ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 March 1908

Vestkusten den 5 Mars 1908. 5. Stillahafsku^ten. Los Angeles, Cal. Selwyn Graves, vice pres. i Farmers National Bank, dödades härom dagen då han i automobil kolliderade med ett frakttåg. Han försökte stoppa automobilen då han såg att en kollision var oundviklig, men det var honom omöjligt, och när automobilen tornade emot tåget kastades Graves ur och föll mellan två vagnar å banan, hvarvid hans kropp blef svårt tilltygad och hufvudet afskars från kroppen. Pomona, Cal. Borgmästaren Poston och hans hustru räddades liksom genom ett underverk härom dagen under det de voro ute åkte automobil. Ett tåg öfverkörde nemligen automobilen vid San Antonio ave. och krossade densamma, men de åkande lyckades i sista minuten kasta sig ur och blefvo räddade. Carson, Nev. Statspolisen har nu blifvit beväpnad med revolvrar och gevär. Patronerna för de senare äro laddade med hagel. Polisen kommer att sändas till Goldfield i dagarne. Som bekant har president Roosevelt förklarat att han icke ämnade bibehå...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 March 1908

DR. SALUBRIN lofordas af läkare af framstående rang både i Europa ocli Amerika såsom ett utmärkt medel mot yttre skadorså.r,af alla slag, svullnader, inflammation, frost- eller brännskador, insektstyng etc., såsom ett pålitligt antiseptiskt, bakteriedödande, men for menniskan fullkomligt oskadligt medel mot åkommor i matsmältnings- och andedrägtorganen samt mot de flesta hudsjukdomar; och dessutom såsom ett stärkandet uppfriskande behandliiigsmedel å alla slemhinnor i ett sjukligt forslappadt tillstånd. Salubrin är derjemte ett smärtstillande medel af underbart snabb verkan, l^ör dessa ändamål måste Salubrinet anbringas på olika sätt, ocli gemenligen utspädt med vatten. Följ föreskrifterna härom i bruksanvisningen. THE SALUBRIN LABORATORY, ur. josua undahi,, mgr. GRAND CROSSING, CHICAGO, ILL. (Vi ha flyttat från Cincinnati och byggt ny fabrik här.) Agentur för Calif.: West Coast I'ub. Co., 30 Sharon St., S. F. I.okalagenter önskas. Huset med de tusen ljusen. ROM AN af MEREDITH NICHO...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 March 1908

August Johnsons Groceribikik 22nd & Capp Sts. Telefon 3Iark„t 4909. Aflii^g; ett besök i det NYA "STORET"- . ; "Västkusten" till salu. I Salubrin. I OUIDA. S (Öfversättning från engelskan.) (Forts. ir. föreg. n:r. — Hvad har han gjort? Så godt som ingenting, korporal, yttradS Picpon. Alltsammans var en bagatell. Stuckit Ihjel en spahl — det är hela brottet.... Ja, jag tror knappast att karlen är död en gäng. — .lasfi: vi skola väl hoppas att han repar sig igen. Men när skall jag slippa höra ett sådant der resonnejnang bland mitt folk, som det ni nu förer? En soldat bör och får aldrig använda sitt vapen mot män, som tillhöra hans egen armé.... Huru bar sig Rake åt? Lit mig för all del fä veta sakeijs sammanhang. — Orsaken var en obetydlighet, hr korporal. Hm! en kvinna. De kommo 1 gräl om en liten fruktförsäljerska. Spahl'n hade felet på sin sida. Crache-au-nez-d'la-Mort var der före honom, och för resten tyckte också flickan mera om honom än den andre. Men det måtte väl ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 March 1908

R Vestkusteh den R Mavs 1908. SVENSKA i.uth. rbenk7krKYRKAN, 15.de och Dolores Sts. 1 sondagar: Högmessa kl. 11 f. ni., t aftonsång kl. i<. Söndagsskola kl. j l 9:45 f. m. OtigdomsraÖtehvar fre- ! r dagskväll. Telefon Market 3305 1 Philip Andrekn, a. m. Pastor, i Bostad: 208 Dolorés Ht., strax intill j kyrkan. SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Emanuel Baptist Church, Bartlett Sts., ! mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., på 1 fÖjjande tider: Söndagar kl. 10:45 f. m. och kl. 8 aftonen. Torsdagsafton kl. 8 bönmöte. Alla välkomna John p. Rosquist, Pastok. dq, Adress: 2431 Mission St. På tal om California-svenskarnes påtänkta gåfva till konung Gustaf, berättar mr P. G. Frisk att han vid sitt besök i kungliga slottet for några är sedan såg en vacker pokal, söm konung Oscar II erhållit vid något tillfälle från svensk-amerika-nerna. Pokalen intog en framstående plats i ett hörn af konungens arbetsrum och vaktmästaren visade den med uttryck af stolthet för alla...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 March 1908

Amerika. För mycket svärmor. Enkan efter den berömde författaren Robert Louis Stevenson söker åstadkomma skilsmässa mellan sinson, skriftställaren Lloyd Osbourne och dennes hustru, hvilken i dagarna återkommit till San Francisco från New York för att rädda sina barn från att blifva • bortröfvade af svärmor. Gumman liar full kontroll af den af Stevenson efterlemnade förmögenheten och hotar göra sonen arflös, 0111 lian ej utverkar skilsmessa från hustrun. Fru Stevenson var en gång i tiden romanförfattarinna; svärdottern har visst äfven varit "blåstrumpa,- " och kanske detta är anledningen till den störda harmonien. MINNEAPOLIS-NYHETER. En kollission mellan en spårvagn och en dr. O. E. Ofsad tillhörig automobil inträffade vid hörnet af Harriet ave. och Lake st. nyligen. Doktorn kastades i backen och blef rätt illa skadad. Ishandlarne komma att höja priset på sin vara betydligt nästa sommar på grund af att utgifterna för upptagande af is i vinter ökats med ananleding af den milda väderl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 March 1908

UNGDOMENS RÅDGIFVARE, fen af oss utgifven boK på 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, många slagN Mjukdomar, deras följder o. s. v.: rteh horde läsrna af hvarje ungman. Sändes fritt i förseglat omslag till hvar och en som på ett postkort eller i bref insänder sin adress till N. ROSENBERG CO., 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL C. M. WOOSTER CO. 702 MARKET STREET, SAN FRANCISCO .J. .J.>;• >;• •:* ♦;« •;« •> .j..j.,j. .J..J.,j. Egna hem med trädgårdar och småbruk i Sverige i den natursköna Stockholms-trakten. Egnahemstomter om 10,000 till 20,000 kvadratfot, liggande invid Stockholm, säljas från 3 till 20 öre per kvadratfot. Täta tågförbindelser. Tomter för trädgårds- och mindre jordbruk om 4 till 60 tunnlands areal länmas till pris af Kr. 25 till 100 pr tunnland'för skogs- och hagmark och Kr. 350 till 450 per tunnland för bördig åkerjord. Byggnadsmaterial tillhandahålles till billigt pris och mot afbetalningar. Dessutom u...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 March 1908

Dr. Gibbon Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom <»onorrhx, r.leet, Striktur, Syfilis i alla dess forme r. Hudsjukdomar, Nei vösa !;ikommor, Allmän svaghet, förlorad könskraft 111.111., vare sijf sielfför[Vlld lljh lil , sjf [Vållad eller ej-, och livil kas symptom vanligelTaro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg oeh ben, lörlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBHON har praktiserat i San Francisco i 45 år ocli lidande skulle icke tveka att radfråga honom och begagna sig af lians erfarenhet och skicklighet. Ilan botar niir alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. I>r. J. F.GIBKON, 1944 California Sasi 1'rancisco, Cal. Niir ni skrifver nämn annonsen. N ? na. Vi äro de enda uteslutande utsom PERSONLIGEN behandla och å...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 March 1908

4. Vestkusten den 12 Mars 1908. Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvarje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris : Ett år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 60 Ett är till Sverige 2-55 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. ALtEX. OnSSON, Utgifvare. Vestkustens telefon: Market 4851. Inte är det värdt att bråka och anstränga sin hjerna med att söka nedsabla alla dem, som finna nöje i att beljuga Amerika. Det faktum, att vi ha en million svenskar här, som inte vilja härifrån, utgör ju det mest talande beviset på att klagovisorna icke äro sanna. PROFESSOR C. W. SKARSTEDT AFLIDEN. Härom dagen erhöll jag telegram från den gamla skånska lärdomsstaden Lund med tillkännagifvande, att min fader dagen förut aflidit, skri...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 March 1908

The Bank of San Jose ORUNDAD 1866 Äldsta Banken i Countiet. Kapital och öfverskatt $500,000. Insättningar mottagas när som helst och intresse betalas från insättningsdagen. Yexlai säljas direkt på de större städerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, betalbara i kronor. Stillahafsku^len. San Jose, Gal. Mr och mrs John Johnson å Grant st. hade inbjudit några vänner i lördags till ett trefiigt samkväm med anledning af Ture Johndons 24:de födelsedag. En treflig afton med sång, musik och som afslutning en läcker supé njöts af alla de närvarande. •- — Mr Gustaf Holmström och miss Emmar Erikson vigdes i Palo Alto i lördags e. m., hvarefter bröllopet stod i Mayfield. Omkr. 150 personer, hvaraf många från San Jose, voro närvarande. — Mr Carl Svenson, som nu en längre tid varit anstäld som skollärare i Salinas, har resignerat o.- ' åter slagit sig ner i San Jose. — Uti mr och mrs Sven P. Nelsons hem ute vid Almaden vägen gästade i söndags mr och mrs Edvin Nelson från Spokane, Wash., mr o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 March 1908

fi. vpp.tknr.ffii dan 12 Mavr? 190"- .- ' DR.- ' ,/Ä^/SALUBRlN lofordas af läkare af framstående/rang både i Europa och • 'Amerika såsom ett utmärkt1 medel mot yttre skadorsår,af ålla slag, svullnader, inflammation, frost- eller brännskador"- , insektstyng etc., såsom ett pålitligt antiseptiskt, bakteriedödande, men för menniskan fullkomligt oskadligt medel mot åkommor i matsmältnings- och ancledrägtorganen samt mot de flesta hudsjnkdpmar; och dessutom såsom '- ett'stärkandet uppfriskande behandlingsmedel å alla slemhinnor i ett sjnkj ligt förslappadt tillstånd. Salnbrin är derjemte ett .smärtstillande medel af underbart 1 snabb'ver kan. För dessa ändamål måste Salubrinet anbringas I på olika sätt, och gemenligen ntspädt med vatten. Följ föreskrifterna härom i bruksanvisningen. . THE SALUBRSN LABORATORY, J)R. JOSFA UNDATtL, MC;R, GRAND CROSSING, CHICAGO, ILL. (Vi ha flyttat från Cincinnati och byggt ny fabrik här.) Agontur för Calif.: West Coast Ptib. Co., 30 Sharon St., S. F. Lokål...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 March 1908

247G HowsäI St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Bekins Van & Storage Co. SKEPPNING ccli EXPRESS till lägsta priser-—— 4ugiLst Johnsons Groceri butik ) 22nd & Capp Sts. Teltfon Market 490ft. fl sigg ett besök i det NYA "STORKT"- . "Vestkusten" till salu. Salubrin. Europa och Ösftem 27 So. First St., San Jose, Ca!. Nedslagna Biljettpriser TILL OCH FRÅN NELS BENSONS KÖTTHANDEL \ \ Parti ocli Minut. Butik: Vine & Auzerais Ave. Tel. Red 3263 Filial: East St. & Park Ave., SAN .IOSE, CAL. Eagle Brecueny San Jose, Cal. 1 •OLD JOES STEAM BEER IT'S PURE, THAT'S SURE. When in doubt? CALL FOR A GLASS OF W. H. HOBSON, 29 W. Santa Clara Sireet, .San Jose. Denna säsong ■ har jag det största lager af mäns haudsydda kläder som någonsin har varit utställdt i San Jose och säljer det till populära priser. Mode ocli belåtenhet garanteras å allt livad jag säljer. Det är ett nöje för mig att visa eder mitt stora lager. Stuart's • SÅN JOSE'S BÄSTA SKOBUTIK 23 E...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 March 1908

8. Vestkusten den 12 Mars 1908. PA STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt påJSveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga.- " blä lktd %- ggppgIntresse betalas pä vexelkonto tued 2%. # — Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $^25,000 # — ' Sveti'--ka- '- .peugar till salu. S.enskataUe; och sbrilVes. UUORtiE M. RUDEBECK, Bitr^Kassör. 1 — 4 Procent. —= (Det^opolis— BNTRUST & SAVINGS BANK 1237 Van Ness Ave., San praneiseo. TclefonJPrankliulöSy. SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSFONDS BANK [och SVENSKA SANGARFÖRBUNDETS HENRY JOHNSON & SON IMPORTERARE AF SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER Alla goda matvaror. 12 SQUARE, Midtemot 8th och Market Sts. d Sll6th h 7th) QR, 4Förut i no. 1045 Howard St. mellan 6th och 7th) THE JOHNSON FOTO STUDIO (förut i 110. 10^ 6th St.) är 1111 öppnad i sin <iya lokal i Arcade Bidg., 1228 Fillmore St.. när...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 March 1908

Skribenten, t (Möjligen."taga vi in" Portland på vägen österut. Om ej, så träffas vi när vi råkas. Red.) "Delsbostintan"- . DoktoriDelsbostintan, Skansens stolthet, som fredag nt'ton den 27 mars uppträder i Maple hal} i Oakland och lördagen den S2S» .. . l, li.uset. i San Franci*ce, omtalas på följande sätt för sin debut å |Tammany Ilall i New York: "Klädd 'i sin vackra Delsbodrägt, svensk i hvarje rörelse, enkel och flärdfri, med skalken i ögonvrån, trädde "stintan" i loisdags för första gången, inför en svensk publik. Förväntningarna voro stora, men svekos ej. Hon gaf oss konst, ren, oförfalskad konst, något som man sällan här lår njuta af. Hennes konst är så enkel, så naturlig, att man tycker, det man med lätthet kunde göra allt detta sjelf. Vare sig hon berättade sina humormättade berättelser eller sjöng sina . visstumpar på någon ' finurlig million- ' — fanns alltid detta äkta bakom, som aldrig1 gör sig skyldig till några godtköpseffekter. Det är svårt att afgöra, hvilken af he...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 March 1908

TURLOCK, CALIFORNIA. Ii CENTRAL CALIFORNIA LAND AGENCY, t t •h * eiier C. O. Carlson, 2150 Market St., San Francisco (nära Svenska Hallbyggnaden), hvars kontor är öppet till 8 e. m. t * * * Gör det nu oeli ni erhåller genast alla underrättelser. I)ET ÄR INGA PENGAR I ATT VÄNTA. * * STADEN TURLOCK är i dag en af dj mest framåtskridande städer i staten. \ i känna icke till någon panik har. Utdelningen vid postkontoret för fyra år sedan var 150, nu är det 4,000. Utskeppningen från Turlock för fyra årsedau var fem vagnslaster. kÖ- t * * DetHitmärktaste klimat, utmärkt^, kommunikationer, kyrkor, skolor, högskola. Hvarje affärsbranch representerad. Två banker m. m. + A * * INGEN ENDA MISSBELÅTEN. * t t * ♦ * .% Här är det utmärktaste tillfälle i staten California för "henisökare"- . Billigt land, fri vattenrätt och mer än tillräckligt vatten, kostande endast 60 cents pr acre för hela året' ■ ■ - LAID FRÅN $*<> PR ACRE — —■— ■ t * * ♦ a * * t CENTRAL CALIFORNI...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 March 1908

DR. GIBBON Denne gamle tillfbrlitlioch viilkäude si>ecialist i San Francisco fortfar atticurera alla könssjukdomar såsom Gonorrluc, Gleet, Striktnr, Syfilis i alla dess former. Hudsjukdomar, Neivösa låkommor, Allmän svafrhet, forlorad kön|kraft ni. m., vare sig ffjelfförad eller ej, och hvil ht jkas symptom vanligen äro blekhet' o. niagerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, riiiguitig i öronen, brist pti sj^lfitllit, tillbakadragen¬ het; hjertklappning, svaghet i rygg och ben, lörlust af minnet, linnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i Safi Francisco i 17 är och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af haus erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. 1-orsök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmel. B>r. .E. 1K. lQ-44 California S4., Han »- raiiciöco, Cal. Nar ni skrifVer nämn annonsen N svaga? na. Vi iiro de enda utesliilande nt= som PERSONLIGEN behandla och ågon PRIVAT ÅKOMM...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 March 1908

• $360,000. $2,300.000. 4 procent å termiiiinsättniugar 3 ; å va liga di1- . ). Penningar hemsändas till de skandinav, länderna till lägstapriser CHARLiiS NELSON, President. LEWIS I. COWGILL, Vice Pres. L. M. MacDON ALD, - - Kassör Ämnar Ni resa till "Gamla Landet" eller sända efter slägtingar? Jernvägs- och Ångbåtsbiljetter MED ALLA LINIER TILL BILLIGASTE PRISER Anvisningar försäljas på ledande Banker i alla länder till lägsta kurs. "Letters of Credit" (resekreditiv) och ''Travelers Checks" sälje.s af Halvor Jacobsen, 180 Clmrcli St. Bostad: 1499 Masonic Ave. A. Bousquet, Sec'y. P. A. Kergerot, Advokat. Telefon , Market 5814 Chäs. Carpy, Pres. Arthur Legallet, 1st v. Pres. Leon Bocqueras, 2nd v. Pres. I French-Am. Bank. French Savings Bank Inbetalt kapital $1,000,000. Inbetalt kapital $600,000. pTOTALA TILLGÅNGAR: $6,000,000. Insättningar i mindre och större belopp mottagas och intresse utbetalas hallårsvis. Lån utfördas mot säkerhet i fastighet eller goda värdepapper. Vexlar och r...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 March 1908

5. Vestkusten, Torsdagen 3en 19 Mars 1908. Stillahafskus^en. Kingsburg, Cal. Mrs. Samuel An derson afled förra veckan harstäde offer tre års sjuklighet. Mrs. Ander son var född i Sverige och vid sitt frånfälle nära 65 år gammal samt ef terlemnar make oeh en son. Begraf ningen egde rum i söndags åtta daga oeh bevistades af ett stort antal vän ner till den aflidna, som var allmänt aktad och afhållen härstädes. — JJen Bordson ocli I. A. 1'etersoi ha köpt tre tomter af Carl J. A. Petei son och ämna uppföra en ny bn tik, som de ämna öppna som kortvan; handel. De nya affärsmännen hafv.i förut varit bosatta i Los Angeles. - Adrew Erikson, en af stadenäldste svenskar, afled nyl. Han va 83 år gammal och efterlemnar hustru en gift son och en dotter i Sverig samt en gift dotter i Oakland jem' svågarn C. A. Johnson liär. Turlock, Cal. En ny "free deliverroute" kommer i den närmaste frair: tiden att upprättas här i staden, seda det visat sig att befolkningen ökats s hastigt att de nuvarande bref...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 March 1908

SALUBRIN DR. lofordas af läkare af framstående rang både i EUiropa ocli Amerika såsom elt utmärkt medel inot yttre skadorsår,af alla slag, svullnader, inflammation, frost- eller brännskador, inSektityng etc., såSom ett pålitligt antiseptiskt, bakteriedödande, men för meuniskan fullkomligt oskadligt medel mot åkommor i matsmältnings- och andedrägtorganen samt mot de flesta hudsjukdomar; och dessutom såsom ett stärkandet uppfriskande behandlings medel ä alla slemhinnor i ett sjukligt förslappadt tillstånd. Salubrin är derjemte ett smärtstillande medel af underbart snabb verkan. Kör dessa ändamål måste Salubrinct anbringas ; på olika sätt, och genicnligen utspädt med vatten. Följ förej skrifterna härom i bruksanvisningen. I THE SALUBRIN LABORATORY, dr. josua lindahl MciR, ORAND CROSSING, CHICAGO, ILL. (Vi lia flyttat från Cincinnati och byggt ny fabrik liar.) Agentur för Calif.: West Coast Pub. Co., 30 Sharon St., S. F, Lokalagenter önskas. Huset ined de tu¬ sen ii lisen. ♦» ii- ♦» ROM...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 March 1908

.i+ssss*.- " 8HRs «? ««♦. -r •- -*• '- < f 7. Véälktisten. Tör3afi«ti dsn' 38 HSfå TSOB. August Johnsons Groceributik 22nd Si Capp Sts. Telefon Markat 4909. ACägg ett besök i det NYA "STORET"- . "Vestkusten" till salu. SalubriB. V estkusten kan erhållas ä följande platser i San Fr. Aug. Johnson, 22 & Capp st. H. E. Erickson, 108 East, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. Thrane Bros», 2100 Market St. G. T. Johnson, 201 3d st. Elite Billiard Parlors, 435 Duboce Ave. II. lirrnell, 2150 Maiket st. j Donald McDonald, loi2j4 Alabama st. I OAKLAND hos Red Cross Drug Store, 7th & Broadway. J. H. Nissen- '- s Cigarrbutik, 401 14th St. Amos News Co , 12th st. it Broadwy. J Bergsten, Chester st. station. I BERKELEY b; c Geo, W. Rix, 3217 Adeline st., So I PORTLAND, OR., hos Ludvig Ronifnel, 621 Wash st. Mike Johnson, 221 Burnside st. Wald. Lidell, 50 N. 6th st. I SEATTLE, WASH., lios Wilson McWay Co., 104 Occidental ave. Frank B. Wilson...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 March 1908

8. Ventkiisten. Torrdagen den 19 Marn 1908. svenska luth. ebenezer SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Emanuel Baptist Church, St., mellan 22nd och 23rd Sts., nära Mission St., på följande tider: Söndagar kl. 10.45 f. m. och kl. 8 aftonen. Torsdagsafton kl. 8 bönmöte. Alla välkomna. .John P. Rorqvist, Pastor. qAdress: 2431 Mission St. SVENSKA. BOKHANDELN, 30 Sharon Street, San Francisco. Giftermålslicense har ut tagits af mr Affred Anderson frun Goldficld, Nov., och miss Louise Chytrans från San FraneiSo. Arthur Nelson har i dagarne öppnat målareverkstad i no. 1752 15th st. nära Valencia, der han mottager beställningar å allt hvad till yrket hörer. Född. Till mr och mrs Carl Nelson å 2GS Lily ave., den 10 mars, en dotter. På bättringsvägen. Mrs Geo. Kiimalehto, sorn en lägre tid legat sjuk i lunginflammation, är nu på bättringsvägen. — Mr och mrs C, Forsells son, som de senaste veckorna varit sjuk, likaledes i lunginflammation, är nu utom all fara. Bland Sverigeresar.de få vi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x