ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 April 1933

-Čechoslovák Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. POMLUVA. "Pomluva jest jedem napuštěná střela, jíž učiněná rána zhojiti zhojiti se nedá, jest dýka zákeřníkova, kteráž po tylu srdce tvého jest hnána." Tak jsem se učil hned ve škole, ve třináctém a čtrnác- tém svém roce, kdy mě učil nadučitel, výborný učitel dě- tí, František Tichý. Nevím, jestli dosud je živ, a jestli ano, tak mu přeji vše to nejlepši za to, od čeho nás školáky va- roval jako lží, pomluvy a zá- visti, neb to jsou tři věci, kte- rými může člověk způsobiti mnoho zla mezi svými sou- rozenci, mezi manželem a manželkou a zde mezi kraja- ny, jak se zde všeobecně pra- ví "našinci"- Zajisté každý z vás zná to- to: — Poslouchejte švagrová, mě se zdá, že ti naši noví sou- sedé se nemají moc rádi. —- Švagrová již praví na to své sousedce, že "slyšela", že ti a ti sousedé se hádají, a milá sousedka již vypravuje své sousedce, že "slyšela", že ti lidé se mezi sebou perou a po- dobně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 April 1933

*Sf'W!§fc V pátek, dne 28. dubna 1933. —Čechoslovák— Houstonské kapitolky. Už bude brzy za dveřmi. Kdo, co? Inu prvý máj a po- tom ostatní dnové tohoto mě- síce opěvovaného pěvci jako měsíc lásky. Zde ten prvý máj není vítán s takovým nadšením jako ve staré vla- sti, kde teprve májem na- stává teplejší počasí, trochu ustálenější a kdy pestroba- revný háv přírody není již vydán na pospas ničivým zá- vanům ustupující zimy. Ale dobře si pamatují, že jsme slavili 1. máje na ostrově zvaném "Štvanice" v Praze při malé sněhové chumeleni- ci. "Byl prvý máj, byl lásky čas". • ., a49 pražská policie ten prvý máj moc v lásce ne- měla, prvý máj byl či býval pro ní túrou, pěší i pak po- zději jízdní mívala pohoto- vost. Samá rudá šálka, mo- dré košile, červené karafiáty a dunivý zpěv vycházející z tisíců hrdel činíval ji nervo- sní. . ."Pryč s tyrany a zrádci všemi, ať zhyne starý podlý svět. My nový život chcem na zemi, v němž nebylo by žád- ných běd"! Tyhle prvé strofy ještě policie vydržela, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 April 1933

—CechoslovAk- V pátek, dne 28. dubna 1933. Il ' 1 ■ li Z města a okresu. — Hezká holčička narodi- la se manželům Joe J. Mynar- číkovým v sobota- • • — Manželé Anastáz Němeč kovi odjeli v sobotu do Sar Antonio, kde se zdrži delší u- Němečka. Doutfáme, že vy let tento panu Němečkovi pro spěje a že se vrátí domů plně zdravý. • t — Paní Johana Janská, jed na z nejstarších westských o sadnic, v poslední době chu raví. Následkem vysokého stá ří. Ošetřující lékař má obavy o její zdraví. Doufáme, že o bavy lékaře jsou zbytečné, ze dobrá tato žena opět se úpl- ně pozdraví, což by ji přála icela naše osada. • il^r" Na prodej prasata Po- land China a Tomworth, bílí a Chinčila králičí, červení ho- lubi, dojné krávy, ovce a jeh ňata. Vše registrovaného dru- hu. Hlaste se u Ben Besedy, Rt. 2, Mt. Calm, Tex. (15-17pd • • — Dovídáme se že paní St. Criquová, prominentní krajan- ka ve Waco, jest vážně ne- mocná již delší čas, čehož li- tuje celá řáda přátel jak ve Waco, tak ve West a Dallas, a sice p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 May 1933

91.06 $3.00 -i dopisy, tý buďtei zasílány and wes XXII: ČÍSLO ( o. 18.) Entered as statni bondy na ole- > t>r - :e noviny matter January 2, 1920. *1" Post office at West, Texas, cndec the Act of March 8, 1879 •>3s OZNAMOVÍ* Čechoslováku ý ^ V mírni, výhodné a cep'' sdělí se na požádání. ^ ' Přestěhuj. ^ , sé, sdělte nám hned NOVOU I oTAROU adresu, aby- chom potřebnou změnn mohli ihn^ učiniti. Články, úvahy a dopisy nechť jsou redakci zaslány nejpozději do úterka každého týdne. 5. kví3tna (may) 1933. Austin, Tex., 1. května. — Státní senát dnes odhlasoval 18 hlasy proti 10, předlohu ústavního dodatku, ofnávňu- jíčí Vydání za $20,000,000 dlu- hopisů pro úíevu nezaměstna- nosti. Ffředioha musí býti DŘÍVE. . w Senát vzál Ve znov ní regulační předlohu, kterou schválil ve čtvrtek, a doplnil ji tak, že okresy néb distrikty, které byly suché před vejitím státní prohibice v platnost, mo- hou rozhodnouti, zdali si pře- jí pivo nebo ne, volbami Již 1. července, anebo mohou okres- ní v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 May 1933

—Cechosl vax— A ZEMAN: Tonča Madonna ROMÁN DÍL I. .--■-■--t-t—-i.-i—— - —á Všecek se zachvěl a studený, mrazivý pot vy- vstal na jeho čele. V tom se však celá jeho po- stava přikrčila jako télo dravého, raněnéhr- zvířete a jedním skokem vrhl se na Stavitele, sápaje se mu po hrdle. Oba muži jakoby se byli do sebe zahryzli. Nastal strašlivý zápas. Svíjeli se na vlhké zemi a chňapali po sobt vyceněnými zuby, z jich prsou draly se sípa- vé, zvířecí zvuky a chrapot, které působily v nich však ještě větší zuřivost- Děs a strašli- vá hrůza, aby je někdo nepřekvapil v tom- to vražedném, nemilosrdném zápase, zdvoj- násobily jejich síly a úsilí, skončit jeden s druhým. Ferda Kavalír tiskl křečovitě hrdlo Stavíte lovo, který hledal navzájem ve tmě svýma rukama hrdlo Ferdovo. Hned byl na vrchu ten, hned onen — Ferda Kavalír měl obří si- lu a Stavitel v jednom okamžiku myslel, že již již podlehne. S nadlidskou silou však roz- trhl jeho ruce, které svíraly jako kleště jeho hrdlo, vyrval se mu a v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 May 1933

!- m £ i m- V pátek, dne 5. května 1933. w —ceCHOSLOVÁK- 0 6 0 O O—O—O—Ojjanům divadelní představení byv po 6 let župním vzdél*- ® SOKOLSKÁ HLÍDKA —0 a slibu dostojíme, jakmile prá- vatelem a knihovníkem žup O—6—O—O —O—O—O—O ce Předsletové budou skonče- PRO SJEZD SCKOLÚ NA SVÍTOVĚ VÝSTAVĚ. Cestou světem více uvidí- me nežli za kamny. Připadá mí myšlenka, že . . - ,. , ... by to snad bylo velice krásnéj 5?,^ ,lm . . a úcty hodné, kdyby tuuw! J's% ^noaveíc-™, který u; krajanem usnesli se přijet spo- i SS™ ^ , -? Vi" léčně na svojim vlaku až JPÍf? ."i?. <!ho' výstavu _ s prapor, Texasu,I'vet.n*> Kke fon- Cechoslovakie a Sp Států a 'ed"°1' Dallasře' z ."eh°z a nápisy na vlaku Sp.ci.l train 5"' of Texas C«eho..lov.t.. I a ,d° C1"c"e?', Cln Kdybv se nesešlo dost osob|trskeho radu vyvo,al u c,en" /-vnioV, - v. ... . , dobry dojem. Jedno je jisto: Ok ahome se připojit, tak aby ^ bude květen ((pA slet Sokola byl t,m nejvyznam- MÁTNÝM BmM"L . . nejsím dnem na cele výstave | Na den 14 k ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 May 1933

€ -Čechoslovák— V pátek, dne 5. května 1933. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by CECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aag. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aog. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —EMitor Předplatné $2.00 Subscription Do Evrepy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. CO MU TO POMŮŽE? 'DĚJEPIS'. Je již zvykem u Texana páčí —, nebo kopá-li, to je ale podivnější* když se příliš dopálí. Proč se stále rozčiluje nad tou cizí cihelnou když jí tolik protěžoval svojí láskou "citelnou"? Stalo se již vícekráte že se plány zvrátily, zapomněno také kolik naši lidé ztratili. Úspěch velký přisliboval, kontroly se domohl, tudíž má se radovati že jim k tomu pomohl. Také měl by jistě snísti co sám sobě navaří —Moravané nejsou přece Hunové, ni Avaři! Pro koho on tedy tiskne...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 May 1933

V patek, dne 5, května 1933. —ČECHOSLOVÁK— Z města a okresu, W Pro dary ke Dni Matek přijďte si do FAMOUS DRY GOODS. Najdete zde vhodné dary a užitečné. — Paní J. V. Hájková na- lézá se tento týden na sezna- mu ftemocných. • • • • .3®!"*' Pro dekorace uviďte Bowen & Campbell. (16-18) • • — Manželé E. E. Pláškovi a Joe Plášek ztrávili konec minulého týdne návštěvou v Temple. • • — Emmett Plášek, jenž jest zaměstnán v Savoy, Texas, ztrávil neděli návštěvou u svých rodičů. UPBT* Připouštím osla druhu "Tennessee Strain". Henry Grappe, West Rt. 3. (18-19pd) • • — Čápi zanechali statného ■klučíka manželům Fr. Sou- kupovým minulou sobotu. Sr- dečně blahopřejeme! • • — V pondělí přistěhoval se zpět do West krajan Jos. Stanislav z Abbott, kde bydlel v poslední době. Vítáme jej zoět mezi nás. • * 'iJV' Pro dekorace uviďte Bowen & Campbell. (16-18) • • — Občané našeho okresa McLennan jsou připraveni k zahájení činnosti k okresní volbě, v které má býti rozhod- nuto, zdali máme míti 3.2 ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 May 1933

. « —Čechoslovák— V Pátek, dne 5. května 1933. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. V POSLEDNÍ CHVlLI. "Na padesát tisíc obuvnic- kých mistrů a jejich rodin u- mírají hlady, obklopeni bí- dou!" Takový nadpis má člá- nek v časopisu z Českosloven- ska, který mi zapůjčil jeden čtenář. Přísloví praví, že když se člověk zažere do peněz, tak nikdy neví kdy má dosti. Tak je to zde, jako třeba u Forda, kde člověk byl a dosud je j&- — V sobotu cenk bavlny by- la u nás na ulici 7 Vi centu libra, což je přece jen potě- šitelnější nežli 5 centů, a přál bych farmářům, by při příští sklizni úrody byla cena ba- vlny ,10 centů, neb když bu- de míti farméř, budu míti i já lépe jak v Shoe Shopě tak i s kolekcí na Čechoslováka. Mnohokráte jsem slyšel: "Jo, teď bavlna jde nahoru, až já jsem všechnu prodal!" — Inu je to pravda, že je to zlo- dějina, ale pomoci sobě není — Do rodiny Jos. Jareshe' — Náá výborný klobásař a přibyl nový člen rodiny. MajJbučr ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 May 1933

V pátek, dne 5. května 1933. —ČECHOSLOVÁK— I | Naše pošta, ! Anton, Texas. Ctěná redakce! V březnové schůzi jsme mě- li první divadelní výstup. Di- vadlo bylo sehráno v jednom aktu; byl to první začátek. Herci se zadrželi až nad oče- kávání. Schůze byla poměrně slabě navštívena pro nepříz- nivou pohodu. Obloha byla zastřena mraky, zdálo se, žt každou chvíli zasype všecko sněhem. Druhá schůze, první neděli v dubnu byla odbývána v do- mě p. Františka Schneidra a byla četně navštívena. Do sdružení S- Sdr. přistoupil stoupil právník p. Benjamin Kučera z Lubbock. Do pozem- kového podniku se přihlási- li následující pánové: Fran- tišek Schenider, František Motl, Ferdinand Květoň a právník Benjamin Kučera. Přezpívali jsme několik pí- sní, probírali různé otázky a na jedné z důležitějších jsme se pozastavili a náležitě pro- brali : "Starati se o zábavy pro mládež." Mládež musí míti zábavy a jestli rodičové jim nebudou nápomocní v zařizování vese- lé a ušlechtilé zábavy, tak dě- ti půjdou do...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 May 1933

Z města a okresu. — Ve středu ve 4 hodiny ráno shořela špižírna u resi dence našeho krajana Rud. Němečka. Jak oheň povstal jest záhadou. Rychlé přispě- chání hasičů zabránilo roz- šíření se ohně na další budovy. • • — Veselohra "Henry's Wed- ding", která byla dávána ve West minulý čtvrtek a pátek, byla velikým úspěchem, ne- boť oba večery auditorium městské radnice bylo vyprodá- no. Divadlo bylo dáváno ve prospěch sboru dobrovolných hasičů. Asi 125 občanů účin- kovalo v tomto kusu. V ' dne 5. května 1933. — V pondělí, dne 8. května bude uspořádána taneční zá- bava v S.P.J.S.T. síni ve West. Při zábavě této bude účinko- vati známá česká radiová or- chestra z Wilber, Nebraska, pod řízením pana Jos. Sinkule. Hudba pana Sinkule je zde již dobře známa, neb hrál v Texas i v okolí West již dří- ve. Zábava tato měla býti po- řádána před dvěma týdny, ale k vůli dešti musela hýti odlo- žena. Jsme jisti, že zábava se nad očekávání zdaří. Všimněte si oznámky na jiném místě 1.1. • • :ir ZVLÁŠTNÍ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 May 1933

■ tyehizí každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně Ni| pól roku . Do staré vl*gti '• \v\svv\\\\A'l! $2.00 $1.0# $3.00 Peněžní tá&ilky, jakož i dopisy, tý- - kající g« redakce, buďtež zasílány na tuto adresa: ČECHOSLOVÁK PUBLISHINO CO. West. Texas. ■\ . WES1 EOCNlK .(VOL.) XXII. ČÍSLO (No. 20.) Entered u second-clus matfcer January ■Mšm West, Texas, onder the Act of March 3, 1879 % v Čeehoslovákn ^ ui výhodné a ceny ^ požádání. ' Přestěbujete-Ii se, sdělte nám NOVOU I STAHOU adresu, aby- chom potřebnou směnu mohli Uuwd qěiniti. Články, úvahy a dopisy nechť jsou redakci zaslány nejpozději do úterka každého týdne. 19. KVÉTNA (MAY) 1933. president pro rych- lé ovolání prohibics Washington, D. C., 17. květr - Austin, Tex., 17. května. — — Dle všshn nresident Guvernérka Miriam A. Fer nová ve svém zvláštním President Roosevelt volá ku 54 vladařům po uskutečnění míru , t "na. — Dle všeho president Washington, D. C. 16. květ-1Z kolika členů delegace st Roosevelt učiní výzvu ku všem na. — Rázná výz...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 May 1933

-Čechoslovák— V pátek, dne 19. května 1933. A ZEMAN: Toněa Madonna ROMÁN DlL I. Když vstoupili do Borelovy Pracovny, Ferda ^ Kavalír ležel a tiše oddychoval. — U jeho přicházejí pro n„. — BC hlavy stála Pavlína a zádumčivě hleděla na Správně" mumlal si prio sebe, "snad • 1 . _LJ. JI fii S ho- U^v JX1«1 /]A/>nln ft jeho zbledlou tvář. "Bože,"' pomyslila si s bo- lestí, "je to přece jen můj muž." Spatřivši Ton ču Madonu celou v černém šatě, diskrétně uči- nila pohyb, jako by chtěla odejiti. V tom Ferda Kavalír otevřel oči a jako by spatřil ten to její pohyb, pokynul jí slabě rukou, aby zů- stala. Poté jeho zrak utkvěl na Tonče Madon- ně. Jakási nesmírná záře rozsvítila se v tomto pohledu, záře, kterou Pavlína ještě nikdy u Franka neviděla. Tonča Madonna přistoupila tiše k Ferdovi a pak přemožena nahromadě- nou bolestí, která se v ní vzbouřila, vypukla v srdcelomný vzlyk. "Tončo — holka moje drahá" zašeptal Fer- da Kavalír, "tak vidíš. Dostal sem to. Tonča nebyla schopna slova. Dr. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 May 1933

: t V patek, dne 19. května 1933. —ČECHOSLOVÁK— ■ lll*y,V|i všestranné pomoci jednoty Z KAN< ! Qni^Oí Cfc^A ■ Dallaské, v neděli dne 21. HO SI ; Ov-/ 1\ n_/L^ ^./v j května, v nádvoří síně řádu RU I . , . > :ifS. P. J. S. T. na 2615 N. Hou-j H HIC A ston Str. ! Výkonný ; i , | program započne ve 2:30 ní, AOS., v ° ,7 , , * i hodin odpoledne, a oznámeni zuje na poj Nase houstonská sokolská;v minulém čísle ve 3:30 jest Druhého Sle tělocvičná jednota má se ny- chybou. i venského Sok ní čile k životu, mužský i žen-j První na programu bude 2upní Výprav ský sbor pilně cvičí a těšíme! koncertní hudba zdejší měst- ukládá povinn se, že jich budeme moci vyšla- i ské kapely, kterou obstará- br.; pohodlí všech ti větší počet do Chicaga na!joe Milankovich, a skládají- Sletu a Výstav všesokolský slet, sebéřeme-liIpj se ze 24 hudebníků. Budou z Texasu. Odj dostatečnou zásobu těch no-hráti také české skladby. ■vých inflačních dolarů. | Dafši program řídí župní Aby se nějaký ten dolárec náčeln...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 May 1933

—ČECHOSLOVÁK-— V pátek, dne 19. května 1933". ČECHOSLOVÁK AND WE8TSKÉ NOVINY Pnblished every Fnday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICEES: Aug. J. Morris, President Jo*. P. Holásek, See'y-Treas. DIEECTOES: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Žula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —IMitor Předplatné $2.00 Subscription Do Evrepy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého ebsaba se neuveřejní. -1 lé procento zločinců mladých, chce-li nésti zc ^""ůžeme jen děkovati výchó- následky. Totéž rodičů. Doma je první zá* ponsko, jež ch ad výchovy dětí. Jestli ro- Dálného Vf e se nestarají, aby jejich jasně zná stalo se hodno lidské spo- Spojených S jak pak se může oče- rá by vyvol Půl bilionu dolarů rováno státům spolkovou dou na pomoc pro nezaměsť nané. Jest to ohromná suma peněz, která ale může po- skytnouti zaměstnání tisícům zahálejícím a po práci se shá- le nějícím mužům, kteří nechtě-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 May 1933

V pátek, dn 19. května 1933. —CECHO; . —á r- . Kil M ,,r. 10 ZRANĚNO V AUTOMO- BILOVÝCH NEŠTĚSTÍCH- Waco, Tex., 15. května. — Deset osob bylo zraněno, čty- ři velice vážně, v automobi- lových neštěstích ve Waco a FROM THE BIGEST LITTLE TOWN IN TEXAS. Budova zemědělství na v Chicagu. Robstown, Tex. Tak teda budeme 26. srp- na volit pro mokro, teď by si; okolí koncem a počátkem týd- nejeden "taky občan" přál, do dneška událo! kdyby mohl ještě teď, zapla- tit hlavovou daň. Předloha na-| šeho p. Popa sotva bude všaK přijata. My zde bysme volili pro ne. Poslední do dneška událo fre v osm hodin ráno když pa- ní Fannie Jamisonová byla při srážce automobilů vyhozena ze svého auta na rohu 21. a, Wshington ulici. Byla velice mokr°> ale svrchu, už teď, těžce zraněna na hlavě a máme Zí*e veliké sucho, kor- utrpéla zlomení ruky. V ne- fly hoří 'lidé ie sekají a suš: děli odpoledne přišla k též- na krmivo nebo to bude vzác-1 kému zranění krajanka paní né- Hegara je krátká, místy Karel" Gajdico...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 May 1933

—Čechoslovák— v & \ — J y p&tek, dne 19. května 1933. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. JE VÁM TOTO ZNÁMO? | — Graduanti ze školy v Te- ______ licu i se svým nadučitelem na 2e počet českého obyvatel-i ukončenou školního roku, u- stva v našem Ennis a okolí se dělali sobě prohlídku našich počítá na celých třicet set [obchodů, tiskárny a též ob- duší? Tři tisíce nás zde bydli, chody s ajskrýmem, kterého snědly dosti a českých školá- ků mezi nimi bylo dosti: Joe Kudrna, Jan Španěl, Joe Špa- něl, Otto Janoušek, Joe Kou- bek, Joe Trojáček, Vlasta Trojáčková a Daniel Barta. takže při spojení při veškerých volbách na české hlasy každý kandidát musí počítat. — 2e naše Ennis bylo založeno ro- ku 1871? Tedy 62 let uplynu- lo a jaký pokrok Učinilo. Že bylo naň koupeno jen 640 a- krů pozemku a bylo placeno strava a ~7iu au-f I chladnějších sezonách. Cer-I STRAVA A ZDRAVÍ. IJJ zeienina, ovocf a saláty 2 nich připravené aiají sýr a ijné mlé...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 May 1933

V pátek, dne 19. května 1933. m * —ČECHOSLOVÁK— ■ ^ĚĚmVliW^m Houstonské kapitolky. "Koho chleba jíš, toho pí- seň zpívej", či ještě případ- nějším by bylo.: "Běda přemo- ženým!" Dle těchto pořekadel se řídí nový mayor Hopstonu při provádění očisty mezi mě- stskými zřízenci a počíná si drakoničtěji než-li italský Mus- solini. Kdo se mu nezamlou- vá, kdo proň nevolil, plave. A nejhorším ze všeho je, že právě ti nejméně placení po- cítí švihy karabáče šetření, bu- vzpomínám jen kavárny An- dělovy, kde se scházívala na- še inteligence a novinářská chasa a Šoustkův hostinec, po- věstný svými chutnými záku- sky. V české čtvrti v Kali- fornii bylo jich také dosti, leč jich jména si tak dobře nepa- matuji. Těšil jsem se na Chi- cago jeda drahou Nickel Plate- Lackawana z New Yorku, kde žila aspo životem, ži odkud se Chicago bra pod svá ochra čně svým RUSKO POSTAVÍ staré vlasti, SE PROTI HI váli. Dobré ako kvočna Riga, Lotyšsko, 14. 1 ká Praha, či spíše jako vele- de jim opětně snížen plat ku...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 May 1933

"Ir f7*g' ■ <*h t. r'' v--;; ?A-:% ■ «' •• —Čechoslovák— :"í , <9:.. asaas května 1933. Z města a okresu. — Pan Frank Bezděk odjel v neděli do Omaha, Nebraska, co delegát spolku K. D., kte- rý právě tohoto týdne v Omaze odbývá svůj sjezd. • • Pan Anton Němeček a pan Robert Červenka s rodi- nou dleli tento týden v Coi- pus Christi, kde se súčastniu sjezdu Rytířů Kolumbových, oba jsou delegáti místního spolku. Slečna Hattie Němeč- ková odjela spolu s p. A Ne- tnečkem do Refugio, Texas, kde dlí návštěvou u své sestry pí. Williamsové. r • • V neděli stala se srážka automobilů blíže Elk, ve kte- ré bylo zraněno 7 osob, kteří všichni byli dopraveni do ne- mocnice do Waco. Nejvíce jest zraněna pí. Chas. Gajdi cová, dalších 5 členů rodiny p. Gajdice a syn p. Tumy. Ně- kolik zraněných jest poraně- no vážně. — Minulý pátek podrobila' — se operaci na mandle sl. Ge- orgie Morrisova. Vede se ji dobře. . # Pan Frank Vanžura z Oklahoma City, přijel do Weá.i"^* v pátek minulého týdne >&...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 June 1933

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Rořní — $2.00 Na půl robu $1.00 gUré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý-* tiijíeí se redakce, buďtež zasílány tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West. Texas. * & AND WESTSKE NOVINY 'I OZNAMOVÁNÍ v Čechoslováku jest velmi mírné, výhodné a ceny oznámek sdělí se na požádání. Přestěhujete-li se, sdělte nám hned NOVOU I STAROU adresa, aby- chom potřebnou změno mohli ihn^d učiní ti. Články, úvahy a dopisy nechť jsou redakci zaslány nejpozději do úterka každého týdne. ' ROČNÍK (VOL.) XXII. CÍSLO(No. 23.) M . i- • Entered aa second-ciass matter- Jantary 2, 1920- office at West, Texas, Ender the Act of March S, 1879 9. června (june) 1933. JOHN WOOD NA 1FERGUSON OŘEKÁVÁI DVĚ DĚTI ZEZADU- PRESIDENT CHCE SNÍŽENÍ ÚRODY BA- 110 ROKŮ MÍRU V SILNIČNÍ VÝBOR. ZVIAŠTNI ZASEDÁNÍ SILY V LEDNICI. ODROClTI KONGRES. VLNY V SOUHLASUJ EVROPĚ ZARUČENO Auatin, Tex., 6. června. —! §TÁT&)Í SNEMOViíY. Greenvílle, Tpx., 6. červ- Washington, 7. června. —j ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x