ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1896

«> V kyrko underrättelser. Sv. Ev. Lutherska Kyrkan. Hörnet af OiiftÄiess Avenue och 10:o fratan. Sju- ilagssLola hvarje söndag kl. 10 f. m. Gudstjenst hvarje söndag kl. 11 f. m. och 8,30 e. m. saiiit oosdagsqvällar kl. 8,30. Ungdomsföreningen möter i kyrkan l:sta och 3.dje torsd.igsqvällen i hvarje månad. G. A. Dohf, Församlingens Pastor. Bostad: 105 West 10:e gatan. Sv. M. E. Kyrkan. Hörnet af 15:e och Reed River gal. Söndagsskola hvarje sön- dag kl. half 11 f. m. Gudsijenst hvarje söndag kl. 3 och 8 e. m. samt onsdags- qvällar kl 8,15. N. Eklund Församlingens Pastor. Bostad: 1503 Roed River gat, Sv. Baptistkyrkan. Söndagar: Sön- dagsskola kl. half 4 e. r . Predikan kl. 8 e. m. Tisdagar bibelläsning kl. 8 e. m. Torsdagar bönemöte kl. 8 e. m. H, J. Bengtson, Pastor. Bostad: 2004 Sabina gatan. PREDIKOTURER I DECKER. Sv. Meth. Ep. Kyrkan. Söndagsskola hvarje söndag kl. 10 f. m. S. A. Lundell, Föreståndare. Predikan kl. 11 f. ni, och 8 e. m. hvar- je söndag. Bönemöte hvarje oisdags...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1896

PATRON JÖNSSONS MEMOIRER. , > i i i i AfSlGUKD. (Forts. fr. föreg. nr.) Min älskade vardt likblek om kind och bet sig hårdt i läppen utan att svara, men sii mycket muntrare blefvo de unga herrarna midt emot. Efter kaffet sprungo vi enkleken i trädgården. Sedan jag ställt det sa att jag fått Emmy till maka, var det natur- ligtvis alldeles omöjligt för någon af de andra herrarna att skilja ossåt:der- till hade jag sprungit för mycket med tjur-Olle och öppnat för många grindar ät handlare-Lars medan Pälle sprang i oförkortad, sträckande traf. Men jag tror nog att jag sprang mera snabbt och ändamålsenligt än precis graciöst, för jag säg hur ansigtena skeno upp pä litet hvar utom pti flic- korna Bramberg dä jag gjorde mina prof. När skymningen föll på, skulle vi ha en dans i salen. Taktfast är jag, det vet jag, och on kraftigare arm än jag hade dä, har sällan lagts om en flickas lif. Men det måtte inte varit riktigt i alla fall, för när vi dansat tvä hvarf, säg Emmy upp med en fuktig ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1896

\ • I m Gamle kung Gösta. Vi läsa om konung Gösta I krönike-bok, Guds underman, hvilken bräckte Tyrannernas ok. I häfden det första bladet Hans anlete bär, Hans bild med det långa skägget, Sä vördad och kär. Hans hjässa är liksom silfret I Eskils gemak, Hans hand har vårt Sverige murat Frän grund och till tak. När faror hans byggnad hota, När tvedrägt är spord. Vi höra som sorl ur grafven Hans varnande ord. Han är ej ett namn, en skugga Bevarad på prent, Det är, som vi hade sjelfva Sett honom och känt. När mindre vårt land vi älska, Han framför oss stär. En fader i sorg—med otack Vi blekte hans sår. Liksom vid hans knä vi suttit Kring flammande härd Och lyssnat till Dala-sagan Om flyktingens färd. Af ångest de späda hjärtan Knappt vågade slä, Då spejarnes lansar stungo I gömmande strå. Vi följt honom bland försäten Och nöd utan tal På vägen till kungastolen I ärones sal. Vi sett honom öppna stigar Och rödja en vret I skymmande skog af fördom Och fåkunnighet. I håret han grep de tred...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1896

N|| t\ IL J c pen r°r UStJ 'Paragou" Bokhylla i antik Ek. Utmärkt arbete. Den bästa och mest bekväma ' bokhylla för bibliotheket siingkammaren eller Mid- dagsrummet, iir 3 fot och io tum hog, 24 tum bred. A rh ii lies till skiinks da uppköp göres för $30.00. r a FLORA Opeo. for ' ii 4 • bokhylla af antik Ek, elegant och piydlig. Hvarje studerande, hvarje dam eller herre behöfver en eller flere. De kunna öppnas och slutas efter behag, samt äro varaktiga. 2 fot och 8 tum höga, 1 fot och 7 tum breda samt har 3 hyllor. Till skänks vid $15.00 uppköp. "Saratoga" Gungstol. antik Ek. Elegant, varaklig och bekviim. Kan kommenderas till hvarje familj. Ett par borde finnas i hvarje rum. För begagnande på resor eller som- marnöjen kunna de ej öfverträffas. Erhålles som present vid $30.00 uppköp. J/> C3 C/3 C O a o T3 TD ci M JJ 'o G CG O >> b w M o rt s 4> rt > cl x. '.z é 'cl & cl *0 53 g SR a bfl O <M V* .2 *"0 > *> C w c b£) O 'rt £ c ö '/i 0) N o- (—■ c o c/3 s 1...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 June 1896

y . - jr* '1, • MO as ii- >m fT \ r och ämt. p#/S r, ikokt r och i ock pen- r en Z:o. lr, il. Barn. alltid 'fl dem stör- <• bil- is? att det C: o. :t st. k för idet i i tack alla isik- eder \om Pe- ? ■yl /? t TEXAS y POSTEN I ARG. JNYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 26 Juni, 1896. VOL. I. No. II. VAR- OCH SOMMAR - KLÄDER. för zmijlust, oossab och; ib.&.ir/iisr- Alla slags Silk-, Ylle-, Linnen- samt Bomulls-Tyger till mycket låga priser hos Härmed inbjudes allmänheten i Austin och Travis county för skåda ett det mest utsökta lager af ofvanstående varor någonsin införts i''staden. Angående priserna äro de i jemförelsevis tagit ytterst låga. Gör ej några uppköp innan ni först har gjordt oss ett besök. Hattar af alla slag och'demensioner hvarierande både i pris och mcde. Lagret på hand är enligt nyaste mode. Prisena äro satta så }ågt som möjligt. Högaktningsfullt, Scarbrougl) & KRÖNIKA. Då detta blir synligt i tidningen är nation...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 June 1896

* Patron Jönssons IVIemoirer. \ it ] i Af Sigurd. (Forts. fr. föreg. nr.) Nu var jag nöjd och belåten en län- gre tid. Affären gick bra och inomhus blomatrade lycka och glädje. Barnen lcommo ett efter annat, gladde oss myc- ket och utvecklade sig naturenligt. Om .somrarna voro vi ibland ett par veckor pä Bolsäkra. Bekymmer fattas ju al- drig helt och hället. Mor Lena gick bort det fjerde äret vi voro gifta och barnen lcrasslade ju litet emellanåt, men intet ha vi mistat, fast vi haft sju. I stadsfullmäktige redde jag mig bra och fick tre eller fyra röster till vice ordförande hvarje Januarisammanträ- de. Och det säger jag fullt uppriktigt, att nägon politisk utveckling eller nya äreställen tänkte jag alls inte på, när jag en qväll under vintermarknaden träffade pä konsul Landelin frän Göte- borg. Det var en treflig karl, full af hi- storier och witzar, och vi och Petters- son och Ström voro jämt ihop ett par tre dar. Sä en qväll vi sitter pä Lan- delins rum sä säger Landelin till mi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 June 1896

"'T"~ ' ) fe $ Ljus. Af Isidor Kjällberg. Jag hörde ugglan uti skogen klaga, natt Uppä mitt läger. Månen lyste matt Igenom fönstret och sin dystra saga Jag hörde ugglan uti skogen klaga Ett fantasiens rop; förskräckt jag såg, Hur nattens spöken i ett ändlöst tåg Med slutna blickar och i slutna leder Igenom rummet gingo upp och neder. Vid vindars tjut och under andars sång Jag tog förtviflad ur min bädd ett spräng.: Derinne kunde jag med möda andas— Jag måste ut för att se dagen randas. Först när jag stod pä bergets högsta topp, Jag fann för godt att stanna i mitt lopp, Ty derifrän i morgonväktens timma Jag ville helsa solens första strimma. Än läg naturen svept i mörkrets skrud, När ur mitt qvalda bröst i brutna ljud En fråga trängde sig: Hvad lider ti- den? Är natten ej den långa snart förliden? Då gick ur hafvet längst i öster opp Min frågas svar och målet för mitt hopp, Ett praktfullt sken, som dagens an- komst tydde Och inför hvilket nattens skuggor flyd- de. Och det vardt ljus,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 June 1896

r) TEXAS POSTEN. flyhets och Annonstidning föp svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (TilK TEXAS POST.) Publlshed evopy woek. in Austin, 'IVxas. by til ' SWKDISII AMKBICAN PirilLIBHJNU Co. ri lio only swodisli pupor in Toxus. itnd tne best ndvertlblng medium to rcacli t iiis cluss of citlzeiiH. Richaho Johnbon Munnar. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - -- - $1.00. Ett hälft ur ------- 00. Eit är på kredit ------ 1.50. Eti hälft flr på kredit - - - - 75. Ett år tlli Sverlfre ----- 1.50. E't hälft år till Sverige - - - 1.10 Prenumerationen är betalbar i lorskott obli penningar böra sändas medelst Po sta! Note", "Mon v Orders" eller! 2 cents frimärken under adress: TZEIS-Å-S POSTEN, TaylorBuildiiiU' AUSTIN. TEXAS Telephone 279. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Advertising Råtes. One inch, one month, One inch, one year, Six inches, one month, Six inches, one year, $ i.oo io.oo 5-°o 50.00 On larger advertisements råtes will be made on application...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 June 1896

o -•V KYRKO UNDERRÄTTELSER. Sv. Ev. Lutherska Kyrkan. Hörnet af G<ingress Avenue och 1Gputan. Sjii- ilagssUola bvarje söntl.i<r kl. 10 f. m. Gudstjenst hvarje söndag kl. 11 f. m. och 8,30 e. m. samt oasdag-ovällar kl 8,30. Ungdomsföreningen möter i kyrkan l:sta och 3.dje torsclajrsqvnllen i hvarje månad. G. A. IJobf, Församlingens Pastor. Bostad: 105 West 16:e galan. Sv. M. E. Kyrkan. Hörnet af 15:e och Reed River gai. Söndagsskola hvarje sön- dag kl. half 11 f. m. Gudsijenst hvarje söndag kl. 3 och 8 e. m. samt onsdags- qvä'lar kl 8,15. N. Eklund Församlingens Pastor. Bostad: 1503 Reed River gat. Sv. Baptistkyrkan. Söndagar: Sön- dagsskola kl. hall' 4 e. in. Predikan kl. 8 e. m. Tisdagar bibelläsning H. 8 e. m. Torsdagar bönemöle kl. 8 e. m. H, J. Bengtson, Pastor. Bostad: 2004 Sabina gatan. PREDIKOTURER I DECKER. Sv. Meth. Ep. Kyrkan. Söndagsskola hvarje söndag kl. 10 f. m. S. A. Lundeli,, Föreståndare, Predikan kl. 11 f. m. och 8 e. m. hvar- je söndag. Bönemöte hvarje oisda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 June 1896

I \ l ' '1 Svenska Nyheter. j oland de främsta namnen i våra häf- •Jer." " 1 BORÅS. En dräpt motion.—Då vac- STOCKHOLM. Furstligt främman- :|nationsJubileet nu synes ha varit pä de.—Hertigen ocb hertiginnan af Con- j tap0ten> eUall kanske en gammal prakt- naught, hvilka öfvervarit kröningshög- j lnekdot från bondeståndets tid v;aa pä tidligheterna i Moskva, komma att af- i _ju pjats, skrifver Hv. N. Vid nägon lägga ett besök i Stockholm och skul- : rjksdagarne pä 1850-talet hade re- le anlända pä sin pleasuryacht som den presentanten för Borås, fabrikören Ry- 10 dennes. j -ijn> väckt motion i borgarståndet om kokoppningens förbjudande, enär den | skulle "förfäa" människoslägtet. Häri | instämde representanten för Lindes- berg, hr Berglund. Motionen remitte- Drottningen, som enligt telegram d. 2 Juni led af stark hufvudvärk, väntas | anlända till Sverige i slutet af Juni må- nad. rades till allmäna besvärs- och ekono- mi-utskottet, hvarifrän den med afstyr- kande kom till de sä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 June 1896

<r KL D Kapplöpuingssport. Hvad kapplöpningen i vära da'r Blifvit sport, som faller folk i tyc- ket— Den bedrifves utaf litet kvar Om ock ej af alla licka mycket. Klander och beröm den sporten täl, Den kan stundom ädelt syfte hafva, Stundom har den intet annat mål Än helt enkelt det att bara trafva. Icke blott till häst den sport sig ter Och på öppet fält, den rariteten, Äh nej, lika bra, om inte mer, öfvas den till fots af allmänheten. Friska människor vid full vigör, Arma stackare, som träben hafva, Folk med sjunket mod och klent hu- mör, Unga, glada prissar—alla trafva. Ungmön trafvar för att ej bli blek, Fruar trafva för att hullet mista. Postbud trafva omkring sta'n med rek Och den lytta med sin tigga rlista. Alla trafva, som ha fötter fått, Om hvarandra frie män och slafvar, Ung och gammal, vuxet folk och smått— Man kan säga, hela verlden trafvar. Nyss en herre bortom hörnet slank, Han mig syntes just ät sporten lig- ga— Låt oss supponera han var pank Och var stadd på trafv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 June 1896

1 O pen\°r uso "Paragou" Bokhylla i antik Ek. Utmiirkt arbete. Den biista och mest bekväma bokhylla för bibliotheket sängkammaren eller Mid- dagsrummet, Ur 3 fot och 10 tum hög, 24 tum bred. Arhälles till skiinks då uppköp göres för $30.00. ii FLORA j bokhylla af antik Ek, elegant och piydlig. Hvarje studerande, hvarje dam eller herre behöfver en eller flere. De kunna öppnas och slutas efter behag, samt äro varaktiga. 2 fot och 8 tum höga, r fot och 7 tum breda samt har 3 hyllor. Till skänks vid $15.00 uppköp. 'Saratoga" Gungstol, Irt antik Ek. Elegant, varaklig och bekväm. Kan re- kommenderas till hvarje familj. Ett par borde finnas i hvarje rum. För begagnande på resor eller som- marnöjen kunna de ej öfverträffas. Erhålles som present vid $30.00 uppköp. /( i e Q W s 3 Js Ö <" s ö js <U *" ID .t O .Q J£ CQ CO Ui ^2 O 5 -p 1> (X SO JX cu 3 O eu t s o- tQ 4-. c 3 :tS ■*- v* 0) > ij ö £ W g ■> w a i> C/3 V >> CU §> S 1 i* EU . o J 2 3 CQ -S S. 53* O B3 g ?! ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 July 1896

11 il IV I 1 TEXAS POSTEN. I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 3 July, 1896. VOL. I. No. 12. KRÖNIKA. När svetten den lackar fiån pan- nan till kind och termometern pekar på 112, då är det varmt äfven i Texas. Att vi hafva okristligt hett i dessa lastresornas, conventionernas, pic- nickars och fiskepartiers dagar, får vi rtog litet hvad vidkännas. Förli- den söndag anlände med extratåg irån Waco till Austin omkring 1,000 lustresande. Anlända hit, delade de sig i flera grupper, för att besöka stadens märkvärdigheter, såsom: det storartade Capitolium, de särskilda Asylerna, Universitetet, m. fl. Om- kring 300 besökte "the Austin dam" och gingo ombord på hjulångaren "Ben Hur" och hade tn 10 mils ång- båtstur upp och tillbaka på floden. En af Austins musikkårer var när- varande och bjöd på mycken "ljufve- lig" musik, och många voro de, som vid musikens toner trädde dansen på ångarens mellandäck. Återkomna till Austin, genomblöta at svett,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 July 1896

• TEXAS POSTEN. fiyhets oeh Annonstidning fö t* svensks me i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Puhlltiliod cvery Wfok. In Austin. Texus. by the Hwbdikii Amkiucan Pubi.ishino Co. TTio only HwedlsJi paper in Texas, ana the bfst udvcrtiHlnK modlum to reacb thl duss of citlzen . männen Harbo och Samuelson lem- nade New York den 7 Juni, för resa till Havre, blef observerad å Ham- burger ångaren "Furst Bismarsk", som anlände hit i fredags. Båten var 521 mil öster om Sandy Hook och omkring södra ändan af Nova Scotia. Den lilla båten har i medeltal gjort omkring fyrtiotre mil på 24 timmar sedan den lemnade New York. KlOHAICI) JOHNHON xccomooocooo . . . . Manugor. : cccce coooecooa* Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - -$1.00. Ett hälft ar - -- -- -- 00 EU Sr på kredit ------ 1.50. Ett hälft flr på kredit - - - - 75. Ett Ar tlli Sverige ----- 1.50. Ett hälft år till Sverige - - - 1.10. Prenumeriitionen är b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 July 1896

kyrko underrättelser. Sv. Er. Lutherska Kyrkan. Hörnet iif C^nuress Avenue och lö:i> putan. Sön- dagsskola hvarje sondag kl. 10 f. m. Gudstjenst hvarje söndag,kl. 11 f. m. och 8.30 e. m. saint onsdug-qviillar kl. 8,30. Ungdomsföreningen möter i kyrkan lista oc^i 3.dje torsdnfr^qviillen i hvarie månad. G. A. Dorf, ' Församlingens Pastor. Bostad: 105 West löie fratan. Sv. M. E. Kyrkan. Hörnet af 15:e och Reed Kiver jiiyi. Söndagsskola hvarje sön- dag kl. half 11 f. m. Gutlsijenst hvarje söndag kl. 3 och 8 e. m. samt, onsdags- qvallar kl 8.15. N. Eklund Församlingens Pastor. Bostad: 1503 Reed River gat. Sv. Baptistkyrkan. Söndagar: Sön- dagsskola kl. half 4 e. tr. Predikan kl. 8 e. m. Tisda/ar bibelläsning VI. 8 e. m. Torsdasar bönemöte kl. 8 e. m. H, J. Bengtson, Pastor. Bostad: 2004 Sabina gatan. PREDIKOTURER I DECKER. Sv. Meth. Ep. Kyrkan. Söndagsskola hvarje söndag kl. 10 !. m. S. A. Lundell, Föreståndare. Predikan kl. 11 f. ni. och 8 e. m. hvar- je söndag. Bönemöte hvarje oisda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 July 1896

i V l ' I L AUSTIN. resande fot. I måndags afton hade en talrik slägt- och vänskaps- krets samlats nere vid jernvägsstatio- ntn för ttt säga farväl till Mr. och Mis. Olson, Elisabeth tch Olga Ol- sen samt Mr. Brolin, hvilka alla h r återvändt till g. mla landet. Af skedspredikan. Nästkomman- de söndegsaftnn, den 5 Juli, kommer vår hederlige och af alla välkände pastor N. ySklund i Svenska Methn- distkyikan att hålla sin afcktdsprt- dikan. Alla uppmanas att i tid in- finna sig lör alt erhålla sitlplalser, ty hvem vill gå miste om detta ti 11 - fälie. Mr. Jacobson och Mr. Btodiri från Houston, de mycket väl kände den hemska gerningtn är ännu icke känd. En igenkänd ti.gröfvare. Marion Martin arresterades i onsdags ute vid Will's Point, utaf Unitfcd States de- puty maishall Warden. Martin röf- vade ett tåg ute vid Childrtss lörli- den tfterhö-t den 28 November. Han blef igenkänd af tågpersonalen. O ycklig ridt. Då Col, G. P. Picket i onsdags afton var på väg från Decatur till sitt hem, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 July 1896

'\r 4 NI TEXAS AV POSTEN. ■ „• "" **" I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 10 July, 1896. VOL. I. No. 13. TEXAS SÅNG. HJFIP Man mycket hört om Texas stat och om dess folk och seder, Och mången har sig föresatt att aldrig dit gå neder; Men under det att de så gjort sådära med sig iirnat. Likväl de har en vacker dag hitkommit nästan varmat När de fått se den förmån här I södern framför Norden, De sä^a strax de funnit har den bästa plats på jorden. Ja ingen kan det undra på, när man får se den gröda. Ty corn och bomull högre står, och gräs för krätters föda Ja frukt det vexer och så här båd peach och päron röda; Jordgubbar kan man och så få förutan mycken möda. Att jordbruk är det bästa här af allt hvad man försöker, Om några år man bättre mår om med- gången oss möter. Här är så mången som jag vet till Texas hafva flyttat Som började med ingenting men uti jordbruk lyckats Så att i stället der 1 nord i städer med stor möda. Kan här roed lä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 July 1896

TEXAS POSTEN. fiyhets ooh Annonstidning föp (Venikarne i Testos. TEXAS POSTEN. <THE TEXAS POST.) Publlsbed every weck, ln Austin, Texas, by tbe Swkihhh Amf.hican 1'iihi.ikiiino Co. The only wedlsh paper in Texas, and tbe best advertlslng medium to reucb tbls class of cltlzens. Bicbakd Johnson Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ar - - - - - - - - - 8100. Ett hälft år ------- 60 Et t fir på kredit ------ 1.50. Ett hälft är pä kredit - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Ett hälft är till Sverige - - - 1.10 Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po stal Note". "Mon y Orders" eller 1 2-cerits fri märken under adress: TEXAS ZFOSTEUSr, Tavlor Uulldinu. AUSTIN. TEXAS. Telephone 279. Advertising Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, - 5.00 Six inches, one year, - - 50.00 On larger advertisements råtes will be made on applica...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 July 1896

kyrko underrättelser. i: Sv. Er. Lutherska Kyrkan. Hörnet af Gmuress Avenue och 10:e putan. Sön- dagsskola bvarje söndag kl- 10 f. m. Gudstjenst hvarje söndag kl. 11 f. m. ooh 8,30 e. m. samt ousdag^qvullar kl. 8,30. Ungdomsförenincen möter i kyrkan l:sta och 3.dje torsdagsqvällen i hvarje månad. G. A. Dorf, Församlingens Pastor. Bostad: 105 West 16:e gatan. Sv. M. E. Kyrkan. Hörnet af 15:e och Reed River gat. Söndagsskola hvarje sön- dag kl. half 11 f. m. Gudstjenst hvarje söndag kl. 3 och 8 e. m. samt onsdags- qvä lar kl 8,15. N. Eklxjnd Församlingens Pastor. Bostad: 1503 Reed River gat. iS®. Baptistkyrkan. Söndagar: Sön- dagsskola kl. half 4 e. m. Predikan kl. 8 e. m. Tisdasar bibelläsning kl. 8 e. m. Torsdaear bönemöte kl. 8 e. m. H, J. Bengtson, Pastor. Bostad: 2004 Sabina gatan. PREDIKOTURER I DECKER. Sv. Meth. Ep. Kyrkan. Söndagsskola hvarje söndag kl. 10 f. m. S. A. Lundell, Föreständare. Predikan kl. 11 f. m, och 8 e. m. hvar- je söndag. Bönemöte hvarje oasdags- qväll kl. 8...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 July 1896

*>:W / rf \ t i i 8 f ill AUSTIN. Bröllop. Herr August Servin och fröken Jenny He!ge blefvo i onsdags i Svensk t Lutherska kyikar. iörena- de genom äktenskapet. Texas Po- sten önskar dem all möjlig lycka och framgång. En neger, hvilkea bor mellan Femte o:h Sjetie gatorna, log sig häromdagen löre att med å'skdliga sak. r i huset, lö söka splittra sin hu- strus hufvud. Hon tog till flygten, sprang ut på g;«tan med blodijt hul- vud och de näi boende grannarne för- mådJe mannen att ej vidare behand- la sin bättre häl t på ett sådant sätt. Besök. Följande personer har un- der vtckans lopp besökt Tkxas-Po- stens kontor: Herrar H. E. Ström- berg, ledare för sve .ska musikbandet "Svea" i Georgetown; Karl Eng- dahl, Oscar Olson, Swan A. Johnson, Charley Johnson, Oscar Johnson, al- la frå.. Georgetown; H. Gylfe, Ne* Sweden. Ja, tack för titten och glöm inte a't göra ett annat besök. En sammanstötning egde för nå- gra dagar sedan rum, på hörnet af Femtonde och Ltvaca gatorna, näm ligen att ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x