ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 27. října 1939. I Besídka Čtenářů j Fort Worth. Texas, 23. října. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni jeho čtenáři! Dnes nebudu moc psát, mám bola- Tioga, Texas. toni čtenáři! Zdéluji vám, že dne 29. řijna bude u nás řečnit p. redaktor Věstníku, Fr. Moučka. Ten kdo slyšel Moučku mluvit, zajisté nenechá si ujít příle- žitost, aby ho uslyšel podruhé zas; a ti kteří ho ještě neslyšeli, měli by přijet všichni a vyslechnout tak zna- menitého řečníka. Red. Moučka nám zajisté poví něco nového, neb on měl příležitost se toho dovědět dne V zemi faraónů. (Vzpomínka na Egypt.) Karel Gam. vý prst ukazováček a to víte, že též- 15 řijna y Da„as od dr Papánkai o nim peio držet. Mam práci v re- ]^crý zastupoval dr. Beneše. Všech- dakci, toz aspoň par radku napíši. jsem se sfyngám. Musím napsat něco o Egyptu, ale co není Egypt? Není jím poušť, palmové háje, slu- neční žár, pyramidy a sfyngy, není to Egypt? Alexandria — Kahýra. Hliněné _ , , , , ny z blízka i zdálí vás zv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

V pátek, dne 27. října 1939. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková Oslava pionýrů z okolí Seaton se vydařila včera znamenitě. Návště- va byla dosti slušná ač ne zrovna největší, jak by byla měla býti vzhledem k této význačné události. Však přes to potěšila nás návštěva] přátel, jak zdejších tak i ze vzdále- nějších osad. Při té příležitosti mně bylo umožněno opět několik nových přátel poznat a s druhými zas pří- jemně sejiti. K účelu této oslavy by- la síň řádu Hvězda Texasu čís. 47. pěkně vyzdobena, což obstaraly děv- čátka, jejichž jména jsem si opomě- la poznamenat, jímž však patří sr- dečný dík za pěkné provedení. Rá- no, jak jsem vešla do síně, přistihla jsem je již v pilné práci v úpravě stolů. Mezi nimi jsem si zapamato- vala dvě a sice dcerušku p. a pí. F. E. Hejl a sl. Levie Martinek, jímž patří za pěknou úpravu srdečné dí- ky i těm, jejichž jména jsem opomě- la si poznamenat. Někdy však člo- věk i nechtě něco opomene, a tak jako se mně přihodilo o posl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

•ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 27. října 1939. Enriiský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavč oznamte jemu. NfcUEC ZŮSTANE VŽDY NĚMCEM. Jméno Lindbergh zní až moc ně- mecky a proto se není co divit, že ten náš americký letec Karel A. Lindbergh zastává se Německa a vychvaluje a zároveň straší něme- ckou sílou. Když přeletěl Atlanti- cký oceán a přistál ve Francii, u- dělal ho ten let slavným a hlavně, pomohl mu k milionům, které s je- ho ženou vyženil. Bez toho letu by dnes ty miliony neměl. Vsadil svůj — Ve zdejší Municipal nemocnici j * byla operována s dobrým výsledkem ! I slečna Rosa Lukíova která bydlí s j její maminkou na Milam ulici a za- městnána je v odévním obchodě H. i§ Romicka. Letos ve staré vlasti asi nebu-! ! - dou se odbývati žádné oslavy 28. říj- na, kteréž výročí letos připadá 21-! 'jleté. Jak v Německu tak v Česko- j Chicago, Illinois, tanců, které byly velmi oblíbeny a Ctěná redakce Čechoslováka! pro Simrocka velmi dobrým obcho- Píedem vás žádám...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

V pátek, dne 27. října 1939. Čechoslovák 11 Besídka j Čtenářů! Fort Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! Přicházím zase s páru řádky vás trochu pozlobit. Já tak rád zlobím ty redaktory a to zvláště, když mě šváb lehtá na moskovici. Dnešních dnů ať vezmeme které- koliv noviny do rukou, čteme všude a neustále o Stalinovi, komunismu a hrozné tyranii, to co Stalin prová- dí. Stalin střílí, Stalin bičuje, Stalin zavírá, Stalin se třese před ruskými národy, Stalin mobilisuje a čert sám ví co všechno ten hrozný Stalin ne- provádí. Já opravdu už mám sám strach, by ten hrozný Stalin k nám nepřišel a nesebral mně a i těm dru- hým to ohromné nic, které vlastní- me. Jest pravdou, dnes kdyby ten Stalin přišel, přišel by už o 6 roků pozdě. Nám všem co jsme něco málo uše- šetřili a Stalina předběhli zdejší spravedliví, poctiví a upřímní ban- kéři, kteří toho Stalina jako strašá- ka nám denně jejich novinářští nohsledové malují, okradli zdejší občany o od 5 do 6 bilionů dol. a tak si nahradili...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

Cechoslov Ak v oátek. dne 27. října 1939. Z města a okresu — V neděli narodilo se hezounké děvčátko manželům Ludvik A. Hyk- lovým. Gratulujeme! — Anton L. Trojáček s dvěma sy- ny dlel v úterý ve West na veselce u Louis Sykory, jenž provdával svoji dceru. • • TV Kupujeme pivní láhve, Dr. Pepper a Coca Cola láhve. Platí- me cent kus. — Shadowland. (dz • • — Manželé J. E. Baronovi ze Sa- vannah, Georgia, dlí tohoto týdne návštěvou u rodičii, manželu J. F. Baronových. • • — V úterý navštívila náš závod pí. Geo. Millsová z Waco se svým synovcem Leo Hanushem z Dallas. Příležitostně si také předplatila Če- choslovák. Těšilo nás a díky. • • — V severním Waco byly naleze- ny v úterý dva náboje do 75 milime- trového děla, a tyto byly dopraveny na policejní stanici. Poněvadž poli- cie nechtěla bráti žádného risika vý- buchu nábojů, vhodila je do Brazos řeky. Náboje byly nalezeny v mí- stech, kde za světové války nalézaly se vojenské tábory. ■ • ."W Na prodej dva páry mezku a dvojřádkové farmář...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, Jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISmNG CO. West, Texas. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! 1 Šířením tr* du, kterr měl vMétt. pr*f- Pouze bu^ ^ a 8V0rnMtí do- x s ^ovenský lid t Ti- /íSa a ctL ol V AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVin (NO.) ČÍS. 44. Entered as second-class matter January 2, 1929. t the post office at West, Texas, «ndcr the Act of March 3, 1879. 3 LISTOPADU (NOV.) 193#. Finové a Turci budou bojovati Helsinki, Finsko, 1. listop. — Za- hraniční ministr Eljas Erkko ozná- mil ve středu, že Finsko bude vzdo- rovati jakémukoli pokusu Ruska zmocniti se finského území a docíli- tí požadavků, jaké naznačil ruský premiér Molotov ve své řeči vrchní- mu sovětu. Erkko pravil, že Finsko jest od- hodláno bojovati, jestli toho bude třeba. Toto prohlášeni učinil vte schůzi národní obrany a v době, co finská delegace se blížil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek dne 1. listopadu 1939. MARIE KYZLINKOVÁ: DVĚ MATKY ^1 zdá se, že přijde bouřka. V této době je to zde zjev vzác- ný ale tím spíše se obávám, aby nebyla zlá." Božena se úzkostlivé rozhlédla a navrhovala, aby se vrátili jinou cestou zpět. "To by nebylo mnoho platné," odporoval Stana. Pri- ide-li bouře, stihla by nás na cestě, a to by bylo mno J i*i /4aóIí iačtá nrPí ROMÁN jakmile svou lásku prozradí, ihned se stává nepřístup- ným a chaldným." Šla rychle, pátrajíc, brzo-li se z mlhy vynoří Steinero- vá postava. Stána mlčky šel za ní .. . Nedíval se na ce- stu. Šel jako stroj .. . Opojení vyprchalo, zůstal jen tu- pý pocit staré, neutuchající bolesti . . Zavíral oči, aby Hom hnrší Poiďme jen dále, abychom došli ještě před j neviděl před sebou štíhlé postavy Bozeniny. S až do chaty^Nebude-li možno se vrátiti, přenocu- Kráčeli mlčky, ale rychle ku předu. Po chvíli se vsak zde v chatě Vpani Žofie musí uznati, že by to bylo dívka zastavila a úzkostně vydechla: '•Kam zmiz...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

V pátek dne 3. listopadu 1939. CECHOSLOVAK přineste si semlet, abyste měli čer- bilo. Pravili, že nelitovali té cesty, Tím by se také zajistilo spojení slo- Mně se líbí lépe v Texas, neb zde obrázky od 10 hod. ráno do 11:45 a štvou mouku na kukuřičný chléb, že podruhé přijedou zase. Divadlo vanských národů a jejich existence, přece nemusíme nosit kožichy a tro- každému se obrázky zamlouvaly. Někteří vaří též turkyňovou kaši. samé ze začátku bylo krásné, ty za- Ovšem že jsou také vlády slovanské, je rukavice, též filcové boty, aby- j V Seymour měl pan Vašut pěknou Máme zde hodně sucho, pršet že prý sněžená známá místa, kde to sám které jsou pod vlivem nékte- chom nezmrzli, alespoň ne tam ko- návštěvu a sešel jsem se tam s mno- nebude. Minulý týden mraky táhly jeden viděl. Pí. Botiková, Luhačovi- rých sekt, ale tyto by brzy po- lem West, no a čím dále na jih je je- hými Čecho-slovany, které jsem již k severu a byly již tak husté, že ce, léčební místo, že vás to přivedlo znaly, že vlád...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

/VrunnT nví If V pátek dne 1. listopadu 1939. Před dělením Ru munska? Karel Gam. Spojencko-turecký pakt nadělal mnoho boleni hlavy Hitlerovi a vy- volal jásot v demokratických ze- mích a zemích jim nakloněným. Tímto faktem otevírají se Dardanely .spojeneckému loďstvu cestou do Černého moi'3 a tím do Rumunska. Ma to nejen význam obchodní, ale s tímto po boku jde zásobování ar-: mády. nýbrž i čisté vojenský. Hitler | zde byl zastaven, ale jiná otázka je, byl-li zastaven Stalin. Polsko nás1 poučio, že západní mocnosti při- mhouřiv oko nad ruským -zabráním východního Poska. Ač tato anexe je výhodná pro spojence a znamená poraženi politiky Hitlerovy, přece příčí se zárukám daným Polsku, Anglii a Francii. Nyní je otázka, co učiní tyto státy, zabere-li Rus Bess- arabii? Je málo pravděpodobné, že Rumunsko postaví se V cestu Sta- linovi, kdyby tento žádal Besarabii. A i když se postaví, dopadne to ja- ko s Polskem. Kdo byl v Rumunsku a studoval tam poméry, shledal' jak ohromná propast sociál...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

V pátek dne 3. listopadu 1939. CKGíiOSLOVAK FítOTOKOL VÝROČNÍ SCHÍJZE SPOLKU ČESKOSLOVENSKÝCH EX-STUDENTĎ TEXASKÝCH. V Austin, Texas, konala se dne 22. října 1939, výroční schůze Spolku Československých Ex-studentů stá- tu Texas. Návštěva schůze byla nej- yětší od založeni sp:lku. Dr. Jos. Ko- pecký zahájil schůzi s uvítáním pří- tomných. Rozhodnuto bylo, aby do- savadní úředníci řídili schůzi až do volby úředníků a odstavec — (d) volba úředníků schůze — byl vy- puštěn se stanov. Předseda Kopecký žádal tajemníka, Dr. Ed. Míčka, aby přečetl zápis o poslední schůzi. Dr. Míček r.vítal přítomné a přečetl zá- pis o poslední schůzi, jenž byl schvá- len. Zprávu pokladní podala sl. Ma- ry Parmová a oznámila, že v po- kladně zbývá $135.59. Zprávu o če- štině na vyššhh školách a na Te- xaské universitě podal Dr. Eduard Míček. Dr. Míček oznámil, že na za- čátku roku loni bylo zapsáno 69 stu- dentek a studentů v češtině a letos je jich 76, tak to přibylo 7 studentů. Toto bylo na začátku roku. S...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

V pátek dne 1. listopadu 1939. ČECHOSLOVÁK AMU WfcJS 1'SKJbi MU VÍNY Published every Fnday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: áug. J. Morris, President Jot. F. Holásek, Sec'y-Treas. svůj respekt a není ani hoden re- tvrdl dále Rivera, jenž praví, že ce- Zdejší katolická osada oslavila spektu u jiných národů. Naše země ta taio .eme jcSu proiuana Komu- svátek Všech Svatých ve středu Bo- neměla by se oddati tomu, aby se nistickými špehy. Rivera pravil, že noslu^bami za zemřelé na katolic- lid jen najedl, vyspal a chodil do ntmá žádný zájem o Spoj. Státy, a- kém hřbit-vě, jemuž čistotou a ú- divadel. To by bylo špatné přispé- le že se obává o svoji vlastní vlast, pravou není snad rovného. Osad- ní k moderní civilisaci." Glass, jenž která jest zmítána Stalinismem. Že níci ss sešli ve velikém počtu, by se j jest nemocen měsíc, pravil, že o- komunismus jest v Mexiku rozšířen, pomodlili za duše zemřelých svých Postup událostí evropské tragedie (Dokončení se strany 4.) 1 prav...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

V pátek dne 3. listopadu 1939. ČECHOSLOVÁK hrabě Diano Grandi, zůstali dále na ÚNOS A VRAŽDA VE VZDUCHU. svých místech. Toto byly nej důležitější událost v Evropě v úterý, které budou míti veliký vliv na vývoj budoucí situace, která stejné mnoho dobra nevěsti Indianapolis, Ind., 29. října. — Zdrcená matka Ernie Pletche, 281eté- ho dobrodruha, jenž se přiznal k ú- nosu a vraždě ve vzduchu leteckého instruktora z Missouri, prosila jej pro Německo, vzdor tomu, že Mo- j ve vězení, aby se snažil smířiti se s lotov pravil, že německo-ruské sty- Bohem, což jest jediné, co jemu ky se stávají pevnější a přátelštější. | zbývá. Že Rusko nadále zůstává jen pro Mladý Pletch vyzpovídal se svým Rusko ,a že se bude dále snažiti po- rodičům o jeho dobrodružných vy- moci si co k největšímu kusu z pří- konech koncem minulého týdne a tomného chaosu v Evropě, svědčí: jak zastřelil Carl Bivense z Brook- nejlépe, že Molotov řekl, že Rusko nadále zůstane neutrální. Na západní frontě počasí bylo o- pět v út...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

ČECHOSLOVÁK Enniský Véstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavč oznámte jemu. TT^rniTtrnnungcm NOVÁ METLA LÉPE METE. Ku konci bližiciho se roku, v mě- sících listopadu a prosinci schází se členové v našich českých spolcích, a- by ku konci roku připravili se zno- vu na příští rok a uvedli záležitosti každého spolku do pořádku. Kaž- dým rokem v mésici listopadu a pro- sinci voleni jsou řádoví úředníci, kteří se starají o činnost řádu. Kdysi bývalo v těchto schůzích dosti hlučno v letech, kdy sem při- jížděli lidé ze staré vlasti, z nichž mnozí tomu byli ještě rádi, když ně- jaký ten úřad obdrželi. Každý člen tenkráte když byl zvolen, ať to bylo do úřadu jakéhokoliv, on úřad přijal a vykonával ho svědomitě. Tenkráte každý člen považoval to za čest býti zvolen úředníkem. Ne tak dnes. Dnes je těžko býti při té výroční schůzi a vybrati úředníky, neboť se málo členů dostaví, jen aby nemusel na sebe vzíti nějaký ten spolkový úřad. Práce úředníků našich spolků vyko- návali v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

V pátek dne 3. listopadu 1939. CECHOSLOVAK ! VŠELICOS ! J. F. Morávek, Robstown, Tex. Tož jak vidět, náš okres jest opět na vrchu, co se úrody bavlny týče. Do 1. října bylo zde odžinováno 78,- 550 balů proti 72,532 roku minulého. Kalifornská výstava zbankrotila. Výbor výstavy oznámil sumu dluhu na $4,606,914. Ve Spoj. Státech máme skoro pl- ných 1200 přádelen, které zaměstná- vají 500,000 dělníků. Byl to Krištoí Kolumbus, který objevil bavlnu na Bahamských o- strovech. Roku 1700 byl v Anglii vydán zá- kon, kterým se zakazovalo upotřebe- ni bavlny k záchraně vlnařské indu- strie. Státní pokladník Charley Lock- hart oznámil nový rekord Texasu: $22,342,211 v díře. Ve středu večer. — Tož první den našeho Cotton King Carnevalu od- byt. Ceiá sláva záležela v průvodu městem. V průvodu bylo asi 8 škol- ních kapel z okolních měst, v předu na koních jeli kongresník R. M. Kle- berg, železniční komisař Col. E. O. Thompson a j. Dále okrášlené vozy, sbor. Amerických Legionářů, Robs- town National...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 November 1939

Čechoslovák V pátek dne 1. listopadu 1939. BEST THEATRE PROGRAM TODAY — BARGAIN DAY Sally Eilers —ln— "They Made Her Z města a okresu ■ — Bazár a taneční zábava bude ; pořádána v síni S.P.J.S.T. v Cotton- í wood ve prospěch cottonwoodské i školy v neděli 5. listopadu při hud- 1 bé Kohutova orchestru. :W 54 palců šířky vlněná látka hodící se na vlněné šaty neb kabá- ty, stejnobarevné, ozdobné neb ko- í stkované vzory. Cena pouze 69 cen- ! tú za yard. Wolfův Likvidační vý- A Spy" prodei Also MUSICAL COMKDV FRIDAY — BARGAÍN DAY Nancy Drew AND li*! • "Hidden Staircase Also LOONEY TUNE CARTOON SATURDAY — ONE DAY ONLY Tex Ritter "RoHin* Westward" also GOODCOMKDV SUNDAYy AND MONDAY Mickey Roorey — in — "Andy Hardy Gets Spring Fever" with Lewis Stone AND OTIIERS Also CARTOON & NOVELTV ACT TUESDAY AND WEDNESDAY "Stanley and Livingstone" with Spencer Tracy Nancy Kelly AND OTUEHS also TERRY TUNE CARTOON Dr. T. J. Reeves specialista v přehížení defebtivních oči a správné přípravy brýlí bude...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

Vychází každý týden PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHINQ CO West, Texas. • v > 1 ANO WESIijKL NOVINY odporučte Čechoslováka SVÉMU SOUSEDU I Šířenír liatu, Síříte prar- du* * n ^ méi védétt. Po' ^ a svorn#Btt <K>- h <y> ^slovenský lid t t - . J . ca Js <y ^ V - ROČNÍK (VOL.) XXVIH (NO.) ČÍSLO 45. ^Entered as second-class matter January 2, 1920, at the post Office at West, Texas, wider the Act oř March 3, UNIKNUL SMRTI Odešel z rodného hnízda na- cismu krátce před výbuchem 7 mrtvých, 60 zraněných výbuchem v ho- spodě v Mnichově, kde v roku 1923 Hitler zahájil nacistickou revoluci. Německý kancléř Adolf Hitler no si sebou asi zaječí drápky, poněvadž uniknul ve středu večer jisté smrti v Buergerbrau hospodě v Mnichově, kde právě dokončil řeč ke zbytku je ho spiklensů po známém puči v ro ku 1923. Kdyby se byl opozdil se svým odchodem z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

Čechoslovák V pátek, dne 10. listopadu 1939. MARIE KYZLINKOVA: DVĚ MATKY ROMÁN "Boženo, mám tě rád, že toho nelze vyjádřiti^ slovy, řekl konečně. A timto doznáním byla dívka úplně opoje- na. Nepřemítala, proč až dosud Stáňa své city před ni lak úzkostné tajil. Stačilo ji vědomi, že je milována mužem, jehož sama miluje. Zatočila se jí hlava zaviut- ným, nesmírným štěstím. "Stáňa mne má rád! Milý, drahý, jediný, šeptala si vzrušené, přijímajíc jeho laskání, které ji omamovalo až k mdlobě ... A polibky Stáňovy stávaly se žhavými jako plameny. Spalovaly ji svým žárem, ale citiia, že i smrt by byla v Jeho náruči sladkou a krásnou. Stáňovi bušila v tepnách krev jako v horecce. Mel do Jem, že tato chvíle nebeské blaženosti je snem, z néhoz se opět probudí k životu pustému a beznadějnému. Zmi- zel pro něho i pro jeho drahou milenku pojem casu i o- fcoli . . Vše pozbylo významu a důležitosti. .. Láska je přemohla svou silou, před niž je člověk malým a nepa- trným, před níž ustupuje i rozum a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

V pátek, dne 10. listopadu 1939. OtCHOaLOVÁK 7 řínn/vct; ,A«Lr naložiti velká sila a vezme to P"- ^ Činnosti Odboček pádné dva lidi, aby kapesník roztrh- hli. A tak jest to i s námi. Proto drž- me pohromadě. Během přednášek byla vždy do programu vsunuta nějaká česká pí- seň doprovázená Cmaj dálkovým or- S. A. Č. T. bolem. Zakončil přáním nás všech t. j., aby svobodné Československo! bylo znovu na mapé svobodné Evro- py a hájilo dále zásady lidství, de- mokracie a pokroku. Po té přikročil k mikrofonu p. C. H. Chernoský, člen oblastního vý- chestrem. Nechyběla ani "Teče vo- boru a předseda S.P.J.S.T., který da, teče ...Americká, jakož i obě krátce promluvil česky a pak angli- československé hymny byly velmi; cky, aby zdůraznil i před americký- dobře zahrány a vyslechnuty poslu- mi posluchači, že naši lidé jsou or- E1 Paso, Texas.* Ctěná redakce Čechoslováka! Jourdanton, Texas. Posílám $2.00 co předplatné na váá Ctěná redakce! — S těmito páru časopis a prosím, pošlete nám ma- V neděli ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

CBCH08L0VAK v patek, dne 10. listopadu 103S. Postup událostí |joseph A. Gainarda, která byla na lodi v zajetí od doby, kdy kapesní ibitevnice Deutschland jí zajmula. i r i„„ j.JL Norvéžská admiralita internova- PVrODSKe tr3.SCfllC la německou posádku na základě i toho, že dvakrát porušila norvéž- Ve čtvrtek. — Z Bratislavy se dnes skou neutralitu, zastavením v nor- oznamuje, že několik tisíc Slováků věžských vodách - prvně v pnsta- se vzbouřilo a vydrancovalo dvě ma- vu Tromsoe minulého týdne a ďarské tiskárny po veřejné schú- pátek opět v Haugesund. a která byla svoláná za účelem okamžitě po internovam nemec- nřotestu proti jednomu z výsledků ké posádky loď byla předana do ru- mnichovskěho urovnání. kou amerického kapitana Gainar- Poiicíe nepokoušela se zabrániti, da a jeho 40clenne posádky, nazi- kdvž zástup drancoval majetky ma- stická svastika, která temer mesic ďarských časopisů a 'zároveň ú- ohyzdila City of Flint, byla stažena střeďnu menšinové strany. a nahražena americkou v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 November 1939

i. listopadu 1939. ČECHOSLOVÁK ♦Ida, některému tomu synkovi by se když čtu ty seznamy sbírek. to třeba nezamlouvalo, ona ta voda stovce jich dalo moc malo. Ti co pe- bv mohla být třeba studená, ale pra- níze maji, ti se s tun nechU "badro- i *.*> rrv A Jnii r >o nhlř A TI Pl Tulsa., Okla., 5. listopadu. Mili krajánkové a krajánky! Ve čtvrtek nám padal sníh v Tul- se. Nezůstal sice ležet, ale zima bylo. Čechoslovák teploměr, který jsem dostal přede dvěma roky, ukazoval a přední "porči" 32. To ovšem pro teplokrevná zvířata je moc málo. Slunce nebylo vidět celý den a v pá- tek ráno, když jsem vstal a šel pro noviny na porč, scvrkl se ten alko- hol v teploměru na pouhých 28. Obyčejně si přečtu noviny, aspoň ty hlavičky v nich, a zase velzu do vých synů by se našlo málo, kteří by ji nechali utopit. Ano, to patřilo na vás, vy synové matky Čechie, kteří jste ji tahali z vody 1914-18, a kteří váháte dnes pomoci v práci za osvobození matky Vlasti, protože se vám zdá, že se ta máma topí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x