ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
VIINIS AVASTATI KÜÜDITAJATE JŌUK [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

VIINIS AVASTATI ätiÜDITAJATE JÕUK Ameerika sõjaväevalitsuse poolt tehti teatavks, et' Viinis avastati venelaste juhatusel töötav küüdita jate jõuk. Jõuk on saanud üksikas jalised teotsemisjuhised Viini süda mes asuvalt Vene komandantuuri vastavalt ametkonnalt. Ameerika sõjayäepolitsei poolt on arreteeritud 12 jõugu liiget, siiurem osa neist on Austria kommunistid ja slaavi päritoluga D.P.d. Jõugule olevad töötasuks antiid mustabörsi päritoluga sigarette. Peamiselt on jpugu poolt jahti peetud, D.P.dele kusjuures on ainuüksi möödunud suve jooksul mitukümmend inimest vienelaste kätte toimetatud, Ohvrite itimastamiseks on kasutatud narkoo tilisi vahendeid. | J õugu '' ülemjuhataja'' olevat ^fene kolonel-leitnant Karandas liov, kuna tegelikuks juhiks olevat keegi Benno Blum, kes tuntud allil ma ja mustaturu:tegelasena.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PROUA KOPPEL! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

PROUA KOPPEL! Palun .anda .endast elumärki • "Meie Kodu" toimetusele. Eesti; Kujütavkunštnikke K e s k u s\e' (aacür.essi Geislingeii, ■ Saksamaal)x andmeil on Teile Austraalia teekon nale kaasa antud rida . maale üleandmiseks Eesti kunstinäituse toimkonna liikmeile A. Londile või X Viidang 'ule. Palume need kun stitööd -kiirendatud korras • asjao salistele isikutele ära saata või-, isiklikult .üle .anda. Eesti Seltsi einelauda, 141 Campbell Street, Sydney. Austraalia Eesti kunstinäituse Toimkond; Sydneys.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PÖGENIK EESTIST GEISLINGENIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

PÕGENIK EESTIST GEISLIN GENIS. Hiljuti jõudis keerulisi teid kaudu Saksamaale eestlane, kes oli põgenenud kodumaalt,, üliest van gilaagrist. Seal kandis- ta 10-aastasfc sunnitöö karistust saksa sõjaväes teenimise pärast. Kuigi põgenik 011 veel aastatelt noor, ometi paistab ta välimuse järgi palju vanemana viimaste aastate raskete elamuste tõttu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KULTUURIRINDELT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

KULTUURIRINDELT. Kunstnik Herman Talvik, kes juba enne sõda Eestis äratas Kootsi kunstikogujate tähelepanu oma usulist ainela käsitlevate töödega, veetis kaks kuud Pariisis. Pariisist tagasipöördumisel on Talvik"- oma igaastaste harjumuste kohaselt töö tanud Kootsi kõrgmäge&es kaugel põhjas. Pakase saabumisel on kun stnik oma maalimištumee mägedes lõpetanud ja Stockholmi elama asu nud. v , * . —Kirjanik Aino Kallas viibis hiljuti Soomes, kus ta äsja, lõpetas oma uue novellikogu "Virvatuled" (eestikeeles "Virmalised") mis pidi' ilmuma neil päevil trükist. Kirja niku tervis on hea ja samuti mee leolu. Jõulupühiks pidi ta saabuma Stockholmi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"SAUNAMEISTRITE" KURSUSED. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

" S AUNAMEISTKITE " KURSUSED. Saksa ajakirjanduse teatel alga vad jaanuaris Leonbergi "saunaba <dis" eestlase S. Hermanni juhtimisel •"saunanieistrite ■' ühe-aastased kur bused. Kursustele võetakse mehi ja naisi üle 21 aasta vanuses ning ka vas on õpetuse andmine selles, kui das sauna iseseisvalt juhtida.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Brisbaneist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

Brisbaneist \ Brisbane linna ja selle lähemasse ümbrusse on .ajajooksul . asunud elama üsna arvukas pere eestlasi. Nende koguarvu loetakse, umbkaud selt arvestades, vähemalt 100-le. Möödunud jõulupühade apal toimus suurem eestlaste kokkutulek A. Lõvi farmis,: kus pandi ka liikuma mõte oma seltsi rajamiseks, millest oli ^uttu meie lehe eelmises: numbris. Kuid ..selle kõrval on teoks saamas veel teine üritus jä nimelt-oma se gakoori asutamine. Praegu toimu vadki juba lauluharjutused*hr; Kolis ki juhtimisel, kes omab selleks ka kogemusi. Sobivad ruumid laulu harjütusteks on lahkelt lubanud hil juti Brisbane. elama asunud pr. H. Lähe-Üscinsky. . Lootuste kohaselt võib uue lau lukoori esinemist, kuulda eelseisval Eesti Vabariigi aastapäeval, mis pu hul on kavatsus teostada jälle suu rem kokkutulek.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Melbourne'ist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

Ji ■ '09] Melbourne'ist kirjutatakse meile: i ' 'Kauerriat : äegä loen1 rahuliku" ;südamega "Meie 'Kbdü;" ku^lm^ti-1 ; tätäkšfcs' kääsMaklŠMfe - 'Selitist''* vSyd i nbys\ - Canberriaš, •»Adölaiiä$ds; i jBäthurštiš Jaf 'mujfali -• ^iVnittäksf1 va,-! 1 naasta lõptipäe vii >*■ lõi:' tali külmar ; vere keemaJ ja - võttis1' -närvi- mustaks —kui mõtlesin'; et; Seniste; kirjutiste' järgi pimdub -' lugejaskonnal tead mine, et-on^veel-üks; keskus^Mel-' bournb.'Tä!-öifi Vifctõrift< "osariigi :pöa~ linn ja suurem Tallinnast jä Suure Jaanist, rääkimata Nuustakust. Elanikke oli enne minu siiasaabu mist umbes 1,200,000, nüüd aga kindlasti enam. Kaasmaalaste arvu võib siin hinnata kirikukirjade, rulliraamatüte järgi ja "organisee rimatute" arvel mitmele -sajale. Mina ise olen juba üle paarisaja silmaga näinud ja käega katsunud. Melbournelased on muide vaigne rahvas, pole siin Vabariigi Presi dendi toolile kippujaid ega Põhisea duse rikkujaid nägu kusagil seitsme mere taga. Igasugused...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USA LENNUKIKANDJA KAUGE-IDASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

USA LENNUKIKANDJA KAUGE-IDASSE. USA lennukikandja Böxer lahkus; neil päevil San Francisco sadamast. Kauge-Ida suunas. Boxeri pardal on. 90 lennukit ja 3000 meest. Admiral W. S. Boone, kes on len nukikandja komandöriks, ütles, et i^ema ülesandeks on patrulleerida. Kiina vetes ühes kahe ristlejaga. • Washingtonist on USA merejõu dude juhataja admiral Sherman; avaldanud arvamist, et tõenäoliselt, tugevdatakse Ameerika Vaikse ookeani laevastiku. . . .v

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FORMOOSAL RÜNNATI BRITI LIPPU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

FORMOOSAL RÜNNATI BRITI LIPPU. Möödunud pühapäeval tahtsid kolm rahvusliku Hiina sõdurit For moosal alla tuua Inglise lippu Briti konsulaadi hoonelt. Lipu häbista mise vältimiseks oli Inglise konsul sunnitud appi kutsuma sõjaväepo litseid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ROOTSI VETES JOOKSIS KARILE EESTI LAEV. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

ROOTSI VETES JOOKSIS KARILE EESTI LAEV. jMeile saabus hilinemisega teade, <et Välis-Eesti laevandust on taba inud raske hoop Finrevi juures jook sis karile inglise lipu all sõitev 4000 tonnine eesti laev "Britkon." Kõik 38 meeskonna—liiget, eesotsas kap ten Vejmar Soomanniga, päästeti. •'Britkon" kulus inglise eestlaste laevaühingule Konnel & Co. Ühin gusse kuuluvad tuntud eesti laeva mehed, kaptenid Nelberg, Otmov Kolk j.t.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOLM SAAREMAA KALURIT PŌGENES ROOTSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

KOLM ■ PÕGENES ROÖTŠI •Rootsi jõudsid novembri lõpul iolm eesti kalurit, kes olid põge menud Saaremaa rannast. Esialgselt "voeti nad ametivõimude poolt üle kuulamisele ning selgitatakse nende •edaspidine saatus. Kuuldavasti ^püüavad nad taotleda poliitiliste põgenike õigusi ning «jääda elama Hootsi, ktis neil on juba ees omak seid.; Põgenenud mehed on kõik kutse lised kalurid. Seekord olid nad saa detud välja merele otsima sügistor mides kadunuks jäänud kalapaati. * l£una neil oli juba varemalt koos rtatud plaane põgenemiseks üle mere, ,-siis otsustasid selle ka nüüd teostada. - "Bensiini anti neile kaasa ainult 40 liitrit, jnis oli küllaltki napp, et pikka teekonda ette võtta. Kuid loo les heale õnnele, võtsid mehed ome ti kohe suuna Rootsi ranna poole. Poolel teel lõppes bensiin ja koim •päeva oli nende paat lainete loksu tada. Siis märgati nende märguan deid mõlaga ühelt mööduvalt rootsi ;aurikult, kus juhtumisi oli samal .^ijal vahis eestlane, teine tüürimees. 3£ui põgenikud lae...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE BOIKOTT JULGEOLEKUNÖUKOGUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

VENE BOIKOTT JULGEOLEKU NÕUKOGUS. UNO julgeoleku-nõukogu eesis tujaks jaanuarikuu istungeil on. Rahvusliku. .Hiina . delegaat dr.. [Tsiang Tingfu. Vene delegaadi. Jakob Maliku poolt tehti neil päevil, ettepanek dr. Tsiang Tingfu eemal damiseks julgeoleku-iiõukogustr kuid nõukogu jättis selle ettepane-, :ku tähelepanemata. Selle peale sam mus Malik demonstratiivselt koo solekuruumist välja, väites et N.L. ei saa niikaua osavotta julgeoleku nüukogu tegevusest; kuni seal on. esitatud Rahvuslik Hiina.., •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOOME KURBMÄNG SÜVENEB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

SOOME KURBMÄNG SÜVENEB.. ^Nõukogude surve tagajärjel arre teeriti Soome /politsei poolt jaanu iari teisel nädalal osa rieist kolmest 'sajast "šõjakurjategijast," kelle .väljaandmist nõudis Nõukogude iVälisministerium uuel' aastal. Enamik neist 300 on Ingeri põge nikud, kes elunesid Leningradi ja 'Soome piiri vahemail. Osa neist kuuluvadki Soome kodakondsusse... Moskva .nõuab Soomelt nende väljaandmist Nõukogude Liidule, et Vene ise mõistaks "õiglast kohut"' süüdlaste üle. " i Soome võimud viivitavad arretee ritute, väljaandmisega, kuna vasta valt Soome põhiseadusele-Soome ala Imate üle ei saa kohut mõista valis maa instantsid. On põhjust arvata,, et ingerlaste hulgas leidub ka eest lasi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

SnTJASEALT. —Augsburg-Hochfeldi laagris toimus ka tanavu traditsiooniline uue-aasta vastuvott komitee inaja ees asuval valjakul, sarava kuuse all. Sonavottudega esinesid valivaat leja uing koigi kolme Balti rahvuse komiteede esimehed. Eestlaste poolt koneles J. Pedak. Iga rahvuse esin daja sonavott loppes vastava maa hiimniga. - ' . , —Augsburg-Hauiistetteni ,laager pidi tile viidama jaanuari keskel Hochfeldj, millega viimase elanike; arv kasvaks umbes 700 iuimesc vorra. Kuigi selle Uletoomise tottu Hochfeldi laagris tekiks .ruumide kitsikus, siis on selle lahenemist loota jar jest kasvava emigratsiocini tottu. —Ontarios ilmuv ingliskeelne • "The Free Press" toi oma veer gudel pildiga varustatud kirjutuse "eesti parunist," kes tootavat seal ses iimbruskonnas farmitoolisena koos oma naisega. Nagu artiklist selgub, on "paruni" nimi Richard Renno niofe temal. olnud Louna [Eestis 1800 aakri suurune-lnois, kus | leidnud tood 40-50 toolist. —New Yorgi eesti koguduse juurde asutatud lauluk...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNASED RÜNDAVAD HAINANI SAART. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

PUNASED RÜNDAVAD HAINANI SAART, Punase Hiina sõjajõud on asunud Hainani saare ründamisele, kus juures neil on õnnestunud lüüa sil lapea Hainani edela rannale. Kom munistid on kasutanud udust ilmas tikku, mis on aidanud kaasa nende invasiooni osalisele õnnestumisele. Samal .ajal valmistuvad Punase Hiina sõjajõud Chusani saare rün damisele, milline saar 011 Rahvus liku Hiina sõjalaevade peakorteriks blokaadi teostamisel Shanghaile.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
WOMEN POW's IN COALMINES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

WOMEN POW's IN COALMINES. 21 Austrian women POWs who recently returned to Vienna from Russia said they had worked 10 to 12 hours a day six days a week in Russian coalmines. One of the group said there were only a few Austrian women left in ;the mines, but hundreds of Ger man girls arid women had given up jhope of. ever returning home. j ■ , An ignorant young Russian sol Hier takes his .watch to a Budapest watchmaker. The watchmaker opens it, finds a dead fly inside, shows .the fly to the soldier. The young Russian's eyes light up with understanding. He says: f' I see, driver liquidated." * An American and a Russian are arguing about Democracy. Says the Ameriean: ' 'In our country every citizen has the-right to go to the Wihte House and tell President Truman his policies are utterly stupid." "There is no difference in my country^says the BussiarT stoutly. "Anybody can go right to Kremlin and tell Stalin that Truman's, poli cies are stupid." - ★ A young Russian officer, finally, demob...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS VENE AATOMPOMM PLAHVATAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

PLAHVATAS. Eelmisel .pühapäeval kell - T hommikul . (Sydney aeg) kuuldi Kesk Aasia lõunaosas Vene asula Ata ja Hiina linnakese Sinkiangi vahel tugevajõulist plahvatust,, millist registreerisid ka seismograa fid (maavääringu mõõteaparaadid')V Oletataksfe, et,, siin 011 tegemist jär jekordne aatompommi plahvatusega' Londoni' kuulduste kohaselt ' ©nt R.A.F.'i stratosfääri lennukid ra kendatud . õhu , ülalkilitides uuri muste tegemiseks toimunud plah vatuse kohta.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MAN [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

MAN 1) head, 2) mouth, 3) neck, 4) chest, 5) breast, bosom,^6) upper arm, 7) forearm, 6) and 7).arm, 8) navel, 9) abdomen, 10) hand, 11) thigh, 12) knee, 13) lower leg, 11) and 13) leg, 14) foot, 15) toe, 16) nape of the neck, 17) shoulder, 18) back, 19) elbow, 20) bottom, 21) calf, 22) heel, 23) sole of the foot, 24) forehead, 25) hair, 26) eye, 27) nose, 28) ear, 29) teeth, 30) tongue, 31) lip, 32) cheek, 33) chin, 34) throat, 35) eye brow, 36) eyelid, 37) pupil, 38) eyelashes, 39) middle finger, 40) ring-finger, 41) little finger, 42) finger-nail, 43) forefinger, 44) thumb, 45) fist. /•

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! ON HEALTH. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

ON HEALTH. . . < . brains (jp+isV^ palate tonsils fOhsCifts gullet • windpipe ; heart lungs stomach ,, bowel. liver CjVf . , . kidneys ■ : spleen . - ■ * ' gall-bladder caecum, ^ppradix bladder vein V/ ** spine bone blood ajud , suulagi kaelamandlid soogitoru hingetoru siida kopsud "magu s sool maks neerud porn sapipois pimesool pois veresoon selgroog •luu. veri naarmed suguelundid How is your health to-day? Kuidas on Teie tervis tana? / ' V Thank you, much better. Middling. Not quite good. Not too bacl. Poor. , ' Tanan, palju parem. Keskmistmoodi. Mitte paris hea. Mitte liigai halb. Vilet's; - < How is your mother? Kuidas laheb Tei&O^a^? , Pretty well. Tolerably well., Not very well. She is unwell (or: in0isp.osed).; She is very ill. She-lies very ill in bed. She is dying (or: at the point of -dying). She has a bad colcl. She is feverish. fliVaWv Kaunis hastL Talutavalt hasti. Mitte vaga glands" 0 & genitals hasti. Ta term on halb. Ta on vaga h...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID SALUM VÖITIS KÖRGUSHÜPPES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

SÄLUM VÕITIS KÕRGUSHÜPPES Oslos peetud'", üliõpilaste spordi võistlustel tuli kõrgushüppes võit jaks eestlane 0. Salum tulemusega 1,75. m. •' .'M' V' ★ " Oktoobris toimus Tallinnas Tal linna, Tartu ja Virumaa vaheline maadlus võistlus.,,' mille võitis Tal linn 25.Vpunktiga, jättes teisele ko hale Tartu 15 p. ja kolmandaks Virumaa 7 punktiga. Võistlejate klassis tulid esikohtadele V. Siil (Tallinn), V. Sokolov (Tallinn), E. Eljand (Tartu)', H. Puur (Tallinn), 0. Laan (Tartu), Komarov (Tal linn), P. Lehtlaan, (Viru), ja, R. Ižandmaä" ;(^allin£)V:^oistlušte' pea kõhtunikukš *5 bü endine- tuntud maadleja Sülluste. V.V- :-;': Anton Raadik kaotas hiljuti prantslasele.j* Robert' Villemainile pu^ktidegV^LiÕ-ringilises matsKis. S^e -pii prantslase kolmandaks või-. dukš'; Ameerikas nitig eelvõistluseks 9iatshile Jack La Motta vastu.' "Võistlusel vigastab Raadik jälle oma vasaku kulmu. N Kahes viimases rin gis püüdis Raadik üritada k.o. võitu, kuid see ei õnnestunud. ( Tallinna meistrivõistlus...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x