ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 February 1908

Utlandet. Turkiet. Ryssland hopar trupper vid turkiska gränsen och man befarar krig fram pä vårsidan. Balkanfrägan torde derigenom samtidigt tillspetsa sig och det är icke omöjligt att flera af stormakterna komma att ingripa. England. Sedan den rysk-öster-rikiska öfverenskommelsen för reformers införande i Macedonien icke lär kunna åstadkomma ! något resultat tros England kom- : ma att taga ett mera aktivt in- ' tresse i Macedonien affären hädanefter och framlägga ett nytt I program för reformernas genomförande. Balkanfrägan och den s. k. macedoniska frågan hota fortfarande freden i Europa, sedan sultanen synes begagna alla tillfällen att söka ställa till brak mellan de europeiska makterna. A. L-r. Amerika. En snöstorm har de senaste dagarne rasat i Nebraska, lowa och Missouri samt i Ohio-dalen, vällande obehag för jernvägspersonalen samt försenade tåg. Ett trådlöst telegram i måndags meddelade att amerikanska flottan den 18 febr. kl. 11 befann sig omkring 380 mil fran Callao. Hitti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 February 1908

2. Vestkusten den 20 Feb. 1908. Sverige-nytt. Stockholm. E. var född i Stockholm, der hans fader var arbetare. Sin publicistiska tbana började han vid 21 års ålder i tidningen Bore, hvars fasta redaktionspersonal, deribland äfven E., år 1851 'öfvergick till Aftonbladet. Den tidningen tillhörde han sedan till år 1878 och var dess redaktör under den del af 1874, som förflöt mellan August ^Sohlmans frånfälle och S. A. Hedins 'öfvertagande af .redaktörsskapet. En icke obetydlig del af sin verksamhet har Ekgren egnat åt Allmänna hypoteltskassan för Sveriges städer, der han blef kamrer år 1867, hvilken befattning han innehade ännu intill sin död. Han var derjemte en mycket anlitad kommunalman och i flera år stadsfullmäktiges vice ordförande. Ekgren var sedan 1857 gift med Maria Charlotta Eriksson. Han sörjes närmast af en son, läkare i Berlin, samt af barnbarn. — Eedamoten af riksdagens Första kammare, jägmästaren F. O. Bremberg afled d. 18 Jan. i Stockholm. Frans Oscar Bremberg &...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 February 1908

Vestkusten den 20 Feb. 1908. 3: Den enda bank sLördags eftermidHandels- ocAlla slags.bankaftärer . . / Intresse å sparbanksinsättJUftgar ( Utfärdar vexlar, och resekreditiv liar ett af (le mest fullständiga ockassalådor uthyras från #2.50 pr år. Mottager penningarpå upp- ochakorporationer, klubbar, firmor eller inSydöstra hörnet af 7th & Min lekkamrat ogIi jan. Jag skall berätta hur det var 1 fall det roar er att veta. Jag hade uti mina unga da'r E11 lekkamrat som hette Greta. H011 var ej elak, som jag vet, Den saken observeras torde — Men jag var lugn och hon var het, Och derför gick det som det gjorde. Målskjutning lekte vi en dag — Skottaflan var min gamla mössa — Och stenar llögo tag pä tag, Som kulorna "atur en bössa. Men snart det var med leken nog, Jag mössan sköt, som hängts 1 häcken. Och Greta mig i nacken tog Och slungade mig midt i bäcken. Vi lekte häst med töm och spö, Men snart blef Greta trött att köra, Och jag blef stäld att äta hö, Som andra hästar- ju få...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 February 1908

West Coast Publishing Co. 30 Sharon St., nara 15th och Harket Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillaliafskusten. Utgifves Hvowje Tonsdog från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumkrationsprxs: Ett år $2 °° Ett halft år 1-25 Ett kvarts år 60 Ett år till Sverige.. 2 S5 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen •ippmärksamliet vid desamma. HUE*. OXiSSOfl, Utgifvare. Vestkuktens nya Telefon No. är: Market 4851. CARL E. LUNN. - - RESEAGENT. Från Stockholm telegraferas, att man i Sverige hyser farhågor för Rysslands planer med anledning af dess beslut att befästa Åland, som endast ligger några få mil utanför Stockholm. I Finland har generalguvernören Gerhard tagit afsked och en mera ryssvänlig militär fyller nu hans plats. Det är tal om att sönderstycka Finland genom att med Ryssland införlifva ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 February 1908

G. A. KAEDING |W. L. WOODROWI Svensk Skrädderiaffär. Begnrfningsentreoren5r orh ■ lly So. 1st St., han jortc, <Uc*a. Kontor Tel. Main 91. JJostad Tel. Main 312. 118 W. Santa Clara St., SAN JOSE, CAL. Telefon White 1341 Agent för Salubrin. Stillahafskustea San Jose, Cal. Den nya svenski klubben är nu i full gång och haiöfver 40 medlemmar. Inom kort Anklafield, steratorde det få ett ännu större medlemsantal och gä en ljus framtid till till mötes. Kingsburg. Cal. Luth. pastorn var sjuk hela förra veckan. Lundberg & Lundqvist hafva försett pastorsboställets tomt med cementtrottoarer för ingenting, nya stolar ha inköpts för körens medlemmar och församlingen har förberedt sig på konferensens mottagande. — Född till mr och mrs H. R. Dahlström den 8 febr. en son. — Man beklagar sig äfven här öfver de många . lösdrifvarne, hvilka tjufåka hit på tågen i stor mängd. — E. G.- ' Rosendahl representerar Tulare Patrons Mutual Fire Ass'n här i staden. — Gottfrid Lindqvist...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 February 1908

fi. Västkusten den 20 Feb. 190K. Huset med de tursen ljusen. ROMAN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. föreg. u:rj — Godt! Men liela ravinen ligger Ju på Glenarnisldan om stenmuren, eller hur? När vi nu koinma under muren, skall Jae visa dig någonting. — Här ha vi det, sade Larry, när den kalla luften strömmade In genom de ihåliga pelarne. Nu ä(o vl alldeles invid ravinens skarpaste kurva, der den viker af från muren. Tag lyktan medan jag tager flum kompassen. Hvad tror du att det der C-et på ritningen betyder-? kapellet naturligtvis. Jag har mätt afståndet från byggnaden — vl antaga att den är utgångspunkten — till kapellet, och tre fjerdedelar deraf för oss precis under de här vackra pelarne. Anvianlngaro äro solklara. Passagen sjelf är ritningens n. v., som kompassen Intygar, och ravinen skär den den precis här. Hvad vi ha att göra, det är att undersöka muren på ravinens sida. — Det är visst godt och väl, men här har ju muren ett lager af tegelsten öfverdraget med cement. Det mått...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 February 1908

Vestkusten den 20 Feb. 1908. 7. Vestkusten kan erhållas å följande platser i San Fr. Aug. jphlison, 22 & Capp st. T. E. Ericksou, 108 East, nära Mission. : Mbdel Stationery Store, 940 Fillmore St. Thrane Bros., 2100 Market St. G. T. Johnson, 201 3d st. Elite Billiard Parlors, 435 Duboce Ave. II. Brunell, 2150 Market st. I OAKLAND hos j Red Cross Drug Store, 7th & Broadway, j J. 11. Nissan's Cigarrbutik, 401 r4th St. C. J. Larson, 467 toth St., uära Wash, j Amos News Co., 12th St. <fc Broadway. ! I Bergsten, Chester st. station. I BERKELEY lios i Geo, W. Rix, 3217 Adeline st., So. I PORTLAND, OR., hos Ludvig Rommel, 621 Wash st. Mike Johnson, 221 Burnside st. Wald. Lidell, 50 N. 6tli st. I SEATTLE, WASH., lios Wilson McWay Co,, 104 Occidental ave. I Frank B. Wilson, 207 Pike .St. I MINNEAPOLIS, MINN., hos '- ,Alb. Baker, 1109 Washington ave. So, Tohuston A. Frauk, 1127 Wash. ave. So, LOS ANGELFS, CAL., hos I The International Com. Bureau, 128 So...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 February 1908

PA STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4°0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Oreuska pejigar till salu. Svenska talas och .kn( GEORtiE M. KI DEUECK, Bitr. Kassör. lanrätter. Mrs Fred. Johnson biträdd af mrs F. O. Nelson, miss M. Högberg och miss Allie Anderson, I cerenionirnästaren Mentzer, YV. Hå- ] kanson tu. fl. hade gjort sitt bästa. Harry Mentzer var aftonens toastinaster och bjöd alla raga plats kring de långa borden å läktaren och efter det matsedeln genomgåtts under glad stämning, togo talens rad sin början vid kaffet och den musikaliska delen af programmet uppsköts till efter supén och gafs då nere i salen. Mr Mentzer framhöll att klubben 1 många år existerat, att den lefvat för konsten och en liten kollation sådan sotn denna, att den alltid lyckats sa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 February 1908

SVERIGE-KRÖNIKA. Speciellt meddelad denna tidning genom Svensk-Amerikanska Pressbyrån i Stockholm. Stockholm har en lang tid bortåt varit utsatt för en mängd inbrottstjuvars nattliga handtering. Dagligen anmälas massor af stölder ur butiker, våningar och vindskontor framför allt. Tjufvarnes fräckhbt är ganska påfallande. Härom dagen fann en embetsman, när han på middagen kom hem, att någon varit inne i hans matsal och från väggen tagit bort en stor klocka—i en hel meter läng! Det stjäls, men de bestulna fä ytterst sällan någonting tillbaka, enligt min uppfattning, hufvudsakligen be- : roende pä den detektiva polisens slöhet.. Man tar emot anmälan om stölden, mycket noggrannt förresten, så häftas den sirligt skrifna anmälan in i en stor blå bok, och längre tror jag knappast att den kommer. Man bryr sig bestämt inte om att spana efter det försvunna — när folk inte se efter sina tillhörigheter, kunna de stå sitt kast, tyckes man tänka, eller också är det stulna stöldförsäkradt, och när...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 February 1908

Planterad med Alfalfa. $15 kontant och $15 i månaden är allt som fordras för att köpa tio acres under odling Vi hembjuda nu åt köpare "gräddan" af denna stora ranch, belägen i norra delen af Sacramento-dalen, ^ mil endast från floden nära den lifliga staden Hamilton, der det stora sockerbruket är beläget, Jordmånen här bär hvad som helst frukt, grönsaker, alfalfa och säd. Om ni har tänkt på landtbruk så är tiden nu inne att realisera denna tanke. Ni kan icke finna ett bättre eller mera lönande tillfälle i hela California icke heller kan ni bli erbjuden bättre vilkor. Förena eder med oss och deltag i den exkursion som nu på lördag eftermiddag kl. 1.30 afgår från vårt kontor. Ni kan återvända hit söndag e. m. eller måndags morgon. Skaffa vår pamflett "Home finder"- . Kontoret öppet aftnar onsdagar och fredagar. Svensk agent önskas. Eder kredit För en bevattnad farm är godkänd Möjligheternas gyllene port I landet af solskenfrukt och blommor Den berömda GLEN RANCH kommer att säljas i ti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 February 1908

Ö??ET SÖNDAGAR. PHYSICIANS anet, Oakland San Fran. Ofaph A- , aFran. Offiraph Avenue. när- Spara pengar oclt köp ed ra Koffertar, Kappsäckar, Resväskor m. m. direkt från fabrikanten. Mission Trunk Factory CARI, C. HERZ, Egare. 2318 Mission St., nära 19th. Anchor Brand Svenskt Snus, RuMtobak, Cigarrer m. m. Tiirane Brothers. 1800 Market St., hörnet af Waller San Francisco. P. W. W. MÖRTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister Street San Francisco. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt Etablerad 5 Jan. 1S79. Tivoli Cafe Kafé och Lunch House. Öppet hela natten. 50 Kcld>- St., Saaj Francisco. Färska ii^g direkt från farmen hvarje dag. Ca hi. G. i.arskn, Egare. KURIKO • OLE OID, VIGOR! och UTERINE till salu hos MRS KATE OLSON i6th och Dolores Street, San Fran. A. HULTEN & CO., CIVIL och MILITÄR SKRÄDDARE 11?« 0'Farrell Street, S. F. Reparering ombesörjes. Ar förblifven I va...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 February 1908

SALUBRIN >> Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris; Ett år '- . $2.oo Ktt halft år 1.25 Ktt kvarts år 60 litt är till Sverige 2.55 Alla prenumerationer måste atloljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. RUEX. OLiSSON, Utgifvare. Vcstkustens telefon: Market 4851. CARL E. LUNN, - - RESEAGENT. Sedan nu svenskarne kunna få "krösamos" sill, anjovis och alla andra läckerheter från Sverige så lättvindigt, hysa vi tviflel om att de komma att lemna Amerika i något större antal — åtminstone innan deförtjenat storkofvan. Rapporterna om dåliga finanser i Japan hålla i sig. Det är fara värdt, att den lille gule mannen numera icke kan låna de der millionerna som han så väl behöfde för att kunna ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 February 1908

Vestkusten den 27 Feb. 1908. 5. < 1 dades, bland dem kaptenen och j lians hustru. Bland de om komI na märkes skeppstimmermannen I Westlund. Emely, Reed gick pä land med fören först. Lyckligtvis var det hög flodtid vid tillfället och pä grund häraf blef det möjligt för dem, som ej spolades öfverbörd — tre omkommo vid försök att med lifbät nä land — att vid lågvatten praktisera sig ! till stranden. Tacoma, Wash. Andrew Lunn, en af de svenskar som först beSti llahaf skutten. San Jose, Cal. Mr C. Lindquist, en ung svensk, nyligen hitkom- < men från östern, har tagit anställning som biträde uti Tiege & Co. klädesbutik å Weyt Santa Clara st. — Pastor och fru A. M. LeVeau afreste förra veckan till Kingsburg, för att deltaga uti California Konferensen som öppnades1 den 19 febr. Pastor LeVeau ät konferensens sekreterare. I I ! s sekreterare. trädde Puget Sounds stränder,afOlsson har nyl. öpp- ]ed nyligen i Surnas, Wash., af wiöouii nen uyi. upjj- |ed...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 February 1908

DR. PGTBR © KTJRIKO har få, om ens någon jämlike som blodrenare och återuppbyggare af kroppssystemet. . Den har begagnats öfver ett hundra år — länge nog att bevisa sitt värde om och om igen*- . Den innehåller endast hvad som vill göra dig godt. Fråga ej efter den på apoteket. Speciella agenter tillhandahålla den. Adressera, tillverkarne, NEY få SONS CO.. e Ave., Chicago, 111, P. Ö. PETERSON. DR. SALUBR1N lofordas af läkare af framstående rang både i Buropa och Amerika såscm ett utmärkt medel mot yttre skadorsår,af all j. slag, svullnader, inflammation, frost- eller brännskador, insektstyng etc., såsom ett pålitligt antiseptiskt, bakteriedödaude, men för menuiskan fullkomligt oskadligt medel mot åkommor i matsmältnings- och andédrägtorganen samt mot de flesta hudsjukdomar; och dessutom såsom ett Stärkande uppfriskande be handlings medel å alla slemhinnor i ett sjukligt forslappadt tillstånd. Salubriu är derjemte ett smärtstillande medel af underbart snabb verkan. För dessa ändamål m...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 February 1908

LOIOÖSTUrmakare och Juvelerare. 219 Montgomery St., midt emot Mills Bldg. Ur, Klockor, Juvelerarearbetcn Etc. repareras noggrann!. Stort urval af UR, KLOCKOR, DIAMANTER och GLASÖGON. Mr skilda fanor, Roman af OUIDA. (öfversättning frän engelskan.) (Korts. fr. föreg. n:r. — Vågade påstå, att jag skickat er detta guld? Dén llfligaste förtrytelse afmålade sig 1 hennes sköna ansikte. — Måhända vore det för mycket sagdt af mig, svarade Cecil. Han "Han framlade allt det guld, han erhållit af Chateauroy.- " lemnade mig mynten och lät mig förstå att de voro frin er. Så här föllo hans ord. Han berättade för henne ordagrannt hvad markisen yttrat; hon åhörde honom uppmärksamt, och hon förstod, att Chateauroys enda mening med allt detta varit att såra korporalen riktigt djupt. Med den innerligaste vänlighet vände hon sig derpå till honom och sade: — Tro mig, det gör mig mycket ondt, att jag utan min vetskap och vilja varit en anledning till att ni fått röna denna nedriga behandling. Hvad hr de ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 February 1908

8. Vestkusten den 27 Feb. 1903. .- .. ~- c V I ' N S K A. L l T H • KB KNKZK RKYRKAN, ircde och Dolores Sts. •ötjdfsgrar: Högint^séi kl. ii f. m., $ aftonsång kl. 4. Söndagsskola kl. | 9:4yf. m. Ungdotnsiuötehvar Irc äagskviill. Telefon Market >5 1'uir.ii' Andkrkn, a. m. Pastok. Rostad: 208Dolores St., strax intill kyrkan. svenska. baptist kyrkan håller sina möten i Kmamiel Baptist Church, Bartlett St.. ft mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., på följande tider: Scinch gar kl. 10:45 f. m. och kl. 8 aftonen. Torsdagsafton kl. 8 bön Blöte. Alla välkomna. john i\ Rosquist, Pastor. dAdress: 2431 Mission St. Saloonlicense-fråsran sysselsätter fortfarande stadsstyrelsen. Somliga rådmän gilla ett förslag till höjande af utniinuteringsrättigheterua till dubbla beloppet eller $1,000, men angående frågan huru att förfara med speceriaffärer, som sälja bnteljerru.lt gods, synas åsigterna vara betydligt delade och ett sammanträde hölls nyl. af spirituosahandlande för att kom...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 March 1908

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svens karne å Stillahafskusten. Utgifves hvarje tors<lag. Vestknsten är spridd utmed hela Stillahafsknsten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt Ar $2.00 | Fjerdedels år ,...$0.65 Halft år 1.25 | FM Ar till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: " Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to literature, Politics and General News. "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHI...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 March 1908

2. Vestkusten den 5 Mars 1908. Sverige-nytt. Stockholm. General Booths svärson lerrmar "afmén"- . 'Kommendören i svenska frälsnlngmrmén B. D. Hellberg har lemnat sin befattning 1 armén och egnat sig ät enskild affärsverksamhet gom representant 1 Sverige för en af Englands största kolfirmor. Hr H. har sedan tre är lidit af en bröstsjukdom och anser sig derför ej ha krafter nog för arméns arbete. Hr H. har rörande arméns verksamhet i en intervju meddelat en del intressanta uppgifter. Stora nya sociala förslag hade "armén" planerat att utföra. Kanadakoloniserin^en försiggår alltjemt från England, och "armén" har på två års tid skaffat mer än 20,000 personer utkomst och sysselsättning i Kanada. Det brittisk-sydafrikanska bolaget vore nu betänkt på att öfverlåta åt "armén" koloniseringen af Rhodesia, som omfattade en ytvidd af 4 millioner tunnland. "General" Booths hälsa är utmärkt. Härtill bidrog säkerligen, menade hr H., att generalen förde ett sii enkelt lefnadssätt och vore — vegetar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 March 1908

Vestkusten den 5 Mars 1908. 3. NORGE. Stortinget. [ statsråd har beslutils framläggande af den nya tulltariffen. 1 denna föreslås bland annat en skeppsafglft uppgående till omkring 10 öre pr ton malm vid utförsel af malm. I statsrådet beslöts vidare bemyndiga poststyrelsen att inrätta inrikes postinkasseiingsrö reise. Partiförhållandena i stortinget. De vensterstortingsmän, som ej äro medlemmar af den nya vensterforeliingen, ha hållit möte för att rådgöra om situationen och enades dei-vid om följande uttalande: Vid stortingets öppnande efter valen 190(j bildades stortingets vensterförening af alla dd stortingsmän, som i allt väsentligt beslöto sig till vensterns program. Denna vensterförening har nu af 48 medlemmar utan föregående förhandling med de öfriga medlemmarne och utan deras vetskap oeh medverkan förklarats upplöst oeh en ny förening bildats, hvari de 48 på förhand tecknat sig såsom medlemmar. Dels på grund al' det sätt, hvarpå denna nya vensterocli dels för att se tiden an ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 March 1908

<1 SALUBRIN >» Entered the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. tion i Portugal i den närmaste ■framtiden. "Ur led är tiden,- " sa' Hamlet. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillaliafskösten. San Francisco. Utglfves HvoPje Tonsdag från 30 Sharon st. San Francisco Förenings-nyheter. mellan 15th & .16th, Church & Sanchez. — Den påtänkta gymnastikklubbtdi pben torde i den närmaste framtiden Prenumerationspris: bljfva en verklighet Ett stort antal unga landsman halva redan anPrenumerationspris: jKtt år p ^ tal unga landsman halva redan anEtt halft år!"- .- '- .125 niält sig för medlemskap och inom Ett kvarts år. 60 kort kan klubben påräkna en skickEtt år till Sverige 2-55 Hg ledare och instruktör i dr Berggren, en välkänd gymnast och sirniåfljf hilkkAlla prenumerationer inåste atfoljas af kontant likvfld. I annat fall fäites ingen uppmärksamhet vid desamma. åilärare från San Jose, hvilken...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x