ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

v nátek, dne 13. řiina 1939. I ! i 1/ mumjBg Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavč oznámte jemu. — Letos kdo zaplatí hned dané j okresní a státní, obdrží 3 procenta | ' srážky. Asi potřebují peníze, proto j asi nabízí srážku. Je to ale dvou- í krejcarová komedie s tým našim gu- j vernérem, utahuje si z něho kde Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková Bavlna v našem okresu je již sko- vernerem uianuje si & ueuu r.uc i .... kdo Tam kde by mohl získat, peněz ™ všechna posb.rana jen sem am dosti na starobní pensi, tam nehle- nějaké ty paberky. Letos zdejsifar- dá nechce, protože buď z toho něco;man mnoho nezbohatli ba nekt má aneb se bojí do toho hnízda str- rym se am nedostavalo tolik, aby se lS prsty. Je hodné lidí, kteří jsou i z Rosního dluhu moha vyplatit. . , J^v^v^er" Upozorňuji ™ SsSh,^ kterýchdo-1 ™Já myslel, br. Jos. Havlíčku v tu již dlouho velká sucha, takže se přespolní, ze následkem velke man y Masa- 3 H"ii""""iuumum s OZNÁMENI TÝDE...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

V Dátek, dne 13. října 1939. — Čechoslovák ^ DO SEATON A OKOLÍ! Naše odbočka S.A.Č.T. v Seaton, usnesla se v pravidelné schůzi 4. říj- na. která se vždy koná první středu v měsíci, že bude pořádati zábavu neb bazár ve prospěch naší akce. Proto vás snažně žádá, abyste se všichni roduvěrni Čechoslováci, bez rozdílu, dostavili do mimořádné schůze ve středu 18. října v 7 hod. večer do siné řádu Hvězda Texasu v Seaton. V pádu nepříznivého počasí bude odložena na 20. října. Účelem této schůze, jak jsem již shora po- dotkla, společně, za přítomnosti všech lyajanů, právě tak jak jest to v jiných sdružených osadách, ve společném souladu něco pořádati. Nechť je to zábava, bazár, neb jiné, to bude záležeti na vašem celkovém rozhodnutí. Proto jest záhodno, aby- chom všichni přiložili ruce k dílu, ku společné práci, která by přinesla úspěch. Neděláme to žádný ve svůj vlastní prospěch, ale ku pomoci na- šim ubohým krajanům ve staré vla- sti a pro boj za demokracii. Proto krajané dostavte se, jak ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

Čechoslovák V pátek, dne 13. říina 1939 BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIUAY Paul Muni Bette Davis "JUAREZ" Also Technicolor cartoon. SATURDAY AFTERNOON ONLY Fred Scott — in — "Knight of the Plains" \ also POPEYE THE SAILOR SATURDAY NIGHT ONLY Jack Randall —In— 'Wild Horše Canyon, wlth "RUSTV" THE WONDER HORŠE ALSO SHORT 8UBJECTS SUNDAY AND MONDAY Tyrone Power Alice Faye AI Jolson "Rose of Wash- ington Square" Also CARTOON & NOVELTY | TUESDAY AND WEDNESDAY Robert Taylor Hedy Lamair —ln- 'Lady ef the Tropics' Also "OUR GANG COMEDY" "DUEL PER80NALITIES" iW Správky kapesních hodinek a hodin všech druhů rychle a spo- lehlivě vykoná: Johnny V. Horňák, 501 N. Davls St., West, Texas, (dz) KUPUJEME! Rolnické produkty, zvláště — % Vajíčka # Smetanu 9 Drůbež a za vše také platíme nejlepší trž- ní ceny • HOTOVÍ: BEZDÉKS GROCEHY West, Texas. (dz) Z města a okresu — V neděli narodil se zdravý a statný klučina manželům Fr. Lin- hartovým. Gratulujeme! .-W Mám "plac" do rentu 50 a- krů. Hlaste...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

/ i Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku Do staré vlasti $2.00 $1.00 $3 50 Ptnéžni zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreíiu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. E, ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU I 4* <1 tohoto listu, šíříte praT- ^^-•u by každý měl védétL uvédomělostí a svornwti do- Cs\^ 'ae si československý lid t Te- o* xasu uznání a ctL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍSLO 42. Entered as secorsd-class matter January 2. 1920, at the post offire at West. Texas, unrier the Art of Marrh 3 mo 20. ŘJJNA (OCTOBER) 1939. Přístup válečných ponorek do amsrických přístavů zakázán Německá ofensiva hrozí na západní fron- tě. —Von Papen odjíždí z Turecka. Očekává se rusko-čínská dohoda. Washington, 18. října. — Presi-; dent Roosevelt ve středu vydal roz- kaz, dle kterého jest zakázán pří- j .stup ponorek válčících mocnosti do | amerických přístavů nebo ameri- ckých vod, mimo v pádu, že by byly k tomu donuceny bouř...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

Čechoslovák V pátek dne 20. ňjna 1039 MARIE KYZLINKOVÁ: DVĚ MATKY ROMÁN Nepřetržité, temné duněni je vyrušilo. "Snad nepřijde bouře?" strachovala se Božena, ale Steiner se usmál. Divil se sám, že se po strasnem roz- chodu s ní dovede ješté usmívati. "Na Erzbergu trhaji skály. Až tři sta ran vybuchne v poledni přestávce tésné po sobě, takže zde. kde se zvu tříští o protější ohromnou skalní stěnu, zdá, že je zeme- třesení. Je to podivuhodná hra ozvěny. Božena se vyhýbala Steinerovu pohledu a byla rada, když byl oběd ukončen, že mohla s netrpělivými chlap- ' Stána Pankl byl typem energického muže, vědoucího vždy přesně, co chce. A bylo zřejmo, že také dovede vždy dosáhnouti toho, co chce. Jeho široké smělé čelo bylo hrdé a nepoddajne. Sede oči dívaly se přímo a zdály se chladnými. Každý, kdo pozorněji pohleděl mu do očí poznal, že dovedou zahořeti hlubokým vnitřním ohněm. Hladce o- holený obličej svými pevnými rysy prozrazoval povahu neústupnou. . Mluvil málo, ale každé jeho slovo mělo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

V pátek dne 20. října 1939. ChUHQBLUVAK Postup událostí 1, evropsKe hájilo skutečnou válku na pevnině, , na vodě i ve vzduchu. Němečtí letci v pondělí poprvé přímo uhodili pumou britickou vá- lečnou loď co evropská válka byla j zahájena, když němečtí letci lehce I poškodili křižák S:uthhampton za 1 pozoruhodného útoku na Edinburgh 150 tunách nosnosti a a byla opat-1™ ** Čtvrté °blasti Škotska' co , , . . současné rozvinuli nápor na zapad- (Dokončení se str. 1.) Bitevnice Royal Oak byla o 29,- rena dvojnásobnými ocelovými pan ceři, které torpédo nemělo prora- zit!. ní frontě Vlny nazistického vojska v še- Z Berlína se oznamuje, že mimo *****% l°Uh° °" potopení bitevnice R:yal Oak, ně-! Tn nT JÍl Franc°u: mecké pumy poškodily britický ! front k, Tmi "f6 zapa dreadneught Hood, největší bitevní ň f ■ F?anC0UZe z wi- nemeckeho uzemi v jednom místě loď na světě, o 46,200 tunách snos- nosti. Berlín oznamuje, že Hood ne- bude schopen činnosti po mnoho měsíců. a dostali se také poprvé na fra...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek dne 20. njna lva*. Enniský Věstník POfiÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavč oznámte jemu. DK. J. PANPANEK. Nedélni Český den v Dallas je od- — Zde u nás nemůžeme naříkat na rolníky, že by nedávali bavlnu do bavlněných obalů. Skoro v každém bytý a máme z něho dojmy všelija- bavlnovém "yardé" je vidět takřka ké. Nebyl takový jaký jsme chtěli a j vgtšjnu balú bavlny obalené v bavl- ,iaký měl býti. My jsme dobři via- něném obalu. Kde jsem viděl jinde stenei, ale liknaví organisátoři-po- v jiných městech není tomu tak, je řadatelé. Všechno se má rozmysleti vidét jen sem a tam některý bal ba- hodné dříve a ne až je půl dvanácté. My jsme zvyklí na schůze, které dý- chají českou povahou a rádi to od- býváme v ústrani než před celým světem. Proto když vystoupíme před světem, tu musí to býti něco. Všech- no šlo velmi pomalu a velmi honem čili rychle, to že je pozdě sobě vzpo- raěl výbor Sdruženi Amerických Če- choslováků na českou manifestaci a za druhé, takov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

V pátek dne 20. října 1939. Čechoslovák Besídka j i t Čtenářů Tulsa, Okla. Milý bratře Morrisi:— Přijmi srdečný pozdrav a vyřiď je všem v redakci, tiskárné i expe- dici. Dik za výstřižek. Škoda, že ne- vím z kterého časopisu je a z které- ho data. Je to skutečně zajímavé, že Čecho- slovák byl první, který přinesl zprá- vu o tom českém letci, co vyhodil ve Kbelském letišti ten podkop.. Ale nejen to, potvrzuje to věrohodnost vašich pramenů, z nichž zprávy čer- páte. Poslouchal jsem v neděli lon- dýnský rozhlas, a tam hlásil, o- všem stručné, jak to na krátkovl- zavřít obstojný mír bude těžší, než svlíknout Němcům ty jejich vojen- ské bohy s železnými patami. No, musíme čekat, a přispívat k rozvra- tu Němceka, neb ono se také může brzy shroutit. Dostal jsem z Čech pohlednici, že prý budu brzy slyšet zprávy ze Švéd- ska, a .to prý bude svět žasnout. Ni- koho tam nemám, o němž bych vě- děl, a možná že lístek byl psán pod podobným nátlakem, jako bylo psá- no ve Vašem dopise, že musí psát ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek dne 20. října 1939. Ufcw ČECHOSLOVÁK Pokořené Českoslo- vensko opět vstane - Papánek. AND WfcSl&Ki. AUVLM Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFF1CERS: Aug. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. I uspořádána v hudební dvoraně na ad Elišky Krásnohorské. Po ní měl výstavišti na místo v Síni vědy, a1 .o mělo za následek, že mnoho kra- janů, přijedších vyslechnouti naše- ao vzácného hosta, vůbec jej ne- D1KECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Holásek, i Dr. Jan Papánek, československý jkonsul v Chicagu a osobní zástup- ce dra. Eduarda Beneše, pravil 1500 : texaským Čechoslovákům na státní | výstavě v Dallas v neděli, f;e jeho země, třebaže jest nyní pokořena, ! znovu však vstane větší a lepši. "Toto jsou silná slova, ale prav- Redaktor — Aug. J. Morris — Editor j divá. My čelíme nyní mezinárod- Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertisi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

V pátek dne 20. října 1939. ČECHOSLOVÁK Zprávy z Penelope. i ček, a při tom si též prohlédli stát- j ni výstavu. Pan Ondřej Přikryl se svou dce- Moje zprávy jsou trochu opozdě- ruskou Josefinou a p. Paryja byli né. Nebylo mě možno dříve psáti, před týdnem v Corpus Christi na tak za to toho bude více, budete podívanou. mít co číst ... í Selena Editha Kociánova odejela °sad"\ ,ba1far- "efy Pořádala minulý týden do Fort Worth kde si j a ° 'C,a osa a' se UP vy~ našla výhodné zaměstnání. dani. Lidu bylo zde z dalekeho oko-1 „ _ , .... li, a jak jsem se dozvěděla, že tam Manze e Louis Sýkorovi starsi a byla i paní Paulová z Fort Worth a pan Eml1 Pavlas se synem- mla?xym trochu se po mě sháněla. Nám ne- Emilem zajeli v nedeU na navstě™ bylo možno jet ve dne, ale byli jsme f ^ ku dětem manželu večer, ale zas pí. Paulové tam ne- Joe Sýkorových a slečny Milady Pa- bylo. Děkuji Vám za pozdrav, kte- vlasove' a při tom si Prohledli stat" rý mně pí. Anna Pavlasová vyřídila. m vyslavu' Býváme jen ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

Čechoslovák V pátek dne 20. října 1939. I VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. Ve středu dne 11. nám tu hezky zaprselo, nyní snad bude vláhy dost, | aby se mohly set semena zelenin 1: na "suchu". První dvě železniční káry grape-' fruitů z této sezony byly odeslány v j sobotu minulý týden. Brown-Willi-j ams Co. z Mercedes a South Texas Produce Co. v McAllen délaly dosti- hy, který dřív, a páni z Mercedes zvítězili o 24 hodin. Náklad se sklá- dal z druhů hlavně z Foster pink, Marsh pink a Marsh seedless. Mc- Allenaká kára byla naložena Foster pink grapefruit pouze. Učitel: "Teď jsem vám vypravo- val o prvních přistěhovalcích do Sp. Států. Co myslíte, že udělali, když tu byli celý rok a sklidili první úro- du?" — Koupili si automobil." — Adios! Hitler vinen. — V Los Angeles jed- na žena si vzala rozvod od muže proto, že on muž mluvil celé noci o Hitlerovi a tak ji připravoval o spá- nek. V New Yorku zemřel Robert G. Elliott, popravčí na odpočinku ze žá- láře Sing Sing. Elliott zemřel...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

V pátek: dne 20. října 1939. Besídka Čtenářů -..1 nici Také mu Hitler počal "šlapat věděli již roku 1932. Ale je vidět, ze í na boty" na Balkáně, kde si Benito Daladier se něco naučil. I j myslel, že má nějaké privileje. Pro- Na Hitlerových 20,000 slov, ktere i to trochu ochladí k svému příteli v natěrač mohl vyjádriti jednou ve- Rajchu. tou: "Nech mně mé a dej mně sve a Josef Stalin, ten se naučil tomu, bude svatý pokoj", Daladier odpo- že poznal, že ruská diplomacie uží- věděl mužně, krátce a positivně. Ri- " vá "horše and buggy", kdežto němé- ká se sice, že Daladier nechal dvířka Tulsa Okla 14 října 1939.'cká a italská "sure go to town". Vy- otevřena, ale v té řeči nevidím v Milí k-aSS-' 1 hodil zahraničního ministra a na- těch dvířkách skulinu dost velkou, Žijeme ve veliké době. Veliká do- hradil jej vojákem Molotovem. A aby skrz ni mohla proklouznout tře- ba rodí veliká lidi Velici lidé dělají povídá mu: Václave, (rusky Věči- ba jen veš. m veliké věci Říká se že "mudrc" se slav...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 October 1939

GmhoslovAk V pátek dne 20. řijna 1939. Z města a okresu — Joe R. Marek jest již doma z — Manželé Laddy Bakludovi ra- nemocnice a pozdravuje se rychle, dují se z hezké dívenky, kterou byli čehož mu ze srdce přejeme. j obdařeni v úterý. Gratulujeme! — Aur. Kubala z Ennis zastavil; ! • • se v úterý ve West u svého bratrán- ^ Kupujeme pivní lahve Dr. - Walter Gryar a Jerry Motl z ka J R Poláška zatím co Willie Pepper a Coca Cola láhve. Platí- Temple sucastnili se veselky Ray- Hanuš s nimž přijel, zajel do Waco me cent kus. - Shadowland. <dz mond Chudéje se sl. Lillian Novako- Schůze odbočky S. A. Č. T. odložena ku svému otci J. J. Hanušovi. • m — August Dulák bude demon- strovat v sobotu 21. října, jakou prá- ci možno vykonati s Case traktorem modelu Streamline 1940, na farr^ě Jos. P. Cinká mezi Tokio a Ross. De- monstrace započne v 1 hodinu od- poledne. Farmáři, přijďte se podi- vati na tuto práci. I vou v utery. Schůze westské odbočky Sdruženi Muž, jenž byl ztotožněn dle lí- j • . ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING (X). West, Texas. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU 1 A, Šiřenír -stu, Síříte prav- du. kf ^ ^ +táý měl védétL Por ^ *oáU a svorností do- h ^oslovenský lid v T - _e£ ťV* 4? .ár Ar „Sr V = & <y >ní a ctL AND WESTSKE NOVINY ■SZJ, ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍSLO 43. Entered as secoad-class matter January 2, 1920, at the post office at West, Texas, ander the Act of Marcb 3. 1879. 27. ŘÍJNA (OCTOBER) 1939. Americká loď City of Fiint odevzdána luskem lěmecku Německá posádka, intcrnovaná v Rusku, propuštěna. — Němci hodlají nemilo- srdně napadnouti Anglii ze vzduchu. Moskva, 26. října. — Sovětské Ru- sko dnes odevzdalo americkou lod City of Flint, zajatou německou tevnici Eniden v Severním moři a dopravenou do ruského přístavu Murmansk, Německu. Moskva, 25. října. — Sovětské Ru- i sk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

pátek, dne 27. října 1939. ČECHOSLOVÁK marie kyzlinková: DVĚ MATKY roman Božena zv lehkou mlhou smutku. /ážněla a její velké, temné oči pokryly se ^ "Jen slepý a hluchý by nepoznal, že Steiner má Bo- ženu bláznivé rád," řekl si Stána. "Ubožák! Patrné no- ■-i svou lásku hluboko v srdci a je vážné přesvědčen o tom že nikdo nemá ani potuchy o jeho citech." Steiner však trval na tom, že pojede s nimi a Stána si byl nucen doznati, že profesor není zženštilým sníl- kem. ale rozvážným mužem. Steiner byl teď klidněj- ším a jeho nápadné vzrušení zmizelo . i' A podivno! Stána by si byl skoro přál, aby byl Steiner onravdu tak směšnou figurkou, aby mohl litovati špat- ného vkusu slečny Boženy. Zatím se ukázalo, ze Steiner je slušným, příjemným mladým mužem, který jisté do- jste ji odmítl." : iini nhv s tou Dřílišnou chválou slečny Benešo- "Jak jste mohla připadnouti na tuto mys en u. - P ^ zdrženlivější. Jinak se to děvče stane hod- tal Steiner ustrašene. , I f .... . Npmvsiim že činíte dobře, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

V pátek, dne 27. října 1939. cechoslovAk Besídka 'V o Itenaru těch jsem si nikdy moc nemyslel. Mohl bych vypravovat zajímavé zkušenosti o nich, ale to jsou jiné kapitoly. Ono to tam je pěkně na zadmo, a Dokud však Rusko není Stalin, ne- ! ní potřeba míti obav o to, že Rusko i | by šlo do nějaké dobrodružné války. } ! Baltické státy dostali Rusové bez í ; boje. Potřebovali je nutně, jak píšeš, j i k zabezpečení se před Německem, něco se tam děje! Mussolini, zdá se Německu to přirozeně není vhod, mi, že také už není "Itálie" jako - neb, třeba že měli s Ruskem smlou- byl, protože tam i králík Viktor E- Tulsa, Okla., 22. října 1939. vu o neútočnosti, přece by jen rádi manuel si dovolil promluvit. Jindy nad ním drželi klacek v podobě bal- byl chuďas tich' jako prase v žitě. tických států. Na Černém moři je Ted"povídá, že dokud on bude živ, zajištěno smlouvou s Tureckem. Na že Itálie nebude bojovat proti Fran- Balkáně nemá zájmů, aspoň ne pří- i cii. Možná že má opravdu ten Mus- tomně, le...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

V pátek, dne 27. řijna 1939. Postup událostí | Vojenští vůdci dosud soudí, ze ne- 1 mecké vrchní velitelství muže opa- kovati svoji taktiku z roku 1914 a evropské tragedie *uhod'pteneulrálnl:*mé~Be'" (Pokračování se strany 1.) . gii, Holandsko a Švýcarsko — na l místo proti Maginotové francouz- ské linii. Jestli ale německá ofensiva nebu- le ořírodni zdroje, které tak nutně de zahájena brzy, pak následkem potřebuje a ku kterým se spojenci špatného počasí, nebude provedena LSvé války snažili marné do- bzrzy následkem tuhé zimy a de- za sveujve V jr | K provedenl ofensivy jest tre- 6taN"vá trojdohoda nejen že byla ba nejméně šest týdnů příznivého ránnn nro Německo, nýbrž nepři- počasí. ..... jemné «oni v uších ftíma a Moskvy, Jestli Němci neuc.n, vseobeeny u-mAí hlavni méla upřený j sak na Balkta. JU Rusku. tul. 1 ho jara pokusí «> ■ _"Pojen- Itálii byly přímo zavřeny dveře prea nosem mezi středozemním a Čer- ným mořem a přístup k bohatým zdrojům, kterých jest tak nutné třeba ve vá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

V pátek, dne 27. října 1939. Čechoslovák r* i « ' i i I Československé I okorcnc V^CSkOSIO- slovenské svotx vensko opět vstane. Karel Gam. Velím tento nadpis řeči konsula republiky a s ní slovenské svobody. R. 1918 Slováci neměli již takřka nic a za deset let spolupráce s Če chy vytvořili nové Slovensko. A čís- lice opět mluví nejjasnější mluvou. Přes menší populační přírůstek Ma- ďarů přibylo o 51.6%, kdežto Slo- Dra Papánka na státní výstavě vjváků jen o 5%. V letech 1900—1910 Dallas, abych mohl navázat na je-1 ztratili Slováci maďarisací a od- ho slova: " . . . . mohu vás ujistiti,' rodilectvím více než 100.000 duši že byla to jen malá menšina, která Každý si snadno vypočte, kolik by projevovala nespokojenost s Če- skoslovenskou vládou. Byla to malá menšina, která byla otrávena nepřá- bylo zůstalo Slováků za dalších 30 let. R. 1920 bylo již 72 09 % Slováků telskými štváči. Většina Slováků zů- [ r. 1927 počet lidí vzrostl o 6.791 stala věrná a nyní zrovna tak bojujej (3 551.783 li...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

Čechoslovák V pátek, dne 27. října 1939. ČECHOSLOVÁK AND YVESTSKJb NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICEKS: Aug. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTOKS: Aug. j. Morris, Jos. F. Holásek, F. j. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na požádání. Adverttsing rates on applicatlon. to proto, že předem nepodal vedou- váku od tajemníka prof. Franka rf on • _ 1Q1Q 1 QQQ významné události a byla přítom- cim stanice opis jeho řeči, kterou v Horáka z Fort Worth, ale chceme * • ^O. I*11I1U ltJl5_lUdi/ ;;a i dcera T. G. Masaryka, která s Karel Gam. Konstituce státu Československé- ho byla sepsána pod Zvonem svo- neděli mél z kostela v Rockdale. jen povrchně se zmíniti o důležito- 0'Daniel si za to napadl zuřivé no- stí této schůze a Sbou organizacích. vináře a tentokráte i rádio stanice, Ve schůzi, která snad byla jednou které loni ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 October 1939

V pátek, dne 27. října 1939. Čechoslovák Besídka (ř\i 'v o itenaru Ennis, Texas. Ctěná redakce a milé čtenářstvo! Nevím co bych měla psát nejdří- ve, neb bych ráda mnoho napsala, a ne jen proto, ale možná že toto bu- de můj poslední dopis jako dopiso- vatelka do Čechoslováka od Sboru Mládeže, neb v listopadu připadnou výroční volby. Bude tomu už tři ro- ky co se Kroužek založil, a když jsme ho založili, nenadáli jsme se, že bu- de tak dlouho trvat a zvláště, že bu- de v něm takový zájem. Minulý pátek byla pořádána schů- ze a snad nás bylo nejméně pětase- dmdesát přítomno, a mezi nimi bylo také devět nových členů, kteří se ten den přidali. Též p. a pí. Albin Vávra, jejichž dceruška Dorothy by la v Kroužku už delší čas. P. a pí. Edwin Nesudá s dceruškami Doro thy a Evelyn a p. a pí. Joe Juřica a dceruška Vivian. Doufám, že se jim mezi námi bude líbit a že budou svorně s námi pracovat. Též kroužek si zvolil pí. Vávrovou, která nás bude učit zpěvu, takže ko- nečně na to dojde, že budeme...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x