ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 26 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 22. prosince 1939, Koutek pro Dítky PSANÍCKA DO NEBE. Píši ti, Ježíšku, psaníčko, dnes večer už je Štědrý den, a já jsem z domu tak daleko. Jak ty mne letos najdeš jen? Prosím tě, neklepej na okno, co vedlo do polí, za náš dum, kde tmavé kopce Šumavy se vzpínaly pyšně k nebesům. Nikdo by nepřišel otevřít. Tak náhle jsme museli do dáli! Kůň, cos mi dal loni k vánocům, 1 hračky mi tam zůstaly. Prosím té, nového nec,hci nic Jenom svého drahého koníka, co zůstal mi v starém ,domově. On jistě pro mně nařjké! Ty to přec můžeš, Ježíšku, co nemůže už nikdo z nás, navštívit starý domov můj, a Šemíka mi vrátit zas. Víš, já mám jenom velký strach, mamince také hlas se chví, říká, že v nový domov náš Ježíšek netrefí. A proto posilám psaníčko. Poznamenej si, Ježíšku: Jsem Venda Čech a bydlím teď ve městé pod Brdy, ve Mníšku. Máme tu jen tmavou komůrku okénko vítr sněhem zvál. V svatou noc bude v něm svíčika, abys to dlouho nehledal. D.H. )0( Vánoční pohádka > , "Kampa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 27 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

A A V pátek, dne 22. prosince 1939. Co se naučil od Dobromila Nováka to podává a něco přidává do Čechoslováka john gajevský. cechoslovAk Údery kladiva rozdrtí sklo, ale utuží ocel. Přes všechna ponaučení, přes vše- chny zkušenosti a poznatky, jež až dosud načerpalo, nedovede se stále lidstvo sprostit nedůstojných, ne- čestných a nemravných choutek a činů. Nedovede načerpat dosti síly, aby se vyhnulo strašným a osudným omylům. Není u každého jednotliv- ce, není to u každého kmene aneb národa, ale přece je to tak rozšířeno, že tím trpí celé lidské pokolení. Po- dívejme se jen na svět a vidíme, jak v mnohém směru převládá tu mís- to humanity surová brutalita a mí- sto zdravého rozumového uvažování a smýšlivosti nerozvážná unáhle- nost a nesnášenlivost, směřující k potlačení a odstranění člověka ji- ného názoru aneb jiné rasy. Jak mnoho ještě bude třeba skutečně poctivé, neochvějně důkladné a krajně cílevědomé práce, než se lidstvo zbaví oněch osudných omy- lů, nesvárů a bojů, které brz...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 28 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. Čechoslovák %J, - •• J kama, ovšem Icík dostal taky a si-] stonal se chudák, ale obě nchy mu Vánoce doma a Jinde ce celou půlku. Doma asi otec S: museli uříznout v kolenech. Ten nim "vážně mluvil", neb od té do- by od nás nevzal nic co nebylo "ko- šer". Pes ale tam chodil dál. Říka- Pro vánoční Čechoslovák Jo5 Havlíček Vánoce jsou velice sentimentál- 11 ism€ že tam chodí na svačinu ní svátky. Může je sice člověk sla- a já jej nechal chodit, a dělil jsem vit kdekoliv, ale mají-li to býti se s ním o buřty nebo salam. pravé vánoce, musí se slavit doma Jedny vánoce jsem s avi v Ham- v kruhu rodiny. burku. V cizině bez krajana byl , .. .. ! jsem tam teprve kratky cas. Zadně Když se tak divam na svůj život zvláátni zvyky tam neméli( ieda za sebou, slavíval jsem je všelijak. lQ ^ námořníci v hospodách chlas- Doma však to bývalo nejlepši. Pa- taU tancovali jak na gtédrý ve- matuji si, že když mi bylo asi 4 ro- čerj tak na Boži Hod ky dostal jsem dřevěného hou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 29 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK I '{$ O národní suverenitě Slyšíme dnes stále znovu a se všech stran, že Evropa se musí no- vě organisovat, a to na základě fe- deračnim. Připomíná se při tom, že jednotlivé státy se musí vzdát aspoň jistou měrou, ne-li vůbec, své suverenity, a tato připomínka se uvádí zvláště vůči malým a menším zemím. Jako obvykle, když svět je v přerodu, uplatňují se ob- rovité plány, o jejichž konkrétním provedení nemá nikdo ani nejslab- ší představu. To jsou — říká se s velkolepou velkorysostí — detaily. Otázka, jak se na př. v budoucí Evropě dohodne Maďarsko s Ru- munskem nebo Polsko s Ruskem, je podle těchto tvůrců nového svě- ta pouhý detail. Pravda je, že na tuto velkorysost zašla ta Evropa, která vyšla z ver- sailleského míru. Zejména pro vel- mocenské státníky bylo příliš mno- ho věcí pouhým detailem. Ve sku- tečnosti se do řešení nemohli pus- tit proto, že jim dosti dobře nero- zuměli. Proto řekli, že to jsou de- taily, a plody této velkorysé n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 30 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Čechoslovák V pátek, dne 22. prosince 1939. Z města a okresu — Na velkoporotu okresu Mc Len- nan pro leden byl z West vybrán R. J. Marák. ■ • Bf Do rentu 10 akrů pozemku u mésta West. Hlaste se u Mrs. Rosie Vrána ve West. • • — Manželé K. Bartkovi z Port Worth, zastavili se ve West, když se nalézali na cesté do Temple ke svým příbuzným. • • VHT Obchod Community Store bude otevřen každý večer až do svátků, by mohl nákupnikům náležité po- sloužiti. • m — Manželé Alois Cviklovi až z Los Angeles, Kalif., přijeli na ná- vštěvu ke svým příbuzným ve West a okolí.' • m W Vhodný vánoční dárek jest vaáe fotografie. Obstarejte si Ji za- včas. Urbanovský Studio. (5t), • • mm — Rev. F. J. Kostohryz z Temple] — Letos jako v minulých letech, meškal v pondělí ve West a při té bude sloužena slavná půlnoční mše příležitosti předplatil Čechoslová- \ svatá v den Božího narození, který ka sobé a svému bratru v Austinu.' připadá v pondělí ráno a pak budou Srdečné díky. | následovati další mše a pobožnost...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 December 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány nn tuto adram: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. \x\- Ov X S*> i-'" * \ ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDUI Šířením tohoto listu, Siříte prav- du, kter u by /dý mél vědétt. 4> j, svorností do- Pouze uvédo* bude sl f / lid t T - xasu r -\cc cV í A AND WESTSKE NOVINY ■ ./V V ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍSLO 52. Entered as secoad-class matter January 2, 1920, at the p ost offlce at West, Texas, uider the Act oť March S, 1879. 29. PROSINCE (DEC.) 1939. Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Ruské vojsko, voznice a obrněné trucky jsou na rychlém útéku k arktickému pobřeží, jsouce pronásledovány finskou protiofensi- vou nad polárním kruhem, co sněho- vé bouře zkazily účinnost sovětského mechanického válečného výzbroje a letectví. Pozorovatelé na norvéžských hra- nicích viděli ruské vojsko spěchati severním směrem v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 December 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek dne 29. prosince 1939. MARIE KYZLINKOVÁ: DVĚ MATKY ROMÁN Vzpomínky na něho byly stále stejné živé. Vždyť je- jí díté bylo jeho obrazem a připomínalo jí ho vždy vý- razněji. Když přiblížilo se druhé výročí Stáňova narození, by- la Božena již klidnější. Přicházely sice ještě chvíle smutku a bolesti, ale stačilo, aby k sobé přivinula své áiti, a ihned pocítila úlevu. Není ubohou, má-li svého hošíka a je-li tento zdráv! "A oba máme naši milovanou tetu", dodávala v du chu. Dovedla oceniti, co paní Haufová učinila pro ni a pro malého Stáňu. Nestačila ji ujišťovati svou vděčností, ač paní Antonii každá chvála se protivila. "Jsem bohaté odškodněna za vše láskou tvou a tvého dítěte. Když slyším jeho roztomilé "těta", zdá se mně, že jsem opravdu vaší příbuznou. "Není-li mezi námi příbuzenství pokrevního, jsme za to duševně si blízkými, tetinko. A to má též svůj vý- znam. Jsi mému chlapci a mné nej dražší bytostí na světě. Nebýtl tebe, kde bychom byli? Náš život patří to- b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 December 1939

V pátek dne 29. prosince 1939. Shiner, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka; — Přiložené naleznete poukázku na $2.00 co předplatné na Čechoslovák na rok 1940. Dochází nám správně a jsme se vším spokojeni. S krajan- ským pozdravem. Frank Mikeska. )0( Tuxedo, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! — Přiložené zasílám $2.00 na předplat- né a 35 c. na kalendář Amerikán. Zdar! Vše dobré Vám přeje, Rodina Jim Neuman. ČECHOSLOVÁK Vysoký tlak krve snížen! "Chicago, 111., 7. srpna 1939. — Ctění pánové. Opět objednávám od Vás léčivou bylinu Rosičku proti vy- sokému tlaku krve. Měla jsem tři lé- kaře, ale nemohli mi od vysokého tlaku pomoci. Jeden mi dával pi- lulky, druhý mně vzal kvart a čtvrt krve, a třetí mi dával elektrické 'treatmenty', ale mnoho to nepo- mohlo. Tlak můj byl od 200 do 240 stupňů. Až jsem četla o Rasičce. Od té doby co ji užívám stále třikrát denně koflík odvaru oslazený me- dem, můj tlak nevyšel (nejvíce po praní prádla) na 190 a od té doby drží-se stále od 160 do 175 st. Nepí-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 December 1939

prosince ČECHOSLOVÁK AND WESTSK£ NOVIN* Published every Friday by CbchoslovAk PUBLISH. CO. wpst Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jo«. F. Holásek, 8ec'y-Treas. potká s úspěchem, poněvadž církev- ních nesvárú již delší čas nebylo pozorovati. Máme ale za to, že pre- sident Roosevelt měl na zřeteli je- ště jiný účel, když vyzval všechny církve ke spojení a ten byl, zasta- viti postup komunismu na zapad. President pravil ve svém prohláše DIRECTORS: auk. J. Morris, Jos. F. Holásek, y. j. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Papírová vojna. Anglická vláda uznala před něja- kým časem za nutné dá ti do veřej- nosti některé diplomatické doku- menty z tak zvané modré knihy. Většina těch dokumentů týká se pol- ské krise, jednání anglického vy samozřejmě monarchista a militari- sta, což v monarchistickém Něme- cku znamenalo všecko. Dnes jsou tam ty dva pojmy odděleny. Mo- narchismus je tam "za rohem", ale co se týče militarismu, Hitler v jed- né ze svých řečí v Reichstagu pro-- POSTU...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 December 1939

V pátek dne 29. prosince 1939. Čechoslovák VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. ště veřejně neprohlásili, ale možný- mi kandidáty jsou všecí. Vzal mazlíčka sebou. Fr. S. King, 611etý, z Colorado Springs, Colo., do- bytkář, zavolal svého psa, zastřelil jej a na to zabil sám sebe. Zoufal si nad špatným zdravím. Zloději. — Martha R. Gandy, dce- ra našeho okresního soudce, bude podruhé opatrnější a nejhorší při tom je, že musí nákup dárků, dnes v sobotu, kupovat znovu. Více nežli za $200 dárků bylo jí ukradeno z auto- mobilu v Corpus včera večer. Tož Hitler začíná novou taktiku. Kdo ví, nebudou-li taky bombovat jejich města a střílet vojsko, aby to Srdečný dík všem těm, kteří si na nás vzpoměli s vánočními pozdravy a zvlášť těm, kteří i s dárky na nás pamaotvali. Všem přejeme to nej- lepší v novém roce, zvláště hojně zdraví. Já letos žádné vánoční po- zdravy neposílal, řekl jsem si, že ten půlák raději pošlu těm tak potřeb- ným legionářům. Náše přání od No- vého roku vypisovat, není z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 December 1939

Čechoslovák V pátek dne 29. prosince 1939. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. OBR - ŠVEC — BAŤA. Z mnoha milionu lidí zdaří se jen Jednomu dokázati to co vykonal se zdarem Tomáš Baťa, náš český člo- věk, který udělal z nepatrného mě- sta Zlína malé velkoměsto — a do- kázal to pouhý švec. Byl tento český švec pozoruhod- ným zlínským člověkem, který drtil konkurenci, drahotu, nezaměstna- nost a zdrtil starodávnou metodu výroby obuvi. Baťa — toto krátké ale výmluvné a zvučné slovo nezna- mená už živého člověka Tomáše Ba- ťu, ale jméno Baťa se začíná ozý- vat! zde u nás v Americe, kde začí- ná stavéti továrny na obuv blíže Bo- stonu. Na severu jsou jeho obuvnické filiálky roztroušeny skoro všude a myslím, že až výroba obuvi zde v A- merice v Baťových továrnách půjde tempem Jakým ho zemřelý, vlastně TÝDENNÍ ZPRÁVY. — Z Austinu ze Státní university] — Na vánoční svátky přijel domů přijel domů ku svým rodičům mladý Jessie Skřivánek, syn manž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 December 1939

V pátek dne 29. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK W Tulsa, Oklahoma, 24. prosincee. Milý redachtore a čtenáři! Tak ten mezinárodní "cirkus" byl na týden trochu zastíněn tou vánoč- ní náladou, ale teď už je po svát- cích a tak tedy se točí zase vesele dál. Kam se ženem? To nikdo neví a každý jen hádá. Neni-li ale člověk zrovna slepý, a je-li trochu cynicky založen, tak si to může vypočítat. Je to tak divné, že když tak tako- vý smrtelník žije půl století, pozoru- je věci okolo sebe a poslouchá, co ty národy tak mluví, nemůže se ubránit tomu, aby se nestal cynikem. Ono o- všem vše záleží jen na definici, aby jsme se dorozuměli. Není-li tato jas- ná, pak dva lidé, kteří třeba mají společný cíl, se dostanou do nějaké šlamastriky. Proto, zdá-li se někomu z vás to, co dnes chci svěřit papíru trochu nebo i hodně cynickým, vy- mlouvám se předem na ty definice. Před 14 dny mi hlava lítala se strany na stranu rychlostí 30 mil za hodinu. Div že se mi neukroutila (někdo, následkem nejasných defi- nic ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 December 1939

Čechoslovák V pátek dne 29. prosince 1939. Z města a okresu — Manželé Joe Mynářovi ml. s dítkami a manželé Andrew Šustalo- vi dleli pres Vánoce v Munday, Te- xas návštěvou rodiny Gabriela Šnapky. • • Df* Na prodej dobrá mladá krá- va. Hlaste se u Jos. Kráčinera ve West. <Pd' • • — Na vánoční svátky zajeli si do Granger manželé Joe Máchovští se synem Joe a Frank Horňákovi s dce- rou Mary. Navštívili rodiny Jerry Horňáka, Charlie Škuvana a jiné. Měli se tam moc dobře. • • W Hledá se zkušené děvče ku všeobecné domácí práci a opatrová- ní dítěte. Dostavte se osobně. 719 No. 15th St., Waco. Telefon 3096. ■ • — Manželé Frank Šmajstrlovi z Amarillo, Texas, dlí přes svátky vá- noční ve West návštěvou matky pí. Anny Šmajstrlové, dalších příbuz- ných a přátel. Těšilo nás s p. Šmaj- strlou si promluviti a diky za před- platné. « • 2W Dvě zvláště dobré dojnice na prodej. Hlaste se u J. R. Marek, Ab- bott, Texas. (2t-pd) • — Na Boži hod dojeli k rodičům Fr. Moučkovým: Miroslav Moučkovi z Dall...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Roěné $2.00 Na půl roku $100 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: Čechoslovák publishing co. West, Texas. fc--. ■- **mi <rif ..umutMctmM odporučte Čechoslováka SVÉMU SOUSEDU 1 Šířením tohoto listu, Síříte prav- du, kterei' v každý měl védětt. Pouze i' ^,-istí a svorností do- <V ^nský lid t T - budr ' jfy-. AND WESTSKE NOVINY O* 4ř V* O ^ ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 1. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 5. LEDNA( JAN.) 1940. 2,008 rudých zbylo ze 17,000 po bitvě s Finy Helsinki, 3. ledna. — Finské tis- kové zprávy z Rigy oznamují ve stře- du večer, že finské lyžařské hlídky vykolejily ryský vojenský vlak na murmanské dráze. Mnoho vojáků bylo usmrceno a zraněno a mnoho železničních vozů zničeno. S finskou armádou u jezera Kian- ta, 3. ledna. — Finské lyžařské voj- j sko odstřelovalo jednoho po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. ledna 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: DVĚ MATKY ROMÁN jako sluha," dodal, ukazuje na svůj lodenový oblek a ujišťuji. V tom jsem se naprosto nezměnil." okované, horské boty. j Božena ho vybídla, aby usedl a Stáňu odvedla k paní Steiner se temné zarděl, ale Stáňa toho nepozoroval,; Pichlerové. Viděla jí na očích, že má pro ni tisíce otá- Paní Žofie se chvěla zlostí a studem, takže nebyla schopna odpovědi, což se jí posud stalo jen zřídka. Uklonila se obřadné hostům a opustila jídelnu, aniž by Bornovi věnovala jediný pohled. Byla tak rozzuře- na, že myslela dokonce na to, aby odešla a opustila Bor- nuv dům sama o své vůli. Ale vzpamatovala se brzo. Vrátiti se z přepychu zpět do nedostatku, — ne, bylo by to příliš hrozné ... . Zatím muži v jídelně se na chvíli trapné odmlčeli. Teprve Born přerušil ticho otázkou, s níž se obrátil k Panklovi: "Ani vy nemáte o slečně zpráv, pane inžený re?" Stáňa pohnul záporné hlavou. Byl bledý a jeho ruce se nervosně chvěly "Paní pluk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

V pátek, dne 5. ledna 1940 ČECHOSLOVÁK y Vytoužený let. "Bude to ohromné, Jardo, uvi- díš!" "Nevim. — Mám stále jakési o- bavy." "Ale pr:č? Z čeho? Před čím?" "Viš, kdyby se to tak doneslo na velitelství pluku " "Nebuď bláhový, člověče! Komu z našich lidí by ňapadlo udávat nás, vždyť " "Abys mi rozuměl. Nejsem proti tomu plánu a v duchu s ním už dá- vno souhlasím. Ale zdržuje mne stá- le jakýsi podivný strach —" "To jsou hlouposti, Jardo. Nejsme přece báby. Jenom si představ, jaká to bude v dědině sensace, až se tam objevíme se svým letadlem! To bu- dou vybíhat lidé z baráků a žasnout, kdo to nad nimi krouží! A dovedeš si představit tu pýchu našich rodi- čů, až se objevíme nad svými rod- nými domky. Stalo se už někdy, aby si nad naší vesničkou zalétal pilot, který se v ní narodil?" "Což — sensace to bude opravdu. A s tím strachem — nu, to byla asi opravdu jen hloupost. Nediv se mi. Ostatně, znáš mne. Víš jak jsem ve všem úzkostlivě přesný a jak se mi příčí jakýkoliv přestupek proti ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. ledna 1940. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Předně se cítím povinna poděko- vati redakci za tak bohatou četbu ve vánočním čísle, které obsahovalo tři díly. Tak jsme měli čtení na svátky habaděj a bylo nám to obzvláště mi- lé v naší osamocenosti, kterou zavi- nilo to ubrečené počasí. Návštěvu dětí domů, jak vždy činily, to překa- zilo a tak jsme na svátky zůstali s mým tátou sami. Za to však jsme dostali hodně dárků a gratulací. Ne- smím však zapomenouti, že když dě- ti nepřijely domů, tak jsme aspoň dostali, právě na Štědrý den návště- vu sousedky Lukšové, která opatruje nemocnou pí. Ryplovou a dlouho mně neviděla, tak se na mě přišla podívat, jestli prý ještě dýchám. Právě jsme u večeře s mužem vzpo- mínali dětí a že je to poprvé co jsme sami, když někdo zaklepá na dvéře. V prvé chvíli jsem myslela, že to snad děti přijely a že jsme neslyšeli káru, protože ani psi nezaštékali. Jak jsem však otevřela dvéře, tu se do světnice vsunula se smí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

V pátek, dne 5. ledna 1940. ČECHOSLOVÁK Nestravitelní Češi ? ■ Nazistická vláda nařídila před vá- J nocemi každonoční uzavírání hra- nic říše, a patrně i hranic bývalého Československa. V průběhu světové! války bylo to samé, ale přece byly zprávy pašovány, a to dosti často. Tehdy to bylo veselejší, byla naděje na blízké vítězství, ale dnes čteme jen o samých hrůzách, páchaných nazisty na tom našem lidu. Ale snad většina tamního lidu ne- dá se odstrašit žádným ukruten- stvím a hrozícím nebezpečím. Kore- spondent Edwin Miller napsal o tom článek pro Survey Magazíne, z čehož Readers Digest přinesl výta- žek pod ohlavením "Nestravitelní Češi". Miller začíná s těmi popravami a zatýkáním studentů dne 15. listo- padu, a pokračuje: "Proč tyto pou- hé demonstrace mladých studentů měly za následek takovou brutali- tu? Proč Hitler poslal tři divise elit- ních gard i s děly do Prahy? Proč tam spěchal náčelník tajné policie Himmler, aby vyhlásil stanné prá- vo? A proč nazisti občas ujišťují svět...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

V pátek, dne 5. ledna 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICEKS: Aug. J. Morris, President jot. f. Holásek, Sec'y-Treas. DIBECTORS: Aug. J. Morris, Jas. F. Holásei, V. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ocny oznámek sdělí se na požádáni. Advertlslng rates on appllcatlon. řÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejni. Nastupujeme 29. ročník. Jak čas rychle ubíhá! Zdá se nám to pouze krátkou do- bu, co ve West se zrodil český list, z počátku jenom co příloha k an- glickému týdenníku West News, nežli se osamostatnil co Westské No- viny a konečné převzal jméno co hledu a zpráv z jejich okolí. Jest! to od vás obéť, které si vážíme ne- jen my sami, ale oceňují ji i vši- i chni čtenáři Čechoslováka. Doufáme, že Čechoslovák najde. v nastávajícím roce opét cestu do! domovů dalších krajanů, jako našel Postup událostí evrop...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

V pátek, dne 5. ledna 1940. CECHOSLOVAK sterstvo pravilo, že jeden pumova- cí aeroplán byl sestřelen, druhý že; se pohřešuje a třetí že se vrátil zpět do bezpečí. Z 12 německých aeroplánú jeden se sřítil k zemi v plamenech a další dva že asi byly] také ztraceny. Berlínská zpráva udává, Výbuch gasolinu usmrtil člověka AMERICKÝ PATENTNÍ SYSTÉM. F.L.I.S. My nepláčeme! Za jedinečný průmyslový roz- Smavý chlapče od Černé Hory, mach Spojených států vděčíme pře- vzpomínám na tvé zářící zraky, devším ohromnému přírodnímu bo- které tenkráte s nadšením hledě- Joe' hatství této země — nekonečným jy na obrovskou tekoucí řeku zdra- Cameron, Tex., 30. pros. že tři Hawkins, 351etý, byl usmrcen a sedm lánům úrodné půdy, rozsáhlým le- výCh lidských těl tam na hoře na britické aeroplány byly zničeny po dalších mužů zraněno, jeden kriti- sům a bohatým minerálním zdro- Strahově o minulém sletu. Hruď krátké bitvě. cky, když 1500 galonová nádržka na jům. Toto bohatství samo o sobě se ti dmula nadšenými v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x