ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

SLiánú 6. Čechoslovák V pátek dne 24. listopadu 1939. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKJÍ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publlsh. co. West, Texas. OFUCEKS: Aug. J. Morris, President Jot>. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIKECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek. F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertlsing rates on appllcatlon ÉÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. CO KOMU? Staříčkovi Bartošovi velký, těžký dukát, by nás mohl počastovat, skleničkami ťukat. A pro bratra Šuldu prosím nebe, s čapkou sňatou, by mu dalo v hojné míře trpělivost svatou. Rodná země — Kalvarie; krev tam půdu rosí, a my ne jak dobré včelky? my jako hnízdo vosí? A Gamovi, mimochodem, — nastavujte slechy — aby se mu podařilo setřást různé blechy. 'Slovanovi' Stalinovi přeje tento škrabák by mu někdo poslal silně otrávený tabák. Goebelsovi za to lhaní zatvrdnutí ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

V pátek dne 24. listopadu 1939. Čechoslovák Strana německé aeroplány, dva z nich ho- řely když padaly k zemi. Na západ- ní frontě byly silné kanonády vý- chodně od Saar a západně od Vos- ges. Z Německa byla rozhlášena zprá- va, že Himmler, náčelník Gestapa, má důkazy o pachateli výbuchu v Mnichově, a že byli zatčeni dva Bri- tové. Nebyla jim však dosud přiřče- na spoluvina. Anglické úřady praví, že Britové ti nemohli býti ničím vinni, a že byli zatčeni jen proto, že nazisti výbuch chtí stůj co stůj sva- 1ti na Britanii. Němec Strasser, nyní v Paříži, kam prchl z Německa, pravil že vý- buch v Mnichově byl sosnován nazi- stickým Gestapem na rozkaz Hitle- rův, a že v Německu na jaře r. 1940 vypukne revoluce proti Hitlerovi. Strauss před svým útěkem za hra- nice řídil v Německu tajnou propa- gandu proti nazismu. Itálie, Belgie, Hollandsko a Dán- sko kritisovaly trpce britické pro- hlášení všeobecné obchodní bloká- dy Německa a praví, že by to velice uškodilo jejich obchodu. Ve středu Lo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

V pátek dne 24. listopadu 1939. ZPRÁVYJ ČECH. Dostali jsme od přítele Čechoslo váka řadu dopisů k uveřejnění, aby zde lid alespoň něco zvěděl, co se tam děje. Dopisy ty, jak z nich sa- mých vyčteme, byly propašovány tajně. 31. srpna Drazí! Přijměte od nás srdečný pozdrav. Vzpomínáme na vás denně. Jak jste šťastni vy tam za tou velikou louží Vy všichni Češi, neb neuléháte večer k bezesné noci, co asi zítra ta bestie nového vymyslí, jak zkrušit český odpor ku všemu co je německé. Tu bestialitu si nedovedete představit, co tady to Gestapo provádí. Nic Jim není dost nízké, aby to proti nám neužili. Němčinu zavedli již jako po- vinný předmět a učitele sem dali ze Sudet. Ti nás nenávidí do duše a u- kazují to na bezbranných dětech ve Ékole. Na Proseku německý učitel natrhl chlapci ucho za to, že si ne- pamatoval, že máslo v německém Jazyce je ženského rodu. Cihláři si na něj počkali když šel v noci do- mů a ráno byl nalezen utlučen na ulici. Gestapo to hned vyšetřovalo a zatklo dva strážn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

V pátek dne 24. listopadu 1939. ^SCHOSLOVÁK Strana 9. zprávy z Cech. (Pokračování se str. 8.) že budou zavedeny na příští týden, prý už na magistráte jsou vypsány, ale to nám je jedno. Když máslo, sádlo, mléko, vejce a mýdlo nejsou k dostání teď, na lístky to tím spíše nedostaneme. Masa se dostane čtvrt kilogramu denně, totiž když není tak není. To jste lidi neviděli, co teď řezníci prodávají. Dršťky, no- žičky vepřové a telecí, hlavy, plíce a osrdí, toho by ještě bylo, ale po- řádného masa, to jen lA kg na zá- kazníka a ještě jen když je. No a mě ta dieta a Poděbradská voda tro- chu spravila, ale stále mám bolesti v ledvinách a sem tam nějaký ner- vový záchvat, ale to víte, u ženské mnoho projde, s čím by pán domu byl hodně nemocen. Muž mi slibu- je, že mi koupí nějaký zánovní psa- cí stroj, abyste to mohli lépe číst, neb když poslední dopis četl, tak se se mnou vyvadil, že škrábu jako kočka a pohašteřili jsme se z toho. Já mu řekla, že on píše hůř než já a proto chce, abych psala ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

Btrana 10 CBOHOHLOV«*r V pátek dne 24. listopadu 1939. Výstraha Němce. (Pokračování se str. 5.) dělení světa" už není více touhou národa po "životním prostoru'. Ů- ! silí, s kterým národní socialism sle- duje jeho "rasovou* směrnici za ú- Z V * * - V/ 1 WS ceske tndv vyssi školy ve West. Český klub měl svou měsíční mální účely mezi dvěma mocnost- čelem přivedení německých skupin . r- í „ o,,*!™ co cnníí ku z& hranicemi do "Vetsiho Nemec- mi. Německo a Ru 1)0 1 ka kIamal náhledy (jiných) o pra- schuži v úterý dne 21. listopadu, způsobem světově rev u . _< vém charakteru jeho zahraniční Napřed byl čten protokol a pak jsme alliance bude nej větším tahem Hit- iQ^tm i směrnice. Nyní, v úplném zničení ujednali, že budeme mít vánoční lera. (Autor to níip^ai v^roce ^skoslovenského státUi ^ mésíců zábavu. Zábava tato bude dne 22 Kam revoluce směřuje Kam směřuje Hitlerova "gigan .... - i víp bráno česke uzemi, ticka revoluce" mezinárodně.' vse- ....... ... . - „winř vysklebne doznaní, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

V pátek dne 24. listopadu 1939. CECHOSLOVAK Strana 11. Houstonské Kapitolky ozařovat! a «o,ou — M - P—„e- T^SSl Pomalu byste si mohli p:mysliti, že ten nebeský Houston zmizel ze, utěšování, slibovaní a ravošti, ale kdybych se měl vykasati mají peněz na noviny a tak, kdyby- s nějakou radou, tedy bych řekl :hom si mohli podovoliti luxus, vy- těm našim veličinám v Londýně i v dižovati agitační silu, mame tu no- Paříži aby se tak příliš nevěsili na vlnařské síly, které by se dobie u- . . , ty šosy státnické uniformy Cham- platnily v podobné práci. A novin vodní kancelaře pracuji zde plnou berlaina i Daladiéra, aby ta jejich ' je nám tu třeba, jsou to naše českei parou. ujišťování noviny, které jsou zde našim na-j odbočka Houston SA.Č.T. obdr jeme a zlepšujeme naši armádu ai PRACÍ. to není jen pro pouhou legraci, jdej - to hezky zrychleným tempem, od- Priorruie nemtJetné české i slo- venské studenty na amerických universitách. ÍB nu xíeucoKj nuu^u , "jrrT' značnou dávkou soli. rodním poj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

Strana 12. Čechoslovák V pátek dne 24. listopadu 1939. Z města a okresu — Ve čtvrtek odpoledne přišel do redakce známý dřívější občan westké osady p. Jan Slovák z Dal- las, který sem přijel pomoci snísti Jan Hromádkovi velikého noráka. Vyprávěl nám o jeho zajímavém za- městnání při mramoru. lW Na prodej Allis Chalmer jed- nořádkový traktor a jiné polní ná- řadí. Hlaste se u W. E. Kudelka v Ross. (3t-pd) • — Ve čtvrtek zastavil se v naší redakci na cestě do Waco, náš pří- tel z Dallas Frank Stránský s man- želkou. Stiskl si ruku s E. B, podru- hé ve třiceti létech od té doby co přijeli na lodi Koeln do Texasu. Ná- vštěva samozřejmé velmi potěšila, i — Ve čtvrtek nás navštívil pan Walter Blaha s rodinou z Granger, který přijel návštěvou své matky pí. Rosie Blah|vé, dalších příbuzných, také tetKty pí. John Hegarové, kte- rá delší dobu jest nemocná, při pří- ležitosti si také předplatil Čecho- slováka. Těšilo nás a díky. • • Tjgp- podporujte váš domácí ob- chod s květinami, kde dostanet...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 December 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 N« púi roku - $1-0® Do staré vlasti $3-50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. -Tg7-*-*4''a m-^h ■«« «>• uá W p\ V ^ > \ v X \.v* > \ *. « i ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU I AND WESTSKt NOV1M ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍSLO 48. Entered as second-class matter Jannarv 2 1«>o0 nt th* n «vrt « *>«• r,..., ♦ .. *-♦ -* * -. > Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, ktere by každý mél védětt Pouze • ^ 41osU a svorností do- *" J -vensk^ lid ▼ Tt- ^ * ctL 1. PROSINCE (DEC.) 1930. VALKA RUSKEM Rusové ruší dohody neútučnosti s Finskem Moskva, 28. listop. — Boje mezi sovětskí m a finským vojskem byly dnes v noci oznamovány ze dvou front, jedna na arktickém okraji a druhá severně od Leningradu, a to krátce potom, co Rusko zlostně zru- šilo svoji dohodu neútočnosti s Fin- skem z roku 1932. Premier a zahraniční komisař Vě- cheslav M. Moloto...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 December 1939

Strana 2. CechoslovAk V pátek, dne 1. prosince 1939. MARIE KYZLINKOVÁ: DVĚ MATKY ROMÁN Stmívalo se již, když pomyslel na návrat. Pomalu lou- dal se zpět a teprve když se ocitl v proudu živé třidy, v niž kypěl život v překotném víru a shonu, probudil se ze své ztrnulé zasněnosti. Do Bornovy vily vrátil se pozdě večer. Domovník za- vedl ho do jeho pokoje. "Abych nezapomněl", řekl, když již stál ve dveřích. "Byla zde slečna vychovatelka a když slyšela, že sem přijedete, nechala vám zde dopis." Stána vyskočil jako divý a vtáhl uděšeného domov- níka zpět do pokoje. "Co jste řekl? Slečna Benešova byla zde? A kde je?" Ani nepozoroval, že svírá ruce ubohého muže jako železnými svěráky. "Slečna přijela asi za hodinu po vašem odchodu. Měla ve svém pokoji ještě některé své věci, které uložila do kufru a dala odvézti. Odchází prý od nás. Řekl jsem jí, že jste zde a tu vám napsala dopis, který leží na va- šem nočním stolku. Nato slečna hned odjela." Stáňovi klesly ruce bezvládné dolu a osvobozen...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 December 1939

V pátek, dne 1. prosince 1939. tovi se hrnuly žádosti o pomoc. Po- slal osoby k vyšetření těch zoufalých poměru, ? pak přišlo to "ničení ma- jetku národa" — malých prasat, které se nehodily pro trh, a pro něž : kupovat kom znamenalo tím větší ztrátu pro rolníka; a střílení krav, ! které už ležely na zemi vysílené hla- dem a žízní, vychrtlé na kost. Vedle . .. , , West, TeXaS., a unuu, rjruuuc na &usii. veuie . „y. sta« Písmáci býváme občas toho rychle peníze rolníkům, kteří choulostiví jako ta květina netýkav- j je vůbec neměli. ka, která se při dotknutí také naje-1 a ejhle — sám Sat. Evening Post ' r, ® . novský to má rád tťo- přinesl pak několik obrázků toho u- chu delší, jako baptistský prýčr, a bohého dobytka a dva články od take rad hrábne do minulosti, ač ne svého člověka, který těmi postižený- ak daleko. A tak zavadil o tu vlád- mi kraji cestoval a něco fotografo- ni pujcku na bavlnu. Také jsem to val. To se už nedalo zapřit. sledoval, a co jsem četl bylo toto: Nikdy bych...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 December 1939

Čechoslovák V pátek, dne 1. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK AJ\U IVtaisKi. AOVW* Published every Fiiflay by ČECHOSLOVÁK ťUBLiůxi. Cu West, Texas. deny do fondu trvalé nesoucí jméno "American of Czechoslovakia", a jakmile se po , j- ' píkti p i'niiosTÍ FVPftPSKÉ vinili proliti krve rudých vojáků na kladní lod, která se potopLa v At- organisace gislatura neudelala nic. A soude POSTIP UDÁLOSTI EMIOPS fuské P. a zadali odstraněni "sou-i lantiku z neznámé příčiny. Posád- n Friendsid! nynějších návrhu a protinavr-, l^AGEDIE. fin^Phn vniska na hra-! ka byla zachráněna. L h zvláštní zasedání, bude-li gu-i středěni" finského vojska na hra- nicích "neprodleně." byla Severo-německého Lloydu parník OfFlCEKS: iiug. J. Morris, President jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. DiKEťiOliS: rehabilitaci vyple- po^ruhodnou zprávu. i ' — * „4- n«< nlnri i"r\n« o k i wi i i • i' i i i i iiiz-ivi /- r iiviii ■■ruiii.iivuiir VI — v in Jn stoup sní finského vojska od 1^ a o ga' nů gasolinu. Z ostatních šesti ucKe vai...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 December 1939

V pátek, dne 1. prosince 1839. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Panečku, to jsme na to letos v Te- xasu vyzráli. Máme tu totiž dvojí posvícení, právě tak po vzoru Evro- py, jak tomu u nás v Čechách bylo. Tam se totiž slavilo posvícení celý týden, hlavně na vesnicích. To se ří- kalo od starého posvícení do mladé- ho. Co takové posvícení předcházelo práce a připrav pro hospodyňku, a- ni sobě pomyslet nemůžete. Vše se drhlo a čistilo, aby se ve stavení vše lesklo čistotou. Pak nastala práce s pečením koláčů a jiných posvícen- ských dobrot. Hlavně husa se ze- lím a knedlíky nesměla na pořád- ném posvícenském obědě scházet. To také, panečku, byla ale pochout- ka, taková pěkně do zlatova vypeče- ná husička. Však každá hospodyňka si dala na tom záležet, aby ji po ně- jakou dobu pěkně vykrmovala, aby s dostatek ztučněla a při vypečení aby byla pěkně křehoučká. Však vy hospodyňky, které jste ze staré vla- sti, jistě se na to samy pamatujete a možná, že se vám při čtení těchto ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 December 1939

Strana 8. Čechoslovák Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. TÝDENNÍ ZPRÁVY. 0' — Bývalá slečna Helena Kopcová, kt u-á se provdala v Colorado, přije- la ,e svým manželem ku svým rodi- čům John Kopcovým, kteří svého ze- té po prvé shlédli. — Když je smůla a člověk je chu- dobný, tu vždy se ta smůla na něho lepí. Rudolfu Lážovi u Alma vyběhli dva muláci z jeho ohrady a došli až na cestu čís. 75. v noci, kde projede sta a sta povozů, a oba dva mule kterýsi automobilista neb s truckem — K neuvěření. — Jistý rolník mi zabil. Mul není zajíc a proto sám při vyprávěl, že od jednoho farmáře vražení do mulí musel utrpéti po- pronajímal pozemek, a ten farmář škození káry neb trucku, ale nebylo jemu dával takové podmínky: Mu- nic slyšet. síš, rentýři, složiti jedno sto dolarů j — První umělecký večírek, zvaný za to, že tobě to zrentuji. Všechny Amateur Program, pořádaný v So vládní peníze budou moje. Zaplatíš kolovné se vydařil. Vystoupilo asi 50 mně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 December 1939

V pátek, dne 1. prosince 1S39. Čechoslovák Strana 9. Mesquite, Texas. Ctěný pane Morris! Předem pozdrav Vám i v redakci. Prosím o bližší zprávy, jestli se to zakládá na pravdě, že vláda dá ná- hradu postiženým farmařům, skrze živelní pohromu. Četl jsem v novi- nách, že státt Texas má dostat na to několik mil. dol. Též myslím, že bychom na to byli oprávněni, neb před rokem jsme ztratili hnedle vše následkem povodně, a ještě aby to nebylo všechno, tak jsme neuděla- li žádnou úrodu pro sucho, jen tro- chu krmiva, bavlnu a komu žád- nou, a máme peněžitý rent, ten jsme zaplatit museli. Co jsme dostali n,i tu povodeň, to bylo něco od spolkových brařtí mnoho pravdy, co se tam dělo a co vou, že v Angličanech pan Trog- se tam děje teď, to ještě nevíme, morten před nějakým časem večer v Tam, co ten nákladní vlak se roz- 7 hodin přišel do radního shromáž- bil, přejela jsem několikrát a mám dění oblečen v kabát, jenž téhož dne to místo před očima. A že Němci ráno ve čtyři hodiny ještě syrovou j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 December 1939

Strana 8. Čechoslovák V pátek, dne 1. prosince 1939. Z města a okresu — Manželům Albert Čtvrtlikovým narodilo se ve čtvrtek 23. listopadu hezounké děvčátka. Gratulujeme! přišel mezek na moji farmu. Jest tmavohnědý, starší. Po zapla- ceni této cznámky a krmiva, me- zek bude odevzdán majiteli. Louis Chuděj, Rt. 1, Abhott, Texas. (48c) • • Schůze spolku sv. Václava K. D. bude konána v neděli ve 2 hod. od- poledne, dne 3. prosince. Všichni členi jsou žádáni, aby se dostavili. E. M. Marák, íinačni tajemník. • • 0tr Kupujeme kukuřici v klasích v jakémkoliv množství a vždy platí- me nejvyšší tržní ceny. Navštivte nás dříve nežli prodáte vaši kukuři- ci Také jsme snížili naše ceny za mletí zrní. Přineste vše ku mlátí k nám pro rychlou službu a levné ce- ny, _ West Flour Mill. áH) Dr. T. J. Reeves specialista v přehížení dcfectivních očí a správné přípravy brýlí bude v Šmaistrlově lékárně VE WEST, TEXAS každé neděle od 9:00 ráno do 4:30 hodin odpoledne. (42-dz) SLADIVLA FLVI/li * C0UP0N5 IN ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adrettu: Čechoslovák publishing co. West, Texaa. fer MM odporučte Čechoslováka svému sousedu i Šířením tohoto l1' Iříte prav- du, ktereu b' «?, X vědětt. Pouze uvé'' x\ isti do- bude x< lid ▼ T%- AND WESTSKE NOVINY ^ — ročník (vol.) xxviii (NO.) ČÍSLO 49. Entered a# second-class matter January 2, 1920. at thf jost office at West, Texas, *nder the Act of March 3. 1879. 8. prosince (dec.) 1939. Briti, Italové a Němci pomáhají Finům Rumunsko jest příštím cílem Rusů. Spojenci proti tomu Oznamuje se, že Velká Britanie a Německo dodávají zbraně, válečné aeroplány a jiný válečný materiál Finsku, by mu pomohli odrážeti ru- skou invasi. Praví se, že 25 vojen- ských aeroplánů bylo posláno ve středu do Helsinki z Britanie. Frederick Kuh, zpravodaj Sdruže- ného tisku v Londýně pravil, že je- ho informace jsou ze "spolehlivých zdr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

ČECHOSLOVÁK V n?tek-, dne 8 prosince 1939. MARIE KYZLINKOVÁ: DVĚ MATKY ROMÁN Božena byla velkomyslností pani Haufové překonána. Chtěla jí znovu zlibati ruce, ale paní Antonie toho ne- připustila. Objala Boženu a políbila ji na čelo. "Tak, Boženko! A teď musí být konec slzám. Nežijete Jen pro sebe, ale pro bytost jinou, která přijde a které | musí nyní platiti každá vaše myšlenka. Panu inženýro- vi napište ještě dnes dopis. Než bude jeho sňatek zru- šen, zůstanete ovšem u mne. Ale může se s vámi přijíti rozloučiti, než odjedeme." Božena po prvé po dlouhých týdnech mučivé bolesti byla zas veselou. Cítila, jako by byla znovuzrozena. Na- psala Stáňovi dlouhý dopis, v němž mu vylíčila vše, co prožila. Ku konci napsala: "Vím nyní, že patříš mně a "Nejesm schopen práce, pokud nepromluvím s Bože- desáti tisíc zříká se všech svých nároků. "Božena! Byla zde, nou. Pojedu nyní do Dražova, kam se asi uchýlila, než| Stána uložil vzácný kus papíru do své pokladny a Ach!" nalezne místo.' "A nenalez...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

V nátek, dne fi pros'rife l^Q. Čechoslovák Ennis, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! ; biskup Satterlee. Pak je tam admi- j Jest nás všech srdečným přáním, 11 rál Dewey. Varhany jsou tam 125 abychom ve zdraví zase mohli osla stop veliké a mají 8354 píšťal, takže vit 50. a další jubilea našich milých jest to jeden z nejlepších hudebních! rodičů. nástrojů světa. Židlí v tom kostele j Tu neděli večer v Seymou jsme se je 27,000. Jsou to nízká malá seda-: súčastnili představení krásného če- dla pletená, široké pásy dvojaté přes ského filmu "Světlo jeho očí". Jest sebe. Ještě se stále přistavuje. Z o-, to opravdový požitek a jsme šťastní, bou stran nahoře bydlí studenti,1 že i v našem středu film jest ukazo- kteří studují na kněze. Za šera měli ván. Po divadle jsem se sešel s pa Nemyslela jsem, že bude uveřej- otevřená okna a v nich četli. Kostel nem Vašutem. Přešlapoval v jedné něn předešlý dopis. Moc jsem spě- chala a psala drobně. — Jsou tam dvě velké budovy kni- hovny ve Washingtonu. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 8. prosince 1939. Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Co Amerika oslavo- vala letos druhý národní svátek Dí- kůvzdání, v Evropě krvácel dalsi malý národ, Finsko, v nerovném bo- ji proti ohromné přesile rudé armá- dy sovětského Ruska, které po vzoru nazistů začalo si podmaňovati male a slabé země. Hitler napsal v knize "Můj boj", že slabý národ nemá mí- sta na zemi, a jak se zdá, Stalin vzal si to také za své heslo a chce asi za- vodit! s Hitlerem, který více těch slabých pohltí. Malá Finská republika byla napa- dena rudou armádou bez uvědom - ní ve čtvrtek ve 2:45 ráno. obyvatel- stvo Helsingforsu bylo tak překva- peno nenadálými nájezdy sovět- ských pumovačú, že když poplašné sirény počaly třikráte příšerné pis- kati, nevšímalo si toho velice, až pu- my začaly padati a rozsévat! zhoubu a smrt. • . Současně Finsko bylo napadeno bez vyhlášení války na pevnině i na moři, takže obyvatelstvo bylo za- chváceno všude hrůzou a zmatkem, poněvadž nevěřilo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

V pátek, dne 8. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK Tulsa, Okla., 3. prosince 1939. Tak teda nazdárek kraj ani! To se ten svět točí, že nevychází- me z překvapení a koukáme na něj jako kluk o posvícení kouká na své druhy, kteří měli krejcar, aby se svezli na kolotoči a on ne. Tak máme zas novou válku. Stalo se něco nevypočítatelného. Rusko, které hlásalo, že do války nepůjde, leda by bylo napadeno, napadlo Fin- sko. Oni sice měli jakýs dodatek, že budou pomáhat dělnictvu v jiných zemích, kdyby si chtěli ustavit děl- nickou vládu, ale podle novin neví- me nic, že by tam byla nějaká revo- luce. Ovšem, to neznamená, že by tam nebyla, neb před několika tý- dny magazín Look nebo Life podal pěkný článek o Finsku, který vy světluje mnoho, jak německý baron von Mannerheim, který krvavě po- střílel dělníky ve Finsku jako Hor- thy v Uhrách, ale jelikož jsme sami byli napadeni od Němců, nemůžeme jinak než sympatisovati s finským národem, třeba jsme nesympatiso- vali s tou německou šlechtou, která je ta...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x