ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 May 1899

A / TEXAS POSTEN. o. ca- v LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 171. MRS. McCLURE, Orocerihandel, 906 Cong. Ave., AuätiD, Texas. Phone 114. Mr. Emil Svenson till betjäna eder. s f Den stora frågan. Hur ofta här i världen den frågan har mit' mött: "O, 'säg mig sanningsenligt—hvad Sr lifvel ?" Och lifvets många skiften ha samma fråga födt. Jag forskat djupt. Hvad är väl mig gifvet? Jag frågat alla åldrar, hvar samhälls- klass, hvart kön, Guds bok—Natur som Bibel—ja, döden själ/ om rön: Hvad lifvet är, och hvad dess syften är- nar. Att lefva är att vakna—det är vår första syn På saken, då hälft undrande vi skicka, I änuu oklar aning—en blick upp mot de bryn, Ur hvilka jubel-ömhet ner uppå oss blicka. Och moderslent hon ansar de späda vettets skott. Som spira upp i sinnet; och mellan ondt och godl Hon lär "den lille famlande" att skilja. Och litet längre fram—då är lifvet all en lek, Fast ofta moln sig på vårhimmel läg- rar. Men ack! ett ord, ett s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 May 1899

H -CREU7ZFELDT J(Publik^väg«kåL) 501 östra 6te gat., Austin Tex Handlar med ad, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) TEXAS POSIKN, AUSTIN, TEXAS TO*SDAQEN DEN as HAJ 1899 Christian Observera Charlie REESE, denna A. H 408 ö. 6te patan, Austin, TVxas. Jag reparerar spis lar, värm ugnar, ran- geg.kymabklm-r, na Udlfusplslar, etc, u. w. LAME, Allt slags smide, Ii04 K. A ve. Auslir.. Alla sorters reparationer vagn utfö SVERIGE. Arboga. Ett dekorerat salstak från 1600- ~ I talet eller början pä 1700-talet har Stocholm. I af täckts i fabrikör C. W. Öbergrt Dr Sven Hedin anträder under gård i Arboga, då nian nu bytt om öppet af juni månad sin nya takpapp. Taket är i nedre vänin forskningsresa genom Asien gen, som är mycket gammal. A -Adelina Patti och hennes man takbräderna äro På hvit botten frih. K. Cederström, hvilka f. färgm&lade i rödt och blått alle aro stadda på sin bröllopsresa å handa roftetter och ornament samt kontinenten, lära snart vara att hvita liljor och grön lagei...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 May 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS, TORSOAQEN DEN a5 HAJ 1899. I I B I I I V \ / v ( i fl Bilder ur verkligheten. AT AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forttf. fr. föreg. n:o.) Rosalie, Hvem är lyckligare och följaktligen mer afvunds- värd, en ful eller vacker kvinna? hörde jag en gånsr uti ett större sällskap en person fråga. "Den fula otvifvelaktigt," svarades; "hon förtju- sar icke, bedrager och förtryckes icke, och aldrig skall man en dag med ett uttryck af vårdslöst delta- gande om henne kunna säga, att hon är en ruin af hvad hon förr varit." Det ligger nog en sanning däruti, ty förnämligast är det för det sköna som offerelden tändes, liksom det endast är för det ädla, det stora, som martyrkro- nan flätas. "Om du icke varit så skönt, hade du icke varit så olyckligt!" yttrar på något ställe en skrifställare om sitt fädernesland, det sköna Italien. Man skulle kunna yttra detsamma om hvarje skön kvinna.som råkat sväfva ut något från den väg,hvil- ken samhället utstakat såsom den en...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 May 1899

'•mmatmmhmmmmmmmi l i i & i texas p05ten) austin. texas. torsdajfin pen 35 naj ib y TEXAS POSTEN. VybeW och Annons*,Aning för Sven- ekArne i AmerikA. TEXAS POSTEN. (THE TKXAS POBT.) Pnbllabed erer week, Ib A a* t ln, Texa . to the Bwbdiib Ambbicaii Pobli«bi o Oo. k* obly wedub caper tn te"*; itgt ftdvertUlof medium to reach tbl cl «l t CttlMDI. i. M Ojkbholm K. J. Knapb Otto Kmapk, ....... Ed! tor. Munager. Reseagent. ccoocoe. Entered at the port office in Auitin Tr<a as second-clau mail matter. pretinmernticms-pri : Ett år, förskottsbetalning, - - >1.00. Ett fir, på kredit, ----- #1.50. Eu hälft år, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft år, på kreJlt, - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott d«h penningar böra ända medelst "Po- tal Note", "Mon y Orter " eller i 2-centt frimärken under adress. TEXAS POSTEN, JtO Katt Ninth 8t. Auitin, Texai. dividuella medlemmen berättigad att lemna partiet." Men om nu guldmannen ibland demokraterna f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 May 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, T0R5DAQEN DEN as riAJ 1899. Wm. von ROSENBERG, Jr. Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. (F. d. häradsdomare i Travis härad.) AMERIKANSKA NYHETER. Fitzhugh Thornton, Advokat, Litten Building Austin, Tex. W. D. HUriE <04 ö.6 g*t., Austin. Möbler och spislar. Kuncier skyddas ge- nom alt få pengarne ti)',baka,om varorna ej äro till lags. Jack hårklipparen. Chicago den 17 maj. "Jack hårklipparen," dansken John W. Jörgensen, hvilken som bekant för en tid sedan häktades, men som lösgafs mot borgen, försökte i går i sitt hem begå själfmord genom att skjuta sig i bröstet. Skottsåret är dock ej lifsfarligt. Olycksdiger ridtur. New Britain, Conn., den 17 maj. En yngling vid namn L. Carlson, i tjänst hosmjölkhandlare Hanson, roade sig i måndags med att rida på en stor Newfoundland hund. Denne tog plötsligen ett skutt, hvarvid Carlson föll af och hamna- de på marken utanför husets ve- randa. Han skadade illa venstra höftbenet. En dugtig kollekt. New Britain, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 May 1899

TEXAS P05TEN| AUSTIN. TEXAS, TORSDAJfiN DEN 35 flAJ i6 y Slafskeppskaptenen. ANDRA DELEN. TJUGO ÅR I AMERIKA. Bl XIV. Spåkvinnan. (Forts. fr. föreg. nr.) "Lemna den omsorgen åt hen- nes far. Han vet och bör veta, att du alskar henne på allvar." "Ack. ( eorge, skall jag då al- drig mer återse henne? Men säg åtminstone du åt&henne hur myc- ket jag lidit och hur mycket jag ännu lider...." "Ja. min stackars vän, jag skall säga det, emedamdu vill, att jag skall säsra det.. ..Bered dig nu till af resan; äfven vi måste bereda oss att skiljas, emedan jag också af re. 8er inom {kort .lag har skrifvit till engelska konsuln, att han skull förse mig medjdet nödtorftiga och uppfylla Omina förbindelser till kapten Moreno, och konsuln har i allo efterkommit mimönskan och under rätta tjniig om, att han vän- tar en fregatt, ombord pii hvilken jag kan förete återfärden till Eng- land." "Du reser... .och hvart ? Nej, nej, stanna åtminstone du...." "Hvad skulle jag göra här? Ack, man kan öfverallt ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 May 1899

W. A. ACHILLE5, 16 & I^avaca gatorna, Austin, Tex. Orocerler, frukt, hö, sm&säd och foder (111 billigaste prlserjköper ved och farm- produkter, önskar att få eder handel. 'Phone 394. FRAN ALLMANHETEN. Till Kalle Peter. i •— Bland svenskarne fins och poeter, Ooh störst af dem är Kalle Peter, Som uppä Wacos gator gfir. Som rimma kan s& det förslär. Han högsta priset måste taga Och ingen bör däröfvr klaga; Den äran är den mannen värd, Som till poet är född ooh lärd. Hans djupa tankar få begripa, Men den det gör bör icke lipa. Att han är lärd och ej en bof Därpå han själf har gett oss prof. Han har ej glömt den sista julen, Fast mången dag sen varit mulen; Att Storm också berättat har. Att Charlies julgröt vidbränd var; AU han i grytan glömt att röra, Så att den slutligt explodera. Det fick ej mångengsmaka på Den goda lulegröten då. Hur deijglck till, jag vet ej —dock Han säkert vaT en dålig kock Det lustigt var uppå den fästen, Och glädjen stor—Se Ttxa Potten— Då julpresent...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 May 1899

———wm s TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOÄSDAOEN DEN 35 HAJ 1899. 1 I CARL MAYER, Urmakare & Juve. lerare, 618 Ccngr. A ve., har det bina lager och täljer billigt, ömkar ed< r handel. Tillfreds- ställelse garanteras. V. R Slmcock, 1 andläkare, 620J Congr. a ve., Room one, Austin, Texas. 1 AbSTIN. Profnummer af Texas Posten •Andes fritt på begäran. Sista veckan. Möjligen kom- mer legislaturen att sluta sina göromål om fredag, så att det kqn bli formlig upplösning af kos£v- nen på lördagen. En* ny andning af medvu|c< .*ch god ostMnkommen till Dkex- & Wallino. Blef öfverhettad. Kapten Joseph Nalle dukade i tisdags förmiddag under för tden rådande hettan. Dr Steiner tillkallades genant, och under hans vård kvicknade kapten Nalle till igen och ur "all right." FjirÄkJkorf,.juhtJnu5linkommen, hos Geo. Peterson & Co. 701 östra 6te gatan,JAustin,-Tex. Sondagsskol-utflykt. Svenska Central'M. JE. kyrkans söndags- skolutflykt blir i år till det vackra Hyde Park, strax norr om sta...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 June 1899

TEXAS POSTEN. % LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Års. Löp. No. 172. Austin, Texas, Torsdagen den 1 Juni 189Q. Vol. IV. No. 32 MRS. McCLURE, Orocerihandel, 906 Cong. A ve., Austin, Texas. Phone 114. Mr. Emil Svenson ?ill betjäna eder. Hoppets värld. ''Hoppet bår en konung krona." Emellan jord ocb himmel en liten värld jag vet 61 skön och underbar som ingen annan; Ocb fast noe mingen tvlflar uppä hans verklighet— Det förblött den som städse sänker pan- nan Emot den mörka jorden och ej vill blic- ka opp Dit, där de bögre världar ses gä sitt jämna lopp— Jag tror dock på den sköna värld där uppe. Men hvar 1 vida rymden sitt kretslopp han nu bart Därpå kan iag dock ej sä noga svara, Men för ett klarsynt öga han ter sig al!a da'r, Oob vägen dit är ej s& läng att far ; Pä ögonblicket kan du förflyttas till hans port, Ooh blott en flyktig klappnlng, och m&n skall öppna fort, Och du står mldt 1 hoppets kungarike. I vårens da'r man dväljes nog helst 1 denna...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 June 1899

* 1 TEXAS POSlhN, rO*SOAQEN DEN i JUNI 1899. I I H- CREUTZFELDl • HB *" f( Publik^ v å g kåL) 501 östra 6te gat., Austin Tex. Handlar mod säd, mjöl och gryn (Utsadesfrö en specialitet.) SVERIGE. Stockholm. Den stora adressen från Sverige till frodskonferensen i 11 au sr kom- mer att genom friherre C. Bildt öfverlemnas till konferensen. Den slutliga totalsumman af namnun- derskrifter och adresser utgör 227- däraf 142,300 man. —Det kostar inte sa litet att hälla kungen varm. För k. slot tets rakning skola i år upphandlas 700 nyfamnar björkved. 300 do. tallvod, 200 do. granved, 1,800 hektoliter ångstenskol, 800 do. engelsk kaminkoks, 150 do. antra- citkol samt 100 do. träkol —En ny motion i fråga om kommunala rösträttens jämnare fördelning väcktes den andre maj i Stockholms stadsfullmäktige af fabrikören J. Ohlsson. Motionen innebär hufvudsakligen att hvarje röstberättigad skulle erhålla ett personligt tillägg af tio röster, så att röstminimum skulle vara II, den som nu äger två röster...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 June 1899

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAQEN DEN i JUNI 1899. F5o. de I vin [ää. V \ V K V Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. förest. n:o.) Rosalie. "All den där prakten har numera intet behag för mig," sade hon; ''kärleken, dess upphof,gaf den ock- så dess hela värde,det var blott för att glädja honom, som jag klädde mig så grann. Allt måste nu bort utom lilla Nellys spetsar," tillade hon, lutande sig öfver barnet. En tår föll därvid från hennes öga ned pä lilla Nellys kind. Tåren måste ha brännt, ty Nelly vak- nade. Modern tog barnet i sin famn och gick med det fram och tillbaka på golfvet. I det ögonblick kvinnan känner sig lycklig som mor, glömmer hon sin olycka som maka eller älskarinna. Några dagar därefter inflyttade hon uti ett par smärre och tarfligt möbleradt rum. Hon gaf under- visning i dans, tog ej emot någon af sina förra, mera lysande bekantskaper, lefde uteslutande för sitt barn och tycktes helt och hållet tillfreds med sitt öde....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 June 1899

\ iwMBIÄi TEXAS P03TEN AUST1N, TEXAS, TORS0A3EN DEN i JUNI iB«v 1 TEXAS POSTEN och A nnnnlt '^ning för Sren- •k*rn« i Amerik*. TEXAS POSTEN. <THE TKXA8 POST.) PablUbed e «rj we«k, In Au tln, Tmu. tbe 8WBOIIH ixlHICK FDIUIIIIQ po. o ly wedl h k: MBB1CAB PnlUIWW OO. yaper lo Tbim,. nd the advertUlng med f cHlien Tum tö reacb tbl cla«s j m ojkkbolm M. J. Khapb Otto Knapk ........ Edilor. Manager. .. .Reseagent. Entered at the poit office in Austin Texas as second-class mail matter. ligt entusiastiskt oiver nagra väl- kom faster hemma. Him önskar gå till sitt hem i Monteplier. \ t., så fort han kan for att stanna där. Resan går genom Suez-kanalen och öfver Atlantiska oceanen och kom- mer att taga en tid af sjuttio dagar. Först måste kryssaren dock fira i doc'<a i Hong Kong för att andra den grå krigsfärgen till rent hvitt, hvilket torde medtaga ett par veckors tid; hvadan nära tre måna- der åtga innan Dewev hinner För. Stat. .Men han blir välkommen nar han kommer. Prenumerations-p...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 June 1899

1 v TEXAS POSTEN. AUATIN. TEXAS. TORSDAOEN DEN ■ JUNI 1*99. 1 \/ Wm. von ROSENBEftQ. Jr. Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. (F. d. häradsdomare 1 Travis Litten Building, Austin, Tex. hårad.) AMERIKANSKA NYHETER. V Lefnadstrött. Chicago den 24 maj. Sömmer- skan Mary Peterson försökte i lör- dags e. m. i sin hostad i no. 373 Washington blvd taga sig afdaga genom att svälja en dos laudanum. Hennes tilltag upptäcktes emeller- tid och hon fördes till county sjuk- huset, där hon erhöll motgift och snart bragtes utom all fara. Storartade experiment. Colorado Springs, Col., den 25 maj. Nicola Tesla, den beryktade olektrikern, befinner sig för när- varande härstädes och kommer att stanna flera veckor för anställan- det af experiment med telegrafe- ring utan tråd från toppen af Pi- kes Peak till Paris. Två af hans assistenter väntas hit i dagarne med de nödig instrumenten. Efterspanad rymmare. New Britain, Conn., den 24 maj. Femtio dollars i belöning har ut- fästs för gripandet af Adol...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 June 1899

\ r TEXAS POSTEN AUST1N, TEXAS, TORSDAOEN DEN i JUNI i 9V ANDRA DELEN. TJUQO ÅR I AMERIKA. XV. Inför ståndrätt. (Forts. fr. föreg. nr.) Ordföranden mumlade halfhögt: Nada se me da, hvilket betyder: det bryr jag mig ej om. Då don Juan såg, att inga för- nuftsskäl förmådde beveka den hårde soldaten, förklarade han honom ansvarig för följderna af ett förhastadt domslut och gick ut, besluten att ila till I lavana. Från Matanzas till Cubas huf- vudstad är afståndet omkring hundra kilometer. Med de dåtida vägarne använde hyrvatrnarne vanligen tre till fyra dagar på färden, men don Juan, som visste, hvilken fara missionären lopp oc'' huru nödvändigt det var att skyn- da, om han skulle kunna afvärja den, tog med sig en enda följesla- gare, lemnade ett par skrifna rader åt Carlo, kastade sig upp på hästen, tryckte sporrarne i hans sidor och sprängde af på vä- gen till Havana, fast besluten att hinnav fram med största görliga skyndsam het. # * * Under tiden satt George instängd i fängelset oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 June 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSOAQEN DEN i JUNI 1899. } Xi W. A. ACMILLES, 16 & Lavaca gatorna, Austin, Tex. Qrocerier, frukt, hö, smäsäd och foder till billigaste prlserjköper ved och farm- produkier. önskar att f& eder handel. 'Phone 394. Batronisera DEEN & WALL1NQS Smedja. Bakom butiken. JOE KOEN, Pantlånare, urma- kare och juvelerare 101 ö. 6te gatau, Austin, Texas. (Allt arbete garan- teras.) FRAN ALLMANHETEN. mr Kipling på infödingarne lunda: 'Den brune mannens börda." För Texa Posten. T — Nedanstående versar äro en öf- versättning af W. J. Bryans pa- rode (satirisk efterhärmning) af mr Rudyard Kiplings ryktbara poem "Den hvite mannens hörda", jämte originalet, från hvilket öf- versättningen är tagen. Mr Bry- ans parodi heter "Den brune man- nens börda", och för att göra sati ren i densamma bättre förstådd, låt mig nämna att Kiplings poem är ett försvar för vårt tillvägagå- ende på Filippinerna och att hvar- je vers i detsamma börjar med: "Take up the white mans ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 June 1899

\ TEXAS POSIKN, AUSTIN, TEXAS fO*SDAQEN DEN i JUNI 1899. CaRL MAYER, Urmakare & Ja ve. lerare, 618 Congr. A ve., har det bana lager och s&ljer billigt. Önskar eder handel. TMlfreds- (taJleliegaracteraa. V. R Simcock, 2 andläkare, 02oj Congr. Ave., Room one, Austin, Texas. ALisrm Profnummer af Texas Posten •Andes fritt på begäran. På sjuklistan. Mr och mrs Aug. Free's lilla dotter, Lillian, är mycket allvarsamt sjuk. Vi hop- pas dock, att sjukdomen snart skall gifva sig. Éf åTTCftT MTOICINBK UPPTXCFT. Snabb bot I? Al I dill. Kurerar d««Tiraat*> fall. Bkrlf p k *iy iMlik efter.bok med erkånnandfD om hurur M-h 10 <1* *gAH trt behandling, Dr. iL H. Uitua'• okmtlauta.t<a. Kyrkliga notiser, listor C. O. Freeman från Decker predikar nästa söndagskväll i svenska Cen tral M. E. kyrkan här i staden. Alla äro inbjudna till mötet. För födelse-och brölloppspre- senter, kinesiska lyktor, panpersservlet ter, croquet-sätt, flna taf!or och ramar få till O. F. Rumpel. En trefig utfly...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 June 1899

\ ' ) \ A I n TEXAS A POSTEN. % LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNEJ I AMERIKA. 4 de Årg. Löp. No. 173. Austin, Texas, Torsdagen den 8 Juni 1890. MRS. McCLURE, Grocerihandel, 906 Cong. A ve., Austin, Texas. Phone 114. Mr. Emil Svenson vi]] betjäna eder. Dr. C. O. Weller, Allmän läkare. Kontor öfver Tobins apotek, Austin, - Texas. TEXAS POSTEN lx>rde finnas i hvarje svenskt hem i de södra staterna. Endast Si pr år. AFGUDER1. ' Det ljungade kring Sinai; Ur molnen kommo tordöns ljui. Pi berget Mose var, och si, Han talade med Herren Gud. Då ljöd ett rop från tjäll till tjäll, Från bleke män vid blixtars brand: k,Hvar äro de, o Israel, Som /ört dig ur Egypti land t" Och ropet ljöd: "Hvar äro de, I Som fört oss ut från Farao? Vi önska gudar, dem vi se, Och sedan skola alla tro. O Aron! Inför folket ställ Ett alster af din mästerhand! Och visa dem. som Israel Ha fört utur E.gypti land!'' Då talte Aron, mörk och vred: "Så tagen af er edert gull Och läggen inför mig det ned!" ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 June 1899

1 T mp i TEXAS POS IfcN, AUSTIN, TEXAS fO<SDAQEN DEN 8 JUNI i 99. H- CREU7ZFELD1- J(Fublik vfls k41.) 501 östra 6te gat., Austin Tex. Handlar med säd, mjöl och gryn (Uteädesfrö en specialitet.) SVERIGE. Stockholm. Direktor Kuhlau kommer i som mar att med vestgöta regementes musikkår konsertera i London —Slöjdläraren Anders Skogherg afreste härifrån för några dagar sedan till Aten, ditkallad för att anordna och under ett års tid fö- restå en blifvande sjöjdskola efter Näässystemet. —Till stadsarkitekt i Odessa liar antagits en svensk, ingeniören Elis Bergdahl, som under en följd af år haft anställning som arkitekt på skilda platser i Ryssland. —Prins Carl afreste den 14 maj till Skåne för att i egenskap af inspektör leda ku valeriets fältöf ningar, hvilka skulle äga rum mellan Sölvesborg och Hessleholm från och med den 15 till och med den 24 d:s. —Konungen lär under sin vi- stelse i utlandet ha beställt två automobildroskor. Linder en färd från Paris till Veisailles i ett dy likt ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 June 1899

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAGEN DEN 8 JUNI 1899. 8 V A V Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föres*. n:o.) Handen. Det var klart, att han började med handen, och snart fick han den färdig, men därvid blef det också. Så ofta han skulle till med det öfriga, eller hvad an- dra förstå med det väsentligaste, såsom ansigte m. m., stannade det vid osammanhängande streck, ja, stora klumpar af cinober, ljusockra och kremnitzer- hvitt. Alltid halkade penseln tillbaka ner till han den, alltid var det något där att tillägga och förskö- na. Så har han hållit på i tio år, och så skulle han hålla på i hundra, 0111 han lefde, efter hvad han själf påstår, och jag tror det äfven. "Handen, om den är 6kön, är det vackraste partiet hos kvinnan," menade Frese; "och ingen njutning öfvergår tryckningen af en skön hand. Ingenting är oskyldigare, renare och mindre i fara att förlora illusionen, är en kyss på dens hand, som man älskar. Skalderna sjunga om munn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 June 1899

T , mP fEXAS P05TEV AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 8 J JNI i#9V TEXAS POSTEN Nyhet och Annons* '.Ining för Sven- sk&rne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THL TEXAS POST.) fubllibed everj week, ln Au tln, Tmm. by tbe Swedihh Amikicaw Pcblibhiwo Co. rte onlj wedlsh imper ln Teiiii. and tbe IMt advertlblnfc meulum to reacb tbli cl *" ( cltliens. }. M. OJKKH0LM M. J. Knapx Otto Knafe ..........E0:tor. ...Manager. . Kcgeawnl. Entered at the post office in Austin Tetas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Sr, förskottsbetalning, - - ®100. Rit år, |)& kredit, ----- ®1.50. Ett hälft Är, förskottsbetalning, — ®0- Ett ha'ft Sr, p5 kre.llt. - - - -75 Ett Är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I törskott och penningar böra sändas medelst "po stal Note", "Mon y Or<".ers" ellerl 2-cent frimärken under adress. TEXAS POSTEN, ISO En ut Ninth St. Austin, Texat. Advertlslng Råtes. Op largcr advertisements råtes will be made on application. Job work a specialty. Till ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x