ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 March 1909

vol. xvm. HALLETT8 VILLE, TEXAS, YrHl!BH A , JUBCM 4, 1009. no. 25. OBZOR ROČNÍK XVIII. HALLETSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 4. BŘEZNA 1909. ČÍSLO 25. Entcrad ati second-class maděr Novaber 19.1908, at lbe pn( offlce at Hallettoilfcv IVuu, undtr the aet oř March 3, 1879. Tuberkulosa vepřového dobytka. ||Nemnoha as čtenářům známo je v jaké úžasné míře vepřový doby- tek na farmách stížen je tuberku- losou. Prasata nejen že nákazou tou stížena jsou, nýbrž ona rok od roku více se šíří, větší množství dobytka zachvacuje, jak nasvědču- jí tomu zprávy vládní úřadovny pro chov zvířectva. ib tuberkulose dobytka hovězího napsány byly již celé svazky, leč velmi malá až dosud pozornost vě- nována byla tuberkulose u dobyt- ka vepřového, vzdor tomu, že ná- kažlivá choroba tato se u něho tak rozsáhlou měrou vzmáhá. Příčinu toho vysvětliti lze si asi tímto: Wfšina dobytka vepřového zabíjí sFriokud jsou zvířata ta mladá a proto jen nepatrné množství jich vlastní chorobou tou zmírá. Dále: Prasata velmi zř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 March 1909

Iba Ml S. P, J. S. T. Rozpočet na tirartf čisto 171. Bratři a sestry I Tímto se Vám oznamuje, že br. E. Van Vettermann od ládu číslo 10. zemřel 4. února 1909, stár jsa 56 roků, na vysílení. K Jedno- tě přistoupil 12. října 1902. Zaměstnáním byl lékařem. Číslo certi- fikátu 1309 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce <500. Tento měsíc také připadá k placení čtvrtletní poplatek na výlo- hy úřadovny Hl. Řádu v obnosu 20 centů na mužské a 5 centů na ženské členy, kteréž peníze zaslány buďtež na tajemníka H. Řádu. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Ř. Fayetteville, Texas, t. března 1909. OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. Seymour, 25. února. — Tak zas přicházím s několika řádky do našeho orgánu. Schůzi odbývali jsme 21. února, a členové dostavili se v hojném počtu. Můžeme se nyní též po- chlubit naším řádem jak roste, je nás už jako velký roj včel, a stále nás přibývá. Máme zas tři čekance, které budem uvádět při příští schůzi. Jsou to: J. Scho- vá jsa, Fr. Nesrsta a Vine Veselk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 March 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. Temple, 23. února. — Dnes ja opět chladno, ale krásně. Včera zde byla boufe od Severu, hodně hřmělo a blýskalo se a jak to oby- čejně bývá, po bouři slunce krásně svítí, trávníěky se pěkně^-zelenají, jaro se blíží a fialky "že prý" již také kvetou. Viděla jsem dopis od jisté "Fialky" ve Svobodě, že byla na maškarním plesu v Seaton J3. t. m.; já jsem tam také byla i s manželem i dítkami, ale žádný z nás tam fialky neviděl, i těšilo by mne, kdyby ona "Fialka" dala vědět, na které ulici fa v které zahradě kve- te, já co "Malina" šla bych k ní přičichnout a to by byla krásná podívaná, viděti Maliny mezi Fi- alkami. Jest to sice již hodně pozdě o té zábavě se zmiříovati, ale staré pří- sloví praví, že prý lépe pozdě než nikdy. Přehlížela jsem vždy všech- ny noviny, zda-li neuvidím tam ně- jaký dopis o lé zábavě, nenachá- zím ale nic a přece každý sobě od- tud odnesl nějakou zkušenost. Za- čnu tedy hned se svou zkušeností. Večer jsme šťastně z Temple až do £eaton ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 March 1909

OBZOR. fawipis liosjíodářsliý, poučný a labarný. Orgán S. 1*. i. S. T. Vychází kaidý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OIIZOK," Hallettsvlllo, Toias. A (lenoral Farm and Family Jiewspapor. Organ of the S. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per year. Advcrtising rates on application. UčiB sobě jeden kaidý ílen to •pevné předsevzetí, že budeš vždy o svém spolku a Jednotě jen dobře mluvili. Každý bratrský;'podpůrný spo lek, který je dobrý, je laciný, byť laciný, nebyl. Kdo sr ale dá chy tit na hlásanou',láci některého spot ku, shledá někdy, že je ta.láce ko- nec konců hodně drahá. Odkladati se zaplacením příspěv- ků k řádu znamená vlce^méně za- hrávati si s ohněm. Takový br, Odkládá vydává nenutně v nebez- pečí něco, co patří jeho rodině, ne. pováživ, co ^zármutku a bídy by mělo v jeho rodině za^následek to, kdyby se nechal ze spolku vylou- čit a pak umřel. Podpůrné spolky lidové soutěži s kapitalistickými pojišťovnami a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 March 1909

PODEZŘENÍ. Napsal Louis KŤikuva. Místo Polnice leží v kraji, který je umlčuje. Všechno tu přestává abychom tak řekli, i dráha, a nic tu nezáčíná. V právo i v levo, na jih i na sevei jsou, přejdeme-li krátké vzdálenosti, krajiny ^živější- ho rázu a lejtéího-spojení povozy i drahou a oko turistovo prohlíží si silnice, od níž se místo k malé říč- ce snižuje, bezútčšné skupiny dom- ků typu po většině vesnického nad nimiž rozlohou, ale ne stylem 11- poulává oko zámek barvy špinavě žluté a doleji v městě nepoměrně mohutné věže polnického kostela. Tkalcovna, stojící stranou města blízko nádraží, pestří život ťtíalého města pouze ráno, v poledne, po poledni a večer pronikavými svý- mi signály. Ráno vztahuje v sebe ke svým stopadesáti stavfim lid- ský materiál, večer ho vypouští ja- ko kaliiou vodu, napuštěnou pra- chem svého dechu. Ani obchodní cestující nezdrží se tu déle, než je právě nejnutněji třeba. Pravý obchodní cestující nevidí krajiny; mysl jeho se zamě stnává obchodem a surrogátem...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 March 1909

I ■ K bnlkAnské otázce. Ruský sprostfedkovBci finanční návrh v otázce náhrady, již zapla- titi má Bulharsko Turecku za svo- ji neodvislost a za zabaveni Orien- tální dráhy, narazil v Rakou- sku-Uhersku na velký odpor. Jak známo, požaduje Turecko od Bul harska náhradu 120 milionů fran- kfi, kdežto Bulharko nechce více platit, než 82 milionň frankff. Z neshod', této-'vypuklo vážné ne bezpečí bulbarsko-turecké války. Aby fiijiujčai potíže tyto byly pře. konám Rusko předložilo oběma stranám svňj finanční plán, jenž záleží v tom, že Rusko samo pře- vezme zaplacení bulharské náhra- dy v tom smyslu, žocelý obnos 110 milionň franků-odpočte od válečné náhrady, kterou dle smlouvy ber Ifnské roku 1878 má Turecko za- platit Rusku a že v náhradu za to od Bulharska pBjme jen obnos 82 iriilionA franků. Zahrnoval tedy ruský návrh uspokojení obou stran. Ale vře u ní svůj háček potud, Že Turecku dosud ani: nenapadlo zaplatí. Rusku nějakou část váleč- né náhndv a že tudíž touto tran- sakci snno by tak...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 March 1909

Caldwell, 26. února. — Po- slední schůzi nám všem pokazilo chladné potaši. Ani nevím byla-li schůze odbývána, ale doufám, že ano. Je 10 zlé, když je daleko do V sobotu nás zde navštívili br. Krystyníkovéod Fayetteville. Pro- hlédli si zdejší okuli a vše se jim zamlouvalo, tak že Jan slíbil se k nám přiští podzim přistěhovat. schůze, pak ílověk ani neví co se Vine ten pravil, že až co Jeho ro- ve schůzi ujedná. Nejlépe je těm, dina řekne. Myslím, že však též co bydlí blízko a mohou jit dokaž- přijde, neb lepšího by těžko našel dé schůze. Na únorovou schůzi nám trefilo Počasí máme stále suché a chlad- špatné počasí, tak že jen několik né, ale rolníci přec pilně sejí kuku-1 bratrů se schůze súčastnilo. řici. Zemáky jsou též většinou! F. J. Morávek, ještě v zemi. Též i sladké zemá- ky se již zakládají. Zelí stále se j ještě seje a stále skoro nic nemá j me z něho, neb špatně pro sucho vzchází a když ho zalévá tak hnije, j a když ho nezalévá tak vyschne. ... ... , , , . též promluvili Ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 4 March 1909

iurnri run ICHTERS pojistíte se proti bolestem a ztrátě Sasu, jest- liže použijete při rhcumatisnju, neuralgii, gicljtu, vymknuti, pohmoídéoí, tuhosti svalů, nastuzeot. atd. Dra. Richter-a PA1N-EXPELLER Má léčivý a utiSující vliv na bolavé části těla. jestliže ho večer řádné na i! bolavé místo vetřete. Ve všech lékárnách. 25 a 50 centů. Dejte pozor na kotvovou ochrannou známku, F. AD. RICHTER <& CO.. 216 Pmi-I St., New York. Okresní zprávy. Jiří, Vincenc a Josef Bujnoch, Ferd. Melnar a Karel Mizera, ob- viněni z vražedného útoku na Jana Smiřáka, měli předběžný výslech před smírčím Petersonem v úterý a ve středu minulý týden a byli odká- záni velké porotě podzárnkou {500 každý. Obhajobu vedl právník.J. W. Ragsdale a okresní návladní Bagby zastával stát. — Napadení stalo se na taneCní zábavě u Karla Mizery při Monserrate. Jak svě- dectví dokazuje, horká krev počala se bouřiti, když Andělina Petrova chtěla s Janem Smiřákem zábavu opustiti. Jak se podobí, nebylo obžalovaným vhod,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 March 1909

VOL. XVIII. HAI.liETT8VIl.LE, TEXAS, THIHS1HY, MARCH 11,1809. SO. ítt. OBZOR. KOČNfK XVIII. halletsvillei texas. ve čtvrtek 11. března 1909. číslo 26. KnUred aa awondclaai maller Normber 15,1M8. al the poal oflke al HallaUaf lila, Teaaa. nndtr tba acl o( March 3.187 . OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. Gal vestou, i. března. — V'ne- ciěli dne 38. m. m. odbýval náš řád Rozkvět, čís. 62., odpoledne mi- mořádnou schůzi za účelem uvede- ni čekanců. Uvedeni v náš kruh byli: Vác. Kraft a manželka jeho Marie, sl. Anna Kraft, sl. Marie Šmejkal, pí. Peregriua Dušek a paní Annežka Schneider, Po odbyté schůzi rozpoutala se srdečná zábava, při níž zpíváno hráno i tancováno a všem trpícím posilnění a občerstvení podáno, a tak se všichni udrželi při veselí až do n. hod. večer, hodině to návra- tu k domovům. Příští řádná schňze jé jako oby- čejně druhou neděli v měsíci v 8 hod. večer. Zádoucno, aby členo- vé nezapoměli. J. Kejř, taj. El Campo, 22. února. — Řád Bratrská Podpora, čís. +3., odbý- val schůzi dn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 March 1909

OBZOR. Časopis ho iMMliiř ký, ponfný a zábavný. Orgán 8. P. i. 8. T. Vychází kaidý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," Hallettuillle, Teian. A Oeneral Farm and Famllj Newspaper. Organ of the 8. P. J 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per ycar. Advertising ratcs on applicatíon. Bratrské naše řády, během let co se rozmožily a sesílily, vykoná- ly hodně dobrého pro naši národ nost českou zde v Americe. Ději- ny každého řádu poskytuji o tom neklamné svědectví. Mnohá Ško- la česká byla jimi založena a vydr- žována; na mnohou přispívaly a přispívají částkou svou; účastnily se více neb méně horlivě ná všech podnicích, čest a pokrok naší vět- ve americké a celého národa české- ho za cíl mající: pořádaly neb spo- lupůsobily při pořádání oblažují cích a povznášejících slavností, zu šlechťujících schůzek a poučných přednášek; v četných místech po- staraly se o společné národní síně české, které jsou jim radostí a pý chou, aneb č...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 March 1909

• o O # o Cé e • fy • t • • I t t t NESBĚLÝNÁPADNlK. NiipsMl Xaver Andriík, Účetník Kulhánek složit rozpá- lenou líc do dlaní a zadumal se. Nikdo nevěděl, co se děje v jeho nitru, nikdo neměl potuchy, že v jeho srdci rozpoutala se horoucí lá- ska ke spanilé Otilce. "Děvče jest slušné — ze spořá- dané rodiny — některý tisíc dosta- ne také" — rozvažoval Kulhánek; — "jen kdyby nebylo té neblahé nesmělosti, jež mne pronásleduje životem —'' Kulhánek měl pravdu: Nesmě- lost byla překážkou, o kterou klo- pýtal při každém íinu. Z pouhé nesmélosti neucházel se nikdy o své povýšení a z nesmělosti také se neoženil. Teď kyne mu štěstí, s Otilkou se mu nabízí nejen výnosné místo v cukrovaru — ale i slušné jmění. Sám správce, otec Otilíin nadhodil že by mu přál tohoto místa a dodal potutelně: "Polom pane účetní, mohl byste královsky uživit rodinu —" Ozval se klepot. "Pozdrav tě ruka Páně, Venouš- ku" — zvolal hřmotně již ve dve- řích lesník Ostříž a objal udivené- ho přítele. "Vítám tě, Karle," d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 March 1909

Okresní zprávy. Pan F. Schmidt, jeni zde po lé- ta provozoval kolářství v kovámfe Haverlah.ovŽ, odstěhoval se do Rosenberg, kdež zakoupil si pěk- ■ou farmu hned na hranicích mí- sta. Okresní soud skončil své zase- dání tento týden. John Holubec, jenž posledně ve dl zde hostinskou živnost ve spo jení s Johnem Mikulenkou, odstě- hoval se do Moulton, kdež přijal zaměstnání ve smíšeném obchodě. Davis ót Tripp vysazují tři sta oranžovníkft druhu Satcuma asi půl míle jihozápadně od města. Založili pětiakrový sad, kdež ho- dlají také fíky pěstovati. Sazení bavlny je nyní v proudu, ač sucho zdrží snad jejl vzejití. Dobrý dešť je všeobecně žádonci. Mírný kašel, zanedbaný, vede k souchotinám. Sv. Nikodéma Bal- samia léčí každý druh kašle a ú- činkuje hojivě na celé dýchací ústrojí. V okrasním soudu odsouzeni byli: Roman Torres pro cizoložství; po- kutován $50.— Ed. Miller přetěž- ký útok; pokutován řioo. — Čer- noch Louis Hicks pro tři případy krádeže v ceně pod Í50; za první ptípad dostal 18...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 March 1909

o YOL. XYin. HALl.ETTSYHXE, TEXAS, THIRSBAY, HARCH18,1009. SO. Í7. c )BZOE J . ROČNÍK XVIII. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK <8. BŘEZNA 1909. ČÍSLO 27. Entercd as Mcond-rlww matter Novmber 19,1908, al tbe peat «flk* ftt HallelUville. Texa«, nnder tbe act of Mareh 3.1879. Sýry a syrečky z mléka sbíraného. Nyní rozšiřuje se u chovatelů dojnic všeobecně používání odstře- divek. Při takovémto hospodář- ství mléčném lze se značnou vý- hodou použít mléka odstředěného k výrobě rňzných sýrů a syrečků, z nichž některé dovolujeme si tuto popsati. Jsou to hlavně sýr dán- ský, sýr kmínový a syrečky. Mléko sebrané ohřeje se na 85 stupňů F., přibarví a posýří se, na čež se k něinu přileje asi pint ky- selého podmáslí a nechá se tiše státi. Když ssedlina úplně stuhla, rozřeže se na kostky a nechá na chvilku státi, načež se sýr drobid- lein na kousky jak fisulka velké rozdrobí a nechá se zase as 15 mi- nut státi; vystouplá, čistá syrovát ka částečně s povrchu se sebere a na 92 st. F. přihřeje; s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 March 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. Blanca, Col., 3. března Milf Čtenáři, spolu sestry a bratři. Vel- mi mne těší, když čta z různých míst dopisy v našem Obzoru. Ka- ždý podává své návrhy, zkušenosti a své pokroky. Tak i já opžt je- dnou z naší nové krajiny se ozvu. Jakou velikou rozkoš z toho mám, když vidím, že jsem našince do té- to krajiny k přestěhování pohnul! Máme již zde našinců tolik jako ji- né národnosti. Každý se chápe práce s nadějí, že se ma zde dobře povede. Artézské studně se zde osvědčují; domovináři si nechají studny vrtati, aby mži každý vodu k příští úrodě. Ještě nepřetržitě lidé přicházejí,kára za károu,týdně několik rodin i se vším domácím nářadím. Jest to podivu hodno, jak lidé z různých států sem jedou. Není tomu dávno, co se tato kraji- na otevřela, ale jest již hustě osa- zena. Dnes započata stavětí spo- lečnost D. & R. G. čekárnu v na- šem 22. záři tgog založeném mě- stečku Blanca, které již dnes počí- tá kolem sedmi set obyvatelů. Sta- ví sc den po dni velké bud...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 March 1909

m 3 Ellltiger, 8. března. — Jest již na řase, abych zas nějakou zprá- vu do našeho orgánu z okolí zdej- šího podal Jan HubeSák po dlouho trvající nemoci odebral se tam, odkud není více návratu. Skonal tiše v pátek večer 5. března a byl v sobotu dne 6. t. m. pochován na kat. hřbitově na Liveockbillu. Pohřební obřa- dy vykonal vdp. Jos. Chromčik z Fayetteville. Účastenství při pohř- bu bylo ohromné, což dokazuje ja- ké vážnosti se zesnulý těšil. Jakmile se roznesla zpráva, že výše jmenovaný br. zemřel, každý spěchal, aby zesnulému poslední poctu projevil a k poslednímu od- počinku jej doprovodil. V sobotu 6. t. m. odpoledne z blízka i z dáli sjížděly se povozy k domu smutku, kdež vykonal obřady br. Peter Hu- befták. Pak ubíral se průvod s pohřebním vozem směrem k El- linger. Průvodu súčastnily se oba slovanské místní řády, totiž řád Čechomoravan Č.S.P.S., a náš řád Věrnost, čís. 51. S.P.J.S.T. s od- znaky a prapory. Pak hnul se prů- vod ku spolkové budově řádu Če- chomoravan, odkud po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 March 1909

OBZOR. Časoplx hospodářský, poučný a znbavný. Oncán 8. P. J. 8. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa: "OBZOR," Halhttarllle, Texas. A General Farm and Family Kew*paper. Organ ofthc8.F. i. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Snbscription, $1.00 per year. Advertiaing rates on application. Mějme vzájemnou dobrou vůli pracovat všichni na povznesení to. ho celku našeho a při toh^ nemusí- me ani tolik vytýkat, jako Itonat. Proí každý nový člen slavně sli- buje dle svých sil a schopností pra- covati ku blahu Jednoty a přece jenom jeden ze sta dostojí svému slibu? Nezapomínejte, že z kapek moře povstává a z jednotlivců velké cel- ky národní. Kdož chtějí, aby cel- kové, k nimž náleží, hodni byli, ať sami hodni jsou. Obecný blahobyt jest nejbezpeč nější zárukou obecné mravnosti a střídmosti. Kde u jedněch panuje bída a u druhých nadbytek a pře pych, u obou bují nemravnost a ne. střídmost. Nejlépe prospívají ty řády, které nejsou jen pouhými p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 March 1909

& Humoresku. |Nupsal B. Moravec. Od dětství byli dobrými kama- rády Kuba i Franta, ioba synové chalupníků ze Lhoty, už ve škole vybojovali společně několik pranic s kluky přespolními a tím utvrzeno jejioli přátelství, jemuž zůstali věr- nijaž do věku jinošského. Potom, když dorostli, zase při každé pra- nici v hospodě jeden druhého se zastal, že ve Lhotě vešlo v,'přísloví, že Kuba bez Franty a Franta bez Kuby nic by nesvedl. Ti dva pa- třili k sobě jako plot k zahradě, doplňovali se vzájemně, zkrátka byli přáteli nerozlučnými. Ale ji- nak byli oba hodní a srdeční hoši a hlavní věc, měli se rádi. A tak, jakoby osud nechtěl jich rozloučiti, byli oba v létech šede- sátých odvedeni na vojnu.a zařadě- ni k'pěšímu pluku, s nímž odebrali se do Kaštalu, kde tehdy stále dva rakouské pluky'ležely posádkou ja- ko posila německého bundu. Teh- dy naši hrdinové psávali domů dlouhatánské dopisy o tom, jak se jim na vojně vede,"vypisujíce kaž' dou maličkost a končíce pravidel- ně, že tu v Němcí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 March 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. Lyra, 4. března. — Dne 1. t. m. rozloučil se s námi br. Vincenc Mergl, jenž vzal si cestovní listinu na 8 měsíců a odejel do Colorada na státní pozemek. Přejeme mu v tomto kroku mnoho zdaru v živo- tě íarmiřském. V poslední schůzi přihlásili se zase a^íekanci a příští schůzi bu- dou zas něktěří; jen houšť. Rád bych níco napsal, ale ruka vypovídá službu a mozek přestává pracovat a proč? No proto, ž# v minulé schůzi jsem dostal přes ry pec, že píši pravdu, a moc velkou, že žádného nechválím, ani totiž sebe, a pak člověk je tak slabý tvor, když jmenuje bratry v dopi se, musí vše vyložit, jací a kteří bratři, neb pak-li stávají v řádu skuteíní krevní bratři, a některý si z dopisu vezme něco za své, tak může být dopisovatel připraven na dižkovou, kteron nestráví. Jest choulostivé věro, býti dopi- sovatelem, neb tskový člověk než něco napíše, aby to stokrát zkou- mal, zda li mú to projde pod cen- suru (jak v Čechách), a pak jen ne moc pravdy, neb ta pravda moc pál...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 March 1909

f M Schulenbttrg, 14. března. Do řádu Nová Morava, čís. 23., byli přijati Johana Horečka a Alfred Hájek, oba na tísíc dollarů. Nás přibývá dosti četně. Ig. Opěla, který utržil před ně- jakým časem děsných popálenin, byl poslán na okresní výlohy do ústavu dobročinného pro nemocné (U. S. Charity Asylům) v New Orleans. Zapršelozde poslední dva dny ale ne mnoho. Koma si stojí do- bře. Místy strnadi jí příliš škodí. Fr. Kubala, taj. East Bernard, 15. března. — Do řádu Bratři Svornosti, čís 60., uvedeni byli František Hájovský a Marie V. Hranický. Příště bude uvádčna Marie Hájovský. Příští schůze bude odbývána jak obyčej- ně třetí neděli v měsíci, ale přesně v devět hodin ráno. Tak bratři ntzaporneflte na to a dostavte se jeden každý, neb nám připadá Tivoli. čtvrtletní schůze a tu nutnost vy žaduje přítomnost každého člena. Douíám, že se všichni dostavíte. Paul Hofíerek, taj. Vlctorla, 14. března. — Dnes se odývala čtvrtletní schůze a byla četně navštívena na to sichravé počasí, neb ráno ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 March 1909

i v ic ržTrrTTrrrxťTrrryř^^ DR. 41 ICHTERS fiAIN-EXPELLERj ojistíte se proti bolestem a ztrátě lasa. jest- liže použijete pii rheumatisrou, neuralgii, glcljtu, vymknutí, pohmoždioí, tuhosti svalu, nastuzení, atd. Dra. Richter-a PAIN-EXPELLER Má léčivý a utišující vliv na bolavé jSásti těla, jestliže ho večer řádně 11a bolavě místo vetřete; Ve viech lékárnách. 25 a 50 centů. Dejte pozor na kotvovou ochrannou známku. F. AD. RICHTER (& CO., 215 Pearl St., New York. y Okresní zprávy. Deštíky, jež se v pátek dostaví, ly, pomohly korné a vzcházejícímu osení značnS. Pole poíínají se ze- lenati. Na některých místech si farmáři stěžují, že strnadi vzešlou kukuřici vytahují. Pohlednice, které mají obrazy a ozdoby kovové, skleněné, ze slídy, písku, zinku atd., nesmí se počtou posílati jinak, nežli v uzavřené obálce, poněvadž poStovní zřízen- ci takovými lístky, bet obálky za- slanými, ěasto prsty si zranili tak, že i otrava krve nastala. Z té pří- činy odbor poštovní nedovolí po5t- mistrům...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x