ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
MACARTHUR NÖUAB LISAÜKSUSI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

MAC ARTHUR NÕUAB ; LISAÜKSUSI. Kindral MaeArthur—Ameerika. Väikse ookeani ruumi sõjajõudude ülemjuhataja — on saatnud Wash ingtoni nõudmise täiendavate sõja jõudude saamiseks niihästi maar mere kui õhujõudude osas. Seda nõudmist põhjendas MaeArthur tek kinud sõjalise olukorraga Kauge Idaš. • ' - . Kuid kuuldavasti jäävat Mac-: Arthuri nõudmine tähelepanemata, kuna USA .armeel ei olevat vabu üksusi, Praegune USA armee koos neb vaid 10 diviisist, millisest ar vust 4 oh kindral .;MacArthuri käsutuses Jaapanis. Ainult mere- . väe juhatus on leidnud võimaliku arvestada MacArthuri nõudmisega^ isaates Kauge-Ida vetesse ühe len nukite emalaeva, kaks ristlejat ja •kaks-hävitajat.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ameeriklane arvustab austraallasi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

Ameeriklane arvustab austraallast Sydney "Daily Telegraph" 21. jaan. 1950, teatab, et Ameerika aja kirjanik Robert C. Ruark, kes tegi hiljuti pikema ringreisi Austraa lias, on avaldanud kirjutise World Telegram'is Austraalia olude kohta, kus süüdistab austraallasi "riigi poolt heakskiitmist leidnud lais kuses." Sellejuures suhtub Ruark väga kiitvalt uutesse lmmigranti desse. Ta kirjutab: "Nende silmad säravad ja vä-.i matu sitkus ilmneb nend'e' lihastes." "Nad töötavad raskeil tööaladel odava palga e?st. Nad teevad üle tunni tööd, et koguda väsimatult hoiuseid nendeks päevadeks, mil avaneb võimalus iseseisvaks teotse miseks, mis on nende kõikide unis tuseks. Töö. tundub neile uutele pioneeridele pateetiliselt kergena. Nad ori tõugatud majandussüsteemi, mida iseloomustab riigi poolt heaks kiidetud laiskus, kus mees täna?: ■vait on lõpetanud" tööpingutuse juba :mitu sugupõlve tagasi." | "Austraalia 011 ilus näide riigi 'vahelesegamisest eraettevõtlusse;" "Teie ei suuda austraallastele...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

SIIT JA SEALT. ' —Göteborgis sai õnnetut surma eestlane Richard Sinilaht, 28 a. vana. Ta töötas ujuvdokis asuval tanklae vai "Bera," kus süttis ben siin ja plahvatas. Osa töölisi, kes asusid plahvatuskoliast eemal, pää sesid põletushaavadega. —Saksamaal; Würzburgis ' suri major Richard Rubach 50 a. vanuses. —Londoni ..haiglate apteekides töötab praegu 5 eesti rohuteadlast— end Tallinna linnaäpteegi juh. Saa rend ja tema abikaasa pi\ Saarend, end^ Petseri apteegi juh. Sandef,, .end: Võsu apteegi.juh..pr. Kaber ja. end. Tallinna ühishaigekassa .aptee ker pr. Tarn. —Türgi keeles ilmus Ankara aja lehes "Täsvir" Ants Orase raama tust Balti 'väi* jutus tõlge. —Kanafla Londonis loodi eesti selts, mille esimeheks on endine viljandlane V. Jaaku. —Torontos on leivatööstuse "Oid Country Bakery" .asutanud F. Krabi ja H: Rooneem. —Inglise maleajakirja andmetel olevat Paul Kerese vend Harald Keres, kes oli Tartu Ülikooli'õppe jõuks viimaste küüditamiste ajal yiidud Siberisse. : —H. Perteni poolt,...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BONEGILLAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

BONEGILLAST. ,J3oj*egilla.sse saabus 14. jaan. järjekordne transport Euroopa im migrante, kes olid eelmisel päeval jõudnud Melbourne laeval ' 'General Langfit." Immigrante oli kokkit 1282, neist eestlasi 13. Jaanuari alul laulatati Bonegilla laagri kirikus Asta Sigur ja Ar nold Mikkor. Mõlemad kuuluvad laagri alalisse personaali.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ADELAIDEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

ADELAIDEST Möödunud detsembris Adelaides peetud Ev.-Luteri kiriku Immanuel seminari kursuse lõppeksamitel saa vutas eestlane stud. theol. Hugo Jaanus kolmanda kolia. Euroopa kuulsusega õppejõu, hiljuti Saksa maalt, Erlangenist siia jõudnud prof, dr. A. Sasse ainetes oli Hugo Jaanus parim.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOOMLASED AJAVAD ENNAST SIRGU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

SOOMLASED JA JAVA D E N N A ST SIR G ü Oma lehe . eelmistes numbrites; märkisime. Soome kohta toodud; sõnumeid, kuidas venelased ' 'soja-j kurjategijate" väljanõudmisega; Soomelt püüavad mõjustada lähene vaid presidendi valimisi. Ida-yÕipra, raske survie tagajärjel oli Soome sünnitud arreteerima isegi osa, neid,;' keda venelased nimetasid söjakur jategijaiks. Nüüd - tõendavad teated Soome presidendi eelvalimiste; kohta, et soomlased pole ennäs£f siiski lasknud hirmutada Moskwa j ähvardavast rusikast. • Teatavasti valitakse Soome pr.e-J sident kaudsete valimiste teel. Va- j lijad valivad alul kolmesaja liikme- j lise valijaskogu, kes siis lesitatud j kandidaatide hulgast valib presiden-) di. 16. jä 17. jaan. toimumid'T?ali- ! mistel valisid neli parteid oma pre sidendi • kandidaadiks Juho Paasi kivi 868.693 häälega. N.n. ralivademokraätide poolt esitatud kommunistlikku kandi taati.toetas 316.999 valijat. ; Ühtlasi on Soome valitsus viisa kalt tagasilükanud Vene poolt esi tatud 1 nõud...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

Saksamaa Hitleri—-aegne majan % diisminister Dr. Schacht vältis 1937 äi Saksa majanduse kokku varise ; mise Inglismaalt saadud laenu abil, tõendades, et on olukordi, kus- 011 parem olla võlglane kui võlausal daja. Nüüd näib, et sakslased seda Schaehti paradoksaalset Iteooriat edukalt, rakendavad ka selles mõt tes, et mõnikord on parem olla sõja kaotaja kui sõja võitja! Nimelt teatas ' Lääne-Šaksa toitlusminister - Niklasj et 1. märtsist alates igasu gune toiduainete • ratsioneerimine peale suhkru : lõpetatakse, " kus juures samaaegselt Briti valitsuse poolt kinnitati, et inglismaal ei saa ratsiöneerimiste kaotsunisele mõel dagi ja et kõne all võiks tulla ainult mõnede normide, suurendamine käe soleval jä järgneval aastal, kui kor da läheb toiduainete sissevedu suurendada. Tteiste sõnadega-^üks teise_ maailmasõja peavõit jatest, Suur-Britannia, õn rohkem nälgi mas kui sõja päevil, samal ajal kui purustatud j 'tükeldatud, tingimus teta kapituleerima sünnitud ning desarmeeritud vaenlan...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KINDRALID ISAMAA REETUREIKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

KINDRALID ISAMAA REE TUREIKS. Prantsuse parlamendis mõjus jah unumapanevalt peaminister Bidaulti ^ettekanne, kes teatas, et kaks juh tivat Prantsuse kindralit on olnud fihenduges poliitilistel' salakuulaja tega. Kõnealused kindralid on prantsuse kindralstaabi ülem Geor /ges Revers ja endine Tuniisi vägede /kindral Charles Mast. Mõlemad "kindralid on tagandatud oma kohta i|elt sidemete pärast ^vaenulise maa [;ige|ilidega." Uueks, Prantsuse^ km Plaite. Prantsuse parlament otsustas alustada 'juurdlust ülalmainitud kindralite tegevuse kohta.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSLASTE EI PLANTSLASTELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

SAKSLASTE EI PLANTSLAS TELE. Mõnda aega käisid Prantsuse ' välisministri Sehumanni ja Lääne Saksa riigi kantsleri dr. IC Ade naueri vahel läbirääkimisel Saari piirkonna kaevandutse ekspluatee rimise üle. Prantslased tahtsid Saari kaevandusi. 50 aastakfe oma val dusse. Sellega ei nõustunud dr. Konrad Adenauer, otsustades küsi muse eitavalt. - v - — 1948' a. jooksul tootsid Saari kae vandused 10 milj. tonni sütt, milli sest kogusest 3.909.000 läks Saarile, 1.600.000 Prantsusmaale ja 4.500.000 tonni Saksamaale.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNEIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

MELBOURNEIST. Victoria 1950 . a. kergejõustiku esivõistlustel võistlesid kaasa ka eestlased ning saavutasid—A. Nõmm odaheites kolmanda koha ning J. Vernik tvaaarah-eites teisvv, jäädes meistriks tulnud - austraallasest malia vaid 4 tolli (umbes 10 sm.). Suure kuumuse tõttu kujunesid ta gajärjed üldiselt keskpärasteks. A. Nõmm stardib Box Hill'i spordik lubi ja J. Vernik YMGA spordiklubi all. ' '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ERF järjekordne start Rootsis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

ERF järjekordne spgrt Rootsis Eesti Rahvusfondi valimised Rootsis kergitasid täies teravuses esile vanad kahe rinde lahkhelid. Kord näis asi isegi niikaugele mine - vat, et ERF läheb lõhki. Möödunud aasta1 lõpul toimunud juhatuse vali misel muutus koosolijate meeleolu sedavõrd teravaks, et ähvardas tek ,kida kriis juhatuse esimehe küsi muses. Viimaks andis .oma nõuso leku kandideerimiseks endine "Päe valehe" ^peatoimetaja ja pärastine diplomaat Hans Rebane. • Toimunud; valimistel v sai Rebane 95 ja vastaskandidaat .Varma 67 häält. Seega valiti ERF. esimeheks. H. Rebane, Abiesimeesteks valiti:' prof. E; Poom agr. T. Kint 'S&fY'.. Soo. Laekuriks on J. Raud, kir jaš tustoimkonna esimeheks prof. : H. Perlitz, aktsioonitoimkonna esime heks—M. Üürike, informatsiooni osakonna esimeheks—agr. A.Link horst ja pagulasküsimuste. ala esi meheks A. Terras. Eesti Rahvusfondi büroo moodus^ ;tati. järgmiselt — peasekrfeVätvi"Jii?. Klesment, büroojuhataja—V. Palm ja büroo ,sekretär—A. Peets. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
13 EESTI PIMEDAT-INVALIIDI NORRASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

13 EESTI PIMEDAT-INVALIIDI NORRASSE Nagu selgTiniid, võimaldub .13 eesti invaliidil—pimedal asuda koos perekondadega Norrasse, kus saa vad püsiva elupaiga. Kutseala õppi ^ iniseks,; paigutatakse nad esialgu "'.pimedate kooli, kus võiksid õppida mõne sobiva käsitöö. ' "üldse kavat setakse Norrasse ümber asustsada 50 pimedat Saksamaa põgenike laa gritestkoos perekondadega, kus juures need .kuuluvad / mitmesse raJivusse. Andmed eesti pimedadte— invaliidide kohta on juba üles antud 'Norra delegatsioonile, kes, sõidab Saksamaale pimedate ümberasumist korraldama. ;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIIBUJUTTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

PIIBUJUTTU Nad on siiski spordimehed. Mu sõber oli suur (uskumatu Toomas selle toreda maa peremeeste spordi võimete sohtes. "Mis spordimehed nad on.—Sydney on linn poolteise miljoni elanikuga, kuid siin pole ainustki söerada. Ainult pikajalgsed, hurdad silkavad elektrijänesss järele Harold pargis ja võidusõidu ruunad ühes ostetavate . jockeydega, on need, mis köidavad tähelepanu"— ütles ta mulle pahaselt kui püüdsin (teda veenda, et Austraalia on esi mene spordimaa maailmas. Kuid nüüd, mil ringhäälingu 50 aastane peadirektor Charles Moses jättis seljataha 50 miililise jalämat kä, on ka minu sõber muutnud oma arvamist. Mr. C. J. A. Moses oli treeningus juba pikemat aega. Alates kolmest ja poolest miilist' kuni kümne mii lini. See maa oli mehe igapäevaseks treeningmat^aks. Ta ei lasknud en nast häirida isegi sellest seigast, kui järjekordse treeningmatka sooritamisel politsei haaras teda ühel ööl rikaste meeste linnaosas— • Killaras. Laupäeval 21. jaan. s.o. oma 50 nda sünnipäeva homm...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
[?]LLINNA LINNAARHIIVIST PÄÄSTETUD 170 KASTI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

KiLLINNA LINNAARHIIVIST PÄÄSTETUD 170 KASTI. J Kodumaalt 1944 a evakueeritud I Tallinna linnaarhiivi väärtuslikest I materjalidest on sõjakeerises säilu nud umbes 170 kastitäit need (asuvad praegu vabas maailmas. See on siiski ainult üks osa neist mater l ja Iidest, mis taheti päästa.' '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNE SUHKRUVABRIKUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

MELBOURNE SUHKRUVAB . RIKUS. Yarravilles töötab ka 8 eestlast, kuna üldine uus-austraallaste hulk ulatab umbes 200 peale. Möödunud kuu lõpul juhtus, vabrikus mitmeid õnnetusi ukraina ja poola rahvusest

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIAMI KULD AMEERIKASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

SIIAMr KULD AMEERIKASSE. Hiiglaslik kullalaadung', mis eel- < mis^l nädalal saadeti Käuge-Idast "Ameerikasse, pidi esialgsete kuul duste kollaselt kuuluma rahvusliku ' Hiina .presidendile ..Chiang Kai shekile. Nagu nüüd täiendavalt tea tatakse, kuulub see 43 milj. dol- : :* larine" kullasaadetis Siiamile,. mis nüüd viidi Ameerikasse Siiami tule vikku kindlustava reservina. - . ;;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUTAKSE INGLISE VÄGEDE LAHKUMIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

NÕUTAKSE INGLISE VÄGEDE v' : rtffcAHKümST. Egyptuse kuningas JTarouk. oma troonikönes rõhutas, et , Egyptuse valitsus ei .jäta kasutamata ühkti võimalust inglise vägede evakueeri miseks Bgyptusest jai Sudanist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTIS OODATAKSE SŌDA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

EESTIS OODATAKSE SÕDA Möödunud aasta 1'Õpul Rootsi põgenenud kolm Saaremaa kalurit on rõhutanud, et Eestis' valitseb praegu täielik maapealne põrgu. Rahvas, kes pole veel küüdidatud, ootab "veel ainult sõda—või surma. Arreteerimised kestavad lakkama tult ja ükski pole oma elu eest kin del'. Kui meestelt küsiti, palju on Eestis venelasi, siis vastasid nad lühidalt "Neid kuradisi jätkub igale poole!" Majanduslik olukord on nii vilets, et' ainult suure vaevaga ja kom bineerimisega, suudetakse hinge sees pidada. Kõik tarbeainete hinnad on kohutavalt kallid ja palgad äärmi selt madalad. Igatahes, saab mõtelda ainult toidu . muretsemisest; kuna' riietuse muretsemine on täiesti* võimata. Põgenikud-kalurid on saa nud kaluriühistust ainult viis rubla, palka päevas ning 011 pidanud ära andma riigile kogu saagi. Kalasta mas käiakse ka ainult suurte val velaevade saatel, kusjuures ben siini antakse kaasa viimse võimalu seni vähe. See teeb igasuguse põge nemiskatse võimatuks ja sellega on ka sel...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
POOLA SAADIK PÖÖRAS SELJA LEIVAISADELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

POOLA SAADIK PÖÖRAS j SELJA LEIVAISADELE: j Poola delegaat L.R:0.'s (UNO) Aleksander Rudzinski loöbus Poola esindaja kohustustest, paludes Ameerika väHssekretärilt D. Aehe sonilt lübä): |äada .poliitilise põgeni kuna Ameerikasse. "Ma ei jsaa -kaasateha Nõukogude, aktsiooni, eesmärgiks on UN:'i; tegevuse halvamine, jä sellises olu korras osutub mul tagasisõit Pool asse vöiinatuks" -4- ütles Rudzinski. peaesindaja asetäitja.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JAAPANI KULD INDO-HIINALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

JAAPANI KULD INDO-HIINALE. Prantsuse laev La Grrandiere laa dis Tokyos 37 milj. dollari väärtuses jaapani kulda, et seda -viia Indor Hiinale "sõjaaegsete . teenete ta suks." Osa sellest kullast saade takse hiljem rNew Yorki Federal Reservis panka'- Prantsuse rahaliste reservide lisana. „

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x