ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 April 1908

The Bank of San Jose GRUfJDHD 1866 Äldsta Banken i Countiet. kapital och öfverskott $500.000. Insättningar mottagas när som helst och intivh. betalas från insättningsdagcu Yexlai säljas ditekt på do htönc städerna 1 Norge, Daumark och Finland, betalbara 1 kronot. Stillahafsku^en. Kingsbrug, Cal. Den 11 maj är dajjen då King-sburg vill bli "pånyttfödd"- , ty då ämnar folket rösta för stadsrättighetor. Enligt lagen måste staden ha minst 500 innevånare, och den sista skatteskrifningen visar att den har 523 "husbönder"- , men i sjelfva verket har den 700 personer inom siira gränser. En stor strid har pågått emot att folket skulle få rösta derför, men icke ens vin-ligans starka representanter kunna vinna den här gingen. Vi hoppas att alla svenskar skola se fördelen i att rösta som eu man för inkorporationcn. —- .1. A. Petersen och familjen har anländt hit Iran Los Angeles och bosatt sig häi1- . Peterson inköpte egendom här för en tid sedan och Ur nu liär för act ingå i Ben Bordsons ''drv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 April 1908

6. VESTRUSTEN. Torsdagen den 9 April 1908 ' .y a -t»f Huset med de tu¬ sen ROM AN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. föree. ^ ^ Ibland bnr jag nastan tänkt, att det Sndfi måtte finnas en liten smula ridderlighet inom mig. En gammal man, stapplande fram pft eft nästan obanad vfig i mörkret, och en ung flicka, om hon också var min fiende! Detta var den föreställning som korsade min hjerna och ledde min handling. -— Åh, Jack, är det dn! utbrast inin farfar. Marian skulle visa mig vägen till porten, men lyktan slocknade. — Fröken Devereux, mumlade jag. Jag tror att jag kan göra min röst iskall inför personer, som ha ådragit sig mitt misshag, och jag använde nu detta tonfall i dess mest utpräglade läge. Tion och min farfar famlade i mörkret för att få rätt på lyktan, och i det äfven jag sträckte ut handen, kom jag att vidröra hennes fingrar. —- Ursäkta, mumlade hon snäft. I detsamma fann jag lyktän. — Håll i den ett ögonblick, sade Jag, så skall jas se efter, hvad som fattas. Jag trodde ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 April 1908

ILLINOIS. (.- Foris.), Det västa hände inte. Fiskar Mattson hade drunknat på säijfgt och lians broder och universalarfvinge skulle ställa till graföl, hvarför han reste till Pite for att göra uppköp. Kådman (Vilian oeh rådman Nyman, sona den afliiliie handlat hos i lifstiden bjöd haif också och för att de skulle få sig en riktig skarp toddy, köpte hau en butelj champagne. På grafölet afhandlades olyckan. [ Brodern oeh universalarfvingen berättar : — Dom liitta mössa å bössa å [ skidstången å pelsen, å jnatspannet hade lian i båten, så dii va' <!å egent- J ligen bara sjelfva lifvet sona gick • förloradt. Enda möjligheten. Herrn: —- .- Damerna åldras mycket fortare än männen. Oeh de förlora minnet också : mycket förr. Datnen: — Bevisa det. llerrn: — Redan 30-åriga damer I ha i regeln svårt att Lomma ihåg hur i gamla de äro. Har ni brukat "Salu'orin"? •) KATARR KAN ICKE BOTAS . I utvflrtea medel d& de Icke nft till sjukdomen* »ate. Katarr ftr en blods- eller ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 April 1908

VE3TEIT3TBH. forsäa-s?n <iy. RVKNSKA UTflt. P,BfvNF,?.£R KYRK.VN,, is'Mft och Dolotvs St<;. ;.i»nd»i>»ar: kl. 11 f. m. uftwicdng LI.« söndagsskola 1). 9:451. m. Onfrdom«möt<f h^nf (t? dogfibvall. Telr-iön Market 3305 i'Miuf A* DPf.f;.v, a. :u. PAMOft. Hostad:'.<08 Dolores F»l.. p.tra» iriti.ll I rrknri. SVRMSKA. BAPTIST KV fl K. AN håller sirui Miöten i Kmanucl Baptist Church, St.. -acllan 2?nd och 23rtl Sts., nära Mission St.. t>dt följande tider: Söndagar kl. 10.4s f. rn. och kl. B aftonen. TorftdttRsafton kl. 8 bönmöte. Alla viilkomrta. Jons i'- . ROfiQVtsT, Pastor. Adrs2M MiiSQ, Ptor. Adress: 24M Mission St. "Lilla postdockan"- , belägen vid Först och Uran nan sts., nodbrände i söndags i grund, d. v. b. till vatten I i* nien. Den var radan utdömd att förstöras i alla fall och sora der för tillfället icko funno* natrra båtar biel' skadan icke stor. Under släckningsarbetet blof en brandsoldat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 April 1908

SVERIGE-KRÖNIKA. Speciellt meddelad denna tidning genom Svensk-Amerikanska Pressbyrån Stockholm. Tiderna äro onda. Till och med | går det ej nu att utgifva en sociable- j mokratisk tidning och fastän det var' sjelfva den hedcrsknyffeln gubben i Palm som böriade den och skref i ! den. Och sprakade partiintressenas) småsaker. Men se gubben Palm är nog allaredan för stor kapitalist. För alt vara kapitalist och socialdemokrat — ja det kau endast en Branting vara. Inte ITiuke Bergegren. lian är kapitalist, husegare o. s. v., men se han nöjer sig inte med så larua saker, som socialdemokrati och dylikt. Nej då. det får lot' att vara anarkism. Och då ha .s gossar, de små söta så benämnda "unghinkarnc" fingo syn på Mäster Palms hygglaga prat bref, så ropade det sitt "usch sån't sirapsmo j"- , och så sablade de ned Mäster Palms tidning "Apell"- , och sk giek den i kaputt oeh gick in i unghinkarnos tidning ''Karbas' . Hvilket gaf en skämtare anledning att skrifva: Och Mäster lian tryckte Hn ti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 April 1908

2. VESTKUSTEN Torsdagen den 1- ADRESSERA: Western Oregon. Orchard Co., Room 736, 59 Dearborn St., Chicago, 111. Vilkor No. 3: $200.00 Vilkor No. 2: $190.00 Vilkor No. 1: $180.00 Sand. in er anmälan, ufven om ni ej ha kontanter till hands, sä-skola vi reservera andfelar för er. De som anmäla sig1 nu, bli delaktiga i denna vårs plantering och äfven t första dividenden, som utbetalas nästa höst. i m$10 kontant, återstoden $2.50 per inauad första aret, deref. ter S3 pr manad tills fulla summan af $200 är betald, 6 procent ränta. Betalas SSO kontant och derefter SIO i månaden, tills SIW per köpekontrakt är inbetaldt, lemnas $10 rabatt. Kontant betalnin»splan. Betalas allt kontant, lemnas $20 rabatt, hvadan kostnaden dä blir endast $1S0 per köpekon. trakt. LINNEA ORCHARD. NUVARANDE PRSSLISTA Hvarje andel är värd öfver $300, men om de tecknas nu, i nan trädgärden blir fullt upparbetad, kunna de fås till följande laga priser och vilkor: m- Sverige-nytt. STOCKHOLM. Drottning- Viktorias hälso...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 April 1908

2431 Mission St., JTytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utfaras skyndsamt Pontus Franklin ■Etablerad 5 Jan. 1S79. J. JOHANSON t I jt I San Gallos Daipyj Svensk Urmakare och Juvelerare. För vidare upplysningar be^ök, tillskrif 1 eller telefonera n S- Ni-xson, IvGare^, 143-145 Noe St., mellan 14th & Henr . r Orders mottagas och levereras —— ——— —-— — — j Liouis Ii i nd ström MURTHIN Svensk Damskräddare 1304 Post St., nära Franklin Svensk. Urmaltare 1102 McAllister Street A/ade landsmaninuor inbjudas att bese mitt nya lager. Siin I'rancisco. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från Anchor Brand Svenskt Snus, KuHtobak, Cigarrer m. m. Xlarais-e 53roiliers« 1800 Market St., hörnet af Waller San Francisco, . Mission Trunk Factory CARL C. HERZ, Egare. 2318 F/Iission St., nära 19th. Andrew Nki,skn, Egare. Market Upliolstersng and Fm jiiturc Co. ' MÖBLER Möbelstoppning, tillverkning af Madrasser, Carpetlagning & Cleaning, Bolstrar, Rullgardiner, Linoleum, m. m. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 April 1908

WOLLF DRUG CO. LOUIS DOERIt, Egare- 94 So. First Street, San Jose d fhKtt apotek, der registrerade, kompetenta män med stor erfarenhet betjena allmänheten ocli der endast äkta varor tillhandahållas. Agentur för Salubriu. Albkht Gi.ans, svenskt biträde. RUM OCH BOARD. PIANOLEKTIONER. Nyktra oeli ordentliga ungherrar ! Froken Elisabeth Christiansen niotkuuna erhalla rum och board a 11-1 j tager clever ynsrrc saval soiu fiirsigBrodcrick sL' komna. 1801 California st., hornet af franklin"- . ATT WVRA Ett ljust och soligt rum, passande "BOARD" OCH RUM. for en eller tva ungherrar, alt liyra. G_ ANDERSON, fornt i 422 3rd st. - 0 )o oies st. iir nu bosatt i 114 Silver sl„ niira 3rd. ATT HYRA. del' vl,m fi»«as till uthyrning som Tva ungherrar kunna fti dela ruin 1 ornt. for $14 i manaden. Board om sa on- Svcnskc T O skas. Mrs Larson, 318 Sanchez st. Urmakaren • kjVCllSOll ATT HYRA. 'out i no. 1831 Dcvisadero Si., liar flyilal till E11 ungherre kan fa dela rum mcd 1626 PACII K. AVK., Sun I ra...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 April 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 16 April 1908. Stillahaf skujften. Turlork, Cal. (Stadens fria bibliotek hai blifvit öppnad t för allmänheten. — T!> Wornens Christian Temperance Union af Turloek hade sitt föi> sta saciinantriide den 12 och 13 dennes. E't program som räckte hela dagen {.rafs i K to t h re u Church i mimdags, h arpji mrs C. M. Wickström, mrs C. J<>jfiSon Qch mrs Hanson bitriidue. — C,-.'nsk;i missionsförsamlingen i/Äfler nå att bygga en ny kyrka i i ställe, lor den s^imla, som skall kosta .tl-.-lOU l!on skall uppföras i den s. k "Missions style"- , med läktare och ha sittplatser för 800 personer. Mr Alström är arkitekt och Claus Tornell föreståndare. Bygg-iiadskoc-itén består af pastor H. M. Carlson, C. Johnson, Claus Tornell, T. Ols.ii' och Andrew Lindquist. — The Central Cal. Traction Co. kominer troligen aft snart utsträcka sin elektriska bana hit från Stockton. Het är blott en tidsfråga, och den kan ej komma hi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 April 1908

M. NEWMAN & CO. VINHANDLARE i parti och minut. 3150 24th St., mellan Howard & Folsom Sts., San Francisco. (Förut i 110. 254-256 3rd St.) Alla slags importerade svenska, norska och danska likörer Exkursion «11 Skandinavien! Rundresebiljetter till betydligt nedsatta priser. AFGÅENDE FRÄN CALIFORNIA DEN 6:TE MAJ. Låga priser för både första, andra och tredje klass passagerare. Plats å båten måste reserveras med snaraste, j Tillskrif elier besök genast Halvor Jacobsen & Co., 1773 Market St., Rum 10. Tel. Douglas I782 Mer sHa fair. Roman af O U I D A. (öfversättning frän engelskan.) (Forts. fr. föreg. n:r.) XV. Vid lägerelden. » — Uola! Kons V'la! ropade Cigarette. dft hon en ilag ungefär tre veckor efter slaget vid Zaraila anlände, fttföljd af några mulåsnor, soui buro tun ga bördor, och dem hon sjelf pftdref till utkanten af ett franskt läger, hvilket sträckte sig öfver en grönskande, pä tvänne sidor af höga trädbevuxna klippor skyddad slätt. Vid åsy...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 April 1908

Telefon Market 4900. Afiä^g ett besök i det NYA "STORKT"- . Tillverkning och reparationer af allt livail till yrket körer säsoui vagn-.arlicteu. jernkrok.ir -för mållr«> i:\val sein hö- och boxkrokar in. m. Alla orders utföras i snabbt och sanivetSgraniit. "Vestkusten" till salu. Salubrir, HÖGRE ÄNDAMÅL. af AUGUST STRINDBERG. , ,- sönderslitande tran de at kölden darrande rösterna. Solen lyste rödt på ,k> isi-a fönstren, oeh de tända vaxljusen lyste ieke alls, utan sågo endasl ut som gula fläckar, (ifver hvflr ka den uppvärmd» luften dallrande som pirdesglindret om våren. Agnes Dei, qui tollis peeeaty munDet var så kallt i den lilla landskyrkan, att andedräkten stod som rök ur munnen "på prästen oeh gossarne, -urn sjöngo i koret. Församlingen, -.un slående afhörde mässan, hade fått halm utbredd på jordgolfvet, att de ii le skulle frysa allt för mycket vi.l knäfallen, som aterkommo hvar gång gossarne ringde i den lilla kloekun. Det var m.veket folk i mäs...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 April 1908

S VÄSTKUSTEN, Torsdagen rtéii lft April ISO?. A, V : j svknska i.utti. jcblvnkzkr KYK KAN, i^:ae och Dolores Sta. möuflaxar; Mogmessa kl. n f. m. aftorisÄno 1:1. Sfiiirlng.sskoln ti. Q.4*- , l. ni. i! nvdofti^TnötP hvar fre ttapsLviill. Telefon Market 3305 .Prilur a.\drre.v, a. m. Pastor. flödat 1:208 Dolores St.. ,-tra* intill .k vr ka ii fiVIJJfSK.Ä f!APTI&T KYRKAN haller fina muteti i fCmanuel Baptist Church, St.. Miellan ::?nd och 23rd Sts., nära Mission Si., på följande lider: | J Sondagar kl. 10.43 '• V.1* ocJl kl- R aftonen. TofStlagsafton kl.--8 bönmöte. Alla välkomna. PJoan P. Ko^qvist, Pastor. lq, Atlres-: \;u Mission St. Under min vistoiso i Europa, från den 30 npril till den 1 november, sköten min praktik af Dr. Julius Vo.je, :;2(l ohuroli st. Tel; Market 177. Dr. a. Fehlen. Tidenia tyckas ha betydligt förbi: 11 ras. liitc mindre lin 070 til 1ståndsbevis tor lika många nva bvpgnader af olika slag utfärdades förliden miinaJ i San Francisco. nft i viibrytningen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 April 1908

C. F—g. Amerika. Olycksfall. Carl Hedfeldt och Earl Gustafson, II) och 12 år gamla, resp. den förre boende i 110. l.'!2G Roseoe st. och den senare i 1005 Osgood st., Chicago, förlorade nyligen lifvel i ett grufras nära invid sina hem. John A. R. Berg, som hade anställning vid Iowas soldathem i Marshalltown afled i lövdags som en följd af en stark förkylning, ådragen under el I försök att rädda miss Buellah Bandfield. en uppasserska vid soldathemmet, från att drunkna i lowa Iviver sistliden 11 mars. Vasa-orden får storloge i Minnesola. Vasa-orden, den lifskraftiga svenska briidraföreningen, stiftade nyligen ä Odin Club i Minneapolis, Minn., genom representanter för de fem loger som kort förut upprättats i tvillingstäderna en storloge för Minnesota. Att anden herskar öfver materien, ville 40-årige Knute Ohnstead i St. Paul, Minn., söka bevisa genom all fasta i fyratio dagar. I onsdags dog han af svält efter trettioen dagars fasta. M :me Norelli, vår på vestkutsen hemmahörande framståe...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 April 1908

Wademecum tvål, Aseptin tvål, Oppoponax tvål samt Wademecum tillhandahålles i Svenska Bokhandeln, / 30 Sharon St. FÖLJANDE Dfö. PETB&'S KTJRIKO Jo, emedan det går rakt till roten af det onda, orenheten i blodet. Det beredes af helsogifvande rötter och örter och lJ&r varit i bruk i mer än hundrade år—en tillräckligt lång tidrymd att grundligt pröfva dess förtjenster. I andra mediciner Kan den icke erhållas å apoteken, utan tuinanaahalles allmänheten direkt af de ende tillverkarne ochegarne DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.. 112118 SHACHICAGNEY & SONS-112-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO. ILL. Barnängens skrif- och kopiebläck i större och mindre flaskor. The SANCHEZ VINER, LIKÖRER OCH CIGARRER iörnet af Sanchez, Market och 15th Sts. San Francisco. "W. M. GI.EKSON, Kjfare. Hur k det sig ommer g I att så många sjukdomar, hvilka kommit de mest berömda läkares skicklighet på skam gifvit vika för inverkan af ett så enkelt husbotemedel som SKANDINAVISK ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 April 1908

MRS. L. WHITE. DR. GIBBON l vålad ller ej, oeli li- ( kas symptom vanligen äro blckliet o. magerhet j mörka ringar undi-r ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist pit sjelfitUit. tillbakadragen i het. hjertklappning, svaghet i rygg och ben. Ipr- [ lust af niiri.net, finnar i ansigtet. hosta, lung«*öt J etc. J)R.. GIBBON har praktiserat i San Frani cisco i 47 år och lidande skulle icke tveka att råd- ; fråga honom och begagna sig af hans erfarenhet i och skicklighet. Han botar när alla misstyckas, j Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. Or. J. *9-14 Ca¬ lifornia »t., Sat i Francisco, Cal; När 1 ni skrifver nämn annonsen. svaga? na. Vi äro de enda uteslutande utsom PERSONLIGEN behandla'och ågon PRIVAT ÅKOMMA när vi äro ghet. genom vart direkta behandlingssätt ' ^ bindelse med var institution; mda eller VILSELEDAS «tt Äfri behandling. s för behandling botad. u och kunna bota. som vi botat och som andra nser. äkare att behandla eder om ni Den vanliga metoden af des...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 April 1908

I. VESTKUSTEN. Torsdagen äen 23 April 1908. Ktuered »t the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. MANGRUM & OTTER CO. 81-83-85 E. Santa Clara St. San Josc Cal. H. C. ERICHSON Importerade och Inhemska Delikatesser Skandinaviska varor såsom Sill, Ansjovis, Mackrill, Köttbullar, Kaviar alltid på lager. Vi hålla den finaste Norska Sill på lager. (M) 1192-1194 MARKET STREET, (Olson's New Market.) OI. C. LEAfi'S Juvelerare-Butik Hörnet ai pirst & San Fernando Sts., San Jose, Cat. Fullständigt lager af Diamanter, slipat Glas, Vägg- och Fickur o. s. v. Allt slags repareriiig utfores. En lämplig plats att köpa edra bröllopspresenter; Om ni önskar spara pengar vid köp af jernsaker och verktyg handla hos CHÄS. PLAMBECK, SAN FRANCISCO 3312 16TH STREET, nära Dolores Delikatesser för matkorgarne alltid till hands hos Symaskiner! Alla slags nya och begagnade Symaskiner säljas pr kontant eller på afbetalning : : : Gamla maskiner tagas i utbyte mot nya. Försälj...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 April 1908

V. KOCH efterföljare till KEISKR 6c KOCH Sadelmakeri Vagnar & Buggies Reparationer, Utstyrslar och Målning. 132-134 1W. Santa Clara Strci-t. Sa«i Jose. Mur NI försökt hvilket underverk eu :ii>iious i Vestkusteu ullor? JVC ii i- den tiden ntt Vrenuillercrn l»« VICSTKCHTION! DR BERTHOLD CHRISTENSEN. 517 211(1 .st., near Telegraph ave., Oakland, Cal. Ledande kvimiospecialist. för 21) ai sedan graduorade j;i;j från Hii gainlä ledande iiiiiver.siteler. Sedan dess har jag uteslutande eguni mig ät kvinnosjukdomar. Jag har den största prai'tik, ty jag har den slörstn erfarenhet och bäst inredda kontor. Hvilken dam som helst, som behöfver min hjelp, kan komma till mitt kontor privat och i största förtroende och \ ara fö 1 krad 0111 et missfruh krad 0111 et dröjsmål, vari kadt resultat, förhoppning eller dagliga göiömål. Ingen behöfver unni att rådfråga då för samma crsi riskera sitt lif ges. k. specialister. II ning man kail l'.i tjenst af den niesl 1'raingångsfull...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 April 1908

O U I D A. (öfversättning frän engelskan.) (Forts. fr. föreg. n:r.) — Voltaire? frfigade Cigarette. Voltaire! Låt mig se. Jag känner detta namn. Det var Ju d-en mannen, som åtog sig och försvarade familjen Calas' sak? Det var ju han, som gjorde godt åt hvarje fattig stackare, som passerade hans hus? Det var ju hans stoft, folket förde till Panthéon under revolutionen? — Ja, och /let är också han, som verldcn fortfarande påstår ha saknat håde ett hjerta och en Gud. — Tyst med dylik fåvitskhet. Han födde den fatt Ijje och försvarade den förorättade. Det är mera än hvad de flesfa salvelsefulla prester kunna berömma, sig af, yttrade Cigarette, hvilken ansåg, on midnattsmessa i Notre Dame endast för en temligeu vacker "coup de théa I re"- , men som föraktade alla kyrkor och trosbekännelser. "Gå till gamla gummor och till barn!" brukade hon säga med en axelryckning, så ofta en prest i Algier eller Paris försökte inverka på hennes öfvertygelse; och en jesuit, känd för sin vältalighet och f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 April 1908

Svensk Smedverkstad 1109 Folsom Street, nä/a 10th Tillverkning ocli reparationer af allt livad lill vrket hörer såsom vagnsarbeten, Viitomohiler, skeppsarbetcu- ' ocli alli .vail lill yrkt-l,hörer. Alla orders utfois snabbt och samvetsgraunt. l elelVm Market 5,143 Eureka Dairy A. 1'URRIIvR, K gare. uar^bji-veraiis i parti och minut. Depot: 1971 15th Street, mellan Ilolorcs och Church, Sau Fran. luBglc Saloon 'C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade- ' Rum. 118 4lll St., liörn. af Minna S/F. I Telefon Temporary 26 P. R. POULSSON Alla slags Å3SURAHS 214 Kolli Rldg-f., Montgomery \ California st«. '''- "letonera eller sänd postlcct och jag skall infinna mig. August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Markit 4909. Aflägg ett besök i det NYA "STORKT"- . Vestkusten" till salu. Salubriu. SKOHANDLARE 1Ö33 Devisadero Street itllau 1'osL och Sutter, San Francisco, l 'tn:ä: kla skor för gossar och m:in. ;.e; orationer utföras väl och till resonabUi priser. C. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 April 1908

Rehfeld & Schwartz 2644 Mission St. Hufvudkvarter för Män- och Barn-klä-der, Hattar och kortvaror. Vi- . bemöda oss •0111 att förse vårt lager med de allra nyaste mönster i marknaden både for gammal och it 11g. Titta in då ni titta nt! Dröj ej med Ert besök! REHFELD & SCHWARTZ 2644 niSSlON ST. A.- ' Fehlen, M. D. Kontor ocli !1om:oI: .13« Cllurcli Street, Mellan i uli '»vli V>tli. Timmar: i—3 och 7- Se. in. Sön- och helgrtag&r; 9—lo f. m. Telefon Market 1X47 ABEL W. JOHNSON, H. D. Special behandling af Ögon- , Öron- , Näs- och Halssjiikdoniur. Timmar: io—12 och 1—4. Tisdagar och Fredagar 7—8 e. ml 2095 Market Street, Hörn. af Church & Mth Tel. Market 5515 Telefon Market jjji. W. E. Wallgren, M. II. Förut "Residency Physician' City and County Hospital. 2623 Mission Street, Timmar: 1—4 och 7—S e. in. Branchkontor: 336 Courtland Ave. Timmar: 9—12 fSkandinavisk Liikare. G. E. F. Anderson, M. D. Kroniska & Privata...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x