ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 December 1899

* V /k Wm. von ROSENBEAQ, Jr., Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. F. d. häradsdomare i Travis härad, t v AMERIKANSKA NYHETER. Straffad lönkrögare. Minneapolis, Minn., den 28 nov. Oscar Torald, eller Oscar Ander- son, som han också kallas, blef i tisdags af domare Kerr i munici- paldomstolen dömd till nittio dagars vistelse i arbetshuset, emedan han bedrifvit lönkrögeri i Joh i Lind quists gamla lokal, 4215 Washing ton ave. rorr. Torald var laddad med en stor bundt penningar, färdig att betala det bötesbelopp, som han väntade blifva ådömd, och hans ansigte iic'<t ett långdra- get utseende, när domen lydde på arbetshuset utan rätt att ålägga böter. ' Bygnadsställningen brast. Almelund, Minn., den 28 nov. Då sex man voro sysselsatta med att täcka stallet vid pastorsbostäl let, brast ställningen hvarå de stod och fem af dem störtade till mar ken. Claus Björk erhöll en svår stöt i ena sidan. Värst skadad blef Emil Sjöberg som föll baklän- ges öfver en "cross brace" hvar vid han...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 December 1899

TEXAS POSTEN AUSTIN, TEXAS. TORSDAOEN DEN 7 DECEMBER 189* H CREUTZFELDT (Publik vågskål.) 101 ör-tra Gte git., Austin Tex Handlar mod säd, mjöl och gryn (Utsädettfro on specialitet.) A. H. RFESE, 0 ö. 7de trätan, Ausiln, TiXtt". Jac reparerar spis lar.vurmugnar, lai i.'rg,y inabUIlM r, ?H goliiisspls ar,Iec. . LAME, Allt slags smiile, 8'4 K. Ave. Ausiir.. Alla kOTtPia vagn 1 paratloner utfö ' as. • SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN "LGABR1EL FERRY. East Austin Pharmacy. 1111 östra El/te gatan, Austin, Tex. R na droger och mediciner, faucy varor, skrlfmaterialer, paientmedlclner. Dr. J, J. Qiisser, ägare. I apoiekaaffär sedan 1854 och praktiserat medicin se- dan 1874. Kontor 1 apoteket. Forts fr. föreg. n:r. Tio af dessa vildmarken söner, I kenslöja, som framvisade allt lif ntan tvifvel höfdingarne, sutto ligare violetta och himmelsblå allvarsamma omkring en eld, som, täigci, ju mcia solen sankte bit mera rykte än brann, och läto den mot horisonten. långa pipa, som vid...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 December 1899

A \i [pRÅN ALLT1ANUETEN. Var svensk. far svensk i hjiittu, jiil och häjr, Du son af fj >11 och skog och väg! y r svnsk i haudllng och 1 ord, DU sop •( frie roiinners jo: il Yfgd fram som svensk med andans svärd, Ooh slå ditt slag 1 tankens värld: V r fri, var glad, men stolt och stark I del bragd pi egen mark! Vid ratt och sanning blod ditt ord 8å fast, som furans rot 1 jord; far svensk I ära och 1 mod, I livar sträng, 1 leki>u «ua! Bjud cck som svensk ditt hj irtus tro Jill bergfast grund Al u^et bo, Ooli ge åt barnen arf en g&ng Af maulig gerulug, bön <.ch s&nc! Riick fram din hand som tvensk också Vid p og ocb sia 1, llli alla små, ftom uti tunga uiodors plikt Ge åt sitt laud dess hjältedikt! TEXAS POSTEN, AUSTIN. 1 EXAS, TORSDAQEN DECEnBER 1899 EL CAMPO-BREF. El Cainpo, Tex., i noy. 1899. Ärade red. af Texas Posten ! Wi fingo således H. E—ns skrif- velse angående "Christian Sci- ence",fastän i något mildare form än hvad som först ämnadt var. För min del måste ja...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 December 1899

TEXAS POSTBft, austin, téxa3 d£/n 7 decehber 1^9 CaRL MAYEk Urmakure A Ju ve . Vikrc, &18 Ccngr. A Te., har del bä«ta Htrer oeb täljer jUllirt. önskar •-<i r Nudr). ?'ii]fie1s •til lelsegarar. teras. V. R Simcocl' tandläkare, 6201 Congr. A ve., Rootn one, Austin, Texas. Wm. W. OTTO, Urmakare och Ju- velerare Relationer ea specialitet. 8M Cong, Ave. 1. C. Grutberry, Advokat, Austin, Tv ras. Referens: O. E Öländer Fn k'k'iii..or, porslin, krus til lägsta pri!) 1 var butik. För Julen. Ni kan finna det finaste sor- terade lager af leksaker—de vackraste dockor, dockvagnar, möbler, gungstolar, vagnar al järn, magiska lanternor och spel,till lagsta priser i Brush'sChina Palace. Superior Kokspislar och ttuick Meal t Hänger Wi råda eder att köpa de |. Bastå och Billigaste. AIJSTIN. *( passande för jnlpresenter, komma I att säljas, och äro alla på det Profnummer af Texas Posten •Andes fritt pä begäran. Vigde. Af pastor«O.E. Öländer, mr Emil Johnson och miss Frida Lindström från Den ver...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 December 1899

-•< sa llu I « POSTEN. Ti Vurtraity 4de Arg. Löp. No. 201. LIBERAI, POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSK ARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 21 December 1890. Vol. IV. JULGUBBEN är kommen till The RÄCKET STORE I Hutto, Texas, och har där gjort sitt hufvud- kvai ter för svenskarne i grann- skapet. Han har bringat alla möjliga julpresenter för damer, herrar och barn. Också jul- gransprydnader och konfekt. Kom och helsa på hos oss. Ägare. Lycka till en Glad och T ref lig Julhelg! Julens ankomst. Julen hör jag redan köra, Jag en skymt af honom ser: Mammorna ha glupskt att göra, Allt SKall vändas opp och ner. Flitigt skura golf och trappor, Fisken läggs i lut; Kassan räkna alla pappor Och se sura ut. 8'akar skuras, mattor skakas, Tvätten skall bli fin och ren, Stora grisar skola rakas Och bli korf och skinka se'n. Det skall bakis all slag3 "krltter", Hästar, gris ®ch sr&s. Här och där ett de?prof sitter UppS dörr och läs. Bröd och bullar skamlöst naggas, Syltan under presse...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 December 1899

X. 2 TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 21 DECEMBER 1899. v C. A. DAHLICH, rWWer 1409 Colorado gatan, Austin, Tex Mattor och matting; godtköp a Mattng 12ic stolar och sängar pr«yard och upp. 5«o., 11 till $1.50. Smyvua rugs Boräs. F. d.«C envoyén i Rom Frans Teodor Lindstrand härden '21 nov. allidit. llun föddes den 2(5 juni 1832. Från 1M4 tjänstgjorde L. i Svea hofrätt, där han 1S49 er- höll förordnande som tiskal. Ar 1855 blef |han ordinarie fiskal. Samma Ar blef Lindstrand registra- . tor i utrikesdepartementet, där han efter hand blef förste sekrete- rare, expeditionssekreterare och chef för politiska afdelningen samt kabinettssekreterare. Ar lSt>!> ut- nämdes L. till minister resident i Madrid, förflyttades 1S77 som en- voyé till Rom samt blef samma år tillförordnad generalkonsul i Ita- lien. Från ministerposten erhöll h n 1889 afsked. Eslöf. "Hufvudmannen" för den v/ SVERIGE. Stocholm. Med 2,300 millioner kr. har Sve riges nationalförmögenhet vuxit från 1885 till...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 December 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, TORSDAGEN DEN 21 DECEMBER 1899. ■ \ / Bilder ur verkligheten. AT AUGUST BLANCHE. Andra delen/ EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Den vandrande boklådan. (Forts. fr. förear. n:o.) lärde Under mitt vistande i Stockholm lärde jag känna ett original, madam Årlund, eller den "vandrande boklådan", hvilken benämning hon var känd. Om hon varit gift, det kände ingen, och själf tillspord därom eller om något som rörde hennes förflutna lif, sade hon alltid: "Jag har glömt allt edan jag slog mig på littera- turen." £ Hon gick omkring och sålde böcker, mest gamla och uppskurna; hon var en antikvarisk boklåda på två ben, friska ochj! ovanligt rörliga. Man kunde se henne på Norr, i staden och på Söder under loppet af en enda timme. Hon trippade med ett knyte i hvardera han<ien, var gul och hoptorkad som ett pergament, raen också var hon lika seg som det. Hon köpte sina böcker dels på baltauktioner och dels af enskild^ som icke ville behålla det arbete de en gång läst. "Ifge...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 December 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 21 DECEMBER 1899. TEXAS POSTEN Nyhet och Annons* Jning för 8ven- ik&me i Amerika. TEXAS POSTEN. (TUK TEXAS POST.t Pu bl lut ed ever week, In Austlo, Taxa , tor tbe Hwkdisb Ambhicam Pohummjku Oo- ?"*« oul HWtxJUh puper lo Tenni, udUw Mt ÖA vertliiiiiK medtuxn to reitch UiU cl*** { Cltl«JU . J. M. Ojkkholm M. J. Knapx B. T. Kmapk, ......... E4i tor . .Manaaer. .U'-st'iicent. Entered at the post office in Austin Texas as second-class mail raatter. Prenumerations-pris: Ku ftr, förskottsbetalning, - - #1.00. Eli år, på kredit, ----- I1.&0 Bil balfl år, förskottsbetalning, - - 60. Ett hälft år, på kreJlt, - - - - 15 Btt år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott 0«h penningar böra sändas medelst "Po- tlal Note", "Mon y Ori.ers" eller! 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 106—108 Bänt Ninth Ht. Austin, Texa . Advertlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. Job work a specialty...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 December 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 21 DECEMBER 1899 A\ V A Wm. von RCSENBB<G, Jr., Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. F. d. häradsdomare i Travis härad. ^ AMERIKANSKA KTHETER. Arresterad för andra 'gången. Des Moines, Iowa 14 dec. Dr Yong, hvilken för flere månader sedan slet sig lös från konstapel John Johnson, nar denne skulle föra honom från polisdomstolen till fängelset, arresterades iyjyo i går och fördes till kurran, d/gr han s all sitta ut sin strafftid,/SOm är 30 dagar Hemresande skandifcn-jnr New York, den 1 \Jdec. Om- kring sex hundra skaij^jnayer^fö1- nämligast^från Dakol^Qgjj Minne- sota, afreste onsdagij veckan å amerikanska linij^g ångare St Panl, för att tillbe deras fädernesl bland dera tretti, tjugo barn voro unge mäi ga julhelgen i Där voro fruntimmer och ;an alla de öfrige ldrande krog dec. Kringvand- Emauel Saling, rrove ave., arresterades bedri/ ihiu ■ k Krin Chicago rande kr Cottagi sistlidagg måndag, anklagad att ha rvit lönkrögeri. S. nekade...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 December 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 21 DECEMBER 1899. H- CREUTZFELDT (Publik vågskil.) 101 östra 6te gåt., Austin Tex Handlar med säd, mjöl och gryn (Utoädesfrö en specialitet.) A. h. REESE. 0 ö. 7de gatan Austin, Texas. Jag reparerar spl - lar.värmugnar, ran gps.ymaskiner, ga aollu gpltla', teo. J. W. LAM E Allt slags smide, 604 K. <* ve. Auttlt. Alla orters vagn reparationer utfö SKOQSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN L_ lgabriel ferry. Den afskjutna pilen tycktes varu ö ;t första tecknet till anfall. 1 k imma ögonblick, som han hven genom luften, visade sig apacher- iies bast beridna krigare på den af månen upplysta slätten. Vid åter- skenet af elden såg man deras gräs- liga, med rödt målade ansigten framskymta. Deras långa hår fladdrade för vinden, de läderrem- mar, hvarmed deras drägt var prydd, slingrade ig under den aabba ridten som ormar omkring deras kroppar, och ett genomträn- gande, trotsigt och utmanande skrik ljöd ur deras strupe. Vid denna hotande a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 December 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGE N DEN 21 DECEMBER 1899. .LHANHETEN. FRÅN §r *("■ Tvä ljud plär Där torn och by Till kvälloiDga T1H efterftr på I fr ål ftet ena frofr Som dunkar tn Det andra kloc Af dagen afske< Hvad vållar • Ej slagan börs I Alan sluiat iult Snart falla tätt I Vid solens daln| Begynna öfver Att dennas spr j Till helgen på Ett vekt, melod Den gråa aftoi^ Ut öfvcr slätten Till hvarie hec jnden gerna (öra, lar ligga tätt. |tämnlng bägge höra ^emländsk slätt. i iogens siagä, Jfast dagen Uti kors är, soib taga vid hans slu*. b, att mldt 1 f cknen |rån mlnsia tjäll? Imströkket Töcknen Itlll Julens kväll. Ing klockor alla Jlornrlk slätt, Idua byar kalla lie gamles sätt. Ilskt tonsvall hänger, Simman liVct, Is vidd ocn tränger p, om armt, m rikt. f dö och ljussken glimma, {lan skimrar kall. Jlens sena timma! i en gårdvars skall. Och klcc'^l1ud Och Vlntergafn tage af norrsken. Hur tyst 1 kv af stjärnornas dorae— I fjärran blod briten förgäter Ä!1 sitt home, oh, sice...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 December 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 21 DECEMBER 1899. JaRL mayer Urmakare & Juve 'irnre, 018 Ccngr Are., bar del bäna '•ser / och ► &V ■tillfart, önskar ed r * jandtrl. TVIlfre I 10 •liilh-ISHgarar.tera . Ha W. R Simcock, 2 andläkare, 020é Qongr. Ave., Itoom one, Austin, Texas. Wm. W. OTTO Urmakare och Ju- velerare Relationer ei ►P'CUllt':t. bei Cong, Ave. M. C. Granberry, Advokat, Ausiln, Texas. RefereAs: O. E Öländer För Julen. Ni kan finna det finaste sor- terade lager af leksaker—de vackraste dockor, dock vagnar, möbler, gungstolar, vagnar af ju ro, magiska lanternor ocb spel till lägsta priser i rush'sChinei Palace. Superior Kokspislar och Q,uick Meal Kanger. Wi råda eder att köpa de Bistå och Billigaste. k ... ui, |.or«IID, 1'iiTHia pr is i val Tidningens läsekrets ^önskas en på allt sätt ' • Him ridfull OCH Lycklig Jul! AIJSTIN. Prof nummer af Texas Posten Andes fritt pä begäran. Från Chicago anlände hit till «tudon sistlidne fredagskväll her- r me Martin Pears...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 January 1900

I tm itte Uni > / 7 I r i l\ l i P" 5 Arg. Löp. No. 196. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA. in 1 ■ inir.11 ■■■ i.— ■■ ■un ■ ni Austin, Texas, Torsdagen den 11 Januari 1000. Vol. V. No. a Stjärnorna. 1 45e stjärnorna! Se hur de, evigt unga1 Beskrudade af glan?, Kring rymdernas krisiallesalar l]unga I härlig faoueldans! Hans lof, som öfver rummet, öfver ti det;, Dväljs mellan Cherublm, De sjunga gällt, scm 1 den hösa fri- den. 'En kor af Seraflm! Rj sekels allmakt deras kraft försva- gar. I dag de fcllia än De samma heliga och visa lagar, Dem gafs i skapelsen. därför himlen skän Odödlighet dem ker, Ej vissnar h&rens gull, Ej ungdomsblom man, blänker, Eldfärgad, skimmerfull. som pä kinden När slägter tallöst blomstra upp och falla I jordens låga dal, Sin barnasäng de lika modigt skalla X fästets kungasal. Bä lönar himlen dem, som siälen rena Från jordiska begär, Hvars hjäria slå för gudomen allena, För allt hvad evigt är. Olympisk glans skall hvar och en k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 January 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS,' TOBSDAGEN DEN 11 JANUARI 1900. SVERIGE. Stockholm. Skur-, tvätt-ocb hjälpgummor- na i Stockholm hålla för närva- rande p& att bilda en förening för att enau om ett beetämdt pris af 2 kronor pr dag och maten, när de "gå på hjälp' 'i husen. —Stor import af blommor för siggår i de«sa dagar öfver Sassnitz Trelleborg. Ensamt på en dag inkommo ej mindre än 150 kolly, destinerade till Stockholm. Tul- len för dessa uppgick till närmare 1,000 kr. —Läslusten stiger på ett gläd- jande sätt hos vårt folk, det ser man på tidningstaxan för nästa år Den upptager nämligen långt öf ver ouO olika tidningar, tidskrif ter och liknande publikationer De senare följande supplementtax orna skola naturligtvis ansenligt Öka siffran. —Stockholms öfverståthållare är den mäktigaste ämbetsman hela Sveriges rike-mycket mäkti gare än till och med statsministern icke allenast såsom den senares myndighet uppfattades under De Geers, Posses, Thyselius, ja Themptanders och Bildts tid, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 January 1900

i TEXAS POSTEN, AUSTDJ, TEXAS, TORSDAGEN DEN 11 JANUARI 1000. t v V Bilder ur verkligheten AT AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Ett bröHop. (Forts. fr. förear. n:o.) Hon visade ett knubbigt krökt finger och förde det till de öfriga gästernas näsor, för att göra beskrif- ningen på sin sons missöde så tydlig som möjligt. Ändtligen blef man i ordning till ceremonien. Jag intog min plats vid kullerstolarne, afvaktande brud paret. Bruden inleddes af sin far och följdes af fyra brudtärnor, hvitklädda, men med håret så vidunder- ligt upplagdt och med så många brokiga band inflä- tade, att det såpf ut som hade de riktiga bröllopskro- kaner på hufvudet. Bruden var lång och kanske nå- got för starkt bygd för att vara så ung,men ansigtet, ' ehuru för tillfället något blekt, var behagligt nog. Hon hade äfven sina två marskalker, af hvilka den ene, en ung hökarbetjänt, såg bra och kraftfull ut, ehuru äfven hans ansigte bar spår af en ovanlig sin- nesrörelse. Jag började cer...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 January 1900

TEXAS POSTEN, A UST1N, TEXAS, TORSDAGEN DEN 11 JANUARI 1900 TEXAS POSTEN- Nyhet*- och Annons*ilning för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. , (TUB TEXAS PUST.) Pnbilahed ever week, lu Au t In, Texn . Rttae Hwedihh Ambhicah PublibhiwO Oo. • onl wedUta paper ln Texas, and tne Ht adrertUluK uaeclum tu reacb thl cl M t cltlsen*. J. M. OJKHIIOI.M...... M. J. KNAI-K H. T. Knai-B, ........................Ed: tor Manager. Hescagtnt Entered at the post officc in Auatin Texas as second-class mau .„_^er. Prenumerations-pris: Ett år, förskottsbetalning, - - •1.00. Ett är, pA kredit, ----- •1.50. Ett hälft är, förskottsbetalning, — 00. Ett hal/t är, på kredit, - - - - "!5 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott o«h penningar böra sändas medelst "l'o- nal Note", "Moq. y Orcers" eller 1 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN". 106— .08 Bast Ninih tit. Auttin, Texas. Advertlslng Råtes. Op largcr advertisements råtes will be made on application. Job work aispec...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 January 1900

TEXAS POSTEN, AOSTIN. TEXAS, TOKSDAGEN DEN IX JANUARI 1900. AMERIKANSKA NYHETER. C v V Vår tida ungdom. Chicago den 3 jun. En snygg pojke är den i 1056 So. Leavitt st. bosatte 17.årige George Friberg. Hans ett år äldre syster Annie, hvilken lär vara något "lätt på tråden," stod häromdagen i Max- well st. polisstationen anklagad för oordentligt uppförande och snatte ri, hvarvid brodern som äfven be- fann sig i domsalen framträdde till domaren, hvilken han gaf det väl- villiga rådet att låta hänga den anklagade vid närmaste lyktstolpe, enär hon vore oförbätterlig! Do- maren gaf ynglingen en allvarsam tillrättavisning. Dricksvattnet i Chicago. Chicago den 3 jan. Då polis- konstapeln James Brouder härom dagen i central polisstationen för ovanlighetens skull ämnade släcka sin törst med ett glas vatten, fann han i detta en li tum lån | insekt, försedd med ett stort antal ben och tvänne långa, hornliknande anten- ner. Insekten öfverlemnades till de lärde herrarne i helsovårdsde- partemente...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 January 1900

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 11 JANUARI 1900 SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN "LGABRIEL FERRY. XII. Svarfågel. Efter det triumferande glädje- rop, som betecknade den olycklige ryttarens fall och tillfångatagande, inträdde ett ögonblicks djup tyst- nad. De 3 männen på en gång utbyt- te en blick af bestörtning och med- lidande. —Gud ske lof! sade Fabian, de la dock icke dödat honom. Och verkligen reste sig icke fån- gen, ehuru i följd af sitt våldsam- ma fall betäckt med skrubbsår, åter upp, hvarpå en af apacherne Infriade honom från lasson, som innu omslingrade honom. Kosenholz och José skakade på iufvudet. —Så mycket sämre för honom, ty nu skulle det lia varit slut med hans lidanden, sade spanioren; den tystnad, som dessa indianer iakta- *a, är ett tecken till, att hvar och en af dem tänker efter, hvilket dödssätt han vill pålägga honom. Att bemäktiga sie en hvit man är i deras ögon värdefullare än att tånga en hel hjord af vilda hästar. Utan att stiga ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 January 1900

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, rORSDAGKN DEN JANUARI ALLriAN HETEN. Nära sekelslutet. t V ) En visa tag hörde om hunger ooh nöd, Den slunges af holande härar, Den sjunges 1 kamp för det dagliga bröd Och eger en klang, om förfärar, Det hvlner ett rop, Från stormande hop Mot den, söm, föraktande likarne, sät- ter, Vid borden sig ned med de staplade rätter. Maskinerna gnissla till visan i takt, Vid sken som nf hclvetesbränder, in ringlar sig ut genom stängsel och vakt Ur skymmande kyffen och gränder. Jag varsnar däri Eit växlande skri: "I vältrwn i guld, mtdau allting oss fe- las, Vi fodra af i-yiet vår part, Det må de- las!1' Och skedde det, funnes ändå ingen bot, FördelningibloU alla gjort arma. Och ständigt förnyas det hädiska hot Ur djupen, där bränningar larma: "Det flns ingen Gud," Så mullrar ett ljud Som stigaode åska kring fjäll och kring dalar: "Det fins ingen Gud i de himmelska sa- lar." Han finnes, du sorgsna, du sorlande ätt, Han kommet att hjälpa och hamna, iy visan var blan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 January 1900

* I TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 11 JANUARI 1900. OH NI BEHÖFVER EN KÖKSSPISEL ELLER RANQE, Så försumma icke att Injsöka oss för att öfverse värt lager >• nt taga kännedom om vära priser, ty vi kunna bespara ed jr pengar. SEX KOKHÅL RANGES från #25.00 och högre. KOKSPISLAR till alla storlekar och priser Åfven hafva vi anskaffat oss agentskupet för ^ LISK'S PATENT ANTI-ROST BLECKSAKER. De äro i alla afseenden de bästa varor i marknaden, gjorda af tjockt material,sum ej skalar sig och är garanteradt att icke rosta. Kom och se dem. H. H. VOSS, & CO., ÖÄ: Handlare i krukkärl, glasvaror och hushållsartiklar. P. S" HERR WIOEÄSfROn talar svenska och vill med nöjo be tjäna eder. AUSTIN. Profnummer af Texas ■Andes fritt pä begäran. Posten På jury. Herrar Peter Carlson och K. Modin från Manda, Texas, Iro här i station denna vecka på jury-: Hosta botas lätt i tid. Farligt att vanvårda den en tid. Dr Sim- mou'H Cough Syrup garanteras Pris 25 och 50 cents. Husmedicin är llun...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x