ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

— 51 Na vinohradě. Salih-agův vinohrad byl ve čtvr- ti městské z nejlepších, a bylo ho na dvacet "motyk." Trs jeden krásnější než druhý, hrozny, že ne- mohlo býti krásnějších. Hrozny se již zapalovaly — ale Salih-aga nemohl toho nechati, aby nechodil stále na svůj vinohrad. Srdce mu až poskakovalo, když se po něm rozhlížel. Nejraději chodil do něho už za jitra, dokud se ještě rosa třpytila v ranním slunci na li- stech. Prohlížel každý trs, ohlížel se za plnými, hustými hrozny, ne- maje ani kdy,aby jen okem pohlédl na třešeň nebo na smokvoň (fíkov- ník), švestku nebo broskev. Tisíce smokvoní tu bylo nadarmo, jemu se srdce třáslo, kdykoliv pohlédl na plod révy. Hrozny konečně dozrály, a při- blížila se doba vinobraní. Tu Salih- aga něco zpozoroval. Jelikož už znal, kde jaký hrozen mu visí, po- znal hned, že mu někdo chodí na vinohrad krásti. "Pane Bože!" Povážlivě potřásal hlavou a shý- bal se blíže k zemi. Odkrýval listí, prohlédával — vskutku utrhnuty hrozny, révy polámány, listí ur...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

SKRÝŠ. "Uložit? A u koho pak?" iiedft- rot." pravil, "vždyť nikdo jiný ne-j "To jsi dobře udělal, že jsi se se ! v&řivfc tázala se žena. mohl skrýSi objevit." - ">nou poradil," soudil pokrytecky V údolí Héristalu, obklopeném j pohořím, Vogesy zvaným, jest malá i vesnička s roztroušenými domečky, jejíž obyvatelé, jinak hodní lidé, jsou trochu neotesaní a v mnohém pozadu. Jest to lid primitivní ve I všem. Komunikace s ostatním! světem jim schází, a poněvadž je j osada ročně po celých sedm měsíců sněhem zaváta, vycházejí obyvatelé i "Mohli bychom si koupit papíry, zřídka do městečka; milují svůj akcie, jak to lidé v městě jmenují, kousek země, své krásné, skoro po I s\y$e\ jsem t0 na trhu." celý rok sněhem pokryté horstvo, a| "Proměnit naše peníze za papí- každý z nich propadá "nostalgii",; ry Nikdy." vykřikla žena s pohr- jakmile opustí místa, na která si | dáním. "Všecko je taškářství, lež, "Na příklad u notáře." "Teď není čas k naříkání, lekla "Tak,aby snad na konec upláchl I...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

f>3 VR-AH. -. Vtísnlrtk^oIříÍMjk. , Pozdní vtcei byl. . Od staničky v šírých polích za- vátou cestou kráčela k blízké vesni- ci řada lidí. MnřŠtí i ženské. Vesnický po- licajt razil cestu, druzí řádkou za ním. Snih chrupal pod nohami. Před chvílí přijeli s vlakem, je- hož hukot dosud bylo slyŠeti, a světla jeho dobře dosud se dala rozeznati, jak se zatáčel po úbočí táhlého vrchu. Lidé ti byli dnes v Praze, na svědectví. V podzimu byla tu ve vsi muzi- ka, kterou objednal hospodský, poněvadž se bál, že by musil vy- liti do hrioje dva sudy zkaženého -piva. Aby to tedy někdo vypil. A starosta dal povolení k muzice, protože se bál, že by lidé, kteří vydřeli pár zlatek na řepě, nemo- hli svůj výdělek přes zimu stráviti. Muzika hrála až padal kyt s o- ken, hostinský byl rád, že jeho pi vo leje do lidských krků místo do kompostu, starosta byl rád, že se- hnal dvě zlatky za povole.ií muzi- ky, kterýžto obnos připadne fondu na školní pomůcky pro děti, jichž tatíkové tu dnes utratí Johromad...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

Pana Bydla námluvy. Humoreska od K. Kuneatf*. Pan Bydlo je chlapík. Nosí sto- jatý límec, úzké kalhoty a čamaru, jde-li do české, frak, jde-li do ne- mecké zábavy. Mluví Česky, ale rád zajede do němčiny, ,4aby se neřeklo" — že je hloupý. Teď se právě obléká — půjde do plesu. Pan Bydlo dává na sobě záležet. Stokrát vylil po sobě vše- lijaké vodičky a tinktury, a když to téměř anebo již val<*in teklo, vtiskl si ještě pomník kultury na hlavu. Jak krásně vypadal, sám se tomu podivil. Udělal třikrát před svým obrazem v zrcadle poklonu. * Rrrr.... pan Bydlo přijel. Vy- stoupil / kočáru, vešel do sálu. Ještě toho bylo málo pohromadě, ale pan Bydlo tam musí být. Vždyť byl členem padesátičleného výboru k uspořádání dnešního 4,frcu". Po/.nenáhlu naplnil se sál. Sle- činky jak andílkové,- pánové jak bfižkovó — celé nebe pohromadě. A což když hudba spustila! Bylo kvapu a letu, jako kdyby dnes na- posledy se tančilo, jako kdyby vše- ci obuvníci se zapřísáhli, že budou dělat zadarmo, Pan Bydlo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

- 55 — 7 Přední zenu* vajec. Pokud vývozu vajec nad vlastní spotřebu domácí se dotýče, slojí na ^ prvém místě Rusko, neboť vyváží se odtamtud do ciziny ročně více než 150,000.000 tuctů vajec a vý- voz ten rok od roku vstoupá. NejproduktivnějŠí zemí však v ohledu tom jest Čína. Není ovšem možno očekávati ni nejmenších dat statistických z Číny,leč uvážíme-li, že v zemi té žije na 400 milionů li- dí, vesměs velkých jedlíkťi vajec, možno si domysliti, že spotřeba jich je ohromnou. Není prý ani je- diné Čínské chatrče, kdež drůbež v hojném počtu by se nepěstovala. Poněvadž pak domácí spotřeba va- jec jest velmi značnou, jest vývoz jich velmi nepatrný a to ještě jen do blízkého Japanu. 0 Největším odkupníkem vajec je Velká Britanie, kteráž průměrem ročně ze dvaceti zemí nakoupí 1.- 500,000.000 vajec. Počet tento je však jen jednou yx roční spotřeby, neboť ostatní tři čtvrtiny kryjí se domácím výnosem. Největšími do- davateli vajec do Velké Britanie je Rusko, Belgie, Dánsko, Německo, Franc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

Spojme krásné s užitečným. V každém člověku spočívá přiro- zený pud, svůj i své rodiny osud zlepŠiti, tedy rozmnožiti jim jmění. Tvoření kapitálu předpokládá pil- nost a spořivost, skromnou zdrželi- vost a rodinnou lásku. Od spořivo- sti samotné marně by se však oče- kávalo kýžené ovoce, kdyby úspory pravým způsobem prospěšně se ne- uložily. V čase dřívějším spokojili jsme se s ukládáním úspor do po- zemkového majetku anebo na směn- ky takovýi > majetkem zaručené,jen málokteří však dospěli při tom k žádoucímu cíli. Většina vybrala a utratila zase své úspory, kupujíc věci často zbytečné; u jiných opět učiněn konec spoření náhlým úmr- lím. Tento způsob spoření neo svědčil se tedy náležitě k zaopatře- ní rodiny. Vynalézavá naše doba našla nové způsoby a zlepšená zařízení k ulo- žení úspor, kteréž jsou potřebám lidským lépe přispůsobeny a hodí se pro každý poměr života, pro každé povolání. Jsou to rozličné ! kombinace pojišťování na život. Pojišťování životní zabezpečuje do- sažení z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

.niiíiniiik 57 — Z úřadovny tajemníka Hlaniho Ěáda. Čís. Rozpočet nu úmrtí fis. s;t. u st. í I... ■ í 55 Čís. 30. .. • *33 2.. . .. 13 " 31... 21 3- • • •• 27 " 32... . 18 4" • •• 15 " 33 • 38 5- • • 16 " 34 - • b • • 53 " 35 - • . 18 7... •• 31 " 36... • 17 8 .. 38 " 37.. . • 14 9... •• 59 ,8... • 42 to.. . . 50 " 39... •• 33 II... 35 " 40... .. 14 12 . . .. 19 " 41 .. .. 18 '3 • • .. 23 " 42... . 12 14.. 43... • • 15 "5- .. 48 " 44... .. 13 16.. .. 17 " 45... .. r8 17.. • • 77 " 46... • • 9 18 47 • .. 24 19.. .. 50 " 48... •• 13 20. . .. 50 " 49... 21.. .. 29 " 50... .. E 22.. 51... .. 17 23.. •• 25 " 52... .. 19 24.. 85 53 ••• f> 25.. ■ 72 " 54- •• .. 9 26.. ... 8 " 55- •• 4 27.. ... 41 " 56- ■ •• 4 78 ... 23 " 57-• 3 29.. ... 25 " ,8.. Šetrnost ženy. ti 500.00 Řády čís. 2., 13., 24., 31., 32., 33-. 34'. 35- 3&-. 3 -. 39-. 4°-.,4 -. 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48.,49., 51. a 52. zasílají peníze nabr. Jána Jurču, Nelsonville, Texas a ostatní na lir. Fr. Tymla, Dubina, M. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

Vlasovec zelný. Následkem přečetných dotazů došlých v posledním roce hmyzo- znaleckou úřadovnu ohledně jedo- vatosti zelných hádků — vlasovce zelného — uznáno bylo za nutné vydati tento oběžník a rozeslati jej | odborným časopisům, by nimi ob- j čanstvo o pravé povaze vlasovce uvědomeno a poučeno bylo. Během roku 1903 til a tam obje- vilo se v zelných hlávkách něco ▼lasovců, než v množství tak ma- lém, že nevěnovala se jim v odboru nijaká pozornost v tom domnění, že jest dostatečně známa jich ne- j škodnost, ba i jich užitečnost, ja- j kou jevS hubením housenek zavino- vačc a některých druhů kobylek a j otká'1. Vlasovec jest cizopasníkem | škodlivého hmyzu toho a do roka! značné množství ho zhubí. V mi- ] nulém roce objevil se však vlaso- vec v tak hojném počtu, že hmy- zoznalecká úřadovna dostávala denně pět, šest i více dotazů s při- loženými vzorky vlasovce a výstřiž- ky časopisů, v nichž vyprávělo se o tom, jali tam a tam osoby nevě- domým požitím zelí, v němž vlaso- vec se nalé...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

— ss oj) • «v# Uchováni sazenlc kasavy. 'f Jednou i nejobtižnějSich vře! při pěstování kasavy jest uchováni sa- zenic pro příští vyřazováni. Saze- nice tyto jsou velmi choulostivé a podléhají zkáze již za mrazíku,jenž spálí trsy rajských jablíček. Rov- něž nesmí ukládali se na zimu pří- liš čerstvé, aniž v přílišném suchu nesmí se chovati, any by po&oze- n.y, byly nadobro suchou hnilobou. Jsou-li zase příliš přikryty aneb veskrze zvlhly, shnijí a k žádné potřebě se nehodí. Jak již dříve praveno, řezají se sazenice z lodyh kasavy. Lodyhy vjrftstají do výše i—2 stop, načež rozdělí se ve tři j v&tvice a když tyto dosáhly opí tne j délky i—2 stop, poznovu se rozdě-j li ve tři větvičky, tyto rostou dále, aby také znovu se rozdělily. Na řezáni sazenic používá se jen lody- hy hlavní a prvých tři větvic, jež pod rozčleněním svým se seříznou a lodyha uřízne se asi ve výši 6 palcň od země. Aby lodyhy a hlav- ní větvice mnoho místa nezabíraly, odřezávají se pak i dvě větvice a na lodyz...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

(50 -- ifti/ilkovtim tkořápek z vt^jeť. Skořápky z vajec se obyčejné vy- j hazují na hníij, ačkoliv mohou býti velmi zužitkovány. Jelikož jsou bo-1 haty na vápenaté a fosforečné soli, | mohou se roztlučené na prášek při- dávali ku krmivu pro mladý doby- tek a drůbež. K účelu tomu utlu- kou se suché skořápky na prach a přidávají se do podávaného krmi- va. Výsledky, jakých se tímto zpfiso- bem při krmení telat, hříbat a selat docílilo, jsou takové, že možno je s prospěchem od pekařil, cukrářů a j , kteří je jako odpadky považují, kupovati Roztlučené míchají se také do potravy drůbeži, čímž se zvláště nosnicím vrací, nač mnohdy obtí- žně sbírati musí. Též béřou se na padělaoý porculán a bílou barvu. Ony jsou v domácnosti také do- brým lékem, neboť dobře působí při slabosti čiv, bledniČce, chudo- krevnosti, skrofnlose, rheumatismu •a j. Sestávajíť z fosforečnanu vá- penatého, hlavní to obsah našeho těla, bez něhož ani zdrávi, ani silni býti nemůžeme a jehož jako pro- středku počisťovací...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

— t)l Co ftraiví se o kozách autorských. Zácpa ii mláďat. Kozy angorské přizpůsobí se kaž- j Zácpa 11 právě narozených zvi- dé krajině a každému podnebí. lat jest dosti obyčejným zjevem a Jeden dobrý, zdravý, čilý kozel stačí pro 150—200 koz. Praví se, že angorská koza plodí kůzlata až do stáří 12—16 rokfi věku svého. Kozy angorské jsou téměř prosty všech nemocí, kteréž jinak údělem jsou jiného domácího zvířectva. Hleďte vždy k tomu, aby kůzla- ta přišla na svět v ten čas v roce, jenž jest jim nejpříznivější. Odhaduje se, že 12 angorských koz vyživí se tím samým množstvím píce, j&hož tfeba k uživení jedné krávy. Čím větší prostora je kozám po- nechána, tím méně tyto trápeny jsou střevními cizopasníky. Pakli se angorské kozy nestříha- jí, vylínají úplně alespoň jednou ve 24 měsících. Kozy angorské vyžadují, právě jako ovce, v zimě nepříliš teplé, a- le za to suché přístřeší. Dny všelikého mlází a křoví na farmě jsou sečteny, jakmile se do něho angorské kozy dostanou. Ko- zy a mlá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

02 Poslední vůle famierova. Jeden stařičký farmer umíraje, nechal k sobě přivolati svoje čtyři dospělé syny, z nichž nejstaršímu, který po něm měl převzíti farmu poručil napsati do rodinné knihy pravidla, jež mu do péra diktoval a zní následovně: 1. Zůstaň svému farmářskému povolání věren a rozmnožuj svých vědomostí čtením odborných ho- spodářských časopisů a knih. 2. Pracuj vždy a všude sotevře- uou hlavou a rozumem;neboť čistá, otevřená leh a pilné, zručné a silné páže farmářský stav zvelebí a zpe- něží. 3. Zanášej každodenně clo své- lio denníku správný příjem a vydá- ní a hleď, aby si vydání uskrovňo- val a příjem zvětšoval; buď spoři- vým, ale jen tam, kde toho potřeba káže a na pravém místě; nebuď při tom ale lakomcem. 4. Nespoléhej se na jiné, nýbrž pracuj sám; tvůj zástupce nebude nikdy tak spolehlivě pracovati jako ty sám a tvoje vlastní ruce. 5. Nezůstávej ^ nikomu nic dlu- žen, také ale žádný mu nic neodpou- štěj, komu cd půjčíš. 6. Co^nflžeš uČiniti dnes neod- kládej na ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

Plísně. O plísních, jež mají v hospodář- ství velikou díiležitost, mnozí kro- mě jména nic nevědí, ač rušivou Činnost plísní stále kolem sebe vi- dí. Plísně kazí plodiny, potravi- ny, pícniny, porušují všechno ú- strojné a proto jest záhodno se obeznámiti aspoň s nejdůležitější- mi zjevy ze života plísní, kteréž vě- da řadí mezi rostlinné malotvory, mikroby. Plísně rozmnožují se zárodkem, okem nepostížitelným. Jsou tak malinké, že jich tisíce krouží kolem nás v rozvířeném vzduchu, aniž bychom tušili, že se hemží v ovzduší. Ze zárodků těch za jistých okolností vyklíčí jedno, neb i více vláken a ty rychle bujíce rozvětvují se na všecky strany o- přádajíce předmět napadený. Toto pletivo nazýváme podhoubím—my- celium. Z něho vyspěje později druhá část plísně, zárodky či koni- die. To děje se tím způsobem, že se bud' konce vláken oddělují, a každý článek odloučený jako u ta- semnice může v novou rostlinu vy- klíČiti, anebo vyrůstá*z podhoubí jemné vlákenko, kteréž na konci vytvoří semínk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

- 64 Obzor Hospodářský. 1 ,,ni,i ii*,kiiuti wb jinjm __ i jedovatým plazem. Vezmi přiměřenou nádobu a na- 1 lej do ní dosti petroleje (kerosene ! oil), aby rána mohla býti do něj ú- plně ponořena. Petrolej vytáhne ■jed v malé chvíli a sezelená. Když to se stane, vylij jedem nasycený petrolej, nalej do nádoby čerstvý, ránu znovu ponoř, aby byla dobře petrolejem zakryta a čekej až seze lená opětně. Pak přilož na ránu sfil prosycenou petrolejem, a pone- chej asi hodin i. Těmito prostřed- ky první nebezpečí e odstraní, neboť jsou vždy po juce, a nabude se Času k opatření dalších léků. Las opis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným oihiitvim. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Předplatné ročně 6o ctíi. Zasílá sc jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. ♦Obzor Hospodářský," The ouly Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. Píiblisbeí semimontbly by F. Fabian. Vdvertising rates on application. F...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

rtsivrt! v: ROČNÍK XV. HAI.LÉTSVILLE, TEXAS, 1. ŘÍJNA igÓS. ČÍS1.0 5. a LOUIS MATULA1 S©GXDGXjXEffi vlastní hojno zásobení obchod smíšeným zbožím ' HttlWtsvUlíjTpIlis; ' ,TS 1 J. H. APPELT, obchodník smíšeným zbožím, I Pr. F. G. Daehne * é • ji český lékař a ranhojič;- * Wťtot. Véxas; MÁ stále nu s k I ad $W.l kýjfMity| ho zboží, Šatstva u obuvi. Za bHvínu,""ÍoI lo. vejc drůbež a Jiné farmářské produkty plat i nejvyilf ž/11—jž-' " OohotUŮ obslouží každého vo (lni' I v i noci. tóřadoVn* V obWlódb kotit ř&Sýri - v*-• I C. L. Stavinoha, český právtiík u pozemkový jednatel, Hallollsvillp, ■Tfrxas., Vyřizuje veSkeré srfudni záležitosti ne- jen v okresu Luvnca, ale nu požádáni lede i do Jiných okresů. PiSe deedy, zkoumá vlastnictvípozemků, vyhotovujeabstrakty u poslední vůle. Vw-obna práeji vytížena řpolohllvC. risárna v Sheley-ho budově, vedk* lékárny sv. Nikodéma. *í* *1* -I* *5- *i* -5« -í- í* •J* i* *5* •j—5- -í- -T- -T- | Ferd. Sokol,. ! kolář a kovář, I í ' ? " USétřfVám za malý...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

- títi - První pomoc. V. ii. Udušeni nastává nejčastěji vdechováním škodlivých plynů; hleďme tu rychle vyraziti zevnídvé- ře a okna (žebříkem, tyčemi, by ve prostoře uzavřené, ze které chce- me udušeného zachrániti.byl v/duch lepší, než tam vkročíme. Jinak ale ovažme se provazem, by nás lidé ostatní mohli vytábnouti, když by nám bylo zle; uvalme si před nesa ústa šátek namočený ve vodě nebo v octové vodě, oddychněme si ještě hluboce přede dveřmi, nechá vše je při tom již stále otevřené, běžme vždy pi> tmi (zvláště jedná-li se o t>)yn svítivý) nejprve přes pokoj k oejbliŽŠímn oknu, otevřme je. pak též druhé atd., až silný průvan vý- pary jřlé (na př. z uhlí) rozrušil a lidé bezvědomí-mohou vyneseni a kříseni být i. Když Člověk v jámu sestoupilý je bez sebe, patrně ze vzduchu nebez- pečného, běžme pro žebříky a ob- vazy na ochranu úst (vodu s o- ctem), vxpuzujme plyny jedovaté stHlením (na slepo) do jámy, vlé- váním hojné vody octové, (vápen- né), házením pláten nebe věchtfi ve ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

- 67 — Jat se mistr Hai sinal. -ZPíAplskfi IVpka, icvíovskélin uCedniku, proKritKtiJ*1 J. Domahorsky. Fuj, to byl "rajt", stará, aby jí Pánbůh dal již lehké odpočinutí, lítala naším "telierem" jako Čaro- dějnice na koštěti, ta "žába mrňa- vá" řvala pod baldachýnem před- potopní kolíbky, jako když ji na nože bere, a mistr koulel očima ja- ko když chce kvartýr zapáliti. Vstal jsem časně ráno, a upraviv svoji toaletu, očekával jsem "mi- strné" rozkazy. Za chvíli slezla s kavalce "sta- rá". Promnula si oči, olízla prsty, přetřela dlaněmi svoji plesnivou ka- deř, složila ušpiněný servit do cípu a obvázala jím šišatou hlavu, navlí- kla na sebe sukni, kterou chovala jako antik po své nebožce babičce, vlezla do nachtlaibu, se všech stran ventilovaného, natáhla na své, ku- řími oky dekorované nožky prvn i Škorně, které jí přišly pod verpán- kem do ruky—zasyčela jako melu- zina: "Pepkn, tady máš chléb, sůl, mlž a klíč, dones to daňového bytu. Číslo je 999, je to poslední dam o samotě v druhé ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

m nehne. A já neřád hraju, když mi má cizí člověk zevlovat do karty." "Což pak abychom jej někam vy- strnadlili od toho stolu." "Nu, zkus to." Pekař Hožidárek vstal, vyšel ven Svatojanský poutník. Humoresku. Na střeleckém ostrově zakončen ohňostroj, zapáleno ještě naposled sdružení prskavek, jež tvořily o- hnivý věnec a uprostřed písmena i po chvíli se vrátil, okouněl sem "Jan", — pražští pepici na nábře- tam, a jakoby nerad, usedl si ží provolali třikrát "sláva!" a zá- chalupníkovi stupy začínaly se hýbat, strkat a rozcházet se Někdo šel domů, někdo do hospody, jejíž vchod o věr.čen byl čerstvými březovými latolestnii. To aby.se tam nedržely blechy,a pak tací hosté, kteří sice hodně rá- di pijí a dělají rámus, ale kteří ne- radi platí. Chaluptiik Zouplna, který přijel odpoledním svatojanským vlakem a n\ ní plnou hodinu tu v mačkaní- ci živlová! na rachejtle,oddychl si, "Jste'z venkti? — jak myslím." "Ba že, zvenku." "Odkud prosím?" "Tam z té strany od nás." A chalupník Zouplna nazn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

ně na s_edlákaK zas_na svého man-, J.ela. "Což pak se už nepoznává- žela. te?,". ^oneslp: Ale pan JJožídárek vida nitky1 čertoviny,honem se ujal slova sám. "Já jsem Alois Božídárek z Pra- hy, majitel domu a mistr pekařský, vaše sestřenice byla mou první ženou, tohle jsou děti z prvního manžel- ství a .tyhle z manželství druhého." "A tak to jsou přátelé,příbuzní z Prahy!" usmíval se sedlák, už ať rád nebo nerad a vítal je a jednoho po druhém líbal. "Máte prý tu zítra pouť?" •zLpóm li!l — některé '/. nich. Proto báli se ho, ; "ještě ň$c'ót" praVil Čertík. A v í vidouce spatný jeho rozmar a ve té chvíli Vyskočil a zmizel v malém strachu na-loucliali. když dále jezírku. Ža malou chvíli se vynořil. | mluvil: Jaký však úžas Nic neměl už na "Jeden z vás musí se vydati do-: sobě pekelného, kdyby nebylo lů a vymysliti prostředek, jak svedl j chromé nohy a hrbu, nikdo, sám vá duše nebyla ještě překročila je-! by někoho k zločinu. Jest věcí I satan by ho nepoznal, nsboť před Ná$al Ant. NrCúsck...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1905

- 70 — Elk, 25. září.— Dcuiám, že kaž- dého skutečného bratra těší, vidí-li naši Jednotu a obzvlášť domácí řád zkvétati, a musím se přiznati, že mne mnohonásobně, neboť našemu řádu ''Nové Květy", ustavičně ně- jaký ten květ přirůstá, což nejen celý kmen okrašluje, nýbrž i uži- tečným ovocem mohutni. Povzbuzení pokrokem, usjedno- tili se zdejší bratři k postaveni no- vé síně a co nevidět bude nehynou- cí pomník náš pyšně se vypínati nad veškeré budovy našeho městeč- ka Elk jako egyptská pyramida nad řekou Nilem A až ji budem zasvěcovati svému účelu, tu zajisté každému bratru srdce zaplesá po- těšením v důvěře, že i on byl čini- telem tohoto chvály hodného díla, že i on, seč mohl, nějakou hřivnou, práci a 1 pak morálně přispěl. A skutečně, jak tomu poměry dovolo- valy, avšak — nu, tak pomálu, s okolky — třeba už bez obalu — a- le přece víte, tak mnohý také mohl o něco hlouběji do té punčochy, a kdyby ne to, tedy alespoň tak tro- šku víc při stavbě vypomoci. Ale sakulenti, vymlouvají s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x