ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 November 1899

Wm. von ROSENBhÄO, Jr., Advokat, 109-W. 8de gatan, Austin, Texas P. d. häradsdomareR! Travis härad.) | AMERIKANSKA NYHETER. Värre än i Texaa. ^ Sterling, Col., den 26 okt. An- fallen af skallerormar blef i tors- dags en farmare, bosatt 12 mil härifrån. Farmaren värjde sig tappert, och då striden var slut, lågo 63 döda ormar rundt om ho- nom. SvAr olyckhändelse. Denver, Col., den 26 okt. Char- les Johnson, en 15 års ynaling, an- ställd son biträdande maskinist i Cooper Bldg., fick i torsdags, då han var sysselsatt med smörjning af elevatorn, högra armen indra- gen i kabeln. Armen krossades ända från handleden och nästan upp till skuldran. Oen olycklige fördes till St. Lukes hospital, där armen amputerades. { Välklädd herre. Chicago den 25 okt. Iklädd tre kostymer arresterades häromdagen på en spårvagn i hörnet af Halsted och Lake sts. John Olson, alias Ohlberg, en gynnare,som i polisen gjort sig k änd för att icke kunna skilja mellan mitt och ditt. I de inånga fickorna befanns han in...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 November 1899

f 4 Jfr" 'istameNi TEXAS POSlfcn, AU5TIN. f£XAi röAS0AQ£J* D£iS a NOVEflBER ib*9 C. 14 st l se ot st K\ hi i' dt oc HO ht Ha en kf HO i . ar fr Jl vi ki or «j b) tu ii hi h lv <t« hc ni di 1 i ri b D I I C. A. DAHLICH, Hö Mer. \A. B. Nuckol , 1409 Colorado pratan, Auitin. Tex Mattor och mattinjr; godtkop a •ts>lar och Aangar. Mat tog i Jjc. pr yard och upp. hroy.ua rug 60 c., fl till 11.50. Fotografi t, « /|i* oe: L v c. /<n>'ii> A<1 >li i. T (A 1 iriKto r«r«t> 1 era . ObKrrerm darliU* förtiorxl ij. Warfel & Co., UrntkVt. //SO « u- r >u>, Austin. Tex* . SVERIGE. Stockholm. Ve^.priHen, om ett årn tid varit ovanlitrt höga, ha nu ytterligare stigit. Vacker björkved kortar 30 kr. och vacker barrved 20 kr. pr famn. Tillförseln af ved ar obe- tydlig. —Kronprinsen har om present af kejnar Wilhelic erhållit en jagt- dragt af amma blå; om kejsaren och en birschfangare. Kn dylik drä:t bare endaht af ett tiotal personer, och rättigheten därtill förlana* frenom...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 November 1899

TEXAS POSTEN. AU5TIN. ftsXAS, TORSDAQBN DEN j INOVET1BBR 18*9. Bilder ur verkligheten ÅT AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Sjöröfvaren. (Forts. fr. föreg. n:o.) Men det går naturligtvis icke an för en präst att befatta sig med dylika detaljer. Jag ville blott säga att den unga flickan såg ytterst farlig ut. Men inte behöfde hon panterns klor för det. Hur farlig skön- heten i och för sig själf är, dqt har vår Herre, lik- som för att varna, själf visat, när han fäste tornet så nära rosen. Och varnas man verkligen? Ja, men först sedan man blödt, kanske förblödt. Koppärret syntes afväpnadt, ristade sitt gråa huf- vud och närmade sig brummande dörren. Sjöröf- varens dotter gaf mig ett nytt tecken, och jag följde med in uti hennes rum, smyckadt med en viss orien- talisk lyx och genom sin fpntastiska inredning full- komligt motsvarande sin sköna herskarinna. Jag hade dock icke mycken tid på mig för att granska vidare. " "Min far är döende," började hon, stående midtpå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 November 1899

s c. 14 st I" 5( G( st h' d< 0( HC h. KU er k, BO i at fr Ji vi ki g< C! Uj (Il b: li h. Ii h (1. SK ni di U Si i r t E I 1 TEXAS POSTbf , AUSTIN, ffiXAS TöASöaQA/I 0^^ a NOVEnBER .aRL mayer, Urmakare A Juve '^rare, 618 Conirr. a ve., har det bä«ia U*er och &!)er oilllgt. önskar wIt aandel. Ti 1 fre )s- lläl lelae ga ra r. le r as. V. R Simcock, Jandiäkare, 620J Congr. A ve., Rom one, Austin, Texas, AbSTIN. Profnummer af Texas Posten •Andes fritt på begäran. Födde. Förliden lördagsnatt hade familjen mr och mrs William Swenson glädjen att välkomna en Välskapad och duktig gosse til] deras hem. Texas Posten skyn- dar att gratulera. Önskas. En flicka att göra van- liga bussysslor. Mrs Wm. Brueg gerhoff, 414 Vestra 17 gatan, Au- stin, Texas. Ny Holland sill har inkommit och finnes på lager hos den välkän- da firman Geo. Peterson & Co., 701 östra 6te gatan, Austin, Tex. Välgörenhet. I måndags åtta dagar hölls en välgörenhetskonsert i Protection Hall af isses Eric- son och Jo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 November 1899

> t TEXAS POSTEN." LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den November 1890. Se hafvet! irr-|r ■ 8e hafvet, se hafvet, det väldiga vida Det ikungllsa tolta, det skimrande bl A t O, att som en viktig på yster Elllda Få ila dllut ur sin kvalmiga vrå, Att, fri ifråa fiingsel och trängsel oeb tvång, Där lagande draga tumörnen en gång, Under böljornas sång! Se hafvet, se hafvet, när stormen där ryter Och åskorna åka på ljungande vagn, När frustande jätte mot klipporna bry ter Ooh kastar ditt skepp som ett skälfvan- de agnl O, att som en Gud med sitt bud då s& bild Befalla do svallande masior i strid Till försoning och frid! 8e hafvet, se hafveti Hvad underlig maning, Hvad sällsanima rop därifrån till min själ! Jag ryggar därvid som för svindlande aning, Men drvges magnetiskt allt närmre lik- väl. Hvad är det, hvad spänner, hvad brän- ner min håg' Vid stupande djup, Inför våg bortom våg I oändliga tåg? Se hafvet, se hafvet, när soligt det...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 November 1899

TEXAS POSTfcf*, AU3TIN, ffiXAÄ rÖJStJAOti* D£/N 9 NOVEflBER I6J9 C. 14 st P 5< o< st cr r* h i di IX sc hi sa ei kl Bl is ai fl .T vi k K' o ej il )> ii Ii h h il M 11 d C. A. DA II LIC H, nöbler. 1409 Colorado gatan, Austin, Tex Mattor och matting; godtköp a stolar och ängar. Mattng 124c. pr yard och upp. Siiiy.na rugs 50 c., *1 till $1.50. A. B. Nuckols.l Observera dr 1111 ii Fotografiet, I . SJ . . , , , . .J forMorn ! 141 «"'jj. Warfel & Co., Urmttkare, Lhvkci> /ttllirn* A11 1I1. TY* * 5VERIGE. Stockholm. J danska folketinget bar af kon- seljpresidenten framlagts förslag om boviljande af 12",000 kr. hemgift åt hvardera af prinsessor- na Louise och Ingeborg. —Uppbörden vid rikets tullkam rar under detta års 9 första måna- der har uigjort 44,114,296 kr. tull medel och 1.566,904 kr. båkmedel samt öf verstiger den samtidiga år 1898 med resp. 7,643,568 ooh 27, 190 Kr. —En dålig arbetsmarknad anses den stundande vintern blifva i huf- vuilstaden. Denna åsigt har ut- tal...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 November 1899

IfcXAS POSTEN, AU3TIN, I fcXAS. T0R5DAQEN DEN 9 IN OVE/IB ER 1899 IV Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR .Sjöröfvarens dotter. (Forts. fr. före . n:o.) "Man skall få se, att det blir någon knekt, som ånyo håljer sig frainmer"y*trade min principal kom- ministern; ''men efter du, såsom det syoes, kommit dig upp i smöret, så vore det väl bra dumt, om du inte förstode att hålla dig kvar där..., Vore jag vid din ålder, nog vet jag hvad jag då gjorde. Vi präster äro ju kända för att korpa åt oss,"tillade han mod ett bittert leende. Den gamle komministern, han hade visst korpat åt sig! Hustru och sex barn hade han, men däruti be stod också hela rikedomen. Han hade visserligen nyss citerat ordspråket om "smöret", men aldrig hade jag sett ens en smöra^siett i hans hus. Han hade ända sedan barndomenej tålt smör, påstod han; men detta hindrade honom likväl icke från att breda rätt försvarligt på, när han var hos andra. "Det där gjorde jag i tankarne...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 November 1899

\ *\V<. ' ' fEXAS POSTEN AUSTIN, TEXA , TOÄSOAOEN DEN 9 NOVEMBBR 1 C. 1< st P 51 o< et tr r~* h g' i ib (x s( h. s8 ei ki 8( is Hl fl J v: k J?< h 01 e; (1 b 4 11 h h .1 .s< 11 d it 8 i r t i i TEXAS POSTEN- Wyket och Annons* Ining för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN K (THK TEXAS POST.) Publlahed er week, ln Au ttn. Teia . \hr Bwipikh Auekioan Pjr Li*m«0 C O_ _ _ inii/*" ■ * . , j« oalj wedUli j> p«r lo Teiiu . nd the Mt 4Tertl*li>g medium to reacli Vtila cta '. t elUMB . J. M. Ojkrholm, Ed.tor M. J. Kkapk Mnnitjfer. H. T. Kka1'B, Reseft*ent. Entered at the post office in Austin Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris s jCu Ir, förskottsbetalning - - •1.00- Ett år, pä kredit, ----- 81.50. Rtt k lft &r, förskottsbetalning, 00. Ett hälft Ar, pi kredit, - - - - 75 Ett &r Ull Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott ock penningar böra sända* medelst "Po- sial Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 November 1899

TEXAS POSTEN, AU3TIN, TbXAS. 'TOR5DAQEN DEN 9 INQVEriBER 1899 Wm. von ROSENBE4Q, Jr., Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. F. d. häradsdomare i Travis härad.) AMERIKANSKA NYHETER, I f \ Svar på tal. Chicago den 1 nov. William Swanson t; af en af sina kamrater. William Stenbäck, under arbete i torsdags å Poster och Lincoln avenues ett så hvast svar på en fråga, att kamruten blef toppra- sande och tilldelade Swanson med ett trästycke ett så hårdt slag ; hufvudet, att huvudskålen spräck- tes. Stenbäck och tre andra kam- rater h aktades. ( Rånarne i verksamhet. Chicago den 1 nov. Mrs Ebba Carlson blef i fredags morse vid 8 tiden rånad strax utanför hen- nes hem å 491 29 place. Hon möt te trenne karlar, som slogo henne i ansigtet och tillegnade sig hennes börs, innehållande $4. Mrs Carl sons lilla 8 åriga dotter hörde mo derns rop och skynda mot henne med en kvast och tilldelade en af rånarne ett slag i hufvudet. Men så välment slaget var, lyckades banditen undkomma. Den vanliga his...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 November 1899

Ai \ C 1* si P 5' o si or h K d IX s< h Sf ei k S( it a: fi J v k £ o o <1 b u ti h h il a D Ö H. CREUTZFELDT (Publik väg k&L) 101 östra 6te gat., Austin Tex Handlar med säd, mjöl och gryn ' (Uteädesfrö en specialitet.) A. H. REESE, 0 ö. 7d« Kat un Auiiio, 7Vx s. Jag reparerar tpl Ur.varmusnar, ril c < i.yn iiklorr, fa j aoiirititpis ar,tec. J. W. AME, Allt slags mlde, 004 F. A ve. Anitlt. Alla orter vagtn csparatloner utfö i as. fEXAS POSTEN AUSTiN, TEXAS, TOÄSUaOEN DEN 9 NOVEMBER !« ♦ Weller, SKOQSLÖPAREN. SKILDRING FRÄN AMERIKANSKA VESTERN -LGABRIKL FERRY. Tiburcio blickade vid dessa ord tigande famför sig och försjönk i djupa tankar. —Men -hvad är då ert namn? .Ni har ju ännu inte sagt mig det, yttrade skogsli paren efter en stund med synbart deltagande. —Jag heter Tiburico Arellanos. Kanadiern kunde icke låta bli att sucka,då han hörde detta namn, som ryckte honom ur hans dröm- mar och mot hans vilja förde ho- nom tillbaka till verkligheten. —Skulle måhända för er ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 November 1899

FRÅN ALLHANHETEN. Transvaals nationalsång. VI dterglfva här en af "Sunds- VAllspoateo" . gjord iiive.s itinins; af den s-ydalrlkanika republikens natlonalsåni.', hviiken mej sin fri- ska r.ch knäcka melodi är viil äg- nad att elda boernas leder. Se folkel, fullt af hjältemod, Och dock en skymfad ätt! Det offrat guld och gods och blod För frihet och lör rä.t. Upp, männer! Fladdra ut, vår failU; Vår nesa är förbi. Framåt på våra tupp-as bina! : | : Det Irsa folu : , : an äro v.: Selandet, Ijarran undangöm Och doc>< så härligt. Uö .t, Mud allt hva l lii^iuat du har drömt Naturen det beniönt. Transvaaltu 1 Låt vår fiists.',u^ skalla! Där vi ua stått med -v.uvi i band Oou glädjeskotieu Lo.Ues knalla, Där är värt li.si.ei l,ind 1 ; j : Ett h .iii^t land: | : Dut är virt fo- sterland! Bland världens stolta stater blott Elt barn vår stat är än. Af britten doc;< en gång vi fått Vår rätt som fria män. Transvaaier, ädel är vårstrufvan Och helig smärtans brand. Till Gud vi fly forulan ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 November 1899

/ \ TEXAS POSTEN, AUSTIN, ffiXAÄ Tötåa.MiAfiI Oåfs 9 NOVEflBER i«*9 C 1 0 8 S b K 1 d o Si h 81 e k 1 ii a f .1 v k a n O 0 (] t 2 k t 1 1 < i i • ,aKL mayek, 'Jrraakitre A J uve "<<rare, C18 Cengr. A ve., bar det bä«tu Nuer och säljer jillisrl. önskar ed"T atndel. TMlfreds- ni k) lelse ga rar. leras. W. R Simcock, 3 andläkare, 620J Congr. Ave., Room one, Austin, Texas. AUSTIN. Profnummer af Texas Posten sändes fritt på begaran. Dödsnotis. Mr C. A. Anderson, SJ501 San Marcos str., hade den ■orgen att förra veckan förlora en liten dotter. Texas Posten be klagar djupt don stora förlusten. Önskas. Ett fruntimmer, som önskar sig ett hem, hanvände aig till J. L. Tupin, Fiatonia, Texa . Skatterna komma in.Skatt rul lorna för 18!M) hafva inkommit från alla counties i staten utom två, och af att döma, komma de att visa en ökning i skattbar ägen dom af öfver $30,000,000. Detta inbegriper ej skatter för vissa kor porationer, hvilka i somliga coun ties gå upp till $100,000,000. Önskas...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 November 1899

J \ TEXAS POSTEN. 4de Ärg1L-öp. Arbetstrött. Det tindrar nf tusende ljus i kväll, Och forsen kMgkarler af glitter siiinker! Men mödornas son sttier trött I tjiill Ooh naodstulut suger sin rök och tän- ker, Tills plphufvu't knackas mot splselhäll, 8e'n tomt det ej mer honom nöje gxun- ker. Väl visar naturen därute fritt Ett präktigt och vexlande scener!, Men mannen det näppllg-in ger en titt— Ej skönhet han vant 8lg att se däri. Han stänger sin dörr och till hvlla g\r, Och hustrun helt sakta sin make föl- jer— Dock först en minut hon vid vaggan står, Hon dröjer och Ullen sin varsamt höl- jer. Helt säkert i ögat det tinnes en tår, Fast halfsänkta fransen förslgtigt döl- 1er, Men lillgamle pilten af Morfeus kysst Nu Ingen får störa—han sofva skall, Och därför 1 stugan blir allt sä tyst, Och Gud blott ser glänsande tärens fall. Se, stjärnorna tindra 1 tusental. Och forsen hörs gnola en sång i språn- get I Han väntas af Ntcken och alf i dal, Dir han skall berätta om llf, som gån- get, Om...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 November 1899

TEXAS FUSTfaft, AU3TIN. ffiXAé TÖ*4ÖAQM Dfl* 16 NOVEflBER i * C 1 H P a o 0 g b d o S' b Hl e k Hl il a f J v k < #! O 0 <] k 2 1 O. A. DAHLICH, nofcUr. 14U0 Colorado gatan, Austin, Tex Mattor och matting; godtköp a ■ÉrJar och ängar. Mattng 12ic. pr yard och upp. Smy. na rugH $«•., fl till 91.50. 5VERIGE. A. B. HuckoU, Fotografi&t, hörix-l i J+li- och L*««cu yalurn* Aualtu. 7Vx s (Allt arbete nätud teras. dconk 3 förmo'* ! U. Warfel & Co., Urns.karft, ' 119 O. 9 U Austin, Tex <. BRUCK BROS. Ej den största men hiuta ooi billigaste plats i Ann ti n för tyge och hemförda arbetskläder. 3 O. 6 gatan (midemot Drinkill) Austin, Texas. Stockholm. Under första veckan i oktober Ixlånades å ett af Östermalms pantlånekontor närmare 100 Htyc ken sommarplagg, under det att under Kamma tid utlöstes ungefär samma antal vinterrockar. —Den 18 okt,inträffade ett miHH öde vid de pågående befästnings- arbetena å Vermdön, i det att en stenarbetare K. Bjurström, homi var sysselsatt med at...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 November 1899

r / v Bilder ur verkligheten. TEXAS POSTEN, AUSTIN, fhXAS, TOR3DAQEN DEN 19 NOVEHBEH 1899 AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Sjöröfvarens dotter. (Forts. fr. föreg. n:o.) >kJag trodde,att ingen bättre än herr baronen själf kunde ge upplysning om de där millionerne," sade jag- "Millioner var det,och så äkta oin möjligt!" dopade han: "mon hvarken vore de af silfver eller jguld^ icke ens af koppar, ty jag räknar naturligtvis icke det där stenrucklet, som knappast duger till in- sats i en försvarlig killepat. Däremot fans det en hel hop med muskedundrar att fälla ishafvets björnar med, men visst ingen enda af slottskansliets. Vi dare ett större parti flaggor, som jag tänkt hembjuda fit Lifrustkammaren eller åt kyrkorna för att begag nas till brandsignaler i tornen. Det var en — fortyn och " Baronen afbröts af en skål, som en af värdarne i detsamma proponerade för det täcka könet oeh i hvil- ken skål baronen instämde, ehuru med tämligen sura miner. Således hade...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 November 1899

\ TEXAS POSTEN AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER > C 1 a TEXAS POSTEN- Nybot och Annons* Ilning för Sven- skarna i Amerika. jj pr ——— TEXAS POSTEN. (TBK TEXAS POST.) PaklUked .T.ry week, ln Au.tln, T0™*. Rike Bw.dish Amihicah Po.li.hikg (-o. . iwedlsb unyer to Tbim. M(1 lh( ut a4T.rtl.lDg moalum to r.ach thl cl ** t •IUmom. VIKTIG NOTIS! ■ Vi önska tillkimnagifva för all Tår svenska kunder, att vi hafva * bästa, billigaste och full.tandiga.te lager af ur, klockor silfvervaror och juvelarbeten af a la sia?, som vi någonsin haft. Det vill betala sig att komt ma och se oss,ty ni skall finna att våra varor och priser äro just hvad vi s?ga. Edra pengar återlemnas, SUISEidl.Tdrl1.1!" J. M. Ojkkholm, ....Ed Hor. M. J. Manager. H. T. KkAHB, HeseaKrnt. Entered at the post office in Austin Texu as second-class mail matter. Prenumeratlons-prls: Kli |r, förskottsbetalning, - - #1.00. Ett är, pÄ kredit, ----- 150. Ett kalft år, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft Sr, p4 kreJlt, - - - -...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 November 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, fbXAS, T0R5DAQEN DEN 16 NOVEflB ER /\ V Hl ' I VV'm. von ROSENBfcÄQ, Jr., Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas, p d. häradsdomare I Travis härads amerikanska nyheter. Senator Nelsons besök i Danmark Minneapolis den 31 Okt.—När senator Nelson besökte Danmark under sin nyss afslutade europa resa, erhöll han audiens ho« ko- nungen, med h vilken han lin de ett långt och hjärtligt samtal. Mini- ster L. Svenson i Köpenhamn gnf en middag för senator Nel-on, där han fick tillfälle alt formera be kantskapmed landets mest fram- stående män. Vinterhem pS Cuba. Chicago den 8 no v. Rikt folk som har råd att ega hem i både norden och södern och rätta sig efter årstiderna lär efter detta komma att ställa färden till Cuba i stället för California. Vinterklima- tet på Cuba är ovanligt skönt och distansen är betydligt mindre. Det lär vara åtskilliga Chicagofamiljer som ämna öfvervintra på ön. • jMed i mänga s rider. Rockford, III., den 27 Okt. —Gotfrid Anderson, som för 18 m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 November 1899

\ 1 -fl c 1 8 I I TEXAS P05TEN AUSTIN, TEXAS, TORgpAOEN PEN 16 NOVF H. CREUTZFELDT (Publik vägskäL) 101 östra Gte gat., Austin Te* Handlar med säd, mjöl wh gryn ' (Utwadesfrö en specialitet.) A. H. REESE. 9 ö. 70' i/at n, Auitin, Ttx% . Jag reparerar pl« lar,viirmuir r, rar U i-K.yn klii< r, it*. aniliitipli ar.tec. J. w. AME, Allt •! * 604 K. A ve. Amtlr.. Alla ortar vagn* reparationer utfii an. SKOGSLÖPAREN. C. J. WILSON, Qroterler, foder, ved och laodtaan iiaprorlukter. 110# Ue I Kl ver atr, Auitin , Tevat. O. J. CU«on«, Kött handel, Uti öilra flte gat. Auatla Ttx av. V rakiköttoak kor lllld p&liaud. SKILDRING FRÅN AMF:RIKANSKA VESTKRN "LGABRIEL FERRY. —<)ch bland dessa drömmar. Kade Tiburcio,ser jag i denna stund ett solbränd! och groft, men god- m<Kiiyt ansigte. —livad för ett ansigte? frågade Jtosenliolz, i det han på nytt van de «itt eget anlete mot eldskenet, wtrn lielyste dess spända muskler, under det att lians bröst häfdes. - Detta ansigte, svarade Tibur- cio...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 November 1899

fran allhanheten Den 6 november. f dim p| Lumens morgon ridde kyllir ima, Ken IJu var tanken, modet ej för fru set 'lilla hopen", som g&tt mun ur hu- set, mun kuridu klurt törnlmmu. Bo* Och pwlmen ljud Xir i& omsider sol beirynte glimma, K noui'n röt och högt gick vapenbru- ' et Dä stretls den skönsta strid, >o strid s för ljuset, Ooh hjälten seger vuiin do t • i. s tu... 11 :n - Mer kall iir dimman nu, En ovisshet, soin värre mer ditmpinl sfingcu, känns un tiö- uen, Bekliimmer h3g cch siiicker kraft hos mängen. Novemberdimma, vik för morgonglö- den! Varjenlgt, folk, och afviirj undergån- gen ! Snart skall det röstas öfvtr Sveriges I'" öden. C. 1). af Wtrten. PALH VALLEY-BREE. [Palm Vulley, Tcx., i nov. 1899. Ärade red. af Tkxak Posten! Jag har mänga gånger tänkt att skrifva i Eder tidning, uien det är svårt att få något passande ämne att skrifva om. Det synes vara lika svårt som förut, men jag får väl lof att skrifva något om andra; om mig själf lönar det sig ej att säga...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 November 1899

/ t c 1 TEXAS r*USTfcn, AUSTIN, TCXa5 fO*5cf \ilCst 0£(S 16 NOVEflBER io*P CARL MAYER, Urmakare A. Juve 'w*re, 018 Ccngr. Atc., bar det biinu kirer ocb &l)er alUlgt. önskar ed<r kaadel. / Ifred i ■lillelsegarar. leras. V. R Simcock, tandläkare, #20i Congr. Ave., Room one, Austin, Texas. AIJSTIN. Prof nummer al Texas Posten •Andes fritt pä begäran. Födde. Mr och mrs Lawrence Olsén hade den glädjen att sistlid ne lördag få välkomna till itt hem deras förstfödde, en duktig och välskapad flicka. —Mr och rars John Shuberg nte vid Montopolis har i dagarne haft glädjen få välkomna en väl- akapad dotter till hemmet Att rena och starka blodet, göra nerverna starkare och hjälpa upp systement bruka dr M. A. Sim mons lefvermedicin. Misstag. Sådant begår hvarje svensk, som, då han är i behof af goda billiga grocerivaror, går an norstädes än till Geo Peterson & Co., 701 Östra öte gatan, Austin, Texas. Under läkarvård. Mr S. A. Johnson från Manda ankom i måndags hit till staden för att ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x