ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 April 1908

VESTKUSTEN - Liberal l'ol.ili:*k Veckotidning för sveiiökaruc :v St'llahafskusteu. Utgifves livaijt; torsdag. Yustkustjbn är spridd utmcil kela Stillahafskustcu och utgör dei fur ett präktigt aiiuoasmediuiu. Anuouspris: 50c. pr tum; blaud läsning 10c. pr rad. Tre n cm kr atiok spä j s inåI $2.o°\ Firnlcilrls \r $0.05 Hallt år 1.25 j tit Ar till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion r;i\väi som expedition adresseras: "Vestkcstkn.- " Amerika. Gåfva frän Carnegie. Andrew Carnegie har skänkt don svenska lutherska församlingen i Quincy, Mass., 800 dollar för att begagnas till inköp af en piporgel. Mormoner till Sverige. Martin II. {fallström från Mt. Pleasant, Utah, reste nyligen på mission till Sverige. Hans broder, Nils H. Hallström, reste till Sverige förliden höst den 20 okt. och presiderar nu öfver Norrköpings konferens. Gotch och Lundin. Mästerskapsbrottaren Frank Gotch kommer att i dagarne taga ett nappatag med Hjalmar Lundin, hvilken för någon ti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 April 1908

Southern Pacific. Telefon Market 537. M. NEWMAN & CO. VINHANULAKIv I parti oell minut. 3150 24th St., mellan Howard & Folsom Sts., San Francisco. d ) (Förut i no. 254-256 3rd St.) (5453) Alla slags importerade svenska, norska och danska likörer. Nedsatta Biljettpriser Tur och returbiljetter säljas från och med den 2 MAJ t. o. m. den io MAJ efter i ratio. Gällande för io dagar. Besök närmaste agent för upplysningar AMIRAL EVANS med" sina 16 éiora slagskepp i San Francisco den 6:te Maj! Kom och helsa Flottan OCH Carnegies PORTER s Tillverkad och buteljerad i Göteborg, Sverige. Denna rena och närande maltdryck bör hvar och en använda som känner sig matt och svag. Dess förmåga att återuppbygga ett nedbrutet kroppssystem är enastående. Ordineras af framstående läkare såväl i Europa som Amerika. Se noga efter å etikitt och korkstämpel att ni erhåller äkta vara, ty eftérapningar finnas i marknaden. INTYG: Herr Fridolf Lysell. Till svar på eder förfrågan får jag;saga...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 April 1908

VkStkuStEF. Torsdagen don 20 April 1908. 3. BJÖRKEN. Djupt i gömda dalen, Liifomskymd <>«■ It mörk, ! >'vf som Warn ;jsi?>- hörde Växte liten björk, \ :i \'lc der vid blickens Säng oeli ystra lek, näktergalen Hörde lyssnande den gamle Näckens Vackra linrposmek. Ingen oro slöide Der ile spädas dunn, Jngrr stormar hon i dalen hörde. Endast barkens ström. Dolt oeh susning smekte ' Hennes stilla dal. Oeh med vindens ljufva fläktar lekte Hon i skugga sval. -Lekte... aek, med vårens, Ljusa, vackra vy — Bleknade — oeh mulna kommo arens Stormar med sitt gny. O, när rymdens hl ft a Öga tyngs al' gräl, Och i löfveiiK prassel hörs den gråa Höstens sorgelal, Ilör jac björken klaga, Snyftande af kval, Tälja lycklig mången vårens saga Från den stilla dal. Aek, hon drömmer ofta Om de flydda är, När i dalen vårens sippor d< Mellan gröna snår. ft a Mitins Hen viina, lilla Näktergalens säng, Drömmer lycklig om, den ljufva, sti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 April 1908

?. VE3TKUSTE1T. • Torsaagen 3en 30 April 1908. Ktnered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten. Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten, Utgitves JlvorJe Tofadog ——från 30 Sharon st. San Francisco tnellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prknumkrationspr rs. Etl år $2.00 Ktt halft år 1.25 Ett kvarts år 60 Ett är till Sverige 2-55 ALiEX. OUSSOfJ, Utgifvare. L. Gisslow, redaktör. Vestkustens telefon: Market 4851. Skämmens,_ Uennepin-svenskar, skammens! utropar Svenska Folkets Tidning i Minneapolis, Minn., ity det har visat sig, att svenskarne o. svenskamerikanerna i Hennepin county hafva icke ett enda ombud i statens legislatur, oaktadt hvar tredje invånare i Hennepin .county är antingen född i Sverige eller född af svenska föräldrar i Förenta staterna! Nu skulle man tycka att dä svenskarne äro så manstarka i Hennepin county, de skulle hafva en aktningsvärd representation af landsmän i legislatures båda h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 April 1908

KEISER & KOCH ri Vainiar k Mm vi 1 y ti^uai v.v ri Vainiar kOdUUliklivvi 1 y ti^uai v.v Reparationer, Utstyrslar och Milning. 132-134 136 W. Santa Clara Street. Sau Jose. Har XI försökt hvilket underverk en ui.nons i Vestknsten utför? Oakland, Alameda och Berkeley. — Konserten som skulle ha gifvits 1 First Methodist Church den 1 maj. har blifvit uppskjuten tills slutet af månaden. — Mrs Thomas J. Worthington, syster till grosshandlaren C. T. Petterson, har med sin man bosatt sig i Pine Dale, Arizona. På grund af arbetslöshet begick härom dagen en snickare vid namn Frank M. Pence sjelfmord genom att inlaga gift. — Bankett kommer att gifvas den 2 maj i Key Route Inn till marinministern Victor II. Metcalf af en del af hans gamla vänner. Som bekant är Oakland hans forna hem. Många af flottans amiraler ocli andra officerare komma att närvara. — Mordförsök. Ett hemskt men misslvckadt försök att spränga James L. Gallaghers residens, 1370 10 ave., i luften gjordes natten till i ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 April 1908

C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET liandfcir med liandfcir md FISK, OSTRON, GLAMS, KRABBOR och RÄKOR. Fi- , IA ST.. mellan iQth och 20th. San Francisco E! lo r SOIE! lKornan af O U I D A. (öfversättning frän engelskan.) (Forts. fr. föreg. n:r.) XVI. Ensam i verlden. Het uppdrag hon erhållit var af den beskaffenhet, att han väl Insåg, då han atreste från lägret, att han endast hade en mycket ringa utsikt till att komma tillbaka med lifvet. Han skulle hegif.va sig till en på Iångl afstånd derifrån stationerad afdelning af ockupatlonsarraén nied depescher till densammas chef och för att lämna göra detta, måste han passera en vidsträckt fientlig nejd, som Innehades af arabstammar, med hvilka intet slags fredsfördrag någonsin blifvit ingånget. Dessa stammar uppg&fvos v'ira de vildaste i hela norra Afrika. Hans kännedom om deras språk och det vänskapsförhållande, hvari lian stod till vissa medlemmar af deras nation, skulle toga hjelpa honom, ty deras förbittring mot fransmä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 April 1908

INDIANDOKTORN 2-176 M<:>wan] SI,, S, F. UN DAST ÖRTKK ANVÄNDAS. HÖGRE ÄNDAMÅL. AF AUGUST STRINDBERG. (forts, fr. föreg.- ' nr.) Dagen före julaftonen om morgonen hade en sockenbo sett en underlig ■svn på prästgårdsgärdet. Kn släda liade kommit ut i'ran prostgården med en kvinna, två barn och en dräng, och körde vesterut. österifrån en fjcrdetlvls mil etter siiidan hade prästen i församlingen kommit springande och med höga rop bedt slädan stanna. Denna IjJide dock fortsatt sin färd landsvägen framåt och försvunnit i en krökning. Då hade prästen -stupat i en snödrifva med knuten näfve lyftad mot himlen. Senare underrättelser meddelade, nil prästen låg illa sjuk i en feber, och att djäfvulen, ar ondska öfver, att lian icke radt Herrans tjenare i den nyss utkämpade striden i äktenskapets upplösning, på det förfärligaste grasserat kyrkan; men för att komma in och liafva makt i den, hade han först brutit ner alla korsen på kyrkogarden. Hvilket allt samnianlag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 April 1908

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 30 SVENSKA I.CTII. KHKSK/.KKKYRKAN. 55'.de och Dolores Sts. i srtadarar: Hdgrmssa kl. i i I'- . :n.. aflonrsSug kl. 8. Söndagsskola kl. 9^4$ f. tn. Uniidomsmöte livar freuagskyäll. Telefon Market 310 s pmut* anuhei n, a. m. Pastok. Bostad: 208 Dolores.St.. stras, intill kyrkan Under min vistelse i Europa, från ilen JO april till den 1 november, skötes min praktik al Dr. Julius Vojc, 329 Church st. Tel. Market 177. Dr. A. Fehlen, i i o2 nya skolor komma att byggas i San fYanciscp. med alla de nyaste förbättringar, som byggij^dgiuduslrieu o. Jayatuc löreskrifva. Svenska konsulatet är beläget i Hansford Mock, 108 Market street. I förra numret uppgafs kung Gustafs iiidclsedag till den 1 juni; skulle lia varit den l(i juni. Som bekant fyller då konungen öQ ar. Pä denna dag kommer ntiuncsgäfvan från svenskarne i ( alifurnia att öfverleinnas till konungen. å Sloe!;liolms slolt af red. Alcv Olsson o Ii dr. O. A. Lindström. Flera af stadens baukinstitutioner ha n...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 May 1908

FURSTEFÖRMÄLNINGEN. 1 söndags firade konung Gustafs andre son prins Vilhelm sin förmälning med ryska storfurstinnan Maria Pavlovna i det kejserliga palatset i St. Petersburg. Dagen var kylig och starka snöfall egde rum, men detta hindrade dock icke den stora folkmassan utanför att kvarstanna intill de långa ceremonierna tagit slut. På kvällen anordandes en stor bankett, hvarvid skålar tömdes och tal liöllos till ära för det goda förhållandet, som genom det nyligen undertecknade östersjötraktatet åstadkommits mellan de båda länderna oeli hvarpå detta furstliga giftermål nu satte sin stämpel. Detta är första gången som Sveriges och Rysslands konungahus varit besläktade genom giftermål och de gamla arffienderna, kunna nu gå en trygg och fredlig framtid till mötes. Redan den 20 april mottog storfurstinnan deputationer från Moskvas styrelse, dess adel och borgare, dess damer och garnison samt olika publika institutioner der, lyckönskande henne till det instundande äktenskapet och medföra...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 May 1908

Kom och helsa Flottan OCH DR. PETER'S KUEIKO ar ett läkemedel at erkändt värde. Den är alldeles olik alla andra mediciner. Den må hafva sina EFTERAFNINGAR, men der FINNES INTET, som ersätter densamma. Den renar blodet Den befordrar matsmältningen. * Den verkar på lefvern. Den reglerar magjtn. Den verkar på njurarne. Den lugnar nervsystemet Den närer, styrker och uppfriskar. Den är kort sagdt, en familjemedicin 1 ordets fulla betydelse oeh borde finnas i hvarje hushåll. Den kan Icke erhållas å. apoteken utan tillhandahålles allmänheten direkt genom särskilda agenter. Omni icke känner nägon agent,sä. skrif till de ende tillverkarne och cgarne. Dr. Peter Fahrney & Sons Co. Chicago SALUBRIN loibrdas af läka i - af iainsiåtn :me; både j Kuropa och Amerika sås- 111 ett utmärkt medel mot yttre skadorsår,ai alla slag, svullnader, inflammation, frost- eller brännskador, insektstyng etc., såsom ett pålitligt antiseptiskt, bakteriedödande, men fö människan fullkomligt oskadligt med...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 May 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 7 Maj 1908. 3. DR. GIBBON Dcuiie ganili- tillförlitlige ot li välkände specialist, i San Francisco fortfar att kurera alla kunssjukdomar såsom Golioirha;. Gleet, Striktur, Syfilis i alla dess formel. Hudsjukdomar, Neivusa Åkommor, Allmän svaghet, förlorad könskralt m. m., vare sig sielftorlld llj- ., ae sig sielftor^vållad eller ej, och hvil käs symptom vanligen iiro blekhet o. magerhet mörka ringar uti(^er ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelfitllit. tillbakadragenhet. hiertWappning, svaghet i rygg och ben, Jör lust af muuiet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. 1>R. GIBIION har praktiserat t San t-ran-cisco i 47 Ar och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han Dotar när »Ila misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. nr.J.l' .UIBBON, 1944 California Ht., Han Francisco, Cal. När ui skrifver nämn annonsen. AND SURGEONS kland, Cal. ialister f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 May 1908

MERCHANTS NATIONAL BANK CHRONICLE BUILDING Market Street, San Francisco.- ' Kapital och öfverskott - - $360,000. Totala tillgångar - - $2,300,000. 4 procent å tenuininsättningar 3 , å vanl;^ lito. Penningar heinsändas till de skandinav, länderna till (ägs tap rise i CHAREiiS NELSON, President LEWIS I. COWGILL, Vice Pres. L. M. MacDONALD, - - Kassör. Senaste nyheter. STOCKHOLM d. 2 maj. M. Wachmeister, generalkonsul i Cairo, liar blifvit utnämnd till svensk minister i Förenta Staterna i stället för Herman Lagercrantz, som förut blifvit utsedd till minister i Danmnrk. SECILIEN. IV; t.idsprutandc berget, Etna :ir återigen i konvulsioiwr. "lera 11 va kraters ha öppnats, frän hvilka gul rök och hiva spruta ut. Jordbit fning ar lorekoiaiau. dagiigiit ocli folket 1 närheten <,j 1 panik. É San Francisco. Personliga Nyheter. — Dr. A. Fehlen med familj och broder afreste i torsdags till gamla fosterjorden. Resan kommer att taga omkring 4 månader. — 1 morgon, den 8 maj, omkring ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 May 1908

VEflTttTT/mW. Töfsdagén Sen 7 Ma] IGDS. 5. ' KEISER & KOCH Sadelmakeri Vagnar & Baggies Reparationer, Utstyrslar ocli Mälninj. 132-134-136 W. Santa Clara Street San Jtise. Har NI försökt hvilket underverk en annons i Vestkusten utför? Iff ummmm V. KOCH Efterföljare till C. P. ANDERSON &. CO. Fastigheter ocli Assurans Agenter för HOME FIRE INSURANCE CO. of New York, största brandstodsbolag i verlden. Tillgångar Januari 1, 1908: $20,862,697.68. I00 K. 1st St., Sail Jose. ) SVBDSkä DellkäteSSer Ilors't Fctsill, Ansjovis, Knäckebröd, Skorpor, Patatismjöl, Mjöl, Foder, Skinka, rökt Fläsk, Smör och Agg, Kol & Ved Hörnet af Vine & San Carlos Sts., San Jose, Cal. Tel. James 3571 SECURITY STATE AND SAVINGS BANKS 32 EAST SANTA CLARA STREET San Jose, Cal. Gemensamma banker för upp- och afskrifnings- såväl som sparkasseräkning. Telefon Red 5611. SAN JOSE FURNITURE CO. Möbler, Mattor, Gångmattor, Linoleum, Salsmöbler och eleganta stolar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 May 1908

(Forts.). 435 D43 4th StFullständigt Punch, svenskt BI Telefon Market S.i73150 24t2110 Fillmore C. K. Priest Dubletter kunna Förstoringar i OlTHE LIV417 verenskommel300 Chuf- Verldsvid spridning. Ingen kan göra ett misstag rörande fördelarne hos en skrifuiaskin som pä 17 års tid gjort sig en marknad öfverallt i den civiliserade verlden. Denna internationela endosering af -j The Smith Premier Typewriter bevisar var rätt att erbjuda eder denna maskin som vcrldeits förnämsta skrifmaskiu. Skrif till oss eller hvilken som helst Smith Premier branchaiTär för en detaljerad beskrifning af dess fördelar. THE SMITH PREMIER TYPEWRITER 00. 1211 SUTTER STREET, SAN FRANCISCO, CAL. XVII. Vid soldatens graf. Et.t par gånger blef han illamående »cli förlorade för ett ögonblick medvetandet,men lian ansträngde sig dock af alla krafter för att ej duka under och gifva gamarne mera föda än som skänktes dem frän liijden. Lik en man, som går i sömnen, ledde han ain stapplande häst fram mot den enstaka gård...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 May 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 7 Maj 1908. 7. Urmakare och Juvelerare. 219 Montgomery St., niic.lt emot Mills lilrl;;. L'r, Klockor, .luve!crar;arl:ctcn Etc. repareras noejtraiint. Jjttirt isrviil :if l K,- ' KI.OCKOU, DIAMANTICR och (W.ASÖtJON. ( 'in Ni i>.i?':;«r t.i leda p.i hur «1<:t iir »■<!■ rt ln lsi.iJilhiäml fri»t 1 >i- ;>k <l<-!i jji.Mnlf • int«• A N D O T O F? SM 2t7'i I i o war ti St., S. F. I'NDAST ÖRTIiR ANVÄNDAS. Alameda Cafe 7 Market Street Sail Kranriiioo. J A00B PKTERSON, E'<n>. IS^OMQl.TIST E'rare ""- kurTko- " OLE ÖID, VIGOR! cell UTERINE t n sahl hos MBS KATE OLSON 16th ocli I »lores Street. San Fran. I DOI.ORÉs MARKET. Saloon C. A. JOHNSON. Viner, Likcrer, Cigarrer. Möblerade Rum. US 4tli St., liijrn. af Minna S.F. Eureka Dairy A. FUr.RIKR, Egare, .naftbleveran- '- s i parti och minut. Depot: 1971 15th Street, Mellan Dolores oeli Chu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 May 1908

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 7 Maj 1908. -VKNSKA LTTil KBEN'EZRRKYRKAN, i- .- r>:de och Dolores Sts. söndagar: ilöKmeäsa kl. 11 f. in., aftonsång kl. h. Söndagsskola kl. 9:45 f. in. '- ' nif<lprrismQtehvar fredagskväll. Telefon Mirket 330^ I /UUP ANDREÉN, A. M. PAÄTOH. Rostad:208 Dolares St., strå» intill "kvrkan. Under min vistelse i Europa, från den 30 april til! den 1 november, skotes ii>in praktik af Dr. Julius Voje, 329 Church st. Tel. Market 177. Dr. A. Fehlen. Patriotiska voro de flesta af våra svenska affärsmän i onsdags, ty nästan alla stängde upp sina platser ftfi titna timmar under sjöprocessionen enligt borgmästarns önskan. Bland dessa voro Bergström & Jacobson, The Elite m. fl. i den svenska kolonien rundt Svenska hallbyggnaden. Öfver den sistnämnda svajade stjernbaneret och den blå-gula fanan sida vid sida hela dagen. En ödeläggande eldsvåda lade natten till i tisdags en stor mängd små tillfälliga butiker på den ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 May 1908

VESTKUSTEN — liberal Politisk Veckotidning lor sven* ->k irhe a v t«11ahafskusten Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten vt spridd utmed hela Stillahafskusten oc\ utgör derför ett präktigt annonsmedium \nnoii$pris- 5<?Cs pr tum; bland läsning toc pr rad PRRJfCMBRATrO^SPftlS FJCriedels *0.6J i>5 i p Atal iFJCriedels *0.6J Ham Är i. >5 i p Ar tal sverig.- rjn' Agenter erliilla literal kominissinVi, Allt sorn rör redaktion såväl sora expedition adresseras: "Vestkusten.- " Amerika, Det plägar vara tvärtom. Osear Nilson i Minneapolis, Minn., har erhållit skilsmessa från sin hustru Lucy, emedan hon öfverfallit honom med hugg och slag. Sverige lär komma att inbjudas af regeringen i Washington att låta sig representeras af firandet af 225-års-dagen af Philadelphias grundläggning nästkommande oktober. Talade illa om nästan. Ranghild Hedström har anlagt rättegång i di-str.-råtten i Minneapolis, Minn., mot Potcr Mattson oeh begär $5,000 ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 May 1908

Sverige-nytt. STOCKHOLM. Svensk-amerika-nernas silfVérkrans till Osear II :s bår. Den al' svenskar i New York o. omnejd genom sammanskott åstadkomna silfverkransen nedlades den 14 april i Riddarholmskyrkan. ..Den vackra minnesgärden, som är aftecknad i Östgöta Corresp., var åtföljd af en skrifvelse till utrikesministern, hvari afsändarne betyga'sin vördnad för den döde konungens minne. Deri omtalas också ,att kransen åstadkommits ej genom stora tillskott af några få utan af de mångas små skiirfvar. Lättnader för värnplikten för immigranter. Till riksdagen har inlemnats en k. proposition om åtgärder till lättnader i värnplikten för återinvandrare i syfte att derigenom främja återinvandringen af svenskamerikanare. En social studiresa till Förenta Staterna. I dagarna anträder en pä det sociala området mest verksamma männen härstädes, redaktören af Social Tidskrift G. H. von Kocli en studieresa till Förenta Staterna. Hr von Koch har ännu icke sin resplan fullt klar utan kommer att omdel...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 May 1908

TILL EN UNG FLICKA. Unga flicka! i ilin vår Bind ilig myrtenkransen. Dansn medan Ju dot får: Snart är du ur dansen. Innan morgonen sin kos , Smyga sig behagen: Då en annan yngre ros Tränger dig ur dagen. Spegla dig, sä länge «11 Spegeln dig berömmer: Denna oförställda vän Nog en day du gKimmer. Medan du omkring dig ser Ynglingar i litgå, Flicka, sjung vid ditt klaver Vikiimta vid din båga. Snart en herre återstår Af den slaf, der smilar. Barnet gråter, vaggan gar, Oeh klaveret hvilar. Lek med diktens drömmar iin, Oeli dess blommor plocka. Lek med sjelfva kärleken, Såsom med en dorka. Snart med en förvissnad barm Som en fru du vaknar, ^ aknar till besvär oeh harm Och din krona saknar. Kosorna i hvmens bädd Taggar ha som sticka. Viirre doek att tvär oeh hiidd Gråna bort som flicka. Medan lifvet blommar än Hvar minut värdera. Dina femton år igen Far du aldrig mera. Franzén. t i VI-. blifvit botad. xaminering fri. TIMMAR: 9 f. m. till 9 e. m. Söndagar 9 f. m. till 2 e. m J 23rd Street, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 May 1908

Ku tered it tlie San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utglfves Hvaflje Tofsd&g från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris. Ett år $2.00 Rtt halft år... 1.25 litt kvarts år 60 Rtt år till Sverige 2.55 Alla prenumerationer måste atfÖljas af kontant likvid. 1 annat fall fästes ingen ippmärksamhet vid desamma. ALEX. OLiSSOr*, Utgift/are. L. Gisslow, redaktör. Vestkustens telefon: Market 4851. OBSERVERA. Alla annonser och meddelanden för veckans nummer måste vara inlemnade å kontoret SEDNAST kl. 2 e. m. hvarje tisdag. MIDSOMMAR-PROGRAMMET. 1 likhet rned föregående år kommer ett fint program öfver midsommarfesten, som firas i Shellmound Hark lördagen den 27 juni af SvenskAmerikanska Patriotiska Förbundet af California, att publicera och kvinspridas såväl före som under denna vår svenska nationella ■ högtidsdag. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x