ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

v Pátek, dne 10. listopadu 1939. ČECHOSLOVÁK ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. Wpst Texas. OFFICERS: £ug. J. Morris, President iam. F. Holásek, Sec'y-Treas Holásek. D1RECTORS: An> J. Morris, Jos. F. W. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, jos. Pavliček Redaktor - Aug. J. Morris - Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Deny oznámek sděli se na požádání AdTertlslng rates on applicatlon. f.ÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rtHlvého obsahu se neuveřejní. jtpLE ZPRÁV Z NOVIN, L fe Tak*zas denně o válce čteme, co z toho bude vědéti chceme. V Evropě vládnou divocí muži, každý se jinak nadýmá, tuží. Ribbentrop, Vůdce, Goebels a Ooering, opora jejich _ svastika, hering. Chamberlain prý je vítězstvím jistý, háziť na Němce přátelské listy. Vůdce se zlobí na Lordy, Siry, proráží Britům do lodi díry. Chamberlain zda mu čtenáři drazí, paraple za to do břicha vrazí? Daladier čeká v Německu bouři, Stalin je pánem doby, a kouří. II duce zůstal tra...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

V pátek, dne 10. listopadu 1939. Jinými slovy, ruská a britická vlá da, úředně ne příliš sobě přátelské, za scénou pracují společně, když přijde to na boj proti Japonsku v Číně. Taktéž spodní proud zpráv před- povídá, ač dosud neúředně, že Bri- tanie chce poslati do Ruska jako vyslance bývalého zahraničního se- kretáře Anthony Edena, a Francie expremiera Edouarda Herriota, nej- vy nika jící muže obou zemí. Tyto zprávy a prohlášení Molo- tova a Vorošilova svědčí, že ač Rus- ko se staví na oko přátelsky k Ně- mecku a nepřátelsky k Britanii, ve skutečnosti jest tomu pravý opak. Jak jsme napsali již dříve, Hitler vlezl do léčky, nastavené na něj Stalinem. Belgický král Leopold a králov- ČBCH08L0VÁK nim moři bez utrpení nějaké ško- dy. časněji němečtí pumovací letou- ni byli spatřeni na Shetlandskými ostrovy severně od Skotska, ale by- li zahnáni prudkou palbou protile- teckých děl. Itálie v úterý ostře varovala Rus- ko, aby se nemíchalo do Balkánu a Dunajského basénu, poněvad\ e- vropsk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 10. listopadu 1939. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis * okolí laskaví oznámte jemu. CO JSEM SLYŠEL. K blížicí se volbě, která se bude konati 9, prosince, volba ohledné rolnického zákona, který vláda mezi rolníky zavedla, chci napsati co jsem slyšel o volbě pro a proti. Jako ne- rolnik mél bych do toho mnoho ne- mluviti a raději bych viděl samé rol- níky, aby podali svoje dobrozdání, jak oni pohlíží na tento rolnický zá- kon, který trvá již několik roků. Ku napsaní názorů které jsem slyšel, přiměla mně trpká slova rol- níka, který nesl bavlnu na prodej a kupce bavlny nemohl nalézti. Vla- stně bavlnu nechtěli kupovati. V bankách je ponecháno sta a sta vzorků bavlny rolníků, kteří nemo- hou jezditi do města každý den. Ty- to vzorky čili "sample" čekají na vyšši cenu za libru, aspoň prý devět centů za libru. DevČt centů za libru není mnoho — vždyť máme válku.' TÝDENNÍ ZPRÁVY. — U nás v Ennis budeme slaviti to americké posvícení čili Thanks- g...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

V pátek, dne 10. listopadu 1939. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell. ) Pořádá Kamila Foj tašková Jiz nám nastal měsíc listopad, kdy pomalu se bude příroda ukládat k zimnímu spánku. Od toho je snad jméno toho měsíce odvozeno, že v ten čas nejvíce listí se stromů padá. Ač, jak pamatuji, není to vždy pra- vidlem, neb někdy stromy byly zba- veny listí již v říjnu, dle toho jak brzy přikvapila zima. V Čechách, jak pamatuji, byl to měsíc ponejvíc se sychravým počasím, pochmurný- mi a časem mlhavými dny. Takéj déšť se sněhem proměňoval se v ne- příjemnou plýskanici a v ty dny by- lo nejpříjemněji seděti u teplých ka- men. Také v tomto měsíci panovaly ponejvíce různé nemoce z náchladu. Ten měsíc vpravdě na nás působil dušičkovou náladou, jak jsme v Pra- ze říkávali, neb v prvé dny v tomto měsíci připadaly svátky všech sva- tých a dušiček. V tu dobu každého se zmocňovala smutná nálada, při vzpomínce na drahé zesnulé, jak z kruhu rodiny a tak i dobrých přátel. V ty dny každý spěchal ku rovům je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

Čechoslovák V pátek, dne 10. listopadu 1939. Z města a okresu — SI. Milada Vitovská a Leo Ko- lář z Dallas dleli v nedéli v Ennis u svých přátel. o • HW Na prodej husí peří. Hlaste se u I. G. Hutyra, Rt. 1, West. (ltp) • • HI Vojenské vlnéné kalhoty pro mladé muže a pro hochy. Výprodej- ni cena pouze 49 centů. Wolfův Li- kvidační Výprodej. • • DC Na prodej trojtaliřový "disc" pluh P.&O., a pára mulí. Hlaste se u Joe Mynáře, Rt. 2, West. (2t-pd) • • — Manželé Joe Kolářovi, Evan Svrčkovi z West a pí. Fr. Matušová a rodina Rud. Šablaturova zavítali v nedéli do Ennis k rodině Louis Vá- vrové. • * .IV Na prodej dobré dubové kor- dové dřevo. Monroe Scott, při C. V., Šulákové džiné, Rt. 1, West. (3tc) m • — Manželé Pr. J. Čočkoví, pí. Aug. I J. Morrisová a pí. Wendell Montgo-j meryová meškali ve středu v Dallas za nákupem podzimních a vánoč- ních zásob pro střížní obchod Fa- í mous. • Na prodej Allis Chalmer jed- nořádkový traktor a jiné polní ná-; řadí. Hlaste se u W. E. Kudelka v Ros...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.oo Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. 1 AND WF.STSKF NOVINY odporučte Čechoslováka svjWu sousedu i ' S0<kX)<>O Uatu- pr* - ^ %N> / každý měl védétt. uomělo&i a svorností do- ,?/' & československý lid v t - ^ d uznání a ctL V ■" ROČNÍK (VOL.) XXVIII ČÍSLO 46 Entered as second-class matter January 1920, at the pnst Office at Wesl Texas, *nder the Act of March 3, 1879. 17. LISTOPADU (NOV.) 1939 Čeští studenti nazistům proti Hitler oznámil světu svoje "Ne" Berlín, 14. listop. — Hitler dal v úterý vědět světu, že neexistuje možnost míru v přítomném čase, po- něvadž Britanie a Francie nepřijaly nabídky sprostředkování míru, které dostaly 7. listopadu od hollandské královny a od belgického krále. Hit- lerovo rozhodnutí sdělil panovní- kům Hollandska a Belgie von Rib- bentrop, německý zahraniční mi-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

Čechoslovák V pátek dne 17. listopadu 1939. * ! MARIE KYZLINKOVA: DVĚ MATKY ROMÁN "Co řeknou však tvojí volbé rodiče, Stáno?" řekla Bo- žena, když se vyvinula z jeho náruče. "Jsem chudá a o- ni pro tebe chystají asi nevěstu bohatou. Přijmou mne Jako tvou ženu?" Stána se zasmušil, ale pak přitiskl Boženinu hlavu na svou hruď. "O to neměj obav, miláčku. Jsi již dnes mou sladkou ženuškou a abys jí byla i před zákonem, o to se posta- rám, seč jsou mé síly. Musíš býti však trpělivou a hlav- ně, musíš věřiti mé lásce. Jsou okolnosti, které mně brání učiniti tě ihned svou zákonitou ženou. Netaž se však po nich. Až budou odstraněny, pak pochopíš, proč Jsem mlčel a jisté mné odpustíš. Slibuješ, že budeš tr- pělivou a že důvěřivě vložíš svou budoucnost do mých rukou?" "Bolí mne sice, že mné již dnes nemůžeš říci, ale máš k tomu jisté vážné důvody. Věřím ti však a budu trpěli- vě čekati." , "Že se musíme na čas rozloučiti, s tím se musíme smí- říti. Musím odjeti už zítra, protože bude nutno, a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

V pátek dne 17. listopadu 1939. CECHOSLOVAK Ennis, Texas. Ctěný bratře redaktore! Jsem již dosti dlouho odběratelem Čechoslováka, ale ještě jsem hodně málo do něj psal nějaký dopis, ale včera po přečtení posledního čísla rozhodl jsem se do něho psát. Dříve ale, než začnu psát dopis, mu- sím Ti napsat, jak léčím rozrušení nervů, čili jak vy tomu v městě ří- káte "nervosa". Vy ve městě máte různé utišující prášky, což my tu vý- hodu na farmách nemáme a tak když mě ta "nervosa" chytne (budu to říkat také po městsku), zkrátka nacpu "fajfku" tabáku domácího a báním až mi hlava není vidět a než to vykouřím "nervosa" je pryč. — Včera večer, když jsem četl na re- dakční straně, co říkal váš okresní agent, musel jsem honem vybafčit "dýmku tabáku" a zdálo se, že bu- du muset zapálit ještě jednu. — A- bych však mohl pokračovat v dopi- su, tu musím zopakovat některé vě- ty, jak toho agenta tak i Tvoje, re- daktore. Tak onen článek praví: — Okresní agent J. C. Patterson pravil v pondělí, že výbo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

Z české třídy vyšší V pátek dne 17. listopadu 183>. Fort Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři! — Podávám vám zde pokračování českých déjin a sice o poněmčováni Slovanů. Nezvratnou pravdou však zůsta- ne, že slovanské kmeny Obodritů, Lutíců a Ratarú, které zůstaly mi- mo rámce Čech, daleko drive zanik- ly a nezachovaly svůj krásný jazyk a zpév. Dokonce splynutí slovan- ských kmenů s germánskou přesilou šlo tak daleko, že již slovanský jazyk začal být přehlížen i v oblastech Čech a Moravy a silné tam pronika- la germanlsace, ač původ, srdce a cit sůstával slovanský. Bájeslovim opředená postava muže, který Slo- vany na území nynějších čech sídlí- cí sjednotil, je praotec Čech, který svůj tábor rozložil v krajině dneš- ních severozápadních Čech na hoře a úpatí Řípu. Toto místo se stalo v pozdějších letech střediskem české úcty a národního povzbuzení vždy- cky v dobách nájezdů a utrpení. Po- kud se náboženství týká je zjištěno, že Slované poměrné dlouho zůstal...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

V pátek dně 17. listopadu 1939. ČECHOSLOVÁK Z činnosti S.A.Č.T. : Abychom opět seznámili naši če- skoslovenskou veřejnost v Texasu s činností našeho Sdružení Americ- kých Čechoslováků v Texasu S.A.Č. T., podáváme vám stručně v ně- kolika ukázkách přehled práce a výsledků naší organisace, která ne- zná náboženských, ani politických; ani stavovských rozdílů a jest vede-' najednou myšlenkou za jedním cí- lem t. j. obrana demokracie, jak v naši nové vlasti, tak i ve staré naší otčině, povznesení našeho lidu, se- známení americké veřejnosti s ná- rodem československým a práce pro ©svcbození Československa. S. A. Č. T. bylo založeno již na ja- ře roku 1938 a k této organisaci pat- ří veškeré řády a jednoty a spolky v Texasu, katolické, evangelické, pokrokové a svobodomyslné. Za loňské krise, kterou si prodě- lala naše stará vlast, vybráno byloj a zasláno prostřednictvím zdejšího! konsula p. Dr. Ch. Holluba celkem $8,925.99, jak na jubilejní fond pro obranu Československa, tak později na Č...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek dne 17. listopadu 1939. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKĚ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICEKS: Aug. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, ř. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček : chodu Roger Babscn nedávno před- jeho volebním kcngresnLm distrik- ; pověděl, že Anglii hrozi rozpadnuti tu je prý proti tomu jeho "vyšet- I její světové říše. řováni" tolik rozhořčení, že by ne- * byl ani znovuzvolen do kongresu. V Londýnská firma Lloyd, která do Evropě jsme slýchávali pořekadlo, nedávná pojišťovala skoro vše, za že 'drzé čelo je lepší než poplužni výši nejistoty přiměřený poplatek, dvůr', zde se tomu říká 'cheek'. I prozradila,! že někteří nejvyšší na-; * * zisti mají v Anglii uložený značný PRESIDENTOVA MOC. kapitál, "pro strýčka Příhodu", via-; stně nehodu. Poněvadž ve zprávě o Za žádáním senátu po vyšetřeni Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

V pátek dne 17. listopadu 1939. Čechoslovák TŘI DNY DÍKŮVZDÁNÍ. Monahans, okres Ward, Tex., 15. listop. — Mayor Elmer Hill v tom- to olejném mésté předčil pres. Roo- sevelta a guv. 0'Daniela. Prohlásil tři svátky díkuvzdáni, na tři posled- ní čtvrtky v listopadu a žádal ob- chodníky, aby nechaly obchody v ty dny zavřené. 0 CHLAPEC ZABIT. Leonard, Tex., 11. listop. — Fred- die Glenn Duncan, pět roků starý, byl usmrcen a jeho matka byla váž- ně zraněna, když jejich auto při předjížděni trucku, srazilo se s dru- hým autem na cestě mezi Fannin a hranici Hunt okresů. u ZDRAVOTNÍ CERTI- FIKÁTY NUTNÝ? Dallas, Tex., 14. listop. — Státní zdravotní inspektor McBride pro- hlásil, že tisíce dalších texaských zaměstnanců bude donuceno ku o- patření si zdravotních certifikátů, a pohnal 30 osob z dallaských hote- lů před soud pro přestupky státních zdravotních zákonů. Majitelé re- staurantů zdejších praví, že je ne- bezpečí, že ty státní zdravotní záko- ny stanou se raketýrstvím. II ZEMĚTŘESENÍ V ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

Čechoslovák V pátek dne 17. listopadu 1939. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. ČESKÁ OCHRANA. — Obdržel jsem kalendáře Ameri- kány, které prodávám za 60 centů jeden. Letos asi zde nebudou k do- stání kalendáře ze staré vlasti, pro- tože skrze válku sem nebudou posí- lány. Zrovna jako že od nás z Ame- riky žádný balík na posté poslaný do Československa nepřijmou. Poštmi- str Barney mně pravil, že žádnou balíčkovou zásilku nepřijímají. Kdy- by bylo možno posilati, zajisté by šlo k Vánocům mnoho dárků tam za moře, kde mají bídu a hlad. Ať mné říká kdo chce a co chce, že zde je My přistěhovalci, ať již Čechoslo- váci, Némci, Poláci, Švédové a jiní jame na té ochraně lepší "než Ameri- čané. Tato ochrana jest ale trnem v očích těch Američanů a židů, proto zkoušejí zničiti ty naše ochrany, spolky jako je Rolnický Vzájemně Pojiáťovací Spolek, Slovanský Vzá- jemné Pojišťovací Spolek a jiné ji- nonárodní ochranné spolky tak zva- né Mutual Fire ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

V pátek dne 17. listopadu 1939. CBCHOSLOVÁK Besídka Čtenářů dé, krásné, po nichž jednokoňskéj povozy jezdily s velikými náklady. Ve městě samém napočítal jsem í pres padesát vysokých komínů, ve- | směs bavlnářských továren, vypa- dalo to jako vysoký, řídký les bez korun. Píše se, že Hollandsko zaplavilo West, Texas, širé kraje, na obranu proti přepa-i Když tak čtu že Německo se chy- du, a že to znemožní rychlý útok vá- stá k velkému útoku na Francii, a léčnými stroji, (jak tomu bylo v zvláště' na Anglii přes Holandsko, p0lsku>, a že hollandská armáda je bezděky vzpomínám na ten náš ně- pohotová k obraně. kolikaletý pobyt ve Westfálsku. Při- v Hollandsku žije asi tolik lidu jeli jsme s manželkou do města Bo- jako v Texasu, a tehdy sami Hol- choltu v listopadu roku 1899, a to íanďani, jichž bylo ve Westfálsku pozdě v noci. Ráno jsem si s velí- veliký počet, tropili si z hollandské kým zájmem obhlížel krajinu, na, armády posměšky. pohled úplné rovnou. Městem proté- Měst0 Bocholt je ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 November 1939

ftwrwnír r tr í w V pátek dne 17. listopadu 1939. BEST THEATRE PROGRAM• TODAY AND FRIDAY Bette Davis "The Old Maid" with George Brent Also Merry Melody Cartoon "OLD GLORY" Ve čtvrtek navštívil náš zá- TŘI VÝPRAVY HONCŮ NA JELENY Z města a okresu vod p. John Hejl z Temple, který Z WEST. dli zde návštěvou u přibuzných. Je- West jest opet letos dobře repre- — C. R. Tirey, pionýr okresu Ellis ho návštěva nás těšila. i sentováno sportovci, honcu jelenu, a otec dvou prominentních občanu města Waco, zemřel v neděli v May- pearl ve věku 88 let. « • IW Na prodej Allis Chalmer jed- nořádkový traktor a jiné polní ná- I řadí. Hlaste se u W. E. Kudelka v Ross. (3t-pd) neb ve středu v časných ranních ho- Vhodný vánoční dárek jest dinách vydali se na cestu do jihozá- vaše fotografie. Obstarejte si ji za- paciní části státu tři výpravy pozů- včas. Urbanovský Studio. (5t) | stávající z 16 členů, kteří budou po- hotoví a na místě hned jakmile se ČESKÉ DIVADLO! ČESKÝ ZPĚV! ČESKÁ PŘEDNÁŠKA! — Jos. Matu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

i Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl reku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány ns tuto adreru: Čechoslovák publishing co. West, Texas. Tcto -. AND WESTSKE NOVINA odporučte Čechoslováka svému sour tji - * Šířením * pra*- . i,*-.- 1 ,V . 1 du, kter' O C'3^ 'el védéu- Pouze \c svorn®stí do- bl' -nský ild v T - ctL V ROCNIK i VOL.) XXVIII (no. ČÍSLO 47. ^nteredjus secoad-class matter January 2, 1920. at th post office at West. Texas, mider the Act of March 3, 1879. 24. LISTOPADU (NOV.) 1939. Y LADA V CECHÁCH Fřefiled Tragedie ,K v/ \ Praha, 16. listop. — V Praze byly dnes daíši nepokoje, na Václavském námtstí a V přilehlých hlavních uli- cích. Časká policie bojovala s něko- lika sty českých fašistů, a nazističtí úderníci nezakročili. Nikdo nebyl zatčen. Srážka, ve které dva fašisti byli vážně zraněni a odneseni, a 10 ji- ných utekío s menším zraněním, byla v německých kruzích označena jako "čistě česká domác...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

CechoslovAk V pátek dne 24. listopadu 1939. MARIE KYZLINKOVA: MATKY ROMAN Nebudu vám ličiti, co jsem protrpěl, než jsem se do- vedl s klidem podříditi osudu. Jen myšlenka na vás mne chránila, abych se nezabil. Doru jsem vyhnal a vy- plácel jsem jí měsíční příspěvek. Později jsem chtěl žá- dati o rozvod, ač Dora mně hrozila, že k rozvodu nikdy nesvoli. Nestaral jsem se, co dělá, kde žije. Peníze pro ni jsem skládal u advokáta a byl mně její život uplne lhostejný. Ani jsem se nestaral o rozloučení našeho sňatku, protože jsem pokládal za nemožné, abych někdy pocítil náklonnost k ženě. Bylo mně tedy lhostejno, jsem-li volným, či nikoliv. Jedinou zkušenost s ženou jsem zaplatil příliš draze, než abych mohl toužiti po jl- Ale poznal jsem, že nikdy nemůžeme ručiti za své ci- ty. Můj život neměl zahořknouti v trpké skepsi. Nalezl jsem konečně ženu, kterou mám rád z celé duše. Je mo- jí první skutečnou láskou, — opravdovou a jedinou! Dora byla černým přízrakem, který otrávil můj život. Ale o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

V pátek dne 24. listopadu 1939. ČECHOSLOVÁK Strana Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznamte jemu. RAKOUSKÁ FEDERACE. / Vlastně bych měl napsati — ra- kouská knuta. Viděl jsem v novi- nách malou zprávu, která vyšla z neutrálního státu, že se kdesi mluví o utvoření Pederačních Států Ra- kouských pod králem Ottou a pod protektorátem Mussoliniho. Že se silno pracuje pod Habsburky je zná- mo. Do této federace mají býti po- jmu ty ty země, které kdysi tvořily Rakousko-Uhersko. U mně je to pu- štěná kachna do vzduchu, nevěřím tomu, ale ledacos na světě se zdálo býti nemožným a stalo se skutkem. Když jsem přemýšlel o této zprávě, přečetl a slyšel poslední dobou růz- né zprávy o jakési pranici mezi ná- mi, mezi pracovníky za osvobozova- cí akci, tu jsem sobě pomyslel, že pod tou knutou by byli všichni spo- kojeni a něco by na sobě a u sebe udrželi a ne hned aby celá veřejnost věděla, že se kdesi rýpe, aby ten člo- čovníky"uhIídá* věk který byl dosud vlažný...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

V pátek dne 24. listopadu 1939. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Bazar a taneční zábava, které by- ly pořádány naši odbočkou S.A.Č.T. v Seaton, v tamější síni řádu "Hvěz- da Texasu" čís. 47, v úterý 14. li- stopadu, dosti dobře se nám vy- dařily, zvlášt na to nepříznivé po- Časí, které ten den panovalo. Sice jsme již hodně dlouho čekali na po- řádný déšť, který se také před na- šim podnikem z pátka na sobotu dostavil. Myslím, že zdejší farmáři Jej s radostí uvítali, nám však. kte- ří jsme čekali ten den velkou ná-r vštěvu našich krajanů, kteří by se byli rádi zúčastnili našeho bazaru, trochu to odradilo. Právě ten den byl pochmurný, tak že se zdálo, že každé chvíle spustí a my na výbo- ru měli obavy, že budeme muset vše odložit. U nás zrána v úterý trochu zapršelo ,takže jsme byli bezradní co počíti. Pak když k nám přišel br. Fr. W. Špaňhel, také jeden z výbo- rů, poslala jsem ho i s manželem za br. J. J. Mikeskou. Ten jim sdělil, zdali se do poledne vyjasní, že se bu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 November 1939

V pátek dne 24. listopadu 1939. Čechoslovák Strana 5. Besídka i Výstraha Němce. ^ v o může od něho v zájmu strany být i požadován jakýkoliv zločin, j Základní taktikou národního so- Sheldon, Texas. Pozorujte Češi milí, v naší staré vlasti, Hitler že má velké dření, z té francouzské zimy. Vlasy že mu cpuchají, a pod nosem kartáč, však mu Češi cítit dají ten těžký karabáč. Máme sázku s mojím starým, až Hitlera zkruší, splnit slovo co Gentleman, že vrbu postavit musí. Nohy vzhůru podržeti, může mu kluk helpnout, svoji sázku dodržeti, a za chvíli smeknout. Já sice musím udělati ten sokolský přemet, ohnout se a hlavu o zem opřít, pak na záda fleknout. Za tu dřinu chci také odměnit, dvě kuřátka na paprikáč, k tomu piva velký plecháč, a to hnedle připravit. Budem slavit narození naší staré Vlasti, by jí víckrát pirát steklý nedostal do pasti. Naposled mu hrany budem pěti, by ho peklo pohltilo, neb ta dávno všem patřilo, i s jeho kumpány. Sdělím vám něco, kdo o to dbá; jdu si jako obyčejně ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x