ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 November 1899

I'1' m m* ; PS POSTEN. The Univcjsity LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 197. Austin, Texas, Torsdagen den 33 November 1890. Vol. IV. No. 47 I en ensam stund. Ur venok, lärar*tiining. Under frostgiöo himmöi hyser vinter- kvällens knl.a dager, Emot yesiern löda skyar mörk en skog sin tupprand dTnjf^r* Lördagsafton. Hels måisriugnlng ljuder allvarstuug c>oti stark. Dallrar uori l djupa, löner vida öfver siiöig mark. Ensam vid silt pulvelfönster stär den unga lärarinnan, Blond lu,u är, med mörkblå ögon—allt att mjukaste hos kvinnan. Allt del liljelena veka i gestalt och un- letsarag Gjuter sig kring hennes väsen med en glans af vårlig dag. Men 1 blickens djup det skäliver liksom vemodstulll ett skimmer, Tankspridd hör hon frosten knäppa uti väggens mörka timmer, Tankspridt ser hon ljusen tändas, ett för ett 1 snöhöljd by, Medan öfver nejden lyser vinterkvällens gula ny. Långt 1 fjärran hennes tankar liksom snabba svalor draga, Fånga glimtvis ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 November 1899

TEXAS POSTbn, AUSTIN, TEXAä TOXÄtfAOÄ/1 ! D£<S 16 NOVEflBER C 1 C. A. DAHLICH, Höbler. 1401 Colorado gatan, Austin, Te* Mattor och matting; godtköp a stolar och sängar. Mattng I2^c. i>r yard och upp. Smy* na rugs 50 o., $ 1 till $1.50. SVERIGE. Stockholm. Första snön i Stockholm föll nat- ten mot den 25 okt. —Priset på rakning i Stockholm har sänkt till 15 öre. —Slöjdläraren Anders Persson, hördig från Stockholm, har aflidit i Chiles hufvudstad, Santiago, där han nyligen blifvit föreståndare för ett svenskt slöjdinstitut. —Konuncen och drottningen ha skänkt 5,000 kr. till de efterlefvan- de, hvilka lidit förluster genom den senaste orkanen på Norges vestkust. Gåfvan har öfversändts till inbjudningskollegiets arbets komitee i Trondhjäm. —Från och med 1841 till och med 1898 ha för 1,652 vattenaf- tappnings- och utvidgningsarbeten i Sverige utbetalts 17,761,037 kr. 11 öre som statsbidrag. Den vat- tenbcfriade eller förbättrade jord- viddens areal utgör 386,718,22 har. —Under åren...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 November 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 33 NOVEnB ER 1899 1 V i « 1 M ex ft i Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Hushållerskans dotter. (Forts. fr. förött. n:o.) Att människor, soui äro inom ett trängre utrym- me, mer än vanligt sysselsätta sig med hvarandra,är mindre anmärkningsvärda ty man har god tid och kan ej i evighet dricka vatten; men nog nan man med skäl anmärka den stundom rätt oivervägandj lusten att nedsätta sin nästa. När man vill skatta ett blom sterfält, låter man gera nässlan ocli tisteln vara i fred och söker blott samla åt sig do mest doftande blomstren; men när det gäller människor, då gör man tvärtom, då samlar man blott det onda, och det med så lan if ver, att man icke frågar efter, huru mycket af det goda man trampar under sin fot. Dock är ickohär tillfälle att närmare beskrifa för talet, som för öfrigt är en bekant; men aldrig före- faller mis denna giftiga mask så ful och vidrig, som när den krälar fram på pur...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 November 1899

■ c 1 c 1 6-r fEXAS POSTEN AUSTIN. «jv / TEXA5, TOÄSDAQÉIN DfcN 23 NOVEMBER 89* TEXAS POSTEN. Bytets- och Annons* Ining för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN (THK TEXAS POST.) erery week, In Auatln, Texas an Fdblishino Co in Texas, and the •j — „ tte 6WU>Iflll Amehican Publibbing Co, vm\j swedlsh paper tn Texas, and the HlMlTOrtiHlQg tuouluu to rcach tbls Cla«*H tilllMiii SJ X ■•OlKRHOLM,. IL J. KKAI-K 11. T. Knai-E,. .. Edltor Manager Reseiigcn Eatered at the post office in Austin te sas as second-class mail matter Prenumerations-pris: Ka Sr, förskottsbetalning, - - #1.00 KU Ir, pä kredit, ----- #150. Kil hälft Ir, förskoitsbetalnlnjr, — 00. KU kslft Sr, pS kre.llt, - - t - "i" Kil Ir Ull Sverige ----- 1.50, Prenumerationen är betalbar I förskott fc penDlngar böra sändiiH medelst "Po- Mal Notc", "Mon y Orders" ellerl 2 cents frlnirken under adress. TEXAS POSTEN, MS—.Cg Hatt Ninth St. Aultin, Texas Advortlslng Råtes. Of- larger advertisements råtes will be made on application....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 November 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, fhXAS. T0R5DAQEN DEN 23 NOVEflB ER 1899 [in Sc |7S lies Loo pr- • lies I50 ler- .00 r • 00 11.00 fin- [åde ha idra jial" |i.S° de 3ssa Inin- * |y; Ittre ha l-eds- 13.00 4 > Wm. von ROSENBERG, Jr., Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. F. d. häradsdomare i Travis härad. * Earnest & Gibson, Orocrl A foderbu lik. 324 vs «"■ si.. Ausiln. 7'ex 1*. Qrocerler mot landi inamiu pro tuKler. Christian Jensen, r, iyir"r. bleC kl- aner. 108 E. O ir Auxlin, Texas. C Hoifmaus gaml 1 ( las. AMERIKANSKA NYHETER. Ed patenterad käpp. St. Paul., Minn., den 8 no v. C. G. Skog å Marylaud st. har af pa- tentbyrån i Washington fått patent på en inventiöst inträttad käpp, hvaraf han kan bilda en stol och andra bekvämligheter. Uppfinnin fien är något eget i sitt slag. Grufolycka igen. Idaho Springs Col., den 1C nov. John Johnson blef illa skadad i Dover-grufvan den 9 dennes, i det att ståltrådslinan, som drager malmtunnan upp och ned i gruf- van, brast af och den tunga malm- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 November 1899

c. / 1401 I btol pr; 50 < TEXAS P05TEN AUSTIN, TEXAS, TO^SUaQEN DEN J3 NOVEMBER ««9* I ten bai böi i C har för ska de, der V68 till koi me tap iS 11 ten vid ha] i b! an] kr. nu 43 fal sei öf) kv til 1<M ko kr fö Bc gc sk na va R? oc Sa af bi p6 bc te ni: an 10 kf Ä< lä la: i ui hi fö ni st ni 11 71 ra P< tr P' BC 1C p> p ir V i 8' b a k 8 f I 1 I i I 1 I H- CREUTZFELDT (Publik vägskåL) 101 östra 6te gat., Austin Tex Handlar med säd, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) A. h. REEbE, 0 0. 7dp iratnu, Au«tin, TVxas. Jaif reparerar pl« lur, viirinugnar, imi ir cb.yn DhUlnrr, ta •ollnn&pis ar,tve. I. W. LAJVVE, Allt Klaga smide, IJ04 K. A ve. . Austir.. Alla orteri vagns ?paratloner utfö as. SKOQSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN SLGABRIEL FERRY. Sålunda sprang han några mi- nuter; därpå lade han sig ned på marken och lyssnade. Lfter några sekunder förnam han ett doft bul- ler, liknande det utaf en i mot satt riktning bortgalopperande häst. —José har ic...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 November 1899

tBkÅS P05TEN, AUSTIN. 1 EXAS, TORSDAGEN DEN16 NOVEflBER 1899 FRÅN ALLHANHETEN IS IST, Lifvets gille. Jag lycUer jag är pä ett gille, Ett hvirfl«iiid>* lustigt, som llfvet ställt Ull, Men stundom jag tycker jag ville Väl hellre alk-n' 1 en vildmark tf.i vill.— Ds o fästen är präktig bland färe?. Vi te oss si vackra 1 krouörnas glanS. Där spelar en hemlig orkester, tvingar de t öga «cb trötta till dans. Ty tonerna ljuda så trolska, Och hvem som består dem det bryr oss ej alls, Vi gänga i yr&ade polska, Vi träda i sirlig och mäktande vals. VI låtsa h varandra vi truga Till fatea—ock hogga oss det som är bäsl. \i buga oss djupt när vi ljuga, Och vänligt vi le, när vi lura en gäst. Ibland höres klockor som klämta, Då bäres ..en broder till skuggornas land, Vi skratta och sjunga och skämta: Än rinner vårt. timglas med gyllene sand. Det vin som han lemnat vi dricka; Hvad mer, han är borta och stilla och stum, Vi trösta hans tröstlösa flicka, Vi trängas och slåss om hans lemnade rum....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 November 1899

TEAAS n 1fcN, AUSTIN, TBåaS ro*it>.\ad* D«5i\ aj NOVEriBER 16*9 aRL mayer , Urmakare &, Juve 'irare, 018 Congr. A Te., h r 'tel biiHa !*ger "Ch s&lier oilltei önskar ed' r sandel. TMlfreds- tlall' • "•uarat. leran. W. R Simcock' 7 andläkare, 02l-«é Congr. A ve., Room nne, Austin, Texas. AbSTIN. Prof nummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. □ Hr Ed Holmström, som bar an ställning bos firman Hatzfeld & Co., önskar att där få betjäna sina landsmäm, hvilket han lofvar göra till full belåtenhet. Önskas. Svenska flickor för hushåll. Bästa löner gifvas. Hän vänd eder till O. K. Employment Bureau, Fort Worth, Texas. Porslinsbröllop. Herrskapet Carl Jarl firade tisdagen den 14 ör«r no v. sitt porslinsbröllop. Texas Posten hoppas att herrskapet må få lefva länge nog att fira både guld-och diamantbröllop. Läs ej detta, om ni ej önskar Wm. W. OTTO, Ur ii a k.i r- uvn v- nttiö Ju- R«|.er i io'i*T ei p oUi:t-l. 621 Co i ig, A ve. M. C. Granberry, Advokat, Ausiin, T xas. Refe...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 November 1899

Löp. No. 198 1 POSTEN. Vw*ut i «I LIBERAL POLITISK' NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. "Austin, Texas, Torsdagen den 30 November 1890. Det gamla fosterlandet. O, Dordens sin, o Sveas btirn, du n 1111 <1 ttop. u blir Det zniuifeBriUu. fria land, som si.ii ki dig hem ocu llf. Frfin •t>öl .0 JOv fjäll Ull Kli!^> tr slrand, I midnattssol, vid norrsi.tusbraiid! O, del dlo kärlek jjli! I mlnnei s Klans, i saeans ord Ullt hem- l uds röst du hö*, I stora.fäders bj;i.U-i.åd, 1 ära so in ej dör. P4 berg, I dal, fr&n trakt till trakt Ull naturens vemodspraki Den stämman höres än med makt Och än ditt hjärta rör. Mitt fosterland, mitt fosterland, högt ^ujsPkliDfra skall ditt namn! Du har I llfvels våuobrus mig gett en Sj^TK tryggad hamn! Hvad .stort jag liinkt, hvad ljuft jag ■ drömt Det 911 nos säkert hos dig gömdt; Och en g mg slutar du mig ömt Ull din moders famn. I (Ur "Skånska Dagbl.") Krönika. För Texas Posten. I Tacksägelsedagen är inne, och de|förväntas från allra högs...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 November 1899

~ \ — D£iN 3 NOVEHBER i<v« Al [yrklig i ta Sten af 18di- iina n>öi bvarje s colit kl. f timme 8e. m. ("nen Ii vi kl *10 i torsOHRSi möten tu Inbjud Bo ga efter >ira 6:1 lens ak s fl g ' 1 mr o Begr.i detoiM :ielt pri 'ey's 2i M falter stor 0 ag. 1 let u j nsknin ång -anlän Al mnade samm inavis n kom am fi snö^t der i i ar ej t et konr Wortl stions nter^ & C* iskill . P. i en v otell, mna < vuni stelse öfvt till 1 och 217 nnigi sig i nt-r o itelte och r re m. å t.ig ilk i < rena r till Jros. C. A 14 >v. * Stoi pr. 60 c . t. lubier. ii. lex A. Ii IVuckols.l Observera DU fiUlai . t 11 II ultil f. • ti 6| :t iijjmi. M«'ti i 12-Je vii upp. Smy nu mg i i *1.50. Koiograh-t, •* tull T * i « "o ! 'J. Warfel & Co. U a • , ijy o o am A s ii. Tpj . SVERIGE. Stocholm. Protokollsekreteraren i k. m:ts k un si i Henrik Philibert Zethelius afled harstädes den 2 nov., 74 år gammal. —Kamreraren i sjöförsäkrings bolaget Ägir Jonh Alarik Grape afled härstädes den 2 nov. Den afl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 November 1899

fod* farm. ■ndel. TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, T0R5DAQEN DEN 30 NOVEflBER 1899 [ ^ , T \ J hare ra ar 1 • • or \r. n ___► ' UPrfi a lor. Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR Hushållerskans dotter. (Forts. fr. före . n:o.) Slutet på berättelsen är lätt att gissa till. Amneus gifte sig med fru Ida, reste meil henne till Italien, i stället för till ryska Lappmarken, och Gud vete hur det^sedan gick med matematiken, ty hvad äro väl ge- omitriens trianglar och kvadrater för den som lefver i kärlekens sferer! Sensmoralen häraf kan bli: Förtala eller förakta ej en värnlös flicka, om ej af reat mänskliga skäl, så åtminstone af en patriotisk bäfvan för att allt vårt mynt kan gå till Kyssjland! Tennfröken. En vinter och vår biträdde jag församlingens kyrkoherde med att läsa med de flickor, som skulle beredas till sin första nattvardsgång. Vanligtvis öfverlemnas gossarnes ledning åt adjunkten, medan pastor själf förbehåller sig flickornas, såsom varan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 November 1899

TEXAS POSTEN AUSTIN, TEXAS, TOÄSOAQiiN DEN o NOVEMBER 189 TEXAS POSTEN. Vyb«t* och Annons* ining för Sven sk&rne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) fnhit&hfed every week, ln Auhtlo, Texaf ? Um5 swedish Amkkican Pcblihhino Co. ***• Bwedlttfc paper ln Texah, and tbfc «u kd?ertlhlu^ medium to reacb thli t cktUeiui. 3. M. OjKKIlOLM ......EditOf. Ät. j. Knack Manager. H. T. Kh\i*k, ll-seagent. Katered at the post office in Austin iexas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: CU ir, förskottsbetalning, - - #1.00 fet ir, jj4 kredit, ----- $150 KtJ hal fl är, förskottsbetalning, — 60. BUkalft flr, pl kreJlt, - - - - 15 Et år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott 3«h pcnnlnear böra sändas medelst "Po tu! Note", "Mon y Ori.ers" ellerl 2-cents frlBiirken under adress. TEXAS POSTEN, -.18 Kast Ninth St. Au i ti) t, Texas. VIKTIG NOTIS! Vi önska tillkannagifva för alla vflra svenska kunder, att vi hafva dot bästa, billigaste och fullst indigaste...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 November 1899

TEXAS POSTEN, AU3TIN, TEXAS. TORSOAQEN DEN 30 NOVEHBER 1894 oc 75 75 M 5c |ni ■r- |n 11c 111 fa Wm. von ROSENBERG, Jr., Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texan. F. d. häradsdomare i Travis harad.) AMERIKANSKA NYHETER. Ny svensk kyrkal Tacoma, Wash., den 17 nov. Härvarande svenska Baptist för samling ämnar inköpa egen tomt och bygga ny kyrka. lieslutet har blott nyligen fattats, men flera hundra dollar ha redan subskribe rats för ändamålet. Oleomargarin i st i Het för smör. Minneapolis, Minn., den 21 nov. Kate Bowman, som föreslån ett boardinghus i 705 Hennepin ave. blef i torsdags i municipaldomsto- len dömd att böta $25, sedan hon erkändt sig skyldig till att hafva serverat sina spisgäster oleomar- garin i stället för smör utan att därom underätta dem i enlighet med hvad lagen fordrar. HufvudskAlen krossad. Minneapolis, Minn., den 21 nov. W alter Matson, en ung man, hvil- kens hem är i New Richmond, Wis., blef i söndags morgon under arbete i Milwaukee järnvägens bangård påkörd af ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 November 1899

TEXAS POSTEN AUSTIN. TEXAS, TORSDaOEN DEN 3® NOVEMBER 189* A rita St af 18' sina ■•) hv.irjt kola kl ,lf lim 11 8 c. ni öien l« kl. Jl* torsda) möten ,e Inbju 1 Mra t dens a s fl g ill mr Btgi dt-toi :ielt 1 tys : de. I Valtei stor ag- et u nskni | Baxt< Ave. ;n. äi t-anli l v. / jmna( sam linavi jjlkost prise jatan (>n koi I ram snö der i irar ej let ko 1 Wor ition lanter dC •kli: P. Lren > I hotel bmna Ir vui | i stel' La öf' In- till kr ocl |r. 21 ani| sig Imer 1 ute fl oc lar r er, n |lå ta /ilka Ir ren ler li |Bro rdfcn k<>n lej h fcUeri jst f> |ska c tispJ I sku in. Vi iud H. CREUTZFELDT (Publik Tåg kåL) 101 östra 6te gat., Austin Tex Handlar med säd, mjöl och gryn (Utoadesfrö en specialitet.) 1 A. H. RFESE, 0 ö. 7d* ratan, AusUo, T'xai. Ja* reparerar *pla Ur.vi.rn.UtfDar, >ac u *-t j 11 > akiiier, gä to n.-*pi ar.iec. J. W. LAM E, Allt l*R* smide, K'4 E- Ave. Ausiic. Mia orters va*ri •parationer utfö SKOGSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKA VESTERN "LG...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 November 1899

TEXAS POSTEN, ' från allhanheten WACO-BREF. Waco, Tex., i nov. 1899. Arado red. af Texas Posten! Det ser ut som om våra bref- skrifvare från Waco bade föresatt sig att ej mera skrifva några bref till Texas Posten, eftersom in- genting från dem varit synligt på så länge. Fast jag sjålf bor här i staden tycker jag det är trefligt att läsa brefven härifrån. Detta tycker äfven andra af vårt folk,så tröttnen ej med att skrifva, utan kommen igen. För egen del tinnter jag det nog litet [ svårt att skrifva, emedan mina bref ej falla alla läsare i smaken; ty den ene säger: "Skrif om politiken"; en annan säger: "Skrif om krig och fred", medar en tredje vill ha "något lättsmält" att läsa. Och jag vill äfven skrifva något lättsmält, hvarför jag beder eder, 1 andre, att låta edra stolta ögon blicka förbi mitt oansenliga bref. Fredagen den 3 ds hade de sven- ska ungherrarne tillställt en finare bal, hvarvid de hade hyrt tyskar- nes sal uti Padgitts Park. Kom- mitterande iör balen voro herr Andrew...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 November 1899

aRL mayer, Urmakare <& Juve '^rare, 618 Concr. Ave., har del bästa iftger ocb *■&')>'! stiligt. on«k r c«l r aandel. JTillfredB- atälleliegarar. leras. W. R Simcock* ? andläkare, ®2>Ji Congr. Ave., ltoom on<\ Austin, Texas. AbSTIN. '"'profnummer al Texas Posten •Andes fritt på begäran. Sjndagarne bär i Austin sägns numera vara rysligt tysta och lugna. Rysligt! Nedtryckande,smärtor, på grund af oregelbundenhet, skingras ge nom Simmons Squaw Vine Vine eller tablet. Vi kunnagej förbise det faktum, att billigaste ocb bästa sortens grocerier fås hos firman Geo. l'e terson & Co., TOl^Östra «te gatan, Austin, Tex. Hemma på besök. Mr Ab. Brady, som vistats här några år men på senare tiden haft anställ- ning i Colorado, har i dagarne återkommit hit, och är f. n. på besök i föräldrahemmet utanför Jonah, Tex. Läs ej detta, om ni ej önsl ar Wm. W. OTTO Ura okarp ocb v. i*raie Reperai ioner -p b ti Conp, Ave. > Ja- 63 M. C. (iranberry, Advokat, Al . 7". Xag. Referens: ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 December 1899

TEXAS POSTEN. \ ti • Th# University LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA 4de Arg. Löp. No. Austin, Texas, Torsdagen den 7 December 189Q Vol. IV. No. 49 JULGUBBEN är kommen till The RÄCKET STORE I Hutto, Texas, och har där gjort sitt hufvud- kvai ter för svenskarne i grann- skapet. Han har bringat alla möjliga julpresenter för damer, herrar och barn. Också jul- gransprydnader och konfekt. Kom och helsa på hos oss. H. von Rosenberg, Ägare. Lycklig den. Väl den, som uti Ijuft och ledt Tar delta li-fv^ts skiften lika Och, hv.id än ödet har beredt. Ej låter lefnadsmodet svika; Som frumför annat allt förstär, Att sina pUgter troget sköta, Och utan knot och tvekan går Att sina framtidsöden möta. Väl den, som är med litet nöjd Och efter rikedom ej jagar; Som tager gifvorna med fröjd, Så som det gifvaren behagar; 8jm lugnt fördng-r brist och nöd, Om därtill händelserna tvinga, Och tackar Gud för dagligt bröd, Om ock det skulle blifva ringa. Väl den, som så kan räkna ut, A...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 December 1899

TEXAS POSTfcli, AUSTIN, T£Xa5 fO^S^AGllA Dfi/N 7 DECEHBER 16 . | Fö irn' Illa llkai HffRI ti 111 k |trt r > ill |iöle esgii >1 I Fri 17 i |d„ |enn >n t hel. Ij.u |Vi8 Ir \ P«' |&nc led 1 |ckö I Dr. ress jinki rå) |org. no bs le lork tanc I Sko jitta Ue a I Snö [leg b en U^t sn v ird< lort IauI Eanu Xtein O-i sssai riser |Oky pade >ra n )m 1 ;:de | ind. indei |ats Ii hvi I För licine iv B J Nor< lags l |>m e ittel- lomst Jans l cylta lädeu |et si :ke ii >r oc 119 C ÄN I DI :mi «g • A. DAHLICH, riöbler Colorado gatan, Austin, Tex Mattor och matting; godtköp a stolar och sängar. Slattng 124c pr yard och upp. Smy. na rugs 50c., $1 till $1.50. SVERIGE. s' ola få se härens, näst konungen, högste styresman rullande kring i vagn, något som väl för en hel del militärer kommer att tyckas minst lika fult, som en krigsminister i uniform och—hatt. Det berättas, att statsministern, då han utniim- des till sin höga befattning, var ganska klon i diplomaternas språk, fran...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 December 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, fhXAS, T0R5DAQEN OEN 7 DECEflBER 1899 U Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Tennfröken. (1"orts. fr. föreg. n:o.) Det ar klart att jag icke delatio lians förtjusning. Jag tann detta parti nästan vidrigare iin det först ifrågavarande. Kammarrådet måste blifvit en narr eller barn på nytt; men hvad cänkto viil flickan? Var det då för denna Hic ka ingenting mer att välja på än ruiner till själen eller ruiner till kroppen! Ja<* skyn- dade till henne. ^Är ni då endast född att begå dårskaper?" fråga- de jag henne.... "Hur då?" frågat'o hon med tämligen väl spelad förvåning. Ni går att taga till make en sjuttioårig sjuklig gubbe." Jag vet. att han är sjuklig och gammal," sade hon, "men så mycket rnet är han i behof af ett kraf- tigt stöd." "Och det är därför ni gifter er med honom, endast därför?" "Ja, herr pastor,' sade hon, undvikande min for- skande blick. "Ni ljuger, Olivia!" ropade jag med stränghet; ".nåhanda ingå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 December 1899

«*• TEXAS POSTEN AUSTIN, TEXAS, TWSi>A.OEN DIN 7 DECEMBER 189 TEXASWOSTUN Nyhet och Annon«* .ining för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. <TJ« TKXA8 POST.) week, ln Anmln, Te* . MBH1CAM PUBI.IBHINU CO, only we<ll h jjmper ln T** . ud tbe Publtsbed «T«ry week, ln_Au*tln I A ti DUyv — —— ■ ■ — V- . adVértUluK nacdlum to reacli tbl t eltUeni. J. M.Ojsrholm —— Ed 1 tor, M. J. Knät* Manager, H. T. Knäte, Reseagent saa Batercd at the post office in Austin Texas as sccond-class mail matter Prenutnerntlons-prls: Ett ftr, förskottsbetalning, - - #1.00, Ett Jr, p& kredit, ----- 150. Ett hälft år, förskottsbetalning, — 60. Ett balft flr, på kreJlt, - - - -10 Ett år till Sverige ----- 1.50, Prenumerationen är betalbar 1 förskott 0«h penningar böra sända medelst "Po- stal Note", "Moo' y Orders" ellerl 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEK, 19S—108 Satt Ninlh tit. Auttin, Texat Advertlalng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Job work a special...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x