ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 September 1899

Wm. von ROj>ENBh«Ci, Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas, p. d. häradsdomare i Travis hirad.) rfcXAS, TORSDAGEN DEN 31 SEPTEMBER 1899. C"L^u'rt«^er^,i'nan' 25'o Nueces St. kvar ni k k.") °°h k8Pvallor, ontffi- . Prh,l| Premiom Sump Hlilld £V«fen^1? fÄ er8DDA Pa nter -om varor M n,01" , OortH o?rlor rim m** °^* «"* gro- o rUr Biljetter silj . fr4n c, «, , rop. . AMERIKANSKA NYHETER. Själfmord. Chicago ilen 13 Sept. Mrs Johanna Iverson begick själfmord i lördags genom hängning. Hon var 78 år gammal och bodde hos sin son å 270 North Hoyno avo. Påträffad sanslös. Uhigago den 13 sept. Gust Sundström från Rockford påträffa- des sanslös i torsdags i en källar- gång vid 4546 Forestville ave. med ett sår i hufvudet från fallet vid ingången. Han fördes till connty hospitalet, där han afled dagen därpå. Han var murare till yr- ket och 55 år gammal. En ny förening. (Jbicago den 13 sept. Swcdish Mutuel Aid Ass'n of Amerika är namnet på en ny förening i Chica go, som nyligen uttagit sina ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 September 1899

T TEXAS POSTEN* AUSTIN, TEXAS, TO^SUAQEN DEN 21 SEPTEMBER 8 I 9 i I ■ . f i a II : 1 H. CREU7ZFELDT '(Publik väg«kftL) 101 östra 6to gat., Austin Tex Handlar mod säd, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) A. h. REESE, 1200 ö. 7de patan, Austin, Texas. J hk reparerar spis lur,värmugnar, ran cis.y maskiner, «a Hollnssplslar.tec. J. w. LAME, Allt slätt smide, 604 F-. A ve. Austlt. Alla orters va(?n reparationer utfö ras. GUSTAF I I I OCH SMÅLÄNNINGEN. PENNRITNING —AF— PEHR THOMASSON. < i ustaf blef något förvånad öf- ver det oförmodade knäfallet, mun lian heintade sig snart och sågmod en forskande blick den unge man- nen skarpt i ögonen, hvarefter lian yttrade med vänlig röst' "Stig upp, min van, och framför utan friikUia ditt ärende. .lag läser i ditt ansigto att du icke kan ha gjort något hrott som jag icke kan förlåta." ".lo, si farliga stor ii' allt min brottslighet," sade Potter och reste upp. ".Ja den ii' så stor att om hans majestät icke är nådig och barmhärtig så komino...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 September 1899

FRÅN ALLHANHETEN. Hvad vi kunna, ■■ni i. 11 ed a o vi pä jorden vandra, Lltom oss p& bäsu sätt, Oöf '.*ägen för hvarandra. Angenäm och jämn och lätt. Icke ha vi makt att hindra Pröfnlngen att belsa på. Men vi kunna slaget hindra, 04h det är ju vackert sä. Äfven dee, hvars kraft är ringa, Skänka kan den svage stöd — Månget sätt det fins att bringa Tröst i sorg och hjälp i nöd— Där som mest betofvet rådde, Kanske ej din hjälp förslog— Gjorde do, hvad du förmådde, Gjorde du dock mycket nog. Dina likars bördor lätta, Ej si sällan du förmår. Blott det lämpliga och rätia HaOiHngssättet du förstår. Om att bästa hjälpen gifva Du ej alltid sättet fann, Nöjd du med dig sjä'f må blifva, Di du gjort så go3t du kan. Egen börda kan man bära, Lugnt och sansadt som sig bör, Blott man hunnit att sig lära Vigten af ett godt humör. Lärt huf dumt det är att klasa, Hvad än händer eller sker. Och att bäst det är att taga Lifvet så. som det sig ter. Stånda ptofvet år oss gifvet, Om vi biott ha vilja g...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 September 1899

KtOBMN HMMMh TEXAS POSTfcn, AU3TIM, f£X*6 fö<Aö.\44* l)d(\ 21 SEPTEMBER io*9 vARL MAYER, Urmakare <t Juve. '«*are, 018 Congr. Ave., har det bä«la {ftzer i ch sä Vr jillIifI. önskar ed' r •andel. T> llfiels- •lallulstiiia rar. lera . V. B Stmcock, landläkare, 020i Congr. Ave., Room one, Austin, Texas. AL-STIN. Profnummer af Texas Posten Andes fritt på begäran. nr F4 Holmström är nu var oerättigado agent och tiger full rättighet att uppbära prenumerationsafgift och kvitera för densamma. Gode landsmän och ärade prenumeranter, hafven dollarne färdiga då han kommer. Han är nu ute och söker efter eder. Watrous dömd, Sam Watrous förhör afslutades i onsdags e. m. Det behöfdes en- dast en kort stund för juryn att enas om, att Watrous var den skyldige och domen blef att han skall hänga. Jim Davidsons för- hör kommer näst. Anskaffandet af enjury för hans förhör påbörja- des i onsdags e. m., och vilja vi meddela om hans rättegång i nästa nummer. Wm. W. OTTO, Urir.akare ocb Ju- veleraie...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 September 1899

t>v Uirve t SI I & * ■■ TEXAS v ^ • 4 POSTEN. u- 4de Årg. Löp. No. 189. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 28 September 1890. Ny följetong En ny, lärorik, intressant och spännande följetong påbörjas i detta mini mer af Texas Posten. "Skogslöparen" är namnet på den nya följetongen. . . Läs den från början! De som ej ha Texas Posten böra nu genast prenumerera på den för att få läsa denna intressanta följe- tong från dess början. En tröstens bit til! en sorgsen själ. Att du sörjer, fattar, I roder, jag ej strax. Själfva skatan skrattar, Llfvad är en lax. Glädjehopp gör haren Liksom loppans fru. Gamla, stora karlen, II varför, gråter du? Se på solen sedan! Se på månens skämt! Båd' i ny oeh nedan Lyser han alltjämt. Till vår jord sig svingar Flingan lätt och yr. Fjäril'n prydd med vingar, Är en llfvad fyr. SIskan, liten fröi<en, Glammar på sin gren. Psalmer gal ej göken. Tuppen på eit ben Kväder ej om sorgen Med sitt kuck'liku...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 September 1899

I*; ■ HNMMRMMMk MMMH TEXAS POSTfcn, AU3TIN, T£AA5 Ot20 27 SEPTEMBER i®** I C. A. DAHLICIi, Höbler. A. B. Nuckol ,| 1409 Colorado gatan, Austin, Tex Mattor och matting; godtköp a sVdai och sängar. Mattng 12ic. pr yard och upp. Smy. na rugs 50 o., fl till $1.50. Observera iKniia Fotografist, ] „ .3 , ... u" ffirsioraal Horu-t *, 1*le och,j War|e, & ^ UxVnCH ifaU) 11 j ,, Ui in« A<1 «ti•!. r *n (Aili arbete t uran >er« . \ll9t, 6 talan Ausun, Texas. SVERIGE. Stockholm. Till uppförande af ott borgare- hem har enkefru M. I?. Bern done- rat 60,000 kr. —Vid mekaniska verkstäder i hufvudstaden ligga t. n. beställ- ningar å rullande material, järn- broar, viadukter, ångmaskiner och dylikt för under byggnad va- rande järnvägar till ett belopp af öfver 2,000,000, kr. —En [sorglig händelse meddelas från Baku, i det ingeniören David Anderson,ibördig från Skaraborgs län och f. 'd.« lärjunge vid Borås teckniska skola, omkommit genom drunkning för en tid sedan Ehu- ru anstalteivgenast vid...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 September 1899

I fcXAS POSTEN, AU5TIN, TEXA3, TORSDAGEN DEN 27 S EPTEMBER 1899. fä JM Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR Jonas Dugge. (Forts. fr. föreg. n:o.) Pang! första örfilen; pang! den andra. Det är obe- hagligt för en andlig man, att behöfva skrifva om örfilar mellan bildadt folk, men nog göra de alla klassers ''ultima ratio", sedan duellerna upphört,och jag vet till och med stora krigare, som i det förtroli- gare umgänget utdelat kanske flere örfilar än svärds- hugg på slagfältet, och om man ovilkorligen måste drabba tilläammans i denna syndiga värld, nog är handen eller foten ett vida oskyldigare vapen än vär- jan eller bajonetten, ögon,näsa och mun kan få sitta emellan, men inga enkor och faderlösa kvida i segra- rens spår. Knytnäfsbataljen mellan de två rivalerna, börjad i skrifrummet, fortsattes i farstun och slutades först på nedersta trappsteget, där löjtnanten förblef liggande med ena benet afbrytet. Det var donna olyckliga händelse och ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 September 1899

i r avim MMKjMMnMMHMlHMflMMnMMM bhmmmhhmmmmmm 5 TEXAS POSTEN^ AUSTIN, TE* AS, TOj*SUAUtiN UEN 28 SEPTEMBER 189 m V K 1 1 i 1 1 I m ■ Bl TEXAS POSTEN. Nyhets- och Annona*Jning för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) PublUhed everv week, In Austtn, Tsiu, (,* the 8W1D1BH Ambbioan Pcblibhibo Oo. ""■ e only swedlsb pap«r In Tessa, and the <Mt ;idvertl lnK medium to reach thla cias* f cltlien . J. M.OJKHHOLM, ...... Editor. M. J. Knät Manager. Bd. H01.MSTBÖM Reseagent. Entered at the post office in Austin fexas as second-class mail mätter. Prenumerations-pris: Jfitt Ar, förskottsbetalning, - - ti.00. Ett fir, på kredit, ----- $1 50 Stt hälft ftr, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft Ar, på kredit, - - - - "J5 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott ooh penningar böra iindns medelst "Po stal Note", "Mqo y Qr£er|"«Uttl 2 Oeöt* frimärken uhdfef adress. TEXAS POSTEN, 106—.08 Rutt Nint\ St. Au tin, Texas. ston med Gå c för "middling". Samma ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 September 1899

IfcXAS POSTEN, AUSTIN, ffcXAS. TORSDAQEN DEN 28 SEPTEMBER 1899. v / \ Wm. von ROsENBhKG, Jr. Advokat, 109 W. 8de gatan, AustiD, Texas. F. d. häradsdomare i Travis härad.) AMERIKANSKA NYHETER. Förrymda fångar. Hutchinson, Kans., den 21 S9pt. 8 fångar rymde i förra veckan från fängelset i Hutchinson. 4 af dem voro röfvare, tre inbrotts- tjufvar och den åttonde, som eget nog nästu dag inställde sig för domstolen, var mördare. Denne sade att lian tvingats medfölja de flyende ogernin smännen. Intet spår har ännu funnits af de ofrieja. Röfvad. 1 ndependence,Kans. ,den 21 sept. En farmare, John Henderson, 3 mil från Independence,blef en dag i förra veckan öfverfallen i sitt hem och ilh slagen saiutröfvudpå $82. Grannar funno dagen efter den ensamme mannen liggande medvetslös på golf vet i sitt hem. lian antages komma att dö af skadorna. Intet spår ha hunnat tinnas efter röfvarne. " 9 Hvilken af dem är tokig? New York den 21 sept. Då Frederick Vol/, från Guttenburg i tisdags stod inför doms...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 September 1899

■MHMUOMIMMKew \ ,..r, . , ■ mmm TEXAS POSTEN AUSTIN, TEXAS. TOÄSUAatiN OKN 27 SEPTEMBER i8py H. CREUTZFELDT t (Publik vägskål.) 101 östra Gte gat., Austin Tex Handlar med säd, mjöl och gryn (Uteädesfrö en specialitet.) A. h. RFESE, i 0 ö. 7(1'* uatHD Austin, 7Vxas. •Ing reparerar gpl- lar, värm inf nar, ran u>a.yrriMsklin-r. ra HolliiSS|ii«!ar,leo. J. w. LAME, Allt l £S sm Ide, li','4 K. A ve. .Au Ut. Alla borter* vagn* ' ?|iaratloner utfö as. Skogslöparen. Skildring frän amerikanska vestern. AF GABRIEL FERRY. C. J. WILSON, Orocerier, foder, ved och laiidimaii •u.p o lukter. 1109 Re I III ver str, Auntiri, Ttzat. O. J. Clemens, Kött handel, 1106 öslr.i Ote tat. Auslln Texas. F" rskl Kiillnch kort i III fl p&hand. José '' ofvaren." På IJiscaya vikens klippiga strand står ett gammalt slott, hvars skif- fertak, när solstrålarna falla där- på, glänser långt ut öfver hafvet. Detta slott tillhör do spanska grefvarne af Medina och beboddes under lång tid af denna familj. Nedanför sl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 September 1899

TEXAS PQ5TEN. AUÅTIN. TEXAS, TORSDAQEN OEN 27 SEPTBflBER FRÅN ALLHANHETEN /K Den gången var jag dum. m .i. Om man försöker varr. klok Och lianrllH än si rätt, HK kan <Ji i lik vill c A pil lok På m*>n?&haiidH siitt. När händelserna för oss slit I fö'ji1 som de egl rum, No n åste m in medfilvi d:\ Att man hat vnril <1um. En tfflne pft utliiiiDsUt loneri Bo lotl misr bjöils all ffl, Jajf kunde ioUc liiia bil Atl lyckan pröfva pÄ. Fasl kassan min var iranska knapp, Närjköpet egde rum, Jag offrade en femlilapp- D"U gå isen var jag dum. Jas var en iråntr pit en bazar För nyttigt ändamft ; Kom me; s i sKulle litet h var, Jaj: köpte visst en ivSI, Kil tia stiick l"g fram på «l<änit Men blef af häpnad slun : —Tack —sade fröken—C et är jäml— l un gäliig n var jngduri'. Jag sknlie ö ver sjön en Med sockr i cu stick, Till fit.dia -Irair" vaf i\.U • !'ng Och ekan >'en var !äck. 1 bålen vattnet skvalpa kring Och växte mm för tum* Det trodde jag gör injtentine— Den ftlnireii va...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 September 1899

1 i i i ^arl mayer. w. R Slmcock, Urmakare & Juve. ' .rare, 018 Ccngr. Ave., har del biisiu ? eer <>cb fä'ler önskar cd' r aandel. 7'illfreds- siäi)>-isegarai.leriig. 1 andläkare, 020fc Congr. Ave., Iloom one, Austin. Texas. AbSTIN. Wm. W. OTTO, Urir.akare och Ju- veleraro ei lleperai ioner -p cl.illtet. Cong, Ave. M. C. Granberry, Advokat, Austin, T xm8. Referens: O. E Öländer- TEXAS POäTtn, AUSTIN, TEXaä l do 28 SEPTEMBER ie*9 A. S, Grant Profnummer af Texas Posten •Andes fritt på begäran. Studerande Hans Johnson pre- dikar i luterska kyrkan i Austin nästa söndasgkväll kl. 8.15. Skan- dinaverna inbjudas vänligen. Ny Holland sill har inkommit och finnes på lager hos den välkän- da firman (iKO. PKTKR80N & CO., 701 Östra <!te gatan. Austin, Tex. Pastor Carl Fröman från Man- da, Texas, predikar i sv. Central M. E kyrkan niista söndags f. m. och på kvällen, Alla skandinaver äro på det hjärtligaste inbjudna att komma och lyssna till honom. Simmons Squaw Vine Wine ell...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 October 1899

I I I TEXAS POSTEN. ±ae Uoiv *1 LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 190. Austin, Texas, Torsdagen den 5 Oktober 1890. Vol. IV. No 40 Trons ord. Efter Schiller—a f F. Framen. Tre ord i sin vigt rätt falt , min son, Och ei slit frän ditt hjärta d-t fjärde! I livars muns mun, de dock ullfrän Ej iftna sitt ursprung ocb värde. Förgäfves förtjusa dig himmel och jord Om ditt inre ej rörs af de fyra ord. Till frihet är människan skapt: hon är fri, Ånskönt hon må födas I fjättrar; Trötts nldiiigars missbruk och pöbelns skri * Och nitet, som tanken förkättrar. For Infeen förskräcks, dä han bryter sin kid, Men ej för den frie; haus lyJnad är fred Ooh dygd är ej blott ett ljud ooh ett skeu, Du kan, blott du vill, henne öl va. Du lrre, du siappK-; ditt sträfvande •e'u Har ett värde, som himlen vet prölva. Hur tldt 1 sin enfald den lromme bar ^1-jrt Hvad de vise blott tänka som ädelt ooh ort. Och en Gud är t:l): och hans vilja stär, Ehur ock den nränskligu ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 October 1899

i • I fEXAS POSTEN AUST1N, TEXAS, TOÄSOaOEN DEN 5 OKTOBER 189 H- CREUTZFELDT (Publik väg«käL) 101 östra 6te gät., Austin Tex Handlar med säd, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) 1 A. h. REESE, I O ö. 7di' <r tnn, | Austin, 7Vxa . I Jatf reparerar spli lar, värm un n r, ra n pi s.yir ahklner, ga- iollu8S|.lalar,lec. J. W. LAME Allt slagH sm Me, ii t R. Ave. Aiinlir. Alla aorters iparulloner af). vagns utfö Skogslöparen. Skildring frän amerikanska vestern. AF GABRIEL FERRY. Forts fr. föreg. n:r. C. J. WILSON Grocerier, foder, ved och landlman na produkter. 1109 Re I River tr, Austin, Ttxas. O. J. Clemens, Köttbandel, 1705 östra 6te sal. Austin Texas. FurgktköUoeh korf tlltld p&band. Dessa ord lemnade grefvinnan icke liinsre något tvifvel rörande don Antonios afsigt. llon störtade fram till sin son för att med sin kropp skydda honom, men innan hon hann fram till vaggan, stälde don Antonio sig i vägen för henne och kastade en kall, likgiltig blick på henne. En aldrig anad ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 October 1899

TEXAS POSTEN, AU3T1N, TEXAS, TORSDAGEN OEN 5 OKTOBER 1800. FRÅN ALLflANHETEN. ni ill 1 IV Hösten. Hösten h ir börjat luta Valdhorn I pirk och snSr, Regnet uppft min ruta Tiipto hv ir afton s'ftr, Flyttfogeln ko?an vänder Ilitn frän vär kust wl si- ygg, S iobbama hnc^a länder, fj\ar«n sktuler rygg. Polen på gatan blänker Liksom ett vlnierny, Gummigaloschen stänker Vattnet i himmels sky, Fiöken vid runnsten lättar Kjorteln med elegans, ^Ikarehästen tvättar riaserna med sin svans. Blytungt sig n olnet skockar- Askgrå sijr himmelen.— Stampade ytterrockar Kommit i bruk igen, Herrarne hatten kränga Ner öfver ögonbryn'— Niisvisa vindar vränga Damernas paraplyo. Väck äro himlablossen, Stjärnor och dito sol, Månen, den glade gossen, Pltter på understol. Rymdens kometer flykta, Ej utaf ljus ett S| år— Gas i en fustig lykta. Är hv.ifi man oas består. Natten ur stormig vorden, Dagen e.) väi me har.— Hösten ur här i norden Just. ing"n iretllg karl. Men, som han sig tillåter Friheter lusen sias. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 October 1899

A : --.'Vf r > . ■ • ONi ■ ✓ - • -. ' t 1 -7 «".v v fEXAS POSTEN AUSTIN, TEXAS, TO«SOAOEN DEN 5 OKTOBER 189 TEXASJPOSTEN Nyhet*- och Annonat, Aning för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Pnbltahed ererr week, ln Aostln, Tei**. b* the SwiuiiH Amihioah Poiuhko Oo. F e only iwedUb uaper ln Te*M, ana the e t advertlnlng medium to reach thl cl «* t eltliea . J. M. Ojekhoi.m, —......Ed!tor. M. J. Knapx Manager. Ed. Holmström, Heseagent. Entered at the post office in Austin Texas as second-class mail ra ätter. Prennmeratlous-prls: Ett år, förskoHslfKdnlng, - - 11.00. Ett fir, pä kredit, " ~ •'•®0. Elt hälft &r, förskottsbetalning, — Oo. Ett haifl år, på kre<.llt, - - - - "J5 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra siindah medelst "Po- Stal Note", "Mon y Or&ers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 106—iC8 Ränt Ninth fst. Auntin, Texas. Advertlslng (lateJ. Ot larger advertisements råtes wil...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 October 1899

fBXAS POSTEN. AUSTIN, TbXA3, TOR3DAQBN PBN 9 OKTOBER 1*99. Wm. von ROsENBbttfj, Jr. Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. F. d. häradsdomare 1 Travis härad.) AMERIKANSKA NYHETER. En förtviflad gärning. Chicago den 26 sept. Gustaf Johnson, 58 år gammal och bosatt i 5136 Wentworth ave., tog förli- den torsdag sitt eget lif genom att skjuta sig. Det var i förtviflan öfver ekonomiska svårigheter, förorsakade af lång arbetslöshet, som han kom på själfmordstankar. Han var ogift En farlig sammanstötning. Omaha, Ncbr., den 21 sept. En sammanstötning ägde i lördags e. m. rum emellan en spårva n å Military ave och Nels Larsons åk- don. Hästen föll omkull och slä- pades med ett hälft block. Nels Larson själf tick vrickadt det ena benet och hårda kontusioner ijhuf vild och s1 uldror. Han togs till Clarkson hospital, där han fick läkarevård. Larson bor vid 45 och Burt str. C. W. Beryman, 3510 Nuecea St. Lnn<Umnn kon ooh köp edra vmor, hvar ni kan rhAl a Premiunn Stampa ooh <)ärltrenom ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 October 1899

HMM ''. tji'. ■■■■I TEXAS PU^Ibn, AUSTIN, f£X/\Ä fö*ia.\(ic,i D£<N 5 OKTOBER iof9 C..A. DAHLICH, nöbler. 140! Colorado filtan, Austin, Tex Mattor och matting; godtköp a stolar och sängar. Mattng 12^0. pr yard och upp. Smy. na nigs 50 c., *1 till $1.50. 5VERIQE. Stockholm. IIofmars<alken lieutersvärds och professor A lins af gång ur För- ete kammaren har väck en ogeuien glädje inom det liberala lägret, hvilken dagligen och stundligen ger sig luft i alla möjliga tonarter i venstertidningarnes spalter. —Is'<onsumptionen i Stockholm denna sommar har varit kolossal och större än någon föregående sommar. Under sex veckor den hetaste tiden levererades från samtliga isfirmor dästädes den enorma mängden af öfver 11£ mill. kg. is. Under hela utställnings sommaren såldes öfver 10 mill. kg. is. —Amerikanske ministern Willi- am W. Thomas återkom nyligen från en 13 dagars jagtutflykt till Jämtland å ministerns jagtmarker vid Undersåker. .Jagtens resultat kan betecknas som utomordentligt ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 October 1899

►ilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. V Qrefve Woyna. (Forts. fr. föree:. n:o.) Det är hon själf som på sista tiden vantrifts hos oss. Jag vet dock, att i går afton lät min häftighet bryta ut,så att jag förebrådde henne för det hon för- stört både sin och min lycka. Magistern skall få höra det allt." "Jag vill blifvaså kort som möjligt," fortfor gam- man. "Jag var god vän med Carolinas mor, som dog i mina armar och skänkte mig flickan, som då var fyra år. Ack, hon har varit vår glädje i sexton år, och vi ämnade lemna våra smulor åt henne, när vi en gång falla undan, ty vi hoppades att hon skulle bli hustru till vår ende slitgting, den hederlige asses- sor Carl Stadius, sona höll så mycket af oss; magi- stern skall veta, att Stadius är endast trettio år och redan assessor i hofrätten. De voro redan förlofva- de. Då kom Carolinas olyckliga dag. Jag och hon sutto tillsammans och sydde i förmaket; Stadius satt bredvid öfverlycklig och talade o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 October 1899

MMES&HP* I • &&&$&&% t \ TEXAS eOSTtsn, AUSTIN, ffiXAS töK&OAdti* Oäfs 5 OKTOBER ■«#* stolar pr ya 50 c., Ho och p stil k: gliidj hvilk ger s i von \ denn och g sonir hetat Bamt enor kg- gömt is. am 1 från Jaui vid kan godl enss ej 11 dub bro* '2Gt> lif « hör hvn hva det Bon niir där ist. sta> i ln rad tor me De pn hv Mi hä nit bi St 18 af ås fo vi st j u Bl sl 81 f a t l AUSTIN. Pr ed i an hålled nästa söndag kväll i luterska kyrkan af stud. Hans Johnson. Ny Holland sill har inkommit och finne på lager hos den väl än- da firman O ko. 1'ktkrhon At Co., 701 Östra (ite gatan, Austin, Tex. Skadad under branden. Mr John Peterson var olycklig nog att under den stora branden förliden lördag tratfas i hufvudet af en nedfallande tegelsten, som föror- sakade honom ett smärtsamt sår. IUkc'-erheter i form af kabeljo och St. Louis korf finnes nu på hand till billiga priser hos Gko. Petkkkon & Co., 701 Östra 6te gatan, Austin, Tex. Kvinnoföreningen inom sven...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x