ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 April 1909

VOL. XVIII. lULLETTSVILLE, TtXAS, TiHBSDAV, APRÍL 22,1D0 . >0. 82. ■5- * ' ROČNÍK XVIII. OBZOR. HALLET8VILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 22. DUBNA 1909. ČÍSLO 32. Entered au wecond-clnm* inatler Novmber 19.1908, a the jw «t offie* it HaltcttsvHle, Texu, nnder the actoř March 3, 1879. O rolnictví jako počátku veškeré vzdělanosti. Všechno má svůj původ a počá- tek. Kamkoli popatříme, všude vidíme, jak pravidelně se všechno vyvinuje a postupné ke své výši spěje. Člověk přichází na svět beze zbraně, nejsa chráněn jako jiné živočišstvo rohy a drápy a pře- ce za krátký čas bud! svým rovným chodem a přímou postavou úctu a vážnost u podřízeného tvorstva. Podobně vyvinuje se vzdělanost každého národa; neb ačkoli každý člověk obdařen jest rozumem a sí mě vzdělanosti nosí, — přece ne- *zvzniklo by toto svaté zrnko, kdy- by nebylo pěstováno rukou pečli- vou. Jako pšeničné zrno bez vlá- hy a tepla ueklíčí, tak i rozum lid- ský by nerozšířil vzdělanost, kdy- by nebyl zavlažován a i zahříván, a tato vlá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 April 1909

I I, I 11 M 'f K Galvestoti, 15. dubna. — Četl jsem dopis br. J. P. Klečky 7. Hun gerford, který dává jakýsi nárys na nemocenskou podporu, a jak zba* viti se té dojné krávy. Souhlasím s br. Klečkou v některých ohle- dech, neb stala-li by se nějaká ne- hoda neb nemoc stihla některého bratra neb sestru a jejich řádová pokladna byla by vyčerpána, tu nu- cen je v pádu takovém řád obrátiti se na spojené řády o výpomoc, a jeho žádost nemá býti nikdy od- mítnuta. Když každý řád aspoft 25c podpory udělí, tak to nemoc- nému bratru je vítáno. Hlavní Řád, který onu žádost schvaluje, má vědět, zdali žadatel podpory je hoden. Pakli Hlavní Řád pod- píše a dá svou pečeť na onu žá- dost, pak podporou neskrbme, neb podpora jest naším bratrským úče- lem a ctí. Stanovy ponechávají udílení nemocenské podpory ka- ždému řádu na vůli, a řády činí, co jest kterému možno. Dle do- pisu br. Klečky by Hlavní Řád předpisoval, jaká podpora jná se udělit, však já jsem toho náhledu, že toho není třeba. Hlavní věcí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 April 1909

-a r Velehrad, 17. dubna. —Ve schůzi, která byla odbývána ix. dubna řádem Velehrad, čís. 19., vše se odbylo jak obyčejně, jen je- dna víc stala se nám nemilou, to- tiž že jedna členkyně nám vystou. pila ze spolku a vinou snad svého manžela. Slyšel jsem, že ji k to- mu donutil, aby z řádu vystoupila. On prý též ze všech spolků vy- stoupil, tak i ona musela jeho při- kladu následovat. Co se týče dopisů proti mnč psa- ných. dovolím si je trochu rozebrat a o nich se rozeprat. Dopis br. Plška sám se viní, když tvrdí, že žádný proti stavení nové síně nebyl, o čemž jej pře- svědčil dopis br. Šarmana. Ano, dopis br. Šarm&na stojí za bedli- vější prozkoumán! a o něm pře- mýšlení. Co se mé nepřítomnosti ve schůzí týče, měl jse'msto příčin, proč jsem nepřišel. Předně jsem V měsíci květnu budeme možná I nevěděl heslo, a ty druhé již jtne- opít uvádět novou členkyni. Br. novat nebudu, zabralo by to mno- Ludvik Tkáč navrhl svou manžel ku v dubnové schůzi. Doufám,že bude přijata. Tak nás na po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 April 1909

OBZOR. (1aso| ÍH liotipodářskýj pourný a zabavný. Orgán S. I\ J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresní "OBZOR," HiillettsvlHf, Texas. A General Farm nnd Family Newspaper. Organ of the S. P. 4. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advertising rates on application. Neopomiňte dopisovati a podá- vati nám všechny zprávy o činnosti řádu vašeho. O řádových schůzích. Dělejte aspoň co můžete pro svůj spolek, když vám není možno dělati, co byste chtěli. Není to počet členstva, který činí jednotu krásnou a zajištěnou, ale způsob finanční a vnitřní řízení. Povzbuzení jest jiskrou, jež pod- něcuje odvahu. Jedno slovo po- vzbuzující znamená více, nežli ce- lé litanie soustrasti a sympatií. A kdo povzbuditi dovedl mysl po- kleslou, ten vykonal více, nežli všechna řemeslná dobročinnost do- hromady. Láska k' bližnímu — to jest to náboženství nejsvětější, nejvzne- šenější, protože nejlidštější. To jest ten vlastní zdr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 April 1909

f> •> Z minulosti hradů. Napsal A. B. Šťastní. I. Na vysoké skále stál pevný hrad, obehnaný mocnými hradbami a u- zavřený těžkými dubovými vraty, před nimiž zel hluboký příkop, nad nímž vznášel se zdvíhací most. O- kolo skály v prodlouženém polo- kruhu tekla široká řeka, zvyšujíc ještá nedobytnost hradu. Pouze z jedtfé strany byl možný přístup po suché zemi; a v tu stranu právě by- ly hradby nejpevnější, opatřeny jsouce dvěmi věžemi, odkudž dalo se suadno páliti do nepřítele. Hrad s vůkolními dědinami a rozhlehlými hvozdy náležel rytíři Bořkovi, jenž zboží ono zdědil po sv £ otci. Rytíř Bořek byl pravou ozdobou svého stavu. Stateěný a při tom přece mírumilovný; k vyššímu ucti- vý, aě ne podlézavý; rovným sobě vždy upřímným a obětavým příte- lem, ač-li toho zasluhovali; s pod- danými svými i s jinými lidmi za- cházel laskavě, byl jim utěšitelem, poiWjx;nikcm, dobrodincem. Sly- nul daleko široko staroíeskou po- hostinností; řádného člověka ni kdy od sebe nepustil, aby jej ne poč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 April 1909

c AI Pl Sul va řác sví čit al< nb va lé k(j klf v& hr« ná šel jes ští né. ho liv pri tíži va< do- nei čili kd. je tá2 ski atc zje an; ně čet ve pih da his té díl zo: řej da žá. z t do vy to* ost ji* né ne: nei jej spi úp Čt! lo by kd do ml mi 110 Cc stt br bý ji" hn ně va on "Jsi statečný jun!" chválil též Vacek a spokojeně klepal mladí- kovi na ramena. "Tak mlád a již tak hrdinský! A ty, Libore máš býti hrdým na svého vychovancel" "Však se jim také pyšním!" do. kládal zbrojnoš. , Posléze dostali se do hradu. Li- bor zůstal s koněm na nádvoří, kdežto Vacek s Prokopem spěchali do obydlí Bořkovi rodiny. Pán hradu velice srdečně uvítal milého přítele a s úžasem vyslechl, co se stalo. Žehnej ti Bůh, Prokope!" zvolal dojat. "Ty budeš jednou jistě o- zdobou svého stavu!" Sestoupili na nádvoří, prohlédli zraněného koně, načež byl odveden do stáje. Bořek obrátil se k zajatci, které- ho až dosud hlídal Libor. "Kdo jsi?" otázal se ho po ně- mecku. Vousáč neodpověděl. "Víš-li pak, ja...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 April 1909

Ostrov Kuba. Ostrov Kuba jest nejvétší z ostrovů západo-mdických, jest ta- ké zván "Perlpu Antil", čímž je beze všeho pochlebování za přífci nou své krásy, příjemného podnebí a úrodné pudy. Leží hlavně mezi 20. a 23. stupnřm severní šířky a mezi 74.. a 85. stupni západní dél- ky. Jeho délka jest asi 700 mil od východu k západu a jeho Šířka od 25 do 100. Jak vše tomu na- svědčuje, byl ostrov tento utvořen zdvižením skal z vnitra země a pak k jeho zvětšení přispívalo koralové úskalí. V porovnání s Floridou jest ostrov Kuba pravou protivou. Florida jest nízko položená, píseč- ná a bahnitá, kdežto první zem, která se nám objeví při příjezdu k Havaně, pozůstává z vysokých po- hoří blízko Matanzas, která se vy- nořují jak obrovský dóm z modrých hlubin jižního moře. Kuba poskytuje čarokrásný ob- raz. Její hory, z nichž některé jsou až 8,000 stop vysoké, jsou až po temena pokryté a porostlé polo- tropickým rostlinstvem, kdežto její rozsáhlé lesy palmové, mahagono- vé, ebenové a jiné drahoce...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 April 1909

Okresní zprávy. K zapisováni Školních dítek pro příští školní rok ustanoveni byli následující censovní důvěrníci: Distrikt řislo. Distrikt fttslo. 1 F J Buček, 32 S E Mac Selí, 2 S W Janeček, 33 J Hranický, 3 A Mořkovský, 34 F W Honš, 4 Jos Vaněk, 35 R J Štaffc, 5 Leopold Weidel 36 W S Garner, 6 F K Buček, 7 F Kuba la, 8 J H Hrnčíř, 9 10 Jos Koenning, 11 Jos Heser, 12 Aug Janszen, 13 Max Kroschei, 14 H L Stulken, 15 Thco Keichert, 16 Jos Appelt, 17 Wra Gerloff, 18 Robert Little, 19 G Jaroszewský, 20 H Onken- 21 A J Elster, 22 F Sturni, 23 Anton Henneke, 24 F Koehn, 25 John Macháč, 26 O A Miller, 27 H Stindt, 28 O W Miller, 29 E Gillar, 30 Wm Koch, 31 Jos Schindler, Máli nčkdo z 37 J O Neal, 38 E Kother. 39 J BaroS, 40 F Sehoppe, 41 C Franks, 42 Nettic Donnelly, 43 J R Hagan, 44 S M Hagan, 45 Joe Dedear, 46 W Kuenstler, 48 Fred HofTcr, 48 H G Walker. 49 W Adams, 50 L Teltschick, 51 J P Fitch, 52 E Jalufka, 53 Milton Gregory, 54 J P Pavr, 55A Pohl, 56 J Roden, 57 M McManns, 58 S J Air...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 April 1909

VOL. XVIII. HAI.LETT8V1U.B, TEXAS, THI RSDAT, APRÍL 29,1909. Í> * ROČNÍK XVIII. OIÍZ OE SO. 88. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 29. DUBNA 1909. I ftiony tiito lanllo S. P. J. s. T. Rozpočet na úmrti číslo 174. a 175. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že br. Vilem E. Žalobný od řádu Nový Tábor, tis. 17., zemřel dne 4. dubna 1909, stár jsa 25 roků, na nádor při mozku. K Jednotě přistoupil 10. dubna 1904. Zaměstná- ním byl rolníkem. Číslo certifikátu 2798 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v íástce $1,000.00. Sestra Marie Šebesta od řádu Slovan, íís., 9., zemřela dne 7. dubna 1909, v stáří 64 let na sešlost věkem. K Jednotě přistoupila 1. ěervence 1897. Číslo certifikátu 128 a dle stanov oprávněna jest k ..podpoře v íástce $250,00. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, tajemník H. Řádu. Fayetteville, Tex., 1. května 1909. Kntfrfd ^-ond-rl... m.H.r N.vl r 19. UM. .t U* Ml "Hlt. .1 ll.UHUrlIte. TVim. a.J,, tkc «| of M„th J, liST ČÍSLO 33. Shiner, 20. dubna. — Řád Te- xaský Mír, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 April 1909

OBZOR. % l Caso|iis liospu<lái-Kký, pauřiiý rnliavný. Oriritu S. I'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," llalKtlsvilIr, Tosas. .1 (iiMioral ťurm und Family Nonspappr. Orpan «ftlieS. I*. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00-pcr ycar. Ad vcrtising rates on application- Dobrý řlen chválí svoji Jednotu. I mezi bratry bývá plot žádou- Kde toho potřeba vyžaduje, haj= me Jednotu — toť svatá povinnost' naše. Ani štěstí nebylo by štěstím pra- vým, kdyby nebylo vystaveno otře- sům a nárazům, jež nutkají k zá- pasu o ně. Proto nelze mluviti o věčném štěstí v pravém slova smy- slu, pokud není zaslouženo bojem o ně. Sobec nemůže být šťastným pravém slova smyslu. Snad na chvíli ukojí svoji ješitnost a samo- libost, avšak v pravdě spokojeným býti nemůžu. Pravé štěsti, pravá radost ze života dostavuje se te- prve tehdy, jestliže byla nám dána příležitost, bychom přispěli kuště stí svých bližních. V nynější ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 April 1909

nost jeho byla prozrazena a Němci budou jej pronásledovali. Že by jej dostihli, jsouce pěší, toho se ne- obával. Však některý šíp mohl by zasáhnouti kouě, a pak by rytíř nevyvázj. Proto pobízel bělouše k největšíniu spěchu. V tom zaslechl divoké výkřiky a množství šípů za- svištělo okolo něho. Blýskalo se hrozně, hrom stále burácel a prud- ký liják činil půdu kluzkou. Vacek několikrát ohledl se za sebe. Z po- čátku ještě slyšel hlasy pronásle dovníků, pak ale zdálo se, jako by uznali marnost svého počínání. Pojednou zavířil prudký vichr a tlustá větev stVomu šlehla Vacka do obličeje tak, že skácel se k ze- mi. Pádem pozbyl vědomí. Bělouš smutně zařičel a sklonil se k němu. Náhle ale zdvihl hlavu a oklikou uháněl zpět ke hradu své- ho pána. Uplynulo asi čtvrť hodi- ny, když k místu kde ležel Vacek, blížily se kvapné kročeje. Bylo slyšeli supění, zlořečení. Náhle ozval se zlostný výkřik. "Co se. stalo?" "-"I upadl jsem přes něco! Při- padá mi, jako by tu ležel člověk!" Zablesklo se si...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 April 1909

I Okresní zprávy. Schůze Sokolů v Hallettsville v neděli dne 2. května. Bondy na postaveni nová školy v Yoakum v obnosu <32.000 kou- pila First State Bank & Trust Co. ve Cuero, a kromě úroků přidala 2% prémie. Letošní jaro mají rolníci těžké časy. Pršet nechce; sotva se oblo- ha zamračí, přižene se severák a mraky rozežene. Úroda zeleniny )e v pravdě mizerná. JíevéH* že jarní kašel jest dítkám neškod- ný. Takový kašel jest nebezpečný, neboť mftže mlti za následek sou- chotě. Sv. Nikodéma Balsamia jest posud ten nejlepší lék proti takovému kašli, neboť tiší kašel a hojí plicni tkanivo. Svobodná donáška pošty zavede- na bude mezi Breslau a Halletts- villem od 1. července. Bude toce- stačís. 6. V obecné škole na Kinkler skon- čeno vyučování 16. dubna. Zapsá- no bylo 63 žákň. Poslední dny bylo hodně staré bavlny prodáno, ježto cena vy- stoupla na 9^ ctu. Přeswdíllljstese Jlit Zdravého jest povinností své zdraví podporovati a chorému nut- no pomoci. "Křížové léčivé hoř- ké víno" j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 May 1909

TOt. XVIII. HAM.ETTSYIUE, TEXAS, ŤHt'H8 AT, MAV 6,1909. ROCNIK XVIII. O I i Z O R. SO. M. HALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 6. KVĚTNA 1909. ČÍSLO 34. Vrtohlavost (hydotos). Tato nemoc, která hospodářům a ovčákům velice Škodí, vysky tuje se pravidelně jen ti jehňat 5—8 měsíců starých, ale také i u hově- zího dobytka. Vrtohlavost' způso- buje měchožil mozkový (Ccenurus cerebralis, motohlav), jenž všeli- jak činnost mozkovou ruší. Úkazy; Nejčastěji předchází ne- moc (totiž tvoření se měchožila) zánět mozku, více neb méně prud- ký a obyčejně bývá jím zachvácen nejsilnější a nejtučnější brav. — Dobytče je smutné, hlavu má skle- slou, oči vypoulené, sliznice zčerve- nalé, je více méně zbaveno přiroze- ného užíván! smyslň a ústroj! po- hybu, jest mdlé a sesláblé, chodí pitomně se skloněnou hlavou, zů- stává pozadu za stádem, často si též lehá a v stavu pitomosti zůstá- vá ležeti. Žere zdlouhavě a bez chuti. V chůzi zdvihá nohy neo- byčejně vysoko, pohybování děje se často na jednu stranu, an...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 May 1909

I tíaiwny tajemto Hlavního Itato, Ko/.vrli nu lirarti (in. 174 a 175. Čís. I 1... 3... 4... 5- 6.. 7- 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. tg.. 20. 21.. 22. 23- ' H- ' 25. ' 26. ' 27. • 28. ' 29- ' 30. " 3i. " 32. " 33- " 34- " 35- " 36. " 37- " 38. " 39- " 4° ■ t 35 Čís. $41 15 8 " 16 " 13 ' II ' 28 ' 20 1 20 ' 42 ' 40 1 17 10 21 - 18 12 •7 53 3 31 4' 16 16 17 61 57 6 21 21 21 , 18 ■ 13 • >3 II 10 . 16 11 26 33 42.... 43.... 44.,.. 45.... 46 ... 47... 48... 49... 50... 51.• • 52... 53... 54'• • 55-• • 56... 57-•• 1 58... ' 59-•• ' 60... ' 61... ' 62. .. ' 63.. ' 64.. ' 65-- " 66. . • 67. . " 68. . " 69.. " 70.. " 71 •• " 72 -■ " 73- " 74- " 75-■ " 76.. " 77- ■ " 78- ■ " 79-■ " 80. . 11 li 7 16 11 29 «3 18 6 24 20 8 '.naky, jaké si budou přát, n ib) I zný, aby nemohl postarat se o své isme dostali nový kutalo;;. Tak se 1 nemocné Jórin jist, že na takc- dostavte v hojném počtu a ukažte, 1 véui stupni |< šiř m isme a pevně že se též o naši nnlou Jednoto /a doufám...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 May 1909

Smlthvílle, 27. dubna .— Ten- tokráte jsem se trochu opozdil s mou zprávou. V dubnové schůzi byli uvedeni do řádu Světlo, tis. 38 , p. Frank Bařina s manželkou Vincencií. V pondělí velikonoční zasáhlo 0- kolí Pritnm hrozné krupobití. Ba- vím musí býti znovu seta, místy i korná, ovocné stromy jsou zniče ny a mnoho oken vytlučeno. Krup spadlo na 4 palce. V našem okolí nenadělaly skoro žádué škody, ač bavlna musila býti též přesívána pro velké lijáky. 13. dubna vstoupil do stavu man- želského p. F. Volčík se slčenou Fany Mikulec. Jest mi líto, že jsem se nemohl súčastniti 'jejich veselky. Za to slavně slibuji, že budu prvním hostem na prvním křtu. Novomanželům přeji to nej- větši štěstí a blaho, jaké jen lze v tomto zamračeném údolí dosá- hnouti. Na svátky velkonoční jsem byl návštěvou 11 p. Augusta TrliČíka při Dime Box. Můj tchán, p. J. Tanečka, a moje dcera byli se mnou. S přítelem Augustem, jeho synem a několika starými přátely jsme se sešli hned v Dime Box. Po srdečném přivítán! j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 May 1909

OBZOR. faaopls Uospudiiřský, praěaý a zaluiYný. Orgán 8. P. 1. 8. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "0117,011," Ualletterille, Texas. A (loneral F rm nud Family tompaper. Orřnu ot the S. P. J. 8- T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per ycar. AdvcrtiSing rates on application. Kterás bratrská pojišťující spo- lečnost posílá na agitaci tleny, kteří se octli na nucené zahálce a netrtohou dostali práci. Také do- brá myšlénka. Spoioroval.lis u někoho omyl, oprav ho mírné a ukaž mu, v čem se zmýlil. Nebude-li tvůj pokus míti účinku, viň pouze sebe sama, nebo, a toť ještě lépe, nikoho ne- vtii, ale buď dále mírný. Ovládali se tak, abychom dove- dli vážiti si jiných, jako samých sebe, a jednati s nimi tak, jak chceme, aby jednali oni"s námi — toť možno nazvati učením o lidu- milnosti. Nad to není nic vyš- šího. Dva obrazy ze života. Domov je nejprvnější a nejdůle- žitéjší školou charakteru; v něm se dostává nejlepšího ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 May 1909

IJE-TfOJE-MSE. Humoreska od Da^m. Ronwnova. Lev Linda, mládenec v rozpuku 36 jar, klidně prožitých skrůmným způsobem venkovského kapitalisty, byl oblíbencem veškerých otcův, pokud byli majiteli vdavek chti- vých dcer. Jaký div, pěkně uro- stlý muž, nezávislý, dobrých mra- vů, který každoročně ještě ze své renty uložil ke kapitálu nový pří- růstek, všude byl rád a dobře ná- viděn. Bohužel ale právě tato výhoda ve společenském životě, probudila v něm dočasnou nedůvěru a vytvá- řela náhled o lásce a ženitbě, jetií dovedl na propukající city dívek působili, jak mráz na probouzející se poupě ua jaře, který i ty nej- jemnější květy v zárodku hned u- tlumil. Prvním paragrafem jeho živottií dogmatiky bylo: Láska není uež dětskou bájkou, přenesenou zvy- kem po otcích a od mnohých lidí s úctou, však bezmyšlenkovitě po- jatou ve víře, či věrnosti. Pod přísným řezem myslících lidí vy- bledne pojem ten v naprostou 0- sobní samolibost a ta jest podkla- dem neb pojítkem většiny manžel- ství. Násle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 May 1909

"Ať náhlé íi neočekávané!" ne- dal se více tento udržeti a při tom objal svého anděla z vlaku a již vtiskl polibek na ústa nerozhodná. "Nuže budiž — ano!" zašepta. ly rozechvěné láskou rty její. — "Sláva! a těch 12000 i s nález- ným jsou tvým darem snubním!" dodal on. "Buďtež blahoslaveny letnice, kteréž mi ráj z toho světa učinily. Nyní teprve poznávám, jak lze se klamali zkostnatělými zásadami, dokud nepřijde ta pravá, aty's ony chmůry zahnala svým zjevem na dobro!" V tom vstoupily obě sestřeničky a daly své požehnání k zasnoube- ní, jež letošním letnicím v rodině Lindových dodalo mimořádného lesku a radostná nálady. Panna Orleánská prohlášena za svatou. Po dlouhém otálení a odkládání konalo se 18. dubna v Římě sva- tořečeni Johany z Areu, tak zvané Panny Orleanské. Slavnost se ko- nala v chrámu sv. Petra za přítom- nosti 30.000 francouzských pout- níka, francouzských biskupů, mno. ha kardinála a potomků rodiny nové svaté. Jako obyčejuě v ta- kových případech papež se nesú- častni...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 May 1909

v í Klonbni nemoc iiovoroxoujeh mláďat. Nemoc ta záleží v tom, že do plodu matciného \ ýživou te.i nedo strefné množství* váptiMyi.h soli přu hází, čímž pak u novoio/tiiých zvířat rh irolí.i tato dosti ěa.to 1110- rov Hé v \ pukne Neii.uc, která je £astč|ší u cuca- vVcfi lililiat ,i ji liňat nežli u telat nasiá\á hned po natu/.rni, n6kdy také teprve za i< až 12 dni. l./.e ji poznali na imllobě a skleslosti, při čemž jest více méně silná zimnice, nápadné kulháni na jednu nebo ví ti nohou. Krátce nato zpozoruje- me na jednotu neb více kloubech, zvláště na předních kolenech a patních kloubech horký, bolestný, stlačitelný a pohyblivý otok. V čase tom zvýší se ztmnide, mláďa ta přestanou cucal, načež nastane prudký průjem, takže brzy potom pocházejí. V mnohých pádech, kde byl zánět kloubů jen mírný, následuje sice za 4— 6 týdnů uzdra vení, ale otoky na kloubech zůsta- nou delší čas a dobytek má vzezře- ní bídné, mrzácké a jen zřídka sto- ji za to, aby se odchovával. Příčiny: Podobá se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 May 1909

r^^^^^TrTrTTTTTTTiri V> < H L"g DR. " ICHTERS PAINEXPELLER jj, ojistíte se proti bolestem a ztrátě Jasu, jest- liže použijete při rheumatisnju, neuralgii, glcl)tu, vymknutí, pohmožděQÍ. tuhosti svalů, nastuzeQÍ, atd. Dra. Richter-a PAIN-EXPELLER Má léčivý a utišující vliv na bolavé části těla, jestliže ho večer řádně na bolavé místo vetřete. Ve všech lékárnách. 25 a 50 centů. Dejte pozor na kotvovou ochrannou známku F. AD. RICHTER (EL CO.. 218 Peorl St.. New York. i |Jllilllll!lllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllilllllli!lllllllllllllllllllllllllilllillllilllllllllllilllllllllllllllliillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ Čfslo 1005. - Zaručeno firmou W. F. Severa Co. dle zákona o potravinách a lécích ze dne 30. června 1906. Okresní zprávy. V sobotu 1. května, kolem'6Jlio- din večer, přijeli do Hajlettsville bratři sokolíci ze Shiner a pořádali zde zábavu, která se skvěle vyda- řila, ač hmotně nějaký schodek se ukazuje. lJod velmi dobrým vede- ním br. R. F. Celmanna sehrány byly d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x