ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 May 1908

C. J. HAGI.UND Svensk Massör 530 13th Street, Oakland. Timmar: 9—12 och 1—5. l ore branden vid Lindströms Massage Institute, 4116 Sutter St., S. F. R. Wickmann Svensk Juvelerare och Urmakare. Diamanter, L'r och Klockor. 1228 BROADWAY, Oakland. Repareringar af bästa slag. Telefon Oakland 6393. _____ Union E* G hange Peterson & Becker, Kgare. KEISER & KOCH Sadelmakeri Vagnar k Buggies Reparationer, Utstyrslar och Målning. 132-134-136 W. Santa Clara Street. San Jose. 11 nr NI försökt hvilket underverk en annons I Vcstkusten utför? 1,- Svenskt Hufvudkvarler, Underrättelser af alla slag meddelas med nöje. Ärade Landsmän! för en ny Vår-ochSommarkostym besök den välkände Svenske Skräddaren ANDREW ANDERSON, 1253 BROADWAY, nära 16th hos firman C. J. Twomey Co. Ett väl sorterat lager af Vår- och Sommartyger jtist inkommet. Telefoner: Sunset Oakl. 1718, Home A 1718 Dr; T- Berggrens Gmnatik Ititt ; Gymnastik Institut Timmar 8 till 12. Telefoner Oakland 2419. Home 4419. I...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 May 1908

DR. E, THIELE, Den Tyske Specialisten förKroniska oeh Privata sjukdomar hos MÄN och KVINNOR liar återvandt till staden och öppnat kontor i 110. 1979 Sutter Street, nära Fillmore Street. Om ni iir lijdande från privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag, onaturliga oordningar, striktur, svullnader eller liölder, blås- ocli njurlidanden, och liar sökt hjelp utan resultat kan jag bota eder genom min nya tyska metod. Jag misslyckas aldrig ocli garanterar hvarje fall. Priserna resonabla. Rådfrågn ingar fritt. Is*. fielsons Speeemhandel Viner och Likörer. Gods levereras öfverallt i staclen 300 Chuneh St. hörn. at 15th, S. F. Tel. Market 922. Telefon Park 2775 PRIEST .Fotograf Dubletter kunna erhållas när som lielst. 2532 Mission St., mell. 21st & 22nd Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och Svartkrita, Sau Francisco. M. NEWMAN & CO. VIXHANDLAKK i parti ocli mimil, 3150 24th St., mellan Howard & Folsom Sts., San Francisco. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 May 1908

INDIAN90KT0RN 2176 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. UTVECKLING. AF AUG. STRINDBERG. (forts. fr. föreg, nr.) När Botvid vaknade följande morgon, sken solen redan in i lians kammare. Han kunde först icke minnas, att han drömt något, icke heller hvad som liändt föregående afton. Men han kände en behaglig värme i sin kropp, och musklerna voro icke liitigrc så slappa. När han skådade sig omkring i rummet, såg han sin tagelskjorta, som han ieke lagt af på tre månader hänga öfver en bänkkarm. Detta väckte hans förvåning. Men milium biel' varse ölmuggen, som stod bakom lians hufvudgärd, förstod han allt och mindes allt. pan hade således varit rusig, han hade talat med slottsvakten, han hade haft syndiga tankar på flickan som sjöng. Och han hade ändock haft för afsikt att framställa heliga jungfrun för de heliga männen. Han greps af en förfärlig ångest och sprang upp ur sängen; kastade sig ner framför madonnabilden, som satt i en nisch i väggen, och blef liggande i bön och åkallan på...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 May 1908

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 14 Maj 1908. SYKNSKA LUTH. KBRNKZERKYKKAN, *5:<le och Dolores St., söndagur. llöjjmessn kl. n f. m., alU>nsAtig kl. "i. Sfjrichij^skola k!. |f q*45 (. m. nffriftmsmöit' hvar fre- / dag-kväll. Telefon Market 3305. Fhilip anukken, a. m. Pastor. Kostad: 20b Doiures strax intill kyrkan detta fallisement. Den siste af dessa olyckliga var.en man vid namn .T. A. Holmes, boende i no. ;i221 '21st st., hvars lik påträffades den 7 dennes i Golden Gate Park. Han hade hel» sin lifslånga inbesparing omkring i $5,000 deponerad i denna bank, och ' liaoe en tid gått och grubblat öfver; sin förlust. I sin förtviflan vandrade lian ut lill parken och gjorde slut på sitt lil' genom intagandet af förgift. Läs annonsen om Ungdomsförenin gens maj-fest, den 22 maj. Svenska sångsällskapet har arran gerat en sommarutflykt till Schuetzen Park, San Rafael, söndagen den 7 juni. Det är uu länge sedan en svensk picnic hörls i den parken. "Ombyte förnöjer s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 May 1908

SVERIGE-KRÖNIKA. Speciellt meddelad denna tidning genom Svensk-Amerikanska Pressbyrån Stockholm. Vi trodde sä säkert att våren var här, Med solsken och knoppande lycka. Yi sågo med undran hur Hamnens barriär Förmått att med vårprakt sig smycka. Der blommqndo sippor båd' hvita och blå Bland knoppande björkarnes grönska. Der prunkande liljor bland gullvifvor små, Hvad mera af "Vår" kan en önska? — Så sågo vi synen en dag vid Kornhamn, Men ack! Det var endast, éu hägring! Eller ock — för att ge mer passande namn — Er. affär i blomstrande fägring. Ja, gummorna sålde, och Stockholm bar hem Sitt förråd utaf knoppande lycka, Och solsken oeh vårluft, de gladdes med dem, Der de gingo att päskbordet smycka. Ja, men så fingo vi snö igen oeh slask och olrefligt väglag. Meri hela Stockholm var nog' ute och påskade ändå, ty de tycka om utelif utan att precis gå in på de lockande restaurangerna, som vinka och blinka med sina strålande elektriserande ögon mot de flanerande skaror af ungt folk som a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 May 1908

DR. SALU BR IN gppSalubrin är derjemte eit smärtssnabb verkan. För dessa ändamål på olika sätt, och gemenligen utspskrifterna härom i bruksanvisningTHE SALUBRIN LABORATORGRAND CROSSI(Vi ha flyttat från CincinnAgentur för Calif.: West Coast Pub. Co.- '- , 30 Sutaf de vanliga krämporna nu för blod, hvilket försvagar lifsorganerntar dessa sjukdomar. KU , DR. PETER FAHRN-112-118 So. Hoykostar ett halft dussin Magnetic Stion på "Vestkusten" eller tillsaDessa skedar äro garanterade färg och i alla afseenden göra samTillskrif oss med omgående med30 Sharon Street, Ett högre svenskt handelsläroverk i Helsingfors. Kommerserådet Ilj. Schildt, handlanden Paul Sinebrychoff, kommerseråden Lars Krogius och Viktor Ek, bruksdisponenten G. Federley m. fl. ha hos senaten anhållit om fast ställelse af stadgar för "Högre svenska handelsläroverket i Helsingfors aktiebolag"- ,- * hvars ändamål är att uprätthålla ett högre svenskspråkigt handelsläroverk i Helsingfors. Bolagets aktiekapital utgör 50,000 mar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 May 1908

DR. GIBBON Denne gamle tillförHtlige .och välkände speciaij| list i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Go-$ 'i norrhtc. Gin t, Striktur, i alla dess former. '1^311 u<1*juk£oiiia'r, Nei yösa 11 U(^Jukdoiua'r, Nei »rösa '- *- •- •• j'1 kom nior, Allmän svaw- ; iiet, förlorad könakraft ii-Mm. ni., vnr.-> eio- ^-.iov,,- . jm. 111., vare sig sjelfför;iliad eller ej, och hvil - f j111 v:,':v; 11. 1 v j 11.1 cj, ocu Jivn äblkhrmer. '1^311 u<1*juk£oiiia'r, Nei yösa 11 U(^Jukdoiua'r, Nei »rösa v-v &&&$$ '- *- •- •• j'1 kom nior, Allmän svaw- \ . ; iiet, förlorad könakraft ii-Mm. ni., vnr.-> eio- ^-.iov,,- . jm. 111., vare sig sjelfför;iliad eller ej, och hvil • i W. fé - f j111 \ ' v:,':v; 11. 1 v j 11.1 cj, ocu Jivn ka • symptom vanligen äro blekhet o. magerhet Kiörka ringar under ögonen, hufvudvärk,- " ringning i örouen, brist pa sjelfitllit. tillbakadragenhet; hjentKVappn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 May 1908

Ett år ...$2.00 Ett halft år 1.25 Ktt kvarts år .60 Ett år till Sverige 2.SS Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen ■ippmärksamhet vid desamma. flliEX. OUSSOfl, Utgifvare. L. Gisslow, redaktör. Vestkustens telefon: Market 4851. Alla annonser och meddelanden för veckans nummer måste vara inlemnade å kontoret SEDNAST kl. 2 e. m. hvarje tisdag. Dagtidningarna omtala att "den danske uppfinnaren Mikkelsen" har återkommit till sitt fädernesland från sin upptäcksfiird till Alaska. Oeh vi som ha gått oeli inbillat oss, att denne djerfvo upptäckare var en "norsk norrman fra Norge!" ■ Som man hade väntat segrade de "reguliere" vid republikanska konventionen i Sacramento förra veckan och invalde sina kandidater till 11ationalkonventionen i Chicago, undantagandes en, nemligen .Jacob H. Neff, som var Lincoln-Roosevelts League's kandidat. Elan vann med blott en rösts majoritet öfver sin medtäflare general Harrison Gray Otis, till följe af den senares känd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 May 1908

Vr.CTKUfiTEN. Torsdngoir ilen 2 i Maj 1008. K. Stillahaf skiljen. Sacramento, Cal. Svensk uppfinnare. Carl Ohlson, 518 N. st.. Sacramento, Gal., liar erhållit patent på en honom gjord uppfinning; af en tandborste, en pappersfiistare och en breflåda. Portland, Oreg. Vestkustens tidigare utgifningsdag ur omtyckt, af portliindare, i dot att tidningen kommer oss snarare tillhanda. Taek för ändrad utgifningsdag! Santa Rosa, Cal. C. A. Anderson hette en 20-årig ogift man, som den 13 dennes begick sjiilfmord på sin faders farm nära Fulton genom att skjuta sig. lian hade en lång tid varit invalid, livilket tros varit orsaken till hans förtviflade gerning. — Regn föll ganska ymnigt den 13 och 44 dennes, öfver större delen af staten, förorsakande stor nytta för den blifvande grödan och fruktskörden. I Summit föll samtidigt 15-tums . snö. Spokane, Wash. En Minnesotaklubb ur påtänkt att stifta i Spokane, Wash. Vår landsman dr. C. O. Linder är en af företagets ledare. Aberdeen, Wash. En affärsma...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 May 1908

Haight St. Floral Co. NEN. Peterson, Ejjare Fönster- och Trädgårdsväxter, Blomsterprydnader, Buketter 324 Fillmore Street, nära Haight St., San Francisco. Telefon Market 2183 C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR och RÄKOR. 340 VALENCIA ST.. mellan iQth och 20th. San Francisco DR. E. THIELE, Den Tyske Speeialisten förKroniska och Privata sjukdomar kos MÄN och KVINNOR har åtcrväildt till staden oc^i öppnat kontor i no. 1979 Sutter Street, ;uira Fillmore Street. Om ni är lidande frän privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag, onaturliga oordningar, striktur, svullnader eller bölder, blås- och njurlidanden, och liar sökt hjelp utan resultat kan jag bota eder genom min nya tyska metod. Jag misslyckas aldrig och garanterar hvarje fall. Priserna resonabla. Rådfrågningar fritt. Assurera uti THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE INS. CO. 444 California Street, San Francisco. G. F. PAI.MRR...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 May 1908

O. W. JENSEN KOL och VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, Church och Dolores. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare 2431 Mission St., Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt Telefon Temporary 26 P. R. POIXSSON Alla slags ASSURANS li g214 Kolli Bldg., Montgomery' & California Sts. ,r, - ., ... . . ) Mefonera eller sand postkort och jag , kall infinna migskall infinna mig. varaktigt botad genAm DR. KLINE'S stora Nerv - Återställare KlltiflTS Kotttullatign. persoulig eller skriftlig, afhaiidlig, och $2 profflasks friit. Viratuixi.bolande. ick.c endast temporär befrielse, för nervö- 1 w oregelbundenhet er, Epilcp-i, Krnmp. Sr. Vitus Dans, Mntttho, Svaghet. Grumlad 1^71. £>R. R. ||. KLINE. Ld., 931 Arch St., Philadelphia. f1 ■ÉM. Svenska Föreningar. -ISP SVENSKA DAMSÄLLSKAPET af håller hädanefter sina reguliiira möten i Swedish-American Hall, 2174 Marke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 May 1908

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 21 Maj 1908. — _ - ■■ 631 Market Street Hörnet af New Montgomery St., San Francisco. Yexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4°0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas ocli skrifves. GEOKtt: M, KlUEBECK, Bitr. Eassär. <I<-u behagliga tiden att prenumerera pä VESTKUSTEN! Kl" -J 4 Procent. = metropolis— TRUST & SAVINGS BANK j « HENRY JOHNSON & SON IMPORTERARE AF j j SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER Alla slags goda matvaror från Gamla Landet. 12 MARSHALL SQUARE, Midtemot 8th ocli Market Sts, llh h h) RQ, (Förut i no. 1045 Howard St. mellan 6th och 7th) THE JOHNSON FOTO STUDIO (förut i 110. 10^ 6th St.) är nu öppnad i sin nya lokal i Arcade Bldg., 122S Fillmore St.. nära Turk, hvarest mina skandinaviska vänner och...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 May 1908

A. L-r. Amerika. Frithiofs Saga i engelsk öfversättning. En viss CiementB. Shaw, bosatt i Chicago, kommer i denna månad att i bokhandeln utgifva en engelsk öfversättning af Tegnérs "Frithiofs Saga.- " Boken blir .- '150 sidor, prydd med talrika illustrationer. Höjden af tanklöshet. S. Svennunison i Park River, N. D., förlorade vid besök i Grand Forks en kappsäck, bland annat inuehällande 3,000 dollars i värdepapper samt ur och smycken till ett värde af 3,000 dollars. Tanklöst nog lemnade lian kappsäcken • i stationshuset, då han tog sig en tur omkring staden. Då han återkom var den stulen. Finnar i Förenta Statoraa. Enligt statistiken fanns det i Förenta Staterna år 1900 öfver 60,000 finnar, som voro födda i Finland. Detta antal har förökats är efter år med nya invandringar. Utom dessa finnas många, som äro födda i detta land och förstå, utom engelska språket ufven svenska eller finska Antalet krogar minskas. Staden Chicagos inkomst från krogarne blir i år $125,000 mindre än i fjol ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 May 1908

Drick endast Pripps Export Beer Pripps Export beer Aktiebolaget J. R. Pf^IPP & SON -John Kklund, Portland, Or. Johnson & Wedeen, 1200 1st Ave. Seattle, Wash. Rathjen Bros., San Francisco. PRIPPS EXPORT BEER Kungl. Hofleverantör PRIPPS EXPORT PRIPPS j pot Beer i j Export Beer i BEER tillverkad! och buteljeradt af AKTIEBOLAGET J. A. PRIPP & SON, Göteborg, Sverige, fin-i nas nu till salu ä alla första klassens Hotel, restauranter och utskänkningsställen i Amerika. Sveriges mest populära öl, är det enda svenska öl som exporteras pa flaskor till Amerika, och är det mest maltstarka öl i marknaden. Begär alltid DANMARK. öfverrenskommelse i möbelsnickerifacket. Vid ett möte den 24 april mellan representanter för danska arbetsgifvare- och mästareföreningen, de samarbetande fackföreningarna, snickarelagets möbelsnickareafdelning oeh sniekareförbundet enades man om en uppgörelse, enligt hvilken öfverenskommelsen i möbelsniekerifacket i Köpenhamn förnyas för ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 May 1908

- Tivoli Cafe Kafé och Lunch House. Öppet hela natten. 50 K cl dy Sl.t San Francisco. Färska ägg direkt från farmen hvarje dag. Cari, G. Larsen, Egare. Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. P. W. Hf. MURTHIN Svensk Urnaaltare 1102 McAllister Street San Francisco. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash., CARLSON & ANDERSON, Egare Bekins Van & Storage Co. SKEPPNING och EXPRESS till lägsta priser 968 Broadway, Oakland y1 Telefon Oakland 907 13th & Mission Sts, San Francisco. Telefon Market 13. NITED PHYSICIAN5i7 23rd Street, OaPålitliga Expert SpeMAN "en orsak härför"- . För dessa olycklill förfogande. Vänta ej tills det bliej ha något inseende att förlora. VjjRA metoder af direkta lokala en stor oeh vidtomfattande reputationclier ha vi blifvit i stånd att bota dOBSERVERA.! Vi garantera att gorliea på sju dagar. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 May 1908

San Francisco. Dr. Edward Nelander's illustrerade föreläsning, som hålles i Auditorium Hall, Building Trades Council, 14th och Guerrero sts., onsdagsaftonen den •i juni med början kl. 8, afväntas med stort intresse af den svenska allmänheten. Den berömde talaren och föreläsaren kommer att gripande skildra sina många iakttagelser och erfarenheter i det heliga landet och resan fram och åter. Ombyte förnöjer sinnet, oeh för ombytets skull kommer Svenska sångsällskapet att afhålla en publik picnic och sångarfest i Schuctzen Park, San Rafael, söndagen den 7 juni, hvartill den svenska allmänheten vänligen inbjudes. Läs vidare annonsen. Eldsvåda utbröt natten till i lördags i kvarteret mellan Sacramento och Market sts., hvarvid en mängd butiker blefvo totalt eller delvist rui nerade och egendomen till ett värde af $100,000 förstördes. Vår lands man hattfabrikören K. A. Lundström, som har sina butik i det kvarteret led äfven förlust, i det att hans lagei blef delvist skadat genom rök och va...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 May 1908

W. H. H0B50N, 29 W. Santa Clara Street, San Jose. Santa Clara Wine Depot GARDIOI. & CAPPA, Kgare. Viner och Likörer i parti och minut. Familjeleverans en specialitet. 100 East San Fernando St., Jan Jose. Telefon Main 306 NELS BENSONS KÖTTHANDEL Parti och Minut. Butik: Vine & Auzerais Ave. Tel. Red 3263 Filial: East St. & Park Ave., SAN JOSE, CAL. GARDEN CITY BANK AND TRUST CO. San José, Cal. Kapital Stock 3250,000.00 Surplus and Profits $156;921.01 Platsen att insätta edra besparingar. När ni behöfver goda specerier, kom ihåg att sådana tillhandahållas af C. T. Peterson & Co. SVENSK SPECERIAFFÄR. Hörnet af 19th & San Pablo Ave Alla slags importerade svenska och norska delikatesser, Kafie, Te Smör, Agg, Ost oeh konserver. Färskt svenskt snus. Frukt och grönsaker 111. ni. Sänd postkort eller telefonera. Telefon Oakland 114. Begagna det bästa af alla viner begagna GIERSBERCER _ upp eder helsa oell bibehåll den sedan den blifvi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 May 1908

H. VESTKUSTEN. Tor-ulanen den 28 Maj liM. UNGDOMENS RÄDGIFVÅRE, O cc af oss utgifven I>ok på 18 sidor, omhandlanUe lifvets lM'iHliSlieter, äktenskapet, infinna slsigs »jjjk»loroiir.deras fitljtfer •». h. v. ; <i<-n l>!>;'<!<■ läishh af Ii varje ii ii|r mun. SSncfes fritt i försegla' or.isiag till hvar oc'i en som pä ett postkort eller i bref inbinder sin adross till pROSEW8ERG CO., 30 Dearborn St., B 26, CHICAGO, ILL The- " SANCHEZ VINER, LIKÖRER OCH CIGARRER Hörnet af Sanchez, Market och 15th Sts. San Francisco. \V. BI. GI.KESON, Egare. DES GAMLA, BÉRÖMliA LÄKAREANSTALTEN, e- , n. eo., O Dr. C. P. FRIESE, Modical Sup't. * ,- O Dr. C. P. FRIESE, Modical Sup't. * är den enda skandinaviska läkareanstalt i Amerika som gör behandling af kroniska ochjfå )■$- privata sjukdomar till specialitet samt brefvex- 11L prlar med svenska patienter på deras eget språk. är den enda skandinaviska ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 May 1908

Svenska Föreningar. SVENSKA DAMSÄLLSKAPET af håller hädanefter sina reguliära möten i Swedish-American Hall, 2174 Market St., tredje Fredagen i månailen. SVENSKA SÄLLSKAPET i San Francisco afhåller möten Swedish-Ameri-can Hall. 2174 Market st., hvarje Fredags afton, afÉrsmöten andra och fjerde fredagsafton i mån. kl. 8. Tel. Park 4571 SVENSKA SÄLLSKAPET i Oakland afhåller regulära möten i K. of P. hall, hörnet af 12th och Franklin sts., andra och fjerde tisdagen i månaden. • LOGEN LEDSTJERNAN, I. O. G. T. möter hvarje söndag kväll klockan S i Polito Bldg.. 3265 16th st., nära Dolores LOGEN "ODIN"- , No. 393, 1. O. O. ^r- .,_ afhåller regulära möten i Swedish American Hall, 2174 Market st., hvarje onsdag afton kl. 8. Edwin Anderson, N. G., 382 Eureka st. Cli. Godin, Sekr., 143 Vicksburg St. REBECKA-LOGEN FREJA häller sina möten hvarje Torsdagsafton kl.S i Swedish-American Hall, 2174 Market st» Alfrida Carlson, N.G.,25o5 Devisadero st.. Adelaide Pierson, Rec. Sekr., 3428 16th. SVENSKA...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 May 1908

_____ =VENSKA LUTH. r.nKN'RZIJR. I KYRKAN, t5:de och Dolores »t,, J söndagar: Högmes$a'kl. ii f. ni., I aftonsång kl. s. Söndagsskola k'- ;. ' 9:45 f nr- ,- 'n«d >m«Ttiöre hvrir fro- j dagskvuU l'eleion Market 3305. rillltP ANDRTEM, a. M. PASTOR. 8ostad:2oS Dolores it., strax intill k.Vrkau namn Josephina Povser instämt sin man Harry med begäran att blifva lagligen skild ifrån honom. Harry Povser :\r likaledes döftsum. Medelst tecken med sin högra hand, ver.--atta af 'en tolk, förklarade hon sin man vara en latmask, som inte vill försörja henne samt att det var tolf år sedan hon tvingades till alt lenina honom. De ha en son soin är 18 år gammal, men lian kan tala både det döfstumma och det engelska språket. Gumman beviljades skilmessa och gubben säges nu gå och leta efter en annan maka — som kan försörja honom! Alla som blefvo förhindrade att komina till fröken Sigrid "Westerlinds konsert i Svenska Hallen, tillfölje af regnet, ha'nu ett annat tillfälle att få höra den...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x