovala, nýbrž nutno namáhat se ze všech sil o to, aby se k nim přiblížila a vystihla vše, co v nich obsaženo jest. Bratři, podávejte svá dobrozdá- ní ohledně toho, co by mohlo vésti ku zvelebení naší Jednoty, ale po- dávejte je ve formě takové, aby redaktor nemusil celé věty ivyškr- távati, poněvadž by se v orgánu příliš dobře nevyjímaly a vy a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x