ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 June 1899

Wm. von ROSENBEJtQ, Jr. Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. (F, d. häradsdomare i härad.) Fltzhugh Thornton Advokat, Travis Litten Building, Austin, Tex. \/ T* AMERIKANSKA NYHETER. Se efter barnen. Nyman, la , den 1 juni. Armen afbruten fick i måndags f. v. George Lindburgs i Nyman, en minderårig son. Den lille gossen hoppade upp och ned i sängen och hade mycket trefligt tills i ett nu han tog öfverbalansen och föll till golfvet med nämda resultat. Rart främmande. Council Bluffs den 30 maj. Ami ral Schley, förstöraren af spanska eskadern vid Santiago, gästade jämte sin hustru Council Bluffs den 23 maj. Äfvsn general och mrs Manderson voro samtidigt där. Båda paren blefvo af stadens ledande personligheter mottagna på ett högtidligt sätt och till deras ära anordnades en finare hankett Billig frukt. Jamestown den 1 juni. Carl E. Frantzen, som tagit värfning i ar- meen och nu befinner sig i Laras, Porto Rico, skrifver därifrån, att det för närvarande är ett riktigt latmansgöra att...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 June 1899

T : * ' >Z ,? TEXAS POSTEN AUST1N, TEXAS, TORäl)AJ£N DKN 8 JUNI i>9v ANDRA DELEN. TJUGO ÅR I AMERIKA. XV. Straffet kommer. (Forts. fr. förefj. nr.) För utt dämpa aina samvetsföre- bråelser oeb en viss skräck, som han kände i sitt hjärta, hade han begifvit sig till ett värdshus och tömt åtskilliga glas rom och gene- ver, och när Moreno träffade ho- nom, l>efann hann sig i den feber- aktiga sinnesoro, som plägar hem- söka en människa, hvilken begått en förbrytelse men ej är tillräck- ligt förhärdad att förbise det för- skräckliga däri. Man kom att tala om missionären, och guvernö- rens slägting sökte l etvinga och dölja sin sinnesrörelse under en antagen lättsinnig, nästan skämt- sam ton. "Han är dömd, som ni vet," sade Azulejos, "dömd till garro- ten." "Är det möjligt! Så där på stående fot? Än den engelska konsuln." "Den engelska konsuln får först veta det efteråt. Och för öfrigt, livad vet han om den mannen, som endast har ert goda hjärta att tacka för, att lian någonsin k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 June 1899

W. A. ACHILLES, 16 Ä^Lavaca Grutorna, Austin, Tex. Gro«erter. frukt, hö, smfaäd och foder till billigaste priser;köper ved och farm- produkter, önskar att få eder handel. 'Phone 304. FRAN ALLMANHETEN. SOMMAR-MORGON. Iniändt. Natur, din prakt vid dagens timma Hjärtat ömt berör. . Hvad ljusa sken, som ur sin dimma Morgonrodna'n stör! Ditt öga mot skyarne för; Se solen ur molnen besträlar Och mälar Bäd* vikar och sjöar och dälder och näs, Förgyller hvar blomma, försllfrar hvart gräs, De öppna fält sig grönt utsträcka Under blom' och säd, De gula äkrar gladt betäcka Här och där ett träd. Sjung, herde, 1 lunden ooh kväd! Sjung nu om din frihet, herdlnna. Besinna Hur herden vid källan han lyss och han ler; Hur latrinen de springa frfln kullarne ner. 1 viken synas hvlta änder, Simmande mo' land; Med halsen krökt sig ankan vuaier På den hvlta sand. Än spritter en löja vid strand, Än ekorren kvisten han släpper Och knäpper Och hoppar 1 granen från gren och lill grer, Beställsum, försiktig oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 June 1899

— TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS fO*SDAOEN DEN 8 JUNI 1899. CaRL MAYER, Urmakare A Juve. lerare, 618 Ccngr. A ve., bar det bäna lager ocb sälier billigt, önskar eder handel. 7'illfreds- ttållelsegarar.tera . I. R Simcock, 7 andläkare, 6204 Congr. A ve., Room one, Austin, Texas. AbSTIN. Prof nummer af Texas Posten •andes fritt pä begäran. Kyrkliga notiser. Stud. C. O. Lund predikar i luterska kyrkan både förmiddag och kväll nästa månda?. MlTTtflT T MWHOW8* OPPTXOTT. Bn&bb kot. IfAlldUl Kurerar d« iv&rut* fall,.* Bkrlf pA en* (nUki efter bok med erkännanden om kurer m-b 10 <1* 'fM fri kehendllng, Dr. 11.11. Oumaa' Uo«s,AU*ui*,Oft. Coloradofloden steg femton fot i onsdags på grund af stora regn norr om staden. Man väntar den skall stiga ännu högre. För födelse-och brölloppspre- senter, kinesiska lyktor, panpersservlet ter, croquet-sätt, flna taflor och ramar Ull C. V. Rumpti. Färsk korf, just nu inkommen, hos Geo. Peterson & Co. 701 östra 6te gatan, Austin,-Tex. Svensk småb...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 June 1899

/ ^ v /\ A POSTEN. * Årg.- Löp. No. 175. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARN EJ I AMERIKA. MRS. McCLURE, Qrocerihandel, 906 Cong. Ave., Austin, Texas. Phone 114. eder Mr. Emil Svenson vill betjäna Tobins apotek, Sommarregn. En välsignad sommarskur! Se, hvad nya knoppar! ! Ännu smätt frän björk ooh fur Dugga fina droppar. Jord, som törstat, drack sig mätt; Ej min stackars gröna plätt Himlen nämdes glömma. Ros, reseda, georgin Fä 1 sina blomsterskrin, Smä juveler gömma. Det blir kvaft uti mitt hus; Upp med fönsterhaken! Fägelsäng och arlaljus | Fått naturen vaken. Se, bur frisk nu ängen st&r, Där bvartenda strå i går Torrt och halfsvedt dignat! Ja, dei var ett härligt regn: Allt har frodats i dess hägn. Hvad det kom vä'slguadt. öfver tafian sommarsol Strålar buldt bevågen, Och det doftar kaprifol Omkring fönsterbågen. Arlaljus och fågelsång Göra stugan mig för trång, Kammarns luft för däfven, Nu, då tusen skilda ljud Täfla om att prisa Gud, Vill jag bedja äfven. Herre, j...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 June 1899

A TEXAS PUSTfcft, AUSTIrt, f£XA5 HA D£/N aj tOJQ I H CREUTZFELD1. J(Publik_vag8kåL) 501 östra 6te gat., Austin Tex. Handlar med säd, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) SVERIGE. Stockholm. Konungens jubileumsfond upp- gick vid senaste årsskiftet till kr. 2,320,691.04. —Ingen enda svensk tidning har till prenumeant kronprinsessan /ictoria. Däremot håller kron- prinsessan tre norska tidningar, däribland "Dagbladet". Här kan således icke bli tal om "overgreb." —De svagast aflönade inom prä- sterskapet ämna hos k. m:t petiti- onera om de lägsta kyrkoherdelö- nernas uppbringande till 3,000 kr. och de lägsta komministerlönerna till 1,800 kr. —En väldig import af skörde- maskiner från Amerika har på senaste tiden ägt rum. Ensamt de senast hitkomna Hull ångarne ha medfört omkring 5,009 i Ame- rika tillverkade skördemaskiner af olika slag. —Automobilen har redan börjat användas af hufvudstadens affärs- män. Så sug man t. ex. pingstaf- ton ett vinhandelsbiträde på detta moderna fortska...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 June 1899

Bilder ur verkligheten. A V V A * AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. Lars Blom. (Forts. fr. föret?. n:o.) Nu har min bror gått åtta år i högre lärdomssko- la och läst latin i sex, men inte vet han namnet på en blomma och vet ej skilnaden mellan växt och djurri- ket, knappt mellan ärter och fläsk. När det åskar, så tror ban det är Thor, som är ute och åker,och när det blåser, cå säger han att Aolus sitter i Gud vet vet hvad för ett hörn af världen och flåsar. Likale- des med syster min i pensionen hon går uti. Det enda hon vet är det, att Kalypso inte kunde trösta sig öfver Ulysses' bortresa,men att nymfen slutligen höll lika mycket af Telemak, som hon förut hållit af fadern. Men det duger inte, det är för mycket latin å ena sidan och för mycken kurtis å den andra, och jag bryr mig ej om dem." Därpå tog han sin bror med sig och gick. Med bedröfvade blickar följde vi de begge bröderna, och själfva läraren såj mulnaVe ut än vanligt. Säkerli- gen förutsågo både han och vi, att n...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 June 1899

• •• TEXAS POSTENS AUST1N, TEXAS, T0RS1>a3£N DEN 33 JONI 189* TEXAS POSTEN. Nyhets- och ▲jwonaV.lnwg för Sven- •k&rne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) PublUhed e*er week, ln Austln, Teia , b* the HWBDIHM AMBHIOAH PuBLIiBIBO Oo. Tne onlj awedlnh uaper lo Tejta , and the ■Ml adrertUlog medium to reach tbl* cla*t t cltlieus. J. M. ojkrholm, - Ed Stor. M. J. Khaph Manager. Otto Knapb Reseagent. Entered at the post office in Amtin Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr, förskottsbetalning, - - H.00. Ett år, på kredit, ----- 11.50. Ett hälft år, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft Sr, på kredit, - - - - lä Ett år till Sverige ----- 1.50, Prenumerationen är betalbart förskott och penningar böra sändas medelst. "Po- ltal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, ltO Balt Ninth St. Auttin, Texa . Advertlslng Ratea. Op larger advertisernents råtes will be made on application. Job work a specialty. an vida mannen, hvar...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 June 1899

'v v /\ •b Wm. von ROSENBbftO, Jr. Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. F. d. häradsdomare i Travis härad.) AMERIKANSKA NYHETER, TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TOR5DAQEN DEN 22 JUNI 1899. Fitzhugh Thornton Advokat, tt*te* .Building, 'Äustin, Tex. W. D. HUriE, 304Ö.0 gat.,Ausiln. Möbler och spislar. Kuncier skydda ge- aomalt få pengarne ill.baka,om varorna ej iiro till lags. Santa Anna, CoL, den 14 juni. Härifrån meddelas, att staden vuxit så fort på senare tiden, att den nu får brefbärare, som bära brefven hem till bonings- eller affärsbusen. Olyckehändelse. Kansas City, Mo., den 15 juni. Herr Edvard T. Anderson från Springfield, Mo., råkade i fredags kväll vid en danstillställning å 1607 Main str. falla ut genom ett fönster och bryta sitt ena ben. Han hade kommit till staden för att deltaga i The Woomens hög- tidligheter. Han ligger nu å St. Joseph sjukhus härstädes. Sänd till reformatoriet. St. Paul den 13 juni. Ole Charles Olson, som stulit en bicykel värd $50 från Charles J. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 June 1899

reXAS POSTENJ AUSTIN. TEXAS, TORSUAJfiN ufcN aa JuNI 8y 1 ANDRA DELEN. TJUGO ÅR I AMERIKA. XVII. Blodbadet i Matanzas. (Forts. fr. föreg. nr.) Det (lystra följet stod just i begrepp att gå förbi fönstret till Martinos fängelse men på så stort nfstånd, att ]>ersonerna ej kunde igenkännas ens af ett skarpt öga. Främst gick en utropare och en afdelning soldater, följda af några klosterbröder, och därpå kom Giorgi, omgifven af andra perso ner och af den folkhop, som plägar bevista dylika sorgliga skådespel. Giorgi gick lugnt framåt me bibeln i handen, hvilken han af särskild nåd fåt^ medtaga, och rik tade mellan de verser han läste sina blickar mot himmelen eller säg pä de folkhopar, som bildade sig på gatorna och åter drog sig tillbaka antingen under hotande åtbörder eller med blickar, som uttryckte medlidande och för- skräckelse. Hans anletsdrag röjde ingen sinnesrörelse, och det var endast den långa svarta rocken som gjorde, att blekheten i hans ansigte föreföll större, än den ^ve...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 June 1899

w. A. ACHILLES, 16 & Lavaca gatorna, Austin, Tex. Grocerier, frukt, hö, småsäd och foder till billigaste prlser;köper ved och farm- produkter, önskar att fä eder handel. 'Phone 394. FRÅN ALLAMNHETEN. Rotgubben. Da behöfd j i lnt 11 nö: Ja tjänt minst e kron om dagen. Inte ble c!ä just ö.'vertlö, Men dä räckt te mat ot magen. Pojkran vuxt & de ble stor Å bynt tjän de åsg te föa; Men de bort 1 lanuan for, A sen ätter dit kom nöa. Ja bör i p"i te gammei bli. Käringen strök mä pil hösten. Nu mä mej dii ii förbi, Pojkran—dä ä enda trösten. Men dä ä e d;\ll tröst, Dejpå skellingeti vill spa'a. Dä ktins tonigt uti mitt bröst Se sej öfverglfven vara. Ja te sist bli sleten ut, Darr hinna, skalf på feen, Kunn inte tjiin te mal te slut, Å flå tog de mej på loten. .4 nu socknen kring ja faPs Först när Kersie, sen niir Anra, Sen när Petter, sen när Lars. Sist ja fAr i gralva stanna. D i först far jiisof i ro Bort ftå sorg och nö ii jämnser. Te var rotgubb mä ne tro Dä kan fell int fius n...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 June 1899

TEXAS POSTfcli, AUSTIN, TÉXA5 fö*S0AOein D£(S j JUNI 11>*9 «aKL mayer, Urmakare & Ju ve. Vrare, 618 Congr. Ave., bar det bu«ia lager och fc&her billigt. önskar eder handel. Tillfreds- ställelse garantera*. W. R Simcock, 1 andläkare, 6201 Congr. Ave., Room one, Austin, Texas. AbSTIN. Prof nummer af Texas Posten Andes fritt på begäran. Har återvändt till Chicago. Mr Km il Wallin reste i förra veckan tillbaka till Chicago, efter att lmfta vistats hitr en längro tid och helsat på moder och syskon. Ni vill finna mr K. K. lii.a<'k, å 317 östra Sjette gatan, en heder- lig och rattvis man att handla med. För födelse-och brölloppspre- senter, kinesiska lyktor, paopersserviet ter, croquet-sätt, fina taflor och ramar gå till G. F. Itumpel. Mr C. n. Johnson har flyttat sin skoaffär från Geo. Petersons butik till 108 östra (5te gatan, emellan Driskill hotell och Cong. Ave., Austin, Tex. Gör honom ett be- sök där. Om -ni önskar någonting ut märkt af the- eller kaffesorter, så är Dee...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 June 1899

' i '* \\/ TEXAS POSTEN; 4de Årg. Löp. No. 176. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 29 Juni 1890. Vol. IV. No. 26 MRS. McCLURE, Urocerihandel, 906 Cong. Ave., Austin, Texas. Phone 114. Mr. Emil Svenson vill betjäna eder. Den, som vinner. Don, som vinner, vill han gifva Äta af det dolda mannat, flan ett himmelskt namn vill skrifva Pä den saliggjordes panna. Den, som genom jordens öden Varli trofast intill döden, iskall, där Salems harpor tona, Evigt bära lifvets krona, Ho är den för Herren träder Vid den stora morgonväkten I de hvlta bröllopskläder, I den skimmerljusa dräkten? Det är den, som korset tagit, Den, som sina kläder tvagit Med det helga blod, 1 hvilket Blir beredt det rätta silket. Den, som vinner, skall fä blicka Evigt in i fridens rike, Skall för intet där fl dricka Lifvets vatten utan like, Ingen natt skall vara mera, Sol och mäne ej regera: Ljuset, som det templet hyser, Blott frän Gud och lammet lyser. Sälle de, som s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 June 1899

yi C TEXAS WWIfcN, AU5T1N, JUNI Odfs ldi<3ÖAUC.1 H. CREUTZFELD1 • J(Publik vägskåL) 501 östra 6 te gat., Austin Tex1 Handlar med säd, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) SVERIGE. Stockholm. Svensk punsch till Japan. En vinhandelstirma härstädes afsände nyligen öfver Hamburg 30 liter punsch till ett tyskt affärshus Tokio. —Ett Röntgeninstitut är upp rättadt i Stockholm af dr Thor Stenbeck. Särskildt lupus oc rematism 1 ii ra komma att behand las. —Kyske käjsaren har beviljat dr Sven Hedin fri resa första klass och fri transport för hela hans bagage, så långt de ryska järnvä garne räcka,eller till Andischan ej långt från den kinesiska gran sen. Och Tsung-lilramen i 1'ekin har försett dr Hedin med ett pass, hvilket tillåter honom att i Kina resa "librement et en toute sécu rite." —Från den 15 maj till den 1 denna månad ha vid 10 brännerier tillverkats 2(5!>, 410.9 liter. Läg ges härtill det från den 1 okt förut tillverkade 44,482,7<!1 liter, så utgör tillverkningen un d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 June 1899

TEXAS POSTEN, AU5T1N, TEXAS, TORSDAGEN DEN 39 JUNI 1899. / k V Bilder ur verkligheten. ▲F AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. Lars Blom. (Forts. fr. föreer. n:o.) "Se så, din bof!" började majoren; "fram nu med mordvapnet, som du återigen sökt mörda mig med, och bekänn sanningen, så att processen kan bli kort!" "Jag tager herrarne till vittne på att majoren kal- lat mig för bof och beskyllt mig för att ha velat mör- da honom," yttrade Lars Blom med det största lugn i världen; "det är för andra gången i dag jag varit utsatt för ett så kränkande bemötande i annat folks närvaro." "Fram med pufferten!" fortfor majoren. "Om det hos mig fins någon puffert eller mordva- pen eller ens så mycket som en trädgårdsknif," sade Blom. "så vill jag öppet bekänna mig skyldig till det brott, hvarför min husbonde beskyller mig.... Men ni skall icke finna något, och jag fruktar nu, liksom nyss, att det inte står rätt till med nådig majorns hufvud, ty...." Majoren höjde sin kautschuck och ärnade rus...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 June 1899

T TEXAS P05TEN5 AUST1N, TEXAS, TORSUAQEN DEN 19 I il 1 1 k ■ I kn- TEXAS POSTEN. Nyhet och AnnomCdning för Sven- akarae i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) PublUhed everv week, ln Auitln, A tbe SWBDIBH Teiaa. ubrioah publibhiwo 0o. e only swedinh u&per ln Texas, and the t advertUlnK medium to reach tbl cla t t cltlienk. J. M. Ojehholm „...Ed!tor. M. J. Knapb Manager. Otto Knapb Reseagent. Entered at the post office in Austin Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år, förskottsbetalning, - - #1.00. Ett Ar, på kredit, ----- #1.50 Ett hälft Sr, förskottsbetalning, — 80. Ett lialft dr, p& kredit, - - - -15 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst "Po •tal Note", "Mon>y Orners" ellerl 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN", ISO Bast Ninth St. Amtin, Texas. Advortlslng Ratos. Op larger advertisements råtes will be made on application. Job work a specialty. Gen. Miles vill ej erkän...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 June 1899

Wm. von ROSENBEftQ, Jr Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. F. d. häradsdomars i Travis härad.) V t A AMERIKANSKA NYHETER. y En farlig knuffning. Sleepy Eye, Minn., den 20 juni. Gus Westberg från Minneapolis blef i tisdags af George Cramer knuffad af en trottoar, hvarvid han erhöll så svåra skador i huf- vudet, att han måste afföras till stadshospitalet, där han af läkare förklarades vara dödligt skadad. Westberg är omkring 35 år gam- mal, och han har en syster boende i Minneapolis. Han var rusig vid olyckstillfället. Olyckshändelse under arbete. Superior, Wis., den 22 juni. Charles Fagerlin, som arbetade vid skeppsvarfvet, råkade i tors- dags morgse att få sin ena arm krossad, lian arbetade på en ställning i närheten af den flyttba- ra hisskranen och hörde ej att denna var i antågan. Hans venst- ra arm kom därvid att krossas un- der hjulen. Fagerlin forslades genast till St. Mary's hospital och efter företagen läkareundersök- ning fann doktor Adam det vara nödvändigt att amput...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 June 1899

T TEXAS POSTEN} ALSTIN, TEXAS, TORSUaJEN DbN 9 JONI 189 ANPKA DELEN. TJUGO ÅR I AMERIKA. XVII. Blodbadet i Matan/.av (Forts. fr. förejf. nr.) Lagren har roilan fcisnat, hvem boiu befann ig i denna farkost. Sedan ett nytt försök ufveniödes misslyckats, l>egaf sig den unge mannen i förtvillan till Haiti, där han tog viirfning som soldat och deltog i det där rasande inbördes- kriget. Några månader sedan upploppet blifvit kufvadt spriddes i Matan- zas det ryktet, att liket af en ung man med ett sår i hjärtat blifvit anträfTadt ej långt från kusten. Han låg på rygg och höll i den ännu knutna högra handen en vär- ja, hans hatt och kappa lågo ett stenkast ifrån honom, och på någ- ra stegs afstånd låg en annan vär ja, som var afbruten och Häckad med blod. Han tycktes ha fallit i en duell, och så förhöll det sig äfven i sjiilfva verket. Sedan den ilöde blifvit förd till staden, igen- kändes han där som don Fernando Azulejos. Mod hvem och af hvad orsak han kämpat blef aldrig be- kant. Viss...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 June 1899

W. A. ACHILLES, 10 & Lavaca gatorna, Austin, Tex. Grocerier, frukt.Jhö, sm&säd och foder till billigaste prlser;köper ved och farm- produkter, önskar att fä eder handel. 'Phone 394. FRÅN ALLMANHETEN. Ett Smålands-tack, med anledning af att tiigon sändt författaren Texas Posten. Jag har funderat bäde hit och dit— Jag fått ett exemplaar af Texas Posten Den var eventuelt nog skickad hit, Menutafhvem, se det jag Icke vet, Och det kan vara lika bra för resten. Kanhända att det är gammal vän, Som omärkt göra vill mig den syrpri- sen, Att gamla minnen Ufva upp igen.— Jag tackar dä, ty jag har minne än Och känsla nog att ta emot kurtisen. Men kanske att det är en flntlig krok, Af en som kokar hop mixtur och smör- ja. Att fä en massa kunder här ihop Och komma så igenom mig i rop. Det lyckas ofta sä, blott nå'n vill börja. Kanhända ock det är en gammal spjuf, Som korsa vill en gammal skuld i Swe- den. Nog var det bra, men se, jag är en luf, Som tvcker myntets klang är, mera ljuf, När ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 June 1899

TEaas pusthiv austin rfi**4 ra<nu nmm n*k r- • -. m ■ ■ I Kil .... ICA/13 rU91Cll, ICAA9 I UlODAUCrt UCI> *9 JU IXI I0£9 vARL mayer, Urmakare & Ju ve. '" rare, 618 Congr. Ave., har det bästa lager och s&ljer billigt, önskar eder handel. Tillfreds- ställelse garanteras. W. R Simcock, 1 andläkare, 6201 Congr. Ave., Itoom one, Austin, Texas. Wm. W. OTTO, Urmakare och Ju- velerare Reperationer eu specialitet. bti Cong, Ave. M. C. Granberry, Advokat, Austin, Tkxh 8. Referens: O. E Öländer ALJSTIN. _ Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. Pä besök i staden, Mr och mrs Linden ute från landet besökte Austin förliden söndag, då de hel- sade på svärföraldrarne, mr och mrs A. M. Dahlin. Wid samnia tillfälle fingo de sin lille gosse, Carl Oscar Emanuel, döpt af pa- stor O. E. Öländer. Om ni tänker på att resa någon- stäiles, se först öfver I. & G. N:s exkursionslista pä annat ställe i detta tidningsnummer. Godt om försvarsmedel. En handelsman här i staden sade här...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x