ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 October 1899

v TEXAS Aiw ywYWfV POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Års. Löp. No. 191. Austin, Texas, Torsdagen den 13 Oktober 189Q. Huru länge är man ung? Hur länge och med hvilken rutt Man ung alg kalla må, Den fr&gan är just ej så lätt Precis att svara på. En finner kort sin ungdomsdag, För andra är den lång.— En åldras fort, en står vid lag, Ja, så är världens gång. Från femton år sin ungdomstid Som mest man räkna plär— Det anses sedan hålla vid Till trettl ungefär. Så räknas mannaålderns dar Till sexti, som man vet, Och se'n slår ålderdomen kvar Med all sin skröplighet. Dock ingen regel gifvlts än, Som hållit streck till slut: Vid tjugu år man skådar män, Som åldrige se u\ Man däremot exempel har, Som Icke jäfvas får, Att ungdomsmod kan finnas kvar Ännu vid nitti år. En flicka fyrti-talet nått Och kanske litet till, Hon ungdom än i rikligt mått Kan visa, om hon vill. Så icke sällan just man ser En giad och trefllg fru På femti år. kanhända mer, Och hon ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 October 1899

Lns. r«A,^zzrz7zrr^ btiua- pr ya TEXAS POSTtn, AUSTIN, f£XAi rO450Aä£A D£A lä OKTOBER i«*9 I . * , I ■ r I lo och p sta ki gladj hvilk ger s i von denn och s sonir hetaf samt enor kg- som i is. am 1 från Jam vid kan godi enss ej ii dub bro. 2C<; Jif < hör hva hvu det son när där ist. sta i la rad tor me De pu . hv Mi ha mi bi' St 18 af ås fn vi st j« u st si Hl fi a t t A. DAHLlCH, ,A 1409 Colorado gatan. Austin. Tex Mattor och matting; godtkop a stolar och sängar. Mattng lS^c. pr värd och upp- Smy.ua rugs 50 c., fl till fl.50. SVERIGE. Stockholm. (.i>xxitemplarordens 50 års jubi- leum kominer att tiras af Stock- holms ^.KKllemplare uied en stor- arta ! fäst t>on la.eu den 5 nov. Anordningarna arv) nu redan påbörjade af en större komitee. —En million kronor i pensioner, på ett par tiotusental kronor nar. utbetalas årligen af stadskontoret från nionde hufvudtiteln, d. v. s. från anslagen till allmanna pensi- ons och indragningstaterna. —Ett missionshotell ar man be tänkt ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 October 1899

IfcXAS POSTEN, AU5TIN, ffcXAÅ, TORSDAGEN DEN u OKTOBER 1699. * m hel. rs o. Bilder ur verkligheten N AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Qrefve Woyna. (Forts. fr. föres:. n:o.) "Låt mig se litet på broschen," bad grefven och betraktade smycket noga. "Men hvad vill då det här säga!" utbrast grefven; "broschen har ju verk- ligen varit min, och jag har gif vit bort den, men det åt en annan. Huru har den kommit i Carolinas hän- der?" Saken invecklades mera. Slutligen sade grefven vänligt: "Jag hoppas likväl, att allt skall förklaras till flic- kans bästa. Gå till den gamla grefvinnan W., ty hon har fått broschen af mig på sin sjuttionde födelsedag —märk, min herre, på sin sjuttionde födelsedag. Säkerligen har hon vid något tillfälle skänkt vår Ca rolina den där lilla leksaken. Emellertid ser jag nu följden af min oförsigtighet och skall uppsöka asses- sorn för att blidka honom. Såsom sändebud från en deltagare i den stora heliga alliansen, bör jag lätt kunna återk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 October 1899

TEXAS pust en. AU5TIN. ffiAAS ll *A. m Al/Tni fEXAS POSTEN] AUSTIN, TEXAS, TORSUAQEN DEN 12 OKTOBER 189 i..A. I |409 • Ma <>lar |>r va 1 10 c.. Ho ich p Ita kt flädj tvilk rer s | von: -J lenni |ch s omn letas irnt Inori r ' lomr ■ TI 1 1 Iran | am lid 1 lan rodl UM Ii Itll) pr o< 160 tf < lör va t va let lon lär lär k. la v in |ia )i bil r 18 r I • ta r r 1" Ii Ii r Li TEXAS POSTEN. Wybttt- och Annons^, Aning för Bt6H* •kame i Amerika. TEXAS POSTEN. (THK Tr.XAS POST.) Pabllabed every sek, In AaiUn. Teifc , Ot 'be Swidish America Pc u«hi o Oo. only wwllnh paper in TexM. na the m\ u<1 ert) lDir medium to re cb thl cla« t cltlrens. J. M. t Edllor. *. J. Kkapä Manager. Ed. Holmström Reseagent. Entered at the post office in Auitin fexas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: <tt Rr, förskottsbetalning, - - 11.00. En ftr, pfl kredit. ----- il 50. (Ctl halfi ftr, förskottsbetalning, — #0. Ett ba'ft Ar, kredit, - - - - 75 filt ftr Ull Sverige ----- 1.50. Pre...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 October 1899

IEXAS POSTEN, AUÅTIN, TbXAÅ. TORÅDAOEN DEN 4 OKTOBER 1899. Wm. von ROSENBBftQ, Jr., Advokat, 109W. 8de gatan, Austin, Texas. P. d. häradsdomare i Travis härad.) AMERIKANSKA NYHETER. Lefnadstrött landsman. Everett, Wash., den 29 sept. G us Anderson begick för några dagar sedan själfmord på Cana- moe Island, där han arbetat i sin broders lo?ging-camp. Han afskar halsen med en rakknif. Han hade en längre tid gått i fyllan. Han var 30 ar gammal. Tidig vinter- Chicago den 4 okt. Ovanligt kallt för årstiden har det varit under hela förflutna veckan. Det har varit mulet, regnigt med nord- lig vind nästan hvarje. dag. Det blef dock omslag i väderleken för- liden söndag och det är att hoppas att den tillstundande fästveckan må få nöjet af vackert väder. Markvärdig "blindgr s Chicago den é okt' För lönkrö- krögeri häktades i måndags Gus. Bergerson i no 4438 Cottage Grove ave. Hans vederkvickelseaffär yar fiffigt inrättad. Kunderna gingo nämligen in i ett tomt rum och s.äppte en slant genom en...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 October 1899

VE01 -'k fEXAS POSTEN AUSTIN, TEXAS, TOÄSOaQéIN uKN ta OKTOBER i8qv Ilf och i stti k gladj hvilk ger f. i von den n och i 8011)1 hetai samt enor kg. HOMll is. am från Jän vid kan god ensi ej n duh bro 266 lif* hör hvt hvt dot son niii diii ist. sta i lf rac tor mc Dc pu liv M ha m: bi St lb af ås ffl vi st i« u 8' s' B f a t t H- CREUTZFELDT .A. H. REESE, \ l O ö. 7de gatan, (FmUik TågikåL) Austin, Texas. 101 östra 6te gat., Austin Tex J ag reparerar spli Handlar med säd, mjöl och gryn ga- (Uteädesfrö en specialitet.) Boiii<sspt«:«r,tec. j. W. LAME, Allt slags smide, 804 K. * ve..Austit. \1U orters vagns •parationer utfö Skogslöparen. Skildring frän amerikanska vestern. -AF- GABRIEL FERRY. En dag, d& don Kstevan befann sig l>orta på en bjudning, öfver- lemnade plötsligt en budbärare ett bref till honom, lian uppmanades däri af cn för honom välbekant person att inom tre dagar infinna sig på en bestämd plats, som läg på vägen till 1'resido lubao och var omkring tre dagsrosor...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 October 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN,! ■ I i prAn allhanheten. Min receptbok. (Ur en gammal rentier anteckningar.) Hur kur«rar jag min fru?— Det skall j ig beskrifva: En teaterloge, om boa bgtur "flervsjuk" bllfv . Vid ett anfall af migrän Högt en brosch hon skattar. Kongestion mot bufvudet Hjälps med nya hattar. Qrfttkramp stillas med en ring, Ja, de värsta döden! Räcdnlnf? ger ett ekipage. Läge bon för döden. Hvad? Du anser, dylik kur Allt för dyr lär vara. Ja, har du ej mynt låt hvar Frlartanke lara. Eller bllf en hottentott; •i Stat de aär ej föra; . Med ett bladskört blott din fru . Kan du lyckllggöra. Högst en glasbit eller två, Allt som du behagar. Andra plågor du helt Med ett ris förjagar. Jacques. !' PALn VALLEY-BREF. Palm Valley i okt. 1899. Red. af Texas Posten ! Eftersom Hobson Nr. 2 icke har låtit höra utaf sig på en längre tid,så vill jag insända r ågra rader. Ni får ej vänta något bra bref från Palm Valley denna eång, för jag är ej någon förträfflig skrifvare, som ni nog finner; det ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 October 1899

50 c.. „aRL mayer, Smakire & Ju ve. 'vare, 618 Cengr. Att., bar det bäna iacer och säljer Ilf och l sta k glad] hvilW ger t i von denn och i somi heta: saml enor kg- Bonn is. a in frår Jan vid kan god ensi oj n dut bro '2C(i lif < , höi hvt hvt det son niii diii ist. sta i lt rat tor mc Dc pu . b v M hö mi bi St lfc ai ås ffl vi st i« u s' 1 s 8' f A t t aflligt. önskar eder tendel. Tillfreds- ställelse garanter al. W. i, Simcock, Wm, W. OTTO, 2 andläkare, 6201 Congr. A ve., Room one, Austin, Texas. AUSTIN. Profnummer al Texas Posten •tades fritt på begäran. Pastor Widén från Mead, Nebr liar antagit kallelse att lietjana Austin församlingen för 6 måna- der och vill predika första sönda- gen i november. Ny Holland sill har inkommit ©ch finnes på lager hos den välkän- dafirman Geo. Peterson & Co., 701 Östra 6te gatan, Austin, Tex. Bruket af Simmons Squaw Vine Wine garanteras såsom bästa me idicin för mödrar under alla för- hållanden. Till Oallas-utställningen. Föl- jande pe...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 October 1899

K M ■' Sk & TEXAS POSTEN. Ti oajvcfty LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 192. Austin, Texas, Torsdagen den 19 Oktober 1899* Vol. IV. No. 4a Farväl sommar. Höstens röda östrår redan lysa. Vittnande un sömmarna dagar g&t . Att de fria irdar skola faysa, Böjlans sånger bli en saga blott, Genom blekblä luft p& svarta vingar HäD mot sö ler ställes svalans flykt; Och det sista kvittret ren förklingar Kring det näste hon 1 Norden byggt. Sakta dalande liKt gyllene flingor Bladen falla öfver höstlig stig— Nakna grenar, liksom dragna kllngor. Emot af.oohlmien resa sig. Ooh du tar farväl af kära ställen, Bom du sett i yppigt sommarhus. Och du tycker dig i sena kvällen Höra gr&t ur fjärdens dofva brus. Sommarn d ' r. Den sista rosen slock- nar, Pjäriln domnar under frostens kvss. Nattens mörker till en bfirduk < tjock' nar, Där som v&rens stjärnor lysto nyss.J Daniel Fallström. Krönika. .å • ——— För Texa Poster. Det är ej så litet ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 October 1899

TEXAS POSTfcH, AUSTIN, TEXAS fO^AOAOM Dfl/N 19 OKTOBER 11>*> 8 C. A. 1401 Mi stcliii pr ya 50 c.. lic och { stil k gläd] hvilt ger f i von denn och i omi heta; garn t enor kg- BOtll! i . am frår Jan vid kan god ensi ej n duk bro 2G(! iif höi hvi hvi det aor näi däi ist. sta i lf rac tor me Dc pu hv M ht) m: bi St Ib ai Al fr vi si i' u • 8 8 f a t \ C. A. DAHL1CH, nöbler. 1409 Colorado gatan, Anstin, Tex Mattor och matting; godtköp a Htolar och sängar. Mattng 12ic. pr yard och upp. Smy na rugs 50 c., fl till fl.50. A. B. Nuckols, Fotografist, hörnet af Ude och Lavacn (fatornn Austia. T:x<is (AIU arbete trana i i era . Observera denna förstoras! Warfel & Co., Urmakare, 110 O. 6 le valan, Auslin, Texits. SVERIGE. Stockholm. Till en Tegnérstod i Stockholm, hvartill svenska akademien för tre år sedan utfärdade ett upprop, uppgår nu grundplåten till öfver 9,000 kr. —Vid rikets folkskolelärarese- minarier^har vid det nu började läsåret inträdde sökts af 461 män och 278 kvinno...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 October 1899

IKXAS POSTEN. AU5TIN, fbXAS, T0R5DAQEN DEN i* OKTOBER 1899. Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Sjöröfvaren. (Forts. fr. föreg. n:o.) "När du får veta hvem det är,så skall du ej förvå- nas längre. Har du ej nånsin hört talas om kapten Parder?" "Aha, nu begriper jag." Visst hade jag flerfaldiga gånger hört om kapten Parder. Hvad vi kände om honom var icke så myc- ket, men sällan har någon varit föremål för så myc- ken uppmärksamhet och så många historier som han. Född, såsom det uppeafs, i Bohuslän.hade han tidigt egnat sig åt sjömansyrket och tillbragt hela sin ung- dom och kraftfullaste mannaålder oafbrutet i andra världsdelar, hvarifrån han först vid femtio års ålder återvände till Sverige för att slå sig ned i Stockholm, där han köpte sig ett steahua, hvilket uteslutande beboddes af honom, hsnt dotter och en trotjänare af samma ålder och yrke som husbonden. Det var nu på nionde året han varit församlingsbo. Följaktligen var han nu sex...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 October 1899

■I ■ 1 nXAS PÖSTE* AUSTIN, T El AB, TMtfl*AO£N ÖKN 19 OKTOBER 189 am fråt Jäu vid kan £<><1 ensi ej 11 lut bro '260 lif höl hvi hvi det sor nät diii ist. sta i lf rac toi Dc pu liv M li t TM bi St 1* ai å: fe vi st j* 11 8 8 8 f a t t TEXAS POSTEN mk iuouMiiii ■fcarB i A mm k* TEXAS POSTEN. (Tmm rmiAU ro*t. Pakilakad avar* m—t, Is AaaMa, Taiaa, te *• (waviaa ÅMWOK PHLIBUIt OO- >a aaiT iwiHrt aa ar la Taaaa. a4 hj Jil U>>r<Wi| Badlaa ta raacb thls «!*«• i. M. Ojvhui.ii, .. H. J. Iiiri to bolutmm. Bd: lar M a*f r Vi tillki n*eVv *6r (dia v il ra avenata kunder, tt vi hafva det buu, bUlifMto och fuilata 4iaMte lager af ur, klockor, ailfrtrvaro och juTelar betan f all* alag. mim vi nåjoniin haft. Det vill betala ig att "kom- ma och aa om,ty ai kall flana att våra varor och priaer äro juat hvad vi äga. Ed ra pengar återlemnas, 'uZ AUSTIN JKWELRT i LOAN CO •t Austin, Texas. Uf~Vi reparar® prompt allt som tillhör vårt lags arbete. VIKTIG NOTIS! _ SCARBROUQH & HICK5...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 October 1899

Wo . von ROSENBERG, Jr., Advokat, 10Ö W. 8de gatan, Austin, Texas. P. d. httradsdomare 1 Travis hArad.) AMERIKANSKA NYHETER. Strid om en bränvinskagge. £.Sk«tyJway, Ala., den 6 okt. En man vid nanffl Charles Eckerraan äfven kallad Lavson, blef för n&g ra dagar sedan ihjälsk juten af Jam< $ <^arr<?U under «d tvi^t om en bran rlnskiig-é. Den mördade mannen var svensk, omkring 30 år gam mal. För fyra år sedan kom han till Alaska, och har dels varit fiska re dels såsom bartender. Son till Ole Bull. , Minneapolis den 10 okt. Afox änder Bull, son till Ole Bull, ån lände i onsdags till Minneapolis direkt från Norge och tog in Nicollet hotell. Han skall eftpr den 16 oktober företaga en kon serttur genom nordvestern och kommer att biträdas af sångerskan miss Alilia Ackirson från Norge och pianisten mrs Appelon från Minneapolis. Dödad under sparvagnar. Chicago den 11 ojit. Svenske, 60 årige arbetaren Nils Wicklan- der blef i onsdags morse ihjälkörd af ett kabeltåg å Lincoln ave. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 October 1899

I 8 , A. |4H!t M It "la >•■ y 10 c. TEXAS POÄTEN^ AUSTIN, TEXAS. TORSOaOEN DEN 19 OKTOBER >69 H- Itii II ch 1 V läd vill or i ver llenr ob )m: heta unt |jnor it? Isonr is. im fr&c Fäir rid Ihiii |h vi Ihvi Idet laor Inäi Ii.11 list. I Ii l( Iriu I tor I Ull De JHI 11 V M b ii ni bi St IS af åi fc V: st j« u S' 8 8 f a t t CREUTZFELDT ,A. H. REESE, \ ' 0 ö. 7de iratan (Publik vä^käl.) ^ ; Auiltn> Ttw 101 östra 6te gat., Austin I ex J jttg rej,areritr Bpi, Handla? med säd, mjöl och gryn i £ (Vtaildesfrö en specialitet.) . soiin *pU ar.tec. J. W. LAME, Allt sl«g« smide, 804 F. A v«..Au tlr.. Alla orters vagns eparaiioner utfö as. Skogslöparen. Skildring frän amerikanska vestern. AF OABRIEL FERRY. Efter några ögonblick kunde de oroliga resande se två djurkrop- par med glänsande ögon smyga fram mellan träden; vid doras an- blick kunde till och med det oför- skräcktaete hjärta känna en rörel- se af fruktan. Smidiga som sko- gens slingerväxter visade de två djuren Tid sitt ann...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 October 1899

Amiral Dewey. •"•t ■* —— Han kommer, följd af ståt och prakt, 6e'a fienden han nederlagt, Den store amiralen. Helt vördnadsvärd, med lockar grå, Sin fosterjord han tråder på— Från striderna ooh kvalen. Kllnged, Ringen Millioner Jabeltoner För den störste Nord Amerikas segerförste! B*, skaror, likt en väldig våg, ttig sluta till ett segertåg, Kom famnar millioner! I spetsen träda sångare Och därnäst komma krigare, I stora bataljoner. Suset, Bruset, t Hurrah-ropen, Korsa hopen. Qatan fransar [V an med hjältens ärekransar. laa på en åsna rider ej, Sota fordom Nszareeueo, nej! ?å stridshäst Dewey färdas. lätt f&,—kanske en blomstergård hedna barn 1 kalstnas vård Bkall kring hans minne gärdas. Gästen, Fästen Och paraden Uti staden Hedra alla!— Men på knä må Ingen falla. O. Tapper. Folket börjar vakna Och den sekelgamla striden mellan '' plutokratiskt tyranni och all- män rättvisa, emellan Herre och slaf tilltager i styrka och betänklighet och kommer att göra Kampanjen år 1900 till de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 October 1899

- 1 8 C.i. 140 st<> pr 50. teaas KUäTbll, au3tin, ffixad ld<sö.aoc« pdts 19 oktober io#9 1 ocl stil glä hvi gei i vi dei ocl sot het tan ene k#r< SOIJ is. am frå Jai vid kai goi om ej du bri 264 lif hö hv hv dol sui nä: dä ist sta i li ra< tot m< De pn hv M hs ra: bi St iå af åi ft v; si i« u 8' 8 B f a t l 101 Han or> pa fn bli sk se ge dj> ii* iy 81 si fl d C 8 s; o ii a «aRL MAYER, Orinukare & Juve. Vrare, 0)8 Ccner. Ave., har det bii«la {•Cfr och &|'T Jill I ^ i inskar éd>-r •ande): 7\llfie1s- tälliUe uarar. ler s. W. R Simcock, tandläkare, 02 Congr. a ve., Room oiif, AustiD, Texas. Wm. W. OTTO, AIJSTIN. Prolnummer af Texas Posten Mindes fritt pä begäran. BJand patent, utfärdade förra veckan i Washington märkas O. A. Thorsen, Uanado, för "filling box" i bomullspressar. För när- mare upplysning om patent och dess erhållande tillskrif C. A. Snow & Co. Washington D. C. Ny Holland sill har inkommit och tinnes på lager hos den välkän- da firman ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 November 1899

The Univ^isity < ♦I LIBBRAI, POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE) I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 194. Austin, Texas, Torsdagen den a November 1890. Fosterboét. ten rlngit tyckt, men är mig kär, ten ramla g&rd, du skldar h ir, y den för min jag kallar. lär ( re mig de irxmle bott Iland btörkarocli bland tallar, Ksh på Gud uid, gom lap. de .rott. '81 är 1 hemmet Ucrt till tak, Len ) j 1 bvitr|r högt gemak 'Ins plats för sol och lyoUa. 'y miin„'en, som bekväm lycks bo, K>ck känner bördor iij cka 1 )ch sofvcr ej hvur natt 1 ro. t Jal' li r i j tid att slösa bort, Ty lör en hvar är tiden kort, Ocb Hit bör mänskan bruka. Och frisk jag äter sparsamt biöl, Kär många sitt sjuka Och sucka mest bland öfverflöd. . Hvad, om min kropp af Hit är böjd, Lr tanken blott mot ljuset höjd, )ch sinnet ej förslitet! ; Jag hör de oförnöjnas skrik, Men jag är nöjd med litet, > Då, fastän ringa, är jatr rik. När vårens sol går härlig opp, Jag andas lefnadslust och hopp 8å ljuft i nr.oreonviodcn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 November 1899

\ TBXA1 P05TBN AUfTM. TEIAi, T9*éO+aeH PBH i NO V EM B EU rtg C., 14< btn pr 50 ocl Sta hv ge: i v del ocl ho i hel KUI en< koi is. are fri Jä vic ku en, ej du hr '2(5 iil hö hv hv do ho) nii dii ist St.f i lt riu toi itu D. pr b' M b ve b S 1 a i f CREUTZFELDT (Pmkllk rifkiL) 101 (Vrtm 6t* g t., Aiwtin Te* med säd, mjöl och gry n (Uteidesfrö en specialitet.) Autllt. SKOQSLÖPAREN. SKILDRING FRÅN AMERIKANSKAjVESTERN ?L(iABRIEL FERRY. Tiburcio kastade af kappan och framvisade in högra arin; tröjär- men var sönderskuren af Cuchillos knif och betäckt ined blod. —livad, sade kanadiern, ni bar haft att göra med en skurk, som har en stadig hand! Några tum på sidan, och det hade varit slut med ert lif! Dock lugna er, tillade lian. i det han aftog de vid såret fastklibbade klädespcrsedlarn i, det har inte mycket att betyda, min unsre vän. Sedan fuktade han såret ined ratten och bad .José att anskaöa en hand tull af oregamoörter. Denne kom snart tillbaka därmed följande punktligt skogsl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 November 1899

TEXAS POSTEN. AU5T1N,TEXAS. TORSDAGEN DEN a NOVE/IBER 1890 FRÄN ALLHANHETEN Sansade frågor. oiir- Brushy, Texas, i nov. 1899 Ärade red. af Texas Posten! Med stort intresse läser jag brefsidan i vår svenska Texas- tid- ning, såvida där är något värdt att läsa. Men nog borde våra aktade skribenter kunna finna nå got mera värderikt, betydelsefullt och intressant än somliga af deui iasända. Tag såsom ett exempel Hobson nr. 2's beskrif ning af sinc flickor och huru många kyssar Lun får. Hvfld innehåll eller nytta för allmänheten ligger val däruti för den tidningsläsande allmänheten i! Då voro "Lärjunges" och hans motståndares strid Åtminstone så mycket mera af intresse, [som de gingo ut på alt bevisa hvilken af dem, som var den minst felande, ehuru sådana personligheter helst borde uppgöras enskildt. Finnes 4et ingenting mera nyttigt att ekrifva om? Om inga särdeles ovanliga händelser inträffa, så måtte det väl ändå vara bra myc- ket, som svenskarne i Texas borde och behöfde orda ont. El...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 November 1899

\ ' 1 1. f EX AS P05TBN AUSTIN, T£XA5. TORSOaOCN DEN a NOVEMBER iS* C. 14 Btr pr 60 oc fitf Kli hv £0 i v do oc! SOI he Hill en' kg HO) is. an fri Jä vi< ka £0 en «j do br 26 iii hc h\ h\ de HO nö dä isl stl i 1 ra te 10 D P .b \ i I TEXAS POSTEN. och Annons* ilning för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) r«M>M RTerr week, tm Auatln, Te*M, % tk* bvsoi8h Amekicam Publibhibo CO. fba <mlr awediah oaper in Teiaa. and the SltivtrtlklBK mMlum to r®acb thi clw JL M. (X/khholm Ed!tor ■. J. Krapx Manager, En t er ed at the post office in Austin as second-class mail matter. Preniimeratlotjs-prls: fUlr, förskottsbetalning, - - >1.00 Kil år, på kredit, ----- ti 50. Ku balfi år, förskottsbetalning, — 00. Ku ka I fl år, på kredit, - - - - 1« BU tr 1111 Sverige ----- 1.50. jfreanmeratlonen är betalbar 1 förskott ock penningar böra sändas medelst "Po- •teJNote", "Mon y Orcers" ellerl 2-cents ffftabärkea under adress. TEXAS POSTEN, -ICS Katt Ninth St. Auttin, Texas. A...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x