ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 July 1899

TEXAS POSTEN. % 1 —■ - ■ - — ■ -- ———.i LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg.- Löp. No. 177. Austin, Texas, Torsdagen den 6 Juli 1899. MRS. McCLURE, Qrocerihandel, 906 Cong. Ave., Austin, Texas. Phone 114. Mr. EmiltSvenson Till betjäna eder. I MORGON. Af C. D. af Wirsen. H&ll ut, häll ut 1 tålamod Och aldrig svik din fana, Eyjgenom eld och vattuflod Dn måste väg dig bana. Din äsikts maning akta mer Än världens vr&nga domar! 1 nan ett ösregn strömmar ner, 1 morgon ängen blommar. Om styfslnt mängden nämner den, Hvars kraft ej hån kan rubba, 0 vet, att ljusets riddersmän Skall trofastheten dubba. För huggormstand och lejongap Ej hjälten fruktan äger. 1 natt har kamp vårt rldderskap, I morgon få vi seger. Om—tyngst af allt—du mlsskäns och Af dem du älskar myoket, S& följ din Herres bud äudock Ooh ej det egna tycket! I natt vi gå med pllgrlmsstaf, I morgon palmen vinnes; I natt är färd på stormigt haf, I morgon hamnen hlnnes. När allt ditt verk fö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 July 1899

TEXAS POSTbn, AU3T1N, TÉXAÄ I I M ■ | I H CREUTZFELDT J(Publik vägtkål.) 601 östra 6te gat., Austin Tex Handlar med säd, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) SVERIGE. Stockholm. Dr Sven Hedin anträder sin nya forskningsfärd genom Asien vk midsommarstiden. —Prinsessan Ingeborg, öfver hofmästarinnun hos drottningen grefvinnan Åkerhielm, utrikesmi- nisterns fru och dotter,grefvinnan och fröken Douglas samt kapten- skan von Bornstedt ha samtliga på förslag af härvarande turkiska minister Cherif pascha af sultanen hugnats med turkiska damorden Nischau el Schefakar. —Fabrikör Nyberg från Sund- byberg och ingeniör Rosenberg hade nyligen företräde hos konun- gen för att redogöra för den af dem projekterade nya flygmaski nen. Konungen tog med synbart intresse del af beskrifningar och upplysningar rörande det tillämna de nya kommunikationsmedlet, —"Det mörkaste Sverige" från baptistsynpunkt är, enligt hvad som pu baptisternas allmänna pre dikantmöte uttalades: Halland, vestra Dalarne, D...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 July 1899

TEXAS POSTEN. AU3T1N, TEXAS, TORSDAQEN DEN 6 JULI 1899. I I Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. Lars Blom. (Forts. fr. före?. n:o.) "Slaget ni gaf mig i går," sade till honom Lars Blom, "skall kosta er lifvet; men först måste ni vid domstol straffas för edra brott och göra mig ordent- lig afbön." Därpå gick han. Majorens raseri kan ej skildras. Han irrade omkring skygg och dyster som en skug- ga, biltog inom eget område. Vidskeplig, liksom despoter äro, började han fundera på, om det icke kunde vara djtifvulen själf, som i en trädgårdsmästa- res skepelse vistades på hans gård för att pina ho- nom äfven i detta lifvet. I sin förtviflan begärde han råd hos sina vänner, och dessa rådde honom till att genom något slags förlikning söka i godo bli kvitt en trädgårdsmästare, som ströd le rosor på hans stig, äfvensom för att få nedlagd en process, hvilken skulle väcka allmän skam på samma gång som allmän skadeglädje. En opartisk person uppdrogs att se Blom om ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 July 1899

T i ■ i ——Ml—III HIM TEAAS HOSTbN, AU5TIN. TCXA5 fön/ a. . mwi .... f EX AS POSTEN^ ALISTIN, TEXAS, TORSUaJcN oEN 6 JuLI 189 H mmm TEXAS POSTEN. Nyhet och Annom^lning för Sven- akarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Fuhllnhod every «h Ii, ln Austin, Teiaa. >> til SWKDIHII XmCHICAII 1'CBI.IHIIIKO 0O. Ne unly iwedtnh p i r In Teia , and the , jtt ad vertlitlnK iiiodlum to reaoh tm* cla*n f CltllHIIK. J. M. Ojkiiiiolm, - .....Eilstor. w i. bura Mmmww. Otto Knapk Kcscagont. Entered at the post office in Austin (Yxas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Xu Är, förskottsbetalning, - - H.00. Kit Ar, pAkrerilt, ----- 81.50 Ktl hälft Hr, förskottsbetalning, — 00. Kit ha'ft Ar, p*. kre.llt, - - - -75 rtlt Ar Ull 8verltfe - - - - - 1.50. Prenumt.rntlonen iir betalbar 1 förskott ch penningar böra siimlas medi-lst "Po- nal Nole", "Mon y Oroirs" ol'.erl 2-ci'nts fri ■■> iir ken under adri-ss. TEXAS POSTEN. 110 Ka*t Ninth St. Avåtin, Texnt. Advortlslng Råtes. Op la...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 July 1899

Wm. von ROSENBbftG, Jr. Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. F. d. haradsdomare 1 Travis härad.) AMERIKANSKA NYHETER. ! Gripna på bar gerning. New Britain, Conn.. den 28 juni. En välbehöflig rensning företog polisen i söndags i Micael Kehoes krog på hörnet af North och La>vler street. Polisen omringade platsen och lyckades på bar ger- ning gripa krögaren och sex kun- der hvilka vid tillfället funnos pokulerande i krogen. Krögaren räddade honom. Chicago den 28 juni. Gust Nel- son är namnet på en svensk kröga- re å 863 Shelfield ave., som i ons- dags var nere vid foten af Mich. str. och tiskade. Medan han satt där och kikade efter aborrar, så föll en 8 årig pojke i vattnet och hade säkert sett sin sista dag, därest ej Nelson kommit till hans räddning i grevens tid. Vatten orsak till slagsmål. Greely. Col., den 29 juni. Å John Simonsons farm, sex mil härifrån, råkade i söndags John Larson och Charles Due i tvist med hvarandra om vattenrätten, hvarvid det öfvergick till hand- gr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 July 1899

rr^ i TEXAS POSThtl, AU5TIN, TEXA5 rOMOAOem n*i\ t III Kl I . > TEXAS POSTEN^ AUSTIN, TEXAS, TORSOaJEN ufcN 6 JULI i 9 Q v ' I I TREDJE DELEN. Återkomsten till fädernes- landet. XVIII. Familjen Noselli. (Forts. fr. föreg. nr.) Och om hennes svägerska med sitt obesvärade sätt, sitt förtjusan- de själfsvåld visade sig något älsk- värdare än vanligt mot någon af sina otalis; a beundrare, lade fru grefvinnan llina i dagen en sträng- bet som en nunna. Hon beklagade sig för sin^mor öfver den alltför stora förtrolighet, som Fanny till- bit sig, under det att hon själf grämde sig i sitt hjärta, om hon under dagens lopp ej haft visit af det så godt som gifna antalet vän- ner och ej blifvit eller ej ansåg sig blifvit tillräckligt fjäsad och upp- märksammad framför andra damer eller hennes toilett ej blifvir så berömd, som hon önskade. Markisinnan hade till en början ej ägnat någon uppmärksamhet åt sin svägerskas ogrannlagenhet, men en vacker dag gaf kammar- jungfrun henne en vink därom, oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 July 1899

TEXAS PQ5TEN, AUÅTiN. TEXAS, TORSDAGEN OEN 6 JULI 1899. * i v W. A. ACHILLES, 16 & Lavaca gatorna, Austin, Tex. Orocerler, frukt/hö, småsäd och foder till billigaste prlier;köper ved och farm- proJukier. önskar alt fä eder handel. 'Phone 3Ö4. FRÅN ALLMANHETEN. Lika människovärde. Arbetskraften är den starka Roten till all rikedom. Utan dep all världen vore Blott en öken, vild och tom. Vill du goda frukter njuta, Vill du vackra blommor få, Vill du se att trädet växer, . Vårda dig om roten dä. Ser du molnet, som dur tårögdt Sväfvar clver jord ocii land, Ej blott kronan, äfven roten Vattnar det med samma hand. Skola stam och krona kunna Trotsa stormens vilda hot, Mäste trädet oc^sä vara Friskt uch färdigt ifr&u rct. Rättighet att lagar siilta Adlar allas tänkesätt. Hela folkets lif och o iling Stämplas utaf denna lätt. Hos en hvar, som lagen ställer Utom frie männers krets, Smyger tankenjlätt att lagen Honom krossar med sin spets. För sig själf rir rikedomen Blott en hägring, k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 July 1899

\'m TEAAS fUalcn, AUiHN, T£XAÄ l)£(S 6 JULI ie*9 „ARL MAYER, Urmakare & Juve. Vrare, 018 Cemrr. Ave., har del bi<«lu lager och sä!)rr billigt. önskar ed. r handel. 7'illfieJ - ställelsegarar. leras. W. R Simcock, 1 andläKare, 02di Congr. Ave., Koom one, AustiD, Texas. AAJSTIN^ Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. Pä sjuklistan. Mr A. W. Ed borg har vurit ganska allvarsamt sjuk en tre veckors tid, men nu är Lan så pass återstäld, att han till sina vänners glädje kan vara uppe igen. Om ni tänker på att resa någon- städes, se först öfver I. & G. N:s exkursionslista på annat ställe i detta tidningsnummer. Blef uppskjutet. Kapplöpningen, tätlingsridterna på vild hästar, etc., hvilka skulle börja i måndags ute vid kapplöpningsbanan, måste på grund af regnet uppskjutas en dag. De började i stället tisdagen och fortsattes onsdagen och torsdagen. Ni är härmed hjärtligt inbjuden att besöka vårt etablissement för kaffebränning. Df.kn & Wallino. Pälängresa. Mr John...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 July 1899

POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg.* Löp. No. 178. Austin, Texas, Torsdagen den 13 Juli 1890. Vol. IV. No 38 B uJ 1 * 11 y MRS. NIcCLURE, Qrocerihandel, 906 Cong. Ave., Austin, Texas. ~ Phone 114. Mr. Emil Svenson -v ill betjäna eder. Min tomma portmonnä. Knappt fins någon möda 1 världen, För den, sona har pengar och guld. Men tung genom lifvet syns färden För den, som blott lefver på skuld, För den, som bar fullt upp med scha ber, Kan lifvet sig gladeligt te, Men aj, aj, a), aj, hvilket aber Att ha blott en tom portmonnä. En gång var jag kär i en Hicka, Och flickan ej hatade mig. En annan med guld 1 sin ficka Hos tösen innästlade sig. Att spjerna mot udden det gagnar I slika fall aldrig; ty se: Han ägde bäd hästar och vagnar. Men jag blott en tom portmonnä. Eo afton i socle'eten En bal jag bevistar helt stram. Där händer mig då den förtreten: En sprätt lockar från mig min dam, Briljantnål han bar fram i brickan Och "von" i sitt namn, men—o ve!...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 July 1899

1. : POSThli, AUSTIN, T£XA5 fOrfÄÖAai!* D£N 13 JULI iov9 H. CREU7ZFELDT J(Publik vågskål.) 501 östra Cte gat., Austin Tex Handlar med säd, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) SVERIGE. Stockholm. F. d. kamreraren i järnkontoret Ludvig Christoffer Bäck afled den 15 jan. i hufviulstaden. —Stockholms äldsta invånare, änkefru Charlotta Elisabeth Al- bom, fyllde den 18 juni 101 år. Hon är ännu så kr v och rask, att hon företager promonader till fots det fria. —Den 15 juni beröfvade sig en vid Muenchens bryggeri anstäld person Viktor Hedström lifvet ge- genom att i sin bostad i etablisse- mentet skjul* sig två revolverskott i högra tinningen. Den döde var 27 år och ogift. —Den 12 juni afled i Milano frö- ken Vendäla Dahlstedt i en ålder af närmare 35 år. Fröken Dahl- stedt, dotter af framlidne kamrer 1'. Dahlstedt härstädes, var sedan 1892 anställd som föreståndarinna för den kvinliga sjukgymnastiken vid Milanos största gymnastikin- stitut. Den aflidna var en mycket framstående sjuk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 July 1899

TEXAS POSTEN. AU5T1N, TEXAS, TORSDAQEN DEN 13 JULI 1899. ö1 / Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. Spökhuset vid Bryggargränd. (Forts. fr. föres:. n:o.) "Låt dem sofva!" fortfor han, "endast ni har bild- ning och hjärta nog för att känna, hvad som föregår i detta hus." Gevaldigern stirrade på fiskalen. Det var för första gången han hörde ett så mildt språk från en polistjänstemans mun, och själf hade han glömt tala det, oaktadt den tid funnits, då han icke helt och hållet var obekant därmed. Westerlund hade näm- ligen i sin ungdom fått en temligen vårdad uppfost- ran, hade till och med varit student i två år, hvar- efter han efter slutad kapitulationstid gått in vid polisen, där han dock tjänt sig upp till gevaldiger och såsom sådan utmärkt sig för mod, raskhet och ordentlighet. "Hör ni intet?" hvisuade fiskalen. "Nej." "Hör ni då inte, hur det suckar därborta i det hörnet?" "Jag hör intet." "Följ!" tillsade fiskaien, i det han närmade sig den gröna kis...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 July 1899

TEXAS POSTEN AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 13 JOLI 89 i Ii I:r 1 1 TEXAS POSTEN. Hyhete och Annon Odiiiiig för 8ven- ekame i Amerika. TEXAS POSTEN. CTHE TKIAS POST.) Pnbllahed ererr week, In Au tln, TeiM. Hthe Bwiuidh Ambhicah Poblibhiho Oo. • onlj wedl h paper ln Tel , *nd the test advertUlug medium to reach tbl cl t dtliens. J. M. Ojkhholm, M. J. KNAPK Ed. Holmström .... E<3!tor. ...Manager, . .Reseagent, lighet. Kapplöpuingen säges äf- ven i tinansielt unseende varit en success, hvarför inan ej det ringa- ste betviflar att en hostutställning skulle lyckas alldeles förträffligt. Denna sak ar värd allmänhetens intresse, och Texas Posten är in- ne för en sådan mera än en kapp- löpning. Entered at the post office in Austin Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr, förskottsbetalning, - - ti.00. Elt år, på kredit, ----- 81.50. Ett hälft år, förskottsbetalning, — 00. Ett hälft år, p& kreJlt, - - - - 75 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är beta...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 July 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 13 JULI 1899. « A l Wm. von ROSENBERG, Jr. Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas F. d. haradsdomare i härad.) Fitzhugh Thornton Advokat, Nota. Publicus. I ra vis Litton Buildingi Austin, Tex. AMERIKANSKA NYHETER. Dugtig Åldring. Rockford, 111., den 8 juli. 100 år fylde i torsadgs Leonard Roe- der bosatt i Quincy. Han deltog i kriget mot mormonerna och indianerna samt är ännu i besitt- ning af en god helsa. Resultatet af den 4 julis firande. San Francisco, Cal., den 6 juni. Sju hus blefvo i fredags lågornas rof uti Potrero som följd af att några pojkar roade sig med att explodera den lilla, särskildt för denna fjärde juli uppfunna och tillverkade ''Dewey-torpedon." Slaganfall. Denver, Col., den 6 juli. Fru Christine Holmquist träffades i torsdags af etl slaganfall å Stout str. Hon fördes till ett sjukhus och är nu något bättre. Hennes son, dr A. Holmquist anlände da- gen därpå från Como. Polisnotarie Denver, Col., den 6 juli. Till polisno...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 July 1899

TEXAS POSTEN} AtSTIN, TEXAS, TORSUAJ£N OEN 13 JULI 18g TREDJE DELEN. Återkomsten till fädernes- landet. XVIII. Kamiljen Noselli. (Forts. fr. föreg. nr.) Inom en halftimme voro Mar- cantonio och krämareo goda vän- ner. Noselli fann den senare vara en man i sitt tycke,J^ined hvilken man kunde t öppna ett förtroligt samtal och språka helt obesväradt under öfverfarten. —livad Borgovico är vackert sedt från sjösidan,Jinte sant* Med denna fråga hade Marcan- tonio justjträffat den andres svaga sida. —Om detjär vackert! utropade den hederlige''krämaren. Dylika utsigter finnas endast i Ittilien. Ilvilken himmel, [hvilka berg, hvilka* villor IJONärjkonungen af Belgien ville ha sig en landtlig vrå, där han kunde lefva en må- nad i fridjoch ro,* muste han just komma^tilljoss. Och ryska kejsa- rinnan sedan!□ Kan man vill tro, att hon.saknade"palats och villor i sina besittningar ? Nej, hit kom- ma alla -kungliga personer. Det är inte godt att känna namnet pä dem alla,[efter som de vilja resa ink...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 July 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 13 JULI 1899. / \ W. A. ACMILLES, 16 &*Lavaca gatorna, Austin, Tex. Qrooerler, frukt,*hö, sm&säd och foder till billigaste prlser;köper ved och farm- produkter. Önskar att f& eder handel. 'Phone 394. J Patronisera DEEN & WALLINQS Smedja. Bakom butiken. FRÅN ALLMANHETEN. k... EDEN. Hoa satt vid stranden Ooh säg 1 vägen, Och kvällen led, Och bortom viken I aftonlugnet Gick solen ned. Hon log 1 tårar Hon var s& sorgsen Och säll ändå; I morgon redan Skall vid hans sida Som brud hon stä. Han stod vid björken Och såg i hennes Blå ögon ned ■Och kysste locken, Som'vestanfläkten Dref gyckel med. Hans ord var rosor, Hon*grät 1 kvällen Sin dagg därpå; Hans bliokjvar solsken. Men hennes*öga Var stjärna då. \ Stod så vid tallen,' Föraktad, hånad Och lyngd^af skuld, En fallen kvinna, Somjsålt sin^kärlek För uselt guld Hon såg de unga, De'sälla båda I^af tonfrid: Hon.stod förlorad Tskamjoch blygsel Och sorg och strid. Hon lyfte foten T...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 July 1899

t vARL mayer, Urmakare & Juve. 'ware, 618 Congr. Av ., bar del biiHu lager och tftljer billigt. önskar eder handel. Tillfreds- ställelse garar.ierai. V. R Slmcock, tandläkare, 620i Congr. Ave., Room one, Austin, Texas. AIJSTIN. Profnummer al Texas Posten •Andes fritt på begäran. Kan vistas uppe igen. Pastor- skan O. F. Carlson, som var sang- liggande sjuk under förra veckan, är nu så mycke bättre att hon ir uppe. Om ni tänker på att resa någon- städes, se först öfver I. & G. N :s exkursionslista på annat ställe i detta tidningsnummer. Henry C. Hollberg som enligt omnämnande i förra numret blef för en tid sedan skadad af skonan- de hästar, är nu uppe och ute igen och sköter sitt ardete som vanligt. Ni är härmed hjärtligt inbjuden att besöka vårt etablissement för kaffebränning. Dken & Wallino. Bestulen. En stor angöra mat- ta och tre turkiska mattor voro stulna å en klädeslina i mr B. E. Ericsons hem, hörnet af Willow Wm. W. OTTO, Ju- Urmakare och veleraie Iteperailoner e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 September 1899

TEXAS posten; 4 de Årg. Löp. No. 188. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 21 September 1890. Ny följetong En ny, lärorik, intressant och spännande följetong påbörjas i nästa nummer af Texas Posten. "Skogslöparen" är namnet på den nya följetongen. . , Läs den från början! De som ej ha Texas Posten böra nu genast prenumerera på den för att fåläsit denna intressanta följe- tong från dess början. Vagga mig moder till ro. i — Af Florence Per eg. Vand dig, ack viiod dig, o Tid, t ditt språng, Gif mig min barndom Igen för en gäng! Moder, kom åter från lystnadenssirand, Tag mig, likt fordom du gjorde, vid band, Kjss fiån *nln panna omsorgerns spår, Uvitnade iridarne stryk ur mitt hår; Somnar lag, vaktar väl du, låt mig tro. Vagiin mig, tr.Oilcr — ack, vag^a till rol Vänd dig, ja, vänd dig, du flod år, utaf JuIg iirså trott uppå möda och lår — Mödan är! jnlös och tåren lik'så— Tag dem oeb lå . mig till barndomen Ack, ju g bar tröttnad f>&...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 September 1899

■HMHb ••• WKtti# 8 i I J ■r. • C. A. DAHLICH, /"löbler. 1409 Colorado gatan, Austin, Tex Mattor och matting; godtköp a sto lur och sängar. Mattng 12ic. pr yard och upp. Smyrna rugs 50 c., fl Ull $1.50. SVERIGE. A. B. Nuckols, Fotografi Ht, liöroet af HA* och Lavaca galorna Austin, TiXa (AIK arbete jraran i eras. Observera denna förstorat! Warfel & Co., Urmakare, 119 ö. 6 te gatan, Austin, Texas. Stockholm. Konungen afreser efter fält- manöfverns i Skåne slut den 12 sept. till Helsingborg och därifrån den 14 till Halmstad för att idka jagt på Hallands Väderö, dit ko- nungens jagtklubb då är inbjuden. Den IG Csept. afreser konungen med extra tåg från Halmstad och anländer till Stockholm den 17 på morgonen. —Internationel kongress för fattigvård och välgörenhet. De förenade rikena ha inbjudits att låta*sig'representeras vid den in- ternationella kongress för fattig- vård och privat välgörenhet, som kommer att ega rum i Paris mel- lan den 30«juli''och 5 aug. 1900. President i den [f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 September 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, rfcXAS, TORSDAGEN PEN 21 SEPTEMBER 1899. Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. Andra delen. EN PRÄSTMANS ANTECKNINGAR. Jonas Dugge. (Forts. fr. föreg. n:o.) Och när Therése var ute med sin ordinarie fäst- man för att promenera eller '-profgå", såsom det he ter förlofvade emellan, öfverraskades de inga tu af vår extra friare, som förebrådde Therése, fast i de mildaste ordalag, för det hon ute på gatorna visade sig med en person, till hvilken hon omöjligen kunde komma i något närmare förhållande. Därefter före- brådde hun löjtnanten, för det han ville tilltvinga sig en flicka, som bestämdt skulle bli olycklig i sitt äk tenskap med en militär, samt besvor henne i reli- gionens och mänsklighetens namn att återge henne friheten, på det hon måtte bli i tillfälle att med det snaraste göra ett nytt och för hennes tramtid lyckli- gare val. Löjtnanten skummade af raseri och utfor i de häf tigaste ordalag mot den oförskämde interlokutören, hvilken han hotade att vid l...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 September 1899

NNM ■ m iJHJfc"- 111 TEXAS P05TEIT AUSTIN, TEXAS, TOÄSilAOtiN DEN 21 SEPTEMBER 189 i TEXAS POSTEN. Bytet och Annons* ■intag för Bv«n- •kftTDt i AmBTlkLS. TEXAS POSTEN. (THM TICKAS POST.) ^3isstr Ä f ciuma*. i. M. IWKKHOLM, — Bd !lor. M. J. KMAT* .Manier, BD. Holmstböm.- RegeiiKent. Entered at the post office ia Au t in Texas as second-claa mail matter. prennmeratiotis-prla: iCu &r, förskoltst>«tali>iojr, - - *100. Ett Ir, på kredit, ----- $1.50. Rtt balfl &r, förskottsbetalning. — 00. Rll hälft Ar, p4 kre.llt. - - - - ?" Btt &r till Sverige - - - - - >•«>. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändan medi-lst Po- Ual Note", "Mon y On.ers" ellerl 2 c< nt frimärken under adress. TEXAS I OSTEI>T. 106— .IS Katt Ninlh Ht. Auitin, Tt.xnt. Advertlslng Råtes. Op largcr advertisements råtes wil) be made on application. Job work a speclalty. De,som tro att Dreyfus dramats sista a t nu utspelats, bedraga sig förvisst). Visserligen har ridån fal...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x