ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 December 1908

HUČMK XVIII. ( H YLLETSVILLE, TfcXAS, VE ČTVRTEK 10. PROSINCE 1908. ČÍSLO 13. f. Sladkojam — Chayoter Sladkojam (lat. Sechiuni edule), jest popínivou rostlinou, patříc! do řádu rostlin dýňovitých, ve skupí nu však zcela jinou než obyčejné naše dýně, melouny a okurky. Li- sty jsou velké, tři- aŽ pětiklanné, vykrojené, listům révy podobné, povrchu drsného, zřídka jen chloup ky pokryté, barvy tmavozelené, Se žilkami patrnými a bělavými. Kvě- ty jsou drobné, barvy žlutavé; květ samčí má kalich pčtizubý a s koru- nou silně srostlý, tyčinek obsahu- je na nejvýše 5 s prášníky odstá- vajícími. Květ samičí tvarem 1 barvou kalicha i koruny podobný je květu samčímu, nemá tyčinek, čnělku tlustou, bliznu tři- až pate- ro kiannou. Plod jest po většině srdcovitý, semeno pouze jedno, vejčité a ploché. Ovoce sladkojamu jeví nápadnou podobnost s ovocem kořenovníku (mangrove, lat. Rhizophora) a si- ce tím, že v něm často semeno klí- či dříve, uež-íi ovoče s větvičky odpadne. Padne-li pak na nepří- liš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 December 1908

Z íhdOTny tajemníka Mho ítáiti. , 1(11., I«S., --" 168. a 164. Čís. Rozrrh na úmrtí říslo 160, 168. a 164. i *131 Čís- 39,v v ttii II ■ 3? " 40 42 II 3.... . ,8 II 41 54 1 4.... • 5" II 4a..... 42 •1 5.... • 43 . II 43 44 II 6.... • 93 ' 44 28 II 7.... • 73 45 56 *1 • 74 II 46 .... 4i II 9.... • >5' II 47... . toi II • 143 II 48..... 47 II . 64 II 49..,.. 64 II ia.... ■ 39 II 5° • v.'.' n II 13.... • 78 II ,75 ,1 14.... • 65 II .7? 15.... : 48. 53-.-'v 24. II 16 . 61 II 54-<• 40 II 17.... - 196 55 33 II 18.... II 56 28 II 19.... • "3 57 30 II I, 58 33 II 21 ... . 60 II 59- 22 II • S8 II 38 II 23. .. II 2J II II ,1 25-... II 63..... 26 II l6. . . ..^ 20 • 1 64...,, 42 o 27... • . 77 II 65..,.. II 28.... • .77 II .66,...... '3 tl 29... •v 7y " 67 .. , ,. 37 II II 68 II 31... -. 50 «l 69..... . *5 II 33 — . ,46 70,..,.. 45 II 11 71...... 19 I, 34-•• • 37 •57 II 35-■: * , 6.y II -„73-.tr1 . ®3 II 3.6-.. ■ 4<> II 74.,.., 7 II 37 • • • 38. •' 75----- 12 II 38.,. ... 96 II 76"'...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 December 1908
Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 December 1908

Obzor Hospodářský. Časopis v/novaný rolnictví, tahrau nictvl,domácímu hospodářství • příbuzným odvltvlm. Vychází Každý čtvrtek. Předplatné ročně i.. $1.00 I (1Í • Jen předplatí IclAw Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The onlý Agrjcultural and Horticultural J ournal in the Bohemian 1 anguage the South. PUMefl eiery Ttarsíaý by F, Faiiar Advertising řates on apflllcation. Rntered as sccond-class matter in the Hallettsville,. Texas, post - office (TRrospěchfelé Jednoty jest .pro- spěchem každého jednotného člena. Namluv nikdy špatně o svém spolubratru, kdýi to*dojista nevíš; a když to i dojistá VÍŠ,' taž se ná před sama sebe:: Proč ó tom mám mluvili? Pošetile by jejinal t?n, kdo. by nesl měšec zlata do polovice cesty a pak jej zahodil. -Podobně poše tile jedná ten, kdo po delším pla cenf do řádu dá'šé vyloučit!. Přehlédněte si náš úmrtní, rozpo- čet Můžetpe býti hsdi.na tak níz- ké úmrtí, avšak z toho . .žiti nemů- žeme, třeba, abychom ,-dobudouc n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 December 1908

M SVATEBNÍ ČISTÍ. Črttt. PMolll Jaromír Llps. Kolébali se v kolísajícím se člu- nu na houpavých vlnách jezera. Skály až k obloze čnějící obklopo- valy kol do kola horské jezero, kte- ré vypadalo jako přívětivé oko vy- zírající ze zamračené tváře. — Mla- dé paní bylo úzko; nikdy neviděla přírodu v celé její čarovné kráse tak z blízka a přes varování hostin- ského trvala umínivě na svém přá- ní vyjeti s lehkým člunkem do di- voké scenerie okolí. Její muž sko ro váhavě vstoupil do loďky, ale vida, jak výsměšně stáhly se rty jeho choti, nechtěl se ukázati sta bým, ač cítil dusno před bouři a znal dobře nebezpečí, která hrozila jejich plavbě. A nyní bylo mladé ženě hrozno, když byla tak sama s tím, který se stal jejím mužem, ani nevěděla jak. Nechala se k němu připoutati, bez uvažování, jenom proto, že jí řekli, že je tím pravým pro ni a že povede ji silnou rukou životem. A ona tomu uvěřila, zvláště když ji přemlouval její otec, který byl k ní tak dobrý. Doba jejího zasnoubení uběhla let...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 December 1908

\t ■ w < Tcia-kp drobnosti. Galveston dostal zdravotní ko- misí na výběr: buď karanténu neb vyhubení krys ve městě. Po calý rok byli Galyestoňané napomínáni, aby se krys a tím i hlízového mo- ru zbavili, ale marně. Nyní, když mor do Liverpoolu zavlečen, dáno Galvestonu na srozuměnou, že ka- ždá loď, přijíždějící /..n:ort:ni zasa žených přístavů, bude dána do ka- rantény, čímž arci obchod přístavu galvestonskébo by byl valně poško- zen, nebude.li bez odkladu zahájen boj proti krysám, jež označují se za přímé rozšiřovatele hrozné té ná kazy. Komisařský soud okresu WiJ liamson povolil pro opravu cest: v okolí Georgetown $6oo, Florence $500, Grangeríiooo, Taylor Í1500, Slepci ve státním ■ ústavě budou vyučováni pravidelně psaní jištěnci museli by jí utrpět a proto se od společností nemá vymáhati uloženi těchto listin ve státní po- kladně. -Radí pozměnění zákona, aby od společností bylo! požadová- no uložení 75 proc.' obnosu ti-xas- ských pojistek v jakékoli cenné státní úpisy a zdaně...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 December 1908

I Nakládání ifll. U nás v obyčeji jest zelf uakrou- žené pokmíoovati a posoliti a pak do sudů a kadtřek npěchovati neb našlapati. Doporučuje se však všem, kdož zelí na zimu nakládají, aby místo samotného kmínu dáva- lo se též semeno kopru. Dále, a- by do zelí přidávala se jetqně po- krájená cibule a to na kopu hlávek 19 velkých cibulí. Dále se dopo- ručuje mezi zelí do sudu tu a tam vložiti celou hlávku kapusty s vy- jmutým košťálem. Když se v zi- mě přijde na takovouto hlávku, může hospodyňka upraviti oblibě ný pokrm: "šarmu" čili "nadíva- né zelí", kterýžto pokrm je vý- tečný. Zelí se však nemá nikdy kroužiti čerstvé, nýbrž má se po- nechali asi 14 dní na půdě, aby zavadlo a při pěchování se příliš nedrtilo. V mnohých krajinách se krouží do jeli bílá řepa či tutín, jinde obrovská česká brukev, jež se zelím se smíchá a dá kysali. Zelí takové jest nejen velmi chutné ale i zdravé. Až dosud málo kdo věnuje po- zornost hnojení,a stesky, že ta neb ona pňda vydá malou úrodu vzmá- hají se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 December 1908

I # VÁNOCE CHCETE-LI podarovati přátelům a známým něco na vánoce, nejlépe se jim zavděčíte, když jim koupíte něco užitečného jako: Houpací iídli, lampu věšecí nebo stojatou, stříbrné nože, vidličky a lžíce, čínské nádobí, jako misky, talířky a hrnečky nebo krásné skleněné nádobí. Též krásné koberce máme od 50c. výše, atd. výběr za ceny velmi mírné. Všeho toho máme velký nástěnný kalendář na rok 1909 pošleme každému zdarma na požádání Tímto zňrovefl dékirieme všem našim odkupnikům a příznivcům za přízeň Mám prokázanou v tomto roce: neboť za Jich pomoci náš závod velmi se rozšířil a my slibujeme, že vždy budeme a chceme správně a poctluě s každým jednatl a tak náš závod rožšlřoratl. V Ještě jednou děkujeme našim příznivcům a přejeme jim Veselé svátky a šťastný NOVÝ ROK! Na shledanou Největší český obchod nábytkem na jihu. gj V Al«l.XiJC«>Vrx« 9 tSOX 111. Okresní zprávy. Společnost dráhy S. A. & A. P. vyrovnala se s rodiči F. C. Ryan-a, jenž byl zabit asi před třemi měsí ci výbu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 December 1908

■; 1- .V voli >\ !ite: !cltfri«i' =*= roční kxviii. HALLETSVIfctE, TEXAS, VE ČTVRTEK 17. PROSINCE 1908. ČÍSLO 14. OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. t Ennls,. 7. pros. — Musím též řád postačuje a se vzmáhá. V li- stopadové schůzi oďbývaiý se vol- by úřadníků fídu a zvolili jsme si úřadníky dobré, od .ničili lze oče- kávat!, že' vlemi š>1iamij<u (^vzne- šení našeho řádil pracováti budou a dbáti tíudou svých povinností. 1 ' 'Leč povinnosti jnjich json dosti "t$ké, pročež hleďitie, tíratři, by jedén'ki£dý jsme jim byl nápomo- cen. Mnohý snad si pomyslí, ie cd toho jsou, tak co by se on o to staral. Ne tak, bratřil Tak jako oni mají své povinnosti, tak i kaž. dý člen je povinen pro dobro a po- vznešení řádu pracovati. Plňme to, co jsme při přijímání na svou čest slíbili. Chovejme se slušně ve schůzi, a co hlavního, buďme vždy svorni, neb slušnost, svornost a střídmost nejen řáďpovznese, ale i úcty u jiných' národů nám získá. V jednom z minulých čišel "Ob- zoru" jsem četl dopis, v němž pi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 December 1908

Obzor Hospodářský, Časopis v/novaný rolnictvi, tahraii nic lvi, domácím u hospodářství a příbuzným odvltvim. Vyotuftzl každý čtvrtek. Předplatné ročně ... .... $i.qo Zanflá ■« Jen předplatíte mm Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. ■1 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian ťanguage in the South. Pnllirtej eray MayliyF. Fabian Advertising rates on ápp|ication Rntered as setond-class mattrr in the Hallettsville, Texas, post ■ office Bratři tajemníci, neopomíjejte nám oznamovati adresy nově přija- tých i změny adres všech ílenů, abyc hom jim mohli posflati pravi- delně prgán. ,. i Náš vzne&ený účel. Otec, který nepečuje o to, aby pojistil svou rodinu proti nedosta tku a strádáni v pádu své smrti přistoupením k některému bratr- s kému spolku, není dobrým otcem rodiny. i • • / Lidskost je první povinností-a zároveň též nejkrásněji! ozdobou každého ělověka. Slovem lid-- skost vyrozumívá se vše, čeho jest každému třeba, aby čl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 December 1908

>■ W,-; V t Podeblráni kopyta po zabodnu- ti hřebu. Moje kobyla si zarazila hřeb do kopyta zadní nohy vedle střelky. Již to trvá čtyři neděle a stale se jf to podebírá a teče z toho hnis. Již jsem račí zvěrolékaře, který jf to vyřezal a stále ii to čistím a nic se to nelepši. Dávám ji na to ko řalku a terpentinový olej. Sdělte laskově jak tu léčiti. Oilp.—Když se zabodnutí hřebí- kem již podebírá, tak jest léčení následovní, ať je to zastaralé jak koli: Předně se musí udělat hnisu dosti místa, aby mohl téci ven a a aby se mohly dávati léky do rám k zastavení podébírání. Pakli zvě rolékař nevyřezal ránu dost, ab) se mohlo snadno až ke dnu, pak ho zvolejte ještě jednou, aby to u- dělal. Nebo pakli rozumíte do- bře kopytu koňíkému, abyste vě děl kde můžete řezat a jak hluboko můžete jít, pak to vyřežte sám. Však podotknonti dlužno, že koří ské kopyto je velmi chonlostlivá věc a muže se velmi snadno poka- zit! řezáním, když se neví, jak hlu- boko.miiže jít a co smí a co nesmí řezat. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 December 1908

SE BLIZI! ^axoyáti přátelům a známým něco na vánoce, neilépe se iim zavděčit®, když jim koupíte něco užitečného jako: J P se Jim * H°upací4jd|ij lampu véšecí nebo stojatou, stříbrné nože, vidličkv a lžíce ta* . "ádob, Jako misky, talířky a hrnečky nebo krásné skleněné nádobí! T.éž Krásné yk^e,^g;e od50c.výše,aW.. VSeho toho máme velký % Pékný flásjjnný kalendář na rok 1909 pošleme každému zdarma na požádání, a I -' K 'jsassÁ S % Ag70*" a píejeme iim Veselé "*** * Nejvétší český obchod nábytkem na jihu. sgYrrrrr r r UmynTrm DR. " ICHTERS P ojastfte se proti bolestem a ztrátě času, jest- li?® použijete při rheumatisnju, neuralgii gicbtu, vymknutí, pohmoždění, tuhosti svalil, nastuzeQÍ, atd. Dra. Richťer-a započal v PAIN-EXPELLER Má léčivy a utišující vliv na bolavé části těla, jestliže ho večer řádné*na bolavé mís}o vetřete. . Ve všech lékárnách. 25 a 50 centů. Dejte pozor na kotvovou ochrannou F. AD. RICHTER Á&O, 216 Peorl St., New York známku. Okresní zprávy. Následkem četných "...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 December 1908

U/- •• • Jr -X- • -í^v..: 1 (<: '3/ A ROČNÍK XVIII. Šebesta, 74. prosince—Výroč- ní schůze našeho řádu Slovan, čís. 9., odbývána v neděli 13. t. m., t>y- la biatry dosti četně navštívena ■však ty sestry, ty sestry. Ze všech stran bratli tajemníci volají a po- bízejí, jestli však jejich volání jest vyslyšeno tak jak zde, pak ouvej! Nás poctily ve výroínfachůzijsvou přítomností pouze tři sestry, nevím, -jestli to nebyla jen tříčlenná depu. lace, neboť jinak tomu ani býti ne- může. Jsem přesvědčen, že někte- ré sestry daly přednost dosti nudné společnosti před povinnosti. Dou- fám, že příští schůze;(druhou neděli v lednu) tak mnohonásobnou vět- šinu jich postrádati nebude. Volbou udělala se nepatrná zrně na, kterou bratr tajemník na jiném místě uveřejní. Správ ze zdejších osad mohl bych 'dost napsati, bohužel však jenom smutných, jako by některým více zla než dobra na světě souzeno by- lo. Smutnou zvěstí vyrušeni byli zajisté všichni ve čtvrtek popote- dni, když roznesla se správ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 December 1908

Oenavtlle, 15. pros.— Řád Če- ský"Prapor, čís. 24., si zvolil t> to úfednikv pro pUšti rok: Ant. Šodek, starší předseda, ]. L. Marek, předseda, Jan Řepka, dozorce, jos. Beran, tajemník, Ig. Báča, účetnfk, J. F. Bubela, výpomoc, účetník, Mart. Štěpán, pokladník, J. F. Martinec, průvodčí, Fr. Marek, důvěrník, Jos. Janáček, stráž. Nuže hoši držte se, neb ať budu od vás daleko, vždy rád uslyším, že řád náš zdárně ku předu po- kračuje. Na zdar všem J. T. Mayer. Hlltje, 21. pros. — Musím též pár řádků rapsati, aby druhé řády zvěděli, jak uáš řád Čechoslovan pokračuje. Prosincová schůze se skončila dobře. Přijímali jsme 3 členy a jednu členkyui a na příští schůze máme zase jednoho čfekan- ce. Jen tak dále bratři, abychom nezůstali pozadu a pokračovali s druhými řády ku předu. Nebuď me tak lhostejnými, hleďme plnili náš dobrý iíčel a pracujme o to ze všech sil. Můžeme míti spolkovou knihovnu. Poučné knihy předčí- tat a tak vespolek duševně i tělě- sně se vzdělávat. Dávám návrh; abychom s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 December 1908

OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. c I $ /• 4 Flatonia, 14. pros. — Dne 13. t. m. po deváté hod. ráno odbýval řád Svojan, čís. 11., svoji, výroční schůzi a zárovtn také volbo úřed níkft pro příští rok; následující jsou zvoleni: Vojrřch Veltk. předseda, Fr. Picha, dozorce, Jobn Hořelica, tajemník, John Michal, účetník, Jobn BáČa, pokladník, Ant. Vybiral, prftvodČí Ant. Machart, vnitřní stráž, Václav Šimeček, venkovní'stráž, F. W. Dušek, dňvérník, Výbor účetní: F. W. Dušek,Jos. Hodánek, Fř. Picha. Když bylo vše hotovo, zabrali bratři jeden stůl plný "instrumen tů", které se zuby přebírají, k če. muž bylo také trochu té San An- toilské polévky. Tak jsme při tom asi do 2 hod. odp. se pěkně poba- vili, a když jsme se k domovu roz- jížděli, pochvaloval si to každý, že to bylo ' fajn". Nuže dostavte se do příští schů- ze a zase něco přiberte sebou, aby- chom se opět chvilku veselili. J. Hořelica, taj. Výdor účetuí: A. L Trojčák.Jos. Tannich, Ferd. *Polášek. Nemocenský výbor: Ant. Kube- nák, Jan J. H...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 December 1908

Obzor Hospodářský. časopis vtnovaný rolnictví, takrad nictvl, domácím 1/ hospodářství a přibuwým odv/tvlm. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $ Zasílá se fen předplatíte *m Adresa: "Obzor Hospodářský" Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural | ournal in theBohemian langttage in the South. Pilliitri every Ttnrfflay ty F. Fabiei Vánoce a jich obyčeje. Advertisijig rates on application. F.rttered as second-dass matter in the Hallettsville, Texas, post - office Příjemné a veselé Vánoční svát- ky přeje všem bratrflm a sestrám S.P.J.S.T. a příznivcům svým.vů- bec redakce "Obzoru". Jest dobře zbavili se slabých ú- řadníkň, když můžeme schopněj- šími je nahraditi, ale nečiňme toho dříve, dokud nejsme jisti, že jsme lepší nalezli, abychom nepřišli "z deště pod okap". Řády a jich úřadníci měli by bý- ti vždy pamětlivi toho, aby stano- vy byly zachovávány a členové aby žili a snášeli se spolu dle naučení, kterýcnž se jim při obřadech uvá- děcích d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 December 1908

€ « Ze limeckjch ohrii/kň Vlasty Pittnerově. Šel.li kdo v zámku po chodbě kolem úřednických bytů, zajisté se trošku pozastavil u dveří důchod- ňovic kuchyně. Poblíže nich táh- la se vidy vůně, že i člověk prostý, který v jídle zřel jenom nutné na sycení i labužník s libostí postál a vtáhnul nozdrami tu předzvěst vý- borného oběda či večeře, nebo pří- prav k nějaké hostině či zásobení špižírny. Bylo u důchodních, či jak se v zámku říkalo "u rentmajstrů", stá- le nějaké zaměstnání v kuchyni, krom obvyklých jídelních dob. Buď se něco zavářelo či nakládalo, sulcovalo, dělalo se cukroví, pekly se dorty a koláče. Rozeznávali kolemjdoucí po vů- ni, zda je u rentmajstrů dnes "pří- pad" sladký či kyselý, pikantní či něco "extra", jak se pan důchod- ní vyjadřoval, sedě s ostatními pá, t y v podvečer při pivě, což bývalo v zimě v zámeckém pivováře v "panské" světnici podle výčepu, v letě před pivovarem pod košatými lípami, za kterými se táhnul park zámecký. Scházívali se tu zámečtí úřadní- ci ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 December 1908

■ "Ten prezenty nebere, je boháč b prosit — to vědí, frau mamá, jak chodí paničky prosit — Elfrýda není již tak mladá — já jsem ztra- cen", pan dOchodní nedbaje roz- durdění svojí manželky, lomil ru- kama dále. Již neulehli 11 dňchodních tu noc. Ráno spěchal pan důchodní do kanceláře. Byl bledý, ba zsinalý, sotva trochu černé kávy vypil. Nepřišel domů až po poledni a přifiel všecek zničen. Bylo zle. Se všemi úřadníky. Všade shle. dal revident nepořádky, zpronevě- ření, podvod.— A všem vyčetl blahobytnictví na účet vrchnosti. Odjížděl poobědvav v hostinci a zůstaviv všecky v nejistotě O trestu jakého se komu dostane. Nastaly smutné dny v zámku, jeden druhému se vyhýbal, ani paničky nešly dohromady, nenav- štěvovaly se Až svátek pana faráře, jenž se jmenoval Prokop, svedl zase vše dohromady. Než i tu bylo jaksi smutno. Kde kdo naříkal na nějakou chorobu, která prý mu brán! milé známé vyhledali. Doktor se ke všemu tomu zlomylně usmíval, an tázán o rady, odporuioval ponejvíce jen prochá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 December 1908

£55 v * Walter1 ao. prosince. — Dne 13. pros. jsme ptipejzovali já a br. Ant. Kulhánek do výroční schůze řáilu Moravan, čís. 42., ku které- mu my také patříme. My jsme ve Waller jen dva bratři a proto máme špacír 15 mil do schůze na Suuny Side. Je mi lito, že nebydlím blí- že našeuo řadu, abych časté] 1 mohl schůze navštěvovat, však nékteřt br. maji blíže a také tam nejdou Osada bunny Side pokračuje dost dobře, neb všude jest svobodná donáška pošly a telefony na far- mách, vzdor tomu, že okres Wal ler mél slabou úrodu bavlny. Rad Moravan pokračuje dost dobře, tteba že členu muoho nepřtbývá, Ale vždyť jich zde ani mnolio neni, ,co by se mohli k řádu přidat a pře- ce byli ve schůzi ohlášeni 2 čekan- ci. Bratři a sestry, mějme vždy na paměti bratrství a lidskost uejeu ve schůzi, ale všude. Nemyslete, že jen ve schůzi se máme jeUcu ke druhému bratrsky chovat a po schů- zi se již posílat na hoioucí skálu, vždyť jsme všichni chybující a má každý z nás nějaký ten kťižek před sebou. Také br...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 December 1908

Okresní zprávy. Z okresního soudu. — Kahn & Stanzel proti pí. Nic. Morisové; žaloba o dluh Í20. Zamítnuto pro nedostatek soudní právomoci. Stát proti Leopoldu Schwartzovi pro nedostavení se k soudu co svě dek; pokuta $25; soud shledal, že nebyla zde míněna neposlušnost k soudu, a pokuta odvolána, obžalo- vaný zaplatil pouze útraty. Jos. Konečný proti Aug. Miku- škovi a Johnu Stiborkovi o $150 za nedodržení smlouvy. Rozsudek vydán proti Konečnému, který 0- známil, že se odvolá k vyššímu soudu. Administrátor pozůstalosti pí. P. Drozdové podal soudu poslední vý- kaz, kterýž byl přijat s výminkou $200, které si administrátor počí- tal za práci; *685 zůstalo k rozdě- lení mezi deset dědiců rovným df. lem po odčítání soudních útrat Administrátor Otto Miller propu- štěn. Výkaz pozůstalosti po Ignáců Báčovi přijat a administrátor A. Haidušek sproštěn poručnictví. F. R. Olšovský proti Mary Hil- scherové, poručnici nedospělých dítek Blahutových. Žádost ruči- tele. Poručnici nařízeno, aby ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x