ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Čechoslovák V pátek, dne 22. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK AND WESTSJtf NOVINif Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFF1CERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. nežli napadením malého národa, je- hož nemůže zdolati. Rusko tím nejen že ztratilo prestiž před celým svě- tem, ale celý svět také proti sobě po- pudilo pro přepadení malého svo- bodného národa. Příštího roku budou všeobecné o- kresní, státní 1 národní volby a pro- to si nechte z vánočního nákupu dost, abyste mohli zaplatiti hlavo- DIRECTORS: Vou daň, která jest důležitá pro kaž- Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, dého občana. Hlasovací právo jest ř. J. Čoček, J. A. Urbanovský, nejlepší zbraní a účinnější nežli pu- Jos. Pavlíček j ma nebo dělo v demokratické zemi I Zaplaťte si hlavovou daň! Máme míti veselé Vánoce? Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlption Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na požádáni AdvertLsing rates on application tÁDNÉ osobni útoky a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. Čechoslovák Z v V / . v/ 1 v v# ceske tridv vyssi školy ve West. Mnozí z vás jste asi byli na ko- šíkové hře v tělocvičné budově v pátek. Westští hoši hráli proti Wa- co a zvítězili 31 - 12. Hoši hráli vel- mi dobře. Hoši Trinity University hráli proti Dr. Pepper z Dallas. Dr. Pepper vyhráli. Johnny Lee Štěpán, velmi dobrý hráč z westské čety byl vynechán z posledního čísla jako jeden z čes- kých hochů, který hraje košíkovou hru. Královna Alice Plšek byla před- stavena a pan Kacíř jí odevzdal zlatý koflík. Dostala "corsage" čer- vených hřebíčků. Český Klub bude mít vánoční zá- bavu v tělocvičně v pátek dne 22. prosince; začátek v 7. hod. a ko- nec v 10. hod. "Chaperons" budou pán a paní Jimmy Hykel, slečna Wilma Marak, pan Bili Holý a na- še česká učitelka slečka Ella Koe- mel. — Zpravodajky. podobení hvězd. Na Štědrý večer se ve Francii pořádá sváteční večeře a potom jsou obřady pálení vánočních ště- pin. O půlnoci kostelní zvony zvo- ní a veselé sla...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Čechoslovák V pátek, dne 22. prosince 1939. Cowboyové na Valašsku. Tondo! Vávro! Tomalovy, ani několik ran do bo- ků zvířete. Stračena nepohla. Chlapci zaujati nezvyklým diva- dlem, ani nezpozorovali, že se mezi né vplížil malý Fanek se svou ja- lovicí. Ohlédli se teprve, když za sebou zaslechli Fankovo posměš- né: "To je cowboy! Dyt tá kráva leze jako slimák!" , "Co tu chceš, ty ..." rozlítil se Tomala, když slezl s krávy. "Co ty sa op:važuješ řikat cosi o slimá- kovi?" "Šak říkám, co je pravda. Nejsi zasmáli se "Vinco! Janku! Poženete?" "To sa ví, že poženeme, dyt našu Lysku čuju až sem. Tá sa ně nemo- že nikdá dočkat," odpovídal Vin- ca Tomalovi. "Kluci, vemte né sebú," žebronil desetiletý Fanek. "Táhni, ty, šprčku! Kde sa be- reš mezi nás páťáky?" odbýval; žádný cowboy. To já bych to ináč Janek o tři roky mladšího kama- dovédl." ráda. j "Ty? Ty, šprčku? "Tož, kluci, včil dom a za půl všichni. hodiny ať ste všecí na Horehledo- "A jaký su já šprček? Že su tro- vej lúce, lebo včil ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. CECHOSLOVÁK I Fort Worth, Texas. Pokračování) Ctěná redakce a milí čtenáři. Druhý úkol je hospodářský. Ná- rod nechce'udržovat jen holý život ale chce zbohatnout, chce míti co nejméně chuďasů a co nejvíce lidi bohatých. Nemýtí tedy jen prale- sy, neoře jen půdu, nýbrž kope ru- dy, zřizuje dvory a velkostatky, za- kládá města a továrny, vysušuje močály, protkává vlast sítí doprav- ních linií, staví lázně. Hospodářské podmínky českých zemí jsou cel- kem dobré. Jednu velkou výhodu osud národu českému odepřel a to je moře. Třetí povinnost národa je osvě- tová. Národ má vyspěti duševně, má založiti bohatou litaruturu, slo- hově i obsahově dokonalou, každý má umět číst a psát, aby mu duše- vní pokrm byl přístupný. Náboženský úkol státu žádá, aby národ upustil od modloslužby a ctě- ní běsu, aby žil zbožně a ctnostně, jak o tom Syn Boží lidstvo poučil a jak obecná církev jím založená lidstvo k tomu nabádá. Posléze ú- kol umělecký čili estetický záleží na výzd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. Přišel včas Zdena Motáňová. Renau byl mariňákem. Dokud byl mlád a při síle, jezdil na vleč- né lodi "Deiphine". Měla krásné, pyšné černé boky s nápisem a ku- latá okénka spodní kajuty, zasaze- ná v obroučcích svítících jako zla- to. Na palubě se hrdě vypínala ka- juta z leštěného, hnědavého dře- va, s okny zastřenými krajkovými záclonkami. Aby mu nebylo smut- no, měl už tehdy Renau ženu, mla- dou a veselou Marion, na kterou přenesl velký kus své lásky k lodi. Renau byl sice mariňákem, ale přece nějak nepatřil do jejich di- voké společnosti. Nikdy se nebil, ani neopil; nějak ani netoužil po vstupu na břeh. Měl vnímavou du- ši, kterou nedovedly měsíce jedno- tvárné cesty kanálem od Paříže dolů a zpět ubít. Loď jeho vozila sice jen zboží, později uhlí, smolu, cement, protože během času chá- trala, ale Renau stál u kormidla hrdě jako kapitán zámořského par- hlas Mussetův nevěští nic dobrého, di. Tam někde za ním ozývá se křik, "Dávno ho máme ... to bylo j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. Čechoslovák Požeň je. Ve válce jsou někdy takové oka- mžiky že i prostý vojín musí být generálem. Je k tomu určen pro případ že by i ti nejnižší jeho před- stavení všichni padli. A některý důstojník jde "ve škole" tak dale- ko že učí že vojín musí být připra- ven střeliti i do svých bratrů, ot- ce — i matky. Proto mnoho čes- kých rekrutů, zvláště ti z řad in- teligence, při té přísaze bývali ble- dí, a skřípali zuby. Starý Pašek byl obecním pastý- řem a dobře se mu při tom vedlo. Rozuměl nemocím hovězího, ve- přového a skopového dobytka, za pomoc dostával vždy zaplaceno. Držel plemenníky, které měl vždy prvotřídní. V létě měl na starosti pasení ovcí a vepřů rolníků, ale to přenechával svým čtyřem synům. Dva z nich toho záhy ríechali a šli na práci do továrny, nejmladší zů- stal u vepřů, nejstarší, Franta, u ovcí. Franta býval ovšem také mlad- ší, ale řekněme že mu bylo asi o- smnáct roků kdy už rodiče s jisto- tou věděli, že jinačí nebude. Byl vyšší p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Čechoslovák V pátek, dne 22. prosince 1939. Y- wwmmgj Veselé noceaZ m m k *>'• í* Slovanská Podporující Jednota státu Texas založena byla českými pionýry k ochraně jejich rodin a potomků. Během 421eté svojí působno- sti S. P. J. S. T. vždy řídila se heslem Podpora, Lidskost, Bratrství, za celou tu dobu plnila šle- chetné poslání, dané ji do vínku jejími zakla- dateli a mimo svého humanitního úkolu neza- pomínala ni na podporu českých institucí, akcí všenárodních, ona stála vždy v řadě prvé, kdy- koli se jednalo o prospěch celé krajanské ha- luze. Jednota S, P. J. S. T. byla založena na pod- kladu svépomoci, je organisací bratrskou, ne- výdělečnou, a během 421eté působnosti vyplá- cela úmrtní podpory vždy přesně. Úředníci Hl. Úřadovny dovolují sobě v překrásné době vá- noční poděkovati nejen členstvu, nýbrž celé krajanské veřejnosti za přízeň i sympatie Jed- notě věnované a všem srdečně přejí — VESELÉ A ŠŤASTNÉ VÁNOCE, ZDÁRNÝ NOVÝ ROK 1940! Slovanská Podporující Jednota Státu Texa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Section 2. Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $'A00 v 4 ofll roku SI .00 Do staré vlasti $3 50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- -sp rpriakce, buďtež zasílány na tuto adreru: Čechoslovák publishing co. West, Texas. Část 2. odporučte Čechoslováka svému sousedu! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kter®u by každý mél védéU. Pouze uvědomělostí a svorností do- bude si československý lid v T« xasu uznání a ctL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍSLO 51. Entered as second-class matter January 2, 1920, at the pret offjre at West. Texas, under the Art of Mareh 3. 1*79. Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Kapesní německá bitevnice, která utekla do Montevi- deo přístavu v Uruguayi po bitvě s třemi britickými křižniky, byla Ad- mirál Graf Spee a ne Admirál Sheer jak se oznamovalo nejdříve. Tyto dvě bitevnice měnily si jména kaž- dého dne, a tím se stal omýl. Bitevnice Spee byla ve čtvrtek v přistavě se 36 mrtvými muži pod rozbitými pancéři paluby a před přísta...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

v pátek, dne 22. prosince 1939. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznamte jemu. i s!va přítele Jos. Šrámka. Farmu bu- Všem čtenářům a celé redakci - Manželé JohnL. Juřicovi byli - YeT pondělí de p. K. Trojáček obdělávat! s na- M, „Se:é vánuce, j SS-SS ^ W který se jim narodil v zdejší nemoc- nici. Z klučiny mají jak rodiče, tak ář| i stařičkové a stařenky, Alois Peka- řovi a Juřicovi, velikou radost. Gra- jgj ! Pl * ku a velkou porci spokojenosti. -)o( týdenní zprávy. SMUTNÉ VÁNOCE. "Tisíce umřely, tisíce umrou, tisíce na smrt jsou znaveni neboť v smrti a zrození LjřmutnS vanoční svátky v mém ^elTlS s«S5s SJAtsk z — Když jsem nesl zprávy na poš luwl „ tu v pondělí večer, zašel jsem do tuluji! m i městské radnice, kde byla rolnická _ ve výroční schůzi řádu Cechů řj? schůze a při niž byly volby úřední-; Domov čís. 82. SPJST. byli zvoleni gg ^ ku do toho rolnického programu.: úředníci na příští rok 1940: Ant. sgj nřece krutému osudu neunikl. Při! Touž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Čechoslovák \ V pátek, dne 22. prosince 1939. PODĚKOVÁNÍ KRAJANSKÝM SPOLKŮM. uvědomělé naší mládeži je naše bu- doucnost. — Současně touto cestou přeji drahým krajanům i krajan- . • ... . čvniní kám v Texasu i redakci tohoto ča- rok'T939 °Znai940 ' tyto krajanské sopisu příjemných vánoc a všeho spolky ^ěiwvaly podpory na stipen- dobra, hlavně zdraví a spokojenosti ť y ' v - • «- I v Novém roce. S přátelským po- zdravem oddaný Eduard Míček, assoc. profesor slovanských ja- zyků na Texaské státní universitě, -o dia (scholarshipy) pro studenty če ské řeči a literatury na Texaské státní universitě: Česká Římsko- Katolická Jednota Texaská 150 do- larů, Česká Římsko-Katolická Jed- nota Žen Texaských 100 dolarů, Rolnický Vzájemně Ochranný Spo- lek 100 dolarů, český studentský di — , 1 O 11 že p. Vašut nám vždy přiveze fil- švakrové pí. Pavly Studničné a ne- Povolení k sňatku sobě vyzvedli Zprávy Z okresu Dell. my rozličného druhu a to nás tak teře Jindřišky Earl. Samé krásné a' p. Frank Mit...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

čechoslovAk V pátek, dne 22. prosince 1939. Jeníček a Mařenka Pro Čechoslováka napsal S. P. Studnlčný. Nadešel v Praze předvánoční tý- den s obvyklým jej doprovázejícím ruchem a veselím a vánoční nálada prochvívala celým méstem. To ve- selí a téšeni se na svátky nenalezly véak ohlasu v prostínkém přísklep- ním byté většího činžáku na Žižko- vě, hostícím mladou ještě vdovu Šímovou s jejími dvěmi dětmi, ru- sovlasými dvojčátky, jedinou to je- jí útěchou v jejím strohém životě, protkaném strastmi a utrpením. Lidové rčení, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, zdálo se na ní uplatňovati plnou měrou po krátké době jejího šťastného man- želství. Smrt jí urvala jejího milova- ného muže a zanechal ji opuštěnou se dvěma sirotky, jimž dala život na štědrovečerní půlnoc. Byla to zvláštní štědrovečerní nadílka, ra- dostná i bolestná zároveň. Měla ra- dost z těch malých robátek, hezoun- kých a maličkých jako hrací panen- ka, ale tu bolest ztráty manžela po- cítila později. Právě v tu dob...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 17 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosjnce 1939. Čechoslovák domovnice a řekl ji, že by bylo nej- v bělavý háv. S večerem nastala sil lépe, kdyby děti nemocné mohly bý- ná sněhová chumelenice, později u- ti ušetřeny těch pohnu tlivých scén, stala, obloha se vyjasnila a jen hvěz provázející skon nemocného. 'Moh- dy se třpytily na nebi. Hezký ráme- ly by býti u nás, sami dětí nemáme ček pro vánoční stafáž. a kdyby si zvykly, mohly by zůstati V bytě Šímové bylo živo, sešly se u nás navždy. Při příští návštěvě tu její sousedky, byl tu lékař i s cho přijdu se svou paní a nějak se o tom tí i děti. Přáním lékaře bylo, aby rozhodneme," řekl a odcházel. Při- tento Štědrý večer byl slaven v pří- jda domů, vylíčil vše své paní a tá- bytku nemocné, aby i ona se těšila z zal se jí, souhlasila-li by s tím, aby toho štědrovečerního jasu a plesu a se děti, jež budou po matčině skonu radosti svých dětí, běhajících od docela opuštěny, ujali. "Jene, to bu- stromečku k jejímu loži a ukazující de náš nejkrásnější vánočn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 18 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939, Besídka Čtenářů I Ia jak bylo z posledního divadla vi- dět, bude asi své práci dobře rozu méti a béhem doby se tak zdokona- lí, že nás v mnohém předčí, aspoň v líčení, neb to my s mužem dosud ne- umíme, a ona již se v tom dosti do- bře vyzná. Teď bude hlavně záležeti na tom, aby v jejím velkém snaže- Ennis, Tex., 18. prosince. ní celý kroužek jí byl nápomocen a Cténá redakce a čtenářstvo! i členstvo řádu, neb bude-li kroužek _ . . ,«jlnil pracovati ruku v ruce s vedoucími Co pry se mnou je ze už tak dlou- £ ^ ^ tentQ rok ho jsem do Čechoslováka nepsala, nrosnéchu všech. slyším pokaždé, když se sejdu se ' , svými známými ve společnosti. Při Na tento uplynuly rok bude mno- divadle v Dallas v řádové síni dne 3. ho členů a lidu vzpominati, neb psosince, i následující nedéli v So- byl jeden z nejplodnéjsich ze všech kolovné opět ty samé otázky od minulých. Tolik různých zabav a mých přátel. A tak musím opět dáti vzdělávacích podniku jako tento rok něco doh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 19 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK Ennisský Věstník TÝDENNÍ ZPRÁVY. — Manželé Joe M. Trojáčkovi s dceruškou a s nimi též paní Fr. Vál- ková navštívili v neděli v Royse Ci- ty jejich rodinu, manžele H. Han- zelkovi, známé čtenáře Čechoslová- ka, kteří jsou tam usazeni. — V nedělní schůzi Rolnického spolku čís. 51, kterážto schůze byla schůzí výroční, byli zvoleni úřední- ci pro rok 1940: Jos. Hejný předse- da, Jos. Pavlačka místopředseda, Fr. B. Vrla tajemník-účetní, Fr. Da- něk pokladník, Karel Moučka od-j hadčí. V této schůzi, která byla čet- ně navštívena, na návrh Karla Mou- čky, byla odhlasována "vánoční na- dílka" pro Sdružení Čechoslováků v Texasu v podobě 50 dolarů, které byly na tuto akci darovány z pok- ladny. Tento návrh je zajisté vel- mi dobrý, neboť mnoho našich lidí dosud tuto akci ničím nepodpořili, ačkoliv členy sdružení jsou. Snad čekají až bude pozdě nebo až toho nebude třeba! Přítel John Polák zanechal u mně členský poplatek za sebe a svoji manželku do S....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 20 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. 1 CrchoslovAK i R f Ji / I i m{ í Kil vN i I /'"i ' *1 T7*S- V AVIÍ J I T 'i * •• vv. V J mmmm mmSm ,m mm*:. VKf /N Stárodávné Blahopřání K Tomuto Modernímu Vánočnímu Dni Bez rozdílu jaký pokrok jest činěn v polích umění, literatury neb vynálezích, nikdy nebu- de zlepšeno staré a upřímné blahopřání "ŠŤA- STNÝCH A VESELÝCH SVÁTKŮ VÁNOČ- NÍCH". Jak mnoho jest zahrnuto v těchto ně- kolika málo slovech. Jak mnoho tepla jásá v tomto prostičkém přání. Po staletí nebyl žádný z největších básníků a mistrů schopen zlepšiti toto milé blahopřání "VESELÝCH VÁNOC". Proto jest toto pro nás vzácnou příležitostí, vysloviti toto blahopřání Vám, kteří čtete tuto stránku — Vás, které my počítáme mezi naše PAUL S. ŠKRABÁNEK, předseda J. R. CUFF, výk. místo-předseda zákazníky a přátele — a blahopřáti v upřímném přátelství, jak jen lze tlumočiti tištěným slo- vem. Jest to naším zvykem ukázati, že veselá doba Vánoc jest zde, a že si přejeme, by jste Vy užili této doby v zdr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 21 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

•Iv Část 3. Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $'2.00 Na nůl roku $1-00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. Section 3. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kter u by každý měl védětl Pouze uvědoměloati a svorností do- bude si československý lid v T - xasu uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍSLO 51. Entered as seeond-class matter January 2, 1920, at the post office at West, Texas, under the Act oř M*rch 3, 1879. 22. PROSINCE (DEC.) 1939. Přepis letáku ze staré vlasti 28. října. Ty podupaná, poplivaná zemi, jak hořce dýcháš nadějí. Tvůj lid se chystá, ač hrdě je teď němý, než v tomhle žít, tož zemřít raději. Den víry naší s hřivou hněvu nám slavnou píseň vyrazí a rozkaz nese vlna toho zpěvu: Bijte se, bijte se! Buďte na stráži! Přijde den a náš zase bude celý, i mrtvi vzbudí se a půjdou na pomoc, a stokr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 22 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Čechoslovák V pátek, ár.t 22. prosince 1939. Síla skrze radost? čili Sila V nazLitickém Némecku mají no- vé heaio, hlavné pro "Kra/t durch Freuae" *krze radost. Americký ceotovattl a -plvovate Car eth V/ello, člen National Geo- graphic Society, byl v roce 1532 v příznaky této nemoci. 'pozn. piek!. — a snad pro kon- Tyto déti patři od íestého roku centrační ti bory* bylo zabráno na do p litických organisaci Jjngvolk 2 miliony akrů pudy, více než cb- 'mladý narod í a Hitler* agend >Hi- nááí všecky zelinářské zahrady v mládež — '-Jerová mládež; a zde předčasné Némeoku. Za to spotřeba piva a al- . .ieni, dlouhé pochody a rojen- kobolfck;>h r.ápc.u velmi stoupla, ký výcvik podkopávají vzrůst a Třetí P.óie dosáhla smutného re- z>bobují vady kostí, čími začíná kordu ve statistikách sebevražd, křivice. Dr. Maerz píie "'Záznamy, Počet sebevražd v Némecku dosa- ne-.právných noh převýíiiy do u- huje ikoro- počtu sebevražd v celé Evropě — ač i tyto úřední Né- rozsah píe«oažek mecka mi....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 23 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK ř'-.V- ': • '•*; : . MBHM vnn p JJ ■ : ' ? St : * ■: ■ '*> ■- : ■■■•'■• ■■ VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ ChristmasCheer V této přeradostné době přicházíme i my, abychom projevili všem přátelům a příznivcům naše nejsrdečnější blahopřání a vzdali jim dík za podporu, kterou nás po- ctili v roce minulém. Ujišťujeme Vás, že si Vaší přízně náležitě vážíme, v nadějí, že i nadále nám ji zachováte, přejeme Vám, VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! OLDCORNER DRUG STORE WEST, TEXAS VESELÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A ŠŤASTNÍ NOVÝ ROK V této přeradostné době přicházíme i my, abychom projevili všem přátelům a příznivcům naše nejsrdečnější blahopřání a vzdali jim dík za podporu, kterou nás po- ctili v roce minulém. Ujišťujeme Vás, že si Vaší přízně náležitě vážíme v naději, že i nadále nám ji zachováte, Vám k službám FORD & AUTO SERVICE FR. J. HLAVATÝ, majitel. WEST, TEXAS. Poděkování a Blahopřání! Tímto přejeme si srdečně poděkovati všem kraja- nům za podporu nám uděleno...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 24 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Čechoslovák V pátek, dme 22. prosince 1939. ZE SCHŮZE S.A.Č.T. V SHINER. S.A.ČT. konalo veřejnou schůzi v City Hall v Shiner v neděli dne 17. t. m. za účasti asi 120 osob. Schůzi za- hájil předseda tamnéjší odbočky, Chrástecký. Co první řečník promlu- vil br. Jar. Šulc, nedávno přijetý ze staré vlasti, který poukázal na stra- sti prožité za nazistického režimu a apeloval na americké krajany, aby pomáhali přispéti k osvobození ne- šťastné vlasti. Na to promluvil mí- stopředseda S.A.Č.T. Rev. Kunc vel- mi pohnuté o lásce k vlasti. Co třetí řečník byl předseda oblastního vý- boru S.A.Č.T. Kalus, který vylíčil celkovou politickou situaci. Dalšími řečníky byli br. Olexa ml., jenž po- dal co pokladník S.A.Č.T. přesnou pokladní zprávu a zodpověděl všech- ny otázky jemu kladené. Posledním řečníkem byl br. Valčík z Houstonu, Jenž podal velmi zajímavý referát. Schůze byla ukončena zápětím če- skoslovenské národní hymny. S hes- lem: Zvítězíme! Popisovatel. Čemu se lidožrout divil. Polský spiso...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 25 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. CECHOSLOVAK Wk Santa Barbara, Kalif. Ctěná redakce Čechoslováka! — Zasílám bankovní poukázku na čty- ři dolary znovu předplatného pro mého otce Anton Hamusek Sr., Ca- meron, Texas, a pro mne zde v Ka- lifornii. Přeji vám všem veselé Vá- noce a vše nejlepší v r. 1940. Jsem s úctou, Anna A. Hamusek. 0 Temple, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! — Dochází mi předplatné na Čechoslo- vák, tak vám posílám 2 dolary ve psaní na rok 1940. Ráda čítám zprá- vy z Evropy, ač při nich se srdce sví- rá úzkostí, jaké barbarství se páše v tomto věku. Bůh má své plány, chce nás zkoušet, budeme-li mu věrní až nás přečistí, jak zlato se zkouší v ohni, až se přečisti. Tak i on nás chce mít čisté, abychom od svých nespravostí odstoupili, činili co se mu líbí a Boha poslouchali. Ježíš Kristus nám praví: Nebojte se těch, kteří tělo mordují, než raději se boj- te toho, kdož může tělo i duši zatra- titi v pekelném ohni. Přeji vám mnoho nových odběra- telů v tomto nastávajícím r...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x