ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

Laupäevadel 11 ja Lö^ebruaril/ kell 20 tdmra$>\ tantsuõhtu eesti publikule Mängib eesti orkester. Laudade ettetellimine Sydney Ipesti ' " " Mäja einelauas. - Pr. Kuusiku juhatusel algab vtatoräue naistele igal reedeL kell 5.30 Sydney. Eesti Seltsi ruumides. Loodame naispere rohket osavõttu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISMIVASTANE VÖITLUS PRANTSUSMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

KOMHUNISMIVÄSTAJirE VÕITLUS PRANTSUSMAAL ' Prantsuse ministrite-nõukogu poolt on otsustatud tarvitusele võtta tõhu said abinõusid kommunistide töötaki stuste ja sabotaashiaktide vastu. Et vältida ootamatusi Ameerika relva säadetiste päralejõudmisel, kõvenda tud julgeoleku kompaniisid Prantsu se sadamais ja suurendatud politsei 'üksusi. Samuti on tehtud korraldus riigiametnike ja tööliste koheseks vallandamiseks, kui nad võtavad osa kommunistide poolt juhitud kam paaniaist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VEEL 226,000 D.P.'D LAAGRITES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

VEEL 226,000 D.P. 'D LAAGRITES I.R.Ö. peadirektori asetäitja Sir Arthur Rucker pöördus Austraalia poole esitisega vastuvötta osa neist 226,000 D.P.'st, kes viibivad praegu Euroopa laagreis. Ainult kaks maad võivad aidata I.R.O^t põgenikkude vastuvõtmisel — Austraalia ja Ameerika Ühendriigid. ■■ -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JAAVA "ERAARMEE" VÖIMU HAARAMAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

JAAVA "ERAARMEE" VÖEPffiü HAARAMAS Ühes meie lehe eelmises numbris avaldasime sõnumi et Jaava "eraar mee" juhataja kapten "Turco" Wes terling on esitanud ultimaatumi Hol landi ja Indonesia valitsustele, kus ta nõuab oma armee võtmist regu laarväe koosseisu. Et seda nõudmist nähtavasti ei'aktsepteeritud, on kap ten Westerling alustanud võitlust Indoneesia vägede vastu, vallutades Bandoeng'i linna. Westerling! sõja lised üksuued ründasid Indoneesia väeosi ka mujal, kuigi nad vahepeal on tagasitõmbunud Bandeongist. Inglise United Pressi esitajale an tud intervjuus. ütleb see Hollandi päritpluga muhamediusku ohvitser, et tema eesmärgiks on vabastada Lääne-Jaava.' Jaava sissidelt on ära yõet^cL relvi; mis on AustraaUa pän toluga.'

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PEALEKAEBAMISTE TAUD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

PEALEKAEBAMIST® TAUD Juba mõnda aega on eesti avalik kust häirinud i pealekaebamiste: sõnumid. Alles hiljuti, teatasime oma lehes Geislingeni laagrijuhatuse otsusest—heita välja laagrist ins. J. Ädamson aluseta pealekaebamiste pärast. Need pealekäebämised muu tusid eriti, massiliseks V Saksamaa eesti laagreis. peöle seda, kui amee riklased avasid oma, uksed emigran tidele. iSeniste muljete, järeie näis, et taud on levinenud peamiselt Saksamaal, kus inimesed aastate pikkuse laagriselamise tõttu on kaotanud oma vaimse tasakaalu. Nüüd aga, selgub, et kja Rootsi rahuaegses õhkkonnas . on eestlased veidralt kuulsaks saanud Rootsi l ametasutuste juures oma pealekae bamistega. Selle kohta kirjutab Eesti saadik Rootsis, H. Laretei, "Välis-Eestis" nr. 49, 1949 järg mist: "Kuid just viimasel ajal näib* nagu oleks pealekaebamiste taud uuesti täiel jõid lahti puhkenud ja mis veel hlalvem, see näib hüüd ole vat teadlikult organiseeritud ja juhitud, mispärast seda ei saa enam seletada närvide üle...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS-AUSTRAALLASTE NÄITUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

TJUS-AUSTRAAIXASTE NÄITUS. Samal päeval avas immigratsiooni minister Mr; Holt uus-austraallaste kiijutavkunsti, rakenduskunsti ja! käsitöö näitiise Canberra üHkÖoli -ruumides. -Naittus^X ;jõiid oma; välja panekutega esitatud Eesti, Läti, Leedu, Poola, - Ungari, Ukraina, Gzechoslovakia, Jugöslayia ja Kreeka. Eesti väljapanek torlcäs silma oma nahatöödega rakenduskunsti osas ja maalide ning gravüüridega kujutavkmisti alal/ Immigrastiooniminister Mr. Holt ütles: näituse avamisel: "Ma ei saaks kujutella, et keegi võiks vaa delda väljapanekuid siin ruumis ilma, et teda sealjuures yaldak^: tunne, et midagi ilusat, tundeheila ja kaunist on tulnud meie ellu. Austraalia kultuur muutub kahtle matult paremaks selle panuse läbi, mis uus-austraalläsed on toonud kaasa Euroopast." Edasi tähendas Mr. Holt, et tema on Austraalia kunstinõukogu direk tori Mr. C. R. McKerihan'iga täiesti ühel arvamisel selles suhtes, et see näitus samas eksponaatide koossei sus, tuleks korraldada kõigis osarii kide pea...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KES OLI SUURIM VÖRUKAEL? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

SES OLI SUURIM VÕRUKAEL ? j "Välis-Eesti" nr. 5Q, 1949 avaldab väljavõtte ingjise kuukirjast "New English Review", kus Briti kuulsa maid soomuskindraleid kindralmajor J.F.C. Guller kirjutab Poola kindral Andersi memuaaride kohta järgmist: "Tema jutustus on Odüsseia ja liias mõlemad. Ta algab 1939. aas taga ja lõpetab Londoni Vöidumar siga juunis 1946, kust poola väeosi— selleks et venelasi rahustada—ei kut sutud osa võtma. "See on uks kõige traagilisemaid ja häbitoovamaid jutustusi, mida ma kunagi olen lugenud. Ja raama tut lõpetades on raske otsustada selle üle, kes oli võrukaeladest suurim: kas sakslased, kes esimesena kallale tungisid; kas venelased, kes poola kaid sadandete tuhandete kaupa kõige loomalikumal kombel hävita sid; või meie ise, kes me võidutun nil mitte ainult Poola miahaei jätnud, vaid ta Venele reetsime."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

Kiriklikke teateid Sydney Eesti EV.—-Luteriusu Jumal ateenistus on 90 Goulburn Street Luteriusu kirikus pühapäeval, 4 veebr, ja laup. 11 veebr, algusega kell 4 p.l. Palutakse kõigi kaasmaa laste rohket osavõttu. Leeriõpetus algab lähemal ajal: neid noori, kes soovivad leeri tulla,, palun, kirikus enne vöi pärast jumalateenis tust üles anda. Võib ka kirjalikult mulle seda teatada aadressil: 96 Sailor's Bay Road. Flat 2 NORTH BRIDGE, Sydney N.S.W. On väga soovitav, et kõik Ev.—Luteriusulised eestlased ka koguduse liikmed plek sil ja nende nimed koguduse liikmete nimekirj as seisaksid, Palun oma named, ja aadressid lahkesti mulle i v : saata.. ' t praost Fr. Stockholm, SR. Sydney Eesti Ev;—-LüterrasiuL i Jaani koguduse õpetaja. MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidarig. , Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raüdma. Toimetus ja talitus: Estonian Hquse, i 141 Campbell St.,, Sydney, Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind šh 1/-. Aadressi muudatused ;Jsh 2/-. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LUGEJATELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

LUGEJATELE Ettenägemata takistuste tõttu, trü kikojas meie lehe tänane number hilines, mida palume vabandada. Toimetus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

Best Dual-purpose Portable PHILLIPS MUDEL 111 Meeldiv . . . Väga kerge kanda ja tarvitab vähe patareivoolu, kuid on siiski viielambiline ja täies suuruses ,psadega. Võtab vastu kaugemaidki jaamasid kristall-selge hääletooniga, kuna omab võimsa häälekõveiidaja... . . Omades selle kauni välimusega moodsa Austraalia raadioaparaadi," plete kindlasti sellele uhke niihästi. vabas looduses kui ka omas kodus, kus see on ideaalseks täienduseks Teie magamisruumis,! köögis j söö gitoas ja verandal . . . Selle aparaadi väärtus tõuseb, veelgi neil juhtudel, kui tekib eba korrapärasusi elektrivoolu saamisel, kima seda aparaati need. häired, ei puuduta. Hinna Juures * • £29/19-6 B~ on ta kahtlemata suurima väärtusega Austraalia raadioaparaadiks. '—FAMOUS AS PHILIPS LAMPS

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS-AUSTRAALLASTE PÄEVAD CANBERRAS AUSTRALIAN CITIZENSHIP CONVENTION. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

VUS-AUSTRÄ4LLASTF PÄEVAD CANBERRAS AUSTRAUAN CITIZENSHIF CONVENTIpN. Immigration Department'i pocm^ Canberras 23-27'jaan. korraldatud uus-austraallaste päevad, rais hõi-; masid 14 , immigratsiooni rahvust] juhatati sisse peaminister Mr. Men-| zies'e kõnega Albert HalPis. Omži| kõnes märkis peaminister kokkü-/. võtlikult järgmist: ; "Kui igaüks meie hulgast jõuaks^ arusaamisele," millise tähtsuse oma&r immigratsioon selle maa oleiiiasol$ kasvu ja arengu seisukohalt, siis ^e;f .suhtuksime migrantidele kui sõprlkl dele ja teeksime kõik mis vöimalik| et nad - tunneks siin ennast kpi dus." ■ ' /'Meie ei tohiks; unustada, oieme ise migrantide järeltulijaa|J Sellepärast ei peaks me pahatahli^ kult suhtuma inimestesse, kes õn;; praegu samas olukorras nagu naii teks öli seda minu vanaisa ja ya-l naema, kes immigreerüšid Äustra&| liasse Sliotimaalt.''. "Me peame mahasuruma kaldun vused arvustsada inimest raassi| päritolu või usu järele, siest saaräne£ arvustamine -pole üleolek...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

W$išp6liitikat . Juba nädalapäevad on maailma tähelepanu koondunud õige ägedale vaidlusele küsimuses, et kas USA so^ätoöstüs pieak£ asuma tema poolt leiutatud n.-n. vesininküpommi toot naisele, mille hävitusvoime olevat umbes 1Ö0Ö korda 'suurem senituntud aatompommi omast. President Tru man teatas, et tä ei ole veel langeta Äüd mingit .otsust ei poolt ega vastu. Šamäl " äjal tegi üks USA juhtiva maid aatomieriteadlasi, Dr. Härõld -Urey, T^umanile tõsiseid etteheiteid, et ta 1945 a. oli kuulda võtniid nõuandeid mitte jatkäta uurimistöid vesinikupommi alal. See "nõuanne'', olevat tublisti vähendanud ÜSA ja kogu . vaba maailma relvastuse üleo lekut võrreldes Venemaaga. Dr. Urey kinnitas, et nii pea kui Vene maad. lastakse saada vesinikupommi omanikuks, tähendaks see kogu maailüia viivitamatut»ja tingimu steta allutamist Kremli tahtele, sest selle hirmsa relva omanik valitsevat maailma,- kuna tema vastu pole ole mas mingit kaitset. Tähendab — kü simus on lihtne ja selge: kui vaba maailm...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖJALIST ABI KOREALE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

SÕJALIST ABI KOREALE •Seoulis kirjutati alla Ameerika Ühendriikide ja Korea vahelisele vastastikulisele relvastatud abi kok kuleppele, mille alusel Koreale, Per siale ja Philipiinidele antakse Amee rika poolt sõjalist abi 27 milj. 64Ö. 000 dollari väärtuses.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENELASED BLOKEERIVAD JÄLLE BERLIINI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

VENELASED BLOKEERIVAD JÄLLE BERLIINI Juba eelmisel nädalal ilmnes, et venelased teevad etteyalinistusi Ber liini blokaadi - taaselustamiseks. Esmajopn.es piirafä Helmstedt-Ber liini autoteel toimuvat liiklust. Sel lele järgnes ka, Berliini ja Lääne Saksamaa vaheliste rongide liikluse piiramine, kusjuures peatati ka Ameerika sõjaväerongid. Sellepeale esinesid lääneriikide komandandid Berliinis terava protestiga vene ko mandandi kindral-major Kotikovi ees. Kuid venelased vastasid järge kordse liikluse takistamisega. Järg nes uus protest läänekomandantide poolt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"OSTSIME AUTO..." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

" OSTSIME AUTO . . . " ; Kuidas käib nende kaasmaalaste ! käsi, kes -Saksamaalt siirdusid emi gratsiooni korras Ameerikasse, selle kohta läbilõike pildi saamiseks (Püüame tuua aeg-ajalt väljavõtteid isikute kirjadest. Muidugi on need .puhtisiklikud mu^ed—vahel. roosi lised, samas teisj^^iüle väga ähma sed, mis tingitud'. Sellest, kuidas : kellegil on " vedanud'' • või kuidas rkeegi asju näeb ja hindab. Alamal toome väljavõtteid • ühe isiku .kir-' past, kes möödunud aasta kevadel •siirdus New Jerseys asuvasse Sea ibrooki farmi. Ta kirjutab: . "Töötan hulga teiste kaasmaa lastega ühes farmide ühingus, mida kutsutakse presidendi nime järele, •kes oli ka selle farmi asutaja. Oma eluga siin olen üldiselt rahul. Ras kusi teeb minu puudulik keeleoskus, lj Töötan põllu —• .ja aiasaaduste ümbertöötlemise vabrikus, kus teenis ftust võib leida ainult hooajal— aprillist või maist kuhi: detsembrini. ;Nii lõppes ka meil töö 17. dets. ja ;nüüd tuleb oodata jälle kurgi april lini kui algab .uus .tö...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAHVATANTSUD PARLAMENDI HOONES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

RAHVATANTSUD PARLAMENDI HOONES Immigratsiooniminister. Mr.Holt 'i poolt kutsuti rieljap. 27. jaan. kuue rahvuse rahvatantsijad parlamendi hoonesse esinema. Kõik rahvused esinesid rahvariideis. Eestlasi esin das Canberra rahvatantsijate rühm. Tantsud võeti vastu suurte. kiidu avaldustega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ameerikast EESTI KUNSTNIKU EDU AMEERIKAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

EESTI KUNSTNIKU EDU AMEERIKAS. USA-sse siirdunud kunstnik E. Rügal oli rida esinemisi kunsti näitustel. Nii esines ta 9. jaan. Bostonis avatud kunstinäitusel 2. tööga. Samas võeti kunstnik koha liku kunstiühingu liikmeks. 17. jaanuaril Stroudburgis avatud 12. ndal kohalikkude kunstnikkude näitusel esines Rüga 5 tööga, kus oma monotüüpia "Berchtesgaden talvel" sai teise auhinna, mis oli rahaline. 1 New Yorgis Kennedy galleriis 2. veebruaril .avatavale suurele graa fika näitusel on Rüga 2 tööga esita tud. Ka on kunstnik märtsis avata vale Brooklyni muuseumi näitusele töid saatnud. Peale selle korraldab . Štroudsburgi akadeemiline nais klubi veebruaris Rüga erinäituse^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SHARKEY EI SAANUD VABAKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

SHARKEY EI SAANUD VABAKS Austraalia kommunistide peasekre tär Lawrence Louis Sharkey,. kes möödunud ^asta oktoobris mõisteti kolmeks aastaks vangi riigivastaste väljenduste pärast, pöördus neil päe vil kohtu poole palvega vabastada teda kautsjoni vastu seni, kui tema edasikaebus otsustatakse kõrgemas kohtuinstantsis. Shärkey palve otsus .ta|i,eitp^lt.:. ....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

15. jaan. peeti Sydney Eesti Ma jas eesti gaidide üksuse asutamise koosolek, kus rühmituse juhiks 'va liti S. Simson, gaidide juhiks E. Eljas ning liellakeste juhiks ja rüh mituse sekretäriks H. M. Nittim; Gaidlikust tegevusest 'osavõtta soo vijaid palutakse registreerida järgmisel aadressil: H. M. Nittim, 53 Griffith St., Fairlight, N.S.W.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNEIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

MELBOURNEXST Melbourne'i Eesti Selts pidas oma erakorralist peakoosolekut 21. . jaa nuaril, South Melbourne'is, Temper ance Halli ruuniides. Tähtsamaks päevakorra punktiks oli Seltsi esi mehe ja juhatuse valimine. .Uueks esimeheks valiti — Villem Hoarder, juhatusliikmeteks— Kustav Keir, Lully Seger, Herman Rosen, Elmar Tõnismäe, Emilie Trefsalt ja Erich Purje. Koosolek möödus üksmeeles ja vas tastikuses arusaamises. Samal ajal peeti ka koguduse koos olekut, kas õpetaja U. Stockholm teatas, et Melbournei'is, Latrobe S5t. asuv St. Johni kirik on antud Eesti koguduse kasutada emakeelsete ju malateenistuste pidamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x