ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 May 1909

VOL. XVIII HALI.ETTSV1U.E, TEl«s|THER8DAV, MAY 13,l#Ofl. NO. SS. ROČNÍK XVIII. HALLET8VILLE, TEXAS, VÍÍTVRTEK 13. KVĚTNA 1909. ČÍSLO .18. Entered bb Recond-claas mattcr Novmber 19,1908. át the poM •I llallettaville, Texaa, under the act nf March 3. 1879. OD NAŠICH DOPISOVATELŮV- Hiingerford, 7. května. — Po vydatném dešti, který ve středu večer nás ovlažil, naskytla se mi krátká cbvile odpočinku a tudiž použil jsem ji k napsáni tohoto do- pisu, ve kterém chci popsati osla- vu posvícení Národní budovy v East Bernard dne 4. t. m. Byvše pozváni řádem Karel Jo- náš, usnesli jsme se, že navštíví- me naše nejbližší spolubratry při tak významné slavnosti jejich, a všechna čest našim bratrům a se- strám, neb se téměř do jednoho do stavili. Seřaděni průvodu stalo se u našeho předsedy br. Franka Bučka. Toho rána, když jstm dojížděl k obydli br. předsedy, byl jsem pře- kvapen množstvím povozů stojí- cích na cestě; byly to povozy zvě- davých Amerikánů, kteří chtěli vi- děti tento náš čistě slov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 May 1909

OBZOR. fanopís lioupodáhilj, puuřuj a zábavný. OrjfAu 8. P. J. 8. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. AUrp a: "OBZOR," HallfMuville, Teiah. A tonoral Farm and Kamily No«*|m|ht. Organ of the S. P J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Snbscriptiou, $1.00 per year. Advertisiug rates on application. Odhodlanost jest matkou zdaru. Úřednici řádů. Jisto jest, že spolek jest tuko- vým, jakým ho učiní jeho úředníci. To nemůže nikdo popříti! "Jaký pán, takový krám," říká se a vším právem hodí se tolo pořekadlo na úřadníky spolku. Kde jsou úřad- níci dbalí, přísně provádějí všech- Len, léčivá rostlino. Co činíte, abyste učinili schůze spolku svého přitažlivými? Smrt jest nepřítelem člověka a vždycky nad ním zvítěží. Vše, co dovede otupili její osten, jest po- žehnáním. A je-li pojistka jedním z těch věcí, které osten ten otupiti dovedou, proč jí neobrniti svoji ro- dinu před bídou? Nezachová si dobrou pověst ten, kdo se odstěhoval z jedné obce do d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 May 1909

asm Němec a česky umět nemusil, tře- ba že výrobky své továrny do če- ských krajin rozesílal. Měl pro to své úředníky a s lidmi kolem zám- ku nepotřeboval mluvit, maje mí- sto nich živé místní noviny — Friedla. Bývala s ním potíž, kdy£ si Křepelku zavolal k nějakému řízení. Křepelka byl s němčinou na Štíru. Ačkoliv jeho bývalá vrchnost byla také pňvodu němec- kého, přece česky dost uměla a žá- dala od svého úředníka znalost svých věcí a ne svého jazyka. Do rozuměli se vždy dobře a Křepel- ka, třeba že nerozuměl německy, nikdy necítil potřeby ani touhy se naučit německy mluvit. S novým pánem to bylo horší. Rozuměl sice také české řeči, ale hrozně nerad ji slyšel a zle vy- týkal Křepelkovi nedostatek vzdě láni. Jen ho pokojně vyslechl a klidně pokračoval v hovoru. Oh dobře nebožtík pán udělal, že se o jeho stáří postaral, dotvrzoval ; i dencodenl S tímhle by byli ho tovi v týdnu a kam na stará kole- na se uchýlit, když si jmění nena- kradl? Zlost továrníkova působi- la mu často nitern...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 May 1909

Okresní zprávy. OE31 Ve středu r£no jelo t Halletts- ville zvláštním vlakem 75 osob ku hasičské slavnosti do Shiner. Mi- mo těch jelo tam asi 60 osob po- vozy, takže mnoho nechybí do 130 hallettsvillských návštěvníků. Ač v Shiner ráno pršelo, vydařila se slavnost znamenitě. Dráha "Provident & Gulf Coast Electric" na Golden Rod má býti brzy stavěna. O výsadní právo (charter) bylo )iž zadáno. Mezi za- kladateli a akcionáři jmenováni jsou: bankéř Friench Simpson z Hallettsville, Carrey Shaw, dříve místopředseda banky z Houstonua Columbus, F. J. Hardy, řiditel Národní banky v El Campo, Levi Faul, pozemkový magnát z ElCarr- po, T. J. Coughlin z Topeka, Kan- sas, Emil Reinbold, místopředse- da Provident Land Co. a Lewis Scurlock, předseda téže společno- sti. Dráha povede z Provident City buď do Glenflora neb Garr- wood na dráze Santa Fe anebo do El Campo, Edua neb Ganado na dráze Southern Pacific, dle toho, kde podmínky vyměření a cestního práva budou výhodnější. Slibuje se, že lokálk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 May 1909

TOL. XVIII. HAliLETTSVILLE, TEXAS, THURN1UY, MAY 20,1909. no. mi. c )B Z OR. ROČNÍK XVIII. MALLETSV1LLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 20. KVĚTNA 1909. ČÍSLO 36. Kntereá ni aecond-dasa matlcr Novmbar 19,190H, st the pnat ofllee at Ihllettaville, Texaa. under (hr act of Marťli 3 1679 .. Nemoci a cizopasníci drůbeže.j Důležitou, ano nejdůležitější; j stránkou chovu drůbeže je náležití! péče o její zdraví, která jest zákla- dem úspéchu celého chovu a pod- mínkou jeho výnosu. Tu pak je hlavní starostí pečo- vati spíše, aby drůbež zůstala zdra vou, cizopasníků prostou, než aby ty které nemoci byly léčeny; neboť na nemocné drůbeži, i když se vy- 0 léčí, vždy mnoho se ztrácí — a ča- sto je lépe onemocnělé zvíře záhy zabiti, aby škoda nebyla větší. Hlavní pak podmínkou zdťaví je čistota — obydlí i potravy, druhou pak pečlivá životospráva. Stálým a častým (denním) čistě- ním kurníků a výběhů, pečlivým ^ dozorem, aby voda pitná udržová- J na byla v čistotě stejně jako na pajedla i krmelce, aby píce nepři...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 May 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV- Seymour, 10. kvétna.— Dne 9. května jsme odbývali schůzi u bt. | J.Wally, kde jsme se v hojném počtu sešli. Příští schůzi budeme odhývati u br. Franka Nesrsty. Dne 29. května budeme dávat náš hřbitov do pořádku, k čemuž se máme všichni dostaviti. Bratři, budeme tam míti mnoho práce, tak doufám, že se všichni dostaví, — k tomu by měl každý ten den oběto. vat. Práce se tam najde pro ka- ždého, neb se bude hřbitov rozmě. řovat na tři díly, pak se budou lo- ty vyměřovat a kolíkovat a vůbec dávat vše do úplného pořádku. Máme to už zde pěkně začato, je- ště nějakou síň a pak už to půjde. Nyní u nás panuje sucho, takže už bychom si všichni přáli dešť. Co se týče úrody, stojí si koma do- sti dobře, pěkně roste, ale ovss a pšenice už počínají trpěti suchem. Bavlny si to moc tady nepochva- lují, poněvadž tu byl ten šedivý ji navštívit a kde která byla ven, tak ji mráz spálil. Myslím, že toto sucho zde jest pro ty, kteří přijeli do okresu Baylor od jihu, kde se seje ba...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 May 1909

i-3 c * Lyra, 13. května. — V poslední naši schůzi měli jsme hodný pří. růstek k našemu řádu a sice uvá- děno bylo 8 čekancA, 4 ženy a 4 muže a sice: Ignác Menšík, Josef Polach, Jan Malík, Frant. Soukup, Anna Kriegseis, Františka Volf, Františka Mrnka, Františka Hlav- sa. Byla to schůze jakých jest pomalu. Já doufám, že teďzavlád ne v našem řádu jiný, čilejší život, když i ženy budou vystupovat ve spolkovám životě. Právě žeua je to, jež má znáti život spolkový, hospodářský a politický, neb žena ta stává se matkou, kde připadá ji hlavní úkol a sice výchova dítek. Jen takové ženy mohou vychováva- li řádné a zdárné syny a dcery, které znají důkladně běh života jak v hospodářství, politice tak i ve spolku. Jen takové dítky mo- hou pak zdatně hájiti práv svých, vydobitých otci svými; jen takové dítky dovedou vážiti sohě té svo- body a volnosti za níž otec jejich snad co štvanec ze své rodné via sti musil ujeti. A muž, aby této vychovatelce, této matce mladé ge- nerace ulehčil, má jí v to...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 May 1909

OBZOR. Časopis hospodářský, pěněný a znlmvný. Ortfáfl S. I'. J. 8. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," lialU-ttHvIllp, Texas. A Uťiieral Farm aml Kamily Newspaper. Organ «f Ihť S. P. .1 H. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Snbscríption, $1.00 per year. Advertising rates on application. Nemluvme jen o bratrství, jako bratři spolu jednejme. ale Od chyby prý se člověk učí. Jen- že takové učení přijde někdy velmi draho. Lépe jest učiti se z cizích chyb než ze svých vlastních. Jest to lacinější. Má-li naše Jednota národu pro- spěti a vlastní sílu udržeti, musíme všemožně hledět, aby členové svou vlast' milovali a o její povznešení pracovali. Jest důležito, aby bratři orgin v řádových schůzích četli a o důleži- tých návrzích neb dopisech roko valí, což může jen dobré následky míti pro řády a Jednotu naši. Je odporučení hodno, aby řády rozdávaly navrhující listiny mezi členy a každý bratr, aby hleděl do roka přinésti takovou list...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 May 1909

Filip, když přišlo k řeči, jaké i "Ale osobo, vy jste nějak na- spořádané manželstvo s Apolenou ; durděná. Vždyť jsem vám nic ne- Povidkft i nlc« od Julie Vlasákové. Filip a Apolena Zobákový byli velmi snášenliví manželé. V celé vsi byli oni jediní, o nichž stará Křováčková nemohla říci, že se hašteřili, neb dokonce okolo ba- ráku honili, jak to o každém man- želstvu, ano i o starostovi tvrdila. Filip býval vojákem a chodil ač stár, ještě pěkně zpříma. Nebyl už také žádný mladý zajíc, když se ženil, táhla mu už čtyřicítka a Apolena byla také už 35 let, když dostala se pod čepec a jak stará Křováčková tvrdila, byla to vlast- ně Apolena, která se s Filipem o- ženila, nikoliv naopak. Bylať Apo. lena jako kyrysar. Chodila dlou- hými kroky, s hlavou do předu na- tažeuou, ale okamžitě zarazila svůj krok, jakmile bylo něco k vi- dění a slyšení, neboť byla strašně zvědavá. Nejvíc se toho ovšem dozvěděla od staré Křováčkové, a ať to bylo cokoliv, Apolena všech- no věřila a tvrdila to zase dá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 May 1909

' f "Nu nejmiň tři stovky", odvětil Soukup s takovou jitotou, jakoby každého týdne aspoň dvě kupcov- ství provozoval. '•A máme je?" ptalo se děvče. "I kdepak — to je peníz! Kde pak bych to vzali" "A mají je Zobákovi?" "I kdepak, také asi nic nemají "To jsem táda," oddychla si Stáziřka a hned se rozveselila, ne- boť když je tolik peněž zapotřébí a ani oni ani Vojta jich nemají, pak se žádný krám nemusí zařizovat a je po starosti. Však Vojtěch, který se za týden dostavil, šel ráz- ně k cíli, zařídit krámek. Tvrdil, že bude zapotřebí jen asi padesát- ky, a protože věděl, že matka má trochu peněz a na její pomoc počí- tal, nechtěl se s ní rozhněvat. Vě- děl, že by mu bránila i kdyby si ji- né děvče chtěl vzíti než Stázku a že nikdy s mírností tu záležitost 9 ní nevyřídí, a proto si přibral otce na pomoc. Za tou příčinou vzbu- dil starého Filipa z odpoledního spánku, posadil ho za stůl a dříve než matka přišla, zahájil s ním vy- jednávání. "Víte, tatínku, já vás vzbudil, abych s vámi dří...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 May 1909

Únosci ditěte uznáni vinnými. Q £ Mercer, Pa , 6. kvřtna. — Krát- ce před devátou hodinou byl dnes zahálen soud * Jamesem F Boylem, obviněným i únosu malého synka právníka Whitly. Již pKd zahá- jením sondu tlačily se před soudní síni veliké zástupy lidu, tak že se soudce dovnitř sotva dostal. Man- želé Whitlovi s chlapcem přijeli v automobilu. Porota byla vybrána hued včera a dnes ráno mohl již státní návladní započíti se zahajo- vací lečí. Líčil krátce událost tak, jak se stala, a popisoval chlapcovu Cestu po rňzných městech Potom byl hoch povolán na stolici svědků a tázán, ví li co je přísaha. Když na to postačitelně odpověděl, slo žil přísahu a výslech s ním byl za hájen. Chlapec slovy dětskými líčil, jak jistý muž, který pravil, že se jmenuje Jones, přišel pro ně- ho do Školy, vzal jej do vozíku a odvezl jej. Řekl mu, že by musel býti chlapec dopraven do ne- štoviční nemocnice a že má proto rozkaz od otce, aby jej odvezl na nádraží. Tam že na něho budou čekat kamarádi. Potom mu ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 May 1909

Okresní zprávy. Řiditelem městské Školy v Hallettsville zvolen pro příští rok opětně prof. K. A. Jones. Dr. Clifton, nový lékař ze San Antonio, má svou office v lékárně Ledbetterově. Komisařský soud nařídil šerifo vi, aby na příště nedovolil v síni distriktního soudu odbývali žádnou veřejnou schůzi, vyjma soudní po- rady a okresní konvence nebo jiné- ho okresního shromáždění. Skinner & Farley, z Indiánského území, koupili minulý týden 1430 kusů hovězího dobytka — 3 a 4 — roční voly — od dobytkářA ve vý- chodní íásti okresu po tu.00 kus. V pondělí dohnali z toho počtu ku dráze C. Turk, Oscar Karoey a Byrd Kelley 440 kusů, |ohn Smo- thers & Son 430 kusů, a C. O Fen- ner 560 kusů, a naplnili 42 kar. Povolení k sfiatku vyzvedli si Vilém Uhlářa LizzieFojtík; Chas. Macha a Marie Konečný. Pilous objevuje se na všech stra- nách. V některých částech okre- su je tak četný, že farmáři si děla- jí velice malou naději na obstojnou sklízeS bavlny. Pan J. A. Kutač obchodník z Worting, kter...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 June 1909

''tv • YOL. XVIII. HAHETTSTILLE, TEXAS, TNCRSIMV, JCTB J, 1ÍMJ9. NO. 88. ROČNÍK XVIII řlALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 3. ČERVNA 1900. ČÍSLO 38 Entered .. «co,d-.lM. „Měr «...! 1 . IHW. .t ih. «, g.|Uu„|||,. T„„. th."^Ttof H.«h , Průmyslové zužitkováni ovoce. Nemoci a cizópasnic) drůbeže. II. Senioei. 0 Dle sídla choroby rozeznáváme j choroby celkové, zachvacujíc! více j méně celé tělo, a choroby jednotli- vých ústrojův. K chorobám celkovým patří: i. Rbeumatismus. Jeví se ně- kolikerým způsobem: a) Křeče nohou a krku. Chůze stává se zprvu nejistou, prsty se ^ zkrucují, zvíře sedá na paty, nol/y slábnou, v kloubech tuhnou, hlava se táhne na zad a zejména při žra- ní se kroutí, někdy také i v kříd- lech jeví se podobné příznaky. Vyskytují se hlavně u mladé drů- beže následkem průvanu v kurníku, studených, mokrých podlah a půd ^ a pod. Často pomůže přeneseni do teplé, suché místností s dřevě- nou podlahou, teplé obvazy uebo koupání nohou v teplé vodě a tření i náležité osušení po koupe...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 June 1909

POPIS OKRESU WICHITA A OKOLÍ Podává časopis "WICHITA DAILY TIMES" o 40 stránkách, a popisuje tuto krajinu od založení až do dnešního dne. Terjto časopis obdrží každý, kdo si pro něj dopíše, úplně ZDARMA. Prvni Národní banky. Otto Stehlík, jednatel pozemků, Wichita Falls, Texas. !10 Bil S. P. J. S. T. Rozpočet na úiurti číslo 176. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že sestra Emma Vašíček od řádu Karel Jonái, řia. 28., zemřela dne 14. dubna 1909, v stáři 27 let na zápal plic. K Jednotí přistoupila 8. ledna 1903. Číslo certifikátu 2385 a dle stanev oprávněna jest k podpoře v částce 11000.00. Tento měsíc připadá také k placení čtvrtletní poplatek na výlohy ářadovny H Ř. a sice tentokrát v obnosu 25c. na mužské a 10c. na žen. •ká členy. Tento ňvyšek o pět centů na člena jest zapotřebí k napra- vení prátnícli výloh v záležitosti zemřelého br. Jos. F. Grozmana od řádu čís. 9., poplatek na Matici Vyššího Vzdělání a celoroční plat dvou úředníků H. Řádu. S bratrským pozdravem J. R. Kuběn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 June 1909
Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 June 1909

\r OBZOR. ftwopls h«sp<idáhiliý, poučný a zabitvnV, Orfán 8. P. J. S. T. V Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," llallettevlll*, Teias. A General Farm and Family Newspaper. Organ of ttie S. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advcrtising rates on applicatíon. Orgán sloužil a slouží všemu členstvu a jeho sloupce jsou každý čas otevřeny k bratrskému vymě- nění návrhů, ale jsou uzavřeny pro na cti utrhačné dopisy. Poslední sjezd v tom smyslu přijal také usnešení. Naše uváděcí obřady nejsou od- puzující, ale zkomolené jicb před- nesení, když slabým čtenářem před- nášejí se slova zcela jiná než v obřadních knížkách stojí a často směšně odporují smyslu a obsahu věty, tu pak ovšem mají špatný do- jem na uváděného čekance. Naše Jednota nesmi zůstati jen při pojišťován! členů, ale povznésti se musí k vyšším ideálům a jeden z nich bude, jak podati pomocnou ruku všem těm pracovníkům na poli naší exi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 June 1909

POUTNÍCI. Ruski pwfsť. i. Vypravili se dva starci, aby se k Bohu pomodlili, do svatého Jeru- saléma. Jeden byl bohatý mužik; fikali mu Kíinl Tarasyč Ševelev. Druhý byl nebohatý člověk, Elisej Bodrov. Efim byl mužík vážný, vodky nepil, nekouřil a nešBupal, rouha- vého slova po celý život z úst ne- vypustil, a byl člověk přísný a stálý. Dvakráte zastával úřad sta- rostův, a vždy odevzdal peníze po- řádné. Rodinu měl velkou: dva sy- ny a vnuka ženatého, a všichni ži. li pohromadě. On sám byl mužík zdravý, přimé postavy, a teprve v letech sedmdesátých začaly šediny v jeho bradě proráželi. Elisej nebyl stařeček ani bohatý ani chudý, cho- díval kdysi za tesařskou prací, ale k stáru toho nechal, žil. doma a choval včelv. Jeden syn chodil za výdělkem, druhý byl doma. Elisej byl člověk dobrosrdečný a veselý. Píval i vodku, i tabák šSupal a rád si zazpíval; ale byl člověk tichý, s domácími i se sousedy žil přátel- sky. Zevnějškem Elisej byl mu- žíček nevysoký, pleti přičernalé, s kudrnatou, k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 June 1909

< "Lacino jsem ho dostal. Nase- kej trávy v truhlík, aby měl co na noc." Hospodář vypřáhl koně, nasekal nárui trávy, vložil do tru- hlíku. Ulehli spat. Elisej lehl si na ulici a tam na večer svou mošnu vynesl. Usnul všechen lid. Elisej se zdvihl, přivázal si mošnu, obul se, oblékl kaftan a vybral se na cestu za Efimem. ví ir Elisej urazil pět verst, právě sví- talo. Sedl si pod strom, rozvázal mošnu, aby přepočítal peníze. Zby lo mu sedmnáct rublů, dvacet ko pejek. "Nu," myslí si, "s tím za moře nepřepluješ. A jmenem Kri stovým almužny prosit, — abych ještě více nezhřešili Kmotr Efim i sám dojde, za mne svíčku postaví. A obrok zůstanu do smrti dlužen. Dobře, že pán jest milosrdný, po> shoví." Elisej se zdvihl, a šel nazpět. Vesnici obešel kruhem, aby ho li- dé neviděli. Záhy došel Elisej do mů. Když šel tam, zdálo se mu to namahavým, jen stěží vlekl se mnohdy za Efimem, ale nazpět s pomocí boží šel lehce, a unavení nezná. A přišel domů. Na poli bylo už sklizeno. Domácí lidé se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 June 1909

Roscnberg 24.května.—Téch 5 galonů té kořalky, kterou jsem míl zavézt s bratrem Mikeskou až kde- si za Giiy, k panu Praktikovi, jak bylo uveřejněno v 40. íisle Svobo- dy a podepsané Jos. Mikeska, mě nezmohlo. To si kdosi z uás utro- pil blázna a mně a iné cti ublížil a chce také ublížili mému obchodu. Bratr Mikeska mi dopsal, že onen dopis nepsal a že se tím cítí ura- žen. K tomu podotýkám, že bra- tři Kolaja a Ripl své farmy nepro- dali ani je nikomu nenabídli. Te- dy onen dopis obsahuje jen pou- hou lež. Bratr Mikeska by měl k tomu přihlednonti, aby věc ta by- la vyšetřena a onen pisatel stihán. ÍJa vědomost dávám, že nově se hlásící řád svolává schůzi na den 6. června do mého office. Přál bych si, kdyby někteří starší bratři při- šli mezi nás a byli nám nápomocni. Frank Matula. DARMO $24.69 hotově. Pi&te dnes! 30 Ib. Cana Naše obchodníkova, cena. nkru, iiajjemnflj*i výoh. zrnitý II.N) • .75 tSknihlu výborných sardinek volej! 1& Ib nejlepfti rýže 1.5U 10 krublu ranného brn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 June 1909

i\ \ fv- Lf l ft-u I [i dr: " ICHTERS i^rrm-rf f,«ňňTrrrmi PAINEXPELLER J^ojistíte se proti bolestem a xtráté Jasu, jeet- lile použijete při rheumatisnju, neuralgii, gicljtu, vymknutí, pohmožděoí, tuhosti svalů, nastuzeijí. atd. Dra. Richter-a PAIN-EXPELLER Má léčivý a utišující vliv na bolavé Části těla,* jestliže ho večer řádně na bolavé místo vetřete. Ve vSech lékárnách. 25 a 50 centů. Dejte pozor na kotvovou ochrannou známku. F. AD. RICHTER ©. CO 21B Pearl St„ New York. s Okresní zprávy. Školní výbor přijal tři učitele pro zdejíí školu, a sice slečny: Eoline McCracken, Rush Anderson a Em nia Searcy.— Pro čtyry učitele je ještě místo. Slečny učitelky Mc Kennon, North a Maney nehodlají více svá místa' nastoupiti. — Pro černošskou školu ustanovení W D. Newton řiditelem a P. S. Ste- vens a Cora iiacon učiteli. — Vý- bor zárovefi povolil vydání za $i8- goo bondft na postavení nové Ško- ly. Jakmile bondy budou potvr. zeny generálním návladňiui, uza vře výbor smlouvu na stavbu. Okresní...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x