ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 March 1909

VOL. XVIII. HAI,I.ETTSV|HE, TEXAS) THEKMIAV, MAKCH 25, IDO#. J ROČNÍK XVIII. OBZOR NO. 2N. HALLETSVILLE. TEXAS. VE ČTVRTEK 2K BŘEZNA 1909. ČfSLO 28. OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. Seymour, 17. března. — Tímto řád Sam Houston, čís. 73., odvolá- vá svou odepřenou podporu, jak se ujednalo ve schůzi dne 121. úno- ra. V březnové . schůzi se o tom opět jednalo a konečně bylo usne- šení odvoláno á ostane při starém; tak jak byl podporoval tak bude podporovat dál, neb jsme uznali, že by to nebylo dobré, nepodporo- vat bratry jiných řádů, že by to ani nebyla bratrská podporující jedno- ta, kdyby to tak všecky řády udě- laly. Mám za to, že i ostatní řády, jež odepřely podporovat žádají- cích pomoc, též k stejnému s námi náhledu přijdou. V březnové schůzi jsme uvedli bratry V. Veselku, J. Schovajsu, F. Nesrstu; a s přestupními listina- mi byli přijati br. Jiří Šabršula s manželkou. Nová čekanka jest sestra Alma Kovářová. «Schůze byla četně navštívena a každý se chopil své práce, neb to byla schů- ze...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 March 1909

OBZOR. ť'aw|ilii hm<|Hi<Mřiiliý, poučný i zahurnj. Oryáu 8. P. í. S. T. Vychází kaidý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," HaUrttsrUlf, Texan. A faneral Farm and ťauillr Jicwupaper, Organ nf tbp 8. P. i. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsvilíe, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advertising ratea on applicaiion. Není člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Proč roahořčujl se členové ne- platiči své poplatky, když účetník je upomene a pohrozí suspensi, když viní jsou a sami sebe suspen- duji, když do 30 dnů nezaplatí po- platky po jejich vypsáni? System bratrských podporují, cicb spolků jest veledůležitým hnu. tím v moderní společnosti. Členo- vé těch spolků nejsou jen společní- ky ve společných nehodách, oni jsou též společníky ve společen- ských záležitostech a radostech ži vota. Bratrské spolky maji trvání za. ručeno. Ony předpisuji členům svým právě tak šlechetná pravidla lidského chování, jako čininejlepší církve na světě. Však ony jdou je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 March 1909

o LUPIÓ. Napsal Knznm Audor. Pribócz, vloupav se již před za- vřením vrat do domu a schovav se se zlodějským nářadím v nejtma- vějšíni koutku druhého poschodí, a jakmile nastalo noční ticho, jako stín vklouznul ke dveřím bytu lé- kařova. Věděl z denní obhlídky, že doktorovic odjeli již na letní byt, neboť ua dveřích byl řetěz se zámkem a> nad to hlásal nápis na bílém papíře na dveřích, že lékař odcestoval. Krátké, tiché skřípnutí klešti- čkami ... a řetěz byl přeštípnut. Patentní zámek otevřel se paklí- čem ještě patentnějším. Pribócz vklouznul dovnitř a dvéře za se- bou opatrně zavřel. Sotva byl u- vnitř, vydělal na dveřích skleněnou tabuli, otvorem prostrčil ruku a kleštěmi opět řetěz spojil, jako byl před tím. Sklo zase urovnal do dveří a upevnil je uvnitř tmelem. A teď může přijít dozorce do- movní nebo kdokoli jiný. Nikdo ani nemůže tušit i, že v tomto správ ně zavřeuém bytě někdo klidně pracuje. Pribócz nebyl přítelem kvapné práce. Člověk spěchající sebere haraburdí, a na m...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 March 1909

Okresní zprávy. Níže podáváme jména školních důvěrníků, jejichž období vyprší i. května 1909, a také počet důvěrní- ků, kteří mají býti volbou nahraže- ni 3. dubna 1909. Distrikty jsou označeny čísly dle nového ohrani- čení. Číslo distriktu. Vojínově: i 1). Fischbeck. H.B. Mceller..2 a F. Brož, Jos. Migel a 3 Jno. Zapalač a . 4 Jos. Vaněk, F. Ermis 2 5 Chas. Bezecný 2 6 F.J. Kuběnka, Jno. Wenske..a 7 J. M. Holub a 8 Jue Hrnčíř, holdover a 9 F.W.Adams, J. Simson 2 10 Paul Disher, Jno. Jobb a 11 Jos. Heger, Chas. Hirsch, jr. a la Aug. Krause, H. Multer a 13 Fritz Albrecht, holdover a 14 H. L. Stulken, holdover 2 "5 3 16 W.M. Mertz, Jos. Appelt.. ..a 17 Wm. Gerlof, E. C. Mohnke..a 18 Kobert Little, holdover 2 19 Frank Meier, Jno. Boedeker..a ao D. Othold, Jos. Krám a 21 E. H. Miller, J. Breitkreuz.. .a 22 3 ...3 .. .3 2 3 24 L. Mertz, Jno. Riley 25 Louis Kartman, holdover a 26 Jno. Kloppenburg, J. BeneS..a 27 Gus. Schmidt, Hy Stindt a 28 Jos. Dieringer, A. Schrceder..2 29 JAV. Janák, C...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1909

c •; f TOL. xvm. HAUETTSVMLK, TEXAS, TflTRSMY, AHtD. 1,10W. SO. w. c )BZOE t,. ročník xvm. HALLET9VILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 1. DUBNA 1909. ČÍSLO 29. Entcred u aceond-elaM matter Novmbrr 19, 1908, at the post oflcc at Uallettaville, TVxas, sáder the aet of Martk S. 1879. Výroba máslových sýrců. Zajisté, že v každé domácnosti rádi vid/me občas na stole kousek dobrého sýra, který nám bývá při jednostranné masité potráví pra- vým pamlskem. Nepatrné téměř požívání mléčných výrobků u nás, můžeme věru nazvat značnou chy- bou a zvláště v době, kdy mléko špatně se zpeněžuje, ač výroba je- ho stále je dražší. Sýr sám v sobě mí velkou hod- notu výživnou a i z ohledů zdra- votních měl by býti více požíván. Že se u nás tak neděje, zaviňuje jednak nezvyklost pojídání, jednak neznalost jich výroby, a chceme-li dobrý sýr koupit, zdá se nám vždy, že jej musíme příliš draho zaplatit. Z těchto příčin kupujeme sýr jako delikatesu a to po většině jen druhy menší. Chci tedy o výrobě jednoho z těchto druhů...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1909

Z Www talffliiía larallo n s. p. ], s.!.' Rozpočet na úmrtí číslo 172. a 173. Ctění bratři a sestryI Tímto se vám oznamuje, že br. Jao Hnbeflákod řádu Věrnost, tis. 51., zemřel dne 5. března 1909, stár jsa 47 rokň, na žaludečního raka. K Jeduotě přistoupil 17. července 1904. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 2966 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce ftooo. Sestra Emilie Kresta od řádu Novohrad, čfs. 3., zemřela dne 14. bhzna 1909, v stáří 40 roků, na souchotě. K Jednotě přistoupila 4. června 1902. Číslo certifikátu mo a dle stanov oprávněna jest k pod- poře v částce liooo. S bratrským pozdravem J. R. KuběDa, taj. H. Řádu. Čís. 1... . 57ČÍS. *41.... • 24 " a.. .. 13 " " J.. •• *5 • ( 43-" " II 44.... " 5-. II 45-" ■ V " 6.. .. 45 • • 46 ... . 18 " !■■■ • I 47... • 45 " 8.. .. 32 II 48.... " 9- • .. 67 II 49.... 18 " 10... " 50.... • >3 " 11.. .. 2J II Si-- . 38 " is... ■■ «7 II 5a.... " 13..• .. 34 53- •• • " t4.. II 54.... . ?R " «5- " 5S-- • <4 " 16.. •• *7...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. c m Rosettberg, 29. března. — Zas přicházím s dopisem, aby ct. bra- tři a sestry nemyslili, že jsme zde ve Fort Bend už zaschli, ale mno ljo nechybělo, neb byla předložena komisařskému soudu žádost o pro- hibici, ale bylo to odloženo a brá- ny podpisy od strany mokré, jež dosáhla většiuy 75, tak vodičkáři dostali strach a stáhli svou žádost zpátky. Tak naše město od ny- nějška místo vody bude dávat pivo. Tež jsem se zmínil o založení no- vého řádu, ale doposud to jde po- malu, neb těch peněz málo zbývá. Doposud se přihlásilo 6 člunu a má jich být 15. Jen do toho, neb to budete dělat sami pro sebe a vaše rodiny. Nemyslete, že těch pár dollarů ročaě kdy u sebe uschová- te. Když je dáte do S.P.J.S.T., už jsou schovány pro vás a vaše milé. Tak kteří budete chtít při- stoupit, přihlaste se v moji office a já další budu hledět zařídit, neb čím spíš tím lépe. Též se musím zmínit, že při Guy se má započíti s vrtáním olejové studně hned jak potřebné věci k tomu dojdo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1909

OBZOR. ČwuplH hospodářský, pouí-ný n znhiviiý. Orpiu S. P. i. 8. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OB/OH," llallcttsvllle, Teaao. A (ieneral ťarm ani) Kamily Nennpaper. Organ wf the S. I'. J. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advertising rates on application. Proč každý ílen očekává vzrůst a úspěch Jddnoty, vzdor tomu, že on sám a celý jeho spolek jest nečin- ný, žádného řlena nezíská, ba ještě peníze na úmrtí špatně odvádí? Někteří bratři prý nenavštěvují schůze proto, poněvadž jsou zaha- jovány někdy až i o hodinu pozdě ji nežli zahájeny býti mají. Nechť to vezmou ctěné řády laskavě na vědomí. Bratrské podporující organizace v této zemi vyplácejí rotně přes 50 milionů dolarů pojistného po svých členech. Považte, co by tu bylo rodin v bědném postavení, nebýti těch Jednot! Jedním i pravidel S. P. J. S. T. jest: že každý člen jest povinen miti jeden assessment zaplacený ku předu, Kterážto částka j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1909

TŘI POCTIVCI. Když se chce vypravovat nějaká příhoda, musí se v nejprvnějši řa- dě popsat místo, kde se to stalo. Proto musím prozraditi, že místo, kde se tato . pozoruhodná událost sběhla, jmenovalo se Sedlovice. Toto místo leží velmi malebně na vysoké stráni a středem táhne se kostrbatá cesta a po obou stra- ^ ^nácli cesty stojí nuzné baráčky. Ze všech opadává omítka, okna jsou větším dílem slepá,- neb papí- rem zalepená, mnohé i kusem ha- dru ucpaná a doškové střechy jsou pokryté nejen mechem, ale roste na nich i tráva. — Z plotů, za ni- miž kvetou slunečnice a slez, zů- staly jen zbytky, b^ i ten věnec z ^ ^chvoje nad hospodou je celý opeli- chaný a holá jeho snít nekyne ží- znivému poutníku vlídně vstříc, spíše vypadá, jako by ho varovala, aby se hostinnému prahu vyhnul. A přece patří sedlovický hostinec ke třem vynikajícím budovám v místě. Má celé tabulky v oknech, celou střechu a vůbec vypadá, ja- ® •ko by jeho obyvatelé měli tak tro- chu zdání o tom, co je čistota. S domem s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1909

vmmmm TŘI POCTIVCI. (Dokončeoi). ale nikoho nenstrefil. Volal dva- krát, třikrát "Hospodo!" — ale ni- kdo nepřicházel. Mlynář Sel do kuchyně, nikdo tam. Jak ale svět- lo padalo kuchyňským okuem ven, zdálo se mu, že někdo chodí po dvoře. Vyšel tedy ven. "Máš ho?" zaslechl a pak viděl, jak uíco bílého, praseti podobné- ho je vlečeno po dvoře. Mlynář si tichounce, ale srozu- mitelně hvízdl— plížil se zpět do šenkovny, a sebrav hůl a čepici, odešel do Černé noci o příjemnou zkušenost bohatší, že druhý konšel obce Sediovic jest drbaný chlap, který nemá ani před rychtářem a jeho prasaty kusa respektu, Pak se těšil tím, že i jiným a hodněj- ším lidem se něco ztratí, a při tom si vzpoměl na jeden bez stopy ztra- cený pytlík dortové mouky. Na každý způsob chtěl mlynář své tajemství využitkovat. Hospodský, chytrý a spnSlý chla- pík přiběhl druhého dne ráno s kři- kem k rychtáři žalovat, že se z pra- sete, co včera zabil, ztratily obě šunky a chtěl, aby nechal rychtář ihned celou vesnici prohl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1909

9 Obražení plew. Sdčlte laskavě co je«t to za ne- moc u koně. V.sobotu ještě dobře žral, v neděli ráno však již nechtěl žrát ani kukuřici, vždy ji vzal do huby a zas ji vyplivl, tak jakoby nt mohl kousat, při čemž stále pře- šlapoval. Pustil jsem lio tedy ven a dal lio samého do ohrady. " Ven- ku děial to samé a Často si lehl, což Dikdy ve dne nedělal. Spařil jsem mu tedy žitné otruby, které žral. Pri tom málo trousil, ale po'ději se dvakrát vylejnil a k ve- čeru už žral lépe. V pondělí jsem ho nechal stát a v úterý jsem s ním už oral. Při tom se spotil po levé straně od krku a lopatky až po ko- leno. Nechal jsem ho opět stát.— Uschlo mu to teprve k večeru. Pak jsem mu to mazal terpentinem. Když jsem mu mazal lopitku, la- pal po mne hubou, bezpochyby ná- sledkem bolesti. Ve čtvrteic jsem s ním začal zase orat, ale on daval hlavu stále, na levou stranu. Ne- kulím a nic na něm není znát, jen když lio ohmatávám a přijdu na plec, lapá hubou po člověku, což před tím nikdy nedělal. Odp. —...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1909

DR IICHTERS ^ffržafirrrmtí PAINEXPELLER f ^ojisiítu se proti bolestem a itrátě 4asu, jest- lilo poujijote pfi rheumotl n>u. neuralgii. glcl)tu, vymknuti. pohmoidSi)!, tuhosti svalů, nastuzet)'- Dra. Richtera PAIN-EXPELLER Má léčivý a utiftující vlň' na bolavé části tčla. jestliže ho večer řádné na bolavé místo vetřote. Ve váech lékárnách. 25 a 50 ceotfi. Dejte posor na kotvovou ochrannou řnároku. r. AD. RICHTER <a CO.. 318 Pearl St.. New York. 3 |llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIH| Číslo 1005. - Zamčeno firmou W. F. Severa Co. dle zákona o potravinách a lécích ze dne 30. června, 1906. fjj Potřebujete krvečistitel? | Okresní zprávy. Níže podáváme jména notáfft u- stanovenýcli pro okres Lavaca a jich poítu: Hallettsville — F. W. Schulz, J. A. McNair, S. L. Bennett, Ja Stanzel, C. L. Stavinoiia, J. M. Mikuienka, C. A. Young. F. Simp son, Chas. Fertsch, O. C. Searcy...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 April 1909

38 VOL. XVIII. HAl.LETTSVIT,LE, TEXAS THIIRSIUY, APRÍL H, IV09. SO. 80. ROČNÍK XVIII. MALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 8. DUBNA 1909. ČÍS1.0 30. Hiitervil a socond-clasf* mattrr Nuvmber 19.1908, nt thf post offlco at Hallettsvillť, Texiu, undcr thu act oř March 8, 1879. Výsledek rychlého výkrmu. Kdo bedlivě sleduje požadavky trhu a ceny, jaké přítomně za do- bytek se platí, přichází k poznáni, že poměrné nejlepši cenu stále u- držnjí si lehčf tučni volci, kteH na rozdíl žirných volků dvou a tříle- tých, nazýváni jsou "baby beeves" — hovězí nemluvňata. — Jsou to volci roční, kteří do roka nebo nej- déle do 14 měsíců váží i,ooo li- ber. Ročci tací těší se v trhu ne jen velké oblibě, cena jich jest vel- mi slušná, oni i v každém ohledu výnosnějšími jsou volků starších a co nejlepšího při tom, chov jich vyplácí se nejlépe na menších far- mách, totiž na těch, kde hospodář nejen svůj dobytek vypěstovali si může ale i potřebné k tomu krmi- vo. Velcí dobytkáři, kteří nuceni jsou dobytek k ží...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 April 1909

OBZOR. Časopis hospodářský, pouěný a zabarný. Orfíiin 8. i*. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," llalIcttsvUle, Teias. A (ieneral Farm and Family tawspaper. Orpan f the S. F. •)- 8.1. Pnblished Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advertising rates on application. Členové, kteří neítou stanovy a orgán, ztrávi více íasu psaním do- pisů o informaci Hl. Řádu, nežli by ho potřebovali ku přečtení i stanov i orgánu. Proč jest tolik členů, kteří vždy se zdráhají přijmouti úřad u spol- ku, málo kdy do schůze přijdou, ale vše kritisují, všemu nejlépe roz- umí a na vše skrze černé brýle hledí? I toho bychom snad mohli docí- liti, aby v každé české osadě byl řád naší Jednoty. Aj, jak pěkné by to bylo, kdyby všude, kam by našinec zavítal, našel upřímné i věrné bratry. Jen v ruchu života a stálém zá polení utužují se karaktery a jen člověk, jenž nedá se másti chvil- kovým nezdarem a vytrvale spěje za tím, co uznává ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 April 1909

STÁŇA. Napsal Jos. Hrožek- Vojíni ležící posádkou v Bílku, mívali už svůj hostinec "u města Bílku", kamž velmi často zapadali a zde dle možnosti se bavívali. Každé neděle byla zde nějaká zá bava; každé neděle zavítal už ně- krerý potulný hudebník z Čech neb Moravy, buď sám neb s několika druhy. A vojákům bylo vše dobré. Ať lirála harmonika, harfa, housle neb cokoliv jiného, jenom když si potančili a alespoň na chvtli ka- sárnický prach se sebe setřásli. A ještě více než všechna hudba snad, táhlo vojáky něco jiného do ho- stince "u města Bílku". Byla to neteř hostinského, Stáfia. Hostinský "u města Bílku", Za jíc, byl rodem Čech, ale v Dalma- cii usadiv se, brzo se přizpůsobil poměrům, oženil se zde se Srbkou, a že sám děti neměl, vzal si k sobě dceru ženiny sestry. Staňa přišla do domácnosti Zajícových jako dívka sedmiletá a byla miláíkem strýce i tety. Bylo to děvčátko sličné, srdnaté a líbilo se i hostům. A čím více Stáňa dospívala, tím se stávala sličnější. Za několik roků z malé...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 April 1909

m i i Okresní zprávy. " i Před nějakou dobou zatčen bj 1 Frank Salmon, mladík asi igletý, v Rock Island na obžalobu z krá- deže, podanou P. Anderson-em. Salmon najmut byl Andersonemdo služby za Sio měsíčné. Když již tři týdny pracoval, neudělal svému zaměstnavateli něco po chuti, a tento mu zle vynadal. Na to po- slal Andtrson Salmona do Rock Island, aby tam nějakých věcí na- koupil a odevzdal mu Í5. Mladík místo, aby zboží nakoupil, sedl na vlak a odjel do San Antouio, kdež pobyl asi dva týdny. Pak vrátil se do Rock Island, a když zvěděli že ho Anderson obvinil z krádeže, napsal mu psaní, v němž mu vytý- kal nesprávnost obvinění. Ander- son po obdržení dopisu dal hned Salmona zatknouti a odvesti do vě- zení, v Hallettsville. Minulou so- botu ráno, když žalářník J. H.De- borah vstoupil do vězení, aby u- vězněným podal potravu, nalezl Salmona oběšeného na povalu na provaze zhotoveném ze slamníku. Deborah odřezal hned zoufalce, a poněvadž tělo bylo ještě teplé, jal se ho křísiti, fouk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1909

VOL. XVIII. -3 HAlilETTSVlLtE, TKXAS, TKCJtSDAt, A PRU. II, 1009 SO. SI. , J ROČNlK XVIII. •IAIJ.ETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 18. DUBNA 1909. ČÍSLO 31. Enttred a atrond-claM matter Novmbcr 19.1908, at h« po«t o«« at Hallettarille. Tciaa, un4*r tbe art oř Marrh 8,187f. Nemocenská podpora a jej) spravedlivé rozděleni. Hungerfod, 3. dubna. Jest mi velice divné, že za ta dvě léta co jsem v Huugeríord, dosud jsem žádného dopisu z tohoto oko 1( v Obzoru neviděl, tak jakoby ani žádného tAdu zde nebylo, á přece zdejší řád a celé toto okolí se vzmá- há. Či, bratti se spoléháte na to ho br. tajemníka? Ten jná již dost svých povinností a proto ,Vy mlad- ší, vezměte taseni pero do ruky a podejte nějaké zprávy! Co mne tentokráte přimělo k to- muto dopisu, jest, bych i já podal svůj náhled stran oné, skorém dva roky již v našem milém orgáuu pře. třásané "Nemocenské podpory". Čtu skórem každý dopis a všímám si každého náhledu, ale,vidím, že v každém čísle Obzoru je vždy jed- no a to samé. — Jedni o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1909

OBZOR. 1 Časopis íiii-pm!;lr>liý, poučný a zabavaý. Orgán S. P. i. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu: "OBZOR," Halletfovllle. Tnus. A Houeral Farm nud Famllf Nenspaper. Organ of tbr S. P. i H. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advertising rates on application. Důležitý úřad s malým platem dělá z lidí nedbalce. Člověk předsudkem a fanatis- mem zaslepený není nikdy schopen zdravého úsudku. Jako jest lépe vyhoditi nedoved- ného topiče, než kotel vybuchne, tak jest též dobře zbavili řád špa- tného úředníka, než spolek ubije. Bratrský podporující spolek,kte- rý vybírá assessmenty každý mě. sic — nic víc, nic miň — a má zá- ložní fond ua ochranu před pohro, mou, je dobrý pro člověka každé- ho postavení. A spolkem tím jest S. P. J. S. T. Každý bratr by si měl umíniti, že bude navštévovati schůze řádo- vé pravidelně; že bude platiti pří- spěvky správně a že získá každého roku aspofi jednoho nového a řád...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1909

• • t "VSTALÝ JEST .. Velkonočuí obrázek ?. Ruska. Napsala L. Grossmannová-lirodBká. Na stole samovar zpíval a v záři vysuté lampy oslnivě se odrážel křišťálový lesk všelijak formova- ných pohárků a sklenek, rozesta- vených mezi plechovými krabice- mi různých delikates, a stříbrnými příbory. V předsíni poslední host do svrchníku se oblékal a sluha Jelrem s čichavým pohledem čekal jak velké zpropitné mu vklouzne do dlaně; až na chodbu doprováze- li domácí lidé hosty, načež otylý Ivan Nikolajevič Šeremetjev ned- baje, že ručička na hodinách uka- zuje již ha druhou s půlnoci, zno- vu se posadil k opuštěné tabuli a když byl na jeden ráz vyprázdnil kovébo konce; tvrdohlavý Ilarion Semenyč co měl přijíti a pěkně po- prosili o Kaťu —" • - '•Vždyť jsi mu slibovala; že ho necháš dvorníkem z domu vyvé- st! —" "To bylo jen takl Ano, co měl poprositi, on si postavil hlavu a šel s našimi vojáčky na vojnu, do Asie —" "Tím dokázal, že jest statečný molodec." Ale Katěnku k smrti zarmoutil, člověk z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1909

i i 1 í Telefon no farmŽ. I i 1 f 1 ■ •1 I • hi JeStě před málo lety považovali farmáři telefon za zvláštní přepych. Jen málo bylo těch, kteří zavedení telefonu na farmách schvalovali. A jak je tomu za dnešní dobyl Mno- zí z nich žijí, vzdáleni jsouce od města právě při takových výho- dách jako lidé městští, jsouce o všem v čas zpraveni, ať už se to týká finančních, obchodních aneb politických záležitostí. Každý vynález, který se z nád hery v nutnou potřebu tak rychle promění, musí mlt zajisté velice dů- ležité piedností. Dovolíme si ně- kolik těch předností uvésti, které jsou na prospěch každého farmera jak následuje: Jako peněžník, — Telefon udr- žuje našeho farmera v každoden- ním spojení tamnějších trhů, takže on své plodiny prodá jen tenkráte, kdy je cena nejvyšší a svoje potře- by nakoupí, kdy ceny jsou nejnižší. Následkem toho docílené výhody, zaplatí za jeden rok několika ná- sobně výdaje spojené s telefoním zařízením. Úspora času. — Pracovní doba, zvláště v čas dělání sena ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x