ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 June 1908

"1 ekly dent Weekly neral News. ished on the Rates 50c. Liberal dis- VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för sven» skarne & 9t":liahafsku$fen. Utgifves hvarje torsdag. Vestkustsn är spridd utmed hela StiUäkafskusteji cch utger d sr för ett präktigt acu?.r.5mecram ÅnnonSpris; *cc. pr tura; "tiiand Issuing icc. pr rad, pRE:cr:^£ERATiONSPRrF. Helt år... $2.00 j Fjerdedels Ar $0.65 Halft år .,.1.25 { IJtt till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission; Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras; "VE3TXUSTE>" " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, Sam Francisco -rFrisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. YESTKUSTEN — The West Coast. IndependenSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gener"Vestkusten" is tfoe oldest Swedish Newspaper publishPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Licount on yearly contracts. Published every Thursday. Ad...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 June 1908

t ' t t -T.Jr. -t, . -t. .*>. VTTVTTViT honom af konung Edward erbjudna storkorset af Victoria-orden. Hr Knudsen förklarade att han som principeiell motståndare till ordensväsendet ej ville mottaga nådevedermälet. Kung Edward säges lia bedt honom trots allt mottaga denna utmärkelse, men hr Knudsen vägrade Snvist, livilket väckt ovanlig sensation. De socialistiska bördornas tyngd. Fredriksstads maskinarbetareiörening liar nyss fattat ett rätt märkligt beslut, i det den efter en skatp debatt och med betydlig röstöfvervigt anmält sitt utträde ur den norska socialistiska landsföreningon. Eliurn, beslutet inte är af politisk natur, får det —- skrifver "Morska betydelse. Beslutet har nemligen sin anledning i de stora ekonomiska anspråk, som ställas pä föreningen, senast genom en förhöjning af afgifterna till landsorganisationen och till en socialistisk ortstidning. Det påstås, att flera större fackföreningar i vFredriksstad tagit under ompröfning, huruvida de icke böra lemn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 June 1908

DR. GIBBON Denne gamle tillförlitlige, och valkände specia* list i San Francisco fort» far att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhse, r.leet, Striktur, Syfilis i alla dess fot mer. Hudsjukdomar, Nei/ösa åkommor. Allmän svaghet, förlorad könskrait m. m., vare sig si el flor* jg vållad eller ej, och hvil kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragett. het, WertVclappning, svaghet i rygg och ben, för. lust at mnuiet, finnar \ ausigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Francisco i 47 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. Dr.J.F.tiIBBON, 1944 Cal i for nia St., San Kranciöco, Cal. Nar ni skrifver nämn annonsen N svaga? na. Vi äro de enda uteslutande utsom PERSONLIGEN behandla och ågon PRIVAT ÅKOMMA när vi äro ghet:. genom...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 June 1908

CHAS. PLAMBECK, SAN FRANCISCO 3123 16TH STREET, nära Dolores Alto en släkting till Lang's miss Josefina Johanson, född i Grefje, Skåne för 31 år sedan. Miss Joliansön har varit medlem i de lutherska församlingarne i Los Angeles och sist i San Francisco. Hennes sjukdom var lungsot. Hon efterlemnar här sörjande systern, mrs Fred. Olson. Aftonunderhållning och Dans Symaskiner! Alla slags nya och begagnade Symaskiner .säljas pr kontant eller på afbetalning : : : Gamla maskiner tagas i utbyte mot nya. Försäljningsagent för SINGER och WHEELER & WILSON maskinerna. Alla slags symaskiner repareras med garanti. BAR OCH LOGIHUS är beläget på 3417 16th st., nära Church. Cederlunds Söners Punsch, ! I svenskt Bränvin, norsk Aquavite, Carnegies Porter samt amerikanska likö. rer alltid på lager. MÖBLERADE RUM med fria bad för herrar 25c. pr natt. , Göteborg, Sverige. EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter Alaska Commercial Bldg., 110 Front St., San Francisco, Cal. JAS. W. REA C...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 June 1908

When in doubt? CALL FOR A GLASS OF OLD JOES STEAM BEER IT'S PURE, THAT'S SURE. BQg,llr^ery CARM1CHAEL. BALLARIS & CO. Furnerar kläder till alla slags män Klädeshandlare, Haberdashers, Hattmakare och Skräddare. 55-59 So. 1st St., San Jose, Cal. Telefon John 1301. Skönhet, stil och komfort finnas alla förenade i korrekt afpassade glasögon. Vi egna stor uppmärksamhet åt de små dealjerna. VptiClWl 156 & first 5t. San Jose. Santa Clara Wine Depot CAKDIOI. & CAPPA, Egare. Viner och Likörer i parti och minut. Familjeleverans en specialitet. 100 East San Fernando St., Jan Jose. Telefon Main 30(i L. Wood row Pres. & Mgr. |i !W. Iv. WOODROWj Hegrafningsentreprenör och Balsatnerarc g| 117 «0. ist Ht„ Hau Jose, Cal. I Kontor Tel. Main 91. bostad Tel. Main 312 DR BERTHOLD CHRISTENSEN, 517 23d st., near Telegraph ave., Oakland, Calv Ledande kvinnospecialist. Ku- i n nu ena mal, i största praktik, ty jag har den stör- i !sot, sta erfarenhet och bäst ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 June 1908

DR. E. THIELE, Den Tyske Specialisten förKroniska och Privata sjukdomar hos MÄN och KVINNOR har åtcrvä nit "till staden och öppnat kontor i no. 1979 Suiter Street, nära Fillmore Street Om ni är lidande från privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, ntslfg, onaturliga oordningar, striktur, svullnader eller bölder, blås- och njurlidanden, och har sökt hjelp utan resaltat kan jag lx>ta eder genom min nya tyska metod. Jag misslyckas aldrig och garanterar hvarje tall. # Priserna resonabla. Rådfråga ingar fritt. JSL JNieisons Speeemhandel Gods levereras öfverallt i stadeu PRIEST Fotograf Dubletter kunna erhållas när som helst. 2533 Mission St., mell. 21st & 22nd Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och Svartkrita. San Francisco. THE "AGAIN" SALOON 43 4th Street, hörnet af Jessie San Francisco. Fullständigt lager af inhemska och importerade svenska likörer såsom svensfc Punch, svenskt Bränvin, Malörtbränvin, Carnegies Porter, Etc. O. E. RO...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 June 1908

HAFSBAD. "HemätYändande Kapitalister!" Den för sin naturskönhet, öfver hela verlden, snart sagdt, bekanta badorten "FURUSUND" med alla sina nya restaurerade Hotell och ett 70-tal villalägenheter fullt möblerade, säljas på fördelaktiga vilkor till enskild. eller konsortium. Brandförsäkringsvärdet 555,000 kr. Ett kartlagt villaområde med cch utan villor, idylliskt beläget, har rönt lifligt intresse. 20 st. mindre och större öar tillhöra Furasund, lämpliga till bebyggande. Godt fiskvatten. 30 stycken kreatur föder jordbruket. Direkta förbindelser dagligen med Stockholm, Norrland, Finland och Ryssland med Nordens elegantaste ångare. Full — telegraf- och telefonstation pä platsen. Badorten besökes af många tusen personer från alla verldsdelar- ' årligen. Vinterbonade Villor på fri grund till salu - och till uthyrning. * Illaluktande armsvett iir ett stort /behag som lätt aflägsnas géuom att .imellnnåt tvätta sig under armarne med Dr. F. Håkanssons SALUBRIN. Svenska f öreninöar. SV F. MSK...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 June 1908

... VEfiTKUSTEN. TorkUgan (Un 1 Jaui 1003. 63 s Market Street Hörnet af New Montgomery St., San Francisco. Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige Intresse betalas å vanliga insättningar med 4°0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till saln. Svenska talas och s trifvifc CiEOKtiE M. «UjöI2Bl2CJ£, Bitr. Kasaiir. NU iir il™ behagliga tirten ntr prenumerera pä VESTKUSTENJ 4 Procent. *= olet^opolis" trust & savings bank j henry johnson son IMPORTERARE AF SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER Alla slags goda matvaror från Gamla Landet. 12 MARSHALL SQUARE, Multemot 8th och Market Sts. h h R(Förut i 110. 1045 Howard St. mellan 6th och 7th) the johnson foto studio (torut i no. 10/4 6th St.) är nn öppnad i sin nya lokal i Arcade Bldg., 1228 Fillmare St.. nära Turk, hvarest mina skandinaviska vänner och kunder äro mer än välkomna. Bättre arbete än någonsin. Tag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 June 1908

23:je årp. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 11 Juni 1908. VESTKUSTEN — Liberal Politfak Veckotidning for sven» skarnc å StUIahafökusten. Utgifves hvarje torsdag. V estkusten är spridd utmed hela Stillaha&kustcn och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Atmon-spris: 50c. pr tum; blaud läsning ice. pr rad. Prenumerationspris iA^r $2.00 I Fjerd edel s Ar $0.65 Hällt år I>25 j ijtt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VestkcsTEN.- " , ALEX. OLSSON, UTQIFYflRE. 30 Sharon Street, San* Francisco. ■ 1 ■■ w Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN The West Coast. IndependeSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gene"Vestkcsten" is the oldest Swedish Newspaper publisPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium Rper inch each insertion. Reading notices ioc.prline. Lcount on yearly contracts. Published every Thursday. Addr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 June 1908

2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 11 Juni 1908. Till "VESTKUSTEN,- " 30 Sliaron Street Härmed närstlutes $ , sSTEN" för år (Om) Ny prenumerant (Namn) (Om) Gammal prenumerant (Namn)Sund tidningen från och med den N40111:A dre ■ uu B r hem*'1?! postUon- pOG VjUm o SÖ®»® n- pOG o SÖ®»® pn.ro S-100-års-minnet af slaget vid Pnlkkila firades den 2 maj å orten, skrifves till "Nya Pressen" med en enkel högtidlighet, till hvilken samlats hundratals personer från trakten. Festen egde rum å stridsplatsen, kyrkobyn, och programmet upptog tal, deklamation, sång och musik. Ett stenkummel hade uppförts å platsen för deh afgörande striden. Å ungdomsföreningens lokal framställdes tablåer. Kyrkliga utskylder i Finland. I Finska Missionsbladet läses: Utmätning af de kyrkliga utskylderna till lutherska kyrkans presterskap har nyligen försiggått hos^ett antal hemmansegare i Forsby. De betalningsskyldiga, hvilka alia, äro dissenters, hafva vägrat erlägga de kyrkliga tfgifterna till den lutherska kyrkan, emeda...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 June 1908

John A. Halpin, Attorney At Law. liådfragningar fritt. Hehandlar skilsmessomål. Fastighets- och in teckningsfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. %6 Market St., (Dean lildgj Room 33 (förening med Turk och Mason Sts.) Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt till yrket hörande arbete utfcires noggrant. Grädde, Agg och Smör från San Carlos Dairy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 14th & Henry. Orders mottagas och levereras. DR. GIBBON Denne gamle tillförlitlige och välkände specia list i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhse, Gleet, Striktur, Syfilis i alla dess former. I Hudsjukdomar, Newösa åkommor, Allmän svaghet, förlorad könskraft jm. m., vare sig sielfför!vållad eller ejoch hvil jm. m., vare sig sielfförI !vållad eller ej, och hvil kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ring i ning i ör...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 June 1908

HAFSBAD i ❖ <• t A ❖ ❖ Sveriges Badort Vistelseort Bostadsplats ar t Fashionablaste Helsosam måste Naturskönaste ❖ ❖ ❖ <9» *> ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ * * beläget Qndast 2Vz timmes väg från Stockholm, i den mångbeprisade stockholmska skärgården, med en ytareal af cirka 300 tunnland jord styckad i smärre egendomar, erbjucles härmed till mina landsmän i Amerika — åt dem, som ännu en gång vilja ha ett hem i det gamla landat — ett litet hem att tillbringa sina återstående dagar uti. Ett 70-tal villor finnas redan uppbyggda af hvilka flera finnas till salu med sin lilla jord till. Hufvudgården har 45 tunnland jord i åker och glfvor ypperligt tillfälle till trädgårdsskötsel. För fiskare är Furusund ett Eldorado. För sportsmän är det en plats där otaliga tillfällen gifvas till jakt, segling, kanoting under sommaren, och äfven all slags vintersport i det fria. Egendomar kunna fås från $500 och högre. Under det sista året har jag sålt ett 10-tal villor och smä e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 June 1908

Ci. A. KAEDING San Jose, Cal. Svensk Skrädderiaffär. j Kapital Stock $250,000.00 Surplus and Profits Platsen att insätta edra besparingar. $156,921.04paringar. $156,921.041 its W. Santa Clara St., SAN JOSE, Telefon White i.vil CAL. j •£ Surplus and Profits -VTJSTKEflTEtL Torstlagan 'len., i JUni .- 1103. Stilla h n f sk u jften. Fresno, Cal. Ruth Erickson hetto on ung svensk flicka, som härom <laaen föll -af en sp&rvagu och skadade -ig su illa i hufviUlot, att hon i sanslöst tillståiul forslades pr ambulans till hospitalet, der hon ej förrän tingen derpÅ aterlir-k medvetandet. Hiss Erickson har vistats här i landet blott en kort tid och var vid olyckstillfället i tjenst hos familjen Frank Grav. Dii delta skrifves är hen på bättringsvagen, men ännu ganska sjuk. Tonopah, Nev. Stadsstyrelsoft hai stiftat en lan. som förbjuder någon person att gä pa trottoarerna eftoi mörkret, och den som gui- utefter nugot hus vid nattet iden blir nedskjnten af polisen. Midt ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 June 1908

W. M. GLEESON, Egare. Verldsvid spridning. Ingen kan göra ett misstag rörande fördelarne hos en skrifmaskin som pä 17 ars tid gjort sigen marknad öfverallt i den civiliserade verlden. Denna internationela endoseriug af 'v The Smith Premier Typewriter bevisar var rätt att erbjuda eder denna maskin som verldens förnämsta skriftliaskiu. Skrif till oss eller hvilken som helst Smith Premier bratichaffär för en detaljerad beskrifning af dess fördelar. THE SMITH PREMIER TYPEWRITER CO. 1211 SUTTER STREET, SAN FRANCISCO, CAL. <• * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * « * *. :• * * * * * * DR. SALUBR1N Hästa botemedel för svullnader pch inflammationer; för sar och kontusioner; för frost ocli brännskador, l'ris 50c. per ila ska (4,'j oz.) TOALETT-SALUBRIN, ett fint toalettpreparat af högsta värde för hudens, slemhinnornas, tändernas och hårets vård. litt präktigt medel mot nijäll (dandruff) och i många hudsjukdomar. Pris 75c. per (laska (6 oz.) SALUBR1N-I...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 June 1908

ocli Juvelonirc:. I M maion St., Nytt. Inger al tir, juveler ocli smycken. Repniafioiint utföras skyndsamt UTVECKLING. AF AUG. STRINDBERG. Han störtade ut ur rummet och ner för trapporna, slog upp bomnuirne, öppnade låset och var ute i friska luften. Men då han sprang ut för trappan, möttes lian af Botvid, som frågade honom hvarthän och utan att vänta svar skyndade in i huset. Giacomo skyndade sina steg till kyrkan, hvilken var öppen natt och dag. Han ville se sin Maria, den han älskat oeh hvars bild han återgifvit som den unga modern. Den svala luften återgaf honom lugn, och lians tankar blefvo kallare, och de tänkte: jag älskar ju icke hennes kropp, ty den ligger ju deruppe i sängen, jag älskade icke hennes själ, ty den dväljes ju ännu deruppe i hennes kropp, jag älskade hennes skönhet, det är något annat och högre än både själ och kropp. Nå väl, jag vill se hennes skönhet igen och dyrka den, och den bor här. Han öppnade kyrkdörren och trädde in, slog eld och sökte sig fram till M...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 June 1908

i 8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 11 Juni 1908. SVENSKA I.UTH. KBENEZER KYRKAN. I5*le oc)i Dolores St sondagar: Utyjmcssa kl. n f. in.. IknMIMAt kl. v Söni1flg.,skoln kl. Ij ^ ^5 C. m. ugdnmsmtfte hvat fre■lagr.kvitll. Telefon Market 3 so V/ I'ltiLir ankrf.r.v, ... m. Pasioh Bostad: 20S Dolores st., stras intill kyrkan oil kostym. 011 hatt. . v.,, borde ej försutntili .Johnsons inedau oil kostym. 011 hatt. . v.,, borde ej försutntili .Johnsons inedau * ' liar vid köp af • underkläder o. s ma att komma denna godtköpsförsäljuing pågi;r. Stadsfäderna ha nedsatt telefonbolagets taxa med omkring 10 procent. hvadan subskribenterna al' telefoner hädanefter skola få en motsvarande reduktion i sina telefonutgiftcr. hopj pas vi. Bogserängaren "Defiance" skutte i måndags försöka hjelpa ångareti ''Governor- '' "komma in till M3- .. Broods -1 , e e n r , a r a h wav varf för att aflasta spanmå), | hvarunder draglinan af bröts oeh lifiteu koin under den stora ångarens for! på så siitt. alt den kantr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 June 1908

No. J25. 23:je arg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 18 Juni 1908. VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för sveiiskarne å SMlahafsk*sten. Ulgifvés hvaxje torsdag- '- . V £st KOSTEN ax sprida utmed he)h Stilhtfiafs&usten och utgör derför ett präktigt annonsmedium Anno^fpris; $oc. pr turn: bland läsning 10c pr rad / PkRSrMRR \TlO\*RPf*JS rlalft^L "/ $2'°° ' Fjärdedels ar $0.65 a*" ar 4 1.25 | fc.tt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som tur Redaktion såväl som expedition adresseras:''V£stkcste:c.- '' ALEX. OLSSON. UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. IndependeSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gene"Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publisPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium Rper inch each insertion Readiug notices 10c. pr line. Lcount on yearlv contracts. Published every Thursday. iiAd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 June 1908

r 2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 18 Juni 1908. KTJRIKO är husmedicinen. Den åtskiljer alla orenheter från systemet ocli alstrar nytt, rikt, rödt blod oeh bygger solida ben och starka muskler. Tillredd af helsogifvande rötter och örter är den särskildt lämplig för barn och personer med svaga konstitutioner. I bruk öfver ett hundra år. är den ej längre ett experiment. I olikhet med andra mediciner kan den icke erhållas å apoteken, utan tillhandahålles allmänheten direkt af de ende tillverkarne och egarnc. Adressera DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 112-118 So. Hoync Ave., CHICAGO, ILL. fe konungen, försvarvusoiidet. ocli ul rikesstyrelsen. De financiella mellanliafvandena ordnas genom utbetalning af l1;)'million kronor från Danmark. Meningen är att förslaget först skall föreläggas alltinget. Sedan den gemensamma lagen eventuellt antagits af alltinget, skall den därpå föreläggas danska riksdagen. Mordbrandsepidemien i Köpenhamn. Köpenhamnspolisen liar lyckats anhålla gerningsmänn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 June 1908

John A. Hal pin, Attorney At Law. Rådfrågningnr fritt. Behandlar skilsnies- j sorriål. Fastighets-och inteckningsfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Kö- : pebref granskas. 966 Market St., (Dean lildg) Room 33 (förening med Turk och Mason Sts.) ______— i Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant;, Andrew Nki.skn, Egare. Market Upholstering and Furniture Co. MÖBLER Möbelstoppning, tillverkning af Madrasser, Carpellagning & Cleaning, Bolstrar, Rullgardiner, Linoleum, ni. m. till salu. 2176 Market St.. bredvid svenska hallbyggnaden. Chäs. Anderson 8VEN8K ASK AN V AGENT VESTKUäTJjN. ALLMÄNNYTTIGT. (Klipp ur och förvara detta.) Hicka kan botas genom att förtära en i ättika doppad sockerbit. * ' . Mot brännsår hjälper att bestryka stället med innehållet af ett ägg, som vispats till en massa. Smärtan- ' går bort och brännsåret efterlemnar icke ärr. * Ett bra medel mot mjäll är att tvätta håret med vatten hvari kamfer ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 June 1908

SCANDINAVIAN SAVINGS BANK t OpH San Francisco. M. N. Nelson var namnet på en man, från Spokane, Wash., som hyrde ett rum den 8 dennes i St. Anthony "Hotel, 825 Howard st., gick t ill sängs på kvällen och blef morgonen derpå funnen död i bädden mod ett skottsår i tinningen och med revolvern vid sidan. Vid-undersökning i stadens likhus, dit hans lik affördes, fann man $218 i et 1 bälte, som var fästadt rundt lifvet, samt att hans namn var M. N. Nelsön från Spokane och vidare genom bref att han var något slags handtverkare, men dessutom ingenting annat, som antydde hvem eller af hvad nationalitet han Kineserna här i staden ha föranstaltat "boycott" mot alla japanska varor och uppmanat alla sina landsmän att ej ha något som helst kommerciellt eller annat umgänge med "de listige japanernjr" Denna order tros ha kommit frän "det himmelska riket,- " d. v. s. deras hemland Kina, oeh kommer antagligen att noga efterlefvas. De lokale japanerna synas nu sitta ganska hårdt inklämda mellån sin eg...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x