ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 June 1908

VESTKTrSTEN.- ' Tonnagen• (Ven "t .Tum Dt)"- ,. KÖTTHANDEL Parti och Miu'H. Butik: Vine & Auzerais Ave. Tel. Red 3263 Filial: East St. & Park Ave., SAN JOSF., CAI. Telefon Main 3011 Santa Clara Wine Depot nels bensons (iARDIOl. & CAPI'A, Kgare. Viner oeli Likörer i parti och minut. 1'ainiljelcverans cn specialitet. 100 East San Fernando St., Jan Jose. G. A. KAEDING Svensk Skrädderiaffär. San Josc, Cal. Kapital Sloek $250,000.00 Surplus and Profits $156,921.01 Platsen att insätta edra besparingar. ii,s W. Santa Clara St., SAN JOSE, CAL Teltfon White 1341 Svensk Tandläkare Timmar: 9 — 12, 1 — 5. ; GARDEN CITY BANK BLDG., SAN JOSE, CAL. Telefon Jolm 681. i garden city bank and trust co. n. e. wreth an DR. HERMAN P. HANSON SVENSK ADVOKAT GARUCN CITV l!A\k BUlLDiNO, stn FLOOR SAN JOSli, CAL. Köiiebref granskas. Testamenten och I-ullmakter uppsättas och korporationer organiseras. Ilar praktiserat lag i 1.1 år. Kostymer till billiga priser. Rengöring, pr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 June 1908

DR. E. THIELE, Den Tyske Specialisten förKroniska och Privata sjukdomar hos MÄN och KVINNOR har återväuilt till staden och öppnat kontor i no. *979 Suiter Street, nära Fillmore Street. Om ni är lidande frän privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag,onaturliga oordniugar, striktur, svullnader eller bölder, blås- och njurlidanden, och liar sökt hjelp utan resultat kan jag bota eder genom inin nya tyska metod. Jag misslyckas nldrig och garanterar hvarje fall. Priserna resonabla. - Råiifrågningar fritt. \ THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, III. OBS! •rppfinnareus namnteckning i far simi'c som ofvan 1 fmnes å hvarje flaska äkta Salubrin. PRIEST Fotograf Dubletter kunna erhållas när som helst. 2532 Mission St., inell. 21st & 22nd Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och Svartkrita. San Francisco. THE "AGAIN" SALOON 43 4th Street, hörnet af Jessip ' Sflti Francisco. Fullständigt lager af inhemska och importerade svenska likörcr sili...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 June 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen edn 18 Juni 1908. 7. J. JOHANSON Sventak Unnukare och JtivcJcnuc. 24:{1 Mission St,, Ny 1.1 lagf-r al 111, jiivrilor och Hiiiyokrn. Hnpnrntioner utföras skyndsamt Alameda Cafe 7 Market Street San Kraifciseu. JACQB PETERSON. - Kgfiro Svenske bo Urmakaren • SVCIISOII förul i 110. IM I Devisadero Si., liar fly Hat lill 1626 PACIWC, AVKm San Francisco. K 1 ononiet rar, Klockor., I ji kiir, Ktc. Kpareras; förstklassigt årbetc. iKtaiileia<l ittlS.S. Urmakare och Juvelerare. 219 Montgomery St., illicit eftrol Mills IJldi;. Ur, Klockor, Juvelerarearbeten ICtc. repareras noggraniit. Stoit urval al l K, KLU('KOK, DI7\MANTKK ocli <'- . L.\S< iti( )N. ()m Ni oilskitr la reda p;\ htir rlcf är nåd < elert lulsoiillsifiiid frii t besök (Umi mle bekante INDFÄNDOKTORN 2I7(» Howard St., S. F. HNDAST ÖRT ICR ANVÄNDAS. Telcl'mi Temporal v .- >& I*- . R. IHHXSSON Alla slags ASSURANS £i,| kohl ISh...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 June 1908

8. VESTKUSTF.N. Torsdagen (len 18-Juni 1908. j'- "- ' ! A I NsKA LOTH. JSftfiNtt&ERryrk\n, r5:dv och Dolores St.. Söffdagaf: Ho'jffmssa kl. 11 1 m., aftwfisång k*- . Söndagsskola kl. 9:45 f hVar fre cUifrtkväll l cleton Market 330«. f-tilLIl» ANt>ft££N. <s. to. .- r,ASToK. >v-*ra<lDolofeS %t.. fttfar intill kyrka 'i Tho Swedish Morea utile? Cowpany" häller mi på mod att inreda Svenska hallbyggnadens källarvåning till ett finare kafé. Inredningen kominer att kosta flera tusen dollars. Wottfrid Peterson, P. Franklin m. fl. utföra arbetet ocli don outtröttlige; målaremästaren m. m„ A. Gradin är "boss'' för det hela. Registreringen för primurvalet den 11 augusti slutas den 22 juli. Endast de röstegamde, som registrerat sina namn sedan deri 2 januari 1908, kunna rösta vid detta val. A id detsamma röstas för-delegater till stats-, di- " •strikt- och lokala konventionerna, hvilka nominera tio president elektorer eller ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 June 1908

23:je årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 25 Juni 1908. No. 26. BARNDOMSTID. Barndomsminnen liägra Ofta för miii syn, liten, vänlig hydda Tätt vid skogens bryn, Skyddad utaf granar, Tallar, björk och ek, Der förflöt min barndom Under sorglös lek. Oeh en trofast fader, Utaf mödan böjd, Såg jag tåligt sträfva Men sin lott förnöjd, Att i vinterns kyla Oi h i sommarns glöd Med sin flit förvärfva Oss ett sparsamt blöd. Och en moders öga Vakade så ömt, Ställde tyst till rätta, livad jag stundom glömt, Sökte jemt mig leda På det rättas stig, När i barnslig yra Jag förirrat mig. 0 låddes åt min glädje, Torkade min tår, Lärde mig att plikten Framför nöjet går, Visste råd beständigt, Kunde skänka tröst, AU min sorg jag glömde,. Tryckt mot hennes bröst. Kunde tyst försaka Allt för barnets väl, Gömde egen smärta Uti kvalfylld själ, Dålde egna tårar, Att min barnafrid Icke skulle grumlas Utaf verlderys strid. Ljusa, sköna minne Af en älskad mor, Lik en vänlig stjerna 1 min ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 June 1908

NORGE. I det demokratiska Norge. Tidningen "Morgonbladet" skrifver 0111 .17niajfestandet i Kristiania: "De kungliga befunno sig hela tiden på balkongen. Kronprins Olav också. Han satt i sin stol och viftade ständigt med flaggan. ' Solen hade lian alldeles midt emot sig, hvarför hans höga fader lånade hans höga moders violetta parasoll och höll den öfver honom.- " Norrmännens bekymmer för Spetsbergen. Enligt underrättelse som ingått till Trondhjem har det första fartyg som i år försökt framtränga till Spetsbergen, kolkompaniets "Munroe"- , luäst återvända till Hammerfest efter att i 10 dagar ha förgäfves forcerat isen. Frågan om Spetsbergen följes för närvarande med spiindt intresse i Norge sedan några tidningar påstått att under kanonbäten "Svensksunds" expedition dit skulle döljas några svenska annekteringsplaner. E11 del intresserade affärsmän ämna enligt förljudande göra en hänvändelse till regeringen angående Spetsbergen. Örje fästning blir alkoholisthem. Stortinget liar besluta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 June 1908

San CqpIos Dait*y För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 14th & Henry. , Orders mottagas oeh levereras. SVENSK SKOHANDLARE 1633 Devisadero Street Mellan 1'ost och Slitter, Sail Francisco. I tmärktii skor for gossar och män. Reparationer utföras väl och till resonabla priser. A. W Anderson & Son Extra fina såväl som vanliga SPECERIER . «.». 1 VINER, LIKÖRER och CIGARRER. 3574 zotli St., Mellan Mission & Valencia Sts., San Fran. Svensk Urmakare 1102 McAllister Street O. W. JENSEN KOL och VEI> San Francisco. North Star Bottling Works Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, 3335 26th Street, Telefon Market 953, Agenter för det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON. EG ARK Church och Dolores. Etablerad 5 Jan. 1879. Tivoli Cafe Kale och Lunch House. j Bekins Van &a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 June 1908

SVENSK-AMERIKANSKA Patriotiska Förbundet afhåller möte i Swedish-Am. Hall, 2174 Market st MÅNDAGEN DEN 29 JUNE klockan 8 e. m. R. DYBERGH, Ordf. I OA OLSON, Korr. Sekr. Landsmän och landsmaninnor! Köp en tomt i den nya staden Visitacion, ö mil från 3d Townsend street Depot, cirka 15 minuters väg — och köp den genom Dybergh. 8. P.--jenivägens största godsbangård såväl som maskinyerkstäder och lokoinotivstajlar anläggas der. Tomter till salu från $300 till högre priser. 10 proc. kontant, 10 proc. rabatt om köp göres före den 21 juni. Månatliga afbetalningar från $5 tnl högre belopp. Mr Dy be roll lemnar S. P.-Depot, Townsend street hvarje söndagsmorgon med 9.30-tåget samt möter 11.15 omkring och medföljer 2.10 e. m.-tå-get igen från 3rd & Townsend. I t märkt tillfälle att göra en god affär. Fri resa om ni hänvänder eder till Dybergh i Svenska Halen, 2174 Market street som träffas der hvarje måndag, onsdag, och fredags afton mellan 7—8. -oEn svensk, med någon erfarenhet uti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 June 1908

VESTRTTflTTSN Turadagfia 3«i SR Sura l-idS 5 Stillahaf skuren. Glada nyheter. Poststyrelsen i Washington har beordrat följande förhöjningar i kontoristers oeh brefbärares löner: San Rafael, två kontorister från $000 till $300, två bärare från $000 tilj $1,000. Santa Kosa, tre kontorister från $600 till $800, en fran $80;) till $000, två från $900 till $1,000; en biirare från $800 till $900. fyra bärare från $900 till $1,000. Los Angeles, fal. Viee konsulatbefattningen här i staden sökes af två af våra mest bekanta landsmän, hrr G. Ko k da hl oeh J. S. Beriman. Vår korresp. skrifver bl. a.: ''Mr Bergknall hade man ieke tänkt på förut, men det synes nu, som om han vore den mest, passande oeh lämpliga personen för flera orsakers skull, oeli om rekommendationer hjelpa, synes det inte vara någon brist på dem.- " — Om Egvplen oeh del heliga landet håller dr. E. Keländer ett illustrerad! föredrag i Iilntudiard Hall nästa lördag afton, den 27 dennes. Ingen svensk i Los Angeles borde försumm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 June 1908

r sin Roman ar O U I D A. (öfversättning frän engelskan.). (Forts. fr. föreg. n:r.) Sjelfva den artighet, som denua ursäkt innebar, stack henne som en skorpion. Hon slet sig i frön honomj inert alla tecken till otålighet. — Inga trasor! utbrast hon. Helal armén hyllar mig; tror ni ej jag kan vara en intresse förutan?.... För rosten s*all jag säga or, att. sfidana der lina or<l förstä vi oss icke på, vi simpla soldater.... Ni är väntad, säger jag er — gå! — Men hvart.? — Till er silfverjfasan der horla; gå! — Hvem menar ni? Jag vet icke.. — Guds död! Kan ni (lå ingenting begripa? Hennes nåd, la grande dame, önskar träffa er. Jag sade, att jag skulle skicka er till henne. Ni kan använda era granna uttryck i hennes sällskap. Hon tillhör samma stånd som ni. — Hvad!.... önskar lion — Gå! afbröt honom Fanans väninna, i det hon stampade med sin lilla fot mot marken. Ni vet; att det är i det största och präktigaste tältet hon tronar — morbleu! likasom inte den fulaste käring,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 June 1908

JAN ANDERS OCH MOR BRITA I SNÅLBY. Satir al: Carlo Enrico. "Klandra aldrig personer, utan liall er till fakta. Fakta skall och bör det. vara" — skref redaktör Saxman! till mig härom dagen. "God morgon, herr Saxman! Jag bär aldrig någon respekt för okritiskt folk. Jag säger med den store Goethe: Grip iu i lulla menjiiskolifvet!" Så lydde mitt svar kort och sarkastiskt, på redaktörens snustorra anmärkning. Att bara trolla sig till fakta, ja! Jo, jo! Om jag t. ex. får ett par dåliga skor af min hofskomakare, som • knappt äro värda lösepenningen, så bör jag inte klandra honom, utan möjligen hans verk eller oekså tiga snällt och vackert! Klandrar jag skorna, så skomakaren hor det, ta 'r han ät sig naturligtvis och blir ond, om han är känslig för kritik, den skälmen... Jag undrar hvad herr Saxman skulle säga i förevarande fall ? Tiga och samtycka, liva' ? Drag åt helsike, herr redaktör, med era fakta ocli er hänsynsfullhet! Det är det lämpligaste ställe jag kan skicka er till! Va de retro...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 June 1908

-■ 8. VESTKUSTEN. Torsdagen de n 25 Juni 1908. SVENSKA LUTH. KR ENEZ EFKYRKAN, i5'de och Dolores ät söndagar: Högmessa kl. ii f. m <&■ aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. g:4<; f. ni. (Jngdom.Hinöte hvar frcfr dagskvall Telefon Market 33c;. Philip Andreen, ... m. Pastoh. Bostad: 20S Dolores St., strax intill kyrkan Market St. Bank kunde oj repa sia'- , utan en ''recoivcr- " I ut r i:u blilvit tillsatt al' domstolen att likvidera dess af fårer. Konservativa bcriikuin yar ha gjorts tiiYer dess debet och kredit och det tros att dess kreditorer skola erhålla en utdelning af 70 procent. Sfr Louis II. Mooser är bankens "receiver"- . Aktieteckning i deri nya svenska banken puuai- nu iranska lifligt och livar och en svensk tyckes vara stolt öfver att ha tillfälle IVt blifva delegare i banken. Ty hvilken man eller kvinna kan ej subskribera för åtminstone ett aktie? Isynnerhet då man ej behöfver betala mer än kontant af de $27..>0, som et...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 July 1908

ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 sharon' street, san francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News* "Vb&tjcustbn"- . is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c, per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday, Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San 1'ra_vcisco. ALEX. OLSSON, Editor and Proprietor. "' ** "- ""i r *- "iT" Xi Tf 'i T TTW,. T.- '- .- ' .7« i '- « TrTTftfIT?"! ~ TH'~~h i ffiVdHft'I VE3TKU8TEN — Liberal Politisk Veckotidning för sren- J skarae \ Stillabafskusten. Utgifves hyarjé torädag. vpstkvstei? ar f.pncin utmed hela Stillahafskusten .och-utgör. därför ett präktigt aurtöi.^mediutn. Anntatsprfs: 50c. pr tum.; bland läsning- 10c. pr rad. PRE numeratio...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 July 1908

H.G. SCHUBERT, STOCKHOLM, SWEDEN. Mariahissen, p * * *> ❖ * •> >*• * '5* ♦ •> >•!■* * <- * &•!••{* -w* * HAFSBAD Sveriges Badort Vistelseort Bostadsplats ar O ❖ * Alla berättelser måsvinnarne skola tillkännagi- • adress bör icke uppgifvas fÖrsegladt kuvert med blott granskas af tre kompetenta nalen: Alla manuskript, komma att returneras efteböra vara maskinskrifna o4» v SHORT STOSan Francisco♦5* »J» *1* *1* *!* »5* *1**}* *1* *1* »*« »!♦ *t* »t* »t* K* *** *t* *t*»!«*v* ♦!* *5» »*♦ »I* *%• < » « • Menniskorna bemöda sig allmänt att bli allt möjligt, men de äro mycket få som trakta efter att bli menninskor. Öfvertänk länge ditt ämne! Det skall småningom utveckla sig, ända till dess ett slags elektrisk gnista skakar hjärnan för ett ögonblick och sänder en eldande ström äfven (ill hjärtat,. Då inträder den njutningsrika stunden för snillets triumf. Anders på Mossen är ut...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 July 1908

SVAGA MAN UNGA, MEDELS ALDRIG A eller GAMLA SOKEN HJELP DER I AREN SAKRA ATT FINNA DEN. Resultat af tidigt" utsväfningar, nervansträngningar etc. oeh dåligt beliaudl-xde speciella sjukdomar (och i ålderdomen), från inflammation af uriublåsan o. s. v. Vänta ej till ert nervösa system är helt och hållet vacklande under sjukdomens ansirångning oeh oförmögen till arbete, utan sök bot medan del ännu är lid. Då en man känner sig 40 år, då han är 25, .elior' 70, da han är 40 år; dä han är nedbruten till humöret, modlös och öfvergifven. sa är det "en orsak härför"- . För dessa olyckliga stå våra kontor oeh var tjenst till förfogande. Vänta ej tills det blir för seut. Undvik doktorer, -om ej ha något anseende att förlora. Vi li 1 den största praktiken och erfarenheten och göra den hastivaste hot. Vi (?;a oeii innehafva ett hell hus, ha allting privat och ega de allra nyast:' uppfinningarna, sölh tillhöra läkarekonsten. VI GARANTERA BOT FÖR KÖNSSVAGHET EMEDAN vi genom våra metoder äro förviss...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 July 1908

SCIENTIFIC JVIASSAGE liar 18 kolorerade plancber och 250 andra illustrationer och kostar i klotband $.1.50 och läderband $3.00. Detta utförliga medicinska arbete är visserligen icke nytt, ty det har varit publicerat på många språk i stora upplagor, men det lärer vara första gången som det blifvit öfversatt till svenskan, och boken förtjenar sin plats i hvarje svenskt hem såsom en förträfflig vägvisare och lärorik skolmästare i behandlingen af vår hälsa oeh förhindrandet af alla de sjukdomar och åkommor, med hvilka den mcnskliga familjen är behäftad. "Länkar i sanningens kedja, af ljusets tjenare"- , heter ett frireligiöst arbete ii 350 sidor, som säljes pä Edelweissförbundet, 35 Yalhallavägen, Stockholm, Sverige och rekvireras skriftligt. Pris* 3 kronor. oeli Electro-Therapy, ovanligt framgångsfullt i reumatisk och nervösa sjukdomar o. s. v. meddelas af 1329 Folsom Street Telefon Market 1385 Timmar: 1—5 c. m.; kvällar och söndagar efter aftal. RUM OCH BOARD. Bum med boan| för 3 ungh...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 July 1908

Stillahaf skutten. Etireka, Cal. Logen Fridhem har valt töljundc tjenstemiiii; ort'- , Glist. Gustafson, v. ordf. Ester Högberg, protok.-sekr. Otto liters, fiuaussekr. Kobt Berg, lecturer Viden, lnarshalk IJnth Nicklasson, skattmästare Carl .Munter. Inst al leri ng försiggår första »nötet i juli. Logen håller picnic i New K ra Park ilen f> juli. San Jose, Cal. Tio tusen dollars i skadeersättning tillerkändes den 24 ,iuni i domaren Welch's domstol, mrs Minerva Pierce emot United (Jas and Electric Company, på grund af hennes två söners, Albert ocli Walter, död den J2 januari 1907. De båda gossarne, 11 och Kl år gamla, konnuo den dagen uppå en af kompaniets "live wire'1- , som fallit ned på marken, ocl> blefvo ögonblickligen dödade, Sacramento, Cal. "Business" börjar sc ljusare ut och Southern Pacific jernvägen kommer att gifva sysselsättning åt eu mängd nya arbetare den 1 juli. Trafiken är ovanligt liflig till följe af utskeppning af fruktskörden, som iir...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 July 1908

Prenumerera! * •i l * * •* f ❖ * <4 ❖ * ❖ f + * * + * * - —i— > THE SALU13RIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, 111. DR. ,/Ä^SALUBRIN ❖ ♦ Bästa botemedel för svullnader ocb inflammationer; för sar och kontusioner; för frost ocli brännskador. Pris 50c. per flaska (4 '- .- - ox,) • ' TOA LETT-SA LUBRIN, ett lint toalett preparat af högsta viirde för hudens, slemhinnornas, tändernas och hårets värd. Ett präktigt medel mot mjäll (dandruff! och i mänga hudsjukdomar. Pris 75c. per flaska <6 oz.) SALlIURIN-INHALER, en synnerligen praktisk apparat för Salubrin-gasens inandande i fall af hufvudvärk, katarrer, och sjukdomar i andedrägtsorganen. Pris 40c. Säljes u svenska apotek samt der svenska tidningar försäljas. Hufvud depot för California hos ALEX. OLSSON. 30 Sharon Street. San Francisco, viistkfsticns kontor. * i £ i + i Namn: + Adress: - v v *:• ■> v •> v •;* v •> •;> v v •&am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 July 1908

VJSITACION de. De mest framstående affärsmän, fastighetsmäklare, bankmän, såväl som andra hafva uttalat sig i favör af denna plats, deras yttrandet presteras vid anmodan, såväl som alla nödiga upplysningar gifves af R. j Dybergli. som triil fas Måndags,- Onsdags och Fredagskvällar emellan 7 —8 i Svenska Iluset, 2174 Market St., dei biljetter utdelas till de som önska se fiir pig s.jelfvn. Tåg lemna v Third och Townsend Street stationen hvarje Söndag k!. 0..'to och 11.15 förmiddagen sauil 2.10 e. in. iir Dybergli medföljer 0.30 och 2.10-tåset frän San Francisco samt möter 11.15-tägei vid plalsen.- ' 1 ' ' VESTKUSTEN. Torsdagen den 2 Juli 19Ö8. 7. NORGE. N<; norsk uordpolsfard? •■Fram" dei bekanta fartyget från prof. Xansens polarexpedition, kornmor att utgå på ännu en långfärd. Kapten A. Amundsen besiktigar t'- , n. fartyget i och för en förestående större polarexpedition. Bergonsbanan öppnas efter lång väntan och inånga motigheter, bland annat upprepade stora snöfall ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 July 1908

VESTKUSTEN. Tödagen "den svenska luth. kpk^k^kr- ' KYRKAN I5:de och Dolores Si., > söndagar: fiögirt^.v kl. :: i' m., aftonsång kl. d. Söndagsskola ki. ] 9 45 f. m nedomsmöte hvar fre • ' dagskvall. Telefon Market 33.V philip akdree^, m. pastor. Bostad :»oS Dolores St.. tr;Lv intill kyrka ti Från Christiansand, Norge, telegraferas don 21 juni, att, ånsaren "Oscar TI anlände dit och att allt var ■\ l ombord. Scandinavian-Am. linien» ankare "United States" ufgiek 1'rån Cliri- : liansand den '2i) juni ined 80 första ■ lass, oeh 2ö.> tredje ldass passage- . are. Spring Valley Vattenbolasret fordrar al stadsstyrelsen en förhöjning if omkring 14 procent, öfver n u varandi priserna til! koBSumantcrnn. Otfli detta i dessa "bistra'' oeh "arbets-lo-ja" tider? Laftskepp^uppfinnaren oéh hygga,i J. A. Morrill, som nyligen korn i;ira att mista sitt lit' i<1 sin sena•!e ballongfärd vid Berkeley, tillsammans med "mänga andra, är ute för ett annat omak. H...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x