ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 March 1908

23:je årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 2b Mars 1908. VESTKU3TEN — IJheral l'oliUsk Veckotidning för svenskarue 2i st'llahafskusteti. l'tgifves hvarje tovwlug. Vustkustbn iif spridd ntmed hela StillaHafskusten och utgör derföl ett priiktijfl annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tuui; bland läfnilujj 100. pr rad. prttnomicrationr; *»1S ?..- <fO Agenter erhAUn liberal kommission. Allt som rör redaktion sftv&l som expedition adresseras: "Vestkusthn*- .- ' Helt Ar $2.001 Fjerdedels :'ir Halft ar 1.23 I J'.tt år till Sverige. ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 SflARÖN STRISBT, San* Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne pd Stillahafskusten. VESTKUSTEN. — The West (Mast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vest kusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. lib...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 March 1908

i Amerika % Två år gamla vinstockar,- '- nertyngda af drufvor. The Turlock Irrigation District \ \ CENTRAL CALIFORNIA LAND AGENCY har på mindre än fyra års tid beredt hem för öfver 2,000 lyckliga familjer åbld lldäi detta distrikt. Vi önska göra eder uppmärksamma på, att bland alla dessa är INGEN ENDA MISSBELÅTEN. " • Här är det utmärktaste tillfälle i staten California for "hemsökare"- . Billigt land, fri vattenrätt och mer än tillräckligt vatten, kostande endast 60 cents pr acre för hela året< ' • Här är det utmärktaste tillfälle i staten California for hemsökare. Billigt land, fri vattenrätt och mer än tillräckligt vatten, kostande endast 60 cents pr = =- ' . LAND FRAN *50 PR ACRE - TDet utmärktaste klimat, utmärkta kommunikationer, kyrkor, skolor, högskola. Hvarje affärsbranch representerad. Två banker m. m. t STADEN TURLOCK STADEN TURLOCK är i dag en af d^ mest framåtskridande städer i staten. Vi känna icke till någon panik här. Utdelningen vid postkontoret för f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 March 1908

Kalmar Hotell Anderson & Johnson, Egare. Präktiga rum. VINER, LIKÖRES, CIGARRER. Svenska Likörer af alla si'ig. 563-565 6th St., S. F., nära Branuan Svensk Restaurant. Dolores Bakery and Ltuneh f^oorn 16th Street, nära Dolores, San Fran. (Dolores Market.) Första klassens matlagning. Mes. L. White. North Star Bottling Works 3336 2Gth Street, Telefon Market 953. Agenter för (1st berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. »CARLSON & ANDERSON. EGARE A. HöLTEftä & CO., civil OCH militär SKRÄDDARE 1176 O'Farrell .Street, S. K. i Reparcrinj MAr förblifven I LAG, hvarest hyrda män behandla patienterISTER för män ^om annonsera här i ainten orsak hvarför Ni skiilie lida i tysthst från nVi Carantepa Bot af Könssvao förvissade om att na sjukdomens rot och utdrifva hvarje spar af sjukdomen. ografier af personer som icke stå i um" der svaga personer göras kggpgvttskrämda eller VLSELEDAS taga en behandling som kanske är onödig. Vi utföra endast LAGLIG OCH ÄRLIG...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 March 1908

Kutered at the San Fraucisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifva» Hvarja Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prknumkrationspris: Ett år $2.oo Ett halft år - 1.25 Ett kvarts år 60 Ett år till Sverige 2.55 HUE*. OIiSSON, Utgifvare. Vestkustens telefon: Market 4851. Vid den uppvaktning, som riksdagens bada kamrar nyligen gjorde konung Gustaf V, yttrade konungen bl. a.: "J:'g taekai eder på det hjertligaste fur edra vanliga ord. Tunga oeh allvarliga voro de dagar, hvarmed d "t förra året slutade, då min gamle fader föl a- "- .- 'tid slöt sina ögon. Det stora, oeh allmänna deltagandet från olika samhällsklasser har djupt rört mig och de mina och varit oss en tröst i vår stoia sorg. 1 kunnen väl fatta med hvilka vemodsfulla känslor jag tagit arfvet efter min fader, ocb djupt känner jag det tunga ansvar, som nu blifvit lagt på mina s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 March 1908

I FÖRENING MED Piedmont Baths Saltvattens såväl simbad som karbad samt Turkiska Bad. 34th St., nära Broadway, Oakland. AL. JOHNSON, Egare. (Förut i no. 415 Slitter St! S. F.) N. H. Chamberlain Kirurg. ilNION SAVINGS BANK BUILDING Oakland, California. Prof. A. J. Ncwstrom Lärare i ViolinspelningORKKSTI'iR och SÅNGLKDARK.. vxpert rianosteimmare. Repamrtiöner ltt- [ föras oeli värdefulla nul lemuas vid köp i if pianon. 1343 S. Alvarado St.. LOS ANGELES. CAL. Nedslagna Bsljettpriser TIL1< OCH 1'RÄN" Europa och Östern 27 So. First St., San Jose, Cal. Santa Clara Wane Depot UAIiniOI. & CAPPA, »C It are. • Viner och Likörer i parti och minut. 1'aniiljeleverans en specialitet. 100 East Sail Fernando St., Jan Jose. Telefon Wain 301; . ~7OÖNSON & TEMPLE REAL ESTATE INVESTMENTS 45 West Santa Clara St. SAN JOSE, CAL. SFIÄRTFRI TANDBEH ANDUNG. Undvik Spara plåga pengar Guldkronor .- •- Bridgework Tandrad :$5 Guldfyllningar frän #1, platinafyllning $1. Smärt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 March 1908

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den 2- Huset med de tusen ljusen. ROMAN af ^JI a MEREDITH NICHOLSON. fForts. fr. föres. n^JI aMin farfar talade om mitt kvarstaniiandé med en -Värme, som gjorde mitt hjterta godt.; men hela trakten hade blifvit mig outhärdlig. Jag hade ännu ej nämnt. Marian Devereux' namn, jäg hade inte talat om min Jul utflykt till Cincinnati; det förhftilandet, att min utflykt skulle ha gjort mig arflös, saknade nu all betydelse, och jag sparade mitt förtroende tills vi skulle bli allena med hvarandra» Vid lunchen, som uppskjutits ett godt. stycke in på. eftermiddagen, »serverade Bates champagne oeh vi tre, 6om varit med om bataljen och ännu kände oss en smula medtagna deraf, drucko på stäende fot en skål för John Marshall Glénara. — Tack, mina vänner, sade min farfar och steg upp äfven han, och våra ögon hvilade pä honom med verklig tillgifvenhet. Jag är en gammal löjlig gubbe, som så långt jag minnes • tillbaka varit van att fplja mina infall. Denna byggnad är ett af dem...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 March 1908

KVALITET Kvalitet är det som gäller i marknaden, vare sig det är fråga om frukt eller något annat. Äpplen och päron vuxna i Rogue Riverdalen, Vestra Oregon, stå oöfverträffande i kvalitet. I ett tal hMlet al tnr E. H. Shepard, manager för Apple Growers' Unions, vid Rogue Rivér Fruit-Growers' Unions årsmöte sistlidne september, yttra/le hr Shepard bland annat: "För att visa eder hvad vi uträttat såsom fruktodlare förening behofver jag blott nämna följande fakta: Ar 1993 sålde äpple-odlare enskildt sina Spitzenberg-äppleu för {2.00 lådan; år 1904 for $2.10 lådan; år 1905 för $2.60 lådan; år 1906 för I3.J0 lådan och i år ha de erhållit #3.27 lådan. Detta ådagalägger tydligt att det lönar sig för oss att tillhöra en fruktodlareförening.- " Hyad andra kunna, kunna äfven Ti. Vill ni, som läser detta, vara med oss, hjälpa oss bära omkostnaderna nu och dela förtjänsten med oss sedan ? Dröj icke: tag tillfället i akt nu medan ni kan köpa dem ovanligt billigt: Insänd eder anmälan genast för s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 March 1908

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 26 mats ISOS. ■HHMMUM a . . PA STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt påJSveriges Riksbank till Jalla stäcter i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"- „ från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott,'$2,530,000 Inbetalt Kapital • - $825,000 Svenskajpengar; till'salu. Svenska talas "- och skrifves. UCORGE M. RIIDERtX'K, Bitr. Kassör. 4 Procent. — Metropolis— TRUST & SAVINGS BAf^K 1237 Van jvless Ave., San Francisco. TelefonjFranklin|6S7. r SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSFONDS BANK [och SVENSKA SaNGARFÖRBUNDETS HENRY JOHNSON £ SON IMPORTERARE AF SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER llAlla K<itln matvaror. 12 JWAt^SHALiLi SQUARE, Midtemot 8th och Market Sts. Fi * ^HQR, (Förut i 110. 1045. Howard St. mellan 6th och 7th)* THE JOHNSON FOTO STUDIO (förut i 110. lo}4 6th St.) är nu öppnad i sin nya lokal i Arcade Bldg., 1228 Fillmore St.. nära Turk, h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 April 1908

Ny Svensk Konsul. Den omsider kaste kapten blifvit Den omsider kaste kapten blifvit segslitna konsnlatfrågan är ifgjord. En af vår stads riaffärsmän, skeppredaren Wm. Matson, har nemligen utnämnd till svensk konsul för Stillahafskustens stater. Kapten .Matson, som är född i Lysekil, kom i unga år till Amerika och slog sig ner i San Francisco, der han ögnade sig åt sjömansyrket. Genom affärsduglighet oeh energi har han arbetat sig upp till den framstående plats han 1111 innehar som president oeh hufvuddelegare i Matson Navigation Co., med kontor i no. 268 Market st. Hans anseeende inom affärsverlden är stort och firman drifver stor skeppsfart här på kusten. Konsul Matson erhöll sind första lärospån i den ansedda finansfamiljen Sprockets tjenst och är en "self made" man, enkel och rättfram. Han hade just anländt från en resa till östra staterna då vi i tisdags sökte intervjua honom och han bad oss ursäkta, att han icke kunde på rak arm säga något rörande konsulatet eller dithörande af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 April 1908

TURLOCK, CALIFORNIA. CENTRAL CALIFORNIA LAND AGENCY, eiier C. Ö. Carlson, 2150 Market St^ San Francisco (nära Svenska Hallbyggnaden), hvars kontor är öppet till 8 e. m. j; t Gör det nu ocli ni érliuller genast alla underrättelser. DET ÄR INGA PENGAR I ATT VÄNTA. — Sverige-nytt. ytt. f -4 ♦ STOCKHOLM. För ny rörlig mate . riel vid statsbanorna har riksdagen i ilnvisat för nästa iir O.öoO.OOO kr. 1 Ett statslotteri.- " lir Bergendahl in. fl. ha i första kamaren väckt motion om inrättandet af ett under statens vård stående penninglotteri. Prygelmotionen tillstyrkt. Lagutskottet har med anledning af hr .fcspei'ssoiN nt. fl :s motion tillstyrkt riksdagen att begära en utredning om prygelstraffets införande för vissa slags brott. Trollhätteverkens utvidgning. Båda kamrarna ha bifallit k. m:ts framställning om ett anslag af 1,000,000 kr. till ledningar att distributera elektrisk energi från kraftstationen vid Trollhättan. Stockholm folkmängd. Hufvudstadens folkmängd uppgick vid årsskiftet ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 April 1908

NOEGE. Utvandringen från Xorge under år 11107 steg till 22,142 personer och visar någon liten ökning mot' året förut. Nordpolsfararen Svedrup på Cuba. Nordpolsfararén Svedrup har anlagt stora bomullsplantringar på Cuba der han utpiantei;adt 70,000 buskar. Företaget åses vara banbrytande och af stor betydelse. Barratt till Indien. Den bekante t lingotnälsi alaren pastor Barrat t kom- j mer att inom dci) närmaste framtiden förlägga sin verksamhet till Indien. . BAKMARK. Rationellt jorbruk på Maud. Ett resultat af den danske konungens oeh de danska riksdagsmännens Islandsresa har blifvit, att ett konsortium inköpt en af 'Islands största gårdar på sydlandet $>r att der uppsätta en mönstergård oeh lära isländarne rationellt jordbruk med mcjerisköfsel och fårafvel. Hvem är Holger Drachmanns onka? En originell pcnsionshistona loreligger i Danmark, i det att finansutskottet på ceklesiastikeministcrns förslag tillstyrker en pension på 1,000 kr. årligen till Holger Drachluanns ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 April 1908

WOLLF DRUG CO. LOUIS DOERR, Egare- 94 So. First Sheet, San Jose Ett apotek, der registrerade, kompetenta män med stor erfarenhet betjena allmänheten och der endast äkta varor tillhandahållas. Agentur för Salubriu. Albert Glans, svenskt biträde. ÖNSKAS. The Elite Cigar Store En svensk flieka önskas som kompanjon, att öppna en restaurant. Ej fAlf Turnross, Egare Alla slags Cigarrer, Tobak, Cigaretter, och Svenskt snus. öfver 30 år. Svar till Sharon st., S. F. 'Karl E.- "- , 30 ATT HYRA. 43S Duboce Ave., Ett ljust och soligt mm, passande i för en eller två ungherrar, att hyra. j 266 Dolores st. Vid början af Fillmore St. Tel. Park 2831 KEISER & KOCH Sadelmakeri Vagnar & Buggies Reparationer, Utstyrslar och Målning. 132-134-136 W. anta Clara Street. Sail Jose. v. KOCH J. Efterföljare till San Jose Cal. Telefon Red 5611. MANGRVM & OTTER CO. 81 '83-85 E. Santa Clara St. 2nd & San Fernando Sts. Recognized by "business men as the leading schoo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 April 1908

The Bank of San Jose GRUflDflO IOOO Äldsla Baakeii i Countict. Kapital och öfverskott 5500,000. Iusättumgai mottagas »ii ,o;n helst och in'rts e betalas från insattnirigsdagéu. Vexlai"säljas direkt p4.de;stone staderna 1 Sverige, Norge, Danmark och Finland,:betalbara i kronor. Stillahaf skutten. i t JPendleton. Or#S. Srära regnstor.a eg.t nu»- , i bergstrakterna- " kring 'emileton som orsakat öfversväiiminh Penaiecon som orsakat ofversViiinnin- •' oeli vas samt åstadkommit betvdande t agru b b u inga r. Umatillaflodén steg 10 fot öfver sitt normala vattenftånd. sällskap finska revolutionärer. En fifthprotest häremot har afgetts af de le- A. 1(lande i den förening, ifrågavarande ; Guspersoner tillhöra. Gärningsmännen >011förklaras kalla sig socialister, men ™ äro i sjelfva verket endast personer. , J ' liatvsom äro för lata att arbeta, heter det i geri all nortriit- * 1,1 De geleprotesten. Anledningen tet nedrefs var att Koosevelts bild skulle vara cn föroliiinpniiitr ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 April 1908

G. VESTKUSTEN. Torsdagen den 2 April 1908. << SALUBRIN O M. NEWMAN & CO. VlJillANOI.ARE i parti oelt mimil. 24th St., mellan Howard & Folsoiu Sts., San Francisco. (Förut i no. 254-256 3rd St.) Alla slags importerade svenska, norska ocli danska likörer C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR och RÄKOR. CIA ST., mellan iQth och 20th. San Francisco Haight St. Floral Co. gX. Peterson, Egare och Trädgårdsväxter, Blomsterprydnader, Buketter 324 Fillmore Street, nära Haight St., San Francisco, JSL kelsons Speeefihandel r och Likörer. Gods levereras öfverallt i staden upeh St., hörn. af 15th, S. F. Tel. Market 922. PETERSEN S HANSEN [Mission Market] San Francisco. th St., nära Mission, grönsaker, fisk och alla slags fjäderfä. Hotell, restauranter r förses och snabb leveran?; utlofvas. Telefon Mafket 3767. B. BLAIERT, Fotojjraf. ring enligt en ny elektrisk process. Nattetid genom öflse. ra affärer me...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 April 1908

Ca ni eg tes PORTER Tillverkad oeli buteljerad i Uoteborg, Sverige. Denna rena ocli närande maltdryck Inir byar ocli en användj som känner sig matt och svas;. 1 >eM förmåga att återuppbygga étt nedbrutet hröppssystem är enastående. Ordineras af framstående läkare såväl i Kuropn som Amerika. Se noga efter ä etikttt och korkstämpel att ni erhåller äkta vara, ty efterapningar finnas i marknaden. Adressera OREGON ORCHARD CO., 36, 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. No-5000 Jrbiug to tblf Utill'V df C. Tiixee. ihouÅttntL.seYtii. h.Net Proceeds one cor B- Sandquist Bros. Svensk Cigapphandcl 188 4th St., nära Howard. Cigarrer, Tobak och Cigaretter af alla slag. Svenskt snus in. in. ✓Laundry Office. Om ni hade fem anförtjenst finge emot- Unga män önskas gi som eldare och bromsare på alla de föri nämsta jernvägarna oeli nya sådana. Eldare, f ioo i månaden; hlif lokoniotivföra- : re, $20o\ bromsare Ji8o; bli konduktörer, 150;"platser nu lediga; skrit genast 0111 i upplysningar. Närs...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 April 1908

k VF.2TEUSTEN. lol-odajMi den. '1 April lsös. SVKNftKA LCTLI. F,8I NT,ZKR KYRKAN, is:ci^» ooh Dolorefi Sts. Hötfrnp-T.a ld. ii f. ui. aftonsång kl. 8. S£odag<.,UtoLa U. 9-4-3 !. m. 0 iiydonmmöte bear frrctngr.fc väll. Telefon Market ,1305 1'HI.LO' AN PP fifiX, A. 1W. PAfiTÖK. BGsr,a<.l:2o8 l)oloresBt., strn* intill k yr lem» SVfC.VSKA BAPTIST KYRKAN hiller sina möten i Emanuel Baptist Church, St., 'nollan 'j :D«i och 23rd Sts., nära Mission St.. pft följande tider: Söndagar Ll. 10.4$ f. m. och kl. R iftotien. Totsdagsaltbn k!, a bönpiöle. Alla välkomna. Joas; Rosqvist, Pastor. qAdress: 24.U Mission St. Dr. Abel Johnson, den bekante svenske ögon- och örofispéciulisteb, hur i dasarne flyttat sitt kontor oeh residens till Market st. no. 2095, hörnet af Clinreh och 14th st., der han nu eoer ett rymliga re kontor oeh dessutom' centralare läge. Mrs Hj. Brunell har i dagärné afrest, till sina slägtingar i östra staterna för nåjrra månaders besök oeh Hntnell rä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 April 1908

Konung Gustaf helsar våra frimurare. Logen "Balder" erhåller en tacksam hets- och gratulationsskrifvelse från storsekreteraren i Stockholm. För någon tid sedan sände logen "Balder" genom stormästaren Geo. M. Kudcbeck ett gratulations telegram till konung Custaf V. Konungen har nu genom storsekr. Fil. dr. S. II. It. Svensson tillställt logen "Balder" en skrifvelse af följande lydelse: Stockholm d. 17 :de Mars 1908. SVENSKA STORA LANDS-LOGEN. Till Den vördiga S :t Johanneslogen Balder San Francisco. Vördige Ordförande Mästare! Käre Bröder. 11. Maj:t Konung Gustaf V, Frimurareordens höge Beskyddare, Stormästare för Svenska Stora Landslogen, har med nöje mottagit Edert broderliga hclsningstelegram som vittnar om trofast tillgifvenhet för Edert gamla fosterland, och vill till Eder hafva framfördt sitt hjertliga tack oeh sina bästa välönskningar för Logens framgång och förkofran, öfver hvilken lian nedkallar den allra llöcjsfes, hola verldens trefaldt store Byggmästare: rika välsignelse. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 April 1908

LM FRÅN $50 PR ACRE LM FRÅN ärktaste klimat, utmärkta kommunikationer, kyrkor, skolor, högskola..- ' i känna icke till någon panik här. Utdelningen vid postkontoret för fyppningen härifrån att belöpa sig till ÖlrVKR'2,ooo JERNYÅCiS V A( iXi känna icke till någon panik här. Utdelningen vid postkontoret för fyrd år sedan var 150, nu ä4,ppningen härifrån att belöpa sig till ÖlrVKR'2,ooo JERNYÅCiS V A( iXSLASTER AF PRODUKTER. Dessa fakta tåla vid all slags granskning. lläbättjst stig på tåget oeli kom hit Och se ställningar och förhållanden med egna ögon. Vi önska se eder köpa ett stycke Tillkframåtskridande städer i stateDenna säsong kommer utskeppningen härifrån att belöpa sig till ÖlrVKR'2,ooo JERNYÅCiS V A( iXSLASTER AF PRODUKTER. Dessa fakta tåla vid gggrifva oss och erhålla närmare underrättelser eller, äuntt bättre, just stig på tåget oeli kom hit Och se ställningar och förhållanden med egna ögon. Vi önska se eder köpa ett stycke land har, innan priset stiger upp i llfalls är nu ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 April 1908

GÖTEB ORGSKV ÄLL AK. I. På Vinga fyr står skenet, still Och blänker en sekund, Så Slilts dess öga åter till I nattens mörka blund. Nu väller mörkret öfver land, Nu drunkna torn och spir. Mott öfver vest erns berg en rand Af vin röd t ljus förblir. Trolskt tecknas mast och skrof emot Den gula brand i vest. Nu dagen hvilar domnad fot Som nattens arme gäst. II. Knappt förstummas spel och vinschar, när den korta dagen rymmer Och kring skutorna på redden, grå och disig älfven skymmer. Upp i dunklet glimmar ljus från Skeppsbro och från andra strand, Bojar glimma bråda till längs segel ledens glanska band. Hamnens rörligt glada lif dör bort i mörkret; — pråmen trumpen Lidar lossningsdagens buller. "Vänerpesen" bidar slumpen, Alt med last af lätta varor skepparn hem vill färden styra. Intill sin förtöjning lutad slumrar pigg bogfce tarmyra. — Upp i dunklet glimmar ljuset rödt i färjans ly k tomasl Fram och åter öfver strömmen, regelbundet, utan last. — Otto Lundh. I PORTUGAL OCH SPANIEN, (U...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 April 1908

DR. PETER'S KURIKO är ett läkemedel, som bestått profvet af mer än hundra års ständigt bruk. Det renar blodet, det stärker och upplifvar hela systemet samt gifver förnyad kraft åt lifsorganen. Det tillredes af helsogifvande rötter och örter och innehåller intet, som icke är välgörande, I fall af La Grippe, rheumatism, mag-, lefver- och njurlidande har det icke sin make som medicin. Den kan icke erhållas å apoteken, utan tillhandahallcs allmänheten direkt genom spccialagcnter. Om ingen agent finnes i edert grannskap, så skrif till de ende tillverkarne och egarne, DR PETER FAHRNEY & SONS CO., 112-118 So, Iloyne Avc., CHICAGO, ILL, Koicred »t the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten, Utgltvas Hvarje Tot>sdsg från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & i6tli, Cliurcli & Sanchez. Prenumerationspris: Ktt år fc.oo litt lialft år 1.25 Ett kvar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x