ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 31 December 1908

OBZ =— ._t,' HAL1.ETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 31 ROČNÍK XVIII. U SKLOMU IKO 1908. PROSINCE 1908, ' V ČÍSLO 16. Pro Obzor nnpmtl Jaroslav Kasalický. NŽkolik jen ještě hodin - a rok 1908 zmizl na vždy. — Ať se k nám zachoval starý, pr- chající rok jakkoli — vždy loučí- me se s ním tklivě, jaksi neradi, neboť s každým roketr do věčno- sti zapadá i kus našeho života. Loučíme se s dokonávajícím ro- kem, loučíme se s drobtem života, jejž unáší sebou .... Není nikdo mezi námi, jemuž by starý rok ne- byl něco dal nebo vzal, ale všechny dohromady oloupil o kus pokladu nenahraditelného — o špetkujmlá- dí! Do jistého věku necítíme této ztráty. Ano, do jistého věku ply- ne člověku život pomalu, zoufale pomalu. Chceme býti staršími, hněv se v nás probouzí, že nás svět považuje za děti, toužíme po dospělosti, po letech; mladík po vousu, děvčátko po dlouhých suk nich a dlouhých copech — ale po- jednou staneme užasli na jistém bodu. Vidíme, že zabouřila kolem nás řada let. Máme již vous, 1 dlouhé s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 31 December 1908

vT* - fp#^Sf5eBJ« —.. v. ?. jí,, mm i i Obzor Hospodářský. Časopis vfnovaný rolnictví, zahrad híclvi,domácímu hospodářství a příbuzným odvltvlm. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně........ $1.00 lulU ne Je* prcdplatHcIAn Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Hórticultural J omroal in the Bohemian 1 anguage in the South. PnllisM every Tlmr?flay liy F. Fabian Ádvertising rates on application. Rntrrcd as sccond-ctass mattrr in the ffalltitsvilic, Texas, past ■ office Šťastný nový rot všem čtená- řům "Obzoru" přeje redakce, Bratrské podporující Jednoty jsou krví života á životem krve. Myslí-li si manžel", Tlteťý nechá propadnQuti sVou "pojistku, řé;- Se tím své manželce zavděčí, je na strašném "omylu." ':'n ":í - Uváží-li ženatý muž svourpovin- nost ke své manželce a vůči svým dětem, pak nemá pražádné výmlu- vyj prDÍ s« nechce dát pojistit na život. f - Šťastný a veselý Nový Rok všem bratřím a sestrám S. P. J. S. T. NA PRAH...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 31 December 1908

V ánoční povídka SamsonaFidleye. * Přibřh Miidřlcký od Ignňtn Hermann*. Na štědrý veíer bývali jsme ho- sty Samsona Fidleye, všichni, jak jsme seděli v redakci jeho '-Zlaté Žíly". Snad vám znf název ten trochu podivně, ale byl dobře od- důvodněn. Založení časopisu spa- dalo v dobu, kdy v té končině osa mělý farmář vykopl první kousek zlatonosné rudy, a hned potom ro jilo se tam zlatokopa jak štěnic za obrazem. Zakladatel časopisu, Francis Drakk, měl dobrý nos a dobrý vítr. Byl tu jak na koni a založil "Zlatou Žílu". Stala se hlasatelem, znakem celé krajiny, pfivolávala nové podnikatele a by- la tepnou všeho života. Ostatně obyvatelstvo tehda bylo následkem svého povolání, stálého, neúnavné- ho pohybu tak zdrávo, -že nikoho ani nenapadlo, aby "Zlaté Žíle" podkládal jiný význam. Tak tedy, jak řečeno, bývali-jsme hosty Fidleyovými. Pokládal nás za členy rodiny a na smrt by ho byl rozhněval, kdo by po- zvání na štědrý den byl odmítl. V té věci Samson žertů neznal. Ostat- ně, abych řekl,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 31 December 1908

c ce svého: miluji vás'? Mary, tcete mí, smíiV" doufati?" Přísně na mDe hleděla a přísně odpověděla: "Pište, Samsone, a pak — dou- fejte!" Můj bože, hoši, jak mi tenkrát bylol Arci netřeba poznamenali, ře odpověď její nikterak mnenena- ladila k vánoční povídce. Teď psátil Teď, když řekla; doufejte! "Mary, pravím, jsem uvězněn, a kdybyste mi otevřela všechny brá- ny, neuprchl bych. Avšak psáti nemohu. Co učiníme?" "Pište!" odpověděla zase, hledíc na mne pohledem, jenž by mne do- hnal k šílenství. Ó, co v něm spočívalo! Útěcha, ťjištění, slib — všechno. Krev mi bouřila v ži- lách, tepny na spáncích hroziljr mi prasknouti. "Mary," řekl jsem šeptem, "mo- hu psáti, co chci?" "Co chcete." "Zakončiti, jak chci?" "Jak chcete." "A vy budete bdíti?" "Doufám, že vytrvám." "Mary, stanii sel'' Jakýs šramot ozval se v tom okamžiku za dveřmi do chodbičky, Mary kvapně uskočila za oponu u lůžka. Ve zdi vedle dveří abjevil se otvor a v něm ježatá hlava pa- tronova. "Píšete, Samsone?" "Začínám, patron...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 January 1909

VOI,. XVIII. HAttETTSTIHE, TEXAS, THIRSOAT, JAMARY 7, 190D. $ OB Z OR NO. 17. ROČNÍK XVIII. HALLETSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 7. LEDNA 1909. ČÍSLO 17. OBZOR, A tieneral Farm and Kamily Xewspaper. Organ uf the S. 1'. J. S. T. Published Every Thursday by F. FABIAN, IIALLETTSVIMJE, TEXAS. Subscrlption, $1.00 per year. Advertising rates on application. Sladkojam—Chayote. Náhledy o hodnotě plodů sladko- jamu jako potraviny se dosud roz- cházejí, však pravdivým zdá se, že zálež! to na zvyklosti. Komu chu- tnají letni naše dýně (squash). ten milerád dá přednost plohu sladko- jamu a to z té příčiny, že tyto ne jsou tak tuhé a vláknité, ač dužni na jich jest pevnější. Plod slad- kojamu samotný již se sol! a pepřem příjmnč chutná. Na Porto Riku nejobyčejnější způsob přípravy plodů těch jest následující: Ovoce rozkrojí na polovici a vaří, po té dužina se vybere, aniž by tuhý o bal zevní se porušil, rozseká se jemně s masen a jinými zelenina mi, mezi nimiž obvyklý česnek ne- lo cibule ovšem ne sc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 January 1909

t; .. . .. .. . 2 CD NAŠICH DOPISOVATELŮV Frelsburg, 23. pros. — V 14. čísle Obzoru jsem četla dopis od Jos. Januše ze Smithville, ve kte- rém píše, že by se spolky měli po- starat o nějaké obveselení; které by lákalo členy ku návštěvě schůzí. Nemíním tím obveseleuí, které po- zftstává z piva neb podobného, ale obveselení, při kterém se i vzdělá- váme, na př. jak on píše, proslovy, deklamace, nebo něco ze zkušeno sti těch starších, nám mladým by to prospělo, neb my něco podob- ného již ntzažijem, co zažili naší otcové, když přišli do Ameriky. Já velmi ráda poslouchám, když někdo vypravuje, jak se měl ve staré vlasti a jak se mu zde líbí. Já jako všichni Čecho-amerikáni jsem nezkušená a proto ráda poslou- chám něco takového. Jak vše nasvědčuje, budem míti přece krásné svátky. Dne 19. a 20. bylo zamřačeno a pršelo, ale 21. se zas vyjasnilo, což nás mladé těší, neb mužem zas na zábavy. 26. pros. bude pořádána taneční zábava u E. Mackla. Všem členům šťastný Nový rok přeje Anna Zajíc. tř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 January 1909

East Bernard, 23. prosince. — Podávám výsledek volby iádu Ka- rel Jonáš, čís. 28., jak následuje: Jos. Vašíček, předseda, Jan Vašíček, dozorce, Karel Keprta, tajemník, Jan Ovesný, účetní, S. Novosad, pokladník, Jan Kuběna, důvěrník, Jan Jochec, průvodčí, Fr. Lupik, stráž. Voleb nezúčastnil se br. předseda Karel Sliva, jsa těžce nemocen na otravu krve, a nemoci té také 19. t. m. podlehl. Předčasného sko nu jeho želí nejen rodina a náš řád, ale každý kdo jej znal. Bylť mužem v každém ohledu řádným a poctivým. V našem řádu byl po několik let předsedou, kterého tak lehce nenahradíme. Pohřben byl v osadě "Krásná" za hojného ú- častenstvi jak našeho, tak i soused- ního řádu čís. 60. Jménem řádu vyslovuji pozůstalým upřímnou soustrast a jemu budiž čestná pa- mátka. Br. B. Kuběna, stavitel naší sí- ně spolkové, nám slibuje, že mů- žem tam již v lednu odbývat schů- zi, kdežto pravé otevření (svěcení) odložili jsme až na dobu teplejší. Jest to budova město krášlicí, ná- rod náš repiesentující...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 January 1909

Obzor Hospodářský. I I I f i Si I v ■ I I I I I I I I I Ca sopis vřnovaný rolnictví, zahrad nictvi, domácím u hospodářství a příbuzným odvltvím. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00 Zašité se Jen předplatíte m Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural JournalintheBohemianlanguage in the South. Pnílistea CYery Thnrsflay liy F. Fabian Aďvertising rates on application Entered as second-class matter in the Flallettsville, Texas, post - office Nemůžete.li říci něco dobrého o svém bratru, tedy raději neříkejte ničeho. Kdyby každý mohl v myšlen kách druhého čisti, byl bys bratry uznán za[pokrytce nebo za^přítele? Rozličná pokynuti. Život náš jest velmi nejistý. Před nedávnem pravil jistý muž "Při balonech jest to dobré, že ti, kdož chodí pěšky, z něho dolů spadnouti nemohou.". A příští den spadl mu pytel přítěže z ba lonu na hlavu a zabil jej okamžitě. Nejlepší cestou, abyste rodinu po své smrti zaopatřili, jest...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 January 1909

ZE ŽIVOTA PYTLÁCKÉHO. Z revíru Zádveřlckého í Moravy od Vyzovle. Pí Se; JAN I ..Š1K z Camoron, Tex. Aby mně to dopisovatelské péro myši nesežrali, chci podat náčrtek z mýcli mladých let. Když jsem byl dvanáctiletý chla- pec, chodil jsem do školy a už ten- kráte hrála ve mně ta psi pytlácliá mánie. Jda ze školy, brával jsem sebou pistoli pro případ, kdybych nikde náhodou zajíce na pelechu našel, neboť jsem měl asi hodinu cesty. Dočkali školáci na mne a pak to žalovali učiteli. Učitel ča- sto mnč vyprášil halenu, doma se to též často opakovalo, ale nic to nepomohlo. Když mně bylo 18 let, zmohl jsem se tak, že jsem si koupil za i zlaté malou brokovnici; to jsem si myslel, že mám kdož ví co na svčtě a cvičil jsem se ve střelbě. Když mi bylo dvacet šest let, spachtoval Frankl (žid) honit- bu se starostou. Za hajného si vyhlédli Františka Mikesku, jelikož jeho otec před tím měl honbu pach- tovanou, i byl s poměry dobře obe- známen. Potom přemýšleli, kde druhého hajného najiti a starosta p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 January 1909

• ;«BWita;iiraTaiaailli éiimmmmm OD NAŠICH DOPISOVATELŮV roku odložené, které spravit, pro- 1 jednat a na patřičné místo odeslat Mou1ton, 29. pros. — U fádi4mus!me- Dostav se tedy každý Pokrok Moultonu, čís. vána volba úředníků 27., odbý- s následují- cím výsledkem: Karel Pustějovský, předseda, Jan Mareš, dozorce, Anton Mičulka, tajemník, Jan Mičulka účetník, Fr. Knčzek, pokladník, Karel Pustějovský, důvěrník, Jos. Záveský, průvodčí, Jakub R. Kure, vnitřní stráž, Karel Dařilek, venkovní stráž, ; osobně a vykonej svou povinnosti Pamatujte bratři a sestry, že jen na nás záleží blaho a rozkvět Je- dnoty a to lehce dokážeme tehdy, když spojenými silami se dílachopí- me a jednou cestou kráčeti budeme za cílem, který jsme sobě vytkli a jistě se ho nemineme. Co myslíte, abychom odbývali 2 — 3 otevřené schůze, ku kterým by měl i nečlen přístup. Nemy- slíte, že bychom tím. získali Výbor účetní: Jan Buček, Vladi-j tienů. já myslím, že ano. Příště mír Boehm, Fr. Nachlinger, můžeme o tom pojedo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 January 1909

" Tj'11 v Temple, 4. ledna. — Musím též jsem jist, že takový pak člen by > I I Vám sdělíti, jak se nám vede v na- šem novém bydlišti. Počasí jsme zde měli celý podzim překrásné; neměli jsme dosud žádnou zimu. Nyní nám již hodně naprŠelo, a když zde hodně prší, tak je nějaký čas blátivo a lepí se to jak na bo- ty tak na všecko jiné. Když ale vše oschne, tak se zase jezdí jako po silnici ve staré vlasti — ale ne- byťjsém tam. V městě jest pořád hodně čilo a bude čilo ještě více, neboť nasta- nou zde velké změny a každý Spe- kulant se na to připravuje, tak že ceny všeho jdou vzhůru a kdo co má, může to prodati s velkým vý- dělkem Očekává se, že naše před- čí kterékoliv město ve středním Texasu. Dráh má dosud hodně a k tomu jsou to hlavní tratě, a ještě se o jiných zamýšlí. Jedna dráha, která sein táhne až z Chicaga, za- mýšlí zde zbudovati velké dílny, mnoho odl oček, sklady, nové ná- draží a jiné opravy. Druhá se ne- chce nechat zahodit, tak má též plány něco učiuiti, aby to měla l...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 January 1909

vmm i ®tĚ3BsmsamiĚiĚĚ irim—Jf" (•řWPBjifeť* •■"•V- • •> ■ .jí i Okresní zprávy. Pistolka na slepé patrony a dě- lové praskavky změnily v mnohé rodině "veselé" svátky ve "smu- tné." Hostinec, který do Vánoc vlast- nila firma Mikulenka & Holubec, povede na dále pan John Mikulen ka sám. Dosavádní společník p. John Holubec svůj podíl p. Miku- lenkovi vyprodal. Pan Karel Štefek přijal zaměst- nání jako číšník v hostinci p. Mi- kulenky. Příručí kollektora, p. Emil Pe- šek, ztrávil svátky na Novohradě, kdež byl navštíviti matku a sou- rozence. Frank Vyvial, jenž má na staro- sti "lunch'' v saloně Bonorden & Buesing, byl přes svátky zvláště pilně zaměstnán. Wm. Woytek na Sublime obdr žel poslední dobou mnoho strojů k zdokonalení své pily. Hodlá zaří- diti si hoblovárnu a při tom bude vyráběti trhovky (crates), řezati dříví pro koláře a jiné řemeslníky s dřívím pracující. Dr. A. A. Ledbetter, okresní zdravotní úředník, byl povolán do Shiner, aby vyšetřil případ osypek Shledal, že ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 January 1909

YOL. XV111. IIAI.UITTSVIM.K, TEXAS, THUltSDAY, JASVARY 14, 11)09. NO. 18. OBZOR. ROČNÍK XV11I. HALLETSVII.LE, TEXAS, VE ČTVRTEK 14. LEDNA 1909. ČÍSLO 18. Dynamit na farmě, a jak s nim zacházet). Dynamit je výbušná látka, jejíž lilavní součástkou jest nitroglyce- tin, jenž zase je sloučeninou gly- cerinu a kyseliny dusičné. Nitro- glycerin lze obdržeti v plechových krabicích, však jest to látka velice nebezpečná a proto se mís! s jiný. mi látkami pevnými, a dle toho mnoho-li nová tato hinota nitrogly- cerinu obsahuje, dle toho se třídí. Číslo i. obsahuje 6o%, číslo 2. pak 40% a číslo třetí nebo hvěz- dou v kruhu jako obchodní znám- kou opatřený dynamit obsahuje pouze 20% nitroglycerinu. Čím je větší procentní množství nitrogly- cerinu v dynamitu, tím prudší jest výbuch, tím účinnost jeho vydat' néjší. K11 příkladu: iolb6o%dy. namitu obsahuje sice právě tolik jako 30 lb dynamitu 20%, ale vý- bušnost iolt) prvého je prudší, sil- nější nežli vybušnosi 30 lb posled- ního. Proto, kde míní...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 January 1909

OBZOR, A (leuerul Farm mul Family Newspaper. Organ of tlie S. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. FABIAN, IIAL1.ETTSY1IXE, TEXAS. Subscription, $1.00 per yeár. Advertising rates on application. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00 ZuHtlé se Jen předplatitelům Adressa: 'OBZOR" HallsttsvUle, Texas. F.ntered as second-class viatter in the Hallethville, Texas, fost - office Na zdar! novému Holliday, řís. 79. řádu Rozkvět Lepší hrsť jistoty než pytel na děje! jest pořekadlo, které by si měl každý muž, který schopen jest k podpůrnému spolku přistoupiti, dobře zapamatovat!. Všechny řády nejsou stejně bo- hatými! — může nuzný bratr za to, že patří k řádu chudšímu? Zá- konnitou povinností to není, spo- lučlena v neštěstí a nemoci pod- porovali, co ale k takovému jedná- ní praví bratrství a morálka a co lidskost? Rozkvět Holliday, číslo 79. S. P. J. S. T. Holliday, 4. ledna'1909.— Zalo- žení nového řádu S. P. J. S. T. Rozkvět Holliday, čísla 79. Řád se založil 2. ledna 1909 a ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 January 1909

koj,al. Ale já se mu nedivím, on je vdovcem a zde není ještě mnoho na vybrání. Děkujeme mu za mi- lou návštěvu a těšíme se zase na příští. Bude snad místné, když se zmí- ním o prospěšnosti nošení našeho odznaku S.P.J.S.T. V domácím městě by se zdálo, že toho aui není třeba, ale já tak nemyslím, neboť občas přijede na návštěvu do mě- sta krajan nebo spolubratr, a uzří- li odznak, cítí se již v bratrském kruhu jako doma a hlásí se ku svým, a nepoználi bratrů, jest jak- si cizí. Za příčinou jistých povin- ností byl jsem nucen navštívit po několikráte město San Antonio. Nu, a jak mi to moje povaha káže, vždy jsem pátral sluchem i zrakem, zda-li se setkám s našincem. To však se mi podařilo většinou tím, že oni poznali mne dle našeho od- znaku. U nich však jsem "ho ne- uzřel, buď jej měli v kapse, nebo doma a jiní ho neměli, nejsouce členy naší Jednoty, ale hlásili se ke njně co krajané. Jelikož jsem se zmínil o San Antonio, podotý- kám, že tam veliká část obchodů je v rukou Němců a něco ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 January 1909

Hli-én lili-* I 1 Okresní zprávy. F. Polášek při Moravii postřelil náhodou 2. t. m. svou ženu. Za- Okresní školdozorce F. P. Guen- ther a nřkolik učitelň z města sú- častnilo se uíitelskélio sjezdu v Austině. Dle jich doznání--byl sjezd jedním z nejlépe zastoupe- ných a nejživějiich dosud odbýva- ných. Mnohé důležité otázky vy- chovatelství se týkající byly pro- jednány, zvláště pak povinné ná- vštěvy školy, ač občanstvo k hla sování oprávněné ponejvíce soudí o této otázce jinak. Povolení k sňatku vyzvedli si Ant. Staha a Anežka Konečný. Vlak na S. A. & A. P. k Waco jedoucí vyjíždí nyní z Yoakum o 1.30 odpol. místo 8.20 ráno. Chas. Valigura byl smírčím sou- dem pokutován S5.00 a útraty pro napadení. V úterý ráno minulý týden pře- jet byl vlakem při Sublime černoch Henry Harrison z Eagle Lake a obě nohy mu nad koleny uříznuty. Pravil, že usnul při trati, a když byl hlomozícím vlakem probuzen, v ospalosti vběhl pod vlak místo s náspu dolň. Byl zavežen do Yoa- kum, kdež téže noci z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 January 1909

MHS$É®®8É®|Ř^8S TOL. xvm. HALLETTSVn-LK, TEXAS, TH1TRS1UY, JASCABY 81, 1909. SO. 1 . 0 r*i- ZOR ROČNÍK XVIII. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 21. LEDNA 1909. ČÍSLO 19. Výroba sýru. —v—j Kde nelze čerstvé mléko zpeně- žili, tam sýrařství jest na místě. Důležitost sýra již dávno uzná- na nejen pro množství výživných látek, které v sýru obsaženy jsou, ale již i proto, když se sýr po ně- kterých pokrmech pojídá, značně k jich trávení napomáhá. Největší důležitost má sýrařství pro toho, komu nelze čerstvé mlé. ko dobře zpeněžili. Chceme.li míti dobrý, podařený sýr,'tu závisí zdar jeho na mno- hých činitelích. Jsou to: dobré, nechybné mléko, jistá teplota mlé- ka při sýření, jakost syřidla, zaří- zení místnosti, v. které se sýr vyrá- bí i ukládá, a zacházeni se sýrem ve sklepě, hlavně ale vedle dobré theorie — vlastní praxe čili zkuše- nost. Mléko určené na sýr do prodeje barví se, aby byl sýr úhledným. Kdo sýr kupuje, hledí na to, aby dostal zboží žluté; proto se v cizi- ně sýr i mléko n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 January 1909

5 Čtvrtletní zpráva tajemníka Hlavního (tailli S. P J. 8. T. od 1. října <lo 81. pros. 11108. Příjem a vydání Hl. Mi PŘÍJEM. Přebytek z minulého^letí $217.05 od řádu řís. 3. za knihy 4.00 " " " 14. " 1.00 32. " i.oo " " " 27. " 2.00 Na Hlavni Řád za 3. čtvrtletí od řádu čís 31. 10.10 49- H'50 39. doplatek 5.60 Na Hlavní řád za 4. čtvrtletí. od řádu čís I. " " ■" 2. II l j II II •• ^ II II II - " " 6. II l • yt II II II g " " 9• ■ " ....:..10. " «• " " 12. l3- 4- iS 16. '7- 18- ...13. ...J4. ..15. ...16. ...17. ...18. ...19. ...20. . ..21. ...22. ...23. ...24. ...25. ...26. .. .27. ...28. ...29. ...30. ...32. ...33. -••35- ...36. ...38. ....40. ... Ai. . ...43. ... .44. ....45- ....46. • • • -47- ....48. ....50. Si- 52- 53- 55- 56. 57- .......58. 59- 60. 6t, 62. 63. 65- 66. 67- 68. 69. 7°- --, 71- y 73- • 73- 74- 76- 78. 79. vkladné 28. za knihy 47. za knihu 19.10 4.40 8.00 6.40 6.15 14.85 10.40 10.70 21.70 22.35 9-95 6.25 11.00 9-55 7.70 8-55 30.35 I.90 17.30 25-95 9.10 8.60 10.6...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 January 1909

■' ■ -si-, OD NAŠICH DOPISOVATELŮV Shiner, 12. ledna. — Jest to mou povinností něco napsali, neb náš dopisovatel se nedostavil do schůze a tak musím já uveřejnit jednáui poslední schňze. Do rádu vlastenec byli uvedeni čtyři čekanci, a sice: Fr. Peěcfia, pí. Marie Laža, pí. Františka Ma lina, pí. Anna Kahánek. Schtize byla dosti četně navští. vena; též asi 10 sester se súřastni- lo schůze, mezi nimi také sestra Terezie Lukáš z Balor, od řádu ř. 10. Byl schválen návrh, aby byly stromky okolo síně okopány, a práci tu aby vykonal jeden nebo dva, a aby se jim od práce té za platilo, a to tak, že připadne na každého čletía po 5 centech. Prá- ci tu přijal br. J. Baroš. , Zábavní výbor se usnesl pořádá, ti v naši síni maškarní zábavu dne 13 .února, v pádu špatného počasí dne ao. února. Budou dány 4 pré- mie, a sice: 2 pěkné, 1 směšná a 1 škaredá. Při zábavě líčinkovati bude Shiner Farmer's Band. Za- čátek v 8 hod. večer. Tak se při- čiňte někdo, abyste obdržel někte- rou prémii. Též se musí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 January 1909

OBZOR, K A Oeneral Farm mul Family Newspaper* Organ «ř the S. V. J. S. T. Published Every Thursday by F. FABIAN, HALLETTSVILLE, TEXAS. Subscrlption, $1.00 per year. Advertising rates on application. Vychrtni každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00 Zanitá se jeti predflntitelíitti Adressa: "OBZOR" Hallsttsville, Texas, Entererl as secovd-class matter in íhe IlalUttsvilUt Texas, post - office Čím jest kdo chudším, tím více jest mu bratrských spolků třeba Vzmáhá a sílí ta naše" milá Je- dnota — již máme 79 řádů. a bu< deme li jen trochu činnými, může- me to letos na 90 dotáhnout). Dobře by bylo na světě, kdyby se každý čiovčk řídil radou které- hos filosofa, jenž pravil: "Nemo- hu li nikoho pochválit, aspofi ho nehaním. Řady naší Jednoty by se o hod- ně rozmnožily, kdyby k ní přistou' pila každá zdrává manželka každé ho našeho bratra a kdyby každý otec, mající dospělého syna nebo syny, jej nebo je přiměl, aby při. stoupili k S. P. J. S.T. Je li již třeba agitovati, zahajme tu agitaci ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x