ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 January 1909

KATLINY VDAVKY O Episrda z amerického životu. Napsal Innát Hermann. *) m i * © o o 9 9 ^ Naše Kátla Ale zda-li pak píšu právem: na- še Káila? Mně na ní pranic nezá leželo. Mne nikdy nepochovala, nepolaskala, za ruku nevedla; na mne se nikdy neusmála ani neza- zlobila. Ani jednou mne nepřevi- nula, krupičnou kaší nenakrmila. Neboť já sám tehdá nebyl jsem ještě náš. Nikdo z našich nevě- děl, že taky přijdu a kdy přijdu. Chodil jsem dlouho ještě po hou- bách, když naše Kátla dávno ne- byla naší, kdy vůbec nebyla již na tomto světě starém, ale daleko za mořem ve světě novém. A přec mohu zas právem říci na- še Kátla. Neboť třeba, že jsem ji nepoznal, její jméno ozývalo se mi od útlého dětství, ode chvíle, když jsem poíínal chápati, a nejenom to: také její zjev počal se mi zne- náhla vytvářeli a konečně vystupo- val přede mnou v takové životno sti, že mi připadalo neomylné, že jsem naši Kátlu znal. Žilať v pa- měti celé rodiny po všechna léta, co jsem doma vyrůstal, žila ve vzpomínkách vš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 January 1909

Otec poslal pro Kátlu, kteréjne- bylo nikde vidět. Vzpoměli teprve nyní, že ji neviděli již hodnou chví- li před tím. Za kratičko byla Kátla ve svět- nici. Byla oděna v nejlepší svá- tečné své šaty, peělivě učesána vymydlena. — Otec soudil, že ne. může mít ani potuchy, z jaké pří- činy dnes pan Smith přijel, ale vý- stroj Kátlin jakoby nasvědčoval, že Kátla "ženicha" svého očeká- vala. Vstoupila do světnice za- rdělá, rozpačitě klopíc oči. Na pa- na Smtha se nepodívala. "Kátličko," promluvil kjí otec, "nelekejte se, nestalo se nic zlého. Tuto pan Smith přichází a žádá si vás za ženu. Jsie srozuměna, svo lujete k tomu?" "Svoluji," vydechla Kátla. "Chcete si pana Smiiha vzít?" "Chci." "Tím je věc vyřízena. Ale po- vězte mi, Kátličko, vy nerozumíte panu Smithovi, a on nerozumí za- se vám — kterak se dohodnete?' "My se dohodneme'" řekla Kát. la, opět zraky klopíc. "Nuže, pane Smithe, obrátil se otec k farmáři, "naše Kátlička je srozuměna, přijímá vaši ruku. — Kdy si ji hodláte odvést do...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 January 1909

ío o Zprávy zahraničně. Turecká vláda, jak nyní vychází na jevo, přijala Rakousko Uher- skem nabídnutou sumu 10.800 000 dollarň jakožto náhradu za'anckci Bosny a Hercegoviny. Velkovezír Kiamil paša přijal rakousko-uher- ského vyslance hraběte Pallavici- niho a oznámil úředně toto rozhod- nut! ministerské rad^y. Toto pří- mé dohodnutí mezi oběma vládami urovnává cestu ku chystané konferenci signatárních vlád ber- línské smlouvy. Na konferenci té, jak se ve Vídni soudí, bude schvá- leno každé vyrovnání, s nímž Tu- recko souhlasí- Ruská duma zasedá od konce října. Chtěla by především rozře- šili otázku agrární, otázku bídy venkova. Na bohaté, úrodné, má- lo zalidněné Rusi zuř! rok co rok hlad. Vedle nevzdělanosti příčina leží v tom, že selský lid nemá pů- dy, co zatím v rukách šlechty, du- chovenstva a jiných, jsou ohromné spousty země, kterou majitelé ani nepostačí obdělat. Mnozí poslanci ukazují, že je třeba "yvlastnit pů- du šlechty a boháčů, a rozprodat ji neb pronajmout lidu, sedl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 January 1909

i "Trn itu ÉHi~nh DR. " ICHTERS ^Pojistíte se proti bolestem a ztrátž Sašu, jest- liže použijete při rheumatlsri)u, neuralgii, glcl)tu, vymknuti, pohmoiděrjf, tuhosti svalů, nastuzeijf, atd. Dra. Richter-a PAIN-EXPELLER Má léčivý a utišující vliv na bolavé Části těla, jestliže ho večer řádně na bolavé místo vetřete. Ve všech lékárnách. 25 a 50 centů. Dejte pozor na kotvovou ochrannou známi r. AD. RICHTER ©. CO.. 215 Pearl St., New York. Okresní zprávy. % % % Ve středu minulý týden kolem půlnoci, když nákladní vlak jedou- cí od Houstonu blížil se k Rock Island, čtrnáct kar sjelo s kolejí a převrátilo se, následkem čehož zdr- žely se osobní vlaky jak noční tak denní až do 5. hod. ve čtvrtek od- poledne. K úrazu nepřišel nikdo. Vilém Hájek z Novo hradu od- jel do Waco, kdež hodlá navštčvo- vati koliej. Maškarní ples bude se odbývati v síni p. J. A. Kutačena Worthing ve středa 3. února. Mnoho cen- ných prémií bude maskám rozdáno. Naši pěstitelé zeleniny stěžují si letos na neobyčejné mn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 February 1909

VOL. XVIII. ' HAI.IJTTsyn.I.E, TEXAS, 1HCRSDAY, FEBBtABY U, 1009. 'i 1 'I i 1 OBZOR 5iO. 23. ROČNÍK XVIII. HALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK II. ÚNORA 1009. EiUnrd ■ccond-claw m.tur Novmbcr 1 . IK , l Ihe poil „ffiro .1 n llm..lll>, Tnu. unéer iKortof M.rch S. I«7 . ČÍSLO 22. I úřadoniy tajenmita Hlavni ffácln. Výkflz |M iiřz záložního a úmrtního fondu zúročených priNtí-wluictvfni II* ftódu. Ptityems Řád 1907 Říjen 14. 44- V 15- 55- " 17. 18 " 19. 4- " 21. 62. Listp. 15. 59- " 16. 45- " 19. 5'- Pros. 3. 10. " 16. 4- " 17. 71- " 17- 34 1908 Led. 14. 18 17. 51. Únor 21. 67. Září 21. 65. " 24. 39- Října 3. 53- " 12. 68 " 17. 59-- " 19. 18 " 19. 67. " 20. 75 •1 " 21. 60. 27. 32- čís. zaslal .... $ 240.00 I7I-IS ...... 56.00 71.55 76-15 94'®5 44400 277-55 10.^ 1061.25 316.70 .... 40.20 114.84 .... 11.16 .... 183.05 .... 147.20 I56-57 .... 516.25 53 180.00 .... 400.00 .... 105.15 .... 197.16 .... 211.95 .... 86.15 .... 90.00 ... 539.09 Úroky z not br. Grosmana List, 2. 18 II 11. 10 11 16...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 February 1909

OBZOR.! íanopls hospodářský, poučuj u zabavuý. | Orgán S. 1'. 4. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu: "OBZOR," Hallettsvlllf, Tcias. Vedeni protokolu ve svhůzl. Protokoly mají význam a úíel 'dvojí: Jsou předně knihami ob- jchodnínii, z nichž má vyzirati ce- lý přehled hospodářského řízení | spolku, či správa záležitostí domá- jcícli. Za druhé jsou, či vlastně | mají býti dějinami spolků a proto i kolní tajemník jest vedle knihve- A tiťueral Farm and 1'ainilv Menspuper. Organ uf 1 tle S. ť. J. «. T. doucího také a hlavně dějepiscem ! ua příklad: mi, neb po straní, na čistém o- kraji. Někteří nad jiné pečlivější, pod. trhují pěkně nápisy (učívajíce pra- vídka). Přehlednějším ještě a zapstě i pro tajemníky snazším bylo by uží- vání číslic místo nápisů, takto: Jednací řád se napíše na jeden list protokolu a ilánky jeho se očíslují; Publishcd Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription, $1.00 per ycar. Advertising rates on application. Každý řá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 February 1909

RYBNIKÁŘ. DSJepisná povídka <xl Aloisů Dostálu. I. Sotva se pan Vilém Rožmberk z Krumlova do Třeboně dostavil, už stí přihlašovali ti, kteří toužili po slyšení u předního pána v Čechách. Na Rožmberka se dotazoval regent (řiditel) Jakub Krčin, který spra- voval rozsáhlé statky pětilisté růže a dva cizinci, kteří sem přijeli z Prahy. Ti se byli usadili v městě na hospodě a čekali dosti netrpěli- vě, až Rožmberk přijede. Byli div ně nastrojeni, nosili dlouhý, řasna- tý šat pestrobarevný, který jim i ruce zahaloval, na hlavách měli svinuté šátky, na nohou opánky a všechny svoje věci stápěli v hlubo- kých kapsách. Mezi sebou mluvili, že jim nikdo v městě nerozuměl, češtinu jenom tvrdě lámali. Vzbudili obdiv zje vem svým a každý hádal, že jistě jsou odněkud z východních krajin. I žlutá pleť obličeje tomu nasvěd- čovala. Vilém z Rožmberka přijal cizin- ce před Krčínem, který netrpělivě přecházel komnatou. "Čeho si přujete ode mne?" tá- zal se rytíř. Oba příchozí se hluboce klaněli, než ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 February 1909

Okresní zprávy. Jak se podobá, Hallettsville pu- stí se tentokéáte opravdu do stave, n! důkladné zdéné školy. Minu- lou středu školní důvčmíci a mést- ská rada odbývali společnou pora dUf-jaké kroky učiniti, aby se se stavbou počíti mohlo. V jednom se dosud oba sbory nedohodly, na kterou stranu má škola státi před- kem. Městská rada chce, aby předek školy čelil k severu, 'kdežto důvěrníci by ji rádi měli obráce- nou k východu. Ale jak se podo bá, vůle městské rady rozhodne. John Smířák, jenž farmaří při Williamsburgu, byl předminulé soboty nebezpečně pobodán astlu- čen na domácí taneční zábavě u K. Mizery. Bodnut byl nožem do zad zrovna nad ledviny. Úřady věc vyšetřují, ale jak se zdá bez úspěchu, poněvadž účastníci rva- čky v. obou stran nechtějí pro sou- kromé příčiny s pravdou ven. Smi- řák sc pozdravuje. Pravým dobrodincem chudého a nemocného lidu jest Sv. Nikodé- ma Odváděči Chill Tonic, který lét!'zimnici, chřipku a nachlazení v jednom dni. Cena 25 ctů. V okresu Lavaca zaplati...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 February 1909

VOL. XV1I1. HALLETTSTIIAE, TEXAS, THCBSDAY, FF.BRCARY 18, 1001) NO. 28. ROČNÍK XVIII. HALLETSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 18. ÚNORA 1909. Knlertd « .Cfond-fl... m.llcr N.v l«r 19.19W, .1 Uk po.) offlo ,t H.ll.tl.vlllt, T«x.., undpr the m l nf Murch 3,187 . ČÍSLO 23. Ochroma zadních nohou prasat. Jednou z obyčejných nemoci, jež u dobytka vepřového se vyskytuji, mnoho nesnází a velkých ztrát v zápětí mají, jest ochroma, mrtvice zadních nohou a to jak již u do. spělých tak i mladých. Zvíře ne mocí touto stížené jeví z prvu vel- kou ochablost při chůzi, chodí po špičkách paznehtň, až za několik dnů nastane ochroma úplná. Zví- ře při tom jeví známky bolesti nepokoje, hned lehá na zem a za chvíli opět vyskočí, potácí se a běhá do kola, zhusta také dosta- vuje se i kolika. V některých pří- padech patrny jsou i bolesti rheu- matické. Toto jsou příznaky po- čátku choroby. V dalším vývinu nemoci zadní nohy více a více sláb- nou, zvíře při chůzi klesá na ko- tníky, až posléze nohy za sebou táhne. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 February 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. 1 - 11 Smetana, 14. února. — Měl j«em aapsaný dopis do Obzoru, jenž se rozplýval chválou členů našeho řádu Bedřich Smetana, jak jsme itřidmí a spořádaní, jak v životě Spolkovém tak i veřejném. Avšak po přečtení dopisu br. J. F. Záka, přišel jsem k náhledu, že jsem se mýlil, neb on má mnohem lepší příležitost poznat jak bratry tak i občany vůbec. Tak dopisku, nic plátno musíš do kamen, a napíši něco o té nemocenské podpoře. Jistý bratr se táže je-li nemocen- ská podpora zlá stránka naší Jed- noty. Já myslím, že je, ale to pro- to, že bychom rádi podporu brali, platit n* ni nechceme, aby nás vy- držovala řádová pokladna. Neby- la by, kdyby byl zřízen v celé Jed- notě nemocenský fond, a každý, kdotby chtěl z něho podporu dostat, nechť na ni platí. Tím by se předešlo všelikým posudkům: "Jo, co ten potřebuje podporu — má tolik "lantu". Nu, co pak on za to může, že jeho soused si ne- může k ničemu pomoct, ač začali zároveň, s holýma rukama? Jak jsem předešle psal,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 February 1909

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. Smithvitle, 13. února. — Chci Vám, milí bratři a sestry, také pár řádkň napsat. O počasí nemám co psát, neb to jest všude stejné, začni) ale o záležitostech spolko- vých. Nezdá se Vám, že jaksi s našim řádem pokulháváme za dru- hými? A povím Vám proč: není tó nic jiného, nežli že nám chybí sífl, neboť ta nám všude a ve všem schází. Milí bratři a sestry, mám za to, že kdybychom měli síň, že bychom se v plném počtu schází- vali, neboť bychom si mohli i za- spívat a různé věci o rolničení pro- bírat a mladší bratři by se mohli též všelikým deklamánkám nau- čiti. Pak by každý bratr,vzal se sebou svoji polovičku a radost by byla hotová, neboť by nám po- máhaly ve zpěvu se cvičit, víte předce, že to jde jak by na varha- nech hrál, když spívá'oboje po- hlaví. Tedy nic nedbejte moji milí na to, že píši jako bych měl nevím co, jsem snad ten nejchudší, ale pro dobrou stránku jsem vždy nakloněn. Vždyť nemusíme nád- hernou sin stavět, stavme jen ta- kovou, abychom se mo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 February 1909

OBZOR. Časopis hospodářský, poiiíný a zabavný. Orgán H. T. 4. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00■ Adreso: "OBZOR," Ifnllettsvillc, Texas. A (ícuernl Farm and Kamily Nnvspapor. Organ of tlie S. P. J. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscriptioo, $1.00 per ycar. Advcrtising rates on application. Připomeňme svým přátelům, známým a spoluděiníkům: že oheň může, ale smrt musí se dostaviti a zdali nejsou pojištění na život, na- bídněte jim pojištění u S. P. J.S.T. Na cti utrhaě a pomluvač jest zlodějem daleko horším nad onoho, který krade peníze a podobné vě- ci. Uštěpačný jazyk béřečesta dobré jméno, které nedá se lehce nahraditi. Člověk pomluvač, na cti utrhač nemá srdc? dobrého, který se neustále hledí pásti na chybách svého bližního. jak mnoho lidí nedá se pojistiti u bratrských jednot, protože se do mnívají, že jsou zdraví a že ještě neumrou? Jak mnoho jest lidí, kteří jsou jen u jedné jednoty poji štění? Jak mnoho sirotků a vdov opl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 February 1909

RYBNÍKÁŘ. Dějepisná povídka od Aloisn Dostálu. Dokončení. Nyní však se poněkud usadili a Krčin měl tu zásluhu, že je zkrotil. V panských pekárnách se pekl chléb a cizím pracovníkem rozdá val, mzda se vyplácela každý den, neboť lidé ti žili, jak se říká, z ru- ky do úst. Krčin měl sice poryb né, ale nejvíce sám dohlížel a při práci zavedl jistý pořádek, jemuž se musil každý podrobiti, chtěl li míti tady výdělek. Sám regent, nežli se dali do práce na bažinách, první poklekl a prosil Boha za zdar díla. Tak se dálo potom den- ně a lid se modlil v těch místech, kde nyní hráz stojí. Trvalo dlouho, než se všichni podvolili a noví dělníci se až po- zastavovali nad pořádkem, který byl zaveden mezi tou cháskou po- tulných lidí, mezi rybníkáři, jak se tehdy s příhanou nazývali všichni lidé špatné pověsti. Krčin pomalu odstraňoval hádky a jiné zlozvyky mezi lidem, navá- děl je k šetrnosti, pracovitosti, řád nému životu a podařilo se mu od- straniti mnohý zlozvyk a zlořád. Ku pomoci mu byl starý...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 February 1909

0* - napuštěn a hráz vyzkoušena. To ! za výdělkem, jiní měli ještě někte- se stalo právě nyní. Staletí potr-! ré rybníky opravovat!. vá, co jsi dal ve prospěch zdejší krajiny vybudovali. Nyní ěekáme, že se dostavíš, až budeme nasazo- vati ryby a sázeti na hrázi duby. Všechno je připraveno. Rožmberk měl radost a hned ho mrzutost opustila. Ptal se na to a ono a posléze tázal se na onu zmínku o skoupáni jeho hostů. Krčin vypravoval příhodu onu, naznačil otevřeně, jaký měli uměl- ci úmysl, jak ho naz vali a co s jim na konec stalo. "Dělníci je chtěli skoupati pro urážky, zabránil jsem tomu, ale trestu přece neušli." Pan Vilém se srdečně zasmál. "Proto vyžadovati peníze píe- dem. Že prý měšce ztratili. To se asi stalo při té koupeli." "Kéž se lepši zlato vyváží z ryb- níka", řekl Krčin, "zlato jako vý- těžek z práce a rozumného hospo- dářství! Ale zlato z podvodu a kla- mu ať zůstane na dně." Rožmberk udiveně popatřil na regenta. Jindy by mu té smělé ře- či neodpustil. Teď však byl po- n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 February 1909

Zneuznáni geniové. i I I i Andersen vypravuje o jedné ze 'svých zajímavých a duchaplných bájtk o "trnité cestě slávy", kte- rou za všechdob kráčeli hrdinové ducha a výzkumft a která je dříve nebo později měla dovésti ke cti a Zajímaví' závody. B9 V New Yorku chystají se k osla- vě 3ooletého výročí objevení tam- ního hudsonského veletoku anglic- kým cestovatelem Henry Hudso- nem, jakož i iooletého výročí prv- ní plavby s Fultonovou parolodí z Albany do New Yorku. Na den i. slávě. Ve svém poutavém díle října je stanovena velkolepá lodní "o záhadách duševního života" paráda na řece Hudson a mimo to připomíná Kamil Flammarion mu- bezpochyby dojde k uspořádání zá- čednictví oněch velikánů, kteří z vodů řiditelných vzducholodí, ja- počátku byli vystaveni posměchu j kož i létadel vzduchu těžších nad nevěřících, nebo příliš chytrých j tímto veletokem. Časopis "World" součastnlků. Řiditel pařížské v New Yorku nabídl již cenu v hvězdárny,, jímž Flammarion jest, ve své knize jeví se býti přívr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 February 1909

8 Okresní zprávy. Providence Colony na Golden Rod se silně zmáhá. Osadníci le severních státt), pak /. Louisiany a Californie stále pozeiqky zakupuji a zakládají domoviny. Činí se při- praly kú zřízeni nakládárny na okurky a rajská jablíčka, již tito osadníci hodlají ve velkém pěstova- ti. Budova, v níž povede se smí- šený obchod, bude za krátko posta- vena. Na zkušební íarmé, kterou tato kolonie zřídila, Činí se pokusy zeleninou a ovocnými stromy, aby se zjistilo, co nejlépe v téchto mí- stech bude se dařiti. Padesát ak- rů připraveno pro brambory, které jakož i ostatní zelenina, budou po- slány do Kansas City. kde již od- byt na vš je zajištěn. Provident Land Co. z Kansas City, jež po- zemky na Golden Rod zakoupila, rozprodává je osadníkům v kusech od 5 do 20 akrů i více. Celkem společnost zakoupila 30.000 akrů a o druhých 50.000 se vyjednává. Poptávka po malých farmách jest tak veliká, že společnost nestačí pozemek rozměřovati. Jistý zá- stupce z Německa koupil 800 akrů a vrátil ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 February 1909

VOL. XV1I1. HAIAETTSVILIE, TEXAS, THUR8BAY, FERRCARY 25, 1#09. SO 24. OBZOR. J ROČNÍK XVI11. HAIXETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 2S. ÚNORA 1909. ČÍSLO 24. Enterrd au wcond-claM mattor Novmber 19,IM8, at th« post ofRce at Kaliettarillt!. Teiaa, under th« set ef March 9,1879. Ošetřováni kmene ovocného stromu. Kmenu ovocného stromu nebý- jj vá u pěstitelů ovocného stromoví přihlíženo tak, jak vyžudují toho fysiologická podmínky jeho, a ani, jak vyžaduje ochrana itho před škůdci a různými nemocemi. Kmen je právě tak důležitou částí stromu jako kořen nebo list na přiklad. A právě tak hleděti musíme, aby- chom všechny podmínky zdravého vývoje kmene dbali, jako dbáme, aby kořen, větve, list a květy ne- měly nedostatků pro svůj vývoj. Kmen, jako list a jako veškeré zelené íásti stromové, súčastněn je na vývinu stromu. Zelenou ko- rou přijímá jako list vzdušný ky sličník uhličitý, který činností assi- milační (spodobňovací) za osta. tních příznivých okolností a nu tných podmínek mění za přitom n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 February 1909

OBZOR. Í#K#I>I* houpodáfaliý, poučný a jabarný. Orgán 8. I'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. ,\<lrcsa: "OBZOB," Hallettuyllle, Teian. A (lencral Farmami Kamily Newspaper. Organ of thc S. 1*. 4. 8. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subséription, $1.00 per ycar. Advortising rates on application. Vyhlídky pro bratrské podporu, jící společnosti jsou ve mnoha o- hledech lepSí a uspokojivější, než- li kdykoli přsd tím. Je sice prav- da, že na jich cestě ještě na ně čí- hají nebezpečí a nástrahy, ale bdě- lost a patřičná snaha přemohou každou překážku a nesnáz a bratr, sliý systém zdokonalí. - Během do by dojdou bratrské zásady a účely lepšího porozumění a bude proto práce jejich lehčí.- - Zaopatřen! rodiny a povzneseni rodinného života jsou konečnými cíly všeho průmyslu a obchodu a základním tfinem bratrské součin- nóstťje látka k rodině. Pojištění U'bratrsk«h& spolku zmírnilo hrů- zy smrti, podporovalo vdovy, vy- chovávalo s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 February 1909

TREFILA K08ANÍKÁ1ES; Ostříž nemohl by zpftsobitl větší poprask mezi drůbeži, než, způso: bilo objevení se pana Jíšy na náro- ží náměstí mezi pány besedujícími dle starého zvyku před lékárnou. Vyhřívali se. už půlhodiny v po- sledních páprscích zapadajícího slunce, hovořili o všem ipožjiétaa byli by tu stáli snad až do soumra- ku kdjby nebyl zjevil se na obzoru ten hrozný muž . . . |ak ho shlédli, trhli sebou a všichni se rozprchli v jinou stranu světa. Lékárník měl honem doma něco na práci, noi-ářlněl ná-pilno, jako by byl zavolán '.k sepsání te- stamentu, doktor mušil zase k pa- cientu, učitel mil konferenci - slo- vem každý najednoii měl plúé ruce práce. V duchu álé"pořozuměli si dobře: hleděli se ďostďti z důstřelu nebezpečného toho člověka. Kdo byl .ten pan Jíša? Před čtrnácti duý nemělo klidné městečko dosud té clir'jej poznat. Přijel nočním vlakem, dal se dó- vézti z nádraží kflčárem do nejlep- šlho hotelu, kde napsal-se do knihy jako "vrchní inspektor". -Hoteliér byl radostí ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 February 1909

Okresní zprávy. Příští rok bude sbírán census o- byvatelů Soustátí a práce ta bude vyžadovati na tisíce zápisníků. Ti- to vydali obyčej už ustanovení na doporučení politických bossů a to se rozumí, že tito odporučili své nohsledy. Tím se stávalo, že zá- pis obyvatelů byl skoro všude chybný, místy obyvatelé nebyli za- psáni. President Koosevělt se vy- slovil, že zamítne zákon, který ne nařídí, aby,zápisnici byli podrobe- ni zkoužce uež budou přijati. Ty to dni přijal kongres předlohu, kte- rá ponežhává ustanovení zápisníků starým způsobem. Roosevelt ale předlohu vrátil, aby byla opravena, aby zápisnici se podrobili zkoušce. Mirný kašel, zanedbaný, vede k souchotinám. Sv. Nikodéma Bal- sarnia léčí každý druh kašle a ú činkuje hojivě na celé dýchací ústrojí. V Moultonu staví se pilně od posledního požáru. Hostinský Da- říltk již je odstěhován v nové, ple- chem pobité budově a pro hostin $kího Schmidta staví se cihelná budova. O postavení důkladné vodní nádržky a řádném rozvedení vody s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x